Kit Components 06/07/2012 Product code Description ... - Promega

promega.com

Kit Components 06/07/2012 Product code Description ... - Promega

10/28/2013

Kit Components

Product code

Description

M8298 GoTaq® Flexi DNA Polymerase, 10,000u

Components:

M8295

GoTaq® Flexi DNA Polymerase, 500u


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 1/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

* 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

Handelsnavn: GoTaq® Flexi DNA Polymerase

Artikelnummer: M829

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Stoffets/præparatets anvendelse Laboratoriekemikalier

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør

Promega Corporation

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

USA

1-608-274-4330

1-800-356-9526

MSDS autor: Regulatory.Affairs@Promega.com

For yderligere information:

Promega Biotech AB

Finnboda Varvsväg 16 pl 4

131 73 NACKA

SWEDEN

Tel: +800 845 224 50

Fax: +800 845 224 55

SDS autor: Regulatory.Affairs@Promega.com

Nødtelefon:

For den kemiske NØDSITUATION SPILL, Lække, brand og eksponering eller ulykke kalder CHEMTREC

DØGNET inden for USA og Canada: 1-800-424-9300Outside USA og Canada: 1 703-527-3887 (indsamling

anmoder accepteret)

* 2 Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke releverant

Farepiktogrammer Ikke releverant

Signalord Ikke releverant

Risikosætninger Ikke releverant

Yderligere oplysninger:

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

(Fortsættes på side 2)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 2/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: GoTaq® Flexi DNA Polymerase

Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

(Fortsat fra side 1)

* 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse: Blandinger

Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

Farlige indholdsstoffer:

61790-82-7 Ethoxylated Alkyl Amines

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

1,0-5,0%

* 4 Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.

Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.

Efter indtagelse: Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

Oplysninger til lægen:

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 5 Brandbekæmpelse

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller

alkoholbestandigt skum.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen kendte

Anvisninger for brandmandskab

Ingen særlig rådgivning

Ingen særlig rådgivning

Særlige værnemidler: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

* 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke påkrævet.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Fortynd med rigeligt vand.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

Henvisning til andre punkter

Der frigøres ingen farlige stoffer.

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

(Fortsættes på side 3)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 3/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: GoTaq® Flexi DNA Polymerase

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

(Fortsat fra side 2)

* 7 Håndtering og opbevaring

Håndtering:

Forholdsregler for sikker håndtering Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.

Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Ingen.

Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal

overvåges.

Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler:

Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Håndbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er

forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan

handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

Øjenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

* 9 Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Udseende:

Form:

Flydende

Farve:

Farveløs

Lugt:

Karakteristisk

Lugttærskel:

Ikke bestemt.

pH-værdi ved 20 °C: 8

(Fortsættes på side 4)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 4/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: GoTaq® Flexi DNA Polymerase

Tilstandsændring

Smeltepunkt/smelteområde

Kogepunkt/kogeområde

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Flammepunkt: > 100 °C

Antændelighed (fast, i luftform):

Ikke relevant.

Antændelsespunkt: 400 °C

Nedbrydningstemperatur:

Selvantændelighed:

Eksplosionsfare:

Ikke bestemt.

Eksplosionsgrænser:

Nedre: 0,9 Vol %

Øvre:

Ikke bestemt.

Damptryk ved 20 °C:

Densitet:

Relativ densitet

Damptæthed

Fordampningshastighed

Opløselighed i/blandbarhed med

Vand:

Produktet er ikke selvantændeligt.

Produktet er ikke eksplosivt.

0,1 hPa

Ikke bestemt

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Fuldt blandbar.

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.

