KØBENHAVNS - Politi

politi.dk

KØBENHAVNS - Politi

KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN

Redegørelse vedrørende

KØBENHAVNS POLITIS

virksomhed 2010

Udgivet af:

Københavns Politi

Politigården

1567 København V

Fotos:

Kommunikationsafdelingen

Københavns Politi

Forsidefoto:

Henrik Damberg

Layout, illustrationer og

billedbehandling:

Steen Hansen,

Kommunikationsafdelingen,

Københavns Politi

Også 2010 blev et travlt år for Københavns

Politi.

I sidste års redegørelse vedrørende

Københavns Politi forsøgte jeg at se

lidt ind i fremtiden, og 2010 blev på

mange år det opsamlingsår, som jeg

forudsagde det ville blive. Udgangen

af 2010 var også det sidste år i den

gældende flerårsaftale for politiet,

og der var herefter lagt op til et stort

projekt indeholdende en helt ny strategi

for dansk politi.

Dette arbejde er sat i gang, og i Københavns

Politi var vi meget hurtigt

ude af starthullerne og fik nedsat

et antal arbejdsgrupper, som skulle

komme med forslag til en omordning

af Københavns Politi.

Formålet med arbejdet har blandt andet

været at gennemføre en centralisering

af beredskab og disponeringsfunktion

samt OPA-funktionerne og

desuden en sammenlægning af Station

Lufthavnen og Station Amager.

Hovedsamarbejdsudvalget har drøftet

oplægget til strukturændringerne,

og der har heldigvis været stor tilslutning

til projektet, der også indbefatter

en reorganisering af stationerne

og oprettelse af en stabsenhed.

Der er nu udarbejdet projektorganisationer

med henblik på implementering

af en ny organisationsstruktur

for Stabsenheden, stationerne, Beredskabsenheden,

sammenlægning

af Station Amager og Station Lufthavn

og endelig et projekt for udredelse

af Efterforskningsenhedens

opgaver og afdelinger og endvidere

for implementering af en kriminalteknisk

koordinatorfunktion.

Projektet skrider planmæssigt frem,

og det konkrete arbejde med at analysere

og implementere kan nu for

alvor begynde.

At der også i 2010 er udført en solid

indsats dokumenteres af PRES-tallene,

hvor vi opnåede en samlet score

på 460, hvilket betyder at vi har opfyldt

kravet om en 4% forbedring i

forhold til resultatet for 2006.

Resultatet af jobtilfredshedsundersøgelsen

i 2010 udviser samtidig på

samtlige områder en stigning.

Der er dog stadig nok at tage fat på.

Det viser tallene for kriminalitetsniveauet,

hvor der har fundet en svag

stigning sted i antal anmeldelser på

3,6%, men jeg ser med fortrøstning

på muligheden for også at knække

denne nød. Et vigtigt middel i denne

sammenhæng er et godt og tillidsfuldt

samarbejde med vore samarbejdspartnere,

herunder ikke mindst

kommunerne. Og det har vi.

At ikke alt i vores by er helt rosenrødt

understreges af nogle af de spektakulære

sager, der ramte København

i 2010, herunder sagskomplekset

med den såkaldte ”Amagermand”,

det bestialske drab på en norsk stewardesse

på Hotel SAS Radisson og

bombesprængningen på Hotel Jørgensen.

Der er i de tre specielt omtalte

sager ligesom i en lang række

andre sager, præsteret en særdeles

professionel politiindsats, som har

haft til følge, at gerningsmændene

har kunnet anholdes.

Jeg vil samtidig med udsendelsen

af denne virksomhedsberetning godt

takke samtlige medarbejdere for en

flot indsats i det forløbne år.

2 3

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Forord ved politidirektør Johan Reimann 3

2. Indholdsfortegnelse 5

3. Oplysninger om politikredsen

Generelle oplysninger om politikredsen, Københavns Politis organisation og personale mv. 7

4. Københavns Politis mål og strategier for 2010 15

5. Opfyldelse af resultatmål 19

6. Kredsråd 23

7. Københavns Politis indsats over for unge

Statistik vedrørende kriminelle unge

27

33

8. Indsatsen mod den borgervendte kriminalitet 39

9. Indsatsen mod bander og banderelateret kriminalitet 45

10. Indsatsen mod fodboldbøller 47

11. Indsatsen på færdselsområdet 49

12. Årets gang

Specifikke opgaver fra Sektionen for Personfarlig Kriminalitet,

Sektionen for Særlov og Økonomisk kriminalitet og Sektionen for Organiseret Kriminalitet. 51

16. Optimeringsprocessen på baggrund af Budgetanalysen 65

17. Økonomi 69

18. Statistik – anmeldelsesstatistik for Københavns Politikreds 71

19. Københavns Politis mål og strategier for 2011 101

4 5

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

OPLYSNINGER OM POLITIKREDSEN

FOTO Terror i København: Bombesprængning på Hotel Jørgensen den 10. september 2010

Københavns Politikreds omfatter

kommunerne København, Frederiksberg,

Tårnby og Dragør og dækker et

område på ca. 180 km² med godt

667.000 indbyggere. Den daglige

politibetjening foregår fra fire døgnbemandede

politistationer: Station

Amager, Station Bellahøj, Station

City og Station Lufthavnen. Til hver

af politistationerne Amager, Bellahøj

og City hører desuden et antal nærpolitistationer,

hvor publikumsbetjeningen

foregår mere lokalt i bydelene.

Antallet af medarbejdere i politikredsen

varierer fra måned til måned på

grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet,

men som udgangspunkt vil der

være omkring 2.400 politiansatte og

yderligere godt 300 medarbejdere

fordelt på jurister, kontoransatte og

servicemedarbejdere.

Af disse ca. 2.700 medarbejdere er

knap 800 tjenestegørende på Politigården

i København. Politigården

er Københavns Politis hovedkvarter.

Den centrale ledelse med politidirektør

Johan Reimann som øverste

chef er placeret på Politigården.

Hovedstaden

Politibetjeningen i København er i

høj grad præget af, at København

er Danmarks hovedstad. Der bor og

færdes mange mennesker i byen

hver dag. Ud over de faste indbyggere

ankommer der hver dag et stort

antal pendlere til arbejdspladser og

læreanstalter.

Pendlerne anvender som oftest de

offentlige transportmidler, S- og regionaltog

samt busser, men et stort

antal personer kører til København

i bil. Da der samtidig er registreret

godt 200.000 køretøjer i Københavns

Politikreds, betyder det, at

intensiteten i trafikken er stor. I det

centrale København passerer dagligt

knap 300.000 køretøjer forbi ”Søerne”

mod og fra det centrale København.

København er dog i høj grad

cyklernes by – ved ”Søerne” passerer

der dagligt mere end 160.000

cykler og knallerter – et tal, der i de

seneste år har været nogenlunde

konstant, men sammenlignet med

1990 er der tale om en stigning på

mere end 50 %.

De mange køretøjer må ”slås” om

de ca. 33.500 parkeringspladser i

Københavns Kommune, og det giver

i sagens natur også visse problemer,

som bl.a. afspejles i antallet af udstedte

parkeringsafgifter, idet Center

for parkering under Københavns

kommune i 2010 har udskrevet omkring

300.000 parkeringsafgifter.

Den kollektive trafik har på en hverdag

mere end 700.000 passagerer

i Københavns kommune. Mere end

halvdelen benytter bus, mens de øvrige

benytter tog eller metro.

Som hovedstad er København en

velbesøgt turistby. Turisterne ankommer

bl.a. via Københavns Lufthavn

og Københavns Havn. Hvert år ankommer

godt 10,7 mio. passagerer

via Københavns Lufthavn, og via Københavns

Havn ankommer hvert år

omkring 250.000 turister med krydstogtskibe

(ca. 300 krydstogtskibe).

Herudover kommer selvfølgelig de

mange – primært svenske – turister,

der ankommer fortrinsvis via den faste

forbindelse over Øresund. Der findes

ikke noget sikkert tal for antallet

af turister, der besøger København,

men der er registreret mere end 4,3

mio. overnatninger på københavnske

hoteller, vandrehjem mv.

Kulturelt centrum

København er Danmarks kulturelle

centrum med et væld af aktiviteter

og forlystelser – lige fra teatre

og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk

Have, Parken, Operaen og det nye

skuespilhus – bare for at nævne

nogle få.

Sporten har også en særlig plads i

København, hvor tendensen gennem

de seneste år har været, at der skal

anvendes flere ressourcer i forbindelse

med fodboldkampe mellem F.C.

København og landets andre SASliga-klubber.

Der anvendes også store

ressourcer ved andre sportsarrangementer

– f.eks. ved det kommende

VM i landevejscykling i 2011.

København har udviklet sig til en

multikulturel storby, der i lighed med

andre europæiske storbyer har en

stor tiltrækning på en bred vifte af

samfundets forskellige miljøer, hvoraf

nogle fordrer en forstærket politiindsats.

Restaurationsmiljøet er blot

et af disse, og med mere end 1.500

udskænkningssteder med bevilling til

udskænkning af stærke drikke er det

et ikke uvæsentligt område.

Københavns Politis organisation

Politidirektør Johan Reimann er chef

for Københavns Politi. Den øvrige

centrale ledelse består af stedfortrædende

vicepolitidirektør Mogens

Kjærgaard Møller og administrativ

vicepolitidirektør Martha Therkelsen.

De to vicepolitidirektører er organisatoriske

chefer for Københavns

Politis administrative afdelinger og

sektioner. I centralledelsen sidder

også chefpolitiinspektør Jørn Aabye

og chefanklager Carsten Egeberg

Christensen. Chefpolitiinspektøren

er chef for den politimæssige del af

Københavns Politi – dvs. de køben-

6 7

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

havnske politistationer og specialafdelinger

– og chefanklageren er chef

for politiets advokaturer.

Københavns Politis samlede organisation

kan ses i diagrammet på side

10-11.

Organisationen er inddelt i tre søjler:

• en søjle for den politimæssige

del af Københavns Politi

• en søjle for anklagemyndigheden

og

• en søjle for den administrative

del

Personalet på stationer og i de enkelte

afdelinger er – i forhold til opgavernes

art – sammensat af politi-

og kontoruddannet personale,

servicemedarbejdere samt jurister

og specialuddannede konsulenter.

Den politimæssige søjle

Den politimæssige søjle er inddelt i

fem forskellige sektioner:

Politistationerne (Station Amager,

Station Bellahøj, Station City

og politistationen i Københavns

Lufthavn)

• Efterforskningsenheden (Afdeling

I, II og III)

• Specialenheden

• Operativ planlægning og analyse

• Den Kriminalpræventive Afdeling

Politistationerne

Station Amager, Kamillevej 3,

2770 Kastrup

Den døgnbetjente politistation på

Amager har uniformeret politi og

efterforskere, kontorpersonale og

serviceassistenter. Stationen betjener

det største geografiske område

i Københavns Politikreds – et areal

på godt 96 km², bestående af bydelene

Christianshavn, Sundby,

Kastrup, Tårnby og Dragør. Der bor

ca. 160.000 personer i om rådet.

Der er stor variation inden for stationens

dækningsområde, både hvad

angår bebyggelsesgra d, boligstandard,

beboernes indkomstforhold,

socialgruppe og etniske baggrund.

Befolkningsgrundlaget er forholdsvis

stort set i forhold til det bebyggede

areal. Der er store områder

med etagebyggeri, men der findes

også store villakvarterer, ligesom

der er fabriks- og industrikvarterer.

Området har en kystlinje med

flere lystbådehavne, kanalerne på

Chri stianshavn og trafikhavne som

Prøvestenshavnen og Flådestation

Holmen. Amager Strand er et

stort rekreativt område beliggende

langs Amager Strandvej ud mod

Øresund. Amager har i øvrigt flere

store grønne skove og naturområder.

Af særlige lokaliteter under Station

Amager kan bl.a. nævnes Christiania

på Christianshavn, hvor der bor

ca. 1.000 personer. Området er

stadig præget af omfattende handel

med hash samt anden kriminalitet.

Station Amager foretager ikke

til daglig patrulje på Chri stiania, da

en politimæssig indsats i området

kræver tilstedeværelse af store »styrker«,

og derfor kræver en sådan

indsats forudgående planlægning.

Ørestaden og Holmen er nye bydele,

der er under opførelse. I Ørestaden

vil der i løbet af de næ ste 30-35 år

blive opført ca. 3 mio. m² etageareal

industri, beboelse samt uddannelses-

og offentlige institutioner, og på

Holmen forventes der at blive op ført

ca. 80.000 m² boliger, mens der på

ca. 90.000 m² opføres erhvervsbyggeri

og uddannelsesinstitutioner.

Station Bellahøj, Borups Allé

266, 2400 København NV

Den døgnbetjente politistation på

Bellahøj har uniformeret politi og efterforskere,

kontorpersonale og serviceassistenter.

Stationen betjener

det område i Københavns Politikreds

med flest indbyggere. Hovedstationen

er beliggende på Borups Alle i

Bellahøjkvarteret. Der er desuden

tilknyttet tre nærpolitistationer, der

er placeret centralt i de forskellige

bydele. Disse nærpolitistationer er

beliggende på Frederikssundsvej i

Brønshøj, Nørrebrogade på Nørrebro

og Østerfælled Torv på Østerbro.

Stationsområdet er på mange måder

multikulturelt, specielt Nørrebro,

hvor stort set alle folkeslag og religioner

er repræsenteret. Ellers veksler

området mellem kvarterer med nærmest

”mondæn” status, mere almindelige

beboelseskvarterer, områder

med industri og små virksomheder

og villakvarterer. Herudover er der

også store grønne områder og en

havn – alt sammen noget, der præger

Station Bellahøjs arbejde.

Områdets mangfoldighed af beboere

af fremmed herkomst giver politiet

på Bellahøj en særlig udfordring i

hverdagen med mange sproglige og

kulturelle forskelle, der giver mange

vekslende og forskelligartede arbejdsopgaver

i hverdagen.

Station City – Halmtorvet 20,

1700 København V.

Den døgnbetjente hovedstation i

City har både uniformeret politi og efterforskere,

kontorpersonale og serviceassistenter.

Stationen betjener

geografisk City-området, Sydhavnen

samt Valby. Stationen er centralt placeret

på Halmtorvet umiddelbart bag

ILL.

Kort over Københavns Politikreds og de fire stationsområder

8 9

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Organisationsdiagram for Københavns Politi – 2011

Politidirektør Johan Reimann

Chefanklager

Carsten Egeberg Christensen

Chefpolitiinspektør

Jørn Aabye

Stedfortrædende

vicepolitidirektør

Mogens Kjærgaard

Møller

Administrativ

vicepolitidirektør

Martha Therkelsen

Anklagemyndighedens sekretariat

Advokaturer

Advokatur Amager

Advokatur Bellahøj

Advokatur City

Advokatur for personfarlig kriminalitet

Advokatur for økonomisk kriminalitet

Advokatur for organiseret kriminalitet

Advokatur for særlovskriminalitet

Særlige opgaver

Dommervagten

Station Amager, Bellahøj, City og Lufthavnen

Administrativ leder

Stationssekretariat

Sagskvalitet

Andre adm. opgaver

Evt. ekspedition

HR-afdeling

Planlægning

Økonomi

Personalekontor

Uddannelsesleder

Logistik mv.

Afdeling I

Særlov og økonomisk

kriminalitet

• Sektionen for

særlovskriminalitet

• Sektionen for økonomisk

kriminalitet

VPI

Servicecenter

VPI

Specialstøttesektion

• Hunde og Rytteri

- Tjenestehunde

- Narkohunde

- Sprængstofhunde

- Rytteriet

• Beredskabsafsnittet

Stationsleder

Operativ leder

Omgangstjeneste

X antal hold

Ledet af holdleder

Eget holdsekr.

Nærpoliti/Lokalpoliti

- alle med egen leder

Sekretariatsfunktion

Efterforskningsenheden

Linjechefen

Operativ sektion

Administrativ sektion

Afdeling II

Personfarlig kriminalitet

• Sektionen for drab

• Sektionen for anden

personfarlig kriminalitet

• Sektionen for narkotikakriminalitet

Specialenheden

Adm. sektion

VPI

Færdselssektion

• Operationsafsnittet

- Færdselskontrol

- Uddannelse

- ATK

- ”Motorsager”

- Særlig indsats

• Service & Oper. støtte

- Vejsager

- Køreprøver

- Sekretariat

- Specialkørekort

Efterforskningsleder

X antal efterforskninghold

- alle med egen leder

Sekretariatsfunktion

Specialgruppe

- med egen leder

Sekretariatsfunktion

Gadeplan / mål

Afdeling III

Bandekriminalitet

• Sektionen for bandeefterforskning

• Sektionen operativ

bandeindsats

VPI

Sektionen for operativ

kommunikation

• Radiotjenesten

- Alarm 112

- Central disponering

VPI

Sektionen for

Borgerservice

- Servicebutikken

- Bevilling og tilladelse

- Eftersøgningstjeneste

- Flexgruppe

Den

Kriminalpræventive

Afdeling

- Færdselsundervisning

på alle klassetrin

- Kriminalpræventiv undervisning

fra 4. til 10. klassetrin

- Kasperteatret

- Informationsgruppen

- Offerrådgivningskontakt

- Erhvervspraktikanter

- Besøg i Dommervagten

- Foredrag eksternt og internt

for unge og voksne

- Udstillinger/kampagner

• Alm. stedfortræderfunktioner ved

politidirektørens forfald

• Ekstern repræsentation som politidirektørens

repræsentant

eller stedfortræder i forhold til faste

udvalg og samarbejdsfora under

ministerier, kommuner, interesseorganisationer

mv.

Juridisk

sekretariat

• Juridiske sekretariatsopgaver

• PD`s forkontor

• Servicefunktion

• A-meddelelser

Kommunikationsafdeling

• Informations- og

kommunikationsstrategier

• Pressevisitering

• Internet og Intranet

• Grafisk kommunikation

• Besøg og arrangementer

IT-afdeling

• IT – service

• POLSAS – service

• IT/WEB – Udvikling

• Teleadministration

Personaleafdeling

Polissektion

• Press-sekretariat

Personalesektion

Udviklings- og

uddannelsessektion

• Udviklingsafsnit

• Uddannelsesafsnit

Sektionen for

operativ logistik

• Chaufførtjeneste

• Udrustningsdepot

• Besøgsafdeling Vestre Fængsel

Arbejdsmiljøafsnittet

• APV

• Jobtilfredshedsundersøgelse

Økonomiafdeling

Budgetsekretariat

Bogholderisektion

Intern revision og kontrol

Drifts- og logistiksektion

• Bygnings- og inventarafsnit

• Transportantrejser og

tjenesterejser

• vognkontor og fleetmanager

• Post og Service

Indfordrings- og

hittegodssektion

• Indfordringskontoret

• Hittegods- og kostersektion

Operativ planlægning og analyse

Administrationssektionen

• Personale og

økonomiadministration

• Fællesekspedition

• IT-medarbejder

• Statistik

• Sekretariatet

Planlægningssektionen

• Planlægning

• Koordination

• ”Motorsager”

Projektenheden

Analysesektionen

• Operation

• Efterforskning

Steen Hansen, Kommunikationsafdelingen, den 17. januar 2011

ILL. Organisationsdiagram for Københavns Politi, 2010

10 11

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Hovedbanegården midt på Vesterbro.

Det er et multikulturelt område,

hvor mange forskellige folkeslag og

religioner er repræsenteret. Området

har i mange år været kendt som tilholdssted

for mange narkomaner og

prostituerede, men er nu langsomt

ved at ændre karakter til et nærmest

mondænt boligområde med dyre

lejligheder. Københavns Hovedbanegård

bliver i dag- og aftentimerne

betjent af en nærpolitistation, der

er placeret på selve banegården.

Valby er stationsområdets vestlige

del med store beboelseskvarterer

samt områder med industri og små

virksomheder.

Området betjenes af døgnberedskabet

fra Hovedstationen på Halmtorvet

og tillige i høj grad af nærpolitistationen

i Valby.

Station Citys arbejdsopgaver er naturligvis

specielt præget af, at den

centrale del af København i dagtimerne

er arbejdsplads for mange

mennesker, og at København som

hovedstad døgnet rundt har mange

besøgende og turister. Strøget og

hele den indre by har et meget rigt

handelsliv og et utal af restaurationer,

hoteller, biografer, cafeer, diskoteker

og andre forlystelsessteder,

som er med til at præge arbejdsopgaverne

på Station City. Herudover

ligger Christiansborg med regering

og folketing centralt placeret i stationens

område. De mange besøgende

i dagtimerne medfører en meget tæt

biltrafik samt et meget stort antal

rejsende med de mange offentlige

transportmidler.

Københavns Politi, Københavns

Lufthavn, 2770 Kastrup

Politistationen i Københavns Lufthavn

har følgende opgaver:

• grænsekontrol ved den ydre

Schengen-grænse i Københavns

Lufthavn og i Københavns Havn

• kontrol i de grænsenære områder

ved de nationale grænser

(baglandspatrulje)

• sagsbehandling i ud- og afvisersager

og asylsagsbehandling i

Københavns Politikreds

• sikkerhedsopgaver i Københavns

Lufthavn i relation til flysikkerheden

• overordnet koordinerende ledelse

af katastrofeindsatser i

lufthavnen

• traditionelle politiopgaver i Station

Lufthavnens område.

Stationen er atypisk i forhold til de

øvrige politistationer. Dette gælder

ikke alene opgaverne, men også det

forhold, at der ikke findes bosiddende

borgere i stationens område. Stationens

ansatte betjener i stedet de

mere end 20.000 ansatte i lufthavnen

og knap 20 mio. rejsende om

året. Godt 5 mio. rejsende bliver kontrolleret

i Schengen-systemet. Kontrollen

foretages både i Københavns

Lufthavn og i Københavns Havn på

vegne af samtlige Schengen-lande.

I Københavns Havn kontrolleres to

færgeruter til Polen, et ikke ubetydeligt

antal krydstogtsskibe, fragtskibe,

fiskerbåde og lystbåde. I tæt samarbejde

med SKAT i lufthavnen – men

også i samarbejde med Efterforskningsenheden,

Nationalt Efterforskningscenter

(NEC) og internationale

samarbejdspartnere – foretages der

hvert år betydelige beslag af bl.a.

narkotika i Københavns Lufthavn.

Efter interne strukturændringer blev

politistationen i Københavns Lufthavn

i begyndelsen af 2011 organisatorisk

underlagt Station Amager.

Efterforskningsenheden

Der findes efterforskningsafdelinger

på de fire københavnske politistationer,

hvor man efterforsker og

sagsbehandler alvorligere kriminalitet

– typisk straffelovsovertrædelser.

Herudover findes der tre centrale efterforskningsenheder,

hvor man behandler

de mere ressourcekrævende

opgaver.

I Afdeling I behandles sager vedrørende

særlovskriminalitet og økonomisk

kriminalitet som fx bedragerier,

underslæb mv. Afdelingen er delt op

i to sektioner: Sektionen for særlovskriminalitet

og Sektionen for økonomisk

kriminalitet. Afdeling I har til

huse i Store Kongensgade 100.

I Afdeling II behandles sager vedrørende

personfarlig kriminalitet, som

fx drab, røverier og vold. Afdelingen

er opdelt i to sektioner: Sektionen

for drab og Sektionen for anden personfarlig

kriminalitet. Afdeling II har

kontorer på Politigården i København

I Afdeling III behandles sager vedrørende

organiseret kriminalitet. Afdelingen

er opdelt i to sektioner: Sektionen

for organiseret kriminalitet,

herunder også den banderelaterede

kriminalitet, og Sektionen for narkotikakriminalitet.

Afdeling III har kontorer

Politigården i København.

Specialenheden

Specialenheden i Københavns Politi

er inddelt i fem sektioner: et servicecenter,

en specialstøttesektion,

en færdselssektion, en sektion for

operativ kommunikation og en sektion

for Borgerservice og forebyggende

arbejde.

Servicecentret modtager anmeldelser

mv. i et call-center. Her visiteres

også alle henvendelse til Københavns

Politi – både telefoniske og

henvendelser via mail.

Specialstøttesektionen er opdelt i to

særskilte afsnit. Det største afsnit

er Beredskabsafsnittet, hvis hovedopgave

er at være assistance- og

støtteenhed for det øvrige politi i

København og Politiregionen. Herfra

føres bl.a. tilsyn med ambassader og

andre objekter, hvor der eksisterer et

såkaldt trusselsbillede. Det er også

Beredskabssektionen, der håndterer

demonstrationer og anholdelse af

farlige/bevæbnede gerningsmænd.

Det andet afsnit er Hunde og Rytteri,

hvor politihunde (tjenestehunde, narkohunde

og sprængstofhunde) og

politiheste hører til. Sektionen holder

til på Artillerivej på Amager.

Færdselssektionen er inddelt i en

række sektioner og varetager den

daglige færdselskontrol i politikredsen.

Sektionen forestår også afholdelse

af køreprøver, og også Automatisk

Trafikkontrol (ATK) hører

under denne sektion. ATK foretager

hastighedskontrol rundt omkring i

København, og et større sekretariat

tager sig efterfølgende af bødeudsendelse

mv.

Sektionen for Operativ Kommunikation

varetager den centrale styring af

patruljebilerne i København. I daglig

tale kaldes radiocentralen HS. Ved

større operationer iværksættes KSN

– en kommandocentral, hvor man

udelukkende koncentrerer sig om en

enkelt og afgrænset operation, fx.

indsatser ved større topmøder, demonstrationer

og konferencer mv.

Sektionen for Borgerservice indeholder

flere elementer. De tager sig af

fx. tilladelser og bevillinger, men også

Eftersøgningstjenesten, der forestår

eftersøgning af personer, bl.a. i relation

til stævnings- og fogedsager, og

som har til huse i Skelbækgade 2 på

Vesterbro, hører under Sektionen for

Borgerservice. Det samme gør Flexgruppen,

der bl.a. varetager en række

bevogtningsopgaver fx adgangskontrollen

til Politigården.

Operativ Planlægning og

Analyse

Operativ Planlægning og Analyse

(OPA) er en stabs-støttesektion, hvor

der udarbejdes planer og analyser

og den nødvendige koordination

med andre myndigheder foretages.

Den Kriminalpræventive

Afdeling

Den Kriminalpræventive Afdeling

står bl.a. for skoleundervisning og

arbejder lokalt i bydelene i SSPsamarbejdet

mellem Skole, Socialforvaltning

og Politi. DKA tager sig

endvidere af praktikundervisning i

samarbejde med øvrige dele af Københavns

Politi.

Advokatursøjlen

Københavns Politi har syv advokaturer,

som yder juridisk bistand til de enkelte

lokalt placerede politistationer

og til de førnævnte specialafdelinger

under efterforskningsenheden. Advokaturerne

refererer til Københavns

Politis chefanklager. Hver advokatur

har tilknyttet et antal juridiske medarbejdere

og et antal kontoransatte

medarbejdere.

Dommervagten hører organisatorisk

også til her. I Dommervagten foretages

fremstillinger af personer, som

politiet ønsker varetægtsfængslet.

Den administrative søjle

Politiet i København har en række

administrative afdelinger, der referer

til politikredsens to vicepolitidirektører.

Den stedfortrædende vicepolitidirektør

er overordnet ansvarlig for

tre særskilte afdelinger/sektioner:

Politidirektørens sekretariat

• It-afdelingen

• Kommunikationsafdelingen

Den administrerende vicepolitidirektør

er overordnet ansvarlig for

tre særskilte afdelinger/sektioner:

• Personaleafdelingen

• Økonomiafdelingen

• Indfordrings- og hittegodssektionen

12 13

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

KØBENHAVNS POLITIS MÅL OG STRATEGIER FOR 2010

Københavns Politi varetager nogle

af de mest indsatstunge opgaver og

særdeles omfattende efterforskninger.

Opgaverne antager samtidig en

meget forskelligartet karakter. Københavns

Politi er som følge heraf

en virksomhed præget af mange

målsætninger og indsatsområder,

der spænder lige fra at betjene borgerne

i enkeltsager over forskellige

nationale og lokale fokusområder

til en lang række understøttende og

udviklende aktiviteter i forhold til at

kunne løse de mangesidede opgaver

bedst muligt.

Kerneopgaven er dog i bred forstand

at virke for tryghed, sikkerhed, fred

og orden i samfundet.

En effektiv løsning af de mangesidede

opgaver, der samtidig sikrer den

bedst mulige udnyttelse af personaleressourcerne,

kræver, at der foretages

en klar prioritering af opgaverne.

Københavns Politis mål og strategier

i 2010 afspejler denne prioritering.

Mål og strategier tager i væsentligt

omfang afsæt i centrale udmeldinger

fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten og

suppleres med lokalt betonede områder,

der fastlægges på baggrund

af dels lokale myndigheders og lokalbefolkningens

behov, dels politikredsens

egne erfaringer.

Københavns Politi havde i 2010 følgende

overordnede målsætninger:

• løsning af borgervendte opgaveområder

med fokus på

borgernes tryghed, herunder de

indsatstunge, hastende og udrykningskrævende

opgaver samt

evne til at efterforske og opklare

alvorlig, især personfarlig kriminalitet

på en sikker og overbevisende

måde

• optimering af driftsopgaver

med særligt øje for opfyldelse

af de samfundsmæssige krav,

der kommer til udtryk gennem

PRES-modellen, den politiske

flerårsaftale for politiet og den

dertil knyttede udmøntningsaftale,

særlige målkrav og andre,

herunder kontraktmæssige krav

til politikredsens målopfyldelse

• at udvikle Københavns Politi til

en attraktiv arbejdsplads med

fokus på de ansattes trivsel, jobtilfredshed

og arbejdsmiljø

Strategier og mål er opdelt på de tre

hovedsøjler, der findes i politikredsen,

og er således opdelt i det politioperative

område, det administrative

område og anklagemyndighedens

ansvarsområde.

1. Politisøjlen

Københavns Politi har på det politimæssige

område følgende særlige

fokusområder:

• Bander og banderelateret kriminalitet

• Indbrud i privat beboelse

• Økonomisk kriminalitet

• Færdselsområdet

• Lokalpolitiindsatsen

• Den centrale efterforskningsindsats

• Indsatsen mod fodboldbøller

• Den kriminalpræventive indsats

Det forhold, at et givet område ikke

er omtalt ovenfor, er ikke udtryk

for, at politiet ikke beskæftiger sig

med det pågældende område. Den

manglende tilstedeværelse på listen

er blot udtryk for, at området ikke er

undergivet en særlig fokus i 2010.

Det er vigtigt at understrege, at Københavns

Politis prioriteringer ikke er

statiske, men at de til stadighed er til

vurdering.

FOTO Narkotika konfiskeret under den såkaldte „Shurgard-sag“. Sagen er omtalt på side 57

14 15

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Der er opstillet følgende overordnede

strategier og mål på de enkelte

områder:

Bander og banderelateret

kriminalitet

Det er den strategiske hensigt at

fastholde en intensiv og målrettet

indsats mod banderne og tilsvarende

grupperinger med henblik på at øge

trygheden, at imødegå og afdække

deres kriminalitet og i videst muligt

omfang at drage de involverede personer

strafferetligt til ansvar.

Som strategiske mål og midler fokuseres

på:

• den tryghedsskabende indsats

• massiv efterforskning

• fremadrettet overvågning og efterforskning

• bred præventiv og social indsats

• højt informations- og kommunikationsniveau

i bredeste forstand

• hurtig responstid og koordinering

såvel i egen kreds som i de øvrige

politikredse i landet (herunder

ikke mindst i relation til Task

Force Øst)

• generel fastholdelse i øvrigt af

strafferetlig og økonomisk efterforskning

rettet mod miljøerne

• muligheden for tværsektorielt

samarbejde, herunder gennem

anvendelse af ”Al Capone-modellen”

Indsatsen mod indbrud i privat

beboelse

Det er den strategiske hensigt ved

en koordineret, afpasset offensiv indsats

at nedbringe antallet af indbrud

i private hjem.

Det er det strategiske mål at:

• sikre en hurtig og tryghedsskabende

indsats over for ofrene

• søge at dæmpe antallet af

anmeldte indbrud ved at

iværksætte frihedsberøvende

foranstaltninger over for aktive

indbrudstyve

• sikre en bred koordinering imellem

politikredsene

Sager vedr. større økonomisk

kriminalitet

Det er den strategiske hensigt, at der

iværksættes en indsats til sikring af,

at antallet af verserende større økonomiske

sager nedbringes, og at der

er den fornødne fremdrift i behandlingen

af sagerne.

Det er det strategiske mål at

• foretage en konsekvent visitation

af anmeldelserne, herunder

en hensigtsmæssig tilskæring

• udfærdige milepælsplaner for de

alvorlige sager, man vælger at

fremme efterforskningsmæssigt

og sikre, at planerne følges

Færdselsområdet

Det er den strategiske hensigt, at Københavns

Politi gennem en kontinuerlig,

intensiv og synlig færdselsovervågning

og kontrol medvirker til, at

antallet af dræbte og tilskadekomne

i trafikken fortsat mindskes i forhold

til den overordnede målsætning, og

at de fastsatte målkrav på færdselsområdet

opfyldes.

Det er det strategiske mål, at

• antallet af dræbte og tilskadekomne

begrænses og mindskes

i forhold til 2009

• at færdselskulturen højnes

• at det udmeldte antal måletimer

til hastighedskontrol ved anvendelse

af laser (og evt. flystøtte)

nås

• at der anvendes de fornødne

mandetimer til sikring af standsning

af køretøjer i øvrige målrettede

færdselskontroller

• at der i overensstemmelse med

de udmeldte krav foretages de

fornødne sigtelser for særlige

forseelser

• at der gennemføres det fornødne

antal af måletimer med

mobil ATK

• at der gennemføres konkrete

indsatser til imødegåelse af den

hastigt voksende forværring af

cykelkulturen

• at der iværksættes konkrete

færdselspræventive foranstaltninger

Lokalpolitiindsatsen

Det er den strategiske hensigt, at

Københavns Politi gennem en synlig

og nærværende tilstedeværelse og

et lokalt engagement udviser speciel

fokus på særlige områders behov for

en forstærket lokal indsats i bestræbelserne

på at skabe den fornødne

tryghed i området og udbygge den

umiddelbare kontakt mellem borgere,

lokalsamfund og politi.

Det er det strategiske mål

• i højere grad efter en konkret

prioritering at gøre brug af fodpatruljer,

hvor der er et forstærket

behov for tryghedsskabende

initiativer

• målrettet at have den nødvendige

fokus på beværtnings- og

restaurationsmiljøet

• i stigende grad at bidrage med

ressourcer og sagsopfølgning til

Central Disponering, således at

responstiderne i overensstemmelse

med den udmeldte prioriteringsliste

kan blive kortest mulige.

I forbindelse med prioriteringen af

efterforskningsindsatsen specielt at

have fokus på

• voldskriminalitet, herunder

æresrelaterede forbrydelser og

jalousidrab og andre samlivsrelaterede

forbrydelser

• røverier – herunder ikke mindst

gaderøverier

• aktiviteter fra udenlandske

berigelseskriminelle (herunder

østkriminelle) bl.a. i forbindelse

med røverier og indbrud

• lokalt baseret narkotikahandel

og deraf medfølgende ulemper

for lokalbefolkningen

• dyreværnsområdet

• Christiania-indsatsen (Amager)

med henblik på fortsat at sikre,

at der ikke sker en forstærket

negativ udvikling i hashhandlen

Den centrale efterforskningsindsats

Den centrale efterforskningsindsats

prioriteres under hensyntagen til de

tilstedeværende ressourcer således,

• at alvorlig personrelateret kriminalitet

får første prioritet

• at anden organiseret kriminalitet

– herunder narkokriminalitet,

it-kriminalitet og indsatsen mod

prostitutionens bagmænd – søges

fremmet mest muligt

Indsatsen mod fodboldbøller

Det er den strategiske hensigt ved

at udvise en – som udgangspunkt –

afpasset henholdende indsats med

henblik på at sikre, at fodboldkampe

i København kan afvikles som den

folkefest, der lægges op til.

Det er det strategiske mål

• at der i forbindelse med konkret

politimæssig indsats tages

udgangspunkt i dialog og synlig

henholdende indsats

• at der løbende tilvejebringes og

vedligeholdes et konkret efterretningsbillede

af fodboldbøllemiljøet

• at der i forbindelse med konkret

politimæssig indsats tages

udgangspunkt i dialog og synlig

henholdende indsats

• at der, såfremt der skulle opstå

uroligheder, handles konsekvent

med henblik på at sikre, at uromagere

drages til ansvar

• at sikre, at uromagere opdateres

i forbolddatabasen

• i afpasset form at benytte muligheden

for at meddele kendte

uromagere karantæne

• at bekæmpelsen af forbolduroligheder

sker i et tæt og tillidsfuldt

samarbejde med bl.a. klubberne

og DBU

Den kriminalpræventive indsats

Det er den strategiske hensigt ved

en offensiv indsats i et tæt samarbejde

med politikredsens kommuner

og samarbejdspartnere i øvrigt, herunder

inden for SSP og Banderåd, at

videreføre og til stadighed at udvikle

en bredspektret indsats til imødegåelse

af unges involvering i kriminalitet

og anden uhensigtsmæssig adfærd.

Det er det strategiske mål

• at sikre et optimalt samarbejde

i SSP-regi

• i relation til bandeindsatsen at

have fokus på at forhindre tilgang

til banderne

• at sikre den fornødne koordination

af arbejdet i banderådene

• i samspil med lokalenheder og

eksterne samarbejdsparter at

sætte fokus på familier, hvor

unge er i en risikabel situation

• i fornødent omfang at imødegå

fortsat uhensigtsmæssig adfærd

gennem anvendelse af hjemmebesøg

og den deraf følgende

inddragelse af familien

• at der i videst muligt omfang

sker koordinering gennem offerrådgivningen

• at sikre generel kriminalpræventiv

orientering i alle politikredsens

skoler

16 17

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

OPFYLDELSE AF RESULTATMÅL

2. Anklagesøjlen

Københavns Politi har på det anklagemæssige

område følgende særlige

fokusområder:

• Mål- og resultatstyring

• Nedbringelse af antallet af straffesager

• Nedbringelse af sagsbehandlingstiden

• Nedbringelse af antallet af aflyste

retsmøder

• Datadisciplin

• Sammenlægning af straffesager

• Indberetningsordninger

• Lean

• Talentudvikling

3. Den administrative søjle

De centrale administrative funktioner

i Københavns Politi skal understøtte

driften og udviklingen af politikredsens

varetagelse af kerneopgaverne

i henholdsvis politisøjlen og den lokale

anklagemyndighed. Funktionerne

løses af Personaleafdelingen, Økonomiafdelingen

samt IT- og Kommunikationsafsnittet.

Understøttelse af driften af kerneopgaverne

sker bl.a. gennem personaleadministration,

udarbejdelse

og formidling af ledelsesinformation,

økonomistyring og -forvaltning, logistik,

it-drift og udvikling samt formidling

og understøttelse af information

og kommunikation.

På det administrative område er der

følgende særlige fokusområder:

• Udviklingsprojekt for den overordnede

personalepolitik

• Tilgodehavende frihed

• Jobtilfredshedsundersøgelsen

• Sygefravær

• Mål og resultatstyring

• It

• Kommunikation / Information

• Lean

• Arbejdsmiljø

• Bygningsmassen/Nivelleringsplanen

• Lønstyring

• Transportmateriel

I flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

2007-2010 forudsættes

det, at der opstilles driftsmål

for de centrale dele af politiets- og

anklagemyndighedens virksomhed.

I henhold til udmøntningsplanen

for flerårsaftalen skal PRES danne

grundlag for den løbende opfølgning

på resultaterne.

Modellen er bygget op omkring en

indsatsside, hvor kredsene årligt foretager

en selvevaluering, bestående

af en kvalitativ vurdering af organisatoriske

tiltag indenfor: Ledelse, Strategi

og Planlægning, Medarbejdere,

Samarbejde og Ressourcer samt

Arbejdsgange, samt en resultatside

omhandlende en kvalitativ analyse

indenfor områderne: Brugere og Borgere,

Medarbejderresultater, Samfund

og Nøgleresultater.

Københavns Politi opnåede i 2010

en samlet PRES-score på 490 PRESpoint

mod 378 i 2006, hvilket betyder

at Københavns Politi har opfyldt kravet

om minimum 4 % forbedring i forhold

til Københavns resultat for 2006 og

landsgennemsnittet for 2006.

PRES punkterne 1-5 tildeles af Københavns

Politis ultimo 2010 ved

selvevaluering af kredsens mål, initiativer

og opfyldelse, mens punkterne

6-9 pointtildeles på grundlag af faktuelle

tal fra året samt analyser fra

Rigspolitiet.

Ved selvevalueringen for 2010 har

ledelses- og personalerepræsentanter

vurderet, at Københavns Politi

punkterne 1-5 har opnået en samlet

udvikling fra 150 til 154 point ud af

250 mulige. Forbedringen er opnået

indenfor ledelse, hvor udviklingen er

gået fra 26 til 30 point ud af 50 mulige.

På de resterende fire punkter er

der status quo.

For at analysere på effektiviteten i politiet

generelt måles der på forskellige

effektivitetsparametre. For så vidt angår

den procentvise andel af straffelovssager,

der afgøres inden for fem

måneder fra anmeldelsestidspunktet,

har der i 2010 været store udsving.

I juni måned opnåede Københavns

Politi en afgørelse i 34 % af sagerne

inden for 5 måneder, mens det i december

lykkedes i 71 % af sagerne.

Københavns Politi opnåede i 2010

ikke point på området, da mindstekravet

er 50 % over året som helhed,

og Københavns Politi sluttede året

med et gennemsnit på 47,5 %.

På samme måde måles der på den

procentvise del af sager, hvor sagsbehandlingstiden

fra sigtelse til tiltale

er under to måneder. I første halvår

opnåede Københavns Politi dette i 66

% af sagerne, mens det kun lykkedes

i 57 % af sagerne i andet halvår.

Det giver et samlet resultat på 61 %,

hvilket er 2,2 procentpoint bedre end

resultatet i 2009. Resultatet giver 15

PRES point.

I 2010 har Københavns Politi nedbragt

den gennemsnitlige alder på

verserende sager fra 440 dage til

435 dage og alderen på verserende

sigtelser fra 371 dage til 337 dage,

hvilket i begge tilfælde er langt fra

målopfyldelse på hhv. 270 dage for

verserende sager og 220 dage på

verserende sigtelser.

Københavns Politi har i 2010 præsteret

at nedbringe den gennemsnitlige

berammelsestid på teoretiske og

praktiske køreprøver fra henholdsvis

10 til 6 dage og fra 15 til 11 dage.

Medarbejderne i Københavns Politi

er i 2010 blevet mere tilfredse med

deres arbejde. Således viser jobtilfredshedsundersøgelsen

fremgang

på samtlige områder med en gennemsnitlig

stigning fra 2,58 i 2009

til 2,69 i 2010 på en skala fra 1-4.

Resultaterne viser, at Københavns

Politis ledelsesmæssige fokus på

jobtilfredsheden i 2010 har haft den

ønskede virkning. Svarprocenten var

lettere nedadgående fra 74,9 % i

2009 til 69,5 % i 2010, hvilket udløste

en nedgang på 5 point i PRESscoren.

Antallet af langtidssyge medarbejdere

er i 2010 faldet fra 51 personer pr.

måned i 2009 til 37 ved udgangen

af 2010 svarende til et fald på 27 %.

Det betyder, at Københavns Politi

nåede målet om 3,1 dages langtidssygefravær

pr. medarbejder. Det var

samtidig målet at sænke korttidssygefraværet

til maksimalt 6,7 dage i

gennemsnit pr. medarbejder. Desværre

endte korttidssygefraværet på

7,5 dage pr. medarbejder. Det giver

et samlet sygefravær på 10,6 dage

pr. ansat, hvilket er 0,2 dage bedre

end i 2009.

