DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for XXX ... - Politiets

politi.dk

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for XXX ... - Politiets

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Ringsted Kommune,

onsdag den 12. januar 2011.

Til stede: Johnny Nilsson (JN), Otto Storm Hansen, Henrik Mikkelsen, Lene Refstrup (LR), Pernille Søndergaard

(PS), Mette B.Andersen (MBA), Anita Justesen (AJ), Erik Schaumann (ES), og

Elo Andersen (EA) (ref)

Fraværende: Tulle Olsen, Bonna Madsen, Vivi Jensen og Poul Borglykke

4. Orient. Om

politiets kriminalitetsbekæmpende

og kriminalpræventive

indsats

JN

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead-

Line

1. Godkendelse af

Godkendt

dagsorden

2. Godkendelse af

Godkendt

referat af sidste

møde

3. Orientering om JN

kriminalitetsudviklingen

Kriminalitetsudviklingen

gennemgået

statistisk

Gennemgang af

samarbejdsplan

2011

+ Rat & Risiko

Stort fald i kriminaliteten i

december måned. Store udsving

året igennem. Ved årets afslutning

konstateres et glædeligt fald i

sager om vold, røveri, trusler,

hærværk, og tyveri fra vare- og

personbiler. Desværre en stigning

i indbrud i beboelse og erhverv,

selv om kredsen samlet set har

konstateret et fald i disse sager.

En markant stigning i antallet af

17-årige lovovertrædere, men

glædeligt at de 16-årige har

markeret sig med en endnu større

tilbagegang.

Unikke journalnumre:

170 sager fordelt på 138 personer.

- herunder især:

- den strategisk

kriminalpræventive indsats overfor

børn og unge

- indsats mod indbrud i beboelse

- færdselsindsats

- indsatsen for et trygt natteliv for

de unge (unge og alkohol)

Vedrørende Ungesamråd er der

endnu intet besluttet fra højere

sted.

Afslutningsvis til gennemgangen

kan vi endnu engang konstatere,

at vi ikke har bander i ringsted

kommune.

Samarbejdsplanen udleveret til

lokalrådets medlemmer til

selvstudium.

Rat & Risiko, der henvender sig til

kommende, unge

kørekorterhververe, er et stort

opsat undervisningstema om

bilkørsel og ikke mindst farerne

herved. Afvikles i Ringsted den 26.

januar kl. 1800 i Aulaen på

Dagmarskolen under forudsætning

af, at kørelærerne ”er med”, hvilket

ikke er helt sikkert på nuværende

tidspunkt.

Anita (EUC) ”bød ind” med 50

elever som mulige deltagere.

Anita kontaktes af Tina Jönsson

for nærmere aftale.

Status


5. Orientering fra

kommunen

6. Orientering fra

repræsentanter for

øvrige lokalsamfund

7. Drøftelse,

herunder

evaluering af

iværksatte tiltag og

projekter, herunder

revision af

handleplaner.

PS

LR

MBA

ES

AJ

Alle

Projekt ”Ung

Mor”

Puljemidler

Forårstilbud fra

Ungdomskolen

Tricktyveri hos

ældre

Forening

Handleplaner:

Revision af

eksisterende

Handleplan

vedr. indbrud i

beboelse

Mange med ”ondt i livet” tiltrækkes

af Ringsted. Især unge mødre

med spædbørn, der tages hjem fra

institution og flytter til Ringsted klar

til at klare sig selv.

Projekt ”Ung Mor” netværk skal

søge at få disse mødre i gang.

Håber på støtte fra Røde Kors for

at få disse mødre ud af ”isolation”.

Anita bød ind med evt.

uddannelsestilbud til de unge

mødre.

Desuden tilsagn på mødet fra Erik

Schaumann, Foreningslivet, om

støtte under én eller anden form.

Anne Madsen er projektleder i

”Ung Mor”.

Puljemidler på 3,1 mil. kroner afsat

til Specialiserede Plejefamilier for

hjælp til børn i familielignende

forhold. Man regner med 10

familier, men helst 20.

Mange forårs- og sommertilbud til

de unge fra Ungdomsskolen.

Folder omdelt med de mange

tilbud.

Mette informerede om de hyppige

tricktyverier hos vore ældre

medborgere og ikke mindst, hvad

der kan gøres.

Hjemmeplejen kontaktes med

henblik på intern aftale af

fremgangsmåde ved henvendelse

fra hjemmeplejen til de ældre

herunder anvendelse af

legitimation og information til de

ældre herom.

Erik informerede kort om en ny

form for idræts- og fritidspolitik, der

er ved at tage form. Ingen

nærmere detaljer på nuv.

tidspunkt.

Foreningslivet er opmærksomme

på ”anderledes unge”, der ikke

kan/vil gøre brug af de etablerede

fritidstilbud. Man vil forsøge at

”strikke” fritidstilbud sammen til

denne gruppe.

AJ oplyste til orientering, at der på

EUC er stadigt stigende problemer

med de unges adfærd herunder at

andelen af 2-sprogede elever

bliver stadig større.

Johnny har udsendt forslag til

revision af eksisterende planer om

Forældreinvolvering og Unges

brug af det Offentlige Rum.

Efter en udbytterig debat fremsatte

Lene tilbud om en

omskrivning/sammenskrivning af

de eksisterende planer.

Sendes til Johnny senest… 20-01-11

Otto Storm samler op på

handleplan vedrørende indbrud i

beboelse


8. Drøftelse af

kommende tiltag

og projekter

9. Eventuelt Alle Møderække i

Lokalrådet

2011/12

Alle Uge 7 I lighed med tidligere.

Forskellige tilbud til unge, men

ungdomsklubben holder lukket, da

der alligevel ikke kommer nogen.

Opmærksomheden henledes igen

på containere og lign.,, der så vidt

muligt skal fjernes.

060411: Lokalpolitistationen

230611: Hækkerupsvej 1

051011: Lokalpolitistationen

110112: Hækkerupsvej 1

Alle møder med start kl. 1400

Med venlig hilsen

Johnny Nilsson

More magazines by this user
Similar magazines