02 09 PÃ¥ vej til ledighed.indd - Prosa

prosa.dk

02 09 PÃ¥ vej til ledighed.indd - Prosa

A-kasseinformation

Forbundet af It-professionelle

PROSAs a-kasse

vej

til

ledighed

1


Forbundet af It-professionelle

prosa.dk

Telefon: 3336 4141

Fax: 3391 9044

prosa@prosa.dk

formand@prosa.dk

faglig@prosa.dk

akassen@prosa.dk

medlemsreg@prosa.dk

København - hovedkontor

Ahlefeldtsgade 16,

1359 København K.

Åbningstid: 9 - 15, mandag dog 10 - 15

Århus

Møllegade 9 - 13,

8000 Århus C.

Åbningstid: alle hverdage kl. 10 - 15

Odense

Overgade 54,

5000 Odense C.

Åbningstid: alle hverdage kl. 10 - 15

Denne pjece er nr. 6 i serien

A-kasseinformation fra PROSAs

a-kasse.

Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Nr. 2. Supplerende dagpenge

Nr. 3. Selvstændig virksomhed

som bibeskæftigelse

Nr. 4. Efterløn

Redaktion:

Vivian Andersen

via@prosa.dk

Nr. 5. Feriedagpenge til dimittender

Nr. 6. På vej til ledighed

Teknisk produktion:

PROSA

Foto: iStockphoto.com

Du kan hente pjecerne på www.prosa.dk,

un der pub li ka ti o ner - pjecer fra a-kas sen.

Eller re kvi re re dem ved at hen ven de dig til

It-fagets a-kasse.

Tryk:

Paritas Digital Service ApS

Januar 2009


Indhold

vej til ledighed ................................................................................. 4

Er du blevet sagt op? ........................................................................... 5

Tænker du på at sige dit arbejde op? .................................................. 5

Gyldige grunde .................................................................................... 6

Karantæne .......................................................................................... 10

Gentagelsesvirkning - ingen ret til dagpenge .................................... 10

A-kasseudvalgtet (AKU)..................................................................... 11

Hvad skal du gøre, hvis du bliver ledig? ............................................ 11

Tilmelding som ledig på jobnet.dk .................................................... 11

Oprettelse af CV på jobnet.dk ............................................................ 11

Dagpengekortet ................................................................................. 11

Ledighedserklæring ........................................................................... 12

Overskydende timer ........................................................................... 12

Omregning af løn til timer ................................................................... 13

Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage).................................................... 13

Dagpengesystemet ............................................................................ 13

Dagpengesatsen ................................................................................ 13

Nedsat kontingent til PROSA .............................................................. 14

Kontingent til a-kassen ....................................................................... 14

Kontakt din a-kasse ............................................................................ 15

Vær aktiv ............................................................................................. 16

Revideret oktober 2008


vej til ledighed

Denne pjece giver dig nogle af de vigtigste informationer, du har brug for, når du er

ledig. Du kan altid kontakte It-fagets a-kasse, hvis der er noget du vil have uddybet.

Du kan også kontakte os, hvis du ønsker informationer eller materiale om områder,

der ikke er nævnt i pjecen.

4 A-kasseinformation


Er du blevet sagt op?

Hvis du bliver sagt op af din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på følgende:

Opsigelsesvarsler

Du skal sikre dig, at du har fået det rigtige opsigelsesvarsel.

Hvis du er i tvivl om, du har fået det rigtige opsigelsesvarsel, så kontakt PROSA. A-

kassen må ikke udbetale dagpenge til dig, før dit retmæssige opsigelsesvarsel udløber.

Se afsnit om ”Karantæne” hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel.

Tids- og opgavebegrænsede ansættelser

Hvis dit ansættelsesforhold fortsættes/forlænges udover det fastsatte fratrædelsestidspunkt,

kan funktionærlovens normale opsigelsesvarsler blive gældende. Kontakt

PROSA for en sikkerheds skyld.

Bortvisning

Bliver du bortvist, bør du straks kontakte PROSA. Du kan risikere karantæne. Se afsnit

om ”Karantæne”.