Kriminalitetsniveauet i Københavns

Politikreds målt i antal anmeldelser på

borgervendt kriminalitet er i 2010 steget

med 1.678 anmelder fra 46.862

i 2009 til 48.540 i 2010 svarende til

en stigning på 3,6 %, mens det på

landsplan er kan konstateres et fald

på 2,6 %. Der måles ligeledes på antal

afgørelser i forhold til anmeldelser

på borgervendt kriminalitet. Københavns

Politi opnåede 75,5 %, mod

et målkrav på 90%. For så vidt angår

kriminalitetsniveau på øvrig straffelov

ses et fald fra 24.719 anmeldelser

i 2009 til 24.449 i 2010 svarende

til et fald på 1,1 % mod et fald på

landsplan på 4,2 %. For afgørelser i

forhold til anmeldelser på øvrig straffelov

ligger Københavns Politi stadig

væsentligt over landsgennemsnittet

med en afgørelsesprocent på 37,7

18 19

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

mod et landsgennemsnit på 29. Indekseret

betyder det, at Københavns

Politi har en afgørelsesprocent i forhold

til resten af landet på 130,3.

I 2009 omkom fire personer i trafikken

i Københavns Politikreds. Resultatet

var ualmindeligt lavt, hvorfor et

lignende resultat ikke forventedes

i 2010. Alene i juli måned omkom

seks personer, og det endelige resultat

for 2010 var 17 trafikdræbte og

246 alvorligt tilskadekomne. Dette

på trods af, at politiet var stærkt repræsenteret

i trafikken med målrettet

færdselskontrol igennem hele

2010 og med en målopfyldelse på

over 100 %.

Ved indgangen til 2010 havde Københavns

Politi 71,2 timer tilgodehavende

frihed pr. medarbejder.

Igennem 2010 er der arbejdet meget

fokuseret på nedbringelse af den

tilgodehavende frihed til under 10

timer pr. medarbejder. Ved udgangen

af december måned var den tilgodehavende

frihed nedbragt til 1,6

timer pr. medarbejder. Målet er nået

ved en målrettet indsats på området

og ved løbende afvikling og salg af

timer.

Københavns Politi har brugt flere

penge på administrative konti i 2010

end i 2009. Dette skyldes blandt

andet, at der i forbindelse med reorganiseringen

er konteret væsentligt

flere timer på de administrative

konti, herunder it-udvikling mv. samt

adskillige udviklingsprojekter.

Resultatlønskontrakten og Operative

fokusområder 2010

Resultatlønskontrakten består hovedsageligt

af en række mål, som

har til formål at udmønte centralt

fastsatte krav. Det omhandler krav,

som indgår i Rigspolitichefens og

Rigsadvokatens direktørkontrakter

med Justitsministeriet, krav som følger

af den økonomiske flerårsaftale

og finanslovsaftalerne, samt krav

der stammer fra politiets og anklagemyndighedens

overordnede strategier.

Fra 2010 indeholdt resultatlønskontrakten

ligeledes en række

individuelt forhandlede mål, der tog

udgangspunkt i de særlige udfordringer

i 2010 for Københavns Politi.

Resultatlønskontrakten for Politidirektøren

var i 2010 inddelt i 10 overordnede

mål med forskellig vægtning

for opfyldelse af kontrakten.

Forbedret borgerbetjening og Straffesagsbehandling,

udgør 40 % af

den samlede vægtning i resultatkontrakten.

Københavns Politis resultat

for forbedret borgerbetjening er 90

ud af 100. Det er ikke lykkedes at

øge effektiviteten i anklagemyndigheden

i forhold til landsgennemsnittet

i 2006, hvorfor der på dette

punkt kun er sket 90 % målopfyldelse.

Under Straffesagsbehandling

opnås ingen point, idet første punkt,

domfældelsesprocent på niveau

med 2006, kræves opfyldt for at få

point i de øvrige.

Der er 100 % målopfyldelse i økonomistyring.

Andelen af fængslede rockere og bandemedlemmer

er steget fra 23 % i januar

2010 til 27 % i december 2010. Rigspolitiets

opgørelse viser at Københavns

Politi i perioden april 2010 til

jan 2011 (begge inkl.) gennemsnitlig

havde 27,4 % fængslede i forhold til

tilsynslisten. Antallet af sagskontakter

til rockere og bandemedlemmer

er steget fra 3.808 i 2009 til 4.811 i

2010, svarende til en stigning på 26

%. Antallet af rocker- og bandemedlemmer

er imidlertid samtidig steget

i perioden fra januar til december

2010 fra 263 til 343 medlemmer.

Der har været stort fokus på borgernes

tryghed grundet det stigende

antal indbrud i beboelse i blandt

andet Københavns Politikreds. I den

anledning har kredsen iværksat nye

operative og efterforskningsmæssige

initiativer for at nedbringe antallet

af indbrud og for at øge antallet

af sigtelser. Særligt har der inden for

Station Bellahøjs geografiske dækningsområde

været mange indbrud,

hvorfor stationen har gennemført

målrettede indsatser på området.

Det har resulteret i en meget kraftig

forøgelse af antal sigtelser. Der var

opstillet et krav om 444 sigtelser i

Københavns Politi, men det endelige

tal blev 732. Alene i juni 2010

blev der rejst 118 sigtelser inden for

sagsområdet. Indsatsen er generelt

øget i hele Københavns Politis dækningsområde,

og ekstra personale

var indkaldt til at møde i juledagene

til en særlig indbrudsindsats.

Den generelle indsats har ikke resulteret

i en nedgang i antallet af anmeldelser.

I sommermånederne juni,

juli og august var der i gennemsnit

341 anmeldelser pr. måned, men

alligevel endte resultatet på 479 pr.

måned med 608 anmeldelser alene

i januar – samlet 5.748 anmeldelser

i 2010 mod et krav på 5.532, som

var resultatet i 2009.

I 2010 er normativet i afdelingen for

økonomisk kriminalitet øget med fire

mand med henblik på at opnå en

generel styrkelse inden for sagsområdet.

Kravet for 2010, var at der

skulle rejses tiltale i 2.265 sager inden

for sagsområdet økonomisk kriminalitet,

men resultatet blev 2.523

tiltaler med hele 923 i fjerde kvartal.

Der er også sket målopfyldelse for

så vidt angår opstillede milepælsplaner

vedrørende økonomisk og organiseret

kriminalitet, og kredsen har

vurderet muligheden for beslaglæggelse

og konfiskation af udbyttet fra

alle større sager.

På færdselsområdet stilles der krav

om målopfyldelse for antallet af ATKmåletimer

og i fire af fem andre kategorier

for den målrettede færdselskontrol.

Københavns Politi har nået

fuld opfyldelse i ATK og de øvrige kategorier.

Kun kravet om indberetning

af færdselsuheld inden fem uger fra

uheldstidspunktet blev ikke opfyldt.

Den 1. januar trådte lov om konfliktråd

i kraft. I den forbindelse blev der

stillet krav i resultatlønskontrakten

om etablering af et uddannet konfliktråd.

I Københavns Politi blev der

opstillet et konfliktråd med fire konfliktrådskoordinatorer,

og der blev

udtaget 75 sager og gennemført

16 konfliktråd. Disse tal ligger langt

fra målet om 360 udtagne sager og

90 gennemførte konfliktråd, hvorfor

der ikke er sket målopfyldelse. Som

reaktion på det lave antal blev det i

november 2010 vedtaget at fordele

ansvaret for udtagelse af sager til de

tre stationer og efterforskningsenheden

med 25 % til hver. Målkravet for

2011 er fastsat til 60 gennemførte

konfliktråd.

Under punktet Organiseret kriminalitet

og prostitutionens bagmænd moniteres

på indsatsen inden for narkokriminalitet

og prostitution. Særligt

narkokriminalitet er præget af store

udsving inden for de tre sammenligningsår

2007-2009. I 2007 blev

der rejst 552 sigtelser for overtrædelse

af straffelovens § 191, mens

der i 2009 blev rejst 335 sigtelser. I

2010 nåede vi 440 sigtelser, hvilket

er over kravet på 437 sigtelser for

målopfyldelse. Københavns Politi har

en målopfyldelsesgrad for mængden

og antallet af beslag indenfor amfetamin,

der ligger langt over 100 %, men

idet der kræves en samlet målopfyldelse

inden for amfetamin, ecstasy,

hash, heroin og kokain, er målet ikke

opfyldt, ligesom antallet af sigtelser

for overtrædelse af lov om euforiserende

stoffer ligger syv procent under

målkravet.

Der moniteres også på antal sigtede

og antal sigtelser mod personer fra

Bulgarien, Estland, Hviderusland,

Letland, Litauen, Polen, Rumænien,

Rusland, Slovakiet, Tjekkiet, Ukraine

og Ungarn. Der er rejst 1.399 sigtelser

mod 863 personer, hvilket er 60

sigtelser færre end i 2009, mens der

er tale om en forøgelse på 26 % for

antallet af sigtede personer.

Det er vurderingen, at Københavns

Politi via en stor indsats i sidste kvartal

af 2010 har målopfyldt vedrørende

antallet kontrolbesøg på samtlige

bordeller i 2010. Selvom antallet af

bordeller i kredsen er dynamisk og

derfor svært at monitere, forventes

beregningsmetoden godkendt af

Rigspolitiet, idet en effektiv indsats

på området kan dokumenteres. Der

er i områderne med prostitution også

gennemført det krævede antal færdselsaktioner,

og der er tilvejebragt et

retvisende billede af indsatsområdet

og udfærdiget operationsplaner for

indsatsen. Der er ikke opnået det

ønskede antal sigtelser for overtrædelse

af straffelovens §§ 228, 229

stk. 1 og 2, og 262 a (“rufferisager“),

hvor Københavns Politi i 2010 rejste

17 sigtelser mod et krav på 22 sigtelser.

Hos anklagemyndigheden var der

stillet krav om kompetenceudvikling

bl.a. inden for iværksættelse af Leanprojekter

og talentudvikling. Kravene

er 100 % opfyldt.

20 21

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

KREDSRÅD

Overordnet set skal Københavns Politi

skal virke for tryghed, sikkerhed,

fred og orden i hele politikredsen, således

at borgerne opnår den bedst

tænkelige betjening fra politiets side.

Det er i denne forbindelse yderst

vigtigt, at den mangesidede virksomhed

er præget af klare målsætninger

og fokusområder, ligesom opgaveløsningen

forudsætter, at der sker en

løbende og klar prioritering med henblik

på, at ressourcerne finder anvendelse

dér, hvor der er mest behov og

derved udnyttes bedst muligt.

Disse forhold afspejler sig naturligt

i Københavns Politis mål og strategier

for 2010, der kan ses i beretningen

på side 15. Målene og strategierne

tager i vidt omfang afsæt i

centrale udmeldinger fra Rigspolitiet

og Rigsadvokaten, men suppleres

herudover med lokalt forankrede

målsætninger/fokusområder, som

fastlægges med baggrund i lokale

myndigheders og lokalbefolkningens

behov, hvilket i løbet af året kan

medføre en omlægning og prioritering,

som tager højde for udviklingen

i samfundet.

Udmøntningsplan for flerårsaftale

for politiet og anklagemyndigheden

2007-2010

I forbindelse med indgåelse af den

bevillingsmæssige flerårsaftale for

politiet blev der udarbejdet en udmøntningsplan

med særligt prioriterede

indsatsområder gældende

for samtlige politikredse. Det er

intentionen hermed, at politikredsene

i aftaleperioden 2007-2010

i overensstemmelse med disse udmøntningsplaner

skal implementere

politireformen og tilrettelægge politiindsatsen

inden for udmøntningsplanernes

rammer.

I den forbindelse blev fokusområderne

for de kommende år blandt andet

angivet således:

• Ensartet korte responstider

• Ensartet høj kvalitet gennem uddannelse,

specialisering og nye

kompetencer

• Udbygning af den lokale forankring

og dialog om kriminalitetsproblemerne

For så vidt angår særligt prioriterede

indsatsområder er der i udmøntningsplanen

navnlig tale om følgende

områder:

• Kriminelle bander

• Organiseret kriminalitet, herunder

større økonomisk kriminalitet

Politiets opgaver i grænseområderne

• Prostitutionens bagmænd

• Dyreværnslovgivningen

• Fodboldbøller

• Illegal arbejdskraft

Politiets kontakt med lokalsamfundet

Herudover fastsætter Rigspolitiet og

Rigsadvokaten i den årlige resultatlønskontrakt

for politidirektørerne en

række krav, der vil influere på kredsenes

mål for det pågældende år.

De overordnede målsætninger

De overordnede mål for Københavns

Politi i 2010 var:

• Forbedret borgerbetjening

• Straffesagsbehandling

• Fokus på større sager vedrørende

økonomisk kriminalitet og

organiseret kriminalitet

• Kompetenceudvikling og Lean i

anklagemyndigheden

Københavns Politis mål og strategier

for 2010 er beskrevet i kapitel 4 på

side 15, og omhandler både overordnende

mål og strategier og specifikke

operationelle strategier.

Kredsråd

Kredsrådet fungerer som det øverste

strategiske forum, hvor der kan drøftes

såvel spørgsmål af almindelig karakter

vedrørende politiets virksomhed

og organisation i politikredsen

som spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen

og samarbejdet

mellem politiet og lokalsamfundet.

Det er herunder vigtigt at drøfte områder,

hvor der er behov for at sikre

den bedst mulige sammenhæng i

politiets og kommunernes opgavevaretagelse.

Efter retsplejelovens § 113 skal der

årligt af politidirektøren, efter forudgående

drøftelse i Kredsrådet,

offentliggøres en samarbejdsplan,

der blandt andet skal beskrive de

overordnede rammer for politiets

samarbejde med og inddragelse af

relevante samarbejdsparter i kommunerne

og lokalsamfundet under

skyldig hensyntagen til de lokale forhold,

således at det gensidigt forpligtende

samarbejde tager udgangspunkt

i lokale behov, muligheder og

forhold. Det er i denne forbindelse

Kredsrådets opgave at sikre sammenhæng

mellem den vedtagne

samarbejdsplan og kommunernes

politik på en række områder, herunder

sundhedsforebyggelse, misbrugspolitik,

ungdomspolitik, undervisning,

sociale indsatser over for

børn og unge og fritidspolitik.

Herudover skal Kredsrådet løbende

sikre sig overblik over kriminalitetssituationen

og udviklingen i politikred-

FOTO Omfattende grafitti, hvor der er malet på S-tog. Sagen er omtalt på side 58

22 23

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

sen og på denne baggrund vurdere,

hvilke foranstaltninger der – eventuelt

som fællesprojekt – bør iværksættes.

Der skal afholdes fire møder årligt i

Kredsrådet. Det er Københavns Politis

helt klare opfattelse, at disse møder

i meget høj grad bidrager til at

styrke samarbejdet på tværs i hele

politikredsen, der i alt omfatter fire

kommuner.

Ud over en gensidig og mere generel

orientering om projekter og planer

mv. i kommunerne og i politiet skal

møderne danne grundlag for drøftelse

af mere aktuelle emner, såsom

situationen omkring skyderier og

bandekonflikt, narkotikahandel, videoovervågning,

prostitution på Vesterbro

og problemer på Christiania, og

lokalt relaterede problemer i øvrigt i

de enkelte kommuner.

I forbindelse med drøftelsen af de

enkelte problemstillinger søges altid

tilvejebragt løsningsmodeller, der i

fornødent omfang bør munde ud i, at

samarbejdsparterne giver tilsagn om

at yde deres bistand/støtte. Dette

gælder eksempelvis både i forbindelse

med de ovenfor nævnte aktuelle

emner og andre, måske mere lokalt

prægede problemer. Sådanne drøftelser

vil efter omstændighederne

føre til, at de relevante medlemmer

af Kredsrådet efterfølgende sammen

deltager i lokale arrangementer,

hvor problemløsninger kan søges

opnået sammen med lokale aktører,

herunder med borgerne i et bestemt

område.

I forbindelse med samarbejdet i

Kredsrådet etableres og udbygges

både nye og igangværende projekter,

såsom projekt ”Sikker By” i Københavns

Kommune og oprettelse af et

korps af ”Natteravne” i de forskellige

kommuner. Det anses af væsentlig

betydning, at der ved møderne i

Kredsrådet er mulighed for at udrede

eller skabe forståelse for eventuelle

problemstillinger, der måtte være opstået

i det daglige samarbejde parterne

imellem.

Lokalråd

I forbindelse med politikredsreformen

og indførelse af Kredsråd blev

der samtidig lagt op til, at det kommunale

og politimæssige samarbejde

i hver kommune blev forankret i

et samarbejdsforum – benævnt som

Lokalråd.

I Københavns Politikreds blev det

sammen med de kommunale samarbejdspartnere

besluttet i stedet at

opretholde de allerede eksisterende

og velfungerende samarbejdsfora

mellem kommune og politi, bortset

fra Frederiksberg Kommune, hvor

der var et ønske om at oprette et

egentligt lokalråd. Beslutningen om

den særlige struktur i Københavns

Politikreds er begrundet med Københavns

Politikreds størrelse og

de mangeartede opgaver, der knytter

sig til en hovedstad. Hertil kom,

at der i en stor del af kredsen allerede

var etableret særdeles velfungerende

samarbejdsfora, som det

ville være mest hensigtsmæssigt at

opretholde.

Borgmestrene for Københavns, Dragør

og Tårnby Kommuner udtrykte

således på denne baggrund ønske

om at strukturere ”lokalrådsordningen”

på den hidtidige måde, mens

Frederiksberg Kommune som anført

fremsatte ønske om at få etableret

et egentligt lokalråd.

De mange fora i den øvrige del af

politikredsen, hvor der er et tæt og

mere formaliseret samarbejde med

lokalsamfundet, benævnes alle lokalråd.

Heri indgår således blandt

andet SSP-kontaktudvalgene og andre

tværsektionelle fora, såsom PSPsamarbejdet,

samarbejdet på trafikog

skatteområdet mv.

Særlige banderåd

I forbindelse med regeringens initiativer

vedrørende indsatsen mod

den aktuelle bandekonflikt blev der i

2009 oprettet særlige lokale banderåd

i de relevante områder.

Banderådene skal være et forum,

hvor man løbende kan drøfte konkrete

tryghedsskabende tiltag og initiativer,

der kan målrette og uddybe

den lokale præventive indsats for at

bryde tilgangen til banderne. Fokus

skal være på helt unge potientielle

bandemedlemmer. Som udgangspunkt

skal sociale myndigheder, skoler,

lokale beboerrepræsentanter, repræsentanter

for fritidsklubber mv.,

fædregrupper og andre lokale netværksgrupper

deltage i samarbejdet.

Der er i Københavns Politikreds oprettet

i alt 4 banderåd, som siden oprettelsen

omkring september 2009

har afholdt tilsammen 5 møder.

Den aktuelle bandekonflikt udgør et

ganske særligt utryghedsskabende

problem. På den baggrund er der

etableret et særligt samarbejde i

form af ”Projekt Sikker By”, der har

til formål at styrke indsatsen med

henblik på at forebygge kriminalitet

og rekruttering til disse uro- og utryghedsskabende

grupper.

Det kriminalitetsforebyggende

arbejde

Et af de mest centrale punkter, hvor

politiet og samarbejdsparterne har

en fælles interesse i at etablere et

intenst samarbejde, er i øvrigt det

kriminalitetsforebyggende arbejde. I

dette arbejde indgår alle aktører, der

har indflydelse på en eventuel kriminalitetsudvikling,

herunder navnlig

skoler, socialforvaltning, familie og

det psykiatriske system, men også

boligforeninger, grundejerforeninger

og fritids-/sportsforeninger. I denne

sammenhæng indgår navnlig SSPsamarbejdet

og PSP-samarbejdet,

som er lokalt forankret i politikredsen.

Det er en forudsætning på dette område,

at der eksisterer et tæt samarbejde

for at sikre en fælles og

helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Det bemærkes i øvrigt, at man ved at

samordne de kriminalpræventive indsatser

med de kommunale indsatser

opnår, at der opbygges et beredskab

til at tage sig af de problemer med

kriminalitet og uro, som under alle

omstændigheder vil opstå, uanset

kvaliteten af den kriminalpræventive

indsats, ligesom der opbygges en

tradition for et samarbejde på tværs,

som kan bidrage til øget sammenhængskraft

i indsatsen, fleksibilitet i

forhold til nye udfordringer og til dynamik

og nytænkning.

Samarbejdet med andre

myndigheder

Der findes ud over det beskrevne

en lang række samarbejdsrelationer

med kommuner, andre offentlige

myndigheder, institutioner, foreninger

mv. Dette samarbejde foregår

i både offentligt og privat regi, ligesom

samarbejdet fungerer såvel i

formaliseret form som på en mere

uformel måde.

Aktørerne i Kredsrådet anser det for

at være af afgørende betydning, at

disse samarbejdsfora bevares og i

fornødent omfang løbende udvikles

og justeres.

Både de enkelte stationer i Københavns

Politi (Station Amager, Station

Bellahøj, Station City og Lufthavnen),

Efterforskningsenheden og Specialenheden

er i fornødent omfang

repræsenteret i disse samarbejdsfora.

Det samme gælder naturligvis

Den Kriminalpræventive Afdeling og

for en række foras vedkommende

den centrale ledelse i Københavns

Politi.

Afslutning

Det er magtpåliggende for Københavns

Politi at yde borgerne en betjening,

som er fuldt tilfredsstillende.

Det er derfor af betydning, at der i

2009 blev indført servicedeklarationer,

således at borgerne gøres bekendt

med politiets arbejdsgange/

praksis på en række områder, og

at borgerne derved bliver orienteret

om, hvad de kan forvente af politiet.

Af andre initiativer har politiet uddannet

personale til et netop oprettet

servicecenter, hvortil hovedparten af

telefonsamtaler og anmeldelser i et

vist omfang i mindre sager til Københavns

Politi vil indgå. Det er forventningen,

at borgerbetjeningen herved

vil blive forbedret i væsentlig grad.

Københavns Politi vil i 2010 fortsætte

og videreudvikle det meget vigtige

og positive samarbejde, der hidtil har

fundet sted ikke mindst i lokalsamfundet.

Det er i den forbindelse af betydning

at være opmærksom på samfundsudviklingen

og de problemer,

der opstår fremover, med henblik på i

samarbejdets ånd at løse problemerne

på en hurtig og fleksibel måde.

24 25

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

KØBENHAVNS POLITIS INDSATS OVER FOR UNGE

Københavns Politis indsats over for

utilpassede unge er baseret på en

strategi, hvor den kriminalitets- og

utryghedsskabende adfærd, der

udøves af utilpassede unge, søges

nedbragt ved en koordineret, offensiv

og kontinuerlig indsats mod og

omkring unge og grupperinger af

unge i lokalmiljøerne.

Indsatsen gøres for at begrænse de

unges og grupperingernes kriminalitet

og utryghedsskabende adfærd

mest muligt. Blandt andet ved en

konsekvenspræget indsats gennem

• isolering af de mest aktive, der

findes uden for ”pædagogisk

rækkevidde”, via maksimal anvendelse

af frihedsberøvende

foranstaltninger m.v., således

de pågældende berøves muligheden

for at påvirke miljøet og

udøve kriminalitet.

• samtidig iværksættelse af en

intensiv ”almindelig” politimæssig

indsats og i et samarbejde

med de sociale myndigheder en

massiv socialpædagogisk og kriminalpræventiv

indsats i relation

til de øvrige personer i miljøet

og berørte familier.

Samarbejdspartnere

Afdelingen koordinerer den kriminalpræventive

indsats i Københavns,

Tårnby/Dragør og Frederiksberg

Kommuner på baggrund af Københavns

Politis Operationsplan for arbejdet

med utilpassede unge.

Afdelingen har primært samarbejde

med kommunerne i forhold til det

lokale SSP-samarbejde, samt SSPsekretariatet

i København, der har sekretariatsfunktion

og konsulenter.

Afdelingen har et tæt samarbejde

med stationssøjlerne, nær- og lokalpolitivagter,

efterforskningsafdelinger,

Operativ Planlægning og Analyse og

øvrige afdelinger i Københavns Politi.

Afdelingen, herunder særligt kontaktfolkene,

har et tæt samarbejde

med mange private organisationer,

kommunale forvaltninger og andre

offentlige styrelser. Arbejdet, der

højt prioriteret, bliver til stadighed

udbygget og er i en løbende forandringsproces.

Der samarbejdes med

hovedparten af de private og kommunale

skoler, hvor eleverne dagligt

undervises af afdelingens personale.

Derudover samarbejdes med landets

øvrige politikredse under Rigspolitiets

Nationale Forebyggelses Center

og Det Kriminalpræventive Råd.

Bande-Exit-program

Med baggrund i bandekonflikten,

udviklede Københavns Kommune i

2010 et Bande-Exit-program. Formålet

med programmet er at få grove

kriminelle og banderelaterede ud

af kriminalitet og ud af banderne.

I princeippet er der tale om samme

opgave som SSP+, der tager sig af

unge og voksne i 18-25-årsalderen,

der har begået gentagen alvorlig

eller personfarlig kriminalitet, men

med et sigte på en banderelation.

Bande-Exit-programmet har flere

ressourcer, herunder særlige midler

(penge) til rådighed, der kan understøtte

indsatsen over for den enkelte

kriminelle banderelaterede. Herunder

at købe ydelser, der ikke ville

være muligt i det normale behandlersystem

i kommunen.

Der er ansat fire ”supersagsbehandlere”

fra SOF og BIF, der til daglig

sidder i egen forvaltning. En gang

ugentlig arbejder de fire medarbejdere

i SSP-sekretariatet hvor de

sagsbehandler i exitprogrammet.

DKA er repræsenteret i ledergruppen,

der tager beslutning om de konkrete

tiltag over for de kriminelle.

DKA's kontaktfolk har et særligt fokus

på – i samarbejdet med kommunerne

– at skabe alternativer til de

unge med henblik på at holde dem

ude af banderne.

I 2010 fik DKA en ny samarbejdspartner

under Københavns Kommune

i programmet, Sikker By, der

i kommunen er forankret under Økonomiudvalget.

Vision for projekt Sikker By

København er en tryg, attraktiv og

mangfoldig storby med plads til

både erhvervsliv, børnefamilier, en

blomstrende kultur – og dermed

også både liv og larm.

Selvom København er en tryg by at

leve i, er der borgere, som oplever

utryghed. Deltagerne i projekt Sikker

By samarbejder for at give alle børn

og unge den bedste start på livet.

København skal være en tryg ramme

for fællesskabet – et fællesskab, der

tager afstand fra kriminelle handlinger.

Sikker By er en stærk og engageret

samarbejdspartner for Københavns

Politi og for byens mange lokale og

frivillige kræfter.

FOTO Uroligheder forud for fodboldkampen mellem FCK og Brøndby. Sagen er omtalt på side 47

26 27

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Vision for Indsatsområderne:

• En særlig indsats for kriminelle

eller kriminalitetstruede

unge over 18 år. Hjælper

udsatte og kriminelle unge til

at forlade kriminelle miljøer og

indgå i samfundsmæssige fællesskaber.

• En særlig indsats for udsatte

børn og unge under 18 år.

Tager sammen med forældrene

tidligt ansvar for udsatte børn og

unge, så de får en god start på

livet uden kriminalitet.

• Beskæftigelse og uddannelse.

Sikrer individuelt tilpassede

uddannelses- og beskæftigelsesforløb

for udsatte børn og

unge.

• Lokal indsats. Er til stede lokalt

og har fokus på tryghed og koordination

sammen med de lokale

kræfter.

• Fritidsliv med indhold. Har

rammer for et attraktivt fritidsog

byliv, således at så mange

børn så tidligt som muligt får en

meningsfuld fritid som del af en

tidlig indsats.

• Tryghed for kommunens

ansatte og stabil drift. Tager

hånd om medarbejdernes tryghed

i byrummet og sikrer den

fortsatte drift på kommunens

institutioner i tilfælde af uro.

Aktiviteterne under indsatsområderne

varetages af de relevante forvaltninger

eller i samarbejde mellem

flere forvaltninger.

Opgaven for Center for Sikker By og

Sikker By-programmet er at have

fokus på koordinationsopgaven og

at sikre, at nye forebyggende og

afhjælpende metoder og løsninger

udvikles, testes, kommunikeres og

evalueres.

I programmet er opstillet følgende

mål for indsatserne:

• Andelen af 14-25-årige i udsatte

boligområder, der sigtes

for personfarlig kriminalitet, skal

falde med 2 % frem mod 2013

• Minimum 60 % af alle

18-25-årige, som har gennemført

kommunens exit-forløb, er

inden for en periode på to år

efter forløbets afslutning ikke

dømt for alvorlig eller personfarlig

kriminalitet.

• Der opnås en stigning i tryghed

i udvalgte områder, som i Tryghedsindekset

2010 er markeret

med behov for en markant

tryghedsskabende indsats.

Tryghedsniveauet i de udvalgte

områder skal således gå fra

at have et markant behov for

indsats til at have et ordinært

behov for indsats, jf. Tryghedsindekset.

Målet skal være nået

senest i 2015.

• Ingen institutioner og serviceydelser

i kommunen skal lukke

ned ved episoder med uro eller

krise i et område. Målet gælder

for hele perioden 2010-2013.

Det er DKA's vurdering, at der med

den nye samarbejdspartner er kommet

større fokus på det forebyggende

arbejde, og at der i de enkelte

indsatser er et forstærket fokus på

effekt.

SSP-samarbejdet

Den Kriminalpræventive afdeling

deltager i et godt samarbejde i SSPregi,

mellem de kommunale myndigheder,

skolerne, SSP-sekretariatet,

klubberne, private, en lang række af

øvrige samarbejdspartnere og politiet.

Samarbejdet udvikler sig kontinuerligt

og er i dag et gensidigt forpligtende

samarbejde med fælles indsats

og budskaber.

Ud fra tidligere års erfaringer, den

spontane uro og bilbrande i 2008 og

den fælles indsats i forhold til bandekonflikten

i 2009, der blev fortsat ind

i 2010, er der udviklet handleplaner

til imødegåelse af uhensigtsmæssig

adfærd blandt unge. Det fokus, der

blev lagt på de unge i relation til voksenkonflikten

mellem banderelaterede

og enkeltpersoner i Københavns

Kommune, blev fulgt op og løbende

vurderet i 2010.

SSP-sekretariatet i København har

stået som overordnet koordinator i

indsatserne.

DKA har på ledelsesnivea indgået

i beslutningsprocessen i forhold til

planernes indhold og udførelse. Den

konkrete indsats er udført af DKA's

lokale kontaktfolk og undervisere i et

tæt samarbejde med de kommunale

forvaltninger. Formålet har været at

forhindre unge i aldersgruppen op til

18 år at deltage i konflikten.

På trods af den omfattende konflikt

er det i stort omfang lykkedes at holde

børn og unge under 18 år fra at

involvere sig aktivt i bandekonflikten.

Der er således over de sidste to år

alene sigtet fem unge under 18 år

for kriminalitet, der kan relateres til

konflikten.

Af andre planer, der er udført, skal

blot nævnes planen omkring ophør

af skurvognsprojektet i Mjølnerparken

i slutningen af 2010. Her forhindrede

en massiv opmærksomhed og

indsats over for unge uden tilknytning

til fritids- og ungdomsklubber

og sportsklubber i øvrigt udvikling af

uroligheder på gadeplan.

Planerne er tilgængelige på SSP-sekretariatets

hjemmeside.

Banderåd under

Københavns Politi

I sommeren 2009 blev der etableret

banderåd i de tre stationsområder.

På Station City dækker banderådet

specielt i bydelen Valby. Under

Station Bellahøj er der etableret to

banderåd grundet stationskredsens

størrelse og særlige problemer. Det

ene banderåd dækker indre og ydre

Nørrebro, mens det andet råd dækker

Brønshøj/Husum og Tingbjerg.

Banderådet I Stations Amagers område

dækker hele Amager, herunder

Dragør og Tårnby Kommuner.

Banderådene er alle steder sammensat

af offentlighedspersoner

fra det bestående SSP-samarbejde,

ligesom der er repræsentanter fra

forskellige halvoffentlige og private

organisationer. Her kan bl.a. nævnes

repræsentanter fra boligforeninger,

beboerforeninger, handelsstandsforeninger,

ungdomsskoler,

sportsforeninger, idrætshaller, fædregrupper,

natteravne og hotspot

indsatsen i København. Endvidere er

medarbejdere fra Københavns Politis

bandeenhed tilknyttet rådene. Der

er således en bred repræsentation i

de enkelte banderåd, og det er aftalt,

at øvrige relevante personer kan inddrages

efter behov.

Hotspot

Hotspot er et samarbejdsprojekt

mellem beboerne, kommunen, politiet,

SSP, frivillige, boligforeninger og

øvrige ressourcer i området. Der er

tale om et to-årigt projekt, der blev

påbegyndt i 2008. Målet er at skabe

tryghed for beboerne i et afgrænset

område.

Vægten er lagt på de problemer,

beboerne selv er med til at udpege.

Herefter er det opgaven målrettet at

koordinere de indsatser, der skal til

for det bedst mulige resultat.

Københavns Kommune nedlagde

med udgangen af 2010 Hotspotprogrammet

i Valby. Forsøget er

endnu ikke evalueret, men det er

opfattelsen herfra, at det har haft en

god effekt for området.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt

for 2 nye Hotspot-projekter på

Nørrebro. Der er ansat 2 hotspotchefer

med hver deres ansvarsområde.

Projekterne igangsættes i begyndelsen

af 2011, og DKA vil indgå

i arbejdet på samme vilkår som tidligere.

Radikalisering/VINK

VINK-projektet, der startede i 2009,

har til formål at informere, rådgive og

støtte kommunens frontpersonale,

så de gennem deres kontakt til unge

mellem 14 og 20 år kan reducere tilgangen

til radikale grupper. Herved

vil man kunne forebygge radikalisering

og ekstremisme blandt unge i

København.

VINK klæder medarbejderne på, så

de undgår utilsigtet at skubbe de unge

væk pga. misforståelser eller frygt.

VINK er forankret i Beskæftigelsesog

Integrationsforvaltningen. Det er

et frivilligt og åbent tilbud til frontpersonale

og medarbejdere i Københavns

Kommune, der har kontakt til

unge mellem 14 og 20 år, og som er

bekymret for en eventuel radikaliseringsproces,

der kan føre til ekstremisme

blandt en eller flere af dem.

Programmet indeholder en række

redskaber til at støtte og videnopbygge

frontpersonalet på området.

Grundtanken i VINK er tidlig

forebyggelse af radikalisering gennem

inklusion. Målet med inklusion

er at få de unge til at føle sig

accepteret og inkluderet i byens

liv. Det handler bl.a. om at give

støtte til unge i deres identitetsopbygning

og udvikling af tolerance.

DKA indgår i samarbejdet med bl.a.

det formål at finde helt konkrete arbejdsmetoder

til frontpersonale, herunder

DKA's kontaktfolk.

Arbejdet er blevet styrket ved fælles

deltagelse i et program under

EU med deltagelse af en lang række

europæiske lande i Amsterdam i oktober

2009, fulgt op i januar 2010

ved en rejse til Birmingham og med

seminarer og workshops senere på

året med udvikling af praktiske metoder

hentet fra blandt andet England.

DKA indgår med to nøglemedarbejdere

i arbejdet, der i 2010 har fundet

sin foreløbige form med konkrete

indsatser i en håndfuld sager.

28 29

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Undervisningens indhold og

perspektiv

Den Kriminalpræventive Afdeling tilbyder

samtlige skoler i Københavns

Kommune undervisning i færdselsog

kriminalpræventive emner.

Hensigten er, at eleverne får en faglig

viden om emner, der er relevante

i forhold til deres alder og i forhold til

eventuelle begivenheder, der aktuelt

fylder i deres hverdag.

Eleverne til og med 5. klassetrin undervises

primært i færdselsrelaterede

emner, mens undervisningen i de

højere klassetrin målrettes kriminalpræventive

emner.

Fokus i undervisningen er, at eleverne

naturligt får kendskab til den konkrete

lovmæssige del af emnet, men lige

så vigtigt, at de får indsigt i og kan reflektere

over eventuelle konsekvenser

og risici som følge af en hændelse. I

undervisningen lægges stor vægt på

en aktiv inddragelse af eleverne, da

en blanding af både faglig information,

dilemmaer og dialog giver en

dybere forståelse.

Eleverne præsenteres på visse klassetrin

for forskellige dilemmaer, hvorefter

de ved en valgbar placering i

klasseværelset tilkendegiver netop

deres valg af en løsningsmodel. Herefter

bedes de begrunde deres valg.

Et andet stort fokusområde er begrebet

”sociale overdrivelser”, også

kaldet ”flertalsmisforståelser”.

De kriminalpræventive emner som

mobning, butikstyveri, alkohol, stoffer,

våben, vold, straffeattest mv. tilbydes

klassetrinene i forhold til alder

og øvrig relevans.

I samarbejde med skolerne tilbydes

i øvrigt særlige temaer som cyklistprøver,

anden færdselsundervisning,

skolepatruljeuddannelse, fyrværkeridemonstration,

rundvisning og fysisk

aktivitet på særlige baner.

Endelig finder der samarbejde sted

mellem underviser og forældregruppe,

særligt i forbindelse med afholdelse

af ”En Teenager i Familien”,

hvor forældre informativt formidles de

unges holdninger til aktuelle emner.

Skolevirksomhedens omfang

Den Kriminalpræventive Afdeling afholder

såvel færdsels- som kriminalpræventiv

undervisning på i alt 117

skoler i Københavns Kommune.

Der er 68 kommunale københavnske

skoler med et elevantal på 32.443,

heraf 10.359 elever med anden etnisk

baggrund end dansk. Procentuelt

er det 32 %.

Der er 49 private skoler med et elevantal

på 11.862. Af disse 49 skoler

består de 14 skoler udelukkende af

elever med anden etnisk baggrund

end dansk. Af de resterende 35 private

skoler antages det, at elever

med anden etnisk baggrund end

dansk svarer nogenlunde til procentdelen

i de kommunale skoler.

I Frederiksberg Kommune er der ni

kommunale skoler og to kommunale

specialskoler med i alt 6.276 elever,

heraf 1.229 elever med anden etnisk

baggrund end dansk. Procentuelt

er det 20 %.

Frederiksberg Kommune har seks

private skoler med 2.179 elever,

procentdelen af elever med anden

etnisk baggrund end dansk er her

1-2 %.

Der afholdes gåprøver på 1. klassetrin,

og på 3. klassetrin i cykelregler.

På 6. klassetrin undervises i cykelregler

forud for cyklistprøverne, der

er afholdt 12 af i år, samt en cyklistfinale.

I Tårnby Kommune er der otte kommunale

skoler og en kommunal ungdomsskole

med i alt 4.521 elever,

heraf 522 elever med anden etnisk

baggrund end dansk. Procentuelt er

det 11,5%.

Tårnby Kommune har en privatskole

med 189 elever, heraf 19 elever

med anden etnisk baggrund end

dansk. Procentuelt er det 10 %.

Der undervises i gåregler og afholdes

gåprøver i børnehaveklasserne.

På 6. klassetrin undervises i cykelregler,

ligesom der afholdes cyklistprøver

på dette klassetrin på samtlige

skoler hvert år.

Der deltages ofte i forældremøder på

skolerne i Tårnby Kommune.

I Dragør Kommune er der fire kommunale

skoler med 1.783 elever,

heraf udgør elever med anden etnisk

baggrund end dansk under 1 %.

Der undervises i gåregler i børnehaveklasserne.

På 6. klassetrin undervises i cykelregler,

ligesom der afholdes cyklistprøver

på dette klassetrin på samtlige skoler

hvert år. Der deltages hvert år i forældremøderne

på 6. klassetrin.

På alle skoler tilbydes kriminalpræventiv

undervisning fra 6.-10. klasse

i bl.a. straf og konsekvens, narko, alkohol

og flertalsmisforståelser.

I Københavns Politikreds er det samlede

elevantal 59.253 fordelt på

143 skoler.

Skolepatruljevirksomheden

Uddannelsen af skolepatruljerne udføres

af DKA's undervisere og foregår

i nogle tilfælde på den enkelte

skole, og i andre tilfælde gennemføres

et kursus, som strækker sig over

2½ dag.

Der er skolepatruljer på 40 skoler.

i Københavns Kommune. I København

er der 1.041 elever i skolepatruljen.

På landsplan udgør antallet

ca. 20.000 elever.

DKA og den lærer, som skolen har

tilknyttet sin skolepatrulje, fører tilsyn

med skolepatruljernes daglige arbejde.

Københavns Politis Færdselsafdelingen

bidrager ligeledes efter

anmodning fra DKA.

Der er skolepatruljer på otte af Frederiksbergs

kommunale skoler og en

privat skole. Det samlede antal skolepatruljer

er på 273 elever.

I Tårnby Kommune er der skolepatruljer

på syv kommunale skoler. Det

samlede antal skolepatruljer er på

135 elever.

Af Dragør Kommunes fire skoler, er

der skolepatruljer på tre kommunale

skoler. Det samlede antal skolepatruljer

er på 58 elever.

Samlet er der således skolepatruljer

på 41 % af de i alt 143 skoler i politikredsen,

og der er aldrig registreret

alvorlige uheld, hvor skolepatruljen

arbejder.

Forebyggelse af

fyrværkeriskader

DKA afholder hvert år en præventiv

oplysningskampagne til forebyggelse

af fyrværkeriskader blandt børn

og unge for alle 6. klasse elever i København.

Oplysningskampagnen overværes sædvanligvis

af ca. 2.400 elever.

Det skal i øvrigt anføres, at der i Københavns

Kommune ikke er nogen

der de seneste år er kommet alvorligt

til skade i denne målgruppes aldersklasse.

Cyklistprøver/cyklistfinalen

DKA afholder hvert år cyklistprøver

for 5., 6. og 7. klassetrin. Prøverne er

udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik

og består af en teoriprøve samt en

praktisk cyklistprøve, hvor der køres

på en af DKA fastlagt rute i området

omkring den enkelte skole.

Der har i år været afholdt cyklistprøver

på 20 skoler med deltagelse af i

alt 1.175 elever. Heraf kvalificerede

56 elever sig til cyklistfinalen.

Cyklistfinalen køres på en rute omkring

Kongens Nytorv, hvor de 12

bedste præmieres af DKA's sponsorer.

Øvrige områder

DKA vejleder skolerne mht. ”sikker

skolevej”, og med udarbejdelse af en

”trafikpolitik” for den enkelte skole.

Derudover indgår DKA i møder med

skolerne og Københavns Kommunes

”Center for Trafik” om samme.

DKA deltager ligeledes i møder med

Rådet for Sikker Trafik, og ved møderne

præsenterer Rådet for Sikker Trafik

sine planer for nye initiativer på færdselsområdet

samt undervisningsmaterialer

til landets skoler.

Materialet bliver blandt andet benyttet

af DKA's undervisere i skolerne.

Kontaktfolkenes arbejdsopgaver

DKA har pt. 13 kontaktfolk, der arbejder

ud fra hovedstationerne og lokalpolitiets

lokaliteter, hvor de har til

opgave at gennemgå politiets døgnrapporter

fra eget ansvarsområde.

Ved gennemgangen får hændelser,

forhold og andet, hvor unge under

18 år har været involveret, ekstra opmærksomhed,

idet der kan være behov

for en kriminalpræventiv indsats

fra kontaktfolkene.

En indsats fra kontaktfolkene kan

være at rette henvendelse til den

unge og familien for at få gennemført

et hjemmebesøg og en kriminalpræventiv

samtale.

