Den 19. januar 2011 - Politiets

politi.dk

Den 19. januar 2011 - Politiets

Til medlemmerne af

Lokalrådet i Roskilde kommune

19. januar 2011

LOKALPOLITIET

VICEPOLITIINSPEKTØREN

Skovbogade 3

4000 Roskilde

Telefon: 4635 1448

Direkte: 4632 1551

Lokal: 5001

Mobil: 41 999 777

E-mail:

PAH003@politi.dk

Referat fra mødet i Lokalrådet for Roskilde Kommune, torsdag den 19. januar

2011 kl. 13.30 på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde.

7

Tilstede: Per Allan Hansen (PAH) Vagn F. Hansen (VFH), Margit Næsby (MN), Linda Thorsager (LT), Niels

Kruse (NK), Olav Klaus Clausen (OKC), Klaus Walmod (KW), Geert H. Nielsen (GN), Asger Villumsen

(AV),

Afbud:, Bo Jørgensen, Francisco Ortega, Jørn Pedersen, Carsten Nielsen, Susanne Kollerup,

Steen Klink.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Status

1. Godkendelse af seneste

referat

2. Orientering om

bandesituationen

PAH

PAH

Møde den

11.11.10

Godkendt uden bemærkninger

Politikommissær Jacob Olsen ”Organiseret

Kriminalitet” informerede om bandesituationen

i politikredsen.

Bandidos, der havde klubhus i Klosterengen

har fået opsagt lejemålet og flyttede

ud for et par måneder siden.

Nyt opholdssted er stadig ukendt.

Bandidos er dog godt etableret i Køge og

Holbæk (samt i Ballerup). Devils Choice

har en afdeling i Ringsted.

Gennemført

Warriors, en udløber af Balck Cobra, har

klubhus på Københavnsvej i Roskilde, men

afdelingen er ved at falde fra hinanden –

også her er lejemålet opsagt så pt. er der

ikke kendte bande tilholdssteder i

Roskilde.

Der er ca. 1.700 kendte bandemedlemmer

i hele landet. 185 er registreret i Midt og

Vestsjællands Politi.

Der er et godt samarbejde med Skat, som

får alle relevante oplysninger på

bandemedlemmer, idet der ofte er tale om

lovovertrædelser på mange niveauer.


Side 2

3. Orientering om seneste

Kredsrådsmøde

PAH PAH orienterede om seneste

Kredsrådsmøde og fremhævede politi og

anklagemyndighedens 1-årsaftale og

effektiviseringsforslag. Der skal spares 800

mio.kr. frem mod 2015.

Opfyldelse af måltal for 2010 vedr.

færdsels-lovovertrædelser blev klaret ved

flere ekstra målrettede indsats sidst på året

uden at ”opfinde” overtrædelser, men ved

at sigte flere i de overtrædelser der var,

hvilket var forbavsende/skræmmende

nemt.

Der blev i 2010 rejst 200 flere sigtelser

(straffelovsovertrædelser) end i 2009.

En særlig indsats mod indbrud

(patruljering) i julen var formentlig

medvirkende årsag til en fald i

indbrudsanmeldelserne i december i

forhold til året før.

Situationen vedr. manglende landbetjent i

Viby - stillingen er i skrivende stund blev

besat med pa. Jan Lauritsen (se artikler i

dagspressen).

Drøftelse af Samarbejdsplanen.

Lokalrådene skal bl.a. være

omdrejningspunkt omkring

handlingsplanerne med særligt fokus på:

Børn/unge,

Indbrud i beboelse,

Færdsel,

Trygt natteliv (vold/narko)

Drøftelse af etablering af Ungesamråd. Der

er uenighed om et egentligt samråd, men

god vilje til et ungesamarbejde.

Drøftelse vedr. tilknytning af

Kriminalforsorgen til SSP.

Drøftelse af bevillingsstrategi. En fælles

praksis for bl.a. meddelelse af alkoholbevillinger,

afholdelse af kommercielle

fester for unge under 18 år og lignende.


Side 3

4. Orientering om

politikredsen/

handleplaner mm.

PAH

AV

Statistik

Handleplaner

Der er generelt færre anmeldelser, dog

stadig en del indbrud i beboelse – dette er

dog særligt tilknyttet ”strand-området” og

ikke til Roskilde, der til gengæld er ramt af

mange indbrud i virksomhed.

Unge:

Blandt unge under 18 år er vold markant.

