Den 11. november 2010 - Politiets

politi.dk

Den 11. november 2010 - Politiets

Til medlemmerne af

Lokalrådet i Roskilde kommune

11. nov. 2010

LOKALPOLITIET

VICEPOLITIINSPEKTØREN

Skovbogade 3

4000 Roskilde

Telefon: 4635 1448

Direkte: 4632 1551

Lokal: 5001

Mobil: 41 999 777

E-mail:

PAH003@politi.dk

Referat fra mødet i Bande- og Lokalrådet for Roskilde Kommune, torsdag den 11.

nov. 2010 kl. 13.00 på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde.

Tilstede: Per Allan Hansen (PAH) Vagn F. Hansen (VFH), Francisco Ortega (FO), Jørn Pedersen (JP),

Erik Frederiksen (EF), Susanne Kollerup (SK), Carsten Nielsen (CN), Niels Kruse (NK), Olav Klaus

Clausen (OK), Geert H. Nielsen (GN), Asger Villumsen (AV),

Afbud: Margit Næsby, Bo Jørgensen, Klaus Walmod, Linda Thorsager, Steen Klink.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Status

7

1. Godkendelse af seneste

referat - Banderådet

2. Orientering om politiets

generelle bandeindsats

PAH

PAH

Mødet den

15.09.10

Godkendt uden bemærkninger

Nærværende møde holdes som et

Bande- og Lokalrådsmøde, hvor der på

nær ét medlem af Banderådet er

personsammenfald i rådene, hvorfor

det blev besluttet, at afholde ét samlet

møde.

PAH orienterede om bandesituationen,

som den så ud fra politiets side lige nu.

Bandidos har rømmet klublokalet i

Klosterengen. Nyt opholdssted kendes

endnu ikke.

Gennemført

Warriors har etableret sig i lokaler på

Københavnsvej 106, Roskilde. Der er

en god dialog med udlejer og som

sådan også med leder af klubben. Han

bedyrer, at der ikke kommer unge

under 18. Der er indrettet bederum i

lokalerne – obs. på radikalisering.

Der er forlydende om, at en del af

finansiering af husleje m.m. skal skaffes

via afpresning/”beskyttelsespenge” hos

de lokale handelsdrivende i Roskilde –

dette er dog ikke bekræftet.


Side 2

3. Drøftelse af bandesituationen

i Roskilde

Politiets indsats handler om at ånde de

kriminelle bander i nakken efter ”Al

Capone modellen”.

Pt. ikke de store problemer. Dog har

warrios haft nogle sammenstød med

rivaliserende bander fra Tåstrup – dette

med flere anholdelser til følge.

FO orienterede om bandesammensætningen

i Tåstrupgård, idet der ses

en konflikt mellem nogle fra disse

grupper og personer i Hedeboparken.

Pt. opleves det roligt i Hedeboparken,

hvorimod der er større problemer i

Rønnebærparken/Æblehaven.

VFH orienterede om igangsatte

initiativer i fritidsklubberne, hvor man

lavede et kultur- og idrætsaktiviteter.

FO fortalte om et idrætsprojekt fra

Tåstrupgård, hvor unge utilpassede

dannede et fodboldhold, hvilket gav

dem et andet og mere positivt indhold i

hverdagen så de afholdt sig fra misbrug

og kriminalitet.

5. Eventuelt iab.

6.

Godkendelse af seneste

referat – Lokalråd

Godkendt uden bemærkninger

7. Orientering om seneste PAH Møde den Orientering om ghetto-problematikken,

Kredsrådsmøde

04.10.10 der ikke som antydet i pressen, er

forværret.

”Stationsmodellen” (beskrevet i forrige

referat) er løbende evalueret og revideret

i forhold til patruljedækning.

Resurser flyttes til det område, hvor der

er størst behov.

4. Drøftelse af lokale indsatser

Gennemført

Der har været 3 undersøgelser vedr.

politiets omdømme. De to første viser

et dyk i popularitet, men i en tredje om-

Gennemført

Status på indbrudsområdet. Størst koncentration

omkring Solrød Strand.

Generelt desværre en stigning i den

seneste tid, selv om der stadig er færre

indbrud end sidste år. Der planlægges

en særlig indsats i julen.

Politidirektøren har deltaget i et byrådsmøde

i Solrød og tilbyder at deltage i

andre byrådsmøder.


Side 3

dømmeanalyse får Midt og Vestsjællands

Politi højeste score i forhold til

alle landets politikredse.

Sekretariatschef for Det Kriminalpræventive

Råd, Anne Karina Nickelsen

orienterede om rådets arbejde.

Der var en drøftelse af samarbejdsplanen

for 2011, herunder særlige indsatsområder

som ansvarlig udskænkning

af alkohol til børn og unge mhp. en

ensartet behandling og ”ungepakken”.