Hjemmebesøg

DKA’s kontaktfolk gennemfører på

årsbasis ca. 1.200 hjemmebesøg

med det formål at tilbyde råd og vejledning

til kriminalitetstruede børn,

unge og deres forældre.

Formålet er at skabe dialog mellem

de unge og forældrene og give forældrene

et bedre indblik i den unges

verden og hverdag. Ved hjemmebesøgene

skal den unge og mindst

den ene forælder eller værge være til

stede. Ved samtalen er det hensigten

at kunne indgå konkrete aftaler med

familien om den unges fremtid.

Hjemmebesøgene sker primært på

baggrund af overtrædelse af straffeloven,

ordensbekendtgørelsen, våbenloven

eller lov om euforiserende

stoffer. Andre årsager til et hjemmebesøg

kan være henvendelser fra

SSP-samarbejdspartnere om en ung

eller en gruppe af unge, socialrapporter

fra det vagthavende personale

på stationerne eller ontaktfolkenes

opsøgende arbejde på gadeplan.

30 31

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

STATISTIK – UTILPASSEDE UNGE

Erhvervspraktik

Der er i 27 uger i løbet af året afviklet

erhvervspraktik med otte praktikanter

ad gangen. Der er gennemført et

erhvervsmotiverende program med

stor støtte fra bl.a. Hundeafdelingen,

Færdselsafdelingen, Politiskolen

samt politistationerne i København.

I flere år har det været yderst populært

at være praktikant i politiet, og

der er væsentligt flere ansøgere, end

der er praktikpladser.

Det har i årets løb ikke været muligt

at gennemføre en praktikuge for

unge nydanskere. Der har i stedet

været ydet en ekstra undervisningsindsats

på de skoler, der har politiforskoler.

Herunder VUC, Isterød og

Ollerup, og hvor der ses flere nydanske

unge.

På de følgende sider ses statistik

vedrørende unge og den kriminalitet,

de begår. Statistikken gælder

for 2009 og 2010 for Københavns

Politikreds. Statistikken er baseret på

antal sigtelser i forskellige sagskategorier,

og viser bl.a. forholdet mellem

kriminalitet begået af drenge/piger

og unge med dansk/udenlandsk herkomst.

Statistikken bruges i vid udstrækning

til at iværksætte specifikke

kriminalpræventive tiltag, og den er

et vigtigt redskab i bestræbelserne

på at komme ungdomskriminaliteten

til livs.

Efterkommere, indvandrere og personer med dansk oprindelse

Efterkommere

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født

i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab,

vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre

imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som

efterkommere.

Indvandrere

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark.

Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet,

opfattes den pågældende som indvandrer.

Personer med dansk oprindelse

Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik

Antal sigtelser unge u/18 2009 2010 DIFF DIFF %

Røveri 329 192 -137 -41,64

Indbrud 175 282 107 61,14

Brugstyveri af motorkøretøj 159 117 -42 -26,42

Brugstyveri af knallert / cykel 57 31 -26 -45,61

Butikstyveri 719 639 -80 -11,13

Andet simpelt tyveri 442 222 -220 -49,77

Vold 181 167 -14 -7,73

Hærværk 290 181 -109 -37,59

Andre straffelovsovertrædelser 485 438 -47 -9,69

Lov om euforiserende stoffer 302 309 7 2,32

Våbenloven 141 96 -45 -31,91

Ordensbekendtgørelsen 288 236 -52 -18,06

Andre særlovsovertrædelser 144 208 64 44,44

I alt 3712 3118 -594 -16,00

heraf

Straffelovsovertrædelser i alt 2837 2269 -568 -20,02

Særlovsovertrædelser i alt 875 849 -26 -2,97

FOTO

En politibil kan stadig godt være et „scoretrick“ over for de unge (arkivfoto)

32

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

Sigtede personer - fordelt på alder 2009 2010 DIFF DIFF %

under 10 år 14 17 3 21,43

10 år 10 20 10 100,00

11 år 33 29 -4 -12,12

12 år 78 49 -29 -37,18

13 år 180 117 -63 -35,00

14 år 310 220 -90 -29,03

15 år 431 290 -141 -32,71

16 år 568 423 -145 -25,53

17 år 664 614 -50 -7,53

I alt 2288 1779 -509 -22,25

33

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Sigtelser - danske herkomst 2009 2010 DIFF DIFF %

Røveri 121 59 -62 -51,24

Indbrud 83 108 25 30,12

Brugstyveri af motorkøretøj 82 52 -30 -36,59

Brugstyveri af knallert / cykel 33 15 -18 -54,55

Butikstyveri 449 375 -74 -16,48

Andet simpelt tyveri 236 66 -170 -72,03

Vold 92 68 -24 -26,09

Hærværk 220 119 -101 -45,91

Andre straffelovsovertrædelser 223 190 -33 -14,80

Lov om euforiserende stoffer 239 223 -16 -6,69

Våbenloven 75 49 -26 -34,67

Ordensbekendtgørelsen 161 161 0 0,00

Andre særlovsovertrædelser 92 155 63 68,48

I alt 2106 1640 -466 -22,13

heraf

Straffelovsovertrædelser i alt 1539 1052 -487 -31,64

Særlovsovertrædelser i alt 567 588 21 3,70

Sigtelser - udenlandsk herkomst 2009 2010 DIFF DIFF %

Røveri 208 133 -75 -36,06

Indbrud 92 174 82 89,13

Brugstyveri af motorkøretøj 77 65 -12 -15,58

Brugstyveri af knallert / cykel 24 16 -8 -33,33

Butikstyveri 270 264 -6 -2,22

Andet simpelt tyveri 206 156 -50 -24,27

Vold 89 99 10 11,24

Hærværk 70 62 -8 -11,43

Andre straffelovsovertrædelser 262 248 -14 -5,34

Lov om euforiserende stoffer 63 86 23 36,51

Våbenloven 66 47 -19 -28,79

Ordensbekendtgørelsen 127 75 -52 -40,94

Andre særlovsovertrædelser 52 53 1 1,92

I alt 1606 1478 -128 -7,97

heraf

Straffelovsovertrædelser i alt 1298 1217 -81 -6,24

Særlovsovertrædelser i alt 308 261 -47 -15,26

34

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

Sigtedes alder - Røveri 2009 2010 DIFF DIFF %

Sigtedes under 10 år alder - Røveri 2009 0 2010 0 DIFF

0

DIFF %

10

Sigtedes

under

år

10 år

alder - Røveri 0 01 0

1

2009 2010 DIFF DIFF %

10

11

år

år

under 10 år 0

0 1 1

0

11

12

år

år

10 år 04 13 -1

1

-25,00

13 12

år

år 13

11 år 0

4 10

1

3 -1

-3

-25,00

-23,08

1

13

14

år

år 13 34

12 år 4

10 21 -13

-3

-38,24

-23,08

15 3 -1 -25,00

14

år

år

13 år 13

34 89

10

21 56 -13

-33

-38,24

-37,08

-3 -23,08

15

16

år

år 108

14 år 34

89 47

21

56 -33

-61

-37,08

-56,48

-13 -38,24

16

17

år

år 108 81

15 år 89

47 54 -61

-27

-56,48

-33,33

56 -33 -37,08

17

I alt

år 329

16 år 108

81 192

47

54 -137

-27

-41,64

-33,33

-61 -56,48

I alt 329

17 år 81

192 -137 -41,64

54 -27 -33,33

I alt 329 192 -137 -41,64

Sigtedes alder - Indbrud 2009 2010 DIFF DIFF %

Sigtedes under 10 år alder - Indbrud 2009 0 2010 0 DIFF

0

DIFF %

10

Sigtedes

under

år

10 år

alder - Indbrud 0 0 0

2009 2010 DIFF DIFF %

10

11

år

år

under 10 år 0 01 0

1

11

12

år

år

10 år 0

0

12 1

2

12

13

år

år

11 år 04 1

24 2

0 0,00

14

1

13

år

år 30

12 år 0

4 37

2

4 0

7 23,33

0,00

2

14

15

år

år 30 34

13 år 4

37 73 39

7

114,71

23,33

4 0 0,00

15

16

år

år

14 år 30

34 35

37

73 62 39

27

114,71

77,14

17

7 23,33

16

år

år

15 år 34

35 72 103

73

62 27

31

77,14

43,06

39 114,71

17

I alt

år 175

16 år 35

72 103 282 107

31

61,14

43,06

62 27 77,14

I alt 175

17 år 72 103

282 107 61,14

31 43,06

I alt 175 282 107 61,14

Sigtedes alder - Brugstyveri af motorkøretøj 2009 2010 DIFF DIFF %

Sigtedes under 10 år alder - Brugstyveri af motorkøretøj 2009 0 2010 0 DIFF

0

DIFF %

10

Sigtedes

under

år

10 år

alder - Brugstyveri af motorkøretøj 0 0 0

2009 2010 DIFF DIFF %

10

11

år

år

under 10 år 0 01 0

1

11

12

år

år

10 år 07 0

12 -5

1

-71,43

13

0

12

år

år 15

11 år 0

7 11

1

2 -5

-4

-71,43

-26,67

1

13

14

år

år 15 42

12 år 7 11 -31

-4

-73,81

-26,67

15 2 -5 -71,43

14

år

år

13 år 15

42 33

11

11 30 -31

-3

-73,81

-9,09

-4 -26,67

15

16

år

år

14 år 42

33 40

11

30 20 -20

-3

-50,00

-9,09

17

-31 -73,81

16

år

år

15 år 33

40 22

30

20 42 -20

20

-50,00

90,91

-3 -9,09

17

I alt

år 159

16 år 40

22 117

20

42 -42

20

-26,42

90,91

-20 -50,00

I alt 159

17 år 22

117 -42 -26,42

42 20 90,91

I alt 159 117 -42 -26,42

Sigtedes alder - Brugstyveri af knallert/cykel 2009 2010 DIFF DIFF %

Sigtedes under 10 år alder - Brugstyveri af knallert/cykel 2009 1 2010 0 DIFF

-1

DIFF

-100,00

%

10

Sigtedes

under

år

10 år

alder - Brugstyveri af knallert/cykel

10 0 -1

0

-100,00

2009 2010 DIFF DIFF %

10

11

år

år

under 10 år 1

02 0 -2

0

-100,00

12

-1 -100,00

11

år

år

10 år 0

25 03 -2

-2

-100,00

-40,00

0

12

13

år

år

11 år 2 5

0 3 -2

-2

-40,00

-40,00

-2 -100,00

13

14

år

år

12 år 5 38 -2

3

-40,00

60,00

-2 -40,00

14

15

år

år 20

13 år 5 5

3

8 -15

3

-75,00

60,00

16

-2 -40,00

15

år

år 20 14

14 år 5 -15

-9

-75,00

-64,29

8 3 60,00

16

17

år

år

15 år 20

145 57 -9

2

-64,29

40,00

-15 -75,00

17

I alt

år 57

16 år 14

5 31

5

7 -26

2

-45,61

40,00

-9 -64,29

I alt 57

17 år 5

31 -26 -45,61

7 2 40,00

I alt 57 31 -26 -45,61

35

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Røveri - sigtedes alder 2009 2010 DIFF DIFF %

under 15 år 51 36 -15 -29,41

15 - 17 år 78 156 78 100,00

I alt 329 192 -137 -41,64

dansk herkomst 2009 2010 DIFF 0,05

under 15 år 15 20 5 33,33

15 - 17 år 106 39 -67 -63,21

I alt 121 59 -62 -51,24

udenlandsk herkomst 2009 2010 DIFF 0,05

under 15 år 36 16 -20 -55,56

15 - 17 år 172 117 -55 -31,98

I alt 208 133 -75 -36,06

Indbrud - sigtedes alder 2009 2010 DIFF DIFF %

under 15 år 34 44 10 29,41

15 - 17 år 141 238 97 68,79

I alt 175 282 107 61,14

dansk herkomst 2009 2010 DIFF 0,05

under 15 år 16 24 8 50,00

15 - 17 år 67 84 17 25,37

I alt 83 108 25 30,12

udenlandsk herkomst 2009 2010 DIFF 0,05

under 15 år 18 20 2 11,11

15 - 17 år 74 154 80 108,11

I alt 92 174 82 89,13

Brugstyveri af motorkøretøj - sigtedes alder 2009 2010 DIFF DIFF %

under 15 år 64 25 -39 -60,94

15 - 17 år 95 92 -3 -3,16

I alt 159 117 -42 -26,42

dansk herkomst 2009 2010 DIFF 0,05

under 15 år 33 17 -16 -48,48

15 - 17 år 49 35 -14 -28,57

I alt 82 52 -30 -36,59

udenlandsk herkomst 2009 2010 DIFF 0,05

under 15 år 31 8 -23 -74,19

15 - 17 år 46 57 11 23,91

I alt 77 65 -12 -15,58

Sigtedes alder - dansk herkomst 2009 2010 DIFF DIFF %

under 10 år 4 12 8 200,00

10 år 5 9 4 80,00

11 år 12 14 2 16,67

12 år 35 22 -13 -37,14

13 år 98 68 -30 -30,61

14 år 194 122 -72 -37,11

15 år 251 153 -98 -39,04

16 år 332 231 -101 -30,42

17 år 414 369 -45 -10,87

I alt 1345 1000 -345 -25,65

Sigtedes alder - udenlandsk herkomst 2009 2010 DIFF DIFF %

under 10 år 10 5 -5 -50,00

10 år 5 11 6 120,00

11 år 21 15 -6 -28,57

12 år 43 27 -16 -37,21

13 år 82 49 -33 -40,24

14 år 116 98 -18 -15,52

15 år 180 137 -43 -23,89

16 år 236 192 -44 -18,64

17 år 250 245 -5 -2,00

I alt 943 779 -164 -17,39

Sigtedes alder - drenge 2009 2010 DIFF DIFF %

under 10 år 10 9 -1 -10,00

10 år 6 13 7 116,67

11 år 29 16 -13 -44,83

12 år 55 21 -34 -61,82

13 år 118 43 -75 -63,56

14 år 191 85 -106 -55,50

15 år 316 162 -154 -48,73

16 år 449 259 -190 -42,32

17 år 555 421 -134 -24,14

I alt 1729 1029 -700 -40,49

Sigtedes alder - piger 2009 2010 DIFF DIFF %

under 10 år 4 8 4 100,00

10 år 4 7 3 75,00

11 år 4 13 9 225,00

12 år 23 28 5 21,74

13 år 62 74 12 19,35

14 år 119 135 16 13,45

15 år 115 128 13 11,30

16 år 119 164 45 37,82

17 år 109 193 84 77,06

I alt 559 750 191 34,17

36

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

37

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

INDSATSEN MOD DEN BORGERVENDTE KRIMINALITET

ad SIGTEDE PERSONER med UDENLANDSK HERKOMST 2009 2010 DIFF DIFF %

Sverige 18 12 -6 -33,33

Norge 6 2 -4 -66,67

Finland 0 1 1

Island 1 4 3 300,00

Tyrkiet 113 110 -3 -2,65

ex-Jugoslavien 61 45 -16 -26,23

Polen 16 13 -3 -18,75

Rumænien 22 11 -11 -50,00

Rusland 5 4 -1 -20,00

Marokko 82 68 -14 -17,07

Algeriet 15 14 -1 -6,67

Somalia 57 53 -4 -7,02

Iran 26 50 24 92,31

Irak 69 29 -40 -57,97

Libanon 129 111 -18 -13,95

Jordan 24 18 -6 -25,00

Syrien 27 14 -13 -48,15

Afghanistan 42 23 -19 -45,24

Pakistan 70 50 -20 -28,57

Øvrige udland 160 147 -13 -8,13

I alt 943 779 -164 -17,39

Vedrørende statistiken

Den viste statistik er udarbejdet af Operativ Planlægning

og Analyse (OPA) ved Københavns Politi. Der er tale om et

udpluk af den samlede strategirapport.

Rapporten: „Kriminalitet begået af personer under 18 år,

2010“ kan rekvireres ved henvendelse til OPA ved Københavns

Politi.

KØBENHAVNS

OPERATIV PLANLÆGNING OG ANALYSE

Kriminalitet begået

af personer under 18 år

2010

Indbrud i beboelse i 2010

Der har i 2010 været stor fokus på

den borgervendte kriminalitet, herunder

særligt indbrud i privat beboelse.

Det har således både nationalt

og i København været nedsat stabe,

som skulle følge udviklingen på indbrudsfronten

på tæt hold. Målet

for 2010 var, at antallet af indbrud

skulle nedbringes i forhold til 2009,

og hvis dette ikke var muligt, skulle

antallet af sigtelser stige i mindste

samme takt som en eventuel stigning

i antallet af indbrud.

Der har været et samarbejde på

tværs af de sjællandske politikredse,

idet der fra Station Bellahøj iværksættes

ugentlige videokonferencer

med de øvrige kredse på Sjælland.

Et af fokusområderne i samarbejdet

er kriminalitet begået af udlændinge,

som er mobile.

Endelig har der været flere fælles tiltag

på tværs af stationerne i København.

Der er med bistand fra Kommunikationsafdelingen

udfærdiget

en folder, som uddeles til forurettede

og dennes naboer i indbrudssager.

Den Kriminalpræventive Afdeling

har forestået uddannelse i

indbrudssikring af forskellige personalegrupper,

herunder lokalpoliti,

”din betjent”, tyverigrupper m.v., således

at disse kan råde og vejlede

både den enkelte forurettede, beboerforeninger

mv.

Station City har i 2010 lavet flere lokale

tiltag for at nedbringe antallet af

indbrud. Tyverigruppen har nedsat

en operativ gruppe, som søges friholdt

fra almindelig sagsbehandling

for målrettet at kunne lave ”hjemmebesøg”

hos aktuelle personer, som

bor i kredsen, lave hurtig opfølgning

på dna-hit, opfølgning på ”tip” m.v.

Der har været stor fokus på kvalitet

i sagsbehandlingen, herunder

gerningsstedundersøgelsen, med

henblik på at få sikret dna og øvrige

spor så effektivt og ensartet som

muligt. Der er udfærdiget vejledninger

i sagsbehandling og sporsikring,

udfærdiget patruljeoplæg til mønstringskonceptet,

og ikke mindst har

der i samarbejde med Dommervagten

og det lokale advokatur været fokus

på at udnytte mulighederne for

varetægtsfængsling optimalt, hvilket

har medført, at stort set alle ”Top

30-personer“ enten afsonede eller

sad varetægtsfængslet ved udgangen

af 2010.

Antallet af indbrud i privat beboelse

– i Station Citys område – er faldet

med ca. 20 % i forhold til 2009, i

runde tal fra 870 til 700, og antallet

af sigtede er steget fra 43 sigtede i

26 sager i 2009 til 61 sigtede i 41

sager i 2010. Altså en stigning i sigtede

på ca. 30 %.

På Station Bellahøj arbejder Indbrudsgruppen

målrettet med fokus

på såvel indbrudstyverier som hæleri.

Efter indbrud optages anmeldelserne

straks, der sikres spor som

dna, fingeraftryk og sålaftryk mv.

I slutningen af oktober 2010 blev der

yderligere etableret en operativ gruppe,

der skulle være til stede i gadebilledet

i særligt belastede områder.

Daglige analyser blev lagt til grund

for indsatsen.

Station Bellahøjs har I 2010 haft ca.

110 arrestantsager og 573 sager

med sigtelser for indbrud i erhverv

og privat beboelse. Heraf er 375 af

sigtelserne for indbrud i privat beboelse

og 198 for indbrud i erhverv.

Der er således sket en stigning af

sigtelser og opklaring i 2010 i forhold

til 2009. Fra 2009 til 2010 ses

en stigning af indbrudstyverier på ca.

12 %, hvilket hovedsagelig skyldes

mange indbrud i de første 3 måneder

af 2010. Kurven blev knækket

hen over sommeren 2010.

Der er sket en halvering af anmeldelserne

i december 2010 i forhold til

samme periode sidste år, ligesom en

fastholdelse af indsatsen hen over

juledagene medførte et fald i forhold

til samme periode sidste år.

Gerningsmænd, sigtet og antruffet i

nævnte områder, er for det meste lokale,

utilpassede unge i aldersgruppen

15-17 år. Gerningsmændene

bor i de belastede kvarterer – særligt

Nørrebro. Hovedparten af dem, som

sigtes for berigelseskriminalitet, er

unge med anden etnisk herkomst

end dansk.

I enkelte sager er gerningsmænd

gået målrettet efter designervarer,

hvor nogle af de stjålne varer sælges

via auktionshuse/handel på internettet.

På Station Amager har politiet forsøgt

at få borgerne inddraget i bekæmpelsen

af indbrud, blandt andet

ved naboovervågning, sikring af

beboelsen, mærkning af effekter og

opmærksomhed i nærområdet efter

mistænkelige personer og efter ændring

i normalbilledet.

Antallet af anmeldte indbrud i Station

Amagers området er faldet med

20,2 % til 985. Faldet ses tydeligst

i den del af Station Amagers område,

der hører under Københavns

Kommune, hvor anmeldte indbrud

er faldet med 20,8 %, og i Tårnby

kommune, hvor antallet af indbrud

er faldet med 22,7 %. I Dragør kommune

er der anmeldt 58 indbrud –

svarende til en stigning på 11,5 %.

38

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

39

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Gaderøverier 2010

Inden for området “røveri mod andre“

– populært kaldet gaderøverier

– er der sket et markant fald i antallet

af anmeldelser – fra 980 i 2009

til 656 i 2010, svarende til et fald på

33 %.

De fleste gaderøverier foregår i Station

City og Station Bellahøjs område.

I Station Citys område er faldet

på knap 40 % (390 anmeldelser i

2009 og 240 anmeldelser i 2010).

Antallet af sigtede er faldet fra 135

sigtede i 77 sager til 34 sigtede i 58

sager. I 2009 var Station City plaget

af flere grupperinger, som hver især

lavede mange ”serierøverier”. Dette

billede har ændret sig i 2010 til mere

enkeltstående gerningsmænd og enkeltstående

røverier.

I Station Bellahøjs område forøves

gaderøverier af grupperinger fra områderne

Tingbjerg, Mjølnerparken

og området omkring indre Nørrebro.

Ved anholdelse og varetægtsfængsling

af lokale gerningsmænd stopper

gaderøverierne i området. I sidste

kvartal af 2010 har der været en del

gaderøverier i området omkring indre

Nørrebro. Efterforskning har vist,

at det er forskellige grupperinger fra

dette område, som laver disse røverier.

Strategien er hurtigt at identificere

eventuelle mulige gerningsmænd

og herefter gennemføre en offensiv

indsats med observationer og ransagninger

samt anholdelse, sigtelse

og varetægtsfængsling.

På Station Amager har man ikke de

samme problemer med gaderøverier.

I Tårnby Kommune er der sket

et fald i antallet af anmeldelser fra

16 til 10 – svarende til 37,5 % – og

i Dragør Kommune har man ikke optaget

anmeldelser vedr. røveri mod

andre.

Den 1. juli 2010 blev den kriminelle

lavalder sænket fra 15 til 14 år. Det

fik hurtigt konsekvenser for en 14-

årig dreng. Den 31. juli forøvede han

på Amager røveri med en 16-årig

dreng, der blev truet med tæsk til at

udlevere sin mobiltelefon. Drengen

blev hurtigt anholdt. Han var 14 år

og 29 dage på gerningstidspunktet.

Han blev i november 2010 af Københavns

Byret idømt en straf på 6

måneders fængsel, hvoraf de 3 måneder

blev gjort betinget.

Narkotikaindsatsen på gadeplan

På Vesterbro fortsatte det gode samarbejde

med beboerne, selvom der

gennem hele året kom flere gadepushere

til området – især afrikanske

mænd, som kommer med opholdstilladelse

i andre europæiske lande

(særligt Italien og Portugal).

Handlen på Vesterbro er koncentreret

omkring Mændenes hjem,

Café Dugnad og gaderne Istedgade,

Helgolandsgade, Colbjørnsensgade,

Viktoriagade og Abel Cathrinesgade.

Værtshuset Touche spillede ligeledes

en stor rolle omkring de afrikanske

pushere, idet mange kontakter bliver

skabt på dette sted.

På Café Dugnad var det især danske

og udenlandske (ikke afrikanske) pushere,

der handlede. Der blev sat ind

med særlige aktioner ud over den

daglige patrulje, hvilket gjorde, at

området omkring Café Dugnad blev

det sted i København, hvor der blev

varetægtsfængslet flest personer for

handel med narkotika.

På det øvrige Vesterbro blev der

gennemført særlige aktioner mod

pusherne. Ved disse aktioner

blev pusherne taget på gaden og

i værtshuse, hvor de søgte ind.

I 2010 blev der fra Station City

fremstillet og fængslet 144 personer

i Dommervagten i forbindelse

med narkotikahandel.

I 2010 optrævlede Station Citys

”narkotikapatrulje” også en større

sag med hård narkotika. Efter oplysninger

om salg af narkotika fra lejlighed

i Sankt Jørgens Alle rettede

patruljen henvendelse på stedet. Under

ransagning blev der fundet 7,6

kg amfetamin. En person anholdt og

fængslet.

På Nørrebro foregår hashsalget ikke

længere fra hashklubber, men fra

gadeplan. Det er almindeligt kendt,

at der sælges hash fra Jægersborggade,

Folkets Park, Nørrebroparken

og Hulgårds Plads, der alle ”styres”

af folk med tilknytning til banderne.

Omkring hashhandlen i Jægersborggade

konstateredes det pludselig, at

helt unge 15-17-årige agerede som

”vagter” for de mere hardcore sælgere.

Der blev gjort brug af muligheden

for at tildele ”bandezoneforbud”,

hvis det kunne bevises, at der var

tale om banderelateret kriminalitet,

og at personerne derved udviste en

utryghedsskabende adfærd.

Forbuddene og overtrædelserne har

haft en vis virkning, og miljøet er for

tiden ”stresset”. Flere af de toneangivende

personer har fået fængselsdomme,

og således smuldrer deres

vagtplaner.

Som en del af den samlede indsats

mod den organiserede kriminalitet

begået i bandemiljøet, har Specialgruppen

Bellahøj haft fokus på hashhandlen,

som formodes at være en

stor indtægtskilde for banderne.

Der er gennemført en ny procedure

for fængsling/”straksdomme” af

pusherne. Det er ikke mængden af

hash, som lægges til grund for fremstilling

i Dommervagten. Nu fremstilles

på gentagelsen, sammenholdt

med tilknytning til bandemiljøet.

I 2010 blev der afsagt 27 fængselsdomme

over personer med tilknytning

til AK81 samt meddelt 32

zoneforbud og 244 overtrædelser af

zoneforbud i Jægersborggade alene.

I gadeplansarbejdet indgår også sager

omkring besiddelse og handel

med heroin og kokain i mindre eller

større mængder, ligesom der ved

ransagninger af og til findes heroin

og kokain.

På Station Amager gennemførte

Specialgruppen og efterforskningsafdelingen

en fælles efterforskning

mod en personkreds fra Kastrup/

Dragør, som solgte narkotika på

kredsens værtshuse. Den hovedmistænkte

havde ved flere lejligheder

udtalt: ”I fanger mig aldrig – jeg er

for klog til jer” til personale fra Specialgruppen.

Politiets efterforskning,

der bl.a. bestod af aflytninger af den

mistænkte, førte dog til sidst til anholdelse

af seks personer, og det endte

med en dom på ca. 2 års fængsel til

den hovedmistænkte.

Københavns Politi har i årets løb afholdt

12 aktioner ved metrostationen

på Christianshavns Torv. Stationen

bruges af mange i forbindelse

med hashkøb på Christiania. I forbindelse

med aktionerne på Metrostationen

i 2010 er der skrevet ca. 300

sager vedr. overtrædelse af lov om

euforiserende stoffer samt adskillige

sager omhandlende Ordensbekendtgørelsen,

vold mod tjenestemand,

trusler, våbenlovsovertrædelser samt

udlændingesager og eftersøgte personer.

Lokalpolitiindsatsen

Lokalpolitiet Station City og Lokalpolitiet

på Station Bellahøj har på

henholdsvis Vesterbro og Nørrebro

iværksat kampagnerne ”Din betjent”

og ”Lokalpolitiet rækker hånden

frem”. Projekterne er blevet godt

modtaget, og går i alt deres enkelhed

ud på, at områdets beboere og

erhvervsdrivende skal vide, hvem der

er “deres lokale betjent“. Formålet

er, at mange problemstillinger kan

opfanges fra starten, inden de vokser

sig store. Projekterne er kommet

godt fra start og blevet er godt modtaget

af områdets brugere, samt de

betjente, der skal arbejde med det.

På Vesterbro er kvarteret fra Absalonsgade

til Reventlowsgade opdelt

i otte sektorer, som hver har fået tildelt

en nærbetjent. Nørrebro – i området

fra søerne til Nørrebro Station

og Lersøparken – er også opdelt i

otte sektorer.

Sidst på året 2010 blev et tilsvarende

projekt igangsat i indre by. Der er

blevet omdelt flyers, og betjentene

er blevet positivt modtaget. Lokalpolitiet

besøgte indre bys guldsmedeforretninger

op til julen og vejledte

dem om de foranstaltninger, de selv

kunne gøre for at modvirke tyveri og

røveri. Herunder fremkom der oplysninger,

som gjorde, at der blev iværksat

jævnlige polititilsyn på udsatte

steder. De steder blev forskånet for

røveri og tyveri.

I indre by har lokalpolitiet haft succes

med at fordrive kriminelle grupperinger

fra især de østeuropæiske lande,

som var til gene for kunder, turister

og erhvervsdrivende med behændighedsspil,

tiggeri og tyveri. Frem mod

sommerferien var der tegn på, at der

kunne komme nogle problemer med

tilrejsende kriminelle udlændinge i

indre by. men med en koordineret

indsats fra flere afdelinger i Københavns

Politi lykkedes det at håndtere

de udfordringer vi stod overfor.

På Hovedbanegården har lokalpolitiet

målrettet gjort en indsats imod

lommetyverier, som har ført til et

stort antal fængslinger og opklarede

sager. Via overvågning er det i

flere tilfælde lykkedes at tilvejebringe

stjålne effekter til forurettede meget

hurtigt, hvilket især har været til stor

glæde for byens turister. Samarbejdet

med DSB har været fortrinligt, og

flere hændelser og opgaver er blevet

løst sammen. Politiet på Hovedbanegården

er også med i ”Lokalpolitiet

rækker hånden frem”, og tilstræber

at være meget synligt med patruljering

i området.

Lokalpolitiet på Station Amager har

i 2010 primært arbejdet med gadebander/utilpassede

unge. De unge

holder til flere steder på Amager,

bl.a. omkring kiosken ved Røde Mellemvej

og Oldenstien og ved Skelgårdskirken

ved Vestamager Centret.

Herudover har flere institutioner

i løbet af året henvendt sig, da de

havde problemer med unge som i

weekenden hærgede legepladser

og omkringliggende områder. I samarbejde

med SSP er de unge blevet

kontaktet, og det har betydet, at forholdene

er blevet bedre.

I løbet af 2010 indløb flere og flere

henvendelser om kriminelle udlændinge/rumænere

(kaldet “Østkriminelle“),

der tiggede og forøvede tyveri og

indbrud i kredsen. Blandt tyverierne

var tyveri af elkabler, hvor gerningsmændene

solgte kobberet til genbrugsfirmaer,

samt en række indbrud

i haveforeninger (indsatsen mod

disse kriminelle udlændinge omtales

yderligere senere i dette kapitel).

40 41

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Lokalpolitiindsatsen på Station Bellahøj

er primært forankret i de fire

nærpolitistationsområder på Nørrebro,

Brønshøj-Husum, Østerbro og

Frederiksberg.

Flere af områderne kan til tider være

meget ”følsomme”, hvorfor et vist lokalkendskab

er altafgørende samarbejdspartnerne

imellem. Lokalpolitiet

har et tæt samarbejde med SSP-netværket,

og der anvendes rigtig mange

ressourcer på tværs af forvaltningerne,

hvor fokus ofte er rettet mod utilpassede

unge – mange af disse med anden

etnisk baggrund end dansk.

På Blågårds Plads og nærområdet

har vi sammen med SSP-netværket

iværksat flere tryghedsskabende indsatser

med ”Din betjent” i front i form

af daglig uniformeret patruljering i

dag- og aftentimerne, og herudover

iværksat målrettede indsatser mod

utilpassede unge der blot ”hænger

ud”. Her har ”gadeplansfolkene” haft

en stor udfordring for at få dem til at

anvende klubber mv.

På baggrund af en konflikt med en

Netto-forretning på Blågårdsgade,

hvor nogle ansatte var blevet overfaldet

og efterfølgende truet, samtidig

med en masse hærværk, besluttede

ledelsen hos Netto midlertidigt at

lukke butikken. I tæt samarbejde med

bl.a. Sikker By-sekretariatet blev der

iværksat en handleplan, og her viste

det sig, hvor effektivt et tæt og hurtigt

samarbejde er, idet konflikten ophørte

og butikken genåbnede nærmest

som en ”lille sejr” i lokalområdet.

Samme netværk var ligeledes med

til at afslutte nogle helt uacceptable

voldelige overfald på hjemløse fra

værestedet i Stengade, dog uden

at det lykkedes politiet at få anholdt

gerningsmændene.

Københavns Politi har særlig fokus

på områderne omkring Hothers

Plads, Mjølnerparken og Den Grønne

Trekant (Aldersrogade-Rovsingsgade-Vermundsgade)

og gør i vid udstrækning

anvendelse af konceptet

”Din betjent”.

I området har der været mange udfordringer

i årets løb – de mest iøjnefaldende

er problematikken omkring

Lejerbos beslutning om at opsætte

et hegn, der således skulle forhindre

utilpassede unge i at benytte nogle

af de ældres grønne arealer. Dette

hegn blev dagligt udsat for hærværk

af de unge, hvorfor der i et tæt SSPsamarbejde

med medarbejdere fra

Sjakket blev iværksat dialogmøder

mm., og det lykkedes at få skabt ro

i området. En gerningsmand blev senere

genkendt på et foto og sigtet

for hærværk samt præsenteret for et

erstatningskrav.

En gruppe unge under 18 år begyndte

at hænge ud i området omkring

Hothers Plads med uro til

følge. Som følge heraf iværksattes

et projekt med etablering af ”skurvogne”

på DSB-arealet. Projektet

blev bemandet med personale fra

den selvejende institution ”Sjakket”.

Løsningen viste sig dog ikke at være

holdbar. Stedet blev oftere og oftere

genstand for uroligheder, bålafbrændinger

mv., ligesom vedligeholdelsen

af skurvognene forsvandt i takt med

adskillige indbrud og hærværk – og

ikke overraskende blev der sat ild til

vognene i slutningen af 2010.

Der blev i hast og i samarbejde med

SSP-sekretariatet iværksat en handleplan,

og i skrivende stund er det

lykkedes at placere de unge i de eksisterende

klubtilbud i området, indtil

et nyt klubhus/værested kan blive

etableret i 2011.

Østkriminelle

Københavns Politi gennemførte i løbet

af 2010 to større aktioner mod

østkriminelle, der havde taget ophold

på grønne arealer og i nedlagte bygninger

på Station Amager. Personkredsen

mistænktes for at stå bag

de mange tyverier af bl.a. el-kabler

og indbrud i haveforeninger på Amager.

Den første aktion blev iværksat

tirsdag den 6 juli 2010 kl. 0500, idet

politiet havde modtaget et tip om, at

der hver morgen skulle lette en bus

fyldt med østkriminelle (med koster)

nede fra bryggen. Forud for operationen

havde der været en grundig efterforskning,

hvor der bl.a. blev brugt

fly til observation fra luften hen over

Amager Fælled.. Bussen kom dog aldrig,

men der blev ransaget ved det

gamle posthus på Njalsgade, hvor

der tidligere var truffet rumænere. 12

rumænere blev anholdt og indbragt til

Station Amager.

Der blev samtidigt sat ind mod to

teltlejre på Amager Fælled efter observationer

fra luften. Den første lejr

var tom, men til gengæld var der rigeligt

at se til ved lejr nr. to. Her traf

politiet 11 personer, der boede i telte

i et område, som mest af alt lignede

en losseplads. Alle 11 blev anholdt,

dog først efter at de havde fået lov

rydde op i området, og de blev herefter

kørt til Station Bellahøj for videre

sagsbehandling.

Med 23 anholdte rumænere stod

politiet over for en besværlig efterforskning,

men efter to dages var sagerne

færdigbehandlet og den 8. juli

2010 fik de 23 rumænere hver 2 års

indrejseforbud og blev udsendt med

færgen til Polen.

Den 11. august 2010 blev der igen

afholdt en stor aktion mod østkriminelle/rumænere.

Aktionen startede

kl. 0300 om morgenen, og målet

med aktionen var, at alle anholdte

personers sager skulle fremlægges

for Udlændingeservice, og såfremt

der blev tale om, at der skulle ske

udvisninger, skulle disse effektueres

samme aften med færgen til Polen.

Aktionen omfattede både Station-

Amager og Station City. Der blev ved

aktionen anholdt 17 personer, heraf

14 på Amager, fordelt med 7 på

Krimsvej og 7 på posthusgrunden

(Njalsgade 101). 14 personer blev

meddelt indrejseforbud i 2 år og blev

udsendt med færgen til Polen.

Gadeprostitution,

afrikanske kvinder

I løbet af efteråret konstateredes det,

at der kom en del flere afrikanske

kvinder, som trak på gaden. Da der

ikke var ”plads” til alle på Istedgade

og omliggende gader, opstod der

en del uorden mellem de afrikanske

kvinder og stor kamp om kunderne.

Dette medførte, at en del afrikanske

kvinder begyndte at søge kunder på

Vesterbrogade. De opdagede, at der

var mange mennesker fra Tivoli og til

Rådhuspladsen. Da situationen var

som værst, kunne der tælles 25-30

afrikanske kvinder, der tilbød sex til

alle, der gik forbi.

For at hindre en massiv yderligere

tilgang af afrikanske prostituerede

iværksatte vi flere aktioner i området

omkring Tivoli og Rådhuspladsen.

Det resulterede i, at der blev anholdt

25 kvinder, alle med afrikansk baggrund,

for at trække på strækningen

mellem Axeltorv og Rådhuspladsen.

Indsatsen mod

restaurationsmiljøet

Politiet aflægger løbende alle kredsens

værtshuse, diskoteker mv. besøg.

I sagens natur er der enkelte

restaurationer, der kræver ekstra interessere

fra politiets side.

I indre by er der ved kontrol af restaurationer

pågrebet mange personer

med narkotika, hvilket medførte,

at 58 personer er blevet fremstillet

i dommervagten og efterfølgende

fængslet. Det er typisk for pusherne i

festmiljøet, at der sælges amfetamin

og amfetaminlignende produkter,

som f.eks. MDMA

Generelt har Københavns Politi et

godt kendskab til kredsens restaurationsmiljø,

og på tværs af de tre stationer

laves mange gode sager.

Vold i indre by

Den tryghedsskabende indsatsen

mod vold i indre by er fortsat i 2010.

Indsatsen sker bl.a. i samarbejde

med eksterne samarbejdspartnere,

såsom natteravne, bevillingshavere

og Københavns kommune (Tryg By),

SKAT samt Københavns Brandvæsen.

Den operative indsats foregår med

de såkaldte ”Hafniapatruljer”, som

normalt består af uniformerede politifolk

med en leder, som opretter

kommandostade på Nytorv. Herudover

tilgår der personale med heste

fra rytteriet, motorcykler fra færdselsafdelingen,

personale fra bevillingsafdelingen/specialpatruljen,

Efterforskningsenheden, cykelpatruljen

og beredskabsafdelingen. Herudover

deltager de nævnte eksterne

samarbejdspartnere.

Disse patruljer indsættes efter specifik

analyse af gerningssteder og

gerningstidspunkter, som er restaurationsmiljøet

i indre by og fredag og

lørdag mellem kl. 2300 og kl. 0700

om morgenen.

Der har i perioden fra den 1. januar

2010 og til den 26. december 2010

været 560 anmeldelser om vold i indre

by i 2010 mod 643 i hele 2009

– der er således tale om et fald på

12 %.

Set over hele politikredsen er antallet

af voldsanmeldelser generelt faldende,

idet der i 2010 er anmeldt i

alt 1.353 voldsforhold mod 1.485 i

2009 og 1.445 i 2008 – svarende

til et fald på knap 9 %.

42 43

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

INDSATSEN MOD BANDER OG BANDERELATERET KRIMINALITET

I SAGEN

lsen vurderes saning.

Forhåbentanden,

men hvis

t.Hvis sagen henplysninger,

tages

bliver denne sigheden

tager stilgode,

at der kan

ede. Er det tilfælen

bliver afgjort.

en – eller skal du

blive indkaldt til

e sagen, hvis been

sigtede dømt.

ttet, og samtidig

an der kan klages

RLØBET

derrettet om saden

er fundet, elliver

fundet.

orsikringsselskab.

iet (kvittering for

selskabet. Forsikolitiet

– have en

og hvilken værdi

gsselskabet have

uelle skader, der

dbruddet.

ejledning ved at

.

ktober 2010

FOTO

INFORMATION

OM INDBRUD

Foto: Johnny Thomsen, RPCH, KTA

KØBENHAVNS

KÆRE NABO

DER HAR VÆRET INDBRUD I DIT KVARTER

Indbruddet skete:

Politiet vil meget gerne høre fra dig, hvis du har set noget,

der kan medvirke til opklaringen af indbruddet.

Det kan fx være personer, som har færdedes ved og omkring

ejendommen eller i området – men det kan også

være mistænkelige køretøjer eller episoder i øvrigt, der

opfattes som unormale.

Du må meget gerne kontakte dit lokale politi (se adresser

på foregående side), hvis du mener, at du har oplysninger,

som politiet måske kan bruge.

Foto: Johnny Thomsen, RPCH, KTA

KØBENHAVNS

Københavns Politi har lavet en vejlledning til de forurettede og deres naboer i forbindelse med indbrudssager

Bandeindsatsen har i 2010 haft fortsat

høj prioritet i Københavns Politi

og Afdelingen for Bandekriminalitet,

er fortsat med samme koncept og

nogenlunde samme personaleressourcer

gennem året. Det er en operativ

og tryghedsskabende indsats

kombineret med en efterforskningsmæssig

indsats med både bagudrettet

og fremadrettet efterforskning.

Der har i år 2010 været væsentlig

færre skudepisoder i det offentlige

HVAD SKER DER VIDERE rum end I i 2009. SAGENAfdelingen for bandekriminalitet

har derfor haft mulig-

EFTERFORSKNING

Når politiet har modtaget hed anmeldelsen for at bruge vurderes flere sagen,

og der iværksættes en efterforskning. Forhåbent-

af de tidligere sager og

ressourcer på

lig finder politiet frem til gerningsmanden, men hvis

dette ikke sker, vil sagen blive bandemedlemmernes henlagt.Hvis sagen henlægges,

og der senere kommer nalitet, nye hvilket oplysninger, har tages resulteret i et stort

øvrige krimi-

sagen frem og efterforskes på ny.

antal varetægtsfænglede og dømte

SAGENS AFGØRELSEpersoner fra bandemiljøerne. Herudover

der bliver foretaget denne sig-

store beslag af

Hvis politiet finder gerningsmanden,

tet for forbrydelsen. Anklagemyndigheden tager stilling

til, om beviserne i sagen er så gode, at der kan

skydevåben, narkotika, penge, biler

og andre værdier.

føres en retssag mod den eller de sigtede. Er det tilfældet,

afholdes et retsmøde, hvor sagen bliver afgjort.