Konkurs/betalings standsning

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du straks kontakte PROSA.

PROSA hjælper også

Der er mange ting at holde styr på, hvis du bliver opsagt fra dit arbejde. Det kan

være svært i en situation, hvor du måske både er overrasket og chokeret. Du er altid

velkommen til at kontakte PROSA, hvis du er i tvivl om, alt er gået rigtigt til, eller bare

gerne vil tale om det.

Tænker du på at sige dit arbejde op?

Hvis du siger dit arbejde op, vil du som hovedregel få karantæne. Se afsnit om ”Karantæne”.

Dog har du mulighed for at undgå karantæne, hvis du har en gyldig grund til

at sige dit arbejde op. A-kassen skal altid undersøge årsagen til dit ophør, og vurdere

om du er selvforskyldt ledig. Det står i Arbejdsløshedsloven. Hvis du er selvforskyldt

ledig får du karantæne. Det er derfor altid en god idé, at kontakte a-kassen, før du

siger op. Vi kan vejlede om dine muligheder for dagpenge. Selvom du fx har en gyldig

grund til at sige dit arbejde op, kan du risikere, at du ikke har ret til dagpenge, efter

rådighedsreglerne. Det gælder for eksempel, hvis du siger op af den årsag, at du ikke

kan få passet dit barn, har fået nyt arbejde, eller skal begynde på en uddannelse.

Selvom du har en gyldig grund, kan du ikke få dagpenge i en mellemliggende periode

A-kasseinformation

5


fra sidste arbejdsdag til den dag, hvor du har fået pasning til dit barn, er begyndt på

dit nye arbejde eller din uddannelse. I en mellemliggende periode, kan du godt holde

ferie, hvis du har optjent feriegodtgørelse hos en arbejdsgiver.

Gyldige grunde

Hvis du siger dit arbejde op, vil følgende årsager være gyldige grunde:

Andet arbejde

Når du skal begynde et nyt varigt arbejde (mere end fem ugers fuldtidsarbejde), en

uddannelse af mindst et års varighed eller selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Det er kun en gyldig grund, hvis det nye arbejde, uddannelsen eller den

selvstændige virksomhed er årsagen til arbejdsophøret.

Er du i tilbud efter en jobplan, kan du ophøre i tilbuddet, hvis du får almindeligt

arbejde i mindst 20 timer om ugen eller med en daglig arbejdstid på mindst 4 timer

om dagen.

Helbred

Hvis du har svært ved at udføre dit arbejde på grund af helbredsmæssige problemer,

eller hvis arbejdet vil forværre din helbredsmæssige situation. Det kan fx være tilfældet,

hvis arbejdet giver problemer under din graviditet. Du skal dog have gjort forsøg på

at få andet arbejde i virksomheden, og du skal dokumentere at de helbredsmæssige

problemer eksisterede før opsigelsen. Din læge skal dokumentere de helbredsmæssige

problemer på en særlig lægeerklæring (AR275). Lægeerklæringen fås på www.

adir.dk eller få i a-kassen.

For at få dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, hvis

du ønsker, og evner at påtage dig fuldtidsarbejde.

Transport

Hvis din daglige transporttid kommer op på mere end 3 timer om dagen, kan du som

hovedregel opsige dit arbejde. Du kan kun sige arbejdet op, hvis du har prøvet at få

ændret din arbejdstid, og hvis opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til

• omlægning af offentlige transportmidler

• ændring af arbejdstidens placering, eller

• bortfald af en privat aftale om samkørsel med en person uden for din husstand,

hvor du ikke har råderet over køretøjet.

Afhængig af uddannelse og ledighedens varighed, kan du være nødt til at acceptere

en daglig transporttid på mere end 3 timer. Det er derfor en god idé, at kontakte

a-kassen, før du siger op.

NB! Hvis du selv flytter, og får meget langt til arbejde, vil du være selvforskyldt ledig,

hvis du siger op. Se afsnit om ”Karantæne” og ”Ægtefælleflytning”.

