Kit Components 06/07/2012 Product code Description ... - Promega

promega.com

Kit Components 06/07/2012 Product code Description ... - Promega

36.1.4

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Side 5/6

Trykdato: 28.10.2013 Revision: 26.10.2013

Handelsnavn: 5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer

på øjet: Virker lokalirriterende

Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

(Fortsat fra side 4)

* 12 Miljøoplysninger

Toksicitet

Toksicitet i vand: Ikke skadeligt for vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed Ikke til rådighed

Adfærd i miljøomgivelser:

Bioakkumuleringspotentiale Ikke kendt

Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Økotoksicitet

Bemærkning: Ikke til rådighed

Yderligere økologiske oplysninger:

Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling:

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Se

afsnit 7: Håndtering og opbevaring og § 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler for yderligere

behandling af oplysninger og beskyttelse af arbejdstagerne.

Urensede emballager:

Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

* 14 Transportoplysninger

UN-nummer

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping

name)

Transportfareklasse(r)

Emballagegruppe

Miljøfarer:

Marine pollutant:

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Nej

Ikke relevant.

(Fortsættes på side 6)

DK

More magazines by this user
Similar magazines