Ã¥rsberetning 2012 - Politiets

politi.dk

Ã¥rsberetning 2012 - Politiets

2012

ÅRS

BERET

NING

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS


2

Indhold

side

Forord 3

indsatsområder i 2012 4

tryghedsindsatser 4

Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri 4

efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer 5

Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder 5

Effektivitet i straffesagsbehandlingen 5

Bekæmpelse af kriminalitet 5

Kvalitet i opgaveløsningeN 6

Den kriminalpræventive indsats 7

PSP, SSP og ksp 7

natteravne 7

forebyggende færdselsindsats 7

Postkort fra politiet 8

nabohjælp 8

organisationen indefra 9

Sygefravær 9

økonomI 9

kompetenceudvikling 9

innovation 9

den indre sammenhængskraft 9

Bilag: organisationsovERSIGT 10


3

Forord

Politikredsen har klaret sig flot i 2012, hvor vi har nået langt de fleste af vores mål for året.

I denne årsberetning ser vi på, hvordan det er gået på vores væsentligste indsatsområder,

herunder på det kriminalpræventive område og internt i organisationen (jf. retsplejelovens

§ 112, stk. 2.)

2012 har været et år, hvor antallet af dræbte i trafikken på landsplan har været historisk lavt,

og samtidig har vi oplevet en meget positiv kriminalitetsudvikling såvel på landsplan som i

kredsen, hvor vi ser et fald på stort set samtlige kriminalitetsområder. Også i 2012 har borgerne

kunnet få fat i os, når de har haft brug for det. Vores telefoner bliver taget i Servicecentret,

og vores patruljer kommer hurtigt til stede, når borgerne har akut brug for hjælp.

De gode resultater afspejler sig måske i målingerne af politiets omdømme og befolkningens

tryghed, da begge dele er i top. Så vi må konstatere, at de mange gode delresultater, som

både denne politikreds og landets øvrige politikredse leverer, faktisk summer sammen til et

temmeligt flot helhedsindtryk af 2012.

Det har givet os et godt afsæt til 2013, hvor der bl.a. står analyse, nytænkning, innovation og

bred inddragelse af såvel medarbejdere som samarbejdspartnere på dagsordenen.

Lene Frank

politidirektør


4

Indsatsområder 2012

TRYGHEDSINDSATSER

140

Utryghedsskabende knallertkørsel, trygt bymiljø og tryghed i nattelivet

For at at øge trygheden for borgerne særligt i by- og boligområder har vi i 2012 haft fokus

på at reducere den utryghedsskabende, generende og ulovlige cykel- og knallertkørsel i

de by- og boligområder, hvor der vurderes at være et særligt behov. Vi gennemførte 116

knallertkontroller og 57 cykelkontroller. Målet var hhv. 65 og 30.

120

100

80

60

40

65

116

Antal

Vi har også haft fokus på ulovlig gadehandel, støjende adfærd, drikkeri, tilråb, løse hunde

og betleri, som også opfattes som meget utryghedsskabende for både borgere og

erhvervsdrivende. Derfor skulle vi gennemføre mindst 30 tryghedsindsatser i 2012. Vi

nåede 81.

20

0

Mål Resultat 2012

Knallertkontroller i 2012

En grundlæggende forudsætning for at kunne føle sig tryg i sin hverdag er, at man kan

færdes frit og sikkert i det offentlige rum, herunder også i nattelivet. Derfor har vi i 2012

bl.a. foretaget løbende tilsyn og kontrolbesøg på kredsens restaurationer og holdt møder

med restauratører og relevante ansatte fra de restaurationsvirksomheder, som vurderes

at have et særligt behov. Også her er målene indfriet med bl.a. 2.047 tilsyn på restaurationer

over hele kredsen.

60

50

40

30

20

30

57

Antal

INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE OG BEKÆMPELSE AF HÆLERI

Antallet af indbrud i beboelse faldt med mere end 14% her i politikredsen, og målet

for indbrudsområdet for 2012 er indfriet. Det betyder, at 486 færre borgere har oplevet

indbrud i deres hjem i 2012 i forhold til 2011. På hele Sjælland betyder årets resultat, at

mere end 2.100 borgere er sluppet for den oplevelse svarende til ca. 10% færre i forhold

til 2011.

