Hent referatet i PDF - Politiets

politi.dk

Hent referatet i PDF - Politiets

KREDSRÅD

KØBENHAVNS POLITIKREDS

Referat fra mødet i Kredsrådet torsdag den 22. november 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens

Parolesal på Politigården.

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Orientering om status vedrørende skyderier og bandekriminalitet i politikredsen

(opfølgning af drøftelsen i Kredsrådsmødet den 18. september 2012)

4. Orientering om politiets indsats mod indbrudstyverier, gaderøverier m.v. (opfølgning

af drøftelsen i Kredsrådsmødet den 18. september 2012)

5. Orientering om Københavns Politis økonomiske situation

6. Københavns Politis kredskontrakt

7. Orientering om det videre forløb af omstruktureringen af Københavns Politi

(opfølgning af drøftelsen i Kredsrådsmødet den 18. september 2012)

8. Gensidig orientering

9. Eventuelt

Deltagere:

Politidirektør Johan Reimann

Overborgmester Frank Jensen

Sekretariatschef Michael Baunsgaard Schreiber, Københavns Kommune

Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Kommune

Forvaltningschef Susanne Hammer-Jakobsen, Tårnby Kommune

Kommunaldirektør Torben Kjærgaard, Frederiksberg Kommune

Afdelingschef Vivian Grønvall Petersen, Frederiksberg Kommune

1


Borgmester Allan Holst, Dragør Kommune

Chefjurist Carsten Kjær-Knudsen, Dragør Kommune

Vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller

Chefpolitidirektør Jørn Aabye

Sekretariatschef Lise-Lotte le Maire

Afbud:

Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

Ad 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Godkendelse af referat

Referatet godkendt uden bemærkninger.

Ad 3: Orientering om status vedrørende skyderier og bandekriminalitet i politikredsen

Jørn Aabye indledte med at oplyse, at der på det seneste har været tale om en positiv udvikling med

hensyn til skyderier og bandekriminalitet. I 2011 var der 49 tilfælde med skyderier i hele landet,

hvoraf de 28 fandt sted i København. De tilsvarende tal for 2012 var henholdsvis 19 og 11.

Derimod har der desværre forekommet en række voldelige episoder, hvor knive, baseballbats m.v.

er blevet anvendt som gerningsvåben. Antalsmæssigt set svarer det desværre til niveauet for 2011.

Særligt med hensyn til bandekriminalitet har der i en periode været forholdsvis roligt både i relation

til rockere og til de etniske grupperinger, også selv om der efter sommeren 2012 har været

forlydender om, at der eventuelt kunne opstå konflikt. Den indgåede ”fredsaftale” ser således p. t.

ud til at holde. Samtidig er der store forventninger til tryghedsplanen for indre Nørrebro.

Johan Reimann konkluderede, at der er grund til en vis optimisme.

Ad 4: Orientering om politiets indsats mod indbrudstyverier, gaderøverier m.v.

2


Lederen af Københavns Politis Analysesektion, politikommissær Peter Steffensen redegjorde for

kriminalitetsbilledet i Københavns politikreds. For så vidt angår indbrud i beboelse er der fortsat

tale om et fald i forhold til de foregående år, hvilket blandt andet kan tilskrives, at borgere er blevet

mere opmærksomme over for indbrud, og at indbrud samtidig anmeldes straks, hvilket øger politiets

mulighed for at rykke hurtigt ud. De fleste indbrud bliver begået på Amager og på Nørrebro. Med

hensyn til tyverier fra personbiler har der generelt set været tale om en faldende tendens efter

sommerferieperioden. Flest tyverier bliver begået i den indre del af København. Vedrørende

lommetyverier, som oftest finder sted i indre by og på Nørrebro, har der igen været tale om en

stigning.

Antallet af gaderøverier har i den seneste periode været faldende. Det er stadig i indre by og i

Bellahøjområdet, at der begås flest gaderøverier. Udviklingen inden for voldskriminaliteten er

positiv i forhold til tidligere på året, hvor der var tale om en stigning. De fleste voldshandlinger

finder sted i nattelivet i den indre by. Der er sket en lille stigning med hensyn til tricktyverier, der

bliver begået både i beboelse og forretninger samt på gaden. De fleste tricktyverier bliver begået i

København.

En analyse af registrerede anmeldelser vedrørende personfarlig kriminalitet, hvori indgår kniv,

viser, at der er tale en stigning i forhold til 2011. Det er i øvrigt kun få af sagerne, der relaterer sig

til bandekonflikten. Flertallet af sager foregår op til og i weekenden, og det er overvejende unge i

aldersgruppen mellem 15 og 25 år, der sigtes. Samtidig ses også en stigning i antallet af tilfælde,

hvor personer sigtes for overtrædelse af våbenlovens forbud mod at bære kniv på offentligt sted.

Torben Kjærgaard forespurgte om muligheden for at få udleveret statistiske oplysninger, blandt

andet vedrørende tricktyverier, med henblik på at kunne målrette indsatsen ud fra statistikken.

Johan Reimann svarede, at der sagtens kunne indgås aftale om udlevering af materiale svarende til

et nærmere præciseret behov.

Mogens Kjærgaard nævnte, at det vil være nærliggende at udlevere statistisk materiale svarende til

det, som Københavns Kommune allerede får udleveret.

3


Johan Reimann oplyste, at Den Kriminalpræventive Afdeling og Sikker By i forening forbereder en

kampagne rettet mod at gå med kniv. Målgruppen for denne kampagne er umiddelbart personer, der

færdes i nattelivet og er uddannelsessøgende.