Viskositet:

dynamisk:

kinematisk:

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Opløsningsmiddelindhold:

Organiske opløsningsmidler: 50,0 %

Vand 46,0 %

Tørstofindhold: 1,4 %

Andre oplysninger

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsat fra side 3)

* 10 Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Materialer, der skal undgås: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier: Ingen tilgængelige data

(Fortsættes på side 5)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 5/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: GoTaq® Flexi DNA Polymerase

Primær irritationsvirkning:

På huden: Ingen lokalirriterende virkning.

på øjet: Virker lokalirriterende

Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

(Fortsat fra side 4)

* 12 Miljøoplysninger

Toksicitet

Toksicitet i vand: Ikke skadeligt for vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed Ikke til rådighed

Adfærd i miljøomgivelser:

Bioakkumuleringspotentiale Ikke kendt

Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Økotoksicitet

Bemærkning: Ikke til rådighed

Yderligere økologiske oplysninger:

Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling:

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Se

afsnit 7: Håndtering og opbevaring og § 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler for yderligere

behandling af oplysninger og beskyttelse af arbejdstagerne.

Urensede emballager:

Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

* 14 Transportoplysninger

UN-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping

name)

ADR, ADN, IMDG, IATA

Transportfareklasse(r)

ADR, ADN, IMDG, IATA

klasse

Emballagegruppe

ADR, IMDG, IATA

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

(Fortsættes på side 6)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 6/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: GoTaq® Flexi DNA Polymerase

Miljøfarer:

Marine pollutant:

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78

og IBC-koden

UN "Model Regulation": -

Nej

Ikke relevant.

Ikke relevant.

(Fortsat fra side 5)

* 15 Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale forskrifter:

Brandfareklassificering: Ikke releverant

Klasse Andel i %

Wasser 46,0

NK 50,0

Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

* 16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af

produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Risikoangivelser

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Datablad udstedt af:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madisoon, WI 53711

U.S.A.

Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

* Dataene ændret i forhold til tidligere version

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 1/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

* 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

Handelsnavn: MgCl2, 25mM

Artikelnummer: A351

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Stoffets/præparatets anvendelse Laboratoriekemikalier

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør

Promega Corporation

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

USA

1-608-274-4330

1-800-356-9526

MSDS autor: Regulatory.Affairs@Promega.com

For yderligere information:

Promega Biotech AB

Finnboda Varvsväg 16 pl 4

131 73 NACKA

SWEDEN

Tel: +800 845 224 50

Fax: +800 845 224 55

SDS autor: Regulatory.Affairs@Promega.com

Nødtelefon:

For den kemiske NØDSITUATION SPILL, Lække, brand og eksponering eller ulykke kalder CHEMTREC

DØGNET inden for USA og Canada: 1-800-424-9300Outside USA og Canada: 1 703-527-3887 (indsamling

anmoder accepteret)

* 2 Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke releverant

Farepiktogrammer Ikke releverant

Signalord Ikke releverant

Risikosætninger Ikke releverant

Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

(Fortsættes på side 2)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 2/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: MgCl2, 25mM

vPvB: Ikke relevant.

(Fortsat fra side 1)

* 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse: Blandinger

Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

Farlige indholdsstoffer: Ikke releverant

4 Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.

Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.

Efter indtagelse: Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

Oplysninger til lægen:

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

5 Brandbekæmpelse

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller

alkoholbestandigt skum.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen kendte

Anvisninger for brandmandskab Ingen særlig rådgivning

Særlige værnemidler: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

* 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke påkrævet.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Fortynd med rigeligt vand.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

Henvisning til andre punkter

Der frigøres ingen farlige stoffer.

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

7 Håndtering og opbevaring

Håndtering:

Forholdsregler for sikker håndtering Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Produktet er ikke brændbart

(Fortsættes på side 3)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 3/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: MgCl2, 25mM

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.

Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Ingen.

Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsat fra side 2)

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal

overvåges.

Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler:

Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Håndbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er

forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan

handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

Øjenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

* 9 Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Udseende:

Form:

Flydende

Farve:

Farveløs

Lugt:

Karakteristisk

Lugttærskel:

Ikke bestemt.

pH-værdi ved 20 °C: 7

Tilstandsændring

Smeltepunkt/smelteområde Ikke bestemt

Kogepunkt/kogeområde 100 °C

Flammepunkt:

Antændelighed (fast, i luftform):

Ikke relevant.