Har du fremsat erstatningskrav i sagen – eller skal du

Indsatsen foregår i et tæt samarbejde

med Task Force Øst, der blev

afgive forklaring som vidne – kan du blive indkaldt til

retsmødet.

oprettet i november 2009, og i den

Anklagemyndigheden kan også slutte sagen, hvis beviserne

ikke er gode nok til at få den sigtede dømt.

forbindelse er der etableret en koordineringsgruppe

underrettet, og samtidig med ledere fra

Hvis sagen sluttes vil du blive

får du en skriftlig vejledning de i, Sjællandske hvordan der kan politikredse, klages PET og

over afgørelsen, hvis du ønsker

NEC.

det.

Koordineringsgruppen mødes

UNDERRETNING OM jævnligt SAGSFORLØBET for at udpege mål og i øvrigt

Du vil som hovedregel kun koordinere blive underrettet indsatsen. om sagens

videre forløb, hvis gerningsmanden er fundet, eller

hvis nogle af de stjålne effekter bliver fundet.

Der afholdes også jævnlige videobriefinger

med deltagelse af linje-

FORSIKRINGSANMELDELSE

Indbruddet skal anmeldes

chefer

til dit

og

forsikringsselskab.

afdelingsledere fra OC-afdelingerne

forsikringsselskabet. (Organiseret Forsik-

Kriminalitet)

Den kvittering du modtager af politiet (kvittering for

anmeldelse) skal sendes til

ringsselskebet skal også – på ligesom Sjælland politiet og – andre have en relevante afdelinger.

stjålet og hvilken opgørelse over, hvad der værdi

det stjålne har. Desuden skal forsikringsselskabet have

en nøjagtig beskrivelse af de eventuelle skader, der

måtte være sket i forbindelse med indbruddet.

I København er der etableret en

bandestab med deltagelse fra bandeafdelingen,

lokalpolitiet, operativ

kommunikation, centrale vagtledere,

Operativ Planlægning og Analyse,

Den Kriminalpræventiv Afdeling,

SKAT og Københavns kommune.

Du kan selvfølgelig få yderligere vejledning ved at

kontakte dit eget forsikringsselskab.

Københavns Politi, Kommunikationsafdelingen, oktober 2010

Banderådene har fortsat deres arbejde

på de tre stationer.

Resultater

Der blev i 2010 varetægtsfængslet

156 personer mod 121 i 2009. Der

blev i 2010 afsagt domme over i alt

108 personer, som tilsammen er

idømt 328 års fængsel. De dømte

fordeler sig med fire medlemmer

af Hells Angels, 21 medlemmer af

støttegruppen AK-81, 18 andre personer

med relationer til Hells Angels

og 59 medlemmer eller relaterede til

indvandrergrupper samt seks medlemmer

af Bandidos. Straffene går

fra 4 måneders fængsel op til 16

års fængsel. Et stort antal personer

sidder fortsat varetægtsfængslet og

afventer afgørelse i deres sager.

Der blev i København beslaglagt 385

skydevåben, hvoraf de 68 skydevåben

med sikkerhed kan relateres til

bandemiljøet og Afdelingen for Bandekriminalitet

har beslaglagt 35 kg

amfetamin, 15 kg kokain og 8 kg

hash.

INFORMATION

OM INDBRUD

Foto: Johnny Thomsen, RPCH, KTA

Banderne og perspektivering

Der har i årets løb kun været ganske

få episoder, der umiddelbart kan relateres

til konflikten mellem indvandrergrupper

og rockere, og konflikten

har været aftagende siden oktober

2009, hvor et kendt medlem af Hells

Angels blev beskudt ud for sin bopæl

på Frederiksberg.

KØBENHAVNS

Der ses dog en tendens til, at flere

indvandregrupperinger i og uden for

København har forskellige konflikter

– både internt i grupperne – og på

kryds og tværs med andre grupper.

Det drejer sig ofte om, hvem der har

alliancer med hvem, og i enkelte

tilfælde ses indvandregrupper eller

dele af grupper at have tætte forbindelser

til rockere eller rockerrelaterede

personer. Denne tendens er ny,

og er ikke særlig udbredt.

Indvandrergrupperne har rod i forskellige

sociale boligområder, hvorfra

de i flere tilfælde også har taget

navn, men der ses en tendens til, at

grupperne opdeles i flere fraktioner

med eget navn, og dette kan give

interne stridigheder. Mange grupper

er også bundet sammen af familiemæssige

eller nationale relationer,

hvorfor en alliance med andre grupper

også kan give konflikter. Der kan

også være tale om spontane hændelser,

hvor grupper har haft mindre

”sammenstød”, hvilket så senere

skal hævnes mere alvorligt ved brug

af skydevåben. Fordeling af de kriminelle

markeder – specielt den indbringende

hashhandel – er også et

konfliktområde.

I København er de toneangivende

rockergrupperinger Hells Angels/AK-

81, der har lokaliteter på Svanevej,

Lindgrens Allé og HA South i Ishøj.

Bandidos har et mindre chapter på

Husumvej i Brønshøj.

De toneangivende indvandrergrupperinger

er Blågårds Plads, Mjølnerparken/Brothas

Souljaz, Tingbjerggruppen,

Sjælørgruppen, MOB

Lunden og mindre fraktioner fra

henholdsvis Værebrogruppen og afhoppede

personer fra TGV-gruppen

i Tåstrup.

Indsatsen mod bandemiljøerne har

derfor fortsat høj prioritet i Københavns

Politi, og det er vigtigt, at presset

fastholdes i tiden fremover.

Der har i 2010 været et drab, otte

drabsforsøg og 18 mere eller mindre

alvorlige skud eller voldsepisoder,

der alle kan relateres til bandemiljøet.

Drabet skete på årets sidste dag

44 45

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

INDSATSEN OVER FOR FODBOLDBØLLER

på Frederiksberg Allé, hvor der under

en intern strid i en indvandrergruppe

blev affyret skud, og en person blev

ramt i hovedet og døde kort efter.

Den operative og tryghedsskabende

indsats

Indsatsens mål er at medvirke til at

nedbringe antallet af skudepisoder,

angreb og anden form for bandekriminalitet

samt at nedbringe antallet

af personer, der bærer våben, forøver

hærværk, ildspåsættelser, røverier eller

i øvrigt skaber utryghed i befolkningen.

Geografisk har den tryghedsskabende

indsats primært været rettet mod

indre og ydre Nørrebro, Tingbjerg

og Christianshavn/Christiania samt

de kendte opholdssteder for rockere

og indvandrergrupperinger. Den

operative sektion har ud over de primære

områder i større eller mindre

grad foretaget målrettede indsatser

i områderne omkring Urbanplanen,

Rødegård, Sjælør, Vigerslev, Sydhavnen,

Lindevangsparken og Jægersborggade.

Sektionen har ved uniformeret patruljering,

dialog og samtaler i miljøet

bidraget aktivt til præventiv og

tryghedsskabende indsats, hvor formålet

gennemgående var at mindske

tilgangen af unge til banderne

og forhindre yderligere eskalering af

konflikten. Det præventive arbejde i

de berørte områder er gennemført

i samarbejde med det lokale politi.

Sektionen har bestræbt sig på at formidle

viden om problemfelterne til

det samlede beredskab med ugentlige

briefingnotater for dermed at

skabe en øget tyngde med indsatsen

og højne informationsniveauet.

Der blev etableret et særligt samarbejde

mellem Københavns Politi og

Københavns Kommune vedrørende

Exit-programmet. Programmet er et

FOTO Penge konfiskeret i forbindelse med den såkaldte „Shurgardsag“, der er omtalt på side 57

tilbud til kriminelle banderelaterede

personer, som kan tilbydes hjælp til

at komme ud af bandemiljøet. Sektionen

havde løbende dialog med

sagsbehandlerne i Exit-programmet

omkring cirka 40 kriminelle banderelaterede

personer.

Sektionen har ligeledes i årets løb

assisteret efterforskningsgrupperne

med observation, ransagning og

anholdelser og støttet op omkring

sikkerhedsindsatsen med bevogtning

af retsbygninger og transport af

flugttruede arrestanter.

Sektionens samarbejde med SKAT

var gennem 2010 personrelateret og

målrettet mod kendte medlemmer

af banderne samt de virksomheder,

som drives i relation til personkredsen

omkring bandemedlemmerne.

Der gennemførtes løbende planlagte

fogedforretninger sammen med

SKAT's pantefogeder.

I Københavns Politi arbejder specialpatruljen:

S100/Hooliganisme med

de politirelaterede problemer i forbindelse

med afvikling af fodboldkampe.

S100/Hooliganisme har arbejdet

med vold og uroligheder i relation til

fodbold, siden FC København spillede

sine første kampe tilbage i 1993.

S100/Hooliganisme har fulgt udviklingen

omkring planlagte slagsmål

på nærmeste hold. Siden 2002 er

der opstået mange nye hooligan- og

casualsgrupperinger med tilknytning

til de forskellige fodboldklubber. Politiet

er først inden for de sidste par år

begyndt at registrere hændelserne

omkring fodboldvold systematisk, og

der findes derfor endnu ikke brugbart

statistisk materiale. Vurderingen

er derfor baseret alene på S-100/

Hooliganismes mange erfaringer erhvervet

via gadeplansarbejde

Siden 2007 har S-100's serviceret

hele landet med informationer om

de nævnte hooligangrupperinger. Patruljen

yder således assistance i forbindelse

med alle officielle kampe i

ind- og udland, hvor FC København er

involveret, og hvor klubbens fans er

medrejsende.

Den røde tråd i patruljens gadearbejde

er at opretholde dialogen med og

have et indgående kendskab til fansene.

Denne viden formidles videre

til den operative leder af den specifikke

politioperation, der således kan

målrette sin indsats og ikke handler

i blinde.

De uofficielle fans eller

hooligans i København

Den igangværende bandekrig i København

har medført, at et større

antal personer fra hooliganmiljøets

hårde kerne angiveligt er blevet rekrutteret

til støttegrupperne, der vedkender

sig tilhørsforhold til Hells Angels

og Bandidos. Mange er i løbet af

året blevet sigtet, tiltalt og dømt for

grove overtrædelser af straffeloven,

der direkte kan relateres til bandekonflikten.

Flere fremtrædende medlemmer

af Hells Angels og Bandidos

er gennem året spottet på tribunerne

sammen med disse fans.

Umiddelbart er det store forbrug af

alkohol og især stoffer usvækket i

miljøet, og især på udebane har der

gentagne gange været problemer

med affyring af romerlys og lign.

Gennem året har S-100 medvirket til

efterforskning af mange sager over

hele landet og har således bidraget

med støtte til de lokale politikredse/

regioner med opklaringsarbejdet.

FC København- Brøndby

søndag den 19. September 2010

i Parken

Kampen mellem de to klubber udviklede

sig i september måned til en

temmelig voldelig affære.

Traditionen tro blev der allerede i

ugerne op til kampen anvendt en

skarp retorik med hensyn til, hvordan

kampdagen skulle afvikles, og diverse

underretninger og efterforskning

kunne mere end bekræfte denne

påstand.

På selve dagen gik både officielle og

uofficielle Brøndby-tilhængere i samlet

optog fra City mod Parken.

Da optoget, der angiveligt bestod

af 2.000-3.000 personer, befandt

sig ved Lille Trianglen, foretog frontgruppen

af optoget et målrettet og

direkte angreb på en større gruppe

FCK-tilhængere, der gik bag en

kæde af politifolk. Der blev kastet

sten, flasker, dåser og romerlys, og

kun en målrettet indsat fra politiets

side – under brug af tjenestehunde

og politistave – betød, at angrebet

kunne afværges.

På selve stadionet opstod der under

kampen nærmest tumultagtige scener,

hvorefter ”den hårde kerne” af

Brøndby-tilhængere forøvede omfattende

hærværk, herunder afbrænding

og ødelæggelse af over 450

sæder, ødelæggelse af toiletter m.v.

til et samlet beløb af over 600.000

kroner. Der blev kastet mange tændte

romerlys ind på banen under kampen,

og da politiet blev indsat for at

skabe ro på tribuneafsnittet, blev

politifolkene angrebet med stolesæder,

romerlys, spark, skub, slag, spyt,

skældsord mv.

På selve dagen blev der foretaget

en række anholdelser, men ikke i

nærheden af omfanget af den vold

og ødelæggelse, som visse dele af

Brøndby-tilhængerne havde udført.

S-100 fik til opgave at indsamle

materiale og dokumentation, der

kunne bevise nævnte overtrædelser.

Omkring 130 timers videomateriale

m.v. blev gennemgået, hvorefter en

specialgruppe på Bellahøj er i gang

med den videre efterforskning med

hensyn til sigtelse og tiltalerejsning.

Efterforskningen vil angiveligt medføre

sigtelse og tiltale mod over 50

personer for overtrædelse af straffelovens

bestemmelser om vold mod

tjenestemand, vold, hærværk, ildspåsættelse,

grov forstyrrelse af den

offentlige ro og orden og endvidere

fyrværkeriloven, narkotikaloven og

ordensbekendtgørelsen.

Det er S-100's skøn at nævnte forhold

vil medføre omfattende karantæner.

46 47

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

INDSATSEN PÅ FÆRDSELSOMRÅDET

FOTO

Under en fodboldkamp i Parken mellem FCK og Brøndby blev der forøvet hærvær for mere end 600.000 kroner

Færdselsafdelingen bestod i 2010

af følgende sektioner:

• Operativ sektion, der varetager

den egentlige færdselskontrol

• Køreprøvesektion, der afvikler

teori- og køreprøver

• ATK – Automatisk Trafik Kontrol

(fotovognene)

• Vejsektionen, hvor sager om vejteknik

behandles i samarbejde

med vejmyndighederne

• Våben, Bevillinger og Tilladelser,

der behandler alle former for tilladelser

til våben, bevillinger og

andre arrangementer

Færdselsafdelingen har også i 2010

haft et travlt år med at udføre færdselskontroller,

men har desuden haft

ekstraordinære opgaver, blandt andet

assistance i forbindelse med H.

M. Dronningens 70-års fødselsdag

samt et stort statsbesøg fra Rusland.

Der har endvidere været afgivelser

til den verserende bandekonflikt og

andre operative områder.

Også i 2010 har færdselspolitiet

haft et fortræffeligt samarbejde med

SKAT, og der er blevet beslaglagt en

lang række biler, der var registreret

på især svenske nummerplader, selv

om ejeren var bosiddende i Danmark.

Et omsiggribende problem,

hvor den danske stat snydes for store

millionbeløb i afgifter.

På selve færdselsområdet blev en

række målkrav opfyldt. Målkravene

på færdselsområdet og principperne

for fastsættelse af disse drøftes løbende

i fora med deltagelse af repræsentanter

for Rigspolitiet og politikredsene.

Den strategiske hensigt for færdselsområdet

er, at Københavns Politi

gennem en kontinuerlig, intensiv og

synlig færdselsovervågning og kontrol

medvirker til at øge sikkerheden i

trafikken. Herunder at søge trafikkulturen

højnet gennem en konsekvent

indgriben over for trafikfarlige færdselsforseelser

og i øvrigt gennem

afvikling af tema- og kontroldage i

tilknytning til den daglige trafikovervågning

og i tilslutning til den operative

indsats igennem et tæt samarbejde

med Københavns Kommune

at søge de vejtekniske foranstaltninger

udviklet på en sådan måde, at

ulykkerne begrænses.

Indsatsområder

Operativsektionen koncentrerede en

stor del af indsatsen på følgende

områder:

• Kørsel uden sikkerhedssele

• Kørsel uden styrthjelm

• Forkert lygteføring

• Kørsel over for rødt lys

• Vigepligtsforseelser

• Brug af håndholdt mobiltelefon

• Kontrol af lastbiler og busser

(primært køre-/hviletidsbestemmelserne)

Planlagte kampagner

Der blev gennemført kampagner og

indsatser omkring:

• Hastighed

• Spirituskørsel/narko/medicin

• Cyklister

• Skoleveje

• Lastbiler

• Busser

• Knallerter

Andre opgaver

Københavns Politi overtog den 1. februar

2010 opgaven med landsdækkende

uddannelse af politiets motorcyklister.

Der blev i 2010 gennemført

to grundkurser a tre ugers varighed.

Der blev ligeledes gennemført de obligatoriske

vedligeholdelseskurser på

Ring Djursland.

Ud over de kendte opgaver har afdelingen

til opgave at foretage ATKmålinger

på Bornholm og assistere

Bornholm med motorcykelpatruljer

i sommerferieperioden og til større

planlagte arrangementer, som kræver

færdselspolitiets opmærksomhed

eller assistance.

I perioden maj til september yder

Færdselssektionen assistance i Københavns

Havn med fællespatruljer

sammen med Havnevæsnet, hvor

der typisk fokuseres på gyldige certifikater,

sikkerhedsudstyr og spiritussejlads.

Køreprøvesektionen

Køreprøvesektionen har i 2010 oplevet

en stigende efterspørgsel på teori-

og praktiske prøver. Sektionen har

forsøgt at efterkomme disse krav, og

der blev i 2010 afviklet 23.969 teoriprøver

og 28.012 praktiske prøver.

Ventetiderne var svingende hen over

året, men stabiliserede sig på et par

dage allerede i september måned.

Ventetiderne er fortsat meget lave.

Sektionen afvikler køreprøver i København

og Københavns Vestegns

politikredse samt dele af Nordsjællands

Politikreds svarende til de forhenværende

storkøbenhavnske politikredse.

Automatisk Trafikkontrol

Automatisk trafikkontrol – i daglig

tale ATK – har været permanent og

landsdækkende siden marts 2003.

ATK i København foretager kontroller

i Københavns politikreds og på

Bornholm.

Våben, Bevilling og Tilladelser

Sektionen har i 2010 behandlet ca.

11.000 sager, hvoraf en del sager

har været ret komplekse. Sektionen

håndterer endvidere alle beslaglagte

våben – også fra Bandekonflikten –

48 49

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

ÅRETS GANG

og foretager efterfølgende destruktion

af disse våben.

Der er et fortrinligt samarbejde med

interne og eksterne samarbejdspartnere,

specialpatruljerne fra Station

Bellahøj, Station City, Station Amager,

kommunernes miljøcentre, Københavns

Brandvæsen og politikredsens

3 bevillingsnævn beliggende

i Frederiksberg, Tårnby og Københavns

Kommuner, hvor der afholdes

månedlige møder for erfaringsudveksling

i politikredsens restaurationsmiljø.

Hele sagsområdet overgår i løbet af

2011 organisatorisk til OPA.

Resultater

På færdselsområdet opnåede Københavns

Politi ganske gode resultater i

2010. De fastsatte mål blev nået på

alle færdselsrelaterede områder.

Det er glædeligt at kunne konstatere

et fortsat fald i antal af dræbte og tilskadekomne

i trafikken. Et fald, som

ikke kan tilskrives politiets indsats

alene, men som er et resultat af en

mangeårig landsdækkende fokus og

ihærdig indsats fra mange myndigheder

og organisationers side.

Forventninger for fremtiden

Færdselsafdelingen har for 2011

selv haft stor indflydelse måltal og

strategi på færdselsområdet. Hvor

der tidligere har været fastsat faste

målkrav på meget bestemte dele af

indsatsen, er der nu åbnet mulighed

for indsatser, der i langt højere grad

er baseret på analyser og mere specifikke

lokale problemområder.

Det giver Københavns Politi en bedre

mulighed for – i samarbejde med

lokale myndigheder og trafiksikkerhedsorganisationer

– mere målrettet

at arbejde for en yderligere nedgang

i antallet af dræbte og tilskadekomne

trafikken.

Hensigten er således også at skabe

en mere synlig færdselsindsats og

øget kontakt til eksterne samarbejdspartnere

og private virksomheder og

organisationer i et forsøg på at højne

færdselskulturen i København.

2010 vil for mange blive husket som

året, hvor den såkaldte ”Amagermand”

blev anholdt og sigtet for to

gamle drab forøvet i 1987 og 1990,

ligesom han er sigtet for to grove

voldtægter forøvet i 2005 og 2010.

Herudover vil alle nok huske bombesprængningen

på Hotel Jørgensen

og den efterfølgende anholdelse af

gerningsmanden.

Der har dog også været en lang række

andre spektakulære sager – bl.a.

på narkotikaområdet med “Shurgardsagen“

og “Operation Stardust“.

Københavns Politis Afdeling for personfarlig

kriminalitet har i 2010 behandlet

92 arrestantsager med i alt

129 arrestanter. Der er i årets løb begået

fem drab, to uagtsomme manddrab

og et forhold med vold med

døden til følge. Et af disse drab var

”banderelateret” og blev behandlet

af Københavns Politis bandeenhed.

Alle drab er opklaret. Tre personer

er blevet dræbt med kniv, en person

er blevet kvalt, to personer er blevet

skudt, og en person er blevet dræbt

med stump vold.

Der blev optaget 41 anmeldelser

vedr. voldtægt eller forsøg herpå.

På narkotikaområdet har Københavns

Politi behandlet 63 arrestanter.

På brandområdet er der behandlet

og/eller undersøgt i alt 828 sager

mod 1.156 i 2009 – svarende til et

fald på 28 %. Af disse 828 sager er

167 rubriceret som egenlig brandstiftelse.

Der er en stor nedgang i antallet

af brændte biler, idet tallet for 2010

var 197 mod 288 i 2009 – svarende

til et fald på 32 %. Der har i 2010

været 12 brande med 13 dødsfald til

følge. De 8 var som følge af rygning,

i to tilfælde var der tale om selvmord,

altså påsatte brande, og i de tre sidste

er brandårsagen ikke fastlagt.

Den 1. juli 2010 blev den kriminelle

lavalder sat ned til 14 år, og

efterfølgende er tre 14-årige sigtet

for brandstiftelse. Der er i årets løb

sigtet 11 personer under den kriminelle

lavalder. De er i aldersgruppen

7-13 år.

På røverifronten har der været 35

bankrøverier (24 anholdte), tre røverier

mod posthuse og tre pengetransportrøverier.

I det følgende kommer en kort beskrivelse

af nogle af de mest bemærkelsesværdige

sager fra 2010.

5. januar 2010

Røveri mod juvelerforretning

Røveriet blev begået tirsdag den 5.

januar 2010 kl. 1613 i juvelerforretningen

Stenstrup på Østergade,

hvor en gerningsmand blev lukket

ind, hvorefter yderligere tre gerningsmænd

hastigt fulgte efter. Der blev

truet med pistol og alle montrer blev

knust med økser. Der var tale om

østeuropæiske gerningsmænd, som

flygtede fra stedet i en brugsstjålet

Mercedes. Udbyttet var smykker og

ure til en samlet værdi af ca. 8 mio.

kr. Sagen er uopklaret.

18. januar 2010

Mandatsvig/bestikkelse

Københavns Politis Sektion for Økonomisk

Kriminalitet modtog den 18.

januar 2010 en anmeldelse fra Forsvarets

Auditørkorps. Anmeldelsen

omhandlede Forsvarets Koncernfælles

Rejsekontor (FKR) hvor lederen

og souschefen, der begge er civilt ansatte,

i perioden fra december 2006

til september 2009 uberettiget havde

tilegnet sig ca. 722.000 kr.

Forsvaret havde indgået aftale med

et finansieringsselskab/bank vedr.

en rejsekonto, hvor afregning af rejser

til Forsvarets personale håndteres.

Lederen af FKR og en ledende

person hos finansieringsselskabet

indgik kort tid efter hovedaftalen en

tillægsaftale, hvor finansieringsselskabet

skulle betale en procentuel

del tilbage til Forsvaret beregnet ud

fra antallet af købte flybilletter – et

såkaldt markedsføringsbidrag.

Markedsføringsbidraget blev senere

overført til et dansk rejsebureau,

hvor det primært var lederen af FKR,

som kunne disponere over pengene.

Lederen af FKR brugte pengene på

blandt andet private rejser for sig

selv, sin hustru og venner samt til

rejser for det øvrige personale hos

FKR. Souschefen hos FKR brugte et

mindre beløb til private rejser.

Da der i 2009 skulle indgås en ny aftale

med et andet rejsebureau, forsøgte

lederen af FKR over for den administrerende

direktør at indgå en aftale

om et markedsføringsbidrag i lighed

med tidligere praksis fra det andet

rejseselskab. Dette forslag fandt den

administrerende direktør så mærkværdigt,

at han orienterede forsvaret.

Forsvarets Auditørkorps foretog

sammen med Forsvarets Interne

Revision en undersøgelse, hvorefter

anmeldelsen blev fremsendt til politiet.

Lederen og souschefen fra FKR

blev i marts/april 2010 sigtet for

overtrædelse af straffelovens § 280

(mandatsvig), § 144 (modtage bestikkelse)

og § 155 (anden misbrug

af offentlig stilling).

Den ledende person i finansieringsselskabet

og kontaktpersonen samme

sted blev i juli 2010 sigtet for

overtrædelse af straffelovens § 122

50

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

51

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

(yde bestikkelse). Den administrerende

direktør for rejsebureauet, der

lagde konto til markedsføringsbidraget,

blev i november 2010 sigtet for

overtrædelse af straffelovens § 122

jf. § 23 (medvirken til bestikkelse).

24. januar 2010

Operation Stardust

Københavns Politis Narkotikasektion

havde gennem flere år, og fra flere

forskellige kilder, modtaget oplysninger

om, at en 35-årig dansk mand

(A) forestod indsmugling og salg af

kokain og hash i store mængder.

Efterforskningen viste i begyndelsen

af året, at indsmuglingen forgik dels

ved benyttelse af danske langturschauffører

og dels ved benyttelse

af biler. Efterforskningen viste også,

at en central person i indsmuglingen

af narkotika fra bl.a. Holland til

Danmark var en 35-årig dansk lastbilchauffør

(efterfølgende beskrevet

som B), der virkede som koordinator

af indsmuglingerne. Han havde kontakt

til flere kriminelle organisationer,

der hos ham bestilte en afhentning

af narkotika i Holland, hvorefter han

tog kontakt til lastbilchauffører, der

var villige til at hente narkotikaen.

Stardust, hændelse 1:

Søndag den 24. januar 2010 kunne

politiet på baggrund af efterforskningen

beslaglægge 64 kilo hash, som

netop var blevet indsmuglet til Danmark

fra Holland. Efterforskningen viste,

at A – efter et besøg hos leverandøren

i Holland – kontaktede B, der

organiserede indsmuglingen. Han tog

kontakt til en 35-årig dansk langturschauffør

(C), der havde en transport

til Polen, og på hjemvejen kørte han

i sin lastbil omkring Holland, hvor han

hentede hashen. Han kørte til transportcentret

i Køge, hvor en kammerat

til B – en 35-årig dansk mand (D) –

afhentede hashen. Han blev anholdt,

da han forlod transportcentret, og i bilen

fandt politiet 64 kg hash. Han fik

den 1. juni 2010 en dom på 2 år og

9 måneders fængsel.

Stardust, hændelse 2:

Onsdag den 24. februar 2010 beslaglagde

politiet 10 kg hash, som

netop var blevet indsmuglet til Danmark.

Efterforskningen havde vist,

at en kammerat til A – en 38-årig

dansk mand (E) – efter aftale med A

kørte til Tyskland, hvor han afhentede

en til formålet specialtilvirket tysk

indregistreret bil. Den 23. februar

2010 kørte E til Holland. Han vendte

tilbage dagen efter, hvor bilen blev

standset. I et skjult, tilvirket rum i instrumentbrættet

fandt politiet 10 kilo

hash. E fik den 25. marts en dom på

9 måneders fængsel.

Stardust, hændelse 3:

Lørdag den 19. marts 2010 beslaglagde

politiet 132 kg hash, som

netop var indsmuglet til Danmark.

Lastbilkoordinatoren (B) var blevet

opsøgt af en 49-årig dansk mand,

der tilhørte en anden ”organisation”,

og som ville have et parti hash

hentet i Holland. B tog kontakt til en

29-årig dansk langturschauffør, der

indvilligede i at hente hashpartiet i

Holland. Trasporten blev på vej ind

i Danmark standset i en opsat toldkontrol

i Rødby. Lastbilen blev ransaget,

og politiet fandt 132 kg hash.

Den 29-årige langturschauffør blev

den 7. juli 2010 idømt 2 år og 6 måneders

fængsel.

Stardust, hændelse 4:

Onsdag den 8. september 2010 beslaglagde

politiet 50 kg hash. Om

morgenen blev E – den 38-årige

danske mand, der tidligere var anholdt

med 10 kg hash, men som nu

var blevet løsladt – kontaktet via en

hollandsk mobiltelefon, og det blev

aftalt, at de skulle mødes ved Karlslunde-tankstationen

ved 9-tiden.

E kørte sammen med en 38-årig

dansk mand i en udlejningsbil til rastepladsen

på motorvejen ved Karlslunde.

De fik på rastepladsen overdraget

to sportstasker indeholdende

50 kilo hash, som blev kørt til den

38 åriges adresse. Her blev hashen

senere på dagen fundet af politiet,

og den 38-årige blev anholdt. Han

fik den 21. oktober 2010 en dom på

1 år og 6 måneders fængsel (samfundstjeneste).

Dommen er anket.

Stardust, hændelse 5:

I løbet af oktober 2010 kom det

frem, at den 35-årige danske lastbilkoordinator

(B) havde kontakt til

en kriminel organisation i Jylland,

der skulle have indsmuglet et ukendt

kvantum narkotika fra Holland. B

sendte den 14. oktober 2010 en

42-årig lasbilchauffør (I) til Holland

for at hente narkotikaet. Indsmuglingen

blev dog aflyst, da den kriminelle

organisation i Jylland ikke var klar

til indsmuglingen. Kontakten mellem

B og den kriminelle organisation

i Jylland fortsatte i løbet af oktober

2010 via ”hemmelige” telefoner og

ved møder. I begyndelsen af november

2010, stod det klart, at der lørdag

den 6. november 2010 skulle

indsmugles et parti narkotika til Danmark.

B tog på ny kontakt til lastbilchaufføren

(C), der tidligere den 24. januar

2010 havde indsmuglet 64 kg hash,

og han indfandt sig på rastepladsen

ved De Wijk på motorvej A28 i

Holland, hvor han fik overdraget et

ukendt kvantum narkotika. Narkotikaet

blev indsmuglet til Danmark,

hvor han sent lørdag aften ved Taulov

i Jylland overleverede stoffet til en p.t.

ukendt modtager. Dagen efter kørte

B til Horsens, hvor han mødtes med

medlemmer af den jyske organisation,

og han fik overrakt betalingen for

den vellykkede indsmugling. Senere

samme dag afregnede han med C.

C blev anholdt den 23. november

2010, og han har erkendt, at han har

indsmuglet, hvad der svarer til mellem

8-10 kg amfetamin/kokain.

Stardust, hændelse 6:

Efterforskningen fortsatte, og det

stod klart, at den jyske organisation

lørdag den 20. november 2010 skulle

have indsmuglet et nyt parti narkotika.

Lastbilkoordinatoren (B) tog

denne gang kontakt til den 42-årige

lastbilchauffør (I), der ved den aflyste

transport den 14. oktober 2010 skulle

have fungeret som kurer. Samme

dag kørte den 42-årige lastbilchauffør

ind over den danske grænse efter

at have været sendt til den samme

rasteplads ved De Wijk på motorvej

A28 i Holland og der have modtaget

et kvantum narkotika. Chaufføren

kørte til sin bopæl ved Slagelse med

lastbilen og lasten. På vejen havde

han kontakt med lastbilkoordinator

(B), som havde kontakt med den kriminelle

organisation i Jylland

Lastbilkoordinator (B) mødtes ved

cafeteriaet ved Storebælts-forbindelsen

med to mænd fra den kriminelle

organisation i Jylland, og sammen

kørte de tre til chaufførens (I's) bopæl,

hvor narkotikaet blev flyttet fra

lastbilen til en personbil, som tilhørte

de to personer fra den kriminelle organisation

i Jylland.

Politiet anholdt efterfølgende de to

personer fra den kriminelle organisation

i Jylland. Anholdelsen skete, da

de skulle passere betalingsanlægget

ved Storebæltsbroen, og foregik under

stor tumult, idet den ene person

forsøgte at stikke af og herunder

påkørte to politibiler. I hans bil fandt

politiet ca. 10 kg kokain. Begge personer

blev i øvrigt anholdt.

Politiet foretog efterfølgende også

anholdelse af lastbilskoordinatoren

(B) og chaufføren (I).

Efterforskningen fortsætter i de

nævnte sager – hvor der vil blive

udfærdiget yderligere forhold, bl.a.

handel med hash og forsøg på indsmuglinger

af narkotika. Der er p.t.

otte personer varetægtsfængslet i

sagerne, og i alt er 15 personer sigtet.

Flere personer skal sigtes og afhøres

i sagerne. Sagerne omhandler

ca. 20 kg kokain og 438 kg hash.

Heraf har politiet beslaglagt ca. 10

kg kokain og 256 kg hash.

28. januar 2010

Kvindehandel/rufferi

Kvindehandelsgruppen har torsdag

den 28. januar 2010 ved tjenesterejse

til Bukarest, Rumænien, fået

udleveret fire rumænske statsborgere,

der alle sigtes for overtrædelse af

straffelovens § 262 a, subsidiært §

228, ved under anvendelse af ulovlig

tvang, frihedsberøvelse, trusler

mv., at have rekrutteret, transporteret,

huset eller modtaget flere rumænske

kvinder, der efterfølgende

arbejdede som gadeprostituerede

på Vesterbro. De anholdte blev varetægtsfængslet.

29. januar 2010

Røveri mod juvelerforretning

Røveriet blev begået fredag den 29.

januar 2010 kl. 1619 i juvelerforretningen

Hvelplund i Vester Søgade,

hvor 4 gerningsmænd trængte ind i

forretningen. Der blev truet med to pistoler

– dørene blev spærret og alle

montrer blev knust med økser. Der

var tale om østeuropæiske gerningsmænd.

De medbragte tasker, som

blev fyldt med smykker og ure til et

større millionbeløb. Sagen uopklaret.

11. februar 2010

Drabsforsøg på Heimdalsgade

Der blev afgivet skud mod to personer,

der opholdt sig på gaden, og

begge blev ramt. Gerningsmændene

kørte bort fra stedet i en bil, der blev

standset senere på aftenen. I bilen

befandt sig to mænd på 27 år og 20

år. I bilen blev også fundet en skarpladt

pistol, som viste sig at være gerningsvåbnet.

Den 27-årige erkendte

at have afgivet skuddene, idet han

følte sig truet på livet. Gerningsmændene

er relateret til Blågårds

Plads-gruppen og de forurettede til

Mjølnerparken/Bloodz/Brothaz, der

på dette tidspunkt var i konflikt med

hinanden. Der er rejst tiltale mod den

27-årige for drabsforsøg og hovedforhandlingerne

starter den 8. marts

2011.

1. marts 2010

Drab på Hotel SAS Radisson

Den 1. marts 2010 ca. kl. 2010 blev

der på Hotel SAS Radisson på Amager

Boulevard begået et drab på en

42-årige norsk stewardesse, som

blev overfaldet med et mindre koben,

et jernrør og en hobbykniv. Ved

det voldsomme overfald blev hun tildelt

63 kvæstelser og stiklæsioner.

I forbindelse med drabet fik hun frastjålet

pung, betalingskort, mobiltelefon

og ur. Omfattende efterforskning

og den massive videoovervågning

på hotellet førte til anholdelse af gerningsmanden

– en 58-årig rumænske

statsborger, der er en omrejsende

”hoteltyv”. Han har tilstået, at han

har forvoldt hendes død. Motivet var

berigelse. Han blev varetægtsfængslet.

52 53

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

5. marts 2010

Drab i lejlighed på Borgbjergsvej

Drabet blev begået den 5. marts

2010 ca. kl. 2355 i en lejlighed på

Borgbjergsvej, hvor den 42-årige islandske

mand blev stukket i halsen

med et enkelt knivstik. Den 43-årige

gerningsmand, som blev anholdt på

stedet, var en bekendt til dræbte.

Motivet er lidt uklart, men der var tale

om et skænderi under påvirkning af

stoffer og alkohol. Gerningsmanden

blev varetægtsfængslet.

9. marts 2010

Drab på Hyld Ager i Kastrup

Drabet blev begået den 9. marts

2010 kl. 1155 i et rækkehus på Hyld

Ager i Kastrup, hvor en 51-årig mand

blev dræbt med et skud i hovedet

med et haglgevær. Gerningsmanden,

som blev anholdt på stedet, var

en 42-årig mand. Der var tale om et

jalousiopgør, idet gerningsmandens

tidligere samlever var blevet kæreste

med den dræbte. Gerningsmanden

blev den 29. september 2010 idømt

12 års fængsel.

11. marts 2010

Røveri mod juvelerforretning

Røveriet blev begået den 11. marts

2010 kl. 1538 i forretningen Stenstrup

Juveler på Østergade, hvor

tre gerningsmænd – den ene med

pistol og de to andre med hver sin

økse – trængte ind i forretningen og

satte en brosten i klemme i døren.

Personalet blev truet med pistolen,

og flere montrer blev knust med økserne.

Udbyttet blev ure og smykker

til en samlet værdi af ca. 2 millioner

kroner. Der var tale om østeuropæiske

gerningsmænd, som kørte fra

stedet i en brugsstjålet Audi. Sagen

er uopklaret.

Samme modus er i øvrigt blevet benyttet

ved tidligere røveri.

6. april 2010

Beslaglæggelse af 20 kg

amfetamin.

I forbindelse med efterforskningen

af drabet på en 27-årig mand den

1. juli 2009 på Christiania og drabet

på en 34-årig mand på Theklavej i

København den 4. juli 2009 blev det

konstateret, at motivet til drabene

angiveligt havde forbindelse til indsmugling

af narkotika fra Holland

samt salg af narkotika på Christiania.

Der blev den 6. april 2010 foretaget

en koordineret aktion, hvor der på en

landejendom i nærheden af Ølstykke

blev beslaglagt 20 kg amfetamin.

Der blev anholdt og varetægtsfængslet

fire personer, der alle sigtes for

overtrædelse af straffelovens § 191.

Der er efterfølgende sigtet og varetægtsfængslet

flere personer, der

alle har forbindelse til indsmugling,

opbevaring og salg af narkotika. En

del af disse personer er idømt fængselsstraffe.

Den 33-årige hovedmand,

der har bopæl i Holland, er

tiltalt for salg og indsmugling af ikke

under 20 kg amfetamin og 200 kg.

hash. Sagen mod de fire fængslede

er endnu ikke berammet.

15. april 2010

Forsætlig brandstiftelse og

drabsforsøg

Ildspåsættelsen skete den 15. april

2010 kl. 2302 i en bil ved Kongelundskroen

på Kalvebodvej, hvor en

psykisk syg 35-årig kvinde havde

taget sin datter på 13 år med på en

køretur. De sad begge på bagsædet,

da moderen forårsagede en eksplosionsagtig

brand. Det lykkedes for den

13-årige pige at kæmpe sig ud af bilen

og flygte derfra. Pigen blev slemt

forbrændt, men overlevede, da hun

fik hjælp i en nærliggende beboelse,

hvor hun blev sat under bruseren.

Den 35-årige mor afgik ved døden.

19. april 2010

Forsætlig brandstiftelse og

knivstikkeri

Episoden startede som husspektakler

den 19. april 2010 i en lejlighed

på Amagerbrogade. Lejlighedens

52-årige kvindelige beboer og en

46-årig kvinde, der var på besøg, var

kommet op og skændes. Gæsten fik

fat i en kniv og tildelte forurettede

flere knivstik på overkroppen og andre

steder. Det lykkedes forurettede

at flygte fra steder, hvorefter gæsten

satte ild til lejligheden. Den 46-årige

blev anholdt og hun er efterfølgende

blevet dømt for vold og brandstiftelse

– hun blev i landsretten idømt 2½

års fængsel.

20. april 2010

Kvindehandel/rufferi

Kvindehandelsgruppen foretog den

20. april 2010 anholdelse af to rumænske

og en ungarsk statsborger,

der alle sigtes for overtrædelse af

straffelovens § 262 a, subsidiært §

228 ved i perioden 2008-2010, i

København og omegn ved anvendelse

af ulovlig tvang, frihedsberøvelse

og trusler mv. at have rekrutteret,

transporteret eller huset flere

rumænske og ungarske kvinder, som

blev tvunget til at arbejde som prostituerede

eskortepiger i København

og omegn. De tre anholdte blev varetægtsfængslet.

24. april 2010

Groft røveri mod ur & smykkeforretning,

hvorunder en gerningsmand

blev dræbt af skud

I forbindelse med røveriet, der blev

begået den 24. april kl. 0945, trængte

flere gerningsmænd ind i forretningen

– der blev truet med pistol,

og personalet blev tvunget ned på

gulvet, hvor de blev tapet på hænder

og fødder. Udbyttet blev guldsmykker,

ure, solbriller og kontanter til en

samlet værdi af ca. 5 mio. kroner.

En del af udbyttet tabt på flugtruten

og resten tilvejebragt ved den efterfølgende

efterforskning. 8 personer

deltog i røveriet.

Politiet var hurtigt fremme og forsøgte

at standse et flugtkøretøj. Flugtkøretøjet

påkørte en politimand, og

i den forbindelse blev der afgivet

skud mod føreren af bilen. Føreren af

flugtbilen blev ramt i nakkeregionen

og afgik ved døden.

Der blev iværksat omfattende efterforskning,

og allerede i løbet af det

næste døgn blev der anholdt i alt otte

personer, som alle stammede fra

Chile og Cuba. De seks blev anholdt

i en lejlighed i Ørestaden, hvor der

blev fundet koster fra nævnte røveri,

men også koster fra andre røverier.

Der blev nedsat en specialgruppe,

som har varetaget den videre, meget

omfattende efterforskning, der indtil

videre har ført til opklaring af flere røverier

og ca. 30 indbrud i villaer flere

steder på Sjælland.

Ved årets afslutning var der fire arrestanter

i sagen, som har deltaget i selve

røveriet sammen med den dræbte.

Derudover har en kvinde, som har huset

de kriminelle, været fængslet. Der

er yderligere identificeret tre gerningsmænd,

som p.t. er eftersøgt.

Sagen efterforskes fortsat i samarbejde

med Norge, Sverige og Tyskland,

som alle har været plaget af

lignende grove røverier, hvor gerningsmændene

er fra Chile med forbindelse

til en stor chilensk koloni i

Sverige/Göteborg.

4. maj 2010

Storbrand i Dehns Palæ

Branden opstod den 4. maj 2010

kl. 0244, hvor Københavns Brandvæsen

blev alarmeret af en brandalarm

fra Dehns Palæ i Bredgade. I

første omgang kunne man konstatere,

at der var røg i kælderen, men

ikke umiddelbart, hvad årsagen til

røgudviklingen var. Det var først, da

brandvæsnet nåede op på øverste

etage, at man kunne konstatere, at

der var tale om en brand i tagkonstruktionen.

Branden udviklede sig

med voldsom kraft og den bredte sig

til et par nabobygninger. Slukningsarbejdet

blev vanskeliggjort af tagkonstruktionens

udformning, og det

lykkedes først, at få slukket branden

efter fire døgn. Ved branden styrtede

flere etageadskillelser i bygningerne

sammen. Hele ejendommen blev

stærkt vandskadet, og det var stort

set kun ydervæggene, der var intakte.

Brandårsagen har formentlig

været en kortslutning i ventilationsanlæggets

motor, som var placeret

på loftet i den ene sidebygning.

4. maj 2010

Flere anholdelser og beslaglæggelser

ifm. efterforskning af flere

drabsforsøg

Der har siden 2009 været foretaget

en intens efterforskning af otte

drabsforsøg, som er begået i forbindelse

med konflikten mellem HA/

AK81 og flere bander med relationer

til indvandremiljøet. Der blev i

oktober 2009 anholdt 11 personer

med tilknytning til HA/AK81 og den

4. maj 2010 blev der anholdt yderligere

14 personer med tilknytning

til HA/AK81. Der er på nuværende

tidspunkt varetægtsfængslet og tiltalt

16 personer for deltagelse eller

medvirken til et eller flere drabsforsøg.