10

0

Mål R es ultat 2012

Cykelkontroller i 2012

Kommunerne (2012 i forhold til 2011):

LOLLAND:

VORDINGBORG:

GULDBORGSUND:

NÆSTVED:

FAXE:

SLAGELSE:

SORØ:

148 borgere er sluppet for indbrud

(fald fra 465 til 317 – over 30%)

65 borgere er sluppet for indbrud

(fald fra 437 til 372 – ca. 15%)

134 borgere er sluppet for indbrud

(fald fra 436 til 302 – over 30%)

125 borgere er sluppet for indbrud

(fald fra 681 til 556 – ca. 18%)

58 flere borgere har haft indbrud

(stigning fra 437 til 495 – ca. 13%)

32 borgere er sluppet for indbrud

(fald fra 685 til 653 – knap 5%)

40 borgere er sluppet for indbrud

(fald fra 308 til 268 – ca. 13%)

Vi er sikre på, at faldet kan henføres til en intensiv og målrettet indsats, som omfatter dels

de øvrige politikredse, dels også næsten alle kredsens operative afdelinger. De nedsatte

indbrudsgrupper på vores lokalstationer har både motivation, iderigdom og styr på de

lokale gengangere. Samtidig har borgerne været årvågne, og vores beredskab har været

hurtigt ude, når der har været mulighed for at pågribe nogen på fersk gerning. Endelig har

Task Force Indbrud og kredsens afdelinger i øvrigt haft stort fokus på udenlandske køretøjer

med registrering af førere og passagerer i bilerne for at dæmme op for udenlandske


Indsatsområder 2013

5

tyvebander. Den indsats vil vi fortsætte i 2013, med et særligt fokus på Faxe Kommune,

hvor vi desværre måtte konstatere en stigning i antallet af indbrud i 2012.

ROCKERE OG BANDER

300

250

Antal fængslede rocker- og

bandemedlemmer, S jælland

Mål

Rocker- og bandegrupperingerne er bl.a. kendetegnet ved, at deres kriminalitet foregår

på tværs af politikredsene. Derfor er der et stærkt samarbejde om bekæmpelsenmellem

politikredsene, og vi har nogle fælles mål for antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer

i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Målkravet for 2012 var, at der samlet skulle

være fængslet 200 rocker- og bandemedlemmer i Østdanmark. Ved årets udgang var der

218 fængslede. Politikredsen har i gennemsnit haft ca. 20 fængslede.

200

150

100

50

0

januar

februar

marts

april

maj

juni

juli

august

september

oktober

november

december

SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Antal fængslede rocker- og bandemedlemmer på

Sjælland i 2012 fordelt pr. måned.

Her i kredsen er Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør udpeget som kredsens særligt

udsatte boligområder, hvilket betyder, at vi i 2012 i samarbejde med Slagelse Kommune

og boligselskaberne har haft en særlig indsats i områderne. Indsatsen har bestået

dels i synlig tilstedeværelse og skabelse af relationer til aktører i området samt afholdelse

af bekymringssamtaler som opfølgning på utryghedsskabende hændelser, dels i

særlige indsatser fx i forhold til ulovlig knallertkørsel og salg af narkotika.

120

100

80

Antal patruljemæ s s ige tils yn i området

Mål

Vi har i 2012 mere end levet op til det ambitionsniveau, som vi har lagt for året i forhold

til antallet af disse indsatser mv. Fx førte vi 850 patruljemæssige tilsyn i området - vores

mål var 285.

Målet med indsatserne er bl.a., at de skal munde ud i flere sigtelser og et fald i kriminaliteten

i områderne. Det er også målet, at straffesager fra områderne skal behandles hurtigt.