Ikke relevant.

(Fortsættes på side 4)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 4/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: MgCl2, 25mM

Antændelsespunkt:

Nedbrydningstemperatur:

Selvantændelighed:

Eksplosionsfare:

Eksplosionsgrænser:

Nedre:

Øvre:

Damptryk:

Densitet:

Relativ densitet

Damptæthed

Fordampningshastighed

Opløselighed i/blandbarhed med

Vand:

Ikke bestemt.

Produktet er ikke selvantændeligt.

Produktet er ikke eksplosivt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Fuldt blandbar.

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.

Viskositet:

dynamisk:

kinematisk:

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Opløsningsmiddelindhold:

Organiske opløsningsmidler: 0,0 %

Vand 100,0 %

Tørstofindhold: 0,1 %

Andre oplysninger

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsat fra side 3)

10 Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Materialer, der skal undgås: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier: Ingen tilgængelige data

Primær irritationsvirkning:

På huden: Ingen lokalirriterende virkning.

på øjet: Virker lokalirriterende

Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

DK

(Fortsættes på side 5)


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 5/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: MgCl2, 25mM

(Fortsat fra side 4)

12 Miljøoplysninger

Toksicitet

Toksicitet i vand: Ikke skadeligt for vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed Ikke til rådighed

Adfærd i miljøomgivelser:

Bioakkumuleringspotentiale Ikke kendt

Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Økotoksicitet

Bemærkning: Ikke til rådighed

Yderligere økologiske oplysninger:

Generelle anvisninger: Almindeligvis ikke vandskadelig.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling:

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Se

afsnit 7: Håndtering og opbevaring og § 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler for yderligere

behandling af oplysninger og beskyttelse af arbejdstagerne.

Urensede emballager:

Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

14 Transportoplysninger

UN-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping

name)

ADR, ADN, IMDG, IATA

Transportfareklasse(r)

ADR, ADN, IMDG, IATA

klasse

Emballagegruppe

ADR, IMDG, IATA

Miljøfarer:

Marine pollutant:

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

Nej

Ikke relevant.

Ikke relevant.

(Fortsættes på side 6)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 6/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: MgCl2, 25mM

UN "Model Regulation": -

(Fortsat fra side 5)

15 Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale forskrifter:

Brandfareklassificering: Ikke releverant

Fareklasse for vand: Sædvanligvis ikke vandforurenende.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af

produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Datablad udstedt af:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madisoon, WI 53711

U.S.A.

Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

* Dataene ændret i forhold til tidligere version

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 1/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

* 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

Handelsnavn: 5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer

Artikelnummer: M890

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Stoffets/præparatets anvendelse Laboratoriekemikalier

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør

Promega Corporation

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

USA

1-608-274-4330

1-800-356-9526

MSDS autor: Regulatory.Affairs@Promega.com

For yderligere information:

Promega Biotech AB

Finnboda Varvsväg 16 pl 4

131 73 NACKA

SWEDEN

Tel: +800 845 224 50

Fax: +800 845 224 55

SDS autor: Regulatory.Affairs@Promega.com

Nødtelefon:

For den kemiske NØDSITUATION SPILL, Lække, brand og eksponering eller ulykke kalder CHEMTREC

DØGNET inden for USA og Canada: 1-800-424-9300Outside USA og Canada: 1 703-527-3887 (indsamling

anmoder accepteret)

* 2 Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke releverant

Farepiktogrammer Ikke releverant

Signalord Ikke releverant

Risikosætninger Ikke releverant

Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

(Fortsættes på side 2)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 2/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer

vPvB: Ikke relevant.

(Fortsat fra side 1)

* 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse: Blandinger

Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

Farlige indholdsstoffer: Ikke releverant

* 4 Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.

Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.

Efter indtagelse: Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

Oplysninger til lægen:

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 5 Brandbekæmpelse

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller

alkoholbestandigt skum.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen kendte

Anvisninger for brandmandskab

Ingen særlig rådgivning

Ingen særlig rådgivning

Særlige værnemidler: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

* 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke påkrævet.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Fortynd med rigeligt vand.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

Henvisning til andre punkter

Der frigøres ingen farlige stoffer.