6 A-kasseinformation


Pasning af familiemedlemmer

Du kan sige dit arbejde op, når du ikke kan få passet dit barn eller andre plejekrævende

familiemedlemmer fra din husstand. Du skal dog have gjort rimelige forsøg på at

skaffe en pasningsmulighed. Det er samtidig en forudsætning, at du ikke kan tilbydes

anden arbejdstid på virksomheden. Du kan også sige op for at passe et handicappet

barn eller en døende nærtstående, hvis du får støtte til det efter sociallovgivningen.

Det gælder dog kun, hvis du har fået afslag på at få orlov fra arbejdet.

Selv om du ikke er selvforskyldt ledig, kan du ikke få dagpenge, før du igen har

pasningsmulighed til dit barn eller familiemedlem.

Deltidsforsikredes arbejdstid

Du er ikke selvforskyldt ledig, når du opsiger dit arbejde, hvis du er deltidsforsikret

medlem af a-kassen, og din arbejdsgiver pålægger dig arbejde på mere end 30 timer

om ugen eller mere end 6 timer i døgnet. Det er en betingelse, at du ikke på noget

tidspunkt har accepteret arbejdstiden.

Tab af supplerende dagpenge

Du har en gyldig grund, hvis du siger dit arbejde op på nedsat tid i følgende sitationer:

Hvis du arbejder du på nedsat tid med opsigelsesvarsel, og din arbejdsgiver ikke

vil udstede en frigørelsesattest. (Det er et krav, at du ikke har accepteret at fortsætte

i arbejdet uden samtidig at få supplerende dagpenge).

A-kasseinformation

7


Når du har fået supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger, kan du ikke

længere få supplerende dagpenge. Du kan sige dit arbejde op, så du tidligst fratræder

samtidig med, at retten til supplerende dagpenge udløber uden at få karantæne.

Hvis du vælger at fortsætte dit arbejde på nedsat tid, når du har fået 30 uger med

supplerende dagpenge, kan du sige dit arbejde op i løbet af de følgende 6 måneder

uden at få karantæne. Kontakt a-kassen - før du siger op.

Arbejde i udlandet

Du kan sige dit arbejde op, hvis du arbejder i udlandet eller i Grønland, medmindre

du

1) under ansættelsen har bopæl i Danmark

2) er udsendt af den danske stat, eller

3) er ansat hos en arbejdsgiver, der er skatteæssigt registreret i Danmark.

Du kan afslå et formidlet arbejde, hvis arbejdet skal udføres i udlandet, på Færøerne

eller i Grønland.

Arbejdsretslige forhold

Det er en gyldig grund, at opsige et arbejde, hvis

• du efter almindelige arbejdsretlige principper kan betragte dig som frigjort fra

ansættelsesforholdet, eller

• arbejdsgiveren misligholder ansættelsesforholdet, for eksempel ved ikke at udbetale

løn, eller

• løn- og ansættelsesvilkår væsentligt fraviger, hvad arbejdsgiveren har stillet i udsigt.

Du skal dog have forsøgt at få løst problemerne med din arbejdsgiver eller eventuelt

gennem din faglige organisation. Hvis du har problemer med din arbejdsgiver, bør

du altid kontakte PROSA.

Ægtefælleflytning

Det er en gyldig grund til at sige dit arbejde op inden 1 år efter, at din ægtefælle eller

samlever er flyttet, hvis I må flytte fra den hidtidige bolig, fordi din ægtefælle/registrerede

partner/samlever skal begynde på et arbejde af mere end 5 ugers varighed,

eller en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller begynde eller flytte en

selvstændig virksomhed (der udøves over 30 timer om ugen) uden for den hidtidige

bolig. Det er kun en gyldig grund, hvis der er mere end 3-4 timers samlet transporttid

med offentlige transportmidler fra den nye bolig til dit arbejde eller uddannelsessted

og tilsvarende fra den tidligere bolig til din ægtefælle/samlevers nye arbejde eller

uddannelsessted. Hvor lang transporttid, du skal acceptere, afhænger af, hvor længe

du har været ledig, din uddannelse samt din bopæl.