Blandt de tiltalte er ledende

medlemmer af HA. Retssagen er berammet

til start den 28. marts 2011

og der er afsat 60 retsdage til hovedforhandlinger.

Der forventes at falde

dom i september 2011.

I forbindelse med efterforskningen

af ovennævnte sag blev der i februar

måned 2010 fundet et større

våbenlager i et kælderrum i Gentofte.

Fundet bestod af flere jagtrifler,

haglgeværer, flere pistoler, tre maskinpistoler,

tre håndgranater og en

mængde ammunition. Deurudover

blev der fundet en funktionsdygtig

bilbombe med 600 g sprængstof og

400 g amfetamin. To personer med

relation til HA er tiltalt.

Efter henvendelse fra en civil borger

blev der i et lagerlokale i Frihavnen

fundet et større antal våben i form

af jagtvåben, diverse håndvåben,

håndgranater og ammunition. En

yngre finsk mand med relationer til

HA/AK81 er idømt 3 års fængsel og

udvisning for bestandig.

Den 8. maj 2010

Uagtsomt manddrab ved

færdselsuheld

Ulykken skete den 8. maj 2010 kl.

0615, hvor føreren af personbil, på

groft uforsvarlig måde, spirituspåvirket,

påkørte den forurettede, mand,

der stod på fortovet ved krydset Retortvej/Folehaven.

Den forurettede

afgik ved døden samme dag. Føreren

blev senere idømt fængsel i 1 år

og 6 måneder.

54 55

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

11. maj 2010

Drab på Christen Kolds Alle

Drabet blev begået den 11. maj

2010 kl. 1437 ud for Christen Kolds

Alle 12 i Kastrup, hvor en 50-årig

mand, der var tilsynsværge for gerningsmanden,

blev dræbt med flere

knivstik i brystet og hovedet. Gerningsvåbenet

var en 20 cm lang køkkenkniv.

Den 21-årige gerningsmand

var paranoid psykotisk, og han blev

anholdt og varetægtsfængslet. Han

er den 3. januar 2011 blevet dømt

for drab og anbragt på et psykiatrisk

hospital.

15. maj 2010

Drab på Tomsgårdsvej

En 32-årig kvinde blev dræbt den

15. maj 2010 ca. kl. 1745 i en lejlighed

på Tomsgårdsvej, hvor hun i forbindelse

med husspektakler under

kraftig spirituspåvirkethed blev kvalt

af sin 34-årige polske kæreste. Han

blev anholdt og varetægtsfængslet.

26. maj 2010

Graffitisag med erstatningskrav

på over 2 mio. kroner

Københavns Politi anholdt to 29-årige

danskere i forbindelse med efterforskningen

af en narkotikasag,

der omhandler handel med ca. 770

g kokain. Ved ransagninger blev der

bl.a. fundet 20 g kokain samt et

større kontant beløb i penge. Derudover

fandt politiet under ransagninger

3-400 spraydåser samt store mængder

fotos af graffiti mod S-tog, husmure

mv.

De to anholdte var medlemmer af

graffitigruppen ”Es Crew”, og de benyttede

underskrifterne ”Serb” og

”Beis”.

Politiet har fra DSB modtaget en opgørelse

over den forøvede graffiti.

Der er tale om mere end 200 graffitisager,

der omhandler erstatningskrav

på godt 2 mio. kr. (vedrører

”Beis”) og godt 30.000 kr. (vedrørert

”Serb”).

Sagerne er endnu ikke afgjort.

28. maj 2010

Pengebokstyveri

– et ”Olsen bande-kup”

Tyveriet skete i tidsrummet fra fredag

den 28. maj 2010 kl. 1430 til

mandag den 31. maj 2010 kl. 0830

i Danske Bank på Nørre Voldgade,

hvor flere gerningsmænd sneg sig

ind i boksrummet om fredagen ved

lukketid. Boksrummet blev låst og

gerningsmændene opholdt sig i boksen

indtil mandag morgen, hvor det

igen blev åbnet af personalet. I løbet

af weekenden blev der opbrudt

140 værdibokse og stjålet kontanter,

smykker og diamanter mv. til en

værdi af ca. 4 mio. kroner. Et håndaftryk

førte til identificering af den ene

gerningsmand, en 26-årig jugoslav,

bosiddende i Sverige. Han blev anholdt

den 22. september 2010 og

varetægtsfængslet. Han har tilstået,

men ønsker ikke at oplyse noget om

andre medskyldige.

Maj 2010

Beslaglæggelse af kokain og

kontanter

I maj 2010 påbegyndtes en efterforskning

mod en dansk mand, der

angiveligt skulle sælge kokain fra sin

arbejdsplads i centrum af København.

Efterforskningen, der løb frem

til oktober 2010 afdækkede, at mistænktes

mor, der var bosiddende på

Fyn, spillede en rolle i sagen. Den

mistænkte brugte en stor del af sin

tid på sit arbejde og på styrketræning

i forskellige træningscentre i København.

I oktober 2010 blev den mistænkte

anholdt på sin arbejdsplads.

Ved ransagningen blev der fundet

ca. 1 kg kokain og ca. 1 mio. kr. i

kontanter.

Ved anholdelsen af hans mor, blev

der fundet en anseelig mængde kokain

samt yderligere ca. 1 mio. kr.,

der stammede fra sønnens salg af

narkotika. Den efterfølgende efterforskning

gjorde, at politiet udfandt

yderligere 1 mio. kr.

På baggrund af efterforskningen er

den mistænkte blevet sigtet for handel

og forsøg på handel med en stor

mængde kokain, mens moderen er

sigtet for at besiddelse af kokain og

medvirken til salg af kokain. Sagen

afventer nu at komme for retten.

Maj 2010

Beslaglæggelse af 11 kg

amfetamin

I midten af maj 2010 blev der indledt

efterforskning mod en 31-årig

mand med relationer til Blågårds

Pladsgruppen og dennes 33-årige

”samarbejdspartner”. I forbindelse

med overlevering af 1 kg amfetamin

blev der foretaget anholdelser og

yderligere beslaglagt 8 kg amfetamin,

100 gr kokain og en skarpladt

pistol. Tre personer er idømt fængsel

i henholdsvis 14 år, 3½ år og 5 måneder.

Den videre efterforskning førte til

beslaglæggelse af yderligere to kg

amfetamin og anholdelse og varetægtsfængsling

af seks personer.

Fire personer er tiltalt for salg af 6 kg

amfetamin, og to personer er tiltalt

for køb af 2 kg amfetamin. Sagen er

endnu ikke berammet.

Juni 2010

Shurgard-sagen

Københavns Politi afholdt i starten

af juni en øvelse med politiets narkohunde

i lagerhotellet Shurgard på

Amager. Narkohundene viste stor interesse

for et rum på lagerhotellet,

og mens politiet var på stedet, ankom

en ung mand til dette rum.

Han viste sig at være i besiddelse af

ca. 0,5 mio. kr., der lå i hans rygsæk.

Manden blev anholdt, og politiet

ransagede herefter lagerrummet,

hvor man fandt yderligere 4,3 mio.

kr. Manden blev efterfølgende varetægtsfængslet.

Efterforskningen af sagen viste, at

den anholdte gennem mere end et

år havde transporteret penge, der

stammede fra hashhandel, til dette

rum. Her blev pengene opbevaret,

indtil de skulle bruges til enten indkøb

af hash eller forbrug.

Den anholdte blev senere dømt for

at have transporteret 30 mio. kr. til

dette lagerlokale – penge, der stammede

fra salg af hash. Han blev

idømt 4½ års fængsel.

Efterforskningen af sagen fortsatte

hen over sommeren, og politiet

kunne i oktober 2010 anholde den

formodede bagmand, der også stod

bag ”arrangementet” i Shurgard.

Samtidigt blev yderligere en medgerningsmand

anholdt. Ved anholdelsen

af de to mænd blev der fundet 5

kg kokain og ca. 30 kg hash. Begge

mænd sidder varetægtsfængslet og

afventer, at deres sager kommer for

retten. Sigtelserne i sagen drejer sig

om salg af ca. 800 kilo hash og besiddelse

af 5 kilo kokain.

Der har været flere udløbere af sagen:

• I Sverige har svensk politi anholdt

to svenske statsborgere,

der havde købt 4 kilo hash af

bagmanden. De to mænd blev

anholdt, da de transporterede

hashen fra Danmark til Sverige.

De to svenske mænd blev efterfølgende

hver idømt 2½ års

fængsel.

• Efterforskningen af Shurgard-sagen

førte også til anholdelsen af

en tjener fra en bodega i Brønshøj.

Denne tjener havde igennem

flere år solgt hash fra bodegaen.

Han blev efterfølgende

idømt 2½ års fængsel for salg

af 25 kg hash fra bodegaen.

• En tredje udløber førte til anholdelsen

af en mand fra Sønderjylland,

der flere gange var kørt

til København, hvor han købte

hash af bagmanden fra Shurgard.

Denne mand fra Sønderjylland

blev efterfølgende dømt for

at have købt ikke under 15 kg

hash af bagmanden og idømt

1½ års ubetinget fængsel.

15. juni 2010

Drabsforsøg på Christiania

Den forurettede er nært relateret til

hashmiljøet på Christiania, og han

blev ramt af fire skud affyret på

klods hold, da han om aftenen var

ude at gå en tur med sin kæreste.

Et af projektilerne ramte forurettede

i hovedet og et projektil ramte ham

i brystet.

Der er foretaget en intensiv efterforskning,

og der er sigtet og varetægtsfængslet

to mænd på 25 år og

26 år.

Motivet til drabsforsøget er ikke endelig

fastlagt og efterforskningen pågår

fortsat.

22. juni 2010

Vold med døden til følge

Volden blev begået den 22. juni 2010

kl. 1253 på Dalgas Apotek på Dalgas

Boulevard, hvor en 49-årig mand blev

tildelt flere spark og slag i hovedet

og på kroppen af to gerningsmænd.

Den forurettede fik bortopereret milten,

men afgik ved døden den 7. juli

2010. Hele voldsepisoden blev optaget

på apotekets videoovervågning,

og de to gerningsmænd på 35 og 39

år blev anholdt og varetægtsfængslet.

Motivet var tilsyneladende hævn

på vegne af andre personer, som nu

afdøde havde generet.

23. juni 2010

Drabsforsøg, Ruten, Tingbjerg.

Forurettede stod på gaden sammen

med en gruppe venner, og her kom

han i diskussion med gerningsmanden,

der herefter løb tilbage til den

bil, han var ankommet i. Fra bilen tog

han en pistol og skød ni skud mod

gruppen, hvorved forurettede blev

ramt af et skud i ryggen. Gerningsmanden

kørte væk i bilen, som var

en brugsstjålet Volvo XC70, der en

måned før var stjålet på Vesterbro,

og som senere blev fundet udbrændt

i Nivå i Nordsjælland. Sagen er fortsat

under efterforskning.

15. juli 2010

Anholdt efter fund af 1,2 kg

amfetamin

Specialgruppen på Station Bellahøj

modtog en anonym oplysning om, at

der blev opbevaret og solgt narkotika

fra en lejlighed på Mågevej i Nordvest-kvarteret.

Ved en ransagning af

stedet blev der i fryseren fundet fire

poser indeholdende ca. 1,2 kg amfe-

56 57

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

tamin, og under sofaen i stuen fandt

politiet 53.000 kr.

Den 39-eårig mand erkender besiddelse

af ca. 1,2 kg amfetamin og

salg af ca. 200 g amfetamin, svarende

til 40.000 kr. Han blev den 19.

oktober idømt 3 år og 6 måneders

fængsel.

18. juli 2010

Drab på Sundholm

Den dræbte 45-årige somaliske

mand blev den 18. juli 2010 kl.

2310 på Sundholm stukket i venstre

side af brystet med en ca. 10 cm

lang steakkniv. Kniven ramte højre

hjertekammer og hjerteklap. Han

afgik ved døden tre dage senere.

Gerningsmanden var 44 år og som

den dræbte fra Somalia. Han blev

anholdt og varetægtsfængslet. Motivet

var tilsyneladende uenighed om

noget madlavning.

19. juli 2010

Trusler mod statsministeren

En 42-årig mand har den 19. juli

2010 og fremefter sendt flere breve

til Statsministeriet, hvori han truer

med, at han vil slå statsministeren,

dennes familie og nærmeste ihjel,

hvis ikke de danske militære styrker

i Afghanistan bliver trukket ud inden

10 uger. Gerningsmanden blev anholdt

og varetægtsfængslet.

19. juli 2010

Omfattende graffitihærværk

En dansk mand på 19 år blev anholdt

den 19. august 2010 og sigtet

for graffitihærværk. Under en ransagning

fandt politiet 109 spraydåser

samt en computer, der indeholdt fotos

af graffitihærværk. Der blev også

fundet en egentlig udrykningstaske,

der bl.a. indeholdt DSB-tøj og skitser

over graffitimalinger.

Den anholdte benyttede underskriften

”Wame”. Han blev sigtet for 173

graffitiforhold og erstatningskravet

mod ham er på 2,3 mio. kroner.

Han blev den 11. januar 2011 dømt

1 års fængsel, heraf 9 måneder betinget,

for 155 forhold af graffiti. Erstatningskravet

skal afgøres senere.

5. august 2010

Anholdt med 135 kg hash og

godt 2,3 mio. kroner

Frederiksberg Lokalpoliti fik oplysning

om, at der i nogle garager ved

Grundtvigsvej blev gemt narkotika.

På baggrund af henvendelse afsøgte

politiet området omkring garagerne

med narkohunde, og da hundene

markerede kraftigt ved en af garagerne,

blev stedet ransaget. Under

ransagningen fandt politiet 135 kg

hash samt yderligere tom emballage.

Efterforskningen førte til anholdelsen

af en 54-årig mand, og under

ransagning af dennes bopæl fandt

politiet i et klædeskab godt 2,3 mio.

kroner. Gerningsmanden blev den

27. oktober 2010 idømt 2 år og 6

måneders fængsel.

23. august 2010

Anholdt med 7,6 kg amfetamin

Specialgruppen på Station City modtog

oplysninger om, at en 43-årig

dansk mand solgte amfetamin og

MDMA til unge mennesker i festmiljøet.

Salget skulle bl.a. ske fra en

lejlighed på Skt. Jørgens Alle på Vesterbro.

Ved en ransagning af lejligheden

fandt politiet en malerspand,

der indeholdt godt 7 kg amfetamin,

en strømpe med 495 gram amfetamin,

fyldstof i form af kartoffelmel,

gelatinekapsler til fremstilling af

”salgsbomber”, vægt, strømpe med

stofrester, to mobiltelefoner samt

yderligere 143,2 gram amfetamin

samt 1,8 gram MDMA pulver og

5.500 kr. i kontanter.

Gerningsmanden sidder fortsat varetægtsfængslet.

Han sigtes for af

være i besiddelse af godt 7,6 kg

amfetamin og 1,8 gram MDMA med

salg for øje. Sagen er endnu ikke afgjort.

2. september 2010

Drabsforsøg, Blågårds Plads

En politipatrulje forsøgte at bringe

en brugsstjålet bil med fire ”rockerlignende”

personer til standsning på

Åboulevarden. Føreren nægtede at

stoppe og kørte med høj fart til Rahbeks

Allé, hvor bilen blev efterladt,

og de fire gerningsmænd flygtede

fra stedet. Ved undersøgelse af den

efterladte bil og flugtruten blev der

bl.a. fundet fem skarpladte skydevåben,

hætter og en flaske med benzin.

Gerningsmændene er senere

identificeret, og der er sigtet og varetægtsfængslet

fire personer, der alle

er medlem af AK81. Det er politiets

opfattelse, at de fire havde planlagt

en likvidering af et fremtrædende

medlem af Blågårds Plads-gruppen.

Efterforskningen pågår fortsat.

10. september 2010

Bombesprængning på

Hotel Jørgensen

Fredag den 10. september 2010

blev der anmeldt en eksplosion på

Hotel Jørgensen, Rømersgade 11.

Anmelderen, der var hotellets ejer,

havde observeret en gæst, der kom

løbende fra toiletområdet med blod

i ansigtet: Forinden havde anmelderen

hørt et brag, som han i første

omgang opfattede som noget der

var væltet. Han løb efter gæsten,

men da denne forsvandt ind i Ørstedsparken

vendte han tilbage til

hotellet, hvor han af ansatte på stedet

blev gjort opmærksom på, at der

var noget galt. Da han selv havde

set skaderne på toilettet alarmerede

han politiet.

Det stor hurtigt klart, at der formentlig

var tale om en bombe, som var

blevet bragt til sprængning på toilettet.

Den formodede gerningsmand

blev lokaliseret til Ørstedsparken, der

var blevet spærret af.

Da det ikke umiddelbart kunne udelukkes,

at gerningsmanden havde

yderligere sprængstoffer på sig, foregik

sikringen og anholdelsen af ham

under stor hensyntagen til egen og

andres sikkerhed. Det tog derfor adskillige

timer. Gerningsmanden havde

ved eksplosionen pådraget sig skader

på kroppen og i ansigtet. Især det

højre øje var svært læderet.

Efter det første hektiske døgn og

fængslingen af gerningsmanden

koncentrerede efterforskningen sig

om at få fastslået gerningsmandens

identitet. Gerningsmanden havde intet

ønske om at tale med politiet eller

opgive sin identitet, og det stod hurtigt

klart, at han havde gjort sig alle

mulige bestræbelser for at skjule sin

identitet. Han havde indlogeret sig på

Hotel Jørgensen under falsk navn, og

det belgiske identitetskort, han var i

besiddelse af ved anholdelsen, var

ægte, men stjålet. Han var i besiddelse

af en returbillet til Bruxelles i

falsk navn.

Han bar en benprotese, hvor identitetsnumrene

var fjernet, så han ikke

kunne „spores“ via protesen.

I forbindelse med den indledende

efterforskning blev der indhentet

videoovervågning fra forskellige forretninger

og togstationer rundt omkring

i København. Hensigten var at

klarlægge gerningsmandes færden

forud for bombesprængningen.

En rundkastning af fingeraftryk og

dna samt billeder af gerningsmanden

gav intet resultat, og det blev

derfor besluttet at gå til medierne

med billeder af gerningsmanden

samt med politiets mistanke om, at

gerningsmanden kunne være bokser,

at han havde en vis tilknytning til

Belgien, og at han talte fransk med

noget, der lød som østeuropæisk accent.

Den 15. september oplyste dagbladet

BT, at man havde fundet frem til,

at der kunne være tale om en etbenet

navngivet bokser, som havde tilknytning

til en bokseklub i den belgiske by

Liége. Politiet modtog oplysningerne

aftenen før BT ville bringe artiklen i

avisen, således at politiet kunne nå

at få verificeret oplysningerne i Belgien.

Oplysningerne viste sig at holde

stik, og at der således var tale om

en navngiven 24-årige belgisk statsborger,

der var født i Grosny i Tetjenen.

Som 10-årig havde han trådt på

en landmine, hvilket resulterede i, at

han mistede en del af sit højre ben

og nu bar protese. Han havde siden

10-års-alderen dyrket kampsport og

havde efter sigende været en talentfuld

bokser. Omkring 2008 var han

begyndt at gå klædt i muslimsk klædedragt

og havde givet udtryk for, at

han var modstander af Muhammedtegningerne.

Han var endvidere blevet

muslimsk gift.

Efter at hans identitet var blevet fastslået,

og der var indledt et efterforskningssamarbejde

med belgisk politi,

kunne efterforskningen koncentrere

sig om hans færden og motiv m.v.

Efterforskningen har vist, at gerningsmanden

den 7. september 2010 kl.

0545 ankom til København under

falsk navn med bus fra Belgien. I København

indlogerede han sig på Hotel

Jørgensen under et andet falsk

navn. Han bookede et værelse frem

til den 9. september. Samme dag

indfandt han sig på et vekselkontor

på Nørrebrogade, hvor han vekslede

Euro til danske kroner.

Den 8. september købte han sig på

posthuset på Øster Allé diverse materialer

til indpakning, og han vekslede

herefter på ny penge på Nørrebrogade,

hvor han også købte et

spil til en Nintendo spillekonsol. Endvidere

indkøbte han i et tredje falsk

navn en returbillet til Bruxelles med

bus. Afrejsen var den 10. september

2010 kl. 1610. Endelig bookede han

sit værelse for endnu en dag.

Herefter tilbragte han en stor del af

sin tid på hotellet. Natten mellem

den 9. og den 10. var han i byen

med en japansk gæst fra hotellet

,og da de kom retur til hotellet efter

midnat lånte gerningsmanden japanerens

pc, hvor det er konstateret, at

han søgte på Jyllands Posten.

Den 10. september ved middagstid

var han igen på posthuset på Øster

Allé, hvor han købte to forede konvolutter.

Herefter er han set gå ind på

toilettet på Hotel Jørgensen ca. en

time før eksplosionen.

De tekniske undersøgelser har vist,

at effekterne indkøbt på posthuset

og dele af det indkøbte spil er blevet

benyttet til fremstilling af bomben,

hvor sprængstoffet er konstateret

at være TATP. Det er også konstateret,

at bomben, der eksploderede

på toilettet, med stor sandsynlighed

ikke er den bombe, som han oprindelig

havde tænkt skulle anvendes.

En undersøgelse af de øvrige effek-

58 59

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

ter, der blev fundet blandt hans ejendele,

tyder på, at han ved indrejsen

i Danmark medbragte en færdigkonstrueret

bombe, som han af en eller

anden grund ombyggede.

Den efterfølgende efterforskning har

vist, at gerningsmanden har forbindelse

til muslimske kredse i såvel

Tyskland som Belgien. Ved undersøgelse

af en harddisk tilhørende ham,

er der fundet muslimsk propaganda

for Jihad, og der er fundet flere manualer

for, hvordan man fremstiller

bomber mv. samt en del materiale

om, hvordan man skjuler sig og undgår

at efterlade spor.

Gerningsmanden sidder fortsat varetægtsfængslet,

og han har på intet

tidspunkt ønsket at tale med politiet.

Han er sigtet for overtrædelse af terrorlovgivningen.

Sagen er berammet til behandling i

maj 2011.

11. september 2010

Drabsforsøg på Jesper Brokmandsgade,

Nørrebro

To personer af udenlandsk herkomst

ankom til stedet i en brugsstjålet

Peugeot 406. Passageren rullede

vinduet ned og råbte efter en gruppe

yngre personer af udenlandsk herkomst

og skød mindst seks skud

med pistol mod gruppen. Ingen blev

ramt.

Bilen var stjålet 14 dage tidligere i

Herlev og blev ½ time efter skyderiet

fundet brændende ved en afkørsel til

Helsingørmotorvejen. Sagen er fortsat

under efterforskning.

15. september 2010

Drabsforsøg, Jægersborggade/

Jagtvej

To drenge på henholdsvis 15 og 17

år, der fungerede som vagter for

hashhandlerne i Jægersborggade,

blev overfaldet af ukendte gerningsmænd.

Den 15-årige blev ramt af

skud i låret, og den 17-årige fik flere

slag i hovedet med pistolskæftet.

Gerningsmændene var en gruppe

yngre indvandrere, som formentlig

har relationer til bandemiljøet omkring

Blågårds Plads. Sagen er fortsat

under efterforskning.

25. september 2010

”Amagermanden”

Efterforskningen tog sin begyndelse

den 25. september 2010, da en ung

kvinde på 17 år blev udsat for voldtægt

i Haveforeningen Stjernelund

på Kongelundsvej. Gerningsmanden

gjorde brug af et kondom, der efterfølgende

blev fundet ved en udvidet

gerningsstedsundersøgelse.

På baggrund af de sikrede spor på

gerningsstedet (herunder det fundne

kondom) kunne politiet fastslå gerningsmandens

dna-profil.

Efter undersøgelsen af dna-sporene

kunne det konstaterres, at gerningsmandens

profil matchede spor fra to

andre alvorlige forbrydelser. Det drejede

sig om et forsøg på voldtægt og

anden kønslig omgængelse mod en

24-årig kvinde, forøvet den 3. maj

2005 kl. 0600-0750 på Amagerkollegiet,

og drabet på en kvinde, forøvet

den 29. august 1990 sidst på eftermiddagen

i Fasanskoven på Kalvebod

Fælled. Kvinden i Fasanskoven blev

fundet dræbt ved kvælning ved kværkning

og omsnøring af halsen.

Den 1. november kunne politiet offentliggøre

disse fakta og efterlyse

den uidentificerede gerningsmand.

Det strømmede ind med henvendelser

og hjælp fra befolkningen. I runde

tal fik Københavns Politi ca. 1.000

henvendelser, og opmærksomheden

blev henledt på i alt 250 navngivne

mænd. Under efterforskningen nåede

Københavns Politi at tage dna,

på i alt 80 af disse mænd. De omfattende

dna-udtag gav resultat den

12. november 2010, da Retsgenetisk

Afdeling identificerede manden,

hvis profil stemte overens med de tre

gerningsstedsprofiler.

Der var tale om en 45-årig mand,

som det meste af sit liv havde boet

på Amager i nærheden af de tre gerningssteder,

men som for nylig var

flyttet til Valby. To personer havde

henledt opmærksomheden på ham.

Manden havde tidligere været i politiets

søgelys, da han havde været

mistænkt i en uopklaret drabssag fra

1987.

Den 45-årige mand blev anholdt

samme dag og sigtet for de tre forhold.

Han nægtede sig skyldig og

ønskede ikke at udtale sig til politiet.

Dagen efter blev han varetægtsfængslet.

I samarbejde med Kriminalteknisk

Center påbegyndtes en omfattende

efterforskning af flere uopklarede

drab og voldtægter siden 1987.

Indledningsvis rettede Københavns

Politi interessen mod sagen vedrørende

drab på en kvinde, forøvet den

16. februar 1987 i hendes lejlighed

Brøndkærvej i Valby, hvor hun blev

fundet dræbt ved kvælning som følge

af strangulering.

Flere nye efterforskningsskridt, omfattende

afhøringer og nye tekniske

undersøgelser førte til, at Københavns

Politi den 22. december 2010

kunne sigte den 45-årige for drabet

– der muligvis kan være begået i forening

med andre. Han nægtede sig

skyldig og ville fortsat ikke udtale sig.

Sagen er fortsat under efterforskning,

og retsmøderne har været afholdt

for lukkede døre.

September 2010

”Klippekort-sagen”

I midten af september blev en pakke

fra Tyrkiet med ca. 9.600 falske klippekort

til en værdi af ca. 1.3 mio. kr.

tilbageholdt af Toldcenteret i Københavns

lufthavn. Pakkens modtager

var en person ved navn „Uffe“ i Ølsted.

Nordsjællands politi efterforskede

sagen og kunne konstatere, at

den reelle modtager var en herboende

navngivet tyrkisk statsborger, der

tidligere er dømt for forsøg på fremstilling

af falske danske frimærker.

Samtidig foretog Movia i løbet af efteråret

flere kontrolopkøb af klippekort i

diverse kiosker i København. Disse

opkøb viste, at der var et ikke ubetydeligt

antal falske klippekort i omløb

i københavnsområdet. Brønshøj Lokalpoliti,

der modtog flere af anmeldelserne,

ransagede og beslaglagde

et større antal klippekort, som KTC

efterfølgende kunne konstatere var

falske. KTC kunne ligeledes konstatere,

at de falske klippekort hidrørte fra

samme trykkeri, som klippekortene,

der var sikret i lufthavnen.

Den tyrkiske mand blev anholdt, og

han har erkendt at have modtaget

syv pakker fra Tyrkiet – indeholdende

i alt ca. 13.100 klippekort til

en værdi af ca. 2.5 mio. kr. Han har

forklaret, at han har solgt alle klippekortene

til én og samme person med

henblik på distribution i københavnsområdet.

Under efterforskningen oplyste et

vidne, at han fra en kiosk havde modtaget

telefonnummeret på sælgeren

af klippekortene. Der blev oprettet aflytning

af sælgerens telefon, og aflytningerne

viste hurtigt, at der var hold

i mistanken om, at han solgte falske

klippekort. Den mistænkete var en

39-årig herboende tyrkisk statsborger,

der i øvrigt tidligere var dømt

for forsøg på fremstilling af falske

frimærker – i samme sag som den

anholdte tyrkiske person, der havde

modtaget klippekortene fra Tyrkiet.

Efter ca. en måneds aflytning blev

den 39-årige tyrkiske mand anholdt,

og 13 kiosker blev ransaget. Under

ransagningerne fandt politiet ca.

300 falske klippekort. Den anholdte

har erkendt salg af 270 falske klippekort.

6. oktober 2010

Groft røveri mod guldsmedeforretningen

Ole Mathiesen

Røveriet blev begået onsdag den 6.

oktober 2010 kl. 1235 mod guldsmedeforretningen

i Østergade, hvor

fire umaskerede østeuropæisk udseende

gerningsmænd indfandt sig

i forretningen, hvor personalet blev

truet med pistol. Herefter knuste de

flere montrer med medbragte hamre

og økser, hvorefter de tilegnede sig

et stort antal dyre ure til en anslået

værdi af over 10 mio. kr. De var kørt

fra stedet i en stjålet VW Golf, som

senere blev fundet i Nyhavn. Sagen

er uopklaret.

19. oktober 2010

Pengefalsk – Gamle kendinge

på spil igen

København blev i efteråret 2010

oversvømmet med falske 1.000-krone-sedler

udgivet på barer, i døgnkiosker

mv. Via overvågningskamera

på flere gerningssteder blev en 26-

årig mand og en 26-årig kvinde genkendt

som gerningsmænd. Begge

blev anholdt på deres fælles bopæl

i Sydvest-kvarteret, hvor der under

ransagningen blev fundet 14 falske

1.000-krone-sedler. Begge blev varetægtsfængslet,

sigtet for pengefalsk.

I 2007 blev de samme to personer

sigtet og fængslet i en sag vedr. falske

500-krone-sedler, og i 2008 blev

samme kærestepar fængslet i forbindelse

med fund af ca. 70 stk. falske

1.000-krone-sedler bl.a. på kæresteparrets

bopæl i Valby. Manden

var på dette tidspunkt på springtur i

forbindelse med at han sad fængslet

i sagen fra 2007.

Kvinden, der er sigtet for medvirken

til 5 udgivelse af falske 1.000-kronesedler,

blev løsladt efter 4 ugers varetægtsfængsling.

Manden er sigtet

for 10 udgivelser. Han sidder fortsat

varetægtsfængslet, og der forventes

at blive afsagt dom i marts 2011.

27.oktober 2010

Beslag af 271 kg hash efter

samarbejde med spansk politi

I begyndelsen af oktober blev Københavns

Politi opmærksom på en hidtil

ukendt gruppering, ”Ishøj-gruppen”,

som planlagde indsmugling af hash

fra Spanien. Gruppen tog umiddelbart

efter toget til Spanien og påbegyndte

indsamlingen og læsning af

en lastbil, som skulle køres hjem til

Danmark.

60 61

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Det blev besluttet at politiet i Malaga,

skulle foretage anholdelse af de implicerede,

og den 27. oktober 2010

foretog spansk politi anholdelserne

og fandt hos de anholdte 271 kilo

hash klar til transport til Danmark.

Spansk politi har anholdt tre danske

mænd i alderen fra 50-62 år. Samtidigt

anholdt dansk politi en 21-årig

dansk mand, og den 29. oktober

2010 blev hovedmanden – en 50-

årig dansk mand – der var flygtet fra

Spanien anholdt. Den 2. december

2010 anholdt dansk politi en femte

person – en 46-årig dansk mand.

Alle anholdte sigtes for forsøg på

indsmugling af 271 kg hash til Danmark

samt yderligere indsmugling af

150 kg hash til Danmark.

Ved ransagninger i Danmark er der

bl.a. fundet 744.700 norske kr. m.v.

Efterforskningen førte politiet på

sporet af en 57-årig dansk lastbilchauffør,

der blev anholdt den 7. januar

2011. Han har erkendt, at han

siden december 2007 til maj 2010

har transporteret 8-10 forsendelser

med hash til Danmark. Smuglingen

har formentlig omfattet ca. 300 kg

pr. gang – i alt mellem 2,4 og 3 tons

hash.

Efterforskningen fortsætter i sagen.

Der er pt. fire varetægtsfængslede i

Danmark og tre varetægtsfængslet

i Spanien. To tiltalte er løsladt, men

fortsat sigtet i sagen. De tre personer,

der sider fængslet i Spanien vil

blive begæret udleveret til Danmark.

28. oktober 2010

Grov udnyttelse af enlig mand

Den 28. oktober 2010 fik Københavns

Politi en anonym anmeldelse

om to kvinder og en mand, som gennem

de sidste 3-5 år groft havde

udnyttet en enlig 66-årig mand økonomisk.

Ifølge anmelderen havde

de tre mistænkte formået at få den

forurettede til at fraflytte sit hus i

Nordsjælland og ind til den mandlige

mistænkte i en mindre lejlighed på

Østerbro, hvor han i hvert fald gennem

et år havde sovet på en sofa.

Man havde fået den 66-årige til at

tro på, at han pga. en ikke ringe formue

var forfulgt at rockere, hvorfor

det var farligt for ham at bo i huset.

Det blev ligeledes oplyst, at de tre

mistænkte gav forurettede forskellige

former for medicin i den hensigt

at sløve ham med henblik på at formå

ham til at underskrive forskellige

dokumenter med indhold, som han

var uvidende om.

De pågældende havde lært hinanden

at kende på en ferie til Thailand.

I 2009 lykkedes det trekløveret at

overbevise forurettede om, at han

skulle sælge sit sommerhus. Det

blev solgt for 1.256.000 kr., og pengene

er siden uden forurettedes viden

hævet fra hans konto.

Efter at den forurettede var flyttet ind

i lejligheden på Østerbro, begyndte

de tre mistænkte systematisk at bruge

forurettedes penge. De købte ind

via internettet, lejede sommerhus,

hævede penge i hæveautomater,

købte tøj i butikker, foretog mange

ferierejser, alt sammen betalt af forurettede.

I forløbet lykkedes det den mandlige

mistænkte at få fuldmagt til forurettedes

bankkonto, ligesom han fik et

Visakort til forurettedes konto. Forurettede

blev endvidere bildt ind, at

hans bil var blevet totalskadet. Realiteten

var, at de tre mistænkte havde

brugt bilen som udbetaling til en ny

bil købt i den mandlige mistænktes

navn.

En af de kvindelige mistænkte skaffede

forskellige former for medikamenter,

som man fik forurettede til

at indtage som en form for sovemedicin.

De mistænkte har desuden via en

advokat fået udfærdiget forskellige

dokumenter, bl.a. testamenter, hvor

de tre mistænkte er indsat som arveberettigede.

Der er oprettet en ulykkesforsikring

for forurettede med en af de kvindelige

mistænkte som begunstiget.

Det er ligeledes lykkedes trekløveret

at få rådighed over forurettedes kapitalpension.

I forbindelse med anholdelsen af

de tre mistænkte den 1. november

2010 blev det konstateret, at de

mistænkte var i gang med at sælge

forurettedes aktier, ligesom forurettedes

hus i Nordsjælland på de tre

mistænktes foranledning var sat til

salg. Der var blevet skrevet købsaftale

på ejendommen, og køber havde

deponeret udbetalingen hos en ejendomsmægler.

Ejendomsmægleren

manglede kun at sende papirerne

til tinglysning. Huset var solgt for

2.495.000 kr.

Den forurettede mand blev den 31.

oktober 2010 indlagt akut på hospitalet.

Politiet fik mulighed for en kort

afhøring den 1. november 2010.

Her oplyste den forurettede, at han

ikke havde kendskab til, at de tre

mistænkte havde hævet/brugt hans

penge. På grund af forurettedes tilstand

blev han lagt i koma, og han

vågnede ikke igen inden sin død den

25. november 2010.

Ved obduktion og undersøgelse af

forurettedes hovedhår blev der fundet

spor efter en lang række ikke lægeordinerede

medikamenter – bl.a.

Ketamin, som er et veterinært medikament

til heste. Det undersøges

fortsat, hvilken indflydelse medikamenterne

har haft på forurettedes

helbred.

De mistænkte har siddet varetægtsfængslet

siden anholdelsen sigtet for

overtrædelse af straffelovens § 282

(åger) og § 252 (forvoldt nærliggende

fare for nogens liv og førlighed).

Sagen afventer at komme i retten i

løbet af 2011.

Oktober 2010

Beslaglæggelse af 11 kg kokain

I slutningen af oktober måned blev der

indledt efterforskning mod en 37-årig

mand med nære relationer til Bandidos.

Efter intensiv efterforskning blev

der i midten af november foretaget

anholdelser og ransagninger i sagen.

Der blev beslaglagt 4 kg kokain, en

”kokainpresse”, en maskinpistol og

ca. 2 mio. kr. i kontanter og dyre biler,

møbler og andre værdier for yderligere

2 mio. kr. Fire personer er sigtet og varetægtsfængslet.

Efterforskningen fortsatte og i januar

2011 blev en 41-årig mand anholdt,

og i hans bil fandt politiet 7 kg. kokain.

Han er varetægtsfængslet og forventes

tiltalt for salg af store mængder

kokain.

Oktober 2010

Ransagninger på Torveporten

Der blev i oktober 2009 foretaget

omfattende ransagninger i et større

værkstedsområde på Torveporten

i Valby. Ved ransagningen blev der

fundet flere stjålne biler og motorcykler,

en ”røvertaske”, flere skydevåben

i form af pistoler og maskinpistoler

og meget andet. Der blev indledt en

intensiv efterforskning, der også omfattede

aflytning af flere personer.

Efterforskningen rettede sig hurtigt

mod to centrale personer, hvoraf den

ene er fuldgyldigt medlem af Bandidos.

Den 14. december blev de to tiltalte

idømt henholdsvis 5 og 5½ års

fængsel. De er fundet skyldige i bl.a.

33 indbrud, flere hæleriforhold og

besiddelse af flere skarpe skydevåben,

ligesom den ene var blevet fundet

i besiddelse af to håndgranater.

November 2010

Voldtægtslignende forhold og

misbrug af offentlig stilling

En offentligt ansat læge blev anholdt

og sigtet for i tre tilfælde at have

tvunget en kvinde til anden kønslig

omgængelse end samleje mv. Overgrebene

skete alle i november 2010

i den forurettedes lejlighed i Nordvest-kvarteret.

Den 49-årige læge er

varetægtsfængslet.

17. november 2010

Brand på Oslo-færge

Branden opstod den 17. november

2010 ca. kl. 0600 på DFDS-færgen

Pearl of Scandinavia, da denne sejlede

i svensk farvand ud for Kullen.

Færgen havde som følge af branden

sat kursen mod svensk havn,

ligesom de svenske myndigheder

planlagde en evakuering og havde

sendt slukningspersonale. Ombord

befandt der sig 651 passagerer og

besætningsmedlemmer. Forholdsvis

hurtigt blev der kontrol over branden,

idet skibets sprinkleranlæg blev aktiveret

og branden slukket. Det blev

konstateret, at ilden var opstået ved

en el-bil, der holdt på bildækket. Ingen

tilskadekomne.

17. december 2010

Forsøg på røveri mod

pengetransport

Røveriforsøget blev begået den 17.

december 2010 kl. ca. 1130, hvor

Nordea-pengetransporten indeholdende

12 mio. kr. holdt parkeret på

Værnedamsvej. Røveriet blev forhindret,

idet politiet kom tilstede. De

fire gerningsmænd i en brugsstjålet

bil var i besiddelse af ”røverhuer”,

mukkert og koben. Der var tale om

to kvinder og to mænd, som alle blev

anholdt og varetægtsfængslet.

17. december 2010

Vold på Kulbanevej, Valby

En person af udenlandsk herkomst

med tilknytning til bandemiljøet blev

på gaden overfaldet af fem personer,

der tildelte forurettede adskillige

slag med koben, ratlås og køller. Forurettede

brækkede begge arme og

blev syet med 38 sting. Sagen efterforskes

fortsat.

22. december 2010

Dom i sag vedrørende

kvindehandel

Den 22. december 2010 faldt der

dom i en omfattende sag, hvor ni personer

var tiltalt for menneskehandel.

Gruppen stod bag de rumænske prostituerede,

der arbejdede ved Halmtorvet

om aftenen. De to primære

bagmænd fik hver 3 års fængsel, fem

andre tiltalte fik 2 år og 6 mdr. fængsel,

og de sidste to fik henholdsvis 1

år og 6 måneder samt 1 år og 2 måneder.

Seks af personerne blev udvist

af DK for bestandigt, og en syvende

person fik 12 års indrejseforbud.

62 63

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

OPTIMERINGSPROCESSEN

Dommen er på sin vis bemærkelsesværdig,

idet man dømmer hele

organisationen og dermed siger, at

alle led i organisationen havde et

kollektivt ansvar. Den laveste straf

gik til en kvinde, der faktisk kun husede

de prostituerede kvinder og

nogle gange også deres bagmænd.

Hun var dog fuldt ud bekendt med,

at de arbejdede som prostituerede.

To andre dømte var kvinder, der ligeledes

arbejdede som prostituerede,

men de skulle også holde øje med

de andre kvinder for bagmændene,

hvorfor de af denne grund også blev

dømt for menneskehandel.

31. december 2010

Drab på Frederiksberg Allé

Den forurettede blev ramt i hovedet

af et projektil, og han afgik ved døden

samme dag. En 25-årig gerningsmand

blev kort efter anholdt af politiet

og er sigtet og varetægtsfængslet.

Ved afsøgning af området blev der

fundet en skarpladt pistol, der angiveligt

er identisk med gerningsvåbnet.

Gerningsmanden ankom til området

i selskab med 2 kammerater,

hvor de traf flere andre personer og

kom i skænderi og slagsmål. Herunder

affyrede gerningsmanden flere

skud og ramte den forurettede. Gerningsmanden

er relateret til Bloodz,

men motivet er ikke endeligt fastlagt.

Efterforskningen pågår fortsat.

Annoncesager

Også i 2010 har Sektionen for Økonomisk

Kriminalitet efterforsket en

række af de såkaldte ”annoncesager”.

Kort fortalt handler sagerne

om, at flere grupper af personer

opretter firmaer under forskellige

navne som Lokal Bogen, Fagbogen

Danmark, People Media Group ApS

og Real Holding m.fl. Fælles for disse

firmaer er, at de ved en meget aggressiv

telefonisk markedsføring formår

hovedsageligt mindre erhvervsdrivende

til at tegne abonnementer

på at stå opført i værdiløse eller delvist

værdiløse telefonbøger på internettet.

Årsagen til, at disse registre

er værdiløse, er, at de er meget svære

at finde på internetsiderne, og at

det kan konstateres, at der så at sige

ikke er nogen hits på dem.

Modus er, at de forurettede ringes

op og spørges, om de vil fortsætte

en eksisterende ordning eller nytegne

en annoncering, hvilket som

oftest kan ske for et par tusinde kr.

De fleste kunder lokkes til at tro, at

telefonsælgeren kommer fra et af de

anerkendte firmaer så som De Gule

Sider, Eniro eller Den Røde Lokaltelefonbog,

og til at acceptere betingelserne.

Når den forurettede har accepteret,

sender firmaet meget store regninger

på mange tusinde kr. De hævder

nu, at det første beløb kun dækker

en registrering, mens de efterfølgende

beløb dækker optagelse i forskellige

fagregistre, som skal betales

enkeltvis.

Under trusler om at blive sendt til inkasso

og slæbt i fogedretten vælger

en meget stor del at betale de fremsendte

krav, som i flere tilfælde er på

adskillige hundrede tusinder kr.