Kredsrådet vil inden næste møde udsende

forslag til konkrete indsatser for

de nævnte områder.

Drøftelse af udslusning af indbrudstyve

fra fængsel til frihed ”Projekt løsladelse”

i samarbejde med Kriminalforsorgen.

Et kommende lovforslag involverer

Kriminalforsorgen i SSP-arbejdet så det

forventes at blive til SSPK .

Vedr. forebyggelse af jalousidrab

arbejdes i særligt mødeforum. 8 ud af

10 drab i politikredsen vedrører samlivsforhold.

8. Orientering om

politikredsen/

handleplaner mm.

AHV

”De unges brug af det offentlige rum”

og ”Forældreinvolvering” fortsætter. Der

har ikke været særlige bekymringer

sidens sidst, som har udløst

bekymrings-breve.

”Indbrud i beboelse”:

Indsatsområderne 4000 Roskilde i

perioden 1/1 til 1/11 – 2010 var 288 i

forhold til 402 samme periode sidste år.

For 4040 Jylinge var det 63 i forhold til

83 sidste år.

Handleplaner

Gennemført

Der er arrangeret et borgermøde i

Æblehaven den 24. Nov. kl. 15, hvor

politiet orienterer om sikring af boligen.

Det besluttedes at arbejde videre med

en ide om at lave en SMS-linie som

udpegede personer (Taxa,

kommunalarbejder, Post m.v.) kan give

oplys-ninger til politiet om mistænkelige

ting


Side 4

PAH Statistik PAH orienterede om kriminalitetsudviklingen

i kommunen.

Der var et generelt fald af anmeldte

straffelovsovertrædelser i forhold til

samme periode 2008 og 2009.

PAH viste en opgørelse af samtlige

anmeldelser og hændelser i områderne

Hedeboparken og

Rønnebærparken/Æblehaven for 2010.

Den viste, at status for Hedebopark

området ikke var skræmmende, men

der var en overvægt af politimæssige

opgaver i Rønnebærparks området,

PAH efterlyste ideer til en indsats i

dette område.

Indsatsmuligheder i form af

ungeinddragelse i idrætsforeningerne

/ungdomsklubberne blev drøftet.

Carsten Nielsen og Olav Clausen

aftaler videre

9. Orientering fra

kommunen

VFH

SSP

VFH orienterede om at SSP-Roskilde

nu havde en hjemmeside, hvor man

bl.a. lægger oplysninger om kommunens

forebyggende arbejde og oplysninger

samt referater fra samtlige lokale

SSP-grupper. Det giver en bredere

videndeling grupperne imellem til

inspiration.

En gruppe på 6 unge var udelukket fra

Den åbne klub”. Der er lavet en

målrettet indsats mod de 6.

En drøftelse af, hvad man fra Lokalrådet

kan gøre.

Der planlægges en stor SSPkonference

i 2011 for alle, der arbejde

med ssp-forebyggelse. Skal tjene til at

løfte samarbejdet.

Gennemført

JP

Der vil blive opkrævet afgift for at opsætte

containere på vejarealet. For at

sikre fremkommeligheden i byen.

Der svines meget i den gamle stationsbygning

i Viby.

10. Orientering fra øvrige

repræsentanter i

lokalrådet

SK

SK oplyste, at der havde været afholdt

møder vdr. Kriminalforsorgens deltagelse

i SSP-samarbejdet. Der er endnu

ikke noget afklaret hvordan det skal

Gennemført


Side 5

forgå.

Man har ingået et samarbejde med UUvejledningen.

Vil gerne komme ud på

skoler evt. sammen med SSP i forebyggelse

af kriminalitet.

Kunne UU-vejledningen være

interessante medspillere i Lokalrådet ?

NK

FO

Nogle taxachauffører øver vold mod

deres kunder. Enkelte vognmænd udelukker

ikke disse chauffører.

Der er en gruppe unge, der skaber

utryghed på Viby Station. Det opleves

lokalt, at der ikke gøres noget ved problemet

fra kommune og politi

Taxa vil gerne være med i en evt. SMSkæde

i forhold til indbrudsindsatsen.

Boligselskabet arbejder på en ”Bossmøde”,

hvor man vil samle alle interesserede

i et område. For at skabe

samhørighed og et bedre nærmiljø.

Æblehaven – i den kommende uge

flytter der en journalist fra Dagbladet

ind i ”området” mhp. at rapportere ? –

mål/formål/vinkel ikke Boligselskabet

bekendt.

11. Eventuelt PAH Nyt mødetidspunkt fastsættes efter

næste Kredsrådsmøde.

Gennemført

Med venlig hilsen

Per Allan Hansen

Vicepolitiinspektør

More magazines by this user
Similar magazines