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

DK

(Fortsættes på side 3)


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 3/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer

(Fortsat fra side 2)

* 7 Håndtering og opbevaring

Håndtering:

Forholdsregler for sikker håndtering Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.

Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Ingen.

Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal

overvåges.

Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler:

Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Håndbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er

forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan

handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

Øjenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

* 9 Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Udseende:

Form:

Flydende

Farve:

Farveløs

Lugt:

Karakteristisk

Lugttærskel:

Ikke bestemt.

pH-værdi ved 20 °C: 8,5

Tilstandsændring

Smeltepunkt/smelteområde

Ikke bestemt

(Fortsættes på side 4)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 4/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer

Kogepunkt/kogeområde

Ikke bestemt

Flammepunkt: > 100 °C

Antændelighed (fast, i luftform):

Antændelsespunkt:

Nedbrydningstemperatur:

Selvantændelighed:

Eksplosionsfare:

Eksplosionsgrænser:

Nedre:

Øvre:

Damptryk:

Densitet ved 20 °C:

Relativ densitet

Damptæthed

Fordampningshastighed

Opløselighed i/blandbarhed med

Vand:

Ikke relevant.

Ikke bestemt.

Produktet er ikke selvantændeligt.

Produktet er ikke eksplosivt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

1,203 g/cm³

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Fuldt blandbar.

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.

Viskositet:

dynamisk:

kinematisk:

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Opløsningsmiddelindhold:

Organiske opløsningsmidler: 0,0 %

Vand 43,7 %

Tørstofindhold: 56,3 %

Andre oplysninger

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsat fra side 3)

* 10 Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Materialer, der skal undgås: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier: Ingen tilgængelige data

Primær irritationsvirkning:

På huden: Ingen lokalirriterende virkning.

(Fortsættes på side 5)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 5/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer

på øjet: Virker lokalirriterende

Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

(Fortsat fra side 4)

* 12 Miljøoplysninger

Toksicitet

Toksicitet i vand: Ikke skadeligt for vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed Ikke til rådighed

Adfærd i miljøomgivelser:

Bioakkumuleringspotentiale Ikke kendt

Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Økotoksicitet

Bemærkning: Ikke til rådighed

Yderligere økologiske oplysninger:

Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling:

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Se

afsnit 7: Håndtering og opbevaring og § 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler for yderligere

behandling af oplysninger og beskyttelse af arbejdstagerne.

Urensede emballager:

Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

* 14 Transportoplysninger

UN-nummer

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping

name)

Transportfareklasse(r)

Emballagegruppe

Miljøfarer:

Marine pollutant:

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Nej

Ikke relevant.

(Fortsættes på side 6)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 6/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke relevant.

(Fortsat fra side 5)

* 15 Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale forskrifter:

Brandfareklassificering: Ikke releverant

Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

* 16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af

produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Datablad udstedt af:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madisoon, WI 53711

U.S.A.

Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

* Dataene ændret i forhold til tidligere version

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 1/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

* 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

Handelsnavn: 5X GoTaq® Flexi Green Buffer, Mg Free

Artikelnummer: M891

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Stoffets/præparatets anvendelse Laboratoriekemikalier

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør

Promega Corporation

2800 Woods Hollow Road

Madison, WI 53711

USA

1-608-274-4330

1-800-356-9526

MSDS autor: Regulatory.Affairs@Promega.com

For yderligere information:

Promega Biotech AB

Finnboda Varvsväg 16 pl 4

131 73 NACKA

SWEDEN

Tel: +800 845 224 50

Fax: +800 845 224 55

SDS autor: Regulatory.Affairs@Promega.com

Nødtelefon:

For den kemiske NØDSITUATION SPILL, Lække, brand og eksponering eller ulykke kalder CHEMTREC