Jørn Aabye tilføjede, at der derved navnlig sættes ind over for de grupper, der bærer kniv. Der

overvejes samtidig andre initiativer, som kan understøtte kampagnen, herunder eventuelt indførelse

af visitationszoner og dialog med restauratører om kontrol af restaurationsgæster.

Henrik Zimino anførte, at kontrol ved indgangen til diskoteker m. v. ikke nødvendigvis vil holde

kunderne væk, idet eksempelvis mange forældre foretrækker at sende deres børn på diskoteker,

hvor gæsterne ikke går med kniv.

Johan Reimann nævnte, at der er udarbejdet en plan om bekæmpelse af tricktyverier. Planen har

været drøftet med Københavns Kommune og vil endvidere blive forelagt Frederiksberg Kommune.

Der overvejes i den forbindelse forskellige initiativer, som kan være med til at nedbringe antallet af

tricktyverier, blandt andet vil det være gunstigt med en vejledning fra kommunernes medarbejdere

med anvisninger om, hvorledes ældre mennesker kan undgå at blive udsat for tricktyveri.

Johan Reimann oplyste, at politiet tager sager med afpresning over for restauratører m.v. meget

alvorligt. Heldigvis synes omfanget af sager dog ikke så omfattende. Sagerne indgår under Sikker

By´s område.

Jørn Aabye nævnte, at der vil blive iværksat kampagner om henholdsvis nabohjælp og gaderøverier.

Ad 5: Orientering om Københavns Politis økonomiske situation

Johan Reimann oplyste, at der forventes et lille overskud for budgettet i 2012, der vil blive overført

til næste års budget. I 2013 vil økonomien i øvrigt være nogenlunde som forventet og oplyst på

forrige kredsrådsmøde.

Ad 6: Københavns Politis kredskontrakt

Johan Reimann redegjorde for de mål, der indgår i det foreliggende udkast til kredskontrakt for

2013 og oplyste, at der skal afholdes møde om kontrakten med Rigspolitiet og Rigsadvokaten i

4


december måned. Som generelle mål er fastsat indsats overfor indbrud, bander, SUB´er og færdsel.

Herudover vil der blive fastsat nogle lokale mål.

Jørn Aabye nævnte, at politiet i det kommende år vil fortsætte indsatsen vedrørende de særligt

udsatte by- og boligområder – i alt 5 – sammen med Sikker By, idet man på grund af den sene

udmelding af områderne i indeværende år ikke er kommet så langt, som man gerne ville. Derfor

anbefales det, at indsatsen fortsætter for så vidt angår de samme områder.

Mogens Kjærgaard Møller nævnte i denne forbindelse Samarbejdsplanen for politikredsen i 2013,

som umiddelbart vil tage afsæt i Samarbejdsplanen for 2012, idet strategierne for en stor dels

vedkommende rækker frem til 2015. Såfremt kommunerne har forslag til ændringer eller tilføjelser i

planen, anmodes kommunerne om at fremkomme med eventuelle forslag inden den 1. februar 2013.

Frank Jensen omtalte, at samarbejdet mellem kommunen og politiet har givet gode resultater,

herunder i forbindelse med rydningen af Refshalevej og partnerskabsaftalen i Tingbjerg.

Johan Reimann tilføjede, at det samme gælder den fælles plan for Christiania.

Jørn Aabye nævnte i tilslutning hertil, at det ikke er helt problemfrit at føre en dialog med beboerne

på Christiania.

Johan Reimann omtalte en dom afsagt af Østre Landsret, hvor et zoneforbud blev tilsidesat, idet det

ikke er nok, at den tiltalte har optrådt råbende/advarende.

Ad 7: Orientering om det videre forløb af omstruktureringen af Københavns Politi

Johan Reimann orienterede om den igangværende undersøgelse af Københavns Politi, der foretages

af konsulentfirmaet McKinsey. Den endelige rapport skal foreligge medio december 2012. Der er

allerede udpeget nogle områder, hvor der er grundlag for optimering. Disse områder svarer øvrigt

nogenlunde til de punkter, der allerede er blevet identificeret i Københavns Politis besparelsesproces.

5


Ad 8: Gensidig orientering

Johan Reimann nævnte Børnehusprojektet, der fra 2013 skal etableres med henblik på at koordinere

myndighedernes indsats over for misbrugte børn. Det er i øvrigt en god ide, at der allerede nu er lagt

op til en dialog mellem kommunerne og politiet.

Frank Jensen spurgte til muligheden for at indrette fælles afhøringsrum til børnene.

Johan Reimann svarede, at det ville bero på økonomiske hensyn. Indtil videre benytter Københavns

Politi politiets særligt indrettede lokaler i Glostrup. Der forventes at komme et nationalt initiativ på

dette punkt.

Allan Holst nævnte, at kommunen har kontaktet politiinspektøren på Station Amager, idet der har

været tale om flere hændelser end sædvanligt. Der er en god kontakt til Station Amager.

Johan Reimann henviste med hensyn til reaktionsmulighederne over for unge lovovertrædere til de

forslag, der fremgår af Ungdomskommissionens betænkning.

Ad 9: Eventuelt

Johan Reimann afsluttede med at tilkendegive, at borgmestrene snarest muligt vil blive kontaktet i

forbindelse med fastlæggelsen af mødedatoer for 2013.

Der er efterfølgende aftalt følgende mødedatoer for 2013:

Fredag den 22. februar 2013 kl. 13.00-14.30

Fredag den 12. april 2013 kl. 12.00-13.30

Fredag den 16. august 2013 kl. 9.30-11.00

Torsdag den 14. november 2013 kl. 13.00-14.30

6

More magazines by this user
Similar magazines