På trods af flere advarsler givet både

i den skrevne og i den elektroniske

presse er der fortsat et meget stort

antal af disse sager. Adskillige aktører

er sigtet for bedrageri til flere

mio. kr., og der forventes en række

domme i løbet af 2011.

Sager vedrørende skydevåben

Sektionen for Særlov har behandlet

47 sager vedrørende besiddelse

af skydevåben, og overtrædelse af

straffelovens § 192 a. I disse sager

har der været 54 arrestanter, hvoraf

8 har kunnet fastlægges som banderelaterede.

Der er i perioden afgjort

mange sager, og dommene er

fra bøde til fængsel i 2 år og 9 mdr.

Regeringen besluttede i juni 2009

sammen med Dansk Folkeparti og

Liberal Alliance at igangsætte en

gennemgribende budgetanalyse af

politiet og anklagemyndigheden.

Budgetanalysens formål var at identificere

effektiviseringspotentialer i

politiet og anklagemyndigheden i

størrelsesordenen 300-500 mio. kr.

årligt med henblik på blandt andet

at tilbagebetale merbevillingen fra

indeværende forligsperiode.

Budgetanalysen skulle ses i sammenhæng

med, at politiet i 2007 og

2008 havde et merforbrug på henholdsvis

48 mio. kr. og 267 mio. kr.

i forhold til den vedtagne bevilling

på finansloven, hvilket bl.a. var medvirkende

til, at politiet og anklagemyndigheden

fik tilført 651 mio. kr.

i 2009 og 2010.

Budgetanalysens indhold og anbefalinger

fremgår af rapporten ”Et effektivt

og veldrevet dansk politi” fra

maj 2010. I rapportens kapitel 8 peger

udvalget på en række initiativer

for organisatoriske tilpasninger for

Københavns Politi, herunder:

• Beredskabets dimensionering

og organisering

• Centralisering af disponeringsfunktionen

• Sammenlægning af Station Lufthavnen

og Station Amager

• Samling af Operativ Planlægning

og Analyse

• En effektiv HR-administration

• Forbedrede arbejdsprocesser i

efterforskningen og i anklagemyndigheden

Københavns Politi besluttede på den

baggrund i august 2010 at iværksætte

et analysearbejde med udspring i

Budgetanalysens anbefalinger. Dette

arbejde blev forankret i Københavns

Politi, men dog som en del af det

samlede projekt under Rigspolitiets

Effektiviseringssekretariatet. Københavns

Politis sekretariat, Struktursekretariatet,

blev etableret i efteråret

2010 og fik til opgave at sikre implementering

af budgetanalysens

anbefalinger.

Analysearbejdet blev indledningsvis

koncentreret om følgende punkter:

• Beredskabets dimensionering

• Centralisering af disponeringsfunktionen

• Sammenlægning af Station Lufthavnen

og Station Amager

• Samling af opgaverne vedrørende

Operativ Planlægning og

Analyse

Ved analysearbejdets afslutning i

november 2010 blev det besluttet,

at Københavns Politi i relation til politisøjlen

overordnet blev organiseret

som illustreret på side 69.

Efter denne beslutning stod det klart,

at analysearbejdet og den organisatoriske

ændring gav anledning til en

større reorganisering af hele organisationen.

Dette bevirkede, at der

i december 2010 og januar 2011

blev udarbejdet et samlet oplæg til

en reorganisering af Københavns

Politi.

Københavns Politis ledelse udarbejdede

således et udkast til en ny organisationsstruktur

for politisøjlen. Den

nye organisationsstruktur tog for en

stor dels vedkommende udgangspunkt

i projektrapport vedrørende

organisering af de politimæssige opgaver

(modelpolitikreds) fra reformarbejdet.

Det var hensigten, at politisøjlen

i organisation og udtryk skulle

matche landets øvrige kredse, så det

for såvel eksterne som for interne interessenter

blev nemmere at finde

den rette afdeling i politiet. Udkastet

til organisationsstrukturen blev analyseret

og diskuteret ved flere møder

mellem ledere og personaleorganisationerne.

Hovedsamarbejdsudvalget

behandlede det endelige forslag

til den nye organisationsstruktur, der

blev drøftet den 8. februar 2011 og

efterfølgende besluttet.

I det følgende redegøres for dele af

indholdet af den nye organisation:

Beredskabets dimensionering

Der etableres linjeledelse af Beredskabet,

således at én politiinspektør

vil have ansvaret for beredskabet i

København.

Det primære beredskab i København

udgår fra de tre stationer: Amager,

Bellahøj og City.

Dimensioneringen af Beredskabet

forbliver overordnet set uændret i

forhold til det nuværende niveau. Der

foretages en analyse af de nuværende

opgaver med henblik på fordeling

af disse mellem Beredskabet og Lokalpolitiet.

Beredskabet støttes ved

sponsorvagter, og der udarbejdes et

ens regelsæt for Københavns Politi

for disse vagters besættelse.

Der er selvsagt i København et særligt

behov for at have et beredskab,

der med kort varsel kan håndtere

samtlige beredskabsfaglige opgaver.

Hovedstadens krav er, at Københavns

Politi skal kunne håndtere

store beredskabsmæssige opgaver i

forbindelse med statsbesøg, besøg

af truede personer, store sportsarrangementer,

uroligheder og voldelige

demonstrationer.

Politiinspektøren i Beredskabsenheden

er ansvarlig for, at Københavns

Politi til stadighed har den nødven-

64

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

65

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

dige kapabilitet på det beredskabsmæssige

område. Der knyttes derfor

en stabsenhed til Beredskabsenheden

i form af en beredskabsfaglig

sektion, der skal forestå udviklingsog

uddannelsesopgaver på det beredskabsfaglige

område.

Beredskabet består endvidere af andre

kredsdækkende afdelinger, der

hovedsagelig er beskæftiget med

beredskabsmæssige opgaver. Disse

afdelinger, Færdselssektionen, Hunde-

og Rytterisektionen samt Beredskabssektionen,

bliver organisatorisk

placeret i Beredskabsenheden sammen

med Servicecentret og Vagtcentralen.

Begrebet Stationsvogne udgår, og

der opereres kun med Beredskab,

Lokalpoliti og Efterforskning.

Centralisering af disponeringsfunktion

Kredsens beredskab styres i den nye

struktur fra Vagtcentralen (HS), som

står for disponeringen af det samlede

beredskab i politikredsen. CV

(Central Vagtleder) er i samarbejde

med beredskabets hold- og personaleledere

og sagsledere på stationerne

ansvarlig for sagsstyringen i de

sager, der indkommer og behandles

i beredskabet.

Grundregistreringen af hændelser

varetages af Central Disponering

i HS-2-systemet indtil indførsel af

POLSAG, mens sager som udgangspunkt

grundregistreres af den sagsbehandlende

kollega i POLSAS i

samarbejde med sagsvejlederen.

De decentrale vagthavendefunktioner

i Københavns Politi, herunder i

Hunde- og Færdselssektionerne indskrænkes

til 1 vicepolitikommissær

(”beredskabsleder”) i døgndrift på

hver af stationerne Amager, Bellahøj

og City. Denne vicepolitikommissær

vil have ansvaret for den daglige drift

og tilsyn med anholdte.

Sagsvejledningen fastholdes på stationerne

og opgaven varetages i regi

af de eksisterende stationssekretariater.

Sammenlægning af Amager og

Lufthavnen

Station Amager og Station Lufthavnen

lægges sammen til en ny enhed

under navnet ”Station Amager”.

Station Amager struktureres og organiseres

som de øvrige 2 stationer i

Københavns Politi. Der etableres dog

en afdeling med ansvar for de lufthavnsspecifikke

opgaver, herunder

grænsekontrol på den ydre Schengengrænse

i både Lufthavnen og i Københavns

Havn. Denne afdeling ledes af

en vicepolitiinspektør, der refererer direkte

til politiinspektøren.

Der arbejdes med oprettelse af en

udlændingekontrolgruppe under

Station Amager. Arbejdet tager udgangspunkt

i ”Rapport vedrørende

udlændingesagers behandling” af

30. september 20110. De nærmere

retningslinjer er endnu ikke defineret.

OPA's opgavevaretagelse

Alle OPA-lignende ressourcer på

både det analyse- og operative planlægningsmæssige

område samles

centralt i OPA, som herefter overtager

Københavns Politis samlede

operative analyse- og planlægningsmæssige

opgaver.

Der etableres en kontaktpersonsordning

(Key account manager), der har

til opgave at forsyne enhederne med

de nødvendige analytisk funderede

produkter til støtte for opgavevaretagelsen.

I enhederne udpeges ligeledes

en kontaktperson, der har det

lokale kendskab.

Københavns Politi overtager moniteringen

af niveau 2-bandemedlemmer

i Københavns Politikreds. Denne

varetages i øjeblikket af NEC, hvilket

betyder en tilbageførsel af 6 årsværk,

som p.t. er afgivet til NEC til

varetagelse af denne opgave.

Den fremtidige planlægning af niveau

1 planer opdeles i niveau 1a og

niveau 1b. OPA overtager den operative

planlægning af niveau 1a-planer,

som i omfang og ressourceforbrug

er begrænsede, og udførelsen varetages

af Beredskabet.

Løsning af niveau 1b-planer, som

i omfang og ressourceforbrug er

mere krævende og ikke kan løses af

Beredskabet, fordeles til stationerne

Amager, Bellahøj og City efter en

ressourcefordelingsnøgle. Opgaven

planlægges og udføres af stationen.

Baggrunden for dette er, at der ved

disse planer ofte skal rekognosceres

og indgås aftaler på lokationen. Dette

sikrer sammenhæng mellem planlægningen

og opgaveløsningen, da

indsatslederen vil være den samme,

som har foretaget planlægningen.

Denne opgave løses bedst af stationerne,

og det sikrer også nødvendig

kompetenceudvikling i forhold til

planlægning og indsatsledelse.

Konklusion og perspektivering

Københavns Politi vil med de påtænkte

tiltag opnå effektiviseringer

i en størrelsesorden som forudsat i

budgetanalysen.

Med afsæt i den godkendte organisationsstruktur

nedsættes i starten

af 2011 en projektorganisation, der

i underprojekter foretager udredning

og funktionsbeskrivelser i forhold til

Stabsfunktionen (OPA, DKA og Eftersøgningsafdelingen),

Beredskabet,

Lokalpolitiet, Sammenlægningen

af Station Amager og Station Lufthavn,

samt Efterforskningsenheden.

Projektorganisationen skal samtidig

sikre implementering af den nye or-

Beredskabsenheden

(politiinspektør)

Stabschef

(politiinspektør)

Station

Amager

(politiinspektør)

ganisation i henhold til de trufne beslutninger.

Reorganiseringen af Københavns

Politi blev bredere og mere omfattende

end det oprindelige udgangspunkt,

som forudsatte en endelig implementering

fra den 1. juni 2011.

OPA

DKA

Eftersøgningsafdelingen

Chefpolitiinspektør

Station

Bellahøj

(politiinspektør)

Det mere omfattende arbejde har

som en naturlig følge krævet længere

tid til gennemarbejdning mv.

Rigspolitiet har på baggrund af anmodning

fra Københavns Politi accepteret,

at implementeringen først

sker pr. 1. september 2011.

Illustration:

Ved analysearbejdets afslutning i

november 2010 blev det besluttet,

at Københavns Politi i relation til politisøjlen

overordnet blev organiseret

på følgende måde:

Station

City

(politiinspektør)

Efterforskningsenheden

(politiinspektør)

66 67

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

ØKONOMI

FOTO

Et samarbejde med spanske politi førte til, at Guardia Civil kunne foretage et beslag på 271 kg hash

Københavns Politi kom ud af 2010

med et beskedent overskud på 8,3

mio. kr. – svarende til et overskud på

godt 0,5 pct. i forhold til den samlede

bevilling på knap 1,4 mia. kr.

Da udgangen af 2010 samtidig markerede

udgangen af flerårsaftalen for

2008-2010, er resultatet for 2010

også udtryk for det samlede resultat

for hele perioden – en periode, hvor

bevillingerne for 2008, 2009 og

2010 lagt sammen udgør over 4,1

mia. kr. I forhold til den samlede bevilling

i perioden udgør overskuddet

på 8,3 mio. kr. således kun omkring

0,2 %. Økonomisk har Københavns

Politi ramt plet.

Det er således lykkedes de budgetansvarlige

på de enkelte driftsområder

samt på lønområdet at styre

udgifterne i forhold til de respektive

delbudgetter. I forhold til budgettet

for 2010 er særligt udgifterne til hovedposterne

grundløn (1.145,5 mio.

kr.) samt driftsbudget (122,7 mio.

kr.) præget af en ganske lille afvigelse

på sammenlagt 0,6 mio. kr.

Budgetafvigelserne inden for store delområder

på driftsbudgettet som f.eks.

It og Telefoni, Transportmateriel, Udrustning

og Uniformer eller Bygningsdrift

er har typisk kun været cirka 1 %.

Den stramme, men dynamiske budgetstyring

har samtidig ført til, at der

på en række driftsområder har været

plads til at imødekomme ønsker til

nyt og bedre materiel. Eksempelvis er

der investeret i mange nye køretøjer i

2010, og primo 2011 vil Københavns

Politi være igennem en udskiftningsplan

medførende, at de ældste uniformerede

patruljebiler kun er 3,5 år

gamle, mens de ældste motorcykler vil

være 5 år gamle. Der er også investeret

massivt i multitools og lygter til det

operative personale i 2010.

De forskellige tjenesteenheder har

formået at holde udgifterne inden for

de afstukne rådighedsbeløb (på nær

Efterforskningsenheden – hvilket er

affødt af en række organisatoriske

forhold, som beregningen af rådighedsbeløbene

for 2011 sigter på at

tage højde for).

De større budgetafvigelser i 2010

angår de ekstraordinære poster på

lønområdet, og i denne sammenhæng

skal der især knyttes et par

bemærkninger til posterne Hensættelser

og Refusioner:

Hensættelser:

Københavns Politi budgetterede

med at indtægtsføre 20 mio. kr. i

2010 gennem nedbringelsen af

hensættelserne til tilgodehavende

frihed. Københavns Politis medarbejdere

har således igennem en årrække

op til 2010 arbejdet mere end

foreskrevet og har dermed oparbejdet

tilgodehavende frihed, og regnskabsteknisk

skal Københavns Politi

bogføre denne tilgodehavende frihed

– beregnet i kroner – som gæld (dvs.

en hensættelse).

I 2010 har Københavns Politi nedbragt

denne gæld til medarbejderne

ved enten at afkøbe medarbejdernes

tilgodehavende frihed eller ved

at lade medarbejderne afvikle den

tilgodehavende frihed gennem afspadsering.

Den samlede nedbringelse af tilgodehavende

frihed i 2010 var massiv

og Københavns Politi gik fra at have

en gæld på over 80 timers tilgodehavende

frihed per politimedarbejder

(afspadsering og ordinære fridage)

primo 2010 til cirka 1 time per politimedarbejder

primo 2011. Denne

massive nedbringelse af tilgodehavende

frihed medførte i sig selv en

indtægt på knap 32,8 mio. kr. Da

nedbringelsen delvist blev gennemført

ved afkøb på 16,8 mio. kr. – og

dermed udgifter fra en anden del af

budgettet – var nettoindtægten som

følge af afspadsering på godt 16

mio. kr.

Netto blev indtægten således 4 mio.

kr. mindre end de budgetterede 20

mio. kr. Det skal imidlertid ses i lyset

af, at Københavns Politi også

i 2010 gennemgik et år med store

udfordringer på det operative plan,

herunder især i form af den nødvendige

indsats på bandeområdet. Set

i det lys er den massive afvikling af

tilgodehavende frihed i 2010 imponerende.

Refusioner:

Københavns Politi havde merindtægter

for over 10 mio. kr. på området

for lønrefusioner i 2010. Stigningen

skyldtes, at der har været forsinkelser

i indsendelserne af de kvartalsbaserede

refusionskrav til de relevante

debitormyndigheder (kommunerne,

Økonomistyrelsen og Barselsfonden).

Størstedelen af merindtægterne

på refusionsområdet i 2010 skal

således henføres til, at Københavns

Politi først i 2010 har fremsendt (og

bogført) en række kvartalsbaserede

refusionskrav, som relaterer sig til finansårene

2008 og 2009.

68 69

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

ANMELDELSESSTATISTIK 2010

Opfølgning, lønbudget, 2010 mio. kr.)

2010 Afvigelse fra budget

Løn: Budget Realiseret Mio. kr. Pct.

Indtægter

Bevilling 1.209,9 1.209,9 -

Refusioner 37,5 48,2 10,7

Lønindtægter i alt 1.247,4 1.258,1 10,7 0,9%

Udgifter

Grundløn 1.145,5 1.146,3 0,8

Særlige ydelser 55,0 55,3 0,3

Hensættelser -20,0 -16,0 4,0

Lokalløn 25,0 21,910 -3,1

Overførsel til drift 10,0 10,0 -

Særlig feriegodtgørelse 15,0 15,2 0,2

Dispositionsbegrænsning 11,0 11,0

Søgne hellligdage 7,0 6,3 -0,7

Lønudgifter i alt 1.248,5 1.250,0 1,5 1,0%

Resultat, løn -1,1 8,1 9,2

Opfølgning, driftsbudget, 2010 mio. kr.)

2010 Afvigelse fra budget

Drift: Budget Realiseret Mio. kr. Pct.

Indtægter

Bevilling 112,7 -

Overførsel fra løn 10,0 -

Driftsindtægter i alt 122,7 122,7 -

Udgifter

Driftsudgifter i alt 122,7 122,5 -0,2 -0,2%

Resultat, drift - 0,2 0,2

Opfølgning, løn- og driftsbudget, 2010 mio. kr.)

2010 Afvigelse fra budget

Løn og drift: Budget Realiseret Mio. kr. Pct.

Konsolideret resultat -1,1 8,3 9,4

TABEL Hovedtal for Københavns Politis økonomi

70

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

De følgende sider indeholder statistik

for årene 2008, 2009 og 2010.

Anmeldelsesstatistikken er udabejdet

på baggrund af POLIS (Politiets

Interne Statistiksystem).

Som noget ny indeholder statistikken

også udvalgte hændelser og undersøgelser.

Det giver et lille billede

af nogle af de mange opgaver, Københavns

Politi beskæfter sig med.

Statistikken er for 2009 og 2010

opdelt i de fire kommuner, der ligger

i Københavns Politikreds, og viser

antalle af anmeldelser inden for de

forskellige kriminalitetstyper.

Kommunekoder:

101 Københavns Kommune

147 Frederiksberg Kommune

155 Dragør Kommune

185 Tårnby Kommune

Enkelte steder i statistikken er der

uoverensstemmelse mellem det totale

antal anmeldelser og anmeldelsestallene

for de fire kommuner.

Det skyldes, at tallene i POLIS dannes

med baggrund i geokreds – altså

gerningsstedets placering. Hvis

gerningsstedet fx er ukendt, så placeres

sagen i kredsen efter journalnummer.

Den ”trigger” ikke en kommune

i København, men indeholdes

i tallet for Københavns Politi.

Man kunne fx forestille sig en sag,

hvor den forurettede ikke var i stand

til at påvise gerningssstedet. En sådan

sag ville figurere over det samlede

tal for politikredsen, men ville

ikke være angivet under en kommunekode.

Antal anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i Københavns Politikreds

På samme måde kan det ske, at en

”fremmed kreds” optager anmeldelse

med ”eget journalnummer”, men

med geokreds – f.eks. kommunekode

101 – så tilfalder anmeldelsen og

evt. sigtelsen København.

Danmarks Statistik

Man skal i øvrigt være opmærksom

på, at statistiken ikke er sammenfaldende

med den statistik, man kan

hente på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Det skyldes, at Danmarks

Statistik og POLIS ikke opgøres på

samme måde, hvorfor der kan forekomme

forskelle (grupperinger/gerningssteder/opgørelsestidspunkter).

2008 2009 2010

Forbrydelse mod statens sikkerhed mv. (§§ 98-110 e) 0 0 1

Forbrydelse mod statsforfatningen mv. (§§ 111-118) 1 2 8

Forbrydelser mod den offentlige myndighed (§§ 119-132 a) 992 956 951

Forbrydelser mod den offentlige orden og fred (§§ 133-143) 18 36 6

Forbrydelse i offentlig tjeneste eller hverv (§§ 144-157) 46 4 17

Falsk forklaring og falsk anklage (§§ 158-165) 316 282 267

Forbrydelser vedrørende penge (§§ 166-170) 242 118 184

Forbrydelser vedrørende bevismidler (§§ 171-179) 656 711 834

Almenfarlige forbrydelser (§§180-192) 711 534 535

Forskellige almenskadelige handlinger (§§ 193-196) 1 0 1

Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed (§§ 197-204) 17 16 29

Forbrydelser i familieforhold (§§ 208-215) 11 5 8

Forbrydelser mod kønssædeligheden (§§ 216-236) 244 200 190

Forbrydelser mod liv og legeme (§§ 237-254) 1.594 1.623 1.444

Forbrydelser mod den personlige frihed (§§ 260-262) 31 45 24

Freds og æreskrænkelser (§§ 263-275) 466 525 565

Formueforbrydelser (§§ 276-304) 65.131 67.095 68.712

71

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Forbrydelse mod statens sikkerhed

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

70187 - Overtrædelse af forbud til værn for staten 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Antal anmeldelser

Forbrydelse mod statsforvaltningen

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

70231 - Tvang overfor folketinget 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

70292 - Terrorisme/økonomisk støtte til 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

Antal anmeldelser

Forbrydelser mod den offentlige myndighed

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

70300 - Vold eller trussel om vold mod polititjenestemand 194 160 148 8 0 4 177 159 3 2 11 17 10,6

70301 - Trusler om vold m.v. mod overordnet polititjenestemand 4 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

70303 - Lægge hindring i vej. f. udfør (polititjenestemand) 30 45 40 0 0 5 43 40 1 0 2 -2 -4,4

70311 - Vold og lign. mod nogen i offentlig tjeneste mv. 292 260 224 24 2 9 213 189 14 0 8 -47 -18,1

70312 - Trusler om vold mv. mod offentlig myndighed 47 46 41 2 0 3 54 53 1 0 0 8 17,4

70313 - Hindring af offentlig myndighed 42 19 19 0 0 0 24 22 0 0 2 5 26,3

70314 - Hindring af off myndighed, skærpende omstændighed 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

70318 - Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand 164 169 160 3 1 5 129 121 3 0 5 -40 -23,7

70321 - Fornærmelig tiltale af offentlig myndighed 25 29 25 2 0 2 30 29 0 0 1 1 3,4

70322 - Bestikkelse af off. myndighed 1 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 -2 -50,0

70323 - Vold og lignende mod vidner og deres nærmeste 59 100 82 6 0 9 76 62 7 0 2 -24 -24,0

70335 - Fange/flygtet 71 48 40 2 1 1 65 61 1 0 2 17 35,4

70336 - Hjælp til undvigelse 10 9 9 0 0 0 14 12 0 0 0 5 55,6

70337 - Ulovlig forbindelse med fanger mv. 18 21 21 0 0 0 17 16 0 0 0 -4 -19,0

70338 - Frihedsberøvet, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon e.l. 17 27 27 0 0 0 86 84 1 0 0 59 218,5

70339 - Besøgende, uretmæssig medtager mobiltelefon mv. 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2

70341 - Hindring af strafforfølgning/-fuldbyrdelse 3 5 4 1 0 0 9 7 1 0 1 4 80,0

70345 - Menneskesmugling, skærpende omstændighed 3 4 1 0 0 3 1 0 0 0 1 -3 -75,0

70381 - Uberettiget udøvelse af offentlig myndighed 2 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

70385 - Foregivelse af offentlig myndighed 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0,0

70386 - Udøver virksomhed uden offentlig bevilling 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

70391 - Uberettiget brug af uniform mv. 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 -66,7

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Forbrydelser mod den offentlige orden og fred

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

70421 - Grov forstyrrelse af offentlig ro og orden 2 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 -8 -100,0

70422 - Maskering, forbud mod 4 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0 -21 -100,0

70423 - Misbrug af faresignal mv. 7 4 3 0 0 1 3 3 0 0 0 -1 0,0

70425 - Offentlig tilskyndelse til forbrydelse 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0

70432 - Forstyrrelse af folketingets møder og lignende 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2

70441 - Farlig beruselse 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

70451 - Krænkelse af gravfreden 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Antal anmeldelser

Forbrydelse i offentlig tjeneste eller hverv

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

70511 - Offentlig myndigheds modtagelse af bestikkelse 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 301,0

70561 - Krænkelse af tavshedspligt 1 2 2 0 0 0 7 5 0 0 0 5 150,0

70585 - Anden misbrug af offentlig stilling/hverv 43 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 4 200,0

70595 - Skødesløshed i offentligt hverv 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Antal anmeldelser

Falsk forklaring og falsk anklage

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

70611 - Falsk forklaring for retten 10 9 7 2 0 0 10 9 1 0 0 1 11,1

70621 - Vidners forklaring i retten/fritagelsesgrund 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

70641 - Falsk erklæring på tro og love 2 2 1 1 0 0 15 11 1 0 1 13 650,0

70651 - Urigtig forklaring/pligtforhold 1 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 -66,7

70661 - Anden urigtig skriftlig erklæring 25 9 4 0 0 0 20 9 0 0 0 11 122,2

70671 - Falsk anklage/bevisforvanskelse 236 224 198 8 0 11 199 177 9 1 11 -25 -11,2

70681 - Falsk anmeldelse/klagemål 42 34 23 2 1 6 22 20 1 0 1 -12 -35,3

72

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

73

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Forbrydelser vedrørende penge

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

70711 - Pengefalsk 18 20 16 2 0 0 23 21 0 0 2 3 15,0

70721 - Udgivelse af falske penge 224 98 82 5 0 11 158 133 10 0 15 60 61,2

70731 - Udgivelse af formodet falske penge 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 200,0

70741 - Udgivelse af pengelignende genstande 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100,0

Antal anmeldelser

Forbrydelser vedrørende bevismidler

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

70811 - Dokumentfalsk 423 468 317 22 0 114 557 431 36 1 57 89 19,0

70812 - Dokumentfalsk v. anv. af check 63 124 97 21 0 4 126 105 8 4 3 2 1,6

70813 - Dokumentfalsk v. anv. af dankort 56 41 40 1 0 0 49 45 3 0 1 8 19,5

70814 - Dokumentfalsk v. anv. af øvrige kontokort 15 11 9 2 0 0 5 4 0 0 0 -6 -54,5

70815 - Dokumentfalsk v. anv. af eurochecks 0 4 4 0 0 0 13 12 1 0 0 9 225,0

70831 - Personelt falsk/misbrug af ægte dokument 96 62 15 1 0 46 84 47 3 0 32 22 35,5

70851 - Falsk stempel/mærke m.v. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

Antal anmeldelser

Brandstiftelse

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

71111 - Brandstiftelse, kvalificeret 16 10 9 0 1 0 4 3 0 1 0 -6 -60,0

71121 - Brandstiftelse, forsætlig 396 210 186 11 1 12 163 141 15 0 7 -47 -22,4

71131 - Brandstiftelse, uagtsom 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Forskellige almenskadelige handlinger

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

71311 - Forstyrrelse af samfærdselsmidlerne 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Antal anmeldelser

Betleri og skadelig erhvervsvirksomhed (hasard)

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

71411 - Betleri/overtrædelse 6 5 5 0 0 0 7 7 0 0 0 2 40,0

71412 - Betleri/meddelt advarsel (påbud) 11 11 11 0 0 0 17 17 0 0 0 6 54,5

71451 - Hasard/væddemål 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100,0

71461 - Hasard på offentligt sted 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 400,0

Antal anmeldelser

Forbrydelser i familieforhold

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

72111 - Bigami, den gifte person 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

72122 - Blodskam iøvrigt 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100,0

72125 - Blodskam, anden kønslig omgang, børn under 15 år 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0

72151 - Unddragelse af forældremyndighed 9 1 1 0 0 0 6 6 0 0 0 5 500,0

Antal anmeldelser

Almenfarlige forbrydelser

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

71211 - Sprængning mv./transportulykke 1 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 2 200,0

71224 - Forstyrrelse af transportmidler 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0,0

71231 - Undladt at afværge ildebrand og lignende. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

71281 - Salg af narkotika 175 156 138 5 1 6 208 146 14 1 6 52 33,3

71282 - Smugling m.v. af narkotika 58 48 10 1 0 34 43 10 0 0 14 -5 -10,4

71294 - Udgået 5/1-2010 - Våben og sprængstof, under særlig skærpende omst. 46 77 67 4 1 4 2 1 0 0 0 -75 -97,4

71295 - Udgået 5/1-2010 - Våben og sprængstof, særlig farlig 10 25 21 2 0 1 0 0 0 0 0 -25 -100,0

71296 - Skydevåben, særlig skærpende omstændigheder 0 0 0 0 0 0 102 89 7 2 3 102

71297 - Andre særdeles farlige våben eller eksplosivstoffer, særlig skærpende 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 6 600,0

71298 - Andre våben eller eksplosivstoffer, særlig skærpende omstændigheder 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 200,0

74

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

75

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Forbrydelser mod kønssædeligheden

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

72211 - Voldtægt 49 38 36 1 0 0 44 39 1 2 0 6 15,8

72215 - Samleje med ulovlig tvang 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 -50,0

72222 - Samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand 6 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 100,0

72229 - Tilsnigelse til samleje 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

72230 - Samleje med prostitueret under 18 år, - kunde 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 2 200,0

72231 - Samleje med barn under 15 år 9 17 10 0 1 5 5 3 1 0 1 -12 -70,6

72232 - Samleje med barn under 12 år/skærpende omstændigheder 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,0

72233 - Samleje med plejebarn/stedbarn mv. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0

72235 - Anden kønslig omgang ved vold 3 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0,0

72236 - Anden kønslig omgang ved ulovlig tvang 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

72237 - Anden kønslig omgang ved udnyttelse psykisk abnormitet 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

72241 - Anden kønslig omgang ved tilsnigelse 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

72242 - Anden kønslig omgang med barn under 15 år 2 5 3 0 1 1 1 1 0 0 0 -4 -80,0

72243 - Anden kønslig omgang med barn under 12 år 3 7 4 0 0 1 3 3 0 0 0 -4 -57,1

72252 - Homoseksualitet med barn under 12 år 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72253 - Homoseksualitet i øvrigt 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

72254 - Homoseksualitet ved vold 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

72256 - Homoseksualitet ved vold med barn under 15 år 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72271 - Rufferi 3 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 -75,0

72275 - Fremmelse af utugt 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

72280 - Utugtig foto/filmoptagelse af person under 18 år 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0

72282 - Blufærdighedskrænkelse ved beføling 65 39 33 5 0 1 42 36 2 1 2 3 7,7

72283 - Blufærdighedskrænkelse ved blotteri 36 29 26 1 0 2 33 21 5 0 7 4 13,8

72284 - Blufærdighedskrænkelse ved beluring 0 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

72285 - Blufærdighedskrænkelse ved verbal uterlighed og lign. 3 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 2 100,0

72286 - Blufærdighedskrænkelse ved anden uterlighed 8 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 -2 -50,0

72287 - Blufærdighedskrænkelse i øvrigt 16 9 6 0 1 1 14 11 3 0 0 5 55,6

72296 - Børnepornografi 14 12 9 1 1 0 7 5 2 0 0 -5 -41,7

72299 - Børnepornografi - besiddelse af/bekendt med 13 15 11 4 0 0 15 12 1 1 1 0 0,0

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Forbrydelser mod liv og legeme

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

73111 - Manddrab 8 14 12 1 0 0 5 3 0 0 2 -9 -64,3

73112 - Forsøg på manddrab 69 54 47 6 0 0 35 29 4 1 0 -19 -35,2

73151 - Uagtsomt manddrab 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2

73152 - Uagtsomt manddrab i forbindelse med færdselsuheld 11 2 2 0 0 0 5 4 0 0 1 3 150,0

Antal anmeldelser

Voldsforbrydelser

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

73241 - Vold 1.194 1.231 1.098 84 9 39 1.130 1.000 63 11 49 -101 -8,2

73251 - Kvalificeret vold 232 246 220 13 1 10 212 191 13 0 5 -34 -13,8

73252 - Vold med skade på legeme eller helbred 13 4 3 0 0 1 7 7 0 0 0 3 75,0

73253 - Vold ved kvindelig omskæring 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73261 - Kvalificeret vold med grov skade 4 3 2 1 0 0 4 2 2 0 0 1 33,3

73262 - Kvalificeret vold med døden til følge 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

Antal anmeldelser

Andre forbrydelser mod liv og legeme

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

73315 - Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 -50,0

73316 - Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld 6 5 2 2 0 1 5 4 0 0 1 0 0,0

73321 - Hensættelse i hjælpeløs tilstand 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0

73341 - Forvoldt fare for liv eller førlighed 46 52 46 1 0 5 34 29 3 1 1 -18 -34,6

73352 - Undladt at hjælpe en person ved ulykke 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100,0

73353 - Undlader at hjælpe/flugt fra færdselsuheld 2 9 6 2 0 1 2 1 0 0 1 -7 -77,8

76

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

77

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Forbrydelser mod den personlige frihed

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

74111 - Ulovlig tvang 18 28 24 2 0 2 10 9 0 0 0 -18 -64,3

74121 - Frihedsberøvelse 5 9 7 0 1 1 7 6 0 0 0 -2 -22,2

74122 - Kvalificeret frihedsberøvelse 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 100,0

74135 - Menneskehandel 7 7 6 0 0 0 5 3 1 0 0 -2 -28,6

Antal anmeldelser

Freds- og æreskrænkelser

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

74211 - Brud på brevhemmeligheden 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0,0

74212 - Uberettiget adgang til andres gemmer 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 100,0

74213 - Ulovlig aflytning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74215 - Uberettiget adgang til EDB-oplysninger 5 3 2 0 0 1 5 3 1 0 0 2 66,7

74217 - Kode til informationssystem, ulovlig anvendelse af 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

74221 - Husfredskrænkelse 66 82 71 4 0 7 124 118 2 0 4 42 51,2

74251 - Udnyttelse af oplysninger om privatlivet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74255 - Uberettiget videregivelse af billeder 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

74261 - Overtrædelse af advarsel 74 97 91 0 0 3 110 109 0 0 0 13 13,4

74262 - Begæring om advarsel 55 61 53 3 0 2 63 53 2 2 6 2 3,3

74263 - Meddelt advarsel (Anvendes ikke til journalisering) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74265 - Trussel på livet 221 253 211 17 2 18 227 194 18 0 12 -26 -10,3

74266 - Bombetrusler/telefonbomber 26 18 11 2 0 5 12 8 1 0 3 -6 -33,3

74271 - Offentlig trussel om voldshandlinger 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 -1 -50,0

74274 - Racediskrimination 6 4 4 0 0 0 10 9 0 0 0 6 150,0

74281 - Æreskrænkelser 2 1 1 0 0 0 5 5 0 0 0 4 400,0

78

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Indbrud i erhvervsvirksomheder mv.

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

75111 - Indbrud i biblioteker 11 9 8 0 0 1 14 10 2 0 2 5 55,6

75112 - Indbrud i børnehave/vuggestue/fritidshjem 171 225 195 15 1 14 335 282 31 7 15 110 48,9

75113 - Indbrud i skole 132 142 116 16 1 9 185 150 15 10 10 43 30,3

75114 - Indbrud i kirke/museum 33 19 15 3 0 1 22 22 0 0 0 3 15,8

75115 - Indbrud i kommunekontor/sygesikringskontor 15 10 7 1 1 1 13 6 5 2 0 3 30,0

75116 - Indbrud i posthus/postkontor 5 3 3 0 0 0 9 8 1 0 0 6 200,0

75117 - Indbrud i svømmehal/idrætsanlæg og lign. 67 94 67 7 7 13 80 62 2 3 13 -14 -14,9

75118 - Indbrud i institution/plejehjem 127 151 138 6 0 7 156 140 11 4 1 5 3,3

75119 - Indbrud i offentligt kontor/bygning i øvrigt 140 169 140 23 3 2 138 118 12 2 6 -31 -18,3

75120 - Indbrud i kaserne (våben/ammunition) 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,0

75131 - Indbrud i bankiers/vekselerer og lignende 2 8 8 0 0 0 1 1 0 0 0 -7 -87,5

75132 - Indbrud i biograf/teater 5 8 6 2 0 0 18 15 3 0 0 10 125,0

75133 - Indbrud i campingplads/vandrehjem 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 -1 -50,0

75134 - Indbrud i tankstation/autohandler 44 44 39 1 0 4 39 28 2 0 9 -5 -11,4

75135 - Indbrud i privat institution 20 26 25 1 0 0 30 28 0 1 1 4 15,4

75136 - Indbrud i beboerklub 27 17 16 0 0 1 21 20 1 0 0 4 23,5

75139 - Indbrud i privat kontor i øvrigt 453 403 350 49 1 2 402 350 46 3 3 -1 -0,2

75140 - Indbrud i selskabslokaler 18 16 16 0 0 0 20 16 3 0 1 4 25,0

75141 - Indbrud i pengeinstitut 16 16 13 1 0 2 8 6 1 1 0 -8 -50,0

75150 - Indbrud i sportsforretning 11 25 19 4 1 1 15 14 1 0 0 -10 -40,0

75151 - Indbrud i beklædnings- skind-/fodtøjsfor. 111 166 137 26 0 2 134 111 18 4 1 -32 -19,3

75152 - Indbrud i kiosk/cigar- og vinhandel 83 88 71 12 1 4 122 99 20 1 2 34 38,6

75153 - Indbrud i købmand/supermarked/mejeri 72 124 86 19 2 17 96 75 15 1 5 -28 -22,6

75154 - Indbrud i radio-/fotoforretning 19 26 17 9 0 0 6 4 1 1 0 -20 -76,9

75155 - Indbrud i urmager/guldsmed 27 25 21 3 1 0 17 15 2 0 0 -8 -32,0

75156 - Indbrud i cafeteria/restaurant 382 510 433 55 6 16 613 524 70 7 11 103 20,2

75157 - Indbrud i hotel/motel 16 21 20 1 0 0 23 22 0 0 0 2 9,5

75158 - Indbrud i EDB-forretning 9 9 5 4 0 0 12 12 0 0 0 3 33,3

75159 - Indbrud i optikerforretning 16 18 16 2 0 0 27 23 4 0 0 9 50,0

75169 - Indbrud i forretning i øvrigt 496 598 473 91 4 29 628 492 108 8 18 30 5,0

75170 - Indbrud i våbenlager/-fabrik/-forretning 1 3 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0,0

75171 - Indbrud i fabrik 3 4 4 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0,0

75172 - Indbrud i lager og lignende 83 83 65 5 0 13 89 76 3 0 10 6 7,2

75173 - Indbrud i værksted 54 63 49 3 0 11 65 52 3 2 8 2 3,2

75174 - Indbrud i tømmerhandel/byggemarked 16 27 18 2 1 5 20 15 1 0 4 -7 -25,9

75175 - Indbrud i EDB-virksomhed 13 15 13 2 0 0 14 13 1 0 0 -1 -6,7

75179 - Indbrud i virksomhed i øvrigt 287 429 338 54 5 31 493 402 60 7 24 64 14,9

75181 - Indbrud i apotek 6 3 3 0 0 0 9 9 0 0 0 6 200,0

75182 - Indbrud i hospital 11 10 9 1 0 0 11 7 4 0 0 1 10,0

75183 - Indbrud i lægekonsultation og lignende 115 82 60 18 1 3 98 83 10 0 5 16 19,5

75184 - Indbrud i øvrigt 261 324 264 39 5 14 366 306 35 5 16 42 13,0

75191 - Pengeskabstyveri ved skærebrænder 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0

75192 - Pengeskabstyveri ved sprængstof 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75193 - Pengeskabstyveri ved vinkelslibere 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0

75194 - Pengeskabstyveri ved andre måder 75 26 24 0 0 1 19 13 2 0 4 -7 -26,9

79

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Indbrud i beboelse mv.

