Program - Dansk Politiidrætsforbund

politisport.dk

Program - Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI-Slagelse

2012

Antvorskovløbet

Orienteringsløb

Tirsdag den 2. oktober

Dansk Politiidrætsforbund


Velkommen til Sorø

Efter en vellykket debut sidste år, er vi klar til den svære 2’er. Der

er jo altid plads til forbedringer, men med nytegnet kort og lidt

mere erfaring i bagagen skulle grundstammen for et godt løb

være på plads. Teamet er det samme, men klog af skade har vi valgt at

satse på lidt flere udsættere og hjælpere. Så håber vi vejrguderne er på vores

side og skænker os godt vejr i den dejlige skov ved Sorø. Vi håber selvfølgelig

på stort fremmøde, og vi vil hvert fald gøre vores for en vellykket dag i sportens

tegn. Velkommen til Sorø.

Vh. Peter Wihan

Støt vore annoncører

- de støtter os......


Sorø

Sorø ligger på sydvestsjælland og har 7.764 indbyggere (2012).

Navnet kommer af Sor Ø, da det oprindelige munkekloster lå på

et landområde omkranset af sø og mose. Byen er i de ældste

kilder benævnt Sor. Byen ligger i et område med skove og adskillige søer,

hvoraf Sorø sø og Tuelsø er de største. Den sydlige forstad kaldes Frederiksberg,

og den nordlige forstad kaldes Pedersborg. På Frederiksberg ligger Sorø station,

og mange kalder derfor Frederiksberg for Sorø stationsby.

Sorø opstod som bebyggelse i år 1142, da stormanden Asser Rig grundlagde et

benediktinerkloster for munke på stedet. Det sydvestsjællandske Sorø kloster

voksede snart til Nordens største og rigeste klosterområde, hvilket foranledigede

besøg af adskillige danske konger, bl.a. Christoffer 2., Valdemar Atterdag

og Oluf 2., som alle ligger begravet i Sorø klosterkirke den dag i dag. De mange

kongebesøg gav Sorø megen anseelse i Middelalderen.

Da reformationen indtraf i 1536, var Sorø kloster udelukkende et alderdomshjem

for gamle og svagelige munke og i forbindelse med den sidste munks død,

stiftede Frederik 2. i 1586 en kostskole på stedet for borgerskabets og adelens

drenge med navn "Sorø Lærde Skole", der senere skulle blive til Sorø akademi.

Da forfatteren og digteren Ludvig Holberg i 1700-tallet testamenterede sine

ejendomme og det meste af sin formue til Akademiet, byggede man i 1747 de

første selvstændige undervisningsbygninger, men sammen med Holbergs gamle

bibliotek brændte disse bygninger i 1813. Enkelte gamle bygninger overlevede

dog bl.a. pavillonerne Molbechs hus og B.S. Ingemanns hus begge fra 1740. Den

nuværende hovedbygning er fra 1827.

I dag fungerer Sorø akademis skole eller

blot ”akademiet” som alment gymnasium,

med ca. 470 elever, heraf bor ca. 140 på

områdets kostskole. Sorø Akademi bestemt

et besøg værd, ikke mindst Hauchs Samling

der viser Akademiets gamle fysikapparater.

I omegnen af Sorø by er der mulighed for

vandreture rundt om Sorø Sø på afmærkede

stier, og på selve søen kan man i sommerhalvåret få en rundtur med Sorø Bådfart.

Motionister løber flittigt rundt om søen hele året, og har man benene til det, kan

man forlænge turen til også at inkludere Pedersborg Sø.

5


Valg af skov

I år var vi tidligt ude og fik kontakt til Sorø O-klub. De havde netop

færdig gjort rekognoscering af Sorø Sønderskov midt. Det var

derfor oplagt at anvende dette kort, selvom Sorø Sønderskov syd

stod højt på vores ønskeliste. Sorø Sønderskov, der ejes og administreres

af Stiftelsen Sorø Akademi, strækker sig fra Tuelsø i nord og hele vejen til Tystrup

sø i syd. Skoven er delt i en nord, midt og syd del. Den nordlige del er delvist fredet

pga. den uhyre sjældne torbist bille ”eremitten”, der lever i sumpområdet øst for

Sorø sø. Sorø Sønderskov midt er flad, tilgængelig og velbesøgt af motionister,

men med masser af svært tilgængelige lommer. Sorø Sønderskov syd er knap

så tilgængelig og mere kuperet især omkring skrænterne ved Tystrup sø.

Sorø Sønderskov Midt

Skoven afgrænses mod nord af jernbanen og mod nordøst af St.

Ladegårdsvej. Mod syd afgrænses skoven af den grøft, der går på tværs

af Dødemandshullet. Skoven er veletableret og har et veludbygget stisystem.

Store dele er åben skov, med åbent bunddække, men der er mange tætte bevoksninger

i den centrale del af skoven. I disse områder er der ligeledes mange små

lysninger, der helt sikkert vil give orienteringsløbere noget at arbejde med. I hele

skovområdet er der et utroligt rigt dyreliv, og det er derfor vigtigt at respektere

de angivne dyrelommer.


Eremitbillen

Rådne stammer skal

blive liggende, og

særlige træer må ikke

fældes i Sorø Sønderskov. Det

bliver konsekvensen af regeringens

storstilede naturplan, som miljøminister

Ida Auken for nyligt fremlagde.

I Sorø Sønderskov skal særlige træer

sikres for at redde den ekstremt sjældne

bille, eremitbillen. Den blev sidste år konstateret til kun at bo i 64 træer fordelt

på kun 10 steder på Lolland og Sjælland. Enkelte af de træer står i den nordlige

del af Sorø Sønderskov, og de skal nu beskyttes endnu mere.