Vi nåede ikke samtlige mål for resultaterne i 2012 , men vi er overbeviste om, at den

indsats, som politi, kommune og boligselskaberne sammen har igangsat i de udsatte

boligområder har haft og fortsat vil have effekt. Samtidig er vi også klar over, at det er et

langt træk, der skal til for at sikre en fortsat positiv udvikling.

60

40

20

0

januar

Februar

marts

april

maj

juni

juli

august

september

oktober

november

december

Antal patruljemæssige tilsyn i særligt udsatte boligområder

i 2012 fordelt pr. måned.

EFFEKTIVITET I STRAFFESAGSBEHANDLINGEN

Kravet til vores sagsbehandlingstider er et område, hvor vi ikke kom i mål i 2012. Fx var

målet for 2012 i forhold til straffelovssager, at 58% af alle tiltaler skulle rejses senest to

måneder efter sigtelsestidspunktet. Vi endte på 46,3%

1600

1517

Sagsbehandlingstider for vores straffesager er en udfordring. I 2012 påbegyndte vi derfor

et LEAN-projekt mhp. at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Det giver nemlig god

mening at have korte sagsbehandlingstider. Det gælder både i forhold til forurettede og

vidner og i forhold til sigtede og tiltalte. Hertil kommer, at kvaliteten i retsbehandlingen

bliver langt bedre med vidner, der har hændelsen i frisk erindring.

1400

1200

1000

800

1341

Ant

BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET

600

400

Som et led i bekæmpelsen af organiseret og økonomisk kriminalitet har anklagemyndigheden

sat fokus på en række områder, der skal understøtte målene for dette område. Fx

er der hvert kvartal sendt status for fremdriften i milepælssager til statsadvokaten, og

antallet af tiltaler i sager om økonomisk kriminalitet er fastholdt i forhold til 2011 (målet

var 1.341, og vi nåede 1.517). Alle mål på dette område er indfriet.

200

0

Mål R es ultat 2012

Antal tiltaler i sager om økonomisk kriminalitet.


Indsatsområder 2013

6

KVALITET I OPGAVELØSNINGEN

Retsarbejdet er én af anklagemyndighedens kerneopgaver og tillige den del af arbejdet,

som ofte stiller de største udfordringer til anklagernes faglige og personlige kundskaber.

Da kredsen som uddannelseskreds har et realtivt mange helt unge anklagere, har anklagemyndigheden

for at sikre fokus på kvalitet i 2012 indgået et samarbejde med retten

i Nykøbing om udformning af et kvalitetsprojekt, der skal belyse anklagernes præstationer

i retten. Projektet bestod af en bedømmelsesfase samt en undervisningsrække,

hvor der blev sat fokus på de områder, hvor der kan være udviklingspotentiale. Undervisningsrækken

blev afsluttes af en fornyet måling af kvaliteten i retsarbejdet, og projektet

blev suppleret af et seminar om kommunikation og gensidig feedback.


7

Den kriminalpræventive indsats

SSP, KSP OG PSP

Det store arbejde, der udføres dagligt i SSP-regi mellem vores medarbejdere og

kommunerne, synes i disse år at vise sig at have en god effekt. Arbejdet er

gennem årene blevet stadigt mere kvalificeret, og der er stillet bedre

redskaber til rådighed. Arbejdet bygger på engagerede medarbejdere,

som brænder for at hjælpe unge mennesker.

SSP-undervisningskonceptet ”Du er sej, hvis du si’r nej”,

har i 2012 kørt i hele politikredsen. Konceptet bygger på

teorien om flertalsmisforståelser. Forestillinger om andres

forventninger har en tendens til at være præget af sociale

overdrivelser, som kan blive til såkaldte flertalsmisforståelser,

når tilstrækkeligt mange tror på de sociale overdrivelser.

Mange tror således, at andre er mere risikovillige,

end både de selv og andre rent faktisk er – og de forsøger

at leve op til det, de tror, er den normale adfærd. Undervisningen,

som er for 5. klasserne, strækker sig over fire

undervisningstimer. Samme dag om aftenen får elevernes

forældre den samme viden.