DØGNET inden for USA og Canada: 1-800-424-9300Outside USA og Canada: 1 703-527-3887 (indsamling

anmoder accepteret)

* 2 Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke releverant

Farepiktogrammer Ikke releverant

Signalord Ikke releverant

Risikosætninger Ikke releverant

Yderligere oplysninger:

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

(Fortsættes på side 2)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 2/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X GoTaq® Flexi Green Buffer, Mg Free

Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

(Fortsat fra side 1)

* 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse: Blandinger

Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

Farlige indholdsstoffer:

Tartrazine Resp. Sens. 1, H334; Skin Sens. 1, H317


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 3/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X GoTaq® Flexi Green Buffer, Mg Free

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

(Fortsat fra side 2)

* 7 Håndtering og opbevaring

Håndtering:

Forholdsregler for sikker håndtering Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Produktet er ikke brændbart

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.

Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Ingen.

Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal

overvåges.

Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler:

Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Håndbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er

forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan

handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

Øjenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

* 9 Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Udseende:

Form:

Flydende

Farve:

Farveløs

Lugt:

Karakteristisk

Lugttærskel:

Ikke bestemt.

pH-værdi ved 20 °C: 8,5

(Fortsættes på side 4)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 4/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X GoTaq® Flexi Green Buffer, Mg Free

Tilstandsændring

Smeltepunkt/smelteområde

Kogepunkt/kogeområde

Flammepunkt:

Antændelighed (fast, i luftform):

Antændelsespunkt:

Nedbrydningstemperatur:

Selvantændelighed:

Eksplosionsfare:

Eksplosionsgrænser:

Nedre:

Øvre:

Damptryk:

Densitet ved 20 °C:

Relativ densitet

Damptæthed

Fordampningshastighed

Opløselighed i/blandbarhed med

Vand:

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke bestemt.

Produktet er ikke selvantændeligt.

Produktet er ikke eksplosivt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

1,203 g/cm³

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Fuldt blandbar.

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.

Viskositet:

dynamisk:

kinematisk:

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Opløsningsmiddelindhold:

Organiske opløsningsmidler: 0,0 %

Vand 43,5 %

Tørstofindhold: 56,5 %

Andre oplysninger

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsat fra side 3)

* 10 Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Materialer, der skal undgås: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier: Ingen tilgængelige data

(Fortsættes på side 5)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 5/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X GoTaq® Flexi Green Buffer, Mg Free

Primær irritationsvirkning:

På huden: Ingen lokalirriterende virkning.

på øjet: Virker lokalirriterende

Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

(Fortsat fra side 4)

* 12 Miljøoplysninger

Toksicitet

Toksicitet i vand: Ikke skadeligt for vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed Ikke til rådighed

Adfærd i miljøomgivelser:

Bioakkumuleringspotentiale Ikke kendt

Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Økotoksicitet

Bemærkning: Ikke til rådighed

Yderligere økologiske oplysninger:

Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling:

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Se

afsnit 7: Håndtering og opbevaring og § 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler for yderligere

behandling af oplysninger og beskyttelse af arbejdstagerne.

Urensede emballager:

Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

* 14 Transportoplysninger

UN-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping

name)

ADR, ADN, IMDG, IATA

Transportfareklasse(r)

ADR, ADN, IMDG, IATA

klasse

Emballagegruppe

ADR, IMDG, IATA

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

Ingen

Ikke releverant

(Fortsættes på side 6)

DK


36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 6/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X GoTaq® Flexi Green Buffer, Mg Free

Miljøfarer:

Marine pollutant:

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78

og IBC-koden

UN "Model Regulation": -

Nej

Ikke relevant.

Ikke relevant.

(Fortsat fra side 5)

* 15 Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale forskrifter:

Brandfareklassificering: Ikke releverant

Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

* 16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af

produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Risikoangivelser

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Datablad udstedt af:

Promega Corporation

Safety Department

2800 Woods Hollow Road

Madisoon, WI 53711

U.S.A.

Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

* Dataene ændret i forhold til tidligere version

DK

More magazines by this user
Similar magazines