Billen lever kun i gamle døende træer, hvor der er råddent ved, billen kan gnave

sig igennem. De træer bliver normalt fældet, men den nye naturplan skal sikre,

at det ikke sker. Konkret betyder det, at Stiftelsen Sorø Akademi, der ejer skoven,

ikke må fælde potentielle værtstræer eller fjerne rådne stammer og større

nedfaldne grene. Samtidig skal der arbejdes på at øge antallet af træer, som

billen kan bo i.

9


Instruktion

Stævneplads:

Fra stævnecenter i Sorøhallen til stævneplads er der ca. 4 km. Fra

hallen køres gennem Sorø centrum, via Alleén, videre via Storgade

og til venstre forbi Akademiet. Herfra fortsættes ad Skælskørvej forbi

Sorø sø og under togbanen. Der drejes til venstre af Næstvedvej, der følges ud

af bydelen Frederiksberg til stævnepladsen på højre side.

Elektronisk tidtagning:

Der anvendes det elektroniske tidtagningssystem Sport Ident.

Løbere med lejebrik får den udleveret ved start.

Start:

Første start kl. 10.00. Fremkald 4 minutter før start.

Løbskortet med postbeskrivelser i tillukket pose tages fra opstillede kasser med

klassebetegnelser.

Løberne har mulighed for at tage løse postdefinitioner til anbringelse i deres

medbragte plastomslag.

Et minut før start er løberen fremme ved kassen med løbskortet. Enhver er selv

ansvarlig for at tage det rigtige kort.

Mål tid bliver registreret, når Sport Ident brikken trykkes i målposten på målstregen.

Herefter følger løberen målslusen til brikaflæsning og videre til aflæsning for

udlevering af stræktider.

Brikken afleveres herefter. Løbskortet kan beholdes.

Løbskort:

Sorø Sønderskov midt, 1:10.000, nytegnet 2011, ækvidistance 2,5 meter.

Banelængder og postantal: Ophænges i stævnecenter og ved start.

Støt vore annoncører

- de støtter os..........

10


Postbeskrivelser:

IOF symboler.

Overtrækstøj:

Ingen transport af overtrækstøj.

Væske:

På de længste baner.

Tobaksrygning:

Er tilladt, men er usundt.

Postmarkeringer:

Posterne er i terrænet markeret med orange/hvide skærme. Posterne skal opsøges

i rækkefølge.

Resultater:

Ophænges i stævnecenter og så vidt muligt på stævnepladsen.

Stævnekontor:

Oprettes ikke i stævnecentret, men i stedet på stævnepladsen, hvor der kan

afleveres værdigenstande.

Max-tid:

2½ time. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Præmieoverrækkelse og afslutning:

Snarest efter at alle løbere er kommet i mål og senest kl. 13.30. Præmie i alle

klasser. I forbindelse med præmieoverrækkelsen er der kaffebord med smørrebrød

og sodavand for tilmeldte deltagere.

Officials: Banelægger: Peter Wihan

Stævneleder: Peter Wihan

Banekontrollant: Jacob Raft, Slagelse PI.

Dommer: Tilstedeværende medlemmer af feltsportsudvalget.

Præmier: Pt. ukendt.

Postudsætning: Jens Klindt, Jacob Raft og Dennis Blæsbjerg.

Start:

Helle Wihan

Stævnecenter: Morten Lauridsen

Mål/Beregning: Jørgen Jensen m. hjælper.

Postindsamling: Helle Wihan, Jens Klindt, Dennis Blæsbjerg.

11


Indbydelse til

Antvorskovløbet 2012

Tirsdag den 2. oktober

Stævnecenter: Sorø Hallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø.

Stævneplads:

Næstvedvej v. P-plads mellem Frederiksberg og

Broby Vester, 4180 Sorø.

Kort vejledning fås på Stævnecenteret.

Første start: Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 10.00

Kort: Sorø Sønderskov midt, 1:10.000, ækv. 2,5 m. nytegnet 2011.

Skoven består af blandet skov hovedsagelig nål, bøg og løvskov.


Banelængder:

Transport:

Tilmelding:

Startafgift:

Afslutning:

Stævneleder:

Banelægger:

Banekontrol:

Overdommer:

Bane 1 (svær) ca. 9 km

Bane 2 (svær) ca. 7 km

Bane 3 (svær) ca. 5 km

Bane 4 (svær) ca. 4 km

Bane 5 (mellemsvær) ca. 6 km

Bane 6 (let) ca. 5 km (Møntet på nybegyndere

– udgår v. få tilmeldte)

Der ydes ikke transport til stævnepladsen.

E-mail til Peter Wihan, Slagelse Politi Idrætsforening,

PTW001@politi.dk senest den 28. september 2012.

Kr. 70,- pr. deltager. Der anvendes Sport Ident, som kan lånes

for 10 kr. Egen brik kan anvendes ved opgivelse af nr. ved

tilmelding. Indbetales til Slagelse politi idrætsforening på reg.

nr. 5356 kontornr. 0327886.

Der vil være afslutning/præmieoverrækkelse i Sorøhallens

møderum ca. kl. 13.30. Kaffe og forplejning 30 kr., der bestilles

og betales sammen med tilmeldingen.

Peter Wihan, Slagelse PI

Peter Wihan, Slagelse PI

Jacob Raft – Slagelse PI

Tilstedeværende medlemmer af Feltsportsudvalget

Peter Wihan - Stævneleder

13

More magazines by this user
Similar magazines