En analyse af samtlige 26 voldssager i

2010 (Roskilde) viser, at de var begået af

30 gerningsmænd. Heraf var 28 drenge.

Hovedparten var 16-17 årige.

19 var etnisk danske, mens 11 var med

anden etnisk baggrund.

Ofrene var i de fleste tilfælde

jævnaldrende. I de fleste sager kendte

gerningsmand og offer hinanden og der

var tale om en eller anden form for

uoverensstemmelse eller tidligere konflikt.

Ingen af sagerne var i værtshusmiljøet,

men enkelte var til privatfester. I de fleste

sager var gerningsmanden ikke alene om

volden.

Udkastet til handlingsplanen for ”Unges

brug af det offentlige rum og

forældreinvolveringen”, der er udfærdiget

på baggrund af skrivelsen: ”strategisk

kriminalpræventiv indsats overfor børn i

2011-2012 blev drøftet.

Det var umiddelbart indtrykket, at

aktørerne fra Lokalrådet ”dækker” mange

forskellige indsatser indenfor området, og

at der behov for at skabe et overblik over

disse mange indsatser - bl.a. for at kunne

anvende ressourcerne så optimalt som

muligt.

En revideret handlingsplan fremsendes

sammen med referatet .

5. Orientering fra

kommunen

Handlingsplan vedrørende indbrud i

beboelse tilgår i udkast snarest muligt

VFH oplyste, at der i samarbejde med

klubberne var en indsats mod en lille

gruppe fra Rønnebærparken, hvor der har

været en del påsatte brande.


Side 4

OKC supplerede med, at der var et projekt

i gang omkring 6 drenge, der var smidt ud

af Den Åbne Klub. Man tog dem ind i

klubben, når der ikke var andre unge til

stede – forsøger at skabe relationer til dem

i stedet for at stød dem helt væk.

VFH oplyste, at uddannes ”konfliktmæglerkorps”

på skolerne – disse består af elever,

der får særlig uddannelse/viden om,

hvordan de kan medvirke til at mægle i

givne konflikter. Interessen breder sig bl.a.

til Margrethe skolen og Østervangsskolen.

Konfliktmæglerkorpset er

Der arbejdes videre med en SSP

konference på kommunalt plan for godt

100 ssp’er til efteråret.

Der er meget fokus på, hvordan man

bruger resurserne. Antallet af anbragte

børn udenfor kommunen skal nedbringes.

Der kommer pt. mange uledsagede

flygtningedrenge fra Afghanistan, som skal

indsluses i det danske samfund, således

også i Roskilde.

MN at man i samarbejde med Beredskabschefen

arbejder med et projekt med unge,

hvor man uddanner dem som brandkadetter

(a la ”Greve-projektet”).

Man er i gang med at uddanne mentorer til

unge kriminelle. Der er mange ansøgere.

Arbejder sammen med Frivilligecenteret.

6. Orientering fra øvrige

repræsentanter i

lokalrådet

LT: Det er ”Frivillighedsår” i år. Man sætter

fokus politisk og i pressen på landsplan om

en civilsamfundsstrategi for at få flere

frivillige.

Har fået 400.000 kr. fra Socialministeriet til

socialt udstøtte unge. Har indgået samarbejde

med CSR om social ansvarlighed i

virksomheden.

Mangler flere frivillige unge.

Gennemført

KW: Natteravnene går i Rønnebærparken

fredag eftermiddag og aften. De møder

ingen – efterlyser flere informationer om


Side 5

området – til brug planlægning af

natteravnenes tilstedeværelse i området.

Natteravnene har etableret sig i Viby, men

de har mest gået i Roskilde – generelt er

der i perioden hen over vinteren ikke gået

så meget grundet det dårlige vejr.

Natteravnene har 10 års jubilæum i marts.

Har pt. ca. 100 medlemmer.

NK: Taxa har mange unge ansøgere, men

orienteres for dårligt om at de skal stille

med bl.a. børneattest ved fastansættelse

og måske efter de har fået beskæftigelsesgaranti.

Bemærk, at Taxa kan udstede

beskæftigelsesgarantier.

7. Eventuelt Kredsrådsmøderne 2011

21/3 + 6/6 + 19/9 + 5/12

Som følge deraf:

Lokalrådsmøder

19/1 + 14/4 + 21/6 + 11/10 + 13/12

Med venlig hilsen

Per Allan Hansen

Vicepolitiinspektør

More magazines by this user
Similar magazines