Fratrædelsesgodtgørelse

Det er en gyldig grund at sige dit arbejde op, hvis det sker som et led i en fratræ-

8 A-kasseinformation


» (tre

Hvis du er selvforskyldt ledig, får du karantæne i 111 timer

uger)

delsesordning for virksomheden. Den løn og eventuelt godtgørelse som du får, skal

give fuld økonomisk dækning svarende til din arbejdsgivers opsigelsesvarsel. Altså

svarende til det opsigelsesvarsel som du ville have krav på, hvis din arbejdsgiver

havde sagt dig op.

Fysisk vold

Du har en gyldig grund, hvis du siger dit arbejde op, ophøre i et tilbud eller en aktivitet,

hvis du har været udsat for fysisk vold fra din ægtefælle/samlever/registrerede partners

side, og du er nødt til at flytte væk fra din hidtidige bopæl. Du skal dokumentere

den fysiske vold med en lægeattest eller en politianmeldelse. Trusler om fysisk vold

anses også som gyldig grund, hvis det kan dokumenteres ved politianmeldelse, at

flytningen og opsigelsen skyldes fare for liv og helbred. Du skal benytte en særlig

lægeattest (AR277). Blanketten fås på www.adir.dk eller i a-kassen.

Værnepligt

Du har en gyldig grund til at sige dit arbejde op, afslå tilbud, eller ophøre i et tilbud

eller en aktivitet, for at aftjene militær eller civil værnepligt, udføre FN-tjeneste eller

lignende opgaver, som er omfattet af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjenester.

Reglen omfatter kun dansk militærtjeneste.

Sammenfald mellem arbejde og bolig

Du kan sige dit arbejde op eller ophøre i et tilbud, hvis dit arbejdssted og bolig er

sammenfaldende, og du ikke længere kan disponere over boligen. Det er et krav,

at du ikke havde indflydelse på grunden til, at du ikke længere kan disponere over

boligen, samt at arbejdet ikke kan udføres fra den nye bolig.

Produktion af krigsmateriel

Hvis din arbejdsplads er omfattet af lov om krigsmateriel, og du ikke ønsker at være

med til at udvikle eller producere krigsmateriel, kan du opsige arbejdet uden at være

selvforskyldt ledig.

A-kasseinformation

9


Karantæne

A-kassen skal altid undersøge, om du selv er skyld i din ledighed.

Der er fastsat regler for, hvornår du fx kan sige dit arbejde op med en gyldig grund.

Har du ikke en gyldig grund til at sige dit arbejde op, får du karantæne.

Hvis din arbejdsgiver siger dig op, kan du også selv være skyld i din ledighed. Dog

kun hvis årsagen væsentligst skyldes dig. Hvis årsagen væsentligst skyldes dig, får

du karantæne.

Selvforskyldt ledighed, kan også være i situationer, hvor du fx har accepteret et

for kort opsigelsesvarsel, bliver bortvist, eller du beder din arbejdsgiver om at sige

dig op.

Hvis du er selvforskyldt ledig, får du karantæne i 111 timer (tre uger).

Du kan kun afvikle karantænen, hvis du er tilmeldt som ledig i jobcenteret, og står

til rådighed for arbejdsmarkedet – altså i perioder, hvor du ellers ville have haft ret

til dagpenge.

Hvis du holder ferie i en periode, hvor du ikke har afviklet din karantæne, bliver

karantænen afviklet efter din ferie. Hvis du holder ferie med feriedagpenge, bliver

karantænen afviklet i den periode, hvor du får udbetalt feriedagpenge.

Karantænen er også afviklet, når du har haft fem ugers fuldtidsarbejde.

Gentagelsesvirkning - ingen ret til dagpenge

Hvis du 2 gange inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig, mister du din

dagpengeret.

Du kan igen få dagpenge, når:

Du kan igen få dagpenge, når du har haft arbejde på normale løn- og ansættelsesvilkår

i

10 A-kasseinformation


• mere end 300 timer inden for 10 