Desuden har vi jævnligt i løbet af 2012 haft besøg af skoleklasser

på kredsens politistationer, og vi har været på kredsens ungdomsuddannelser

og i afgangsklasser for at fortælle om de farer, der kan

være, når unge, fart og spiritus kombineres.

Vi har også haft opmærksomheden rettet mod den forebyggende indsats på færdselsområdet

for de mindre klasser. Skoleklasser rundt omkring i politikredsen har haft færdselsundervisning

af os, og vi har gennemført en lang række trafikkontroller ved fx skolestart.

I kredsrådet har der i 2012 været drøftelser om rammerne for KSP-samarbejdet - det vil sige samarbejdet

mellem kriminalforsorg, socialforvaltning og politi. KSP-samarbejdet blev sat i værk i sommeren

2012 og er struktureret, så politiet ved behov henvender sig til Kriminalforsorgen, når der er

en konkret sag i forbindelse med en løsladelse. Kriminalforsorgen har i forbindelse med projektet

”God Løsladelse” allerede har et tæt samarbejde med kommunerne.

Også det eksterne samarbejdet mellem psykiatrien i Region Sjælland, de Sociale myndigheder og

Politi – det såkaldte PSP-samarbejde – er fortsat i 2012.

NATTERAVNE

I løbet af 2012 er Natteravnsordningen blevet stadig mere udbredt. Den er nu etableret i alle kommuner

i politikredsen, og i nogle af kommunerne er der natteravnsordninger i flere byer.


Den kriminalpræventive indsats 8

FOREBYGGENDE FÆRDSELSINDSATS

2012 har også været kendetegnet af en

stor indsats på færdselsområdet. Ved

årets udgang var der ”grønt lys” på alle

de fastsatte mål for denne indsats. I 2012

blev der dræbt 180 personer i den danske

trafik, hvilket er det laveste siden 1943. De

seneste fem år er antallet af dræbte faldet

med ca. 46% på landsplan. Denne udvikling

kan skyldes flere samvirkende faktorer, som

fx vores trafikkontroller, et fald i antal kørte

kilomenter og at sikkerhedsniveauet i køretøjer generelt

er steget. Arbejdet vil også her fortsætte i 2013 -

endda med en øget indsats i forhold til den automatiske trafikkontrol (ATK).

POSTKORT FRA POLITIET

I 2012 stoppede vi mere end 1000 spiritus bilister, og vi er dermed blandt de politikredse,

der standser allerflest. Gennem en analyse fandt vi ud af, at der ske for holdsvis mange

færdselsuheld med spirituspåvirkede førere fredag og lørdag aften og nat. Den viden vil

vi gerne nyttiggøre, og derfor søsatte vi i efteråret 2012 en ny ide rettet mod potentielle

spritbilister i.

Vi har produceret et postkort, som kan sættes på biler, der er parkeret ved forsamlingshuse,

caféer, restauranter, private fester mv. Det bramfrie bud skab er: ”Lad bilen stå, hvis

du ikke er parat til at møde os. Vi er i nærhe den”. Håbet er, at det nye tiltag sammen med

den almindelige kontrolindsats kan være med til at mindske spiritusbilisme og dermed

færdselsuheld med spirituspåvirkede førere. Projektet, der i første omgang omfatter Lolland

og Falster, kommer til at løbe over to år.

NABOHJÆLP

Samarbejdet mellem borgere og politi er vigtigt i kampen mod kriminalitet. Hvis årvågne

borgere fungerer som øjne og ører for politiet, så bliver forholdene for tyvene sværere.

Derfor er nabohjælp en rigtig god idé. Undersøgelser viser nemlig, at op til hvert fjerde

indbrud kan undgås med nabohjælp. I 2012 introducerede Det Kriminalpræventive Råd

(DKR) og TrygFonden Nabohjælp i en ny udgave. Det har vi sammen med kredsens kommuner

bakket op om.