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 158 188 Total 101 147 155 185 09/10 %

75211 - Indbrud i villa og lignende 1.646 2.261 1.664 155 90 346 1.781 1.356 113 83 226 -480 -21,2

75212 - Indbrud i lejlighed 2.714 3.194 2.731 422 4 34 3.907 3.263 573 2 66 713 22,3

75213 - Indbrud i værelse 69 73 70 1 1 1 60 51 4 3 2 -13 -17,8

75214 - Indbrud i skib/båd (fast bemandede) 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,0

75215 - Indbrud i nybygning/prøvehus 5 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0,0

75216 - Indbrud i skib/båd (lystbåde) 14 47 40 0 0 7 20 17 0 1 2 -27 -57,4

75217 - Indbrud i landejendom 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0

75311 - Indbrud i fritidshus 71 91 75 2 8 6 61 49 4 2 6 -30 -33,0

75312 - Indbrud i garage/udhus 70 95 61 14 5 15 80 52 6 6 16 -15 -15,8

75313 - Indbrud i kælder-/lofts-/pulterrum 684 719 590 79 3 47 987 802 140 2 43 268 37,3

75314 - Indbrud i campingvogn 18 9 7 0 0 2 7 7 0 0 0 -2 -22,2

75315 - Indbrud i kolonihavehus 252 300 248 6 13 33 319 265 16 6 31 19 6,3

75331 - Indbrud i arbejdsskur/kontorvogn og lignende. 64 39 34 1 0 4 47 40 3 1 3 8 20,5

75332 - Indbrud i isbod/pølsebod 7 14 12 0 0 2 11 11 0 0 0 -3 -21,4

Antal anmeldelser

Tyveri af køretøj

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

75411 - Tyveri af registreret køretøj 132 178 137 24 2 11 128 107 5 1 11 -50 -28,1

75421 - Tyveri af knallert 48 80 64 4 1 11 31 27 2 1 1 -49 -61,3

75431 - Tyveri af cykel 103 173 143 20 2 7 135 118 16 0 1 -38 -22,0

75432 - Tyveri af barnevogn/klapvogn 164 176 138 33 1 4 219 173 41 1 4 43 24,4

75441 - Tyveri af uregistreret køretøj 15 35 27 0 0 6 29 20 4 2 3 -6 -17,1

75442 - Tyveri af skib/båd/fly 29 37 26 0 5 6 38 23 0 4 11 1 2,7

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Tyveri fra

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

75511 - Tyveri fra personbil 4.212 5.038 4.331 486 21 191 3.903 3.212 455 29 201 -1.135 -22,5

75512 - Tyveri fra lastbil/varebil 820 1.021 843 83 2 92 987 774 81 6 124 -34 -3,3

75513 - Tyveri fra motorcykel/scooter 10 13 13 0 0 0 9 8 1 0 0 -4 -30,8

75514 - Tyveri fra knallert 16 11 9 1 0 1 9 8 1 0 0 -2 -18,2

75515 - Tyveri fra cykel 269 492 430 57 0 5 361 303 55 0 3 -131 -26,6

75516 - Tyveri fra både 44 80 51 0 13 15 59 30 0 10 19 -21 -26,3

75519 - Tyveri fra andet køretøj 117 91 79 7 0 5 53 44 3 0 4 -38 -41,8

75531 - Tyveri fra automat i møntvaskeri etc. 20 17 14 3 0 0 9 8 1 0 0 -8 -47,1

75532 - Tyveri fra benzinautomat 76 113 103 0 0 10 781 743 4 4 30 668 591,2

75533 - Tyveri fra frimærkeautomat 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

75534 - Tyveri fra vareautomat 22 4 3 0 0 0 9 8 1 0 0 5 125,0

75535 - Tyveri fra telefonautomat 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0

75536 - Tyveri fra parkometerautomat 8 13 12 1 0 0 6 6 0 0 0 -7 -53,8

75537 - Tyveri fra spilleautomat 8 4 3 1 0 0 7 7 0 0 0 3 75,0

75551 - Tyveri fra cafeteria/restauration 4.088 3.482 3.404 59 2 11 1.719 1.652 44 2 18 -1.763 -50,6

75552 - Tyveri fra hotel/motel 315 227 212 6 0 4 163 152 4 1 5 -64 -28,2

75553 - Tyveri fra kasseapparat 80 154 137 11 1 4 95 82 8 2 3 -59 -38,3

75560 - Butikstyveri fra andre forretninger 1.157 908 550 52 0 304 855 437 54 0 361 -53 -5,8

75561 - Butikstyveri beklædning/skind/fodtøj 700 631 547 66 0 17 626 570 39 1 15 -5 -0,8

75562 - Butikstyveri kiosk/cigar-/vinhandel 171 162 125 0 0 37 195 148 4 1 42 33 20,4

75563 - Butikstyveri købmand/supermarked/mejeri 2.509 2.998 2.588 289 9 111 3.245 2.881 288 8 67 247 8,2

75564 - Butikstyveri radio/fotoforretning 64 66 52 10 0 4 36 25 8 0 3 -30 -45,5

75565 - Butikstyveri urmager/guldsmed 19 13 12 1 0 0 11 9 2 0 0 -2 -15,4

75566 - Butikstyveri møntvaskeri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75567 - Tyveri fra udstilling 57 40 35 4 0 1 42 34 7 1 0 2 5,0

75568 - Tyveri fra møntvaskeri 62 45 38 5 0 2 25 20 1 0 4 -20 -44,4

75569 - Tyveri fra andre butikker 633 398 338 39 1 20 335 263 41 0 29 -63 -15,8

75570 - Butikstyveri, tricktyveri 130 102 73 20 1 7 85 76 8 1 0 -17 -16,7

75571 - Rudeknusningstyveri fra radio-/fotoforretning 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0

75572 - Rudeknusningstyveri fra urmager/guldsmed 6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 300,0

75579 - Rudeknusningstyveri i øvrigt 37 21 21 0 0 0 11 11 0 0 0 -10 -47,6

75580 - Tyveri, tricktyveri i beboelse 247 372 279 73 1 19 549 403 108 3 35 177 47,6

80

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

81

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Tyveri fra (fortsat fra sidste side …)

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

75581 - Tyveri fra campingplads 3 3 2 0 0 1 2 2 0 0 0 -1 -33,3

75582 - Tyveri fra garderobe 357 335 285 41 1 8 420 371 33 1 15 85 25,4

75583 - Tyveri fra skole/fritidshjem og lignende 522 435 323 99 1 12 380 279 83 3 15 -55 -12,6

75584 - Tyveri fra lejlighed/værelse/etageejendom 869 854 714 109 3 27 1.005 850 115 7 32 151 17,7

75585 - Tyveri fra villa/landejendom 185 184 125 10 16 33 215 158 23 8 25 31 16,8

75586 - Tyveri fra kælder og lignende 374 551 448 76 2 25 477 396 58 2 21 -74 -13,4

75587 - Tyveri fra svømmehal/idrætsanlæg/omklædningsrum 479 402 343 41 3 14 376 311 46 1 18 -26 -6,5

75588 - Tyveri fra udhængsskab 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

75589 - Tyveri fra hospitaler/plejehjem 269 162 136 23 1 2 124 98 22 0 4 -38 -23,5

75590 - Tyveri fra fritidshus 18 38 32 2 0 4 33 28 1 1 3 -5 -13,2

75591 - Tyveri fra institution 129 101 86 13 0 2 80 64 12 1 3 -21 -20,8

75592 - Tyveri fra kontor 602 517 430 75 1 11 465 389 66 2 7 -52 -10,1

75593 - Tyveri fra kaserne 0 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 50,0

75594 - Tyveri fra byggeplads 223 178 151 10 3 14 165 141 17 1 6 -13 -7,3

75595 - Tyveri fra døgnboks 2 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 -66,7

75596 - Tyveri fra kaserne (våben/ammunition) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75597 - Tyveri fra pengeautomat 1.776 1.915 1.712 137 1 33 1.870 1.696 119 5 38 -45 -2,3

75598 - Tyveri fra garage/udhus 88 105 59 5 9 32 85 41 4 10 30 -20 -19,0

75599 - Tyveri fra andre steder 1.927 1.421 1.174 102 16 105 1.773 1.484 138 18 118 352 24,8

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Ulovlig omgang med hittegods

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

75701 - Ulovlig omgang med hittegods 128 187 138 10 2 34 165 148 1 0 6 -22 -11,8

Antal anmeldelser

Underslæb, bedrageri og mandatsvig

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

76111 - Underslæb/tilegnelse af ting 20 14 10 0 0 4 15 14 1 0 0 1 7,1

76113 - Underslæb/forbrug af penge 27 26 19 4 0 3 36 26 7 0 3 10 38,5

76141 - Bedrageri 778 642 522 44 1 20 1.091 884 87 4 36 449 69,9

76142 - Bedrageri checks, overtræk egen konto 9 8 7 1 0 0 11 9 1 1 0 3 37,5

76143 - Bedrageri - stjålne checks 22 38 31 4 0 1 85 67 9 3 4 47 123,7

76145 - Bedrageri dankort, overtræk egen konto 55 68 61 6 0 0 48 41 2 0 4 -20 -29,4

76146 - Bedrageri øvrige kontokort, egen konto 6 10 9 0 0 0 26 25 0 0 0 16 160,0

76147 - Bedrageri øvrige kontokort, stjålne 59 42 33 5 0 3 18 14 2 0 0 -24 -57,1

76149 - Bedrageri, stjålne dankort 176 125 114 6 0 1 201 184 8 0 5 76 60,8

76151 - Databedrageri 332 138 100 13 0 0 373 311 30 2 3 235 170,3

76171 - Mandatsvig 1 7 5 2 0 0 6 5 0 0 0 -1 -14,3

76173 - Mandatsvig dankort 4 16 16 0 0 0 1 1 0 0 0 -15 -93,8

Antal anmeldelser

Tyveri af

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

75601 - Tyveri af afgrøder (korn og lignende) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2

75602 - Tyveri af benzin/olie 121 242 223 1 0 16 285 229 1 1 50 43 17,8

75603 - Tyveri af el/gas 9 6 6 0 0 0 10 10 0 0 0 4 66,7

75604 - Tyveri af forsendelse 233 146 121 8 0 13 78 62 3 2 8 -68 -46,6

75605 - Tyveri af husdyr 4 7 6 0 0 1 5 3 1 1 0 -2 -28,6

75606 - Tyveri af nummerplader 1.809 2.114 1.662 158 24 233 2.806 2.165 233 59 307 692 32,7

75607 - Tyveri fra lomme/taske 10.579 11.160 10.105 642 20 320 14.035 12.682 913 27 358 2.875 25,8

75608 - Tasketyveri 2.133 3.658 3.316 201 6 111 4.771 4.307 291 5 156 1.113 30,4

75609 - Tyveri i tog/skib/fly/bus 2.208 1.234 1.028 72 0 105 651 507 58 0 70 -583 -47,2

75611 - Tyveri i lufthavne 362 227 6 0 0 213 212 2 0 0 207 -15 -6,6

75612 - Tyveri i forbindelse med prostitution 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

75613 - Tyveri på banegårde 2.076 874 860 3 0 10 170 162 1 0 7 -704 -80,5

75614 - Tyveri af narkotika (udover 75181-75183) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0

75615 - Tyveri i plads 241 205 143 23 0 38 188 117 12 2 57 -17 -8,3

75616 - Tyveri i forbindelse med vold 10 9 8 0 0 1 12 12 0 0 0 3 33,3

75619 - Tyveri i øvrigt 558 620 488 38 4 65 580 505 43 2 17 -40 -6,5

75621 - Tyveri af våben 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 -50,0

75622 - Tyveri af fiskeredskaber/garn og lignende 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -50,0

75623 - Tyveri af metaller (skrot/afklip/afbrænding) 19 4 3 0 0 1 2 2 0 0 0 -2 -50,0

82

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

Antal anmeldelser

Afpresning, åger og skyldnersvig

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

76211 - Afpresning 32 34 29 1 0 1 26 20 2 0 0 -8 -23,5

76221 - Åger 1 7 3 0 0 0 3 3 0 0 0 -4 -57,1

76231 - Skyldnersvig 9 8 6 1 0 1 12 10 0 0 2 4 50,0

83

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Røveri

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

76311 - Røveri mod pengeinstitut 11 19 14 5 0 0 22 16 5 1 0 3 15,8

76321 - Særligt farligt røveri mod pengeinstitut 10 13 8 2 1 2 13 11 0 0 2 0 0,0

76312 - Røveri mod offentlig kontor 0 6 6 0 0 0 4 3 0 0 1 -2 -33,3

76322 - Særligt farligt røveri mod offentligt kontor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76313 - Røveri mod forretning 170 265 226 30 0 8 224 194 22 0 7 -41 -15,5

76323 - Særligt farligt røveri mod forretning 45 56 51 4 1 0 51 43 7 0 1 -5 -8,9

76314 - Røveri mod tankstation 32 23 23 0 0 0 19 17 0 0 1 -4 -17,4

76324 - Særligt farligt røveri mod tankstation 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 -1 -33,3

76315 - Røveri mod værditransport 1 6 6 0 0 0 3 2 0 0 0 -3 -50,0

76325 - Særligt farligt røveri mod værditransport 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

76326 - Særligt farligt røveri - kassetterøveri 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

76317 - Røveri mod person i egen bolig 22 53 44 7 0 2 51 42 8 0 1 -2 -3,8

76327 - Særligt farligt røveri mod person i egen bolig 1 6 3 2 0 1 1 1 0 0 0 -5 -83,3

76319 - Røveri mod andre 621 956 855 83 0 16 644 573 59 0 10 -312 -32,6

76329 - Særligt farligt røveri mod andre 32 24 20 2 0 2 12 10 2 0 0 -12 -50,0

Antal anmeldelser

Skattesvig

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 195 09/10 %

76401 - Grov skattesvig 8 2 2 0 0 0 31 22 2 0 3 29 1450,0

76402 - Momssvig/grov 16 2 1 1 0 0 30 26 2 0 1 28 1400,0

76403 - Svig med EU-midler 8 14 14 0 0 0 7 6 0 0 0 -7 -50,0

76404 - Socialbedrageri 9 10 3 3 0 3 9 9 0 0 0 -1 -10,0

76405 - Bedrageri, arbejdsløshedskasse 29 33 24 7 0 2 25 19 6 0 0 -8 -24,2

Antal anmeldelser

Hæleri

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Totalbenhavn riksberg Dragør Tårnby Total benhavn riksberg Dragør Tårnby 09/10 %

76601 - Hæleri 184 192 167 1 7 7 202 168 8 4 8 10 5,2

76602 - Hæleri - groft/forretningsmæssig 4 2 2 0 0 0 8 5 0 0 1 6 300,0

76611 - Hæleri med hensyn til narkotika 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

76612 - Hæleri med hensyn til narkotika - groft 0 3 1 0 0 0 5 3 0 0 0 2 66,7

76621 - Hæleri med hensyn til våben/ammunition 15 43 34 3 1 3 23 14 4 0 0 -20 -46,5

76622 - Hæleri med hensyn til våben/ammunition - groft 0 30 27 1 0 0 21 20 0 0 0 -9 -30,0

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Hærværk

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

77111 - Hærværk 4.267 4.243 3.506 365 44 328 3.781 3.184 286 53 258 -462 -10,9

77112 - Groft hærværk 125 115 100 2 1 12 75 67 5 0 3 -40 -34,8

77113 - Groft uagtsomt hærværk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77116 - Hærværk, skærpende omstændighed 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

77117 - Hærværk, groft (skærpende omstændighed) 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0

77114 - Hærværk, graffiti 816 615 470 117 8 20 510 448 35 1 18 -105 -17,1

77115 - Hærværk, groft, graffiti 28 20 17 2 0 1 304 68 0 0 0 284 1420,0

77119 - Hærværk, groft, graffiti (skærpende omstændighed) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

77121 - Hærværk med hensyn til EDB-materiel 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0

77141 - Ødelæggelse af egne ting 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

Antal anmeldelser

Brugstyveri

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

77278 - Brugstyveri af skib/båd/fly 5 8 6 0 0 2 8 6 0 1 1 0 0,0

77279 - Brugstyveri af påhængskøretøj, registreret knallert m.v. 420 429 346 42 4 32 410 344 23 5 36 -19 -4,4

77281 - Brugstyveri af registreret personbil 1.915 1.701 1.356 182 14 118 1.542 1.206 198 15 91 -159 -9,3

77282 - Brugstyveri af registreret lastbil/varebil 235 227 198 13 1 10 272 225 29 3 14 45 19,8

77283 - Brugstyveri af registreret motorcykel/scooter 246 265 216 28 2 18 192 166 11 2 11 -73 -27,5

77284 - Brugstyveri af udlejningskøretøj 9 13 8 0 0 5 6 6 0 0 0 -7 -53,8

77285 - Brugstyveri af uregistreret personbil 24 22 19 1 0 1 17 14 0 0 2 -5 -22,7

77286 - Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebil 8 8 6 0 0 2 4 4 0 0 0 -4 -50,0

77287 - Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooter 16 16 12 1 2 1 10 7 2 0 1 -6 -37,5

77289 - Brugstyveri af andet motorkøretøj 141 105 69 2 5 29 67 51 1 3 12 -38 -36,2

77311 - Brugstyveri af knallert 64 52 40 4 0 8 31 26 3 0 2 -21 -40,4

77411 - Brugstyveri af cykel 95 159 139 13 1 6 157 130 20 0 7 -2 -1,3

77511 - Brugstyveri af andet 99 108 87 11 2 5 56 48 2 0 6 -52 -48,1

77512 - Hindringer af andres ret 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

77521 - Brugstyveri af EDB-materiel 4 6 5 0 0 1 1 1 0 0 0 -5 -83,3

84

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

85

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Selvtægt, svig, vildledende angivelser mv.

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

77621 - Svig, der ikke er bedrageri 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0

77641 - Svigagtig opnåelse af kredit 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0

77645 - Bortfjernelse uden at betale 22 14 12 1 1 0 5 5 0 0 0 -9 -64,3

77647 - Tilsnigelse af adgang uden at betale 16 5 5 0 0 0 7 7 0 0 0 2 40,0

77651 - Returkommision 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0

77658 - Piratkopiering, særligt skærpende omstændigheder 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

77661 - Ulovlig forværrelse af formuestilling 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

77685 - Betalingsmiddel/-kort, uberettiget anvendelse, videregivelse 3 2 2 0 0 0 4 2 1 0 0 2 100,0

77694 - Uagtsomt hæleri 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0,0

Antal anmeldelser

Færdselsuheld

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

80111 - Færdselsuheld med ringe materiel skade med personskade 355 298 239 40 0 19 246 208 27 2 9 -52 -17,4

80112 - Færdselsuheld med ringe materiel skade uden personskade 1.987 1.788 1.499 171 19 99 1.795 1.521 144 17 112 7 0,4

80113 - Færdselsuheld med betydelig materiel skade med personskade 87 50 43 1 1 5 51 42 5 0 4 1 2,0

80114 - Færdselsuheld med betydelig materiel skade uden personskade 227 244 211 17 1 15 224 204 10 1 9 -20 -8,2

80115 - Færdselsuheld med ingen materiel skade med personkade 44 33 29 4 0 0 57 48 6 1 1 24 72,7

80116 - Færdselsuheld spirituskørsel m/P-skade 59 35 23 3 0 9 40 32 4 1 3 5 14,3

80117 - Færdselsuheld spirituskørsel u/P-skade 162 126 103 15 1 7 125 97 12 1 15 -1 -0,8

80119 - FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer m/P-skade 9 7 7 0 0 0 4 3 0 0 1 -3 -42,9

80122 - Færdselsuheld, spirituskørsel, ej betryggende m/P-skade 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80129 - FUH. Motorfører medicin mv. m/P-skade 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2

80132 - Færdselsuheld, motorfører, spirituskørsel, ej betryggende u/P-skade 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

80140 - FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket m/P-skade 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 3

80144 - FUH. Motorfører, medicin mv. u/P-skade 6 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 -3 -60,0

80145 - FUH. Knallertkører, medicin mv. u/P-skade 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

80146 - FUH. Cyklist mv. spirituspåvirket u/P-skade 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

80148 - FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer u/P-skade 13 21 20 1 0 0 23 22 1 0 0 2 9,5

Antal anmeldelser

Spirituskørsel (euf. stoffer og medicin)

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

80201 - Spirituskørsel 1.283 1.003 892 53 16 42 948 830 53 9 54 -55 -5,5

80220 - Sprituskørsel, ej betryggende 6 6 6 0 0 0 2 2 0 0 0 -4 -66,7

80239 - Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer 268 400 376 8 1 14 468 436 20 1 11 68 17,0

80241 - Motorfører, medicin mv. 26 18 15 1 0 2 8 7 1 0 0 -10 -55,6

80261 - Knallertkører, medicin mv. 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 -50,0

80271 - Cyklist mv. spirituspåvirket 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Øvrige færdselsovertrædelser

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

81010 - Manglende agtpågivenhed 267 288 242 27 2 17 331 291 28 1 11 43 14,9

81020 - Ikke efterkommet anvisning 2.857 4.023 3.787 86 4 144 4.460 4.128 125 2 205 437 10,9

81021 - Lyssignal - kørsel frem mod rødt/gult lys 1.926 2.684 2.464 203 1 16 4.126 3.594 505 3 24 1.442 53,7

81022 - Hastighedsovertrædelse ved forbudstavle 342 271 236 0 2 33 305 293 1 1 10 34 12,5

81023 - Automatisk trafikkontrol. Hastighedsovertrædelse ved forbudstavle 471 646 261 0 0 385 1.059 789 0 0 269 413 63,9

81025 - Automatisk trafikkontrol. Hastighedsovertrædelse ved forbudstavle 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

81026 - ATK - Hastighedsovertrædelse, færdselstavle (klip) 60 73 21 0 0 52 165 143 0 0 22 92 126,0

81030 - Automatisk trafikkontrol. Lyssignal - kørsel frem mod rødt/gult lys (klip) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81032 - Kørsel frem mod rødt lys (klip) 1.770 1.729 1.616 75 4 32 2.078 1.924 95 2 56 349 20,2

81033 - Kørsel mod kørselsretningen (klip) 251 262 251 6 0 5 314 290 11 3 10 52 19,8

81034 - Spærrelinier, overskridelse i.f.m. overhaling (klip) 101 112 87 19 1 5 144 114 22 0 8 32 28,6

81035 - Kørsel i nødspor (klip) 19 21 13 0 0 8 9 4 0 0 5 -12 -57,1

81036 - Overhaling, færdselstavle/afmærkning (klip) 12 25 20 0 0 5 20 19 0 0 1 -5 -20,0

81037 - Vigepligt, færdselstavle/afmærkning (klip) 11 16 15 0 0 1 13 12 0 0 1 -3 -18,8

81038 - Hastighed, færdselstavle (klip) 1.653 1.030 960 0 2 68 1.415 1.336 1 7 68 385 37,4

81039 - Passage af jernbaneoverkørsel (klip) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81040 - Udrykningskørsel 6 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0,0

81051 - Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 1 (undlader at standse) 46 62 51 9 1 1 85 77 5 0 3 23 37,1

81052 - Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 1 (undlader at yde hjælp) 3 17 15 2 0 0 9 7 1 0 1 -8 -47,1

81053 - Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 2-6 29 75 66 5 1 3 91 71 12 0 8 16 21,3

81060 - Forkert placering på vejen 400 384 362 18 2 2 498 459 21 1 17 114 29,7

81061 - For kort afstand til forankørende (klip) 34 36 30 0 1 5 23 20 1 0 2 -13 -36,1

81062 - Kørsel venstre om helleanlæg mv. (klip) 38 47 39 3 0 5 56 48 7 0 1 9 19,1

81080 - Forkert svingning mv. 42 46 43 3 0 0 42 39 1 0 2 -4 -8,7

81085 - Svingning mv., til fare/unødig ulempe (klip) 21 23 19 3 0 1 29 25 1 0 3 6 26,1

81090 - Forkert vending, bakning, vognbaneskift 59 47 40 4 0 3 60 52 3 0 5 13 27,7

81091 - Vending eller bakning, til fare/ulempe (klip) 65 50 35 9 0 6 48 35 6 0 7 -2 -4,0

81092 - Vognbaneskift, igangsætning, placering, standsning til fare/ulempe (klip) 82 92 84 6 0 2 85 82 0 0 3 -7 -7,6

81110 - Kørsel ved busstoppested mv. 1 23 22 0 0 1 4 4 0 0 0 -19 -82,6

81120 - Kørsel ved møde af andre køretøjer 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2

81130 - Kørsel ved overhaling 14 15 13 1 0 1 8 6 1 0 1 -7 -46,7

81131 - Overhaling, kørsel ved (klip) 250 261 239 13 0 7 245 227 8 0 10 -16 -6,1

81135 - Overhaling, øget hastighed (klip) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81140 - Vognbaneskift, forbud mod (klip) 11 11 11 0 0 0 8 8 0 0 0 -3 -27,3

81150 - Overtrådt forbud mod overhaling 2 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 -1 -33,3

81152 - Overhaling, forbud mod (klip) 17 8 5 3 0 0 15 11 4 0 0 7 87,5

81155 - Overhaling, ved fodgængerfelt (klip) 6 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

86

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

87

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Øvrige færdselsovertrædelser (fortsat fra sidste side …)

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

81170 - Vigepligtsforseelse 171 173 136 26 4 7 176 148 14 2 12 3 1,7

81171 - Vigepligt, ubetinget, afmærkning (klip) 100 95 85 6 3 1 101 92 5 1 3 6 6,3

81172 - Vigepligt, ubetinget, udkørsel (klip) 69 64 52 10 0 2 57 49 7 1 0 -7 -10,9

81173 - Vigepligt, højre (klip) 17 10 8 2 0 0 8 8 0 0 0 -2 -20,0

81174 - Svingning, ej sket uden ulempe (klip) 193 179 148 18 0 13 182 155 16 3 8 3 1,7

81190 - Forpligtelser overfor gående 54 44 40 4 0 0 59 54 4 1 0 15 34,1

81210 - Standsning og parkering 443 348 298 40 0 10 185 161 13 0 11 -163 -46,8

81220 - Signal- og tegngivning 176 166 148 6 2 9 198 176 10 4 8 32 19,3

81230 - Forkert lygteføring, manglende afmærkning 958 913 875 26 2 10 830 773 50 2 5 -83 -9,1

81252 - Kap- og væddekørsel (klip) 15 9 8 0 0 1 3 3 0 0 0 -6 -66,7

81260 - Generende/forstyrrende kørsel 94 100 91 5 0 4 73 62 2 1 8 -27 -27,0

81265 - Overtrådt hastighedsbestemmelse, § 41 54 39 34 1 0 4 26 19 1 0 6 -13 -33,3

81270 - Overtrådt hastighedsbestemmelse, § 42 og § 43a 403 330 296 4 0 28 385 353 1 2 27 55 16,7

81271 - Automatisk trafikkontrol. Hastighedsovertrædelser 38.055 35.812 32.382 2.388 82 944 31.507 27.735 2.537 175 1.050 -4.305 -12,0

81272 - Automatisk trafikkontrol. Hastighedsovertrædelser 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

81273 - Automatisk trafikkontrol. Hastighedsovertrædelser 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 100,0

81274 - ATK - Hastighedsovertrædelse (klip) 5.537 4.907 4.585 207 13 99 3.788 3.389 255 19 122 -1.119 -22,8

81278 - Hastighed, generelle (klip) 1.970 2.105 1.990 10 1 104 2.000 1.783 2 15 200 -105 -5,0

81279 - Hastighed, køretøjsbestemt (klip) 5 2 1 0 0 1 6 4 0 0 2 4 200,0

81290 - Kørsel på motorvej mv. 29 26 13 0 0 13 12 4 0 0 8 -14 -53,8

81330 - Særlige regler for cyklister 950 829 782 39 2 6 1.009 948 50 1 10 180 21,7

81340 - Særlige regler for knallertkørsel 918 574 509 21 3 41 599 478 38 20 63 25 4,4

81370 - Særlige regler for motorcykelkørsel 4 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0,0

81391 - Spirituskørsel, manglende hindring af 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 -2 -66,7

81395 - Mobiltelefon mv., brug af 7.469 9.169 8.334 565 23 245 11.049 9.763 838 19 427 1.880 20,5

81397 - ATK - Mobiltelefon, brug af håndholdt 0 84 80 1 0 3 182 160 12 1 9 98 116,7

81407 - Kørsel uden førerret til traktor/motorredskab 2 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 -75,0

81408 - Kørsel uden førerret til reg.pligtig knallert 74 45 37 2 0 6 50 40 4 1 5 5 11,1

81409 - Kørsel uden førerret til motorkøretøj 2.398 2.473 2.256 111 10 75 2.834 2.544 125 14 66 361 14,6

81410 - Kørekort, kørsel uden at medbringe kørekort eller nægte at forevise 3.273 3.277 3.156 66 6 48 3.144 2.919 130 20 73 -133 -4,1

81411 - Kørsel trods nægtelse af kørekort 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 3 300,0

81412 - Kørsel uden førerret, - har kørekort men ej til kategori 112 137 130 2 1 4 95 87 5 0 3 -42 -30,7

81415 - Kørsel uden erhvervsmæssig førerret 9 4 4 0 0 0 10 10 0 0 0 6 150,0

81416 - Kørsel uden førerret - bus 3 6 5 1 0 0 2 2 0 0 0 -4 -66,7

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Øvrige færdselsovertrædelser (fortsat fra sidste side …)

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

81420 - Inddragelse af kørekort - utilfredsst. helbred 61 53 0 0 0 0 38 1 0 0 1 -15 -28,3

81423 - Inddragelse af kørekort - mangl.kørefærdighed 203 163 1 0 0 0 145 1 0 0 0 -18 -11,0

81424 - Inddragelse af kørekort - falsk udenlandsk 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

81425 - Inddragelse af kørekort, ej mødt til kontrollerende prøve 243 202 3 1 0 0 243 7 4 0 0 41 20,3

81426 - Kørekort nægtet, - sygdom, ædruelighed, stof 12 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 6 100,0

81427 - Kørekort/erhverv nægtet, strafbare forhold 18 22 0 0 0 0 17 0 0 0 0 -5 -22,7

81430 - Øvelseskørsel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81440 - Ikke opfyldt oplysningspligt mv. 630 639 570 33 4 16 778 709 31 3 16 139 21,8

81445 - Lille knallert, ej lovlig, 40-42 km/t 3 20 15 1 0 4 5 1 0 1 3 -15 -75,0

81446 - Lille knallert, ej lovlig, 43 km/t eller derover 74 190 167 7 4 12 187 132 4 15 36 -3 -1,6

81447 - Stor knallert, ej lovlig, 60-63 km/t 5 7 7 0 0 0 4 3 1 0 0 -3 -42,9

81448 - Stor knallert, ej lovlig, 64 km/t eller derover 4 23 19 1 1 2 22 19 0 0 3 -1 -4,3

81449 - Knallert, ej lovlig, konstruktiv ændret/hastighedsforøgelse 48 26 17 3 0 6 40 28 1 1 10 14 53,8

81450 - Mangler ved køretøj (udstyrsbekendtgørelsen) 1.521 1.553 1.454 62 7 30 1.470 1.303 72 15 79 -83 -5,3

81451 - Hastighedsbegrænser, ændring/manglende 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

81490 - Tilkobling og slæbning 7 9 6 1 0 2 6 4 0 0 2 -3 -33,3

81510 - Manglende registrering 375 423 383 16 4 19 584 518 30 4 30 161 38,1

81520 - Overtrådt registreringsbekendtgørelsen 559 655 609 26 1 18 647 588 26 3 27 -8 -1,2

81522 - ATK - Registreringsbekendtgørelse (manglende nummerplade) 0 5 4 1 0 0 5 4 0 0 1 0 0,0

81550 - Ulovlig kørsel med udenlandsk køretøj 101 117 109 4 0 4 127 118 5 0 4 10 8,5

81560 - Ikke brug af sikkerhedssele 7.522 6.994 6.556 285 15 137 7.115 6.541 370 16 186 121 1,7

81562 - ATK - Sikkerhedssele, ikke brug af 0 75 62 10 0 3 42 31 4 0 7 -33 -44,0

81565 - Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 15 år (klip) 225 271 245 18 1 7 292 264 12 4 12 21 7,7

81566 - Befordring af børn uden særligt sikkerhedsudstyr (klip) 159 112 101 9 0 2 102 85 4 2 11 -10 -8,9

81567 - Befordring af børn i øvrigt (klip) 6 2 2 0 0 0 8 7 0 0 1 6 300,0

81568 - Befordring af børn u. 15 år på forsæde (klip) 3 11 9 1 0 1 12 12 0 0 0 1 9,1

81569 - Befordring af børn (klip) 6 8 7 0 0 1 9 7 0 0 2 1 12,5

81570 - Ikke brug af styrthjelm 824 588 527 28 6 27 589 495 34 13 46 1 0,2

81574 - Styrthjelm, 5-14 år uden sikkerhedssele (klip) 7 1 1 0 0 0 7 7 0 0 0 6 600,0

81580 - Forkert belæsning af køretøj 19 26 25 1 0 0 22 21 0 0 1 -4 -15,4

81581 - Overtrædelse ved national/international transport af farligt gods 13 22 22 0 0 0 10 10 0 0 0 -12 -54,5

81590 - Forkerte dimensioner for køretøj 7 5 4 1 0 0 7 5 1 0 1 2 40,0

81611 - Overlæs, totalvægt 79 55 52 0 0 3 48 47 0 0 1 -7 -12,7

81630 - Blokvognskørsel 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

81640 - Forurening af vej mv. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

81670 - Ikke tegnet forsikring 268 239 214 13 2 10 392 345 23 2 21 153 64,0

81685 - Frakendelsestid - kørsel i 575 753 681 42 1 19 885 770 42 2 71 132 17,5

81810 - Konfiskation af motorkøretøj 1 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 -3 -75,0

81811 - Konfiskation af stor eller lille knallert 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0

81880 - Handlinger i udlandet 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

81990 - Overtrådt andre regler i færdselsloven 248 269 200 13 1 3 278 236 15 0 7 9 3,3

81999 - Konfiskation af knallertdele 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

89

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 COP 15:

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Politiafspærring ved Børsen

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Særlove

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

84110 - Lov om euforiserende stoffer 5.738 5.000 4.452 85 7 445 4.543 4.064 75 12 367 -457 -9,1

84111 - Lov om euforiserende stoffer (Salg) 1.035 809 774 17 2 14 861 831 13 3 11 52 6,4

84120 - Retsplejeloven 12 13 13 0 0 0 12 10 1 0 0 -1 -7,7

84121 - Optage/transmittere billeder, lyd og tekst. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

84129 - Retsplejeloven, nægter at opgive navn 108 116 109 3 0 4 92 83 4 0 5 -24 -20,7

84130 - Udlændingeloven 647 975 698 7 0 254 1.299 747 21 1 521 324 33,2

84137 - Udlændingeloven § 59, Ulovligt arbejde / arbejdsgivere 51 127 110 14 2 1 137 133 3 0 0 10 7,9

84141 - Udlændingeloven § 59 b, overtrædelse af meddelt indrejseforbud 0 0 0 0 0 0 37 28 4 0 5 37

84142 - Udlændingeloven § 59, stk. 1, nr. 2, ulovligt ophold 0 0 0 0 0 0 129 55 2 0 72 129

84143 - Udlændingeloven § 59, Menneskesmugling 7 4 1 0 0 3 3 2 0 0 1 -1 -25,0

84145 - Udlændingeloven § 59 A, transportøransvar 46 28 2 0 0 26 48 0 0 0 48 20 71,4

84152 - Udlændingeloven § 59, stk. 7, nr. 5, bistand ved ulovligt ophold 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 100,0

84153 - Udlændingeloven § 59, stk. 7, nr. 6, bistand ved ulovligt arbejde 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 100,0

84157 - Udgået 280910. Udlændingeloven § 59, ulovligt ophold 269 419 155 2 0 256 338 127 7 0 200 -81 -19,3

84160 - Udlændingeloven § 59, ulovligt arbejde/arbejdstagere 87 203 184 10 3 2 242 231 2 0 6 39 19,2

84161 - Udlændingelovens § 59, stk. 1, nr. 1, ulovlig indrejse 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -100,0

84171 - Våbenloven, skydevåben 3 91 74 8 1 7 63 42 2 7 10 -28 -30,8

84172 - Våbenloven, § 4, stk. 1, kniv på offentligt sted 19 590 530 24 1 35 360 325 11 1 22 -230 -39,0

84173 - Våbenloven, anden overtrædelse med kniv 4 133 111 7 0 14 130 103 10 4 12 -3 -2,3

84174 - Våbenloven, i øvrigt 22 683 581 34 2 64 505 410 21 9 59 -178 -26,1

84190 - Sprængstof, Lov om våben og eksplosivstof 7 15 13 0 0 2 3 3 0 0 0 -12 -80,0

84201 - Fyrværkeriloven 72 62 57 4 0 1 67 65 0 0 2 5 8,1

84210 - Brandlovgivningen/beredskabsloven 139 134 113 15 0 6 123 104 15 1 3 -11 -8,2

84215 - Brandsikringslovgivningen 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0

84220 - Ordensbekendtgørelsen - sikring af den offentlige orden m.v. 2.841 2.578 2.454 68 6 50 2.223 2.116 50 14 43 -355 -13,8

84221 - Ordensbekendtgørelsen - sikring af den offentlige orden (Pornoudstilling) 18 12 12 0 0 0 13 12 0 0 1 1 8,3

84222 - Ordensbekendtgørelsen - midlertidige foranstaltninger/meddelt påbud 87 72 71 0 0 1 54 54 0 0 0 -18 -25,0

84223 - Ordensbekendtgørelsen - midl. foranstaltninger/overtrædelse af påbud 671 614 614 0 0 0 341 341 0 0 0 -273 -44,5

84224 - Ordensbekendtgørelsen - zoneforbud (meddelt forbud) 0 16 16 0 0 0 35 35 0 0 0 19 118,8

84225 - Ordensbekendtgørelsen - zoneforbud (overtrædelse af forbud) 0 13 13 0 0 0 274 274 0 0 0 261 2007,7

84226 - Ordensbekendtgørelsen, skærpende (grov forstyrrelse af ro og orden) 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 -50,0

84240 - Vintervedlige-/renholdelse af offentlig vej 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0

84242 - Vejlov, rådighed over gadeareal 86 66 65 0 0 0 45 44 1 0 0 -21 -31,8

84250 - Radiospredningsloven 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0

84255 - Lov om radiokommunikation 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

84260 - Folkeregisterlov 47 24 21 0 0 1 31 28 1 0 0 7 29,2

84261 - Lov om personnavne 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0

84265 - Persondataloven, Lov om behandling af personoplysninger 5 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 200,0

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Særlove (fortsat fra sidste side …)

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

84310 - Lov om Danmarks Statistik 162 75 55 9 0 10 86 77 5 1 3 11 14,7

84340 - Lov om vagtvirksomhed 2 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 -66,7

84345 - Inkassovirksomhed, lov om 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

84360 - Lov om hvidvaskning af penge 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

84375 - Karantæne ved idrætsbegivenheder, forberedelse af forbud 2 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 -66,7

84377 - Karantæne ved idrætsbegivenheder, overtrædelse af forbud 0 4 4 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0,0

84382 - Besøgende i bestemte lokaler/overtrædelse af forbud mod 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84385 - Bortvisning/forbud, begæring om 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

84386 - Bortvisning/forbud/tilhold, begæring om 3 2 0 0 0 2 3 2 0 0 1 1 50,0

84389 - Bortvisning - Overtrædelse af meddelt forbud 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

84410 - Køretøjer - syn ikke efterkommet 15 7 7 0 0 0 36 27 6 2 1 29 414,3

84990 - Andre strafferetslige særlove 14 7 7 0 0 0 40 32 4 0 0 33 471,4

Antal anmeldelser

Skatte- og afgiftslove

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

85110 - Kildeskatteloven 29 35 33 1 0 0 12 12 0 0 0 -23 -65,7

85130 - Skattekontrolloven 56 34 30 2 0 1 39 30 4 0 3 5 14,7

85150 - Lov om almindelig omsætningsafgift 87 74 66 5 0 0 45 39 3 0 3 -29 -39,2

85170 - Afgiftslove for drikkevarer, tobak, benzin 68 83 63 5 0 5 51 36 12 0 1 -32 -38,6

85190 - Registreringsafgiftsloven 31 89 79 6 0 2 112 95 6 0 7 23 25,8

85210 - Vægtafgiftsloven 26 10 9 1 0 0 6 6 0 0 0 -4 -40,0

85250 - Toldloven 78 53 13 0 0 40 135 15 0 0 120 82 154,7

85990 - Andre skatte- og afgiftslove mv. 42 53 50 2 0 0 103 77 6 0 18 50 94,3

Antal anmeldelser

Sundheds- og sociallove

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

86110 - Serviceloven, Lov om social service 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

86210 - Levnedsmiddellovgivningen 301 138 124 10 1 2 399 350 33 2 12 261,0 189,1

86240 - Lægemiddelloven 126 163 30 3 0 127 67 29 2 0 34 -96,0 -58,9

86245 - Lov om forbud mod visse dopingmidler 178 180 104 5 2 65 243 107 5 2 124 63,0 35,0

86251 - Lov om autorisation af sundhedspersoner, læger 3 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 6,0

86271 - Lov om autorisation af sundhedspersoner, sygeplejersker 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1,0

86320 - Lov om tatoveringer 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 -3,0 -75,0

86990 - Andre sundsheds- og sociallove 5 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 4,0 200,0

90

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

91

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Bygge- og boliglove

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

87110 - Bolig- og bygningslovgivningen 31 16 7 2 1 6 18 6 4 0 8 2 12,5

87130 - Lejeloven 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0

Antal anmeldelser

Miljølove

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

88110 - Miljøloven 34 64 51 4 1 3 58 49 6 1 1 -6 -10,3

88115 - Havmiljøloven, olieforurening 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 50,0

88116 - Havmiljøloven, anden forurening 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

88130 - Naturbeskyttelsesloven 8 29 18 0 5 6 52 37 1 8 6 23 44,2

88131 - Washingtonkonvention - truede dyr/planter 63 54 1 0 0 53 66 0 0 0 65 12 18,2

88210 - Mark- og vejfredloven 429 370 352 1 1 16 232 228 1 0 3 -138 -59,5

88230 - Kemikalieloven 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0

88250 - Landbrugsloven 2 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0,0

88990 - Andre love vedrørende miljø 122 62 43 10 8 1 88 81 5 0 2 26 29,5

Antal anmeldelser

Love vedrørende dyr, jagt mv.

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

89110 - Dyreværnsloven 16 11 10 1 0 0 9 7 0 0 2 -2 -18,2

89150 - Hundeloven, forberedelse af pålæg 21 22 18 3 1 0 13 10 3 0 0 -9 -40,9

89152 - Hundeloven, overtrædelse af , samt overtrædelse af pålæg 163 152 119 9 3 21 154 115 8 6 25 2 1,3

89170 - Fiskerilovgivningen 5 5 3 0 2 0 4 4 0 0 0 -1 -20,0

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Love vedrørende arbejde, transport mv.

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total Total 09/10 %

90111 - Arbejdsskadeforsikringsloven 51 56 39 -17 -30,4

90130 - Søloven 4 16 Tallene er ikke opgjort 7 Tallene er ikke opgjort -9 -56,3

90131 - Skibsregistrering 0 0 pr. kommune 0 pr. kommune 0

90132 - Lodslov 1 4 2 -2 -50,0

90150 - Luftfartsloven 28 14 45 31 221,4

90170 - Jernbaneloven 298 225 292 67 29,8

90180 - Lov om hyrekørsel 130 248 452 204 82,3

90190 - Lov om godstransport 52 18 24 6 33,3

90195 - Carbotagekørsel, overtrædelse 0 0 1 1

90201 - Lov om buskørsel 8 7 17 10 142,9

90205 - Udrykningskørsel, bekendtgørelse om 0 0 2 2

90211 - Bemandingslov 22 19 32 13 68,4

90230 - Ferieloven 63 93 172 79 84,9

90260 - Lov om arbejdsformidling 9 11 9 -2 -18,2

90270 - Lov om arbejdsmiljø 113 84 64 -20 -23,8

90275 - Lov om røgfri miljøer, rygepolitik 2 2 1 -1 -50,0

90310 - Uautoriseret indgreb i kontrolapperat - fører, Rådsforordning 3821/85 0 2 3 1 50,0

90311 - Uautoriseret indgreb i kontrolapperat - arbejdsgiver, Rådsforordning 3821/85 0 1 3 2 200,0

90312 - Kontrolapperat - fører, Rådsforordning 3821/85 191 89 142 53 59,6

90313 - Kontrolapperat - arbejdsgiver, Rådsforordning 3821/85 238 122 170 48 39,3

90330 - Køre- hviletid - fører, bkg. 328 af 28. marts 2007 mv. 0 1 0 -1 -100,0

90332 - Køre- hviletid - fører, Rådsforordning nr. 561/2006 0 61 76 15 24,6

90333 - Køre- hviletid - arb.giver, Rådsforordning nr. 561/2006 0 82 89 7 8,5

90334 - Køre- hviletid over 30% - fører, Rådsforordning nr. 561/2006 0 19 26 7 36,8

90400 - Piratkopiering 0 2 0 -2 -100,0

90430 - Modulvogntog, færdselsområde - bkg. 1057 § 3 0 2 1 -1 -50,0

90990 - Andre love vedrørende arbejde, transport mv. 37 27 27 0 0,0

Antal anmeldelser

Selskabs og firmalovgivningen mv.

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total Total 09/10 %

91110 - Aktieselskabsloven 0 0 1 1

91130 - Anpartsselskabsloven 13 6 Tallene er ikke opgjort 2 Tallene er ikke opgjort -4 -66,7

91150 - Firmaloven 0 0 pr. kommune 0 pr. kommune 0

91170 - Bogføringsloven 8 2 1 -1 -50,0

91190 - Markedsføringsloven 18 17 20 3 17,6

91191 - Udgået 300409. Mønsterbeskyttelse/ophavsret 31 2 1 -1 -50,0

91280 - Bank- og sparekasselov 0 0 1 1

91990 - Andre love vedrørende selskabs- og firmalovgivning. 0 3 5 2 66,7

92

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

93

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Love vedrørende forsvaret og lignende

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total Total 09/10 %

92110 - Militære straffelov 1 1 0 -1 -100,0

92130 - Værnepligtsloven 165 180 Tallene er ikke opgjort 238 Tallene er ikke opgjort 58 32,2

92150 - Lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde 1 0 pr. kommune 0 pr. kommune 0

92190 - Civilt beredskab/beredskabsloven 4 3 3 0 0,0

92990 - Andre love vedr. forsvaret og lignende 0 1 0 -1 -100,0

Antal anmeldelser

Love vedrørende offentlige forsyninger

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total Total 09/10 %

93110 - El - lovgivningen 36 55 48 -7 -12,7

93130 - Gaslovgivningen 8 14 Tallene er ikke opgjort 10 Tallene er ikke opgjort -4 -28,6

93990 - Andre love vedrørende offentlige forsyninger 17 3 pr. kommune 1 pr. kommune -2 -66,7

Antal anmeldelser

Love vedrørende spil, bevilling, næring mv.