For at kickstarte nabohjælpskampagnen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi indgik

vi i efteråret 2012 en dialog med alle kredsens kommuner om et samarbejde. I Faxe

Kommune, som er den kommune, der har været mest plaget af indbrud i privat beboelse,

har vi fx indgået aftale om forskellige kampagneaktiviteter som en sikkerhedsmesse,

borgermøder og tryghedsvandringer.


Organisationen indefra

9

SYGEFRAVÆR

Det er siden 2007 lykkedes at nedbringe kredsens sygefravær med mere end 5 dage pr.

medarbejder. I 2007 var kredsens sygefravær 15,28 dage i gennemsnit pr. medarbejder,

og i 2012 var det reduceret til 9,6 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Det giver faktisk ca.

15 ekstra fuldtidsmedarbejdere til rådighed. Alene fra 2011 til 2012 har vi reduceret alt

vores sygefravær med 1.289 dage, hvilket svarer til næsten seks fuldtidsmedarbejdere.

Særligt positivt er det også, at langtidssygefraværet i kredsen nu er meget lavt – faktisk

landets laveste med kun 1 dag i gennemsnit. Også i 2013 vil vi have fokus på sygefravær

som sammen med en række andre personalepolitiske tiltag, kan understøtte et godt arbejdsmiljø

i kredsen også i fremtiden.

Udvikling i kredsens sygefravær fra 2007 til 2012

ØKONOMI

Vores ressourcesituation og økonomi er sund. Kredsen har gennem de seneste år fået

flere personaleressourcer til rådighed – ikke kun gennem det faldende sygefravær, men

også i øvrigt. Det økonomiske resultat for 2012 blev på et lille underskud på 2,8 mio. kr.,

som blev finansieret af et akkumuleret overført overskud på 9,3 mio. kr. Kredsens akkumulerede

overskud ved udgangen af 2012 udgjorde således 6,4 mio. kr. Der vil i 2013

fortsat være fokus på en stram budgetopfølgning.

KOMPETENCEUDVIKLING

For at kunne løse vores opgaver professionelt og effektivt og for at nå de fastsatte mål er

det nødvendigt, at vi har dygtige og kompetente medarbejdere og ledere, som yder deres

bedste. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt målrettet rekruttering og

opkvalificering af kompetencer har været vigtige fokusområder i 2012.

INNOVATION

Som politikreds mødes vi af stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet. For til stadighed

at kunne følge med udviklingen er det nødvendigt, at vi bliver bedre i stand til at inddrage

såvel medarbejdere som samarbejdspartnere i fremtidens løsninger. Det kræver

involvering, kreativitet og tværfaglighed. Vi må ikke være bange for at afprøve nye

ideer, men løsningerne skal basere sig på gode analyser, og de skal være

tænkt hele vejen rundt.

For at brede den kreative proces ud til hele politikredsen blev der i

efteråret 2012 taget de første skridt i oprettelsen at et såkaldt Innovationsnetværk.

Netværket skal være med til at gennemføre

forskellige projekter, hvorunder det skal sikre bred inddragelse

af ledere og medarbejdere og også af vores eksterne samarbejdsparter.

Netværket skal inspirere os til nytænkning og skal

samle alle de gode ideer op, som findes rundt omkring i organisationen.

DEN INDRE SAMMENHÆNGSKRAFT

I 2012 har vi fortsat haft fokus på vores interne sammenhængskraft

ved at arbejde struktureret med emner som fx mangfoldighed,

etik, social kapital, intern kommunikation og arbejdsmiljø.

Målet er til stadighed at skabe en attraktiv, effektiv og udviklende

arbejdsplads for alle vores medarbejdere.


BILAG

10

Organisationsoversigt

SLAGELSE

NÆSTVED

VORDINGBORG

NAKSKOV

NYKØBING F.

KREDSEN KORT I TAL

• Syv kommuner: Sorø, Slagelse, Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

• 390.000 Indbyggere

• 789 medarbejdere, heraf 610 politiansatte, 32, jurister, 124 administrative og 23 andre.

More magazines by this user
Similar magazines