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

94110 - Restaurationsloven 366 218 209 5 1 3 217 207 3 0 7 -1 -0,5

94111 - Restaurationsloven, nattesæde 16 15 15 0 0 0 29 29 0 0 0 14 93,3

94112 - Restaurationsloven, ulovlig udskænkning 24 15 15 0 0 0 21 19 2 0 0 6 40,0

94114 - Restaurationsloven/meddelt forbud 694 499 493 1 0 5 443 438 0 0 5 -56 -11,2

94115 - Restaurationsloven/overtrædelse af forbud 74 64 62 0 0 2 46 44 1 0 1 -18 -28,1

94121 - Alkohol, salg til unge under 16 år 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0

94130 - Næringsloven 22 40 35 4 0 1 38 34 3 0 0 -2 -5,0

94150 - Handel med brugte genstande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94270 - Lov om offentlige indsamlinger 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3

94990 - Andre love vedr. spil, bevilling, næring mv. 8 8 8 0 0 0 8 6 1 0 1 0 0,0

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Sager fra udlandet

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total Total 09/10 %

99980 - SIS/Schengen/efterlyst genstand tilstede 76 61 82 21 34,4

99981 - SIS/Schengen/uønsket udlænding 22 13 Tallene er ikke opgjort 22 Tallene er ikke opgjort 9 69,2

99982 - SIS/Schengen/efterlyst person antruffet 88 56 pr. kommune 89 pr. kommune 33 58,9

99991 - Eftersøgning/kriminel fra norden 2 0 4 4

99992 - Eftersøgning/missing person/fra udlandet 0 2 1 -1 -50,0

99993 - Eftersøgning/kriminel resten af udlandet 0 2 6 4 200,0

99996 - Sager fra udlandet, særlovgivning 562 185 240 55 29,7

99997 - Sager fra udlandet, straffelov 67 95 131 36 37,9

Antal anmeldelser

Hændelser - udrykninger til

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

Alarmer

61019 - Boksalarm 3 12 10 1 0 1 8 8 0 0 0 -4 -33,3

61020 - Boksalarm/teknisk fejl 0 7 7 0 0 0 5 4 0 0 1 -2 -28,6

61030 - Boksalarm/personalefejl 2 6 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0,0

61039 - Overfaldsalarm 856 869 757 88 8 16 946 830 81 4 31 77 8,9

61040 - Overfaldsalarm/teknisk fejl 109 95 80 2 5 8 76 60 5 4 7 -19 -20,0

61050 - Overfaldsalarm/personalefejl 431 281 240 18 6 17 253 211 18 7 17 -28 -10,0

61060 - Tyverialarm 488 582 485 68 3 25 572 479 65 7 21 -10 -1,7

61070 - Tyverialarm/teknisk fejl 118 53 47 2 1 3 54 52 0 0 2 1 1,9

61080 - Tyverialarm/personalefejl 84 40 37 2 1 0 45 37 4 0 4 5 12,5

61089 - Brandalarm 182 95 51 15 0 29 93 56 8 0 29 -2 -2,1

61090 - Brandalarm/teknisk fejl 50 57 11 1 0 45 71 3 1 1 66 14 24,6

61095 - Brandalarm/personlefejl 14 5 1 0 0 4 13 0 0 0 13 8 160,0

61100 - Brandalarm/falsk - hændelse uden sag 12 14 10 1 0 3 16 12 1 0 3 2 14,3

61151 - Søredning 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0

61160 - Udrykningskørsel, meddelelse om 11 10 6 1 0 3 6 6 0 0 0 -4 -40,0

61190 - Alarm i øvrigt 363 318 151 14 2 150 318 174 5 3 136 0 0,0

94

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

95

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Hændelser - udrykninger til

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

Assistance

61200 - Assistance 203 226 113 13 1 96 243 102 6 3 126 17 7,5

61211 - Assistance egen kreds (Efterforskning) 125 114 86 2 0 25 123 93 8 0 20 9 7,9

61212 - Assistance egen kreds (Beredskab) 406 155 133 5 0 16 144 114 5 0 24 -11 -7,1

61213 - Assistance egen kreds (Lokalpoliti) 17 12 10 0 0 2 9 8 1 0 0 -3 -25,0

61214 - Assistance egen kreds (Anklagemyndighed 8 5 3 2 0 0 5 4 1 0 0 0 0,0

61215 - Assistance egen kreds - understation 5 2 2 0 0 0 14 10 1 0 3 12 600,0

61230 - Assistance egen kreds - i øvrigt 87 126 98 2 0 26 124 95 4 0 24 -2 -1,6

61235 - Assistance til fremmed kreds 393 354 239 11 1 84 292 170 14 2 85 -62 -17,5

61240 - Assistance kommunal myndighed 72 34 27 1 1 5 32 21 3 0 8 -2 -5,9

61245 - Assistance anden off. myndighed 268 191 121 20 0 38 169 100 13 1 49 -22 -11,5

61255 - Assistance redningskorps/brandvæsen 51 40 32 3 0 4 61 51 8 0 2 21 52,5

61290 - Assistance i øvrigt 430 299 249 5 0 38 311 246 3 1 52 12 4,0

Færdsel

61400 - Trafikale problemer 260 151 80 7 4 60 56 33 3 0 20 -95 -62,9

61410 - Parkering til ulempe 3.431 1.934 1.602 202 17 113 894 695 126 9 64 -1.040 -53,8

61420 - Knallertkørsel til ulempe 96 77 58 5 1 13 50 37 9 1 3 -27 -35,1

61430 - Hensynsløs kørsel 17 6 5 0 0 1 17 14 3 0 0 11 183,3

61440 - Mistanke om overtrædelse af færdselslovens § 53/54 112 67 49 1 3 14 94 69 4 3 18 27 40,3

61450 - § 77 - kontrol 17 21 20 1 0 0 22 22 0 0 0 1 4,8

61460 - Eftersættelse af køretøj 9 13 12 0 0 1 12 10 0 0 1 -1 -7,7

61461 - Brugsstjålet køretøj til stede 84 60 49 0 0 10 59 45 6 1 7 -1 -1,7

61470 - Uindregistreret køretøj 272 213 206 1 0 6 136 130 2 3 1 -77 -36,2

61480 - Vejtekniske problemer 46 17 12 1 0 4 9 9 0 0 0 -8 -47,1

61485 - Færdselsuheld - undersøgelse 1.514 1.201 1.002 128 9 61 1.358 1.126 156 10 66 157 13,1

61490 - Færdsel i øvrigt 2.263 1.985 1.675 150 14 142 3.037 2.532 257 22 223 1.052 53,0

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Hændelser - udrykninger til

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

Undersøgelse og politivedtægt

61600 - Undersøgelse - hændelse uden sag 24.784 27.034 22.995 1.708 164 2.055 26.328 21.985 1.778 175 2.186 -706 -2,6

61605 - Intern orientering 556 225 157 2 2 64 310 247 1 2 60 85 37,8

61610 - Mistænkeligt forhold 6.290 5.526 4.362 496 43 624 6.079 4.870 597 59 551 553 10,0

61615 - Visitation - uden sag 6.130 6.412 6.227 126 8 51 3.311 3.209 55 7 39 -3.101 -48,4

61620 - Værtshusuorden 227 202 188 8 0 6 199 189 7 1 2 -3 -1,5

61630 - Gadeuorden 1.287 1.134 1.002 99 2 31 954 887 44 1 22 -180 -15,9

61640 - Hærværk - hændelse uden sag 502 619 524 61 4 28 565 486 63 3 13 -54 -8,7

61645 - Blufærdighedskrænkelse - hændelse uden sag 47 48 45 0 0 1 32 27 4 0 1 -16 -33,3

61650 - Beruser 2.598 2.153 1.814 171 8 160 2.381 2.003 203 7 168 228 10,6

61660 - Bortvisning af uønsket person 4.048 3.772 3.295 283 15 179 3.900 3.398 309 16 176 128 3,4

61666 - Mundtligt påbud, ordensbekendtgørelsen 0 0 0 0 0 0 631 631 0 0 0 631

61670 - Husspektakler 2.036 1.937 1.679 175 11 71 1.933 1.655 171 7 100 -4 -0,2

61680 - Nabostridigheder 90 111 93 9 2 7 89 75 8 1 5 -22 -19,8

61685 - Selvtægt - hændelse uden sag 1 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 -1 -33,3

61690 - Hunde til ulempe 72 56 38 0 5 13 71 46 10 3 12 15 26,8

61700 - Betalingsspørgsmål 408 370 312 37 0 21 409 348 29 0 32 39 10,5

61710 - Drikkeri til ulempe 10 10 9 0 1 0 9 8 1 0 0 -1 -10,0

61720 - Musik til ulempe 1.900 1.548 1.371 134 7 36 1.693 1.485 151 2 55 145 9,4

61730 - Afbrænding til ulempe 6 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 4 200,0

61740 - Bombetrussel 10 3 2 0 0 1 4 3 0 0 1 1 33,3

61750 - Falsk/urigtig anmeldelse 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0

61757 - Skadedyrsregulering, meddelelse om 6 6 2 0 0 4 11 5 0 0 6 5 83,3

61790 - Uro og uorden i øvrigt 2.381 2.047 1.752 132 15 148 2.598 2.264 157 21 155 551 26,9

Hændelser vedr. dyr

61800 - Løse dyr 75 42 30 1 4 7 48 27 2 5 14 6 14,3

61810 - Påkørte dyr 5 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 2 100,0

61890 - Dyr i øvrigt 57 35 27 2 1 5 30 19 4 2 5 -5 -14,3

Hændelser vedr. paskontrol, asyl mv.

61910 - Grænsekontrol i havn 170 157 1 0 0 156 129 1 0 0 128 -28 -17,8

61920 - Grænsekontrol i lufthavn 279 269 0 0 0 269 320 0 0 0 320 51 19,0

61930 - Grænsekontrol i øvrigt 2 3 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0,0

61940 - Asylsager - ansøger 15 18 12 0 1 5 66 64 0 0 2 48 266,7

61980 - Rejsedokumentation, undersøgelse af 956 830 32 0 0 751 836 75 6 0 709 6 0,7

61990 - Udlændinge i øvrigt 62 54 10 0 0 43 173 106 3 0 63 119 220,4

96

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

97

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010 VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Hændelser - udrykninger til (fortsat fra sidste side …)

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

Hændelser vedr. miljø, ulykke, sygdom, dødsfald mv.

62010 - Miljøsag 9 8 7 0 0 1 13 11 0 0 2 5 62,5

62015 - Arbejdsulykke - uden rapport 125 90 69 7 1 13 118 83 16 1 18 28 31,1

62020 - Giftudslip 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

62030 - Storm- og vandskade 138 128 98 26 1 3 76 66 8 1 1 -52 -40,6

62110 - Social sag 245 334 262 51 2 19 165 125 15 0 25 -169 -50,6

62120 - Syg og hjælpeløs 1.691 1.365 1.105 184 7 69 1.228 965 170 5 88 -137 -10,0

62130 - Dødsfald 267 299 233 37 4 25 274 223 32 2 17 -25 -8,4

62140 - Ambulancesag 237 172 70 2 2 98 81 39 0 0 42 -91 -52,9

62150 - Underretning af pårørende 103 114 93 11 1 9 112 93 15 0 4 -2 -1,8

62190 - Sygdom, ulykke og død i øvrigt 57 48 36 2 0 10 38 19 2 2 15 -10 -20,8

Hændelser vedr. brand

62210 - Brand i skorsten 10 12 9 3 0 0 7 5 1 1 0 -5 -41,7

62220 - Brand i container 120 122 111 7 1 3 128 117 10 1 0 6 4,9

62230 - Brand i køretøj 87 70 51 10 0 9 68 54 7 0 7 -2 -2,9

62240 - Brand i beplantning/afgrøder 30 22 17 2 0 3 9 8 0 0 1 -13 -59,1

62290 - Brand i øvrigt 659 464 400 52 1 11 489 421 51 2 15 25 5,4

Hændelser vedr. eftersøgninger mv.

62300 - Bortgået 960 966 749 131 9 69 835 668 133 3 26 -131 -13,6

62310 - Nødsignal 1 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 -1 -33,3

62390 - Eftersøgning i øvrigt 220 173 130 9 0 33 145 92 3 0 50 -28 -16,2

62400 - Transport 534 385 315 8 1 55 683 591 14 0 69 298 77,4

62410 - Eskorte 13 19 8 0 0 11 10 4 0 0 5 -9 -47,4

62500 - Tilsyn 316 415 366 27 2 16 561 525 20 2 12 146 35,2

62610 - Anh/konstatering af ID 464 452 411 29 0 12 715 620 48 0 47 263 58,2

62690 - Anholdelser i øvrigt 446 506 450 8 0 47 475 421 10 0 43 -31 -6,1

62700 - Beskyttelse 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0

62750 - Bevogtning 119 107 95 2 0 10 126 108 9 0 8 19 17,8

Hændelser vedr. offentlige forsyninger

62810 - El-forsyning 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

62820 - Vandforsyning 8 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0

62830 - Gasforsyning 14 11 10 1 0 0 3 3 0 0 0 -8 -72,7

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Klagesager

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total Total 09/10 %

00170 - Klagesager 481 472 429 -43 -9,1

00173 - Klagesager vedrørende adfærd 108 132 Tallene er ikke opgjort 138 Tallene er ikke opgjort 6 4,5

00174 - Straffesager mod politifolk (forøvet under tjeneste) 160 191 pr. kommune 205 pr. kommune 14 7,3

00180 - Klager over P-afgifter 296 259 226 -33 -12,7

Antal anmeldelser

Høringssager og aktindsigt

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

10160 - Høringssager, Justitsministeriet 88 144 3 0 0 0 143 0 0 0 0 -1 -0,7

10161 - Høringssager, Rigspolitichefen 202 238 3 0 0 0 206 3 0 0 0 -32 -13,4

10162 - Høringssager, andre offentlige myndigheder 169 202 22 0 0 0 179 13 1 0 0 -23 -11,4

10163 - Høringssager, udlandet 14 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -3 -33,3

10164 - Høringssager, andre 48 34 3 0 0 1 38 7 0 0 0 4 11,8

10165 - Høringssager, Kriminalforsorgen 369 366 28 0 0 1 485 21 1 0 0 119 32,5

10166 - Andre sager, Kriminalforsorgen 1 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 4 400,0

10170 - Aktindsigt 550 553 89 0 0 20 761 141 5 0 0 208 37,6

10171 - Ændring af foranstaltning 0 5 1 0 0 0 9 0 0 0 0 4 80,0

Antal anmeldelser

Politiets indberetning af brug af våben

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total Total 09/10 %

10195 - Skydevåben/tåregas, indberetninger om brug af 120 102 82 -20 -19,6

10196 - Stav, indberetninger om brug af 104 117 Tallene er ikke opgjort 83 Tallene er ikke opgjort -34 -29,1

10199 - Peberspray, indberetning om brug af 365 372 pr. kommune 293 pr. kommune -79 -21,2

98

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

99

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

MÅL FOR 2011

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

Kommunekoder

101: Københavns Kommune

147: Frederiksberg Kommune

155: Dragør Kommune

185: Tårnby Kommune

Antal anmeldelser

Eftersøgninger

2008 2009 2010 Diff. Diff.

Total Total 101 147 155 185 Total 101 147 155 185 09/10 %

83140 - Undvigelse under anholdelse, varetægtsfængsel 21 15 13 1 0 0 15 15 0 0 0 0 0,0

83141 - Undvigelse fra fængsel/arrest 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 200,0

83142 - Undvigelse fra ledsager under udgang fra fængsel/arrest 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0

83143 - Udeblivelse efter orlov/udgang fra fængsel/arrest 8 6 4 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0,0

83144 - Undvigelse fra institution/domsanbragt 21 10 8 1 0 1 15 14 0 0 0 5 50,0

83145 - Undvigelse fra ledsager under udgang inst./domsanb. 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0

83146 - Udeblivelse efter udgang fra institution/domsanbragt 25 10 9 0 0 0 3 3 0 0 0 -7 -70,0

83147 - Udeblivelse fra tilsagt afsoning 5 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 -2 -50,0

83150 - Tvangsindlæggelser 482 497 418 50 3 23 556 466 55 4 26 59 11,9

83167 - Eftersøgning/savnet eller formentlig forulykket person 86 110 87 13 1 4 103 84 10 6 2 -7 -6,4

83168 - Eftersøgning/bortgået fra institution/ikke domsanbragt person 38 47 41 2 0 4 20 17 2 0 0 -27 -57,4

83169 - Eftersøgninger/andre 13.553 14.752 388 90 1 14 15.564 294 30 0 15 812 5,5

83172 - Eftersøgninger/udeblivelse fra militærtjeneste 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0

83174 - Eftersøgninger/fogedsager. 8.744 9.554 4 0 0 2 12.332 9 0 0 3 2.778 29,1

83175 - Eftersøgninger/afhøring i kriminelle forhold 9 4 4 0 0 0 6 5 0 0 0 2 50,0

83176 - Eftersøgninger/told og skat 587 513 1 0 0 1 1.128 1 0 0 0 615 119,9

99991 - Eftersøgning/kriminel fra norden 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 4

99992 - Eftersøgning/missing person/fra udlandet 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -50,0

99993 - Eftersøgning/kriminel resten af udlandet 0 2 1 0 0 0 6 2 0 0 3 4 200,0

100

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

Målt på antal borgere, antal ansatte

samt antallet af sager og opgaver er

Københavns Politi Danmarks største

politikreds. Københavns Politi varetager

samtidig meget forskelligartede

og nogle af de mest indsatstunge

opgaver samt særdeles omfattende

efterforskninger. Københavns Politi

er som følge heraf en virksomhed

præget af mange målsætninger og

indsatsområder, der spænder lige

fra at betjene borgerne i enkeltsager

over forskellige nationale og lokale

fokusområder til en lang række understøttende

og udviklende aktiviteter

i forhold til at kunne løse de mangesidede

opgaver bedst muligt.

Kerneopgaven er dog i bred forstand

at virke for tryghed, sikkerhed, fred

og orden i samfundet.

En effektiv løsning af de mangesidede

opgaver, der samtidig sikrer den

bedst mulige udnyttelse af personaleressourcerne,

kræver, at der foretages

en klar prioritering af opgaverne.

Københavns Politis mål og strategier

i 2011 afspejler denne prioritering.

Mål og strategier tager i væsentligt

omfang afsæt i centrale udmeldinger

fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten og

suppleres med lokalt betonede områder,

der fastlægges på baggrund

af dels lokale myndigheders og lokalbefolkningens

behov, dels politikredsens

egne erfaringer.

Det er vigtigt at understrege, at Københavns

Politis prioriteringer ikke

er statiske, men at de til stadighed

er til vurdering. Det forhold, at et givet

område ikke er omtalt nedenfor,

er således ikke udtryk for, at politiet

ikke beskæftiger sig med det pågældende

område. Den manglende tilstedeværelse

på listen er blot udtryk

for, at området ikke er undergivet en

særlig fokus i 2011.

Strategier og mål er opdelt på de 3

hovedsøjler, der findes i politikredsen

(det politioperative område, anklagemyndighedens

ansvarsområde og

det administrative område).

II. Politisøjlen

Københavns Politi har på det politimæssige

område følgende særlige

fokusområder :

• Rockere og bander og disses

kriminalitet

• Indbrud i privat beboelse

• Indsats mod utryghed og kriminalitet

i særligt udsatte boligområder

• Færdselsområdet

• ”Trygt natteliv”

• Indsats mod prostitutionens

bagmænd

• Berigelseskriminalitet (simple

tyverier), der forøves af særlige

udlændingegrupper og andre.

Der er opstillet følgende overordnede

strategier og mål på de enkelte

områder:

Rockere og banderelateret

kriminalitet

I 2008 og 2009 blev borgernes tryghedsoplevelse

utvivlsomt påvirket af,

at der fortrinsvis i nogle bestemte

bydele i København opstod en bandekonflikt

med talrige skudattentater

og andre voldelige opgør mellem de

rivaliserende parter, hvilket førte til,

at Københavns Politi og andre politikredse

i hovedstadsområdet måtte

give bandeindsatsen højeste prioritet.

I 2010 er der opnået en anden

tilstand med langt færre voldelige opgør

af denne art, men i begyndelsen

af 2011 opstod en ny situation, hvor

primært banderne, dvs. bandemedlemmer

med typisk anden etnisk

oprindelse end dansk, indledte en ny

konflikt af lignende art med overfald

og skudepisoder. Frem til udgangen

af februar måned 2011 har politiet

således registreret 21 hændelser af

denne art, der kan henføres til konflikten,

med 10 hændelser i Københavns

politikreds og 11 hændelser i

København Vestegns politikreds.

Modsætningsforholdene og konfrontationerne

vurderes fortsat grundlæggende

at skyldes kampen om kriminelle

markeder, herunder navnlig

narkotikamarkedet. Endvidere vurderes

konfrontationerne at være udtryk

for, at de forskellige grupperinger positionerer

sig over for hinanden i relation

til territoriel status. Københavns

Politi vurderer endvidere, at uoverensstemmelser

af personlig karakter

bidrager til modsætningsforholdene,

og at de forskellige gruppers æresbegreber,

selvforståelse og identitet

indebærer krav om hævn over for

modparten og dermed også bidrager

selvstændigt til fortsættelse af konflikterne

og til nye konfrontationer.

Det er i første række den strategiske

hensigt – med baggrund i den ovenfor

beskrevne situation – at søge at

modvirke, at der opstår nye voldelige

konflikter mellem grupperingerne og

at skabe tryghed for borgere i områder,

der rammes af konflikterne.

Det er endvidere den strategiske

hensigt, at politiet gennem en kontinuerlig,

intensiv og offensiv overvågning

og efterforskning har et til

stadighed opdateret efterretningsbillede

og afdækker kriminelle handlinger

begået af eller som påtænkes

begået af personer med tilknytning til

grupperingerne. Politiet skal i denne

forbindelse – gennem samarbejde

med SKAT og andre relevante myn-

101

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

digheder – søge at inddrage penge

og andre materielle goder erhvervet

ved strafbare handlinger hos disse

personer (Al-Capone modellen).

Det er tillige hensigten gennem et

kontinuerligt, intensivt/offensivt samarbejde

med andre myndigheder og

interessenter at søge at forhindre,

at børn og unge bliver en del af eller

får tilknytning til rockerklubber eller

bander og/eller den kriminalitet, der

udøves af disse.

De strategiske mål er at:

• imødegå og forhindre voldelige

opgør mellem personer med

tilknytning til rockergrupper og

bander og sikre tryghed for befolkningen,

• sikre et konstant og fuldt opdateret

efterretningsbillede,

• fastholde strafferetlig og økonomisk

efterforskning mod aktørerne

også i perioder, hvor der

ikke er erkendte voldelige opgør

mellem grupperingerne,

• anklageenheden i videst muligt

omfang som støtte til efterforskninger

anvender retspleje-lovens

muligheder for strafprocessuelle

tvangsindgreb

• anholdte søges varetægtsfængslet

indtil dom og om muligt

også efter dom indtil afsoning

kan finde sted

• bidrage til at mindst 250 (175

for det Sjællandske område)

registrerede rocker- eller bandemedlemmer

kontinuerligt

afsoner domme eller er varetægtsfængslede,

• sikre en samfundsmæssig mobilisering

mod og afstandtagen

til rockernes og bandernes aktiviteter,

• sikre at personer, der ikke er en

del af konflikten, berøres mindst

muligt af politiets indsats, herunder

i forbindelse med gennemførelse

af visitationer mv.,

• medvirke til et forpligtende

tværmyndighedsmæssigt samarbejde,

• medvirke til præventive aktiviteter,

således at personer ikke

rekrutteres til grupperingerne og

• udvikle metoder og ”best

practice” i forhold til indsatsmåder

- blandt andet gennem

nyttig-gørelse af erfaringerne

fra bandeprojektet og arbejdet i

følgestabe.

Indsatsen mod indbrud i privat

beboelse, herunder øget fokus

på den indbrudskriminalitet, der

begås af udenlandske kriminelle

uden fast tilknytning til Danmark

Bekæmpelse af indbrud i privat beboelse

har igennem flere år været et

fokusområde for Københavns Politi,

ligesom bekæmpelse af den borgernære

kriminalitet er et særligt prioriteret

indsatsområde i politiets og

anklagemyndighedens strategi for

2011-2015.

Det er den strategiske hensigt ved

en koordineret, afpasset offensiv indsats

at nedbringe antallet af indbrud

i private hjem.

Det er det strategiske mål at:

• nedbringe antallet af anmeldelser

om indbrud i privat beboelse

med mindst 2 procent i forhold

til gennemsnittet af anmeldelser

i 2008, 2009 og 2010,

• sikre en hurtig og tryghedsskabende

indsats over for ofrene,

• søge at dæmpe antallet af

anmeldte indbrud ved at

iværksætte frihedsberøvende

foran-staltninger over for aktive

indbrudstyve ved at anklageenheden

i videst muligt omfang

søger af få gennemført varetægtsfængsling

af anholdte gerningsmænd

• anklageenheden i videst muligt

omfang søger at få gennemført

hovedforhandlingen mens varetægtsfængslingen

står på

• bidrage til – og sikre en bred koordinering

af indsatsen imellem

politikredsene.

Indsats mod utryghed og

kriminalitet i særligt udsatte

boligområder

Regeringens handlingsplan ”Ghettoen

tilbage til samfundet” udpeger

10 særligt udsatte boligområder i

Københavns politikreds. Disse boligområder

er:

• Akacieparken

• Aldersrogade

• Bispeparken

• Blågården

• Gadelandet/Husumgård

• Hørgården

• Lundtoftegade

• Mjølnerparken

• Sjælør Boulevard og

• Tingbjerg/Utterslevhuse

Det er den strategiske hensigt, at

Københavns Politi gennem en afpasset

offensiv indsats og ved tilstedeværelse,

synlighed, forebyggelse og

efterforskning i samarbejde med

eksterne interessenter og med lokalsamfundet

forebygger samt bekæmper

kriminaliteten og utrygheden i de

10 særligt udsatte boligområder og

den kriminalitet, der udgår fra disse

boligområder.

Det er tillige hensigten gennem et

kontinuerligt og intensivt samarbejde

med andre myndigheder og interessenter

i øvrigt at forhindre, at især

børn og unge begår kriminalitet eller

får tilknytning til miljøer, hvoraf

kriminalitet og uroskabende adfærd

udspringer.

De strategiske mål for indsatsen er at:

• antallet af sigtelser i forhold til

antal anmeldelser om kriminalitet

(overtrædelse af straffeloven)

i de 10 områder bliver

forøget,

• sagsbehandlingstiden fra sigtelse

til tiltalerejsning i sager vedrørende

overtrædelse af straffeloven

i videst muligt omfang er

mindre end 2 måneder,

• fastlægge procedurer, der i

bevismæssigt klare sager mod

unge under 18 år for vold eller

anden alvorlig kriminalitet sikrer

en særlig hurtig sagsbehandling,

hvor politiet så vidt muligt færdiggør

sagen inden for 7 dage

og herefter sender sagen til

kommunen (”7+7 proceduren”).

Københavns Politi vil desuden – med

baggrund i det aktuelle trusselsbillede

– opstille mål for:

• politiets indsats over for de

mest aktive kriminelle og/eller

utryghedsskabende personer

bosiddende i området (Top

20-indsats),

• politiets tilstedeværelse og synlighed

i området,

• politiets forebyggende og kriminalpræventive

indsats i området og

• bekæmpelse af øvrig konkret

utryghedsskabende adfærd og

lignende i området, eksem-pelvis

i forhold til udvikling i antal

sigtelser for overtrædelse af andre

love end straffeloven jf. det

lokale trusselsbillede.

Christiania-indsatsen videreføres

med henblik på primært at sikre en

begrænsning i salget af hash fra

salgsboder i området.

Færdselsområdet

Det er den strategiske hensigt, at

Københavns Politi i 2011 fastholder

et højt indsatsniveau i den samlede

færdselssikkerhedsindsats med fokus

på de aktiviteter, der særligt bidrager

til, at borgerne kan bevæge

sig trygt og sikkert i den københavnske

trafik. I kontrolindsatsen skal der

i særlig grad være fokus på trafikfarlig

adfærd – herunder hensynsløs og

forulempende kørsel, hvad enten der

er tale om ulovlig knallertkørsel på

sti- og gangsystemer, ”strøjræsere” i

biler eller cyklister, der i lyskryds kører

frem mod rødt lys.

Trafiksikkerheden og fremkommeligheden

i den centrale del af Københavns

kommune er i 2011 stærkt

påvirket af arbejdet med udbygning

af Metroen, nyetablering af vejanlæg,

herunder cykelstier og gangbroer, og

ikke mindst fornyelse af vand- og

varmeforsyningen. Disse forhold gør

det påkrævet, at Københavns Politi i

sin færdselsindsats har særlig fokus

på trafikafvikling, færdselsregulering

og kontrol med skiltning og anden

vejafmærkning i forbindelse med anlægsarbejder.

Det er det strategiske mål at:

• antallet af dræbte og tilskadekomne

i trafikken bliver reduceret,

• gennemføre en målrettet og

konsekvent kontrolindsats, der

begrænser hensynsløs og forulempende

kørsel og særlig trafikfarlig

adfærd,

• opfylde nationalt fastsatte mål

for kontrol af tunge køretøjer og

for serviceydelser på køreprøveområdet

og

• bidrage til at sikre fremkommelighed

og en smidig trafikafvikling

i politikredsen.

”Trygt natteliv”

Der er et overordnet mål for Københavns

Politi, at den utryghedsskabende,

borgerrettede kriminalitet

skal nedbringes. København - og politikredsen

som helhed – skal være

en tryg by at bo og færdes i på alle

tidspunkter af døgnet.

Fra 2007 har der i politikredsen været

ekstra stor fokus på at sikre et

trygt natteliv bl.a. gennem målrettet

og synlig politiindsats på steder

og tidspunkter, hvor der er en større

forekomst af hændelser i form af voldelige

overfald, slagsmål og anden

uorden.

Den strategiske hensigt er, at Københavns

Politi i 2011 viderefører

sin indsats på dette område ved at

gennemføre målrettet og synlig patruljering

i aften- og nattetimerne på

særligt udsatte steder for herved at

opnå en effekt i form af færre forbrydelser,

men også i forhold til personer

og grupperinger, der oftest under

påvirkning af rusmidler skaber utryghed

og giver anledning til uorden.

Det er det strategiske mål at:

• nedbringe antallet af anmeldelser

om vold, gaderøveri og

hærværk i såkaldte ”hot spot

områder” mest muligt og mindst

til et niveau, der er lavere end

det gennemsnitlige niveau for

de samme områder i perioden

2008-2010,

• forøge den synlige og tryghedsskabende

politiindsats i aftenog

nattetimerne – med særlig

fokus på de særlige hot-spot

områder i bymiljøet,

102 103

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

• gennemføre målrettet værtshuskontrol,

der skal forhindre ”hård

udskænkning” og udskænkning

til mindreårige samt forhindre

ungegruppers uroskabende adfærd

i værtshusmiljøet og

• forhindre narkotikasalg eller anden

kriminalitet/adfærd, der er

utryghedsskabende og generer

borgerne.

Indsats mod prostitutionens

bagmænd

Indsatsen mod kvindehandel og mod

prostitutionens bagmænd har i de

seneste år været et højt prioriteret

indsatsområde for Københavns Politi.

I 2006 udsendte Rigspolitiet en

strategi for en styrket politimæssig

indsats mod prostitutionens bagmænd,

hvorved der blev fastlagt en

overordnet ramme for, hvorledes indsatsen

mod kvindehandel og rufferi

yderligere kan intensiveres. Strategien

indgår som en del af København

Politis fortsatte indsats på området.

Strategien har bl.a. som målsætning

at sikre, at der gennemføres en intensiv

politimæssig indsats mod

strafbare forhold i forbindelse med

prostitution. Samarbejde mellem politiet

og andre relevante myndigheder

samt organisationer mv., der kan

bidrage til indsatsen mod prostitutionens

bagmænd, indgår som et fast

element i denne strategi.

Der blev i 2008 i Københavns Politi

etableret en specialgruppe til bekæmpelse

af organiseret prostitution

og kvindehandel, og denne gruppe er

i dag det centrale omdrejningspunkt

for en systematisk indsamling, bearbejdning

og analyse af oplysninger

om prostitutionsmiljøet til brug for

efterforskning og kontrolvirksomhed.

Den strategiske hensigt er, at København

Politi i 2011 viderefører indsatsen

mod prostitutionens bagmænd

som et særligt fokusområde, hvor

det skal sikres, at der iværksættes og

gennemføres en afpasset offensiv,

målrettet og effektiv efterforskningsmæssig

indsats baseret på systematisk

kontrolvirksomhed samt på indsamling,

bearbejdning og analyse af

oplysninger om prostitutionsmiljøet

i politikredsen, herunder i forhold til

escortvirksomhed.

Det er det strategiske mål at:

• fastholde og udbygge kendskabet

til prostitutionsmiljøet i

København,

• opretholde den styrkede politimæssige

efterforskningsindsats

mod de personer, der står bag

organiseret prostitution og handel

med kvinder – med henblik

på retsforfølgning af disse bagmænd,

• gennemføre målrettede kontrolaktioner

i prostitutionsmiljøet

blandt andet med henblik på at

skabe grundlag for afdækning

af tvang og voldsudøvelse mod

prostituerede kvinder og fastholde

samarbejdet med eksterne

organisationer og grupper - herunder

de sociale myndigheder.

Indsats mod berigelseskriminalitet

(simple tyverier), der

forøves af særlige udlændingegrupper

og andre

København og hovedstadsområdet

har som andre storbyområder en

særlig tiltrækningskraft på udlændinge

og udlændingegrupper, der ernærer

sig ved kriminalitet eller som

på anden måde skaffer sig midler

til ”dagen og vejen” gennem ulovligt

arbejde, tuskhandel, tiggeri eller lignende.

Udlændinge og udlændingegrupperinger

af denne art udgør en

stigende andel af de personer, der

bliver sigtet for berigelseskriminalitet

i form af for eksempel indbrud i privat

beboelse, lommetyverier, bedrageri

og andet misbrug af kreditkort,

ligesom de pågældende ofte skaber

utryghed og er til ulempe i forretningscentre

og andre offentlige rum

så som rejseterminaler, parkanlæg,

strøggader mv.

Københavns Politi har i 2010 gennemført

et antal politiaktioner mod

særlige udlændingegrupper, der

opholdt sig i Danmark uden lovligt

opholdsgrundlag, og som førte til

udvisning eller afvisning af de pågældende

efter udlændingelovens

bestemmelser.

Den strategiske hensigt er, at Københavns

Politi i 2011 – som et

delområde i bekæmpelsen af den

utryghedsskabende, borgerrettede

kriminalitet - intensiverer den politimæssige

kontrol- og efterforskningsindsats

mod disse særlige grupper

af udlændinge. Efterforskninger har

bl.a. dokumenteret, at såkaldte østkriminelle,

i et vist omfang, pendler

mellem eksempelvis de skandinaviske

lande, og at de har et stort netværk

i andre europæiske lande.

Det er det strategiske mål at:

• nedbringe antallet af anmeldelser

om tyveri (lommetyverier,

tyveri fra taske/bagage, tyveri

på banegårde/lufthavne o.a.)

med mindst 2 procent i forhold

til gennemsnittet af anmeldelser

i 2008, 2009 og 2010,

• gennemføre målrettet kontrol af

opholdsgrundlag mv. for særlige

grupper af udlændinge,

• sikre hurtig og konsekvent indsats

og retshåndhævelse med

begæring om afvisning/udvisning

af særlige udlændingegrupper,

der begår kriminalitet i

Danmark,

• tilvejebringe et opdateret efterretningsbillede

vedrørende

opholdssteder mv. for særlige

udlændingegrupper, der mistænkes

for at begå kriminalitet

eller som opholder sig ulovligt i

Danmark og

• bidrage til – og sikre en bred koordinering

af indsatsen imellem

politikredsene.

III. Anklagesøjlen

Københavns Politi har på det anklagemæssige

område følgende særlige

fokusområder:

• Mål- og resultatstyring

• Nedbringelse af antallet af aflyste

retsmøder

• Lean

• Talentudvikling

Følgende strategiske mål fastsættes

for 2011 for anklageenheden på de

enkelte områder:

Mål- og resultatstyring

Det er den strategiske hensigt at sikre

en hurtig, valid og let tilgængelig

opfølgning på samtlige punkter i politikredsens

resultatkontrakt og de enkelte

elementer i PRES samt at sikre

yderligere opfølgning og analyse af

udvalgte områder, hvor forbedring af

resultatet er ønskeligt.

Det er det strategiske mål at:

• nedbryde udvalgte områder til

advokatur-niveau, således at enhedernes

arbejde med mål- og

resultatopfyldelse understøttes

bedst muligt,

• anvende redskabet Clickview til

dette formål,

• effektivisere sagsbehandlingen,

såvel tidsmæssigt som kvalitetsmæssigt.

Nedbringelse af antallet af aflyste

retsmøder

Det er den strategiske hensigt at sikre

en løbende, effektiv og målrettet

afvikling af retsmøder i København

og på Frederiksberg.

Det er det strategiske mål at:

• få nedsat antallet af aflyste retsmøder.

Lean

Det er den strategiske hensigt at sikre,

at lean fortsat bliver et naturligt

værktøj i Københavns Politi til brug

for procesoptimering, at der løbende

initieres og gennemføres leanprojekter,

og at resultaterne af de gennemførte

projekter synliggøres for

organisationen, herunder også anklagemyndigheden.

Det er det strategiske mål, at:

• de erfaringer der er indhøstet

i forbindelse med det LEANprojekt,

som blev gennemført i

efteråret 2010 i Advokatur City i

videst mulig udstrækning dannner

grundlag for lignende LEAN

projekter i de øvrige politiadvokaturer

• det igangværende leanprojekt

vedrørende ATK sagers behandling

forsættes og gennemføres i

samarbejde med Rigsadvokaten

og Rigspolitiet

• den ledelsesmæssige fokus

øges gennem aktiv og konkret

involvering af den øverste ledelse

i de anførte leanprojekter.

Talentudvikling

Det er den strategiske hensigt, at

der på et tidligt tidspunkt i juristernes

ansættelsesforløb, skal være øget

fokus på de medarbejdere, som har

potentiale til at blive fremtidens ledere.

Det er det strategiske mål, at:

• de pågældende medarbejdere

med støtte via en mentorordning

skal sikres et bredt relevant

uddannelsesforløb, der kombineret

med gennemførelse af udvalgte

projektarbejder, kan gøre

dem egnede til at blive kommende

ledere indenfor politiet

og anklagemyndighed

IV. Den administrative søjle

De centrale administrative funktioner

i Københavns Politi skal understøtte

driften og udviklingen af politikredsens

varetagelse af kerneopgaverne

i henholdsvis politisøjlen og den lokale

anklagemyndighed. Funktionerne

løses af Personaleafdelingen, Økonomiafdelingen

samt IT- og Kommunikationsafdelingen.

Understøttelse af driften af kerneopgaverne

sker bl.a. gennem personaleadministration,

udarbejdelse

og formidling af ledelsesinformation,

økonomistyring og -forvaltning, logistik,

IT-drift og udvikling samt formidling

og understøttelse af information

og kommunikation.

104 105

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


VIRKSOMHEDSBERETNING 2010

På det administrative område er der

følgende særlige fokusområder :

Tilgodehavende frihed

Den tilgodehavende frihed har gennem

flere år været et fokusområde.

Særligt i 2010 har der været stort fokus

på nedbringelse til målkravet på

10 timer. Målet blev opfyldt og den

tilgodehavende frihed ved indgangen

til 2011 var på 1,6 timer i gennemsnit

pr medarbejder .

Mængden af tilgodehavende frihed

påvirker Københavns Politis økonomi,

da der skal hensættes et beløb

svarende til værdien af den oparbejdede

tilgodehavende frihed. Denne

hensættelse frigives i takt med, at

den tilgodehavende frihed afvikles.

Det synes urealistisk at fastholde

det nuværende historisk lave niveau,

men området kræver fortsat stor bevågenhed.

Den strategiske hensigt er at sikre en

løbende, effektiv og målrettet styring

og herunder afvikling af oparbejdet

tilgodehavende frihed fordelt over

hele året.

Det er det strategiske mål, at:

• afvikling af tilgodehavende frihed

sker løbene gennem hele

året og så vidt muligt i nær

tidsmæssig sammenhæng med

oparbejdningen,

• afvikling af tilgodehavende frihed

sker konstant og løbende

gennem hele året,

• Københavns Politis tilgodehavende

frihed må ved udgangen

af 2011 ikke overstige 10 timer

i gennemsnit pr. medarbejder.

Strategisk metode:

Indsatsen forankres i politikredsens

enheder i tæt samarbejde med Personaleafdelingen.

Metodisk skal der være fokus på:

• Personaleplanlægning, således

at der et konstant fokus på, at

der ikke anvendes flere ressourcer

end der samlet set er til

rådighed,

• Ansvarliggørelse af samtlige ledere

i ressourcestyringen,

• Løbende opfølgning i forhold til

nivellering af medarbejdernes

tilgodehavende frihed,

• Den kommunikative indsats i

forhold til strategiens formål

og betydning for Københavns

Politis opgavevaretagelse og

økonomi.

Sygefravær

Københavns Politi har konstant fokus

på nedbringelse af sygefraværet

og gennemfører løbende analyser af

såvel kort- som langtidssygefraværet.

I 2010 har korttidssygefraværet

været svagt stigende og er steget til

7,5 korttidssygefraværsdage i gennemsnit

mod 7,3 i 2009. Langtidssygefraværet

var i starten af 2010

stigende, men en fokuseret indsats

gør, at det gennemsnitlige langtidssygefravær

for 2010 er faldet fra 3,5

dage i gennemsnit pr. medarbejder

i 2009 til 3,1 i 2010. Det samlede

sygefravær er således faldet fra 10,8

dage i gennemsnit pr. medarbejder i

2009 til 10,6 i 2010.

Det er den strategiske hensigt at

sikre en fokuseret, målrettet og mangesidet

indsats i forhold til nedbringelse

af såvel kort- som langtidssygefraværet.

Det er det strategiske mål, at:

• korttidssygefraværet nedbringes

til maximalt 7 dage i gennemsnit

pr. medarbejder,

• langtidssygefraværet nedbringes

til maximalt 2,9 dage i gennemsnit

pr. medarbejder,

• det samlede sygefravær skal

være under 10 dage i gennemsnit

pr. medarbejder.

Strategisk metode:

Indsatsen forankres i politikredsens

enheder i tæt samarbejde med Personaleafdelingen.

Metodisk skal der

være fokus på:

• Central og lokal ledelsesmæssig

opfølgning på såvel kort- som

langtidssygefravær,

• Fastholdelse af den meget fokuserede

opfølgning på langtidssyge

og optimering af den dermed

forbundne sagsbehandling,

• Øget involvering af nærmeste

leder i arbejdet med forebyggelse

af og opfølgning på sygefraværet,

• Afholdelse af trivsels- og fraværssamtaler

og anvendelse af

mulighedserklæringer i overensstemmelse

retningslinjerne i

personalepolitikken,

• Identificering og iværksættelse

af arbejdsmiljømæssige forbedringstiltag,

• ennemførelse af målrettede

analyser i forhold til udvalgte tjenestesteder

og personalegrupper,

• Konstant dialog med de involverede

interessenter, fx personaleorganisationerne,

Rigspolitiet,

Personalelægen og tjenestestederne,

• Sagsbehandlingen i ”sygesager”

gennemføres så hurtigt og smidigt

som muligt,

• Anvendelse af mulighederne i

de ordninger der hører under

”Det rummelige arbejdsmarked”.

106

REDEGØRELSE VEDRØRENDE

KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010


KØBENHAVNS

More magazines by this user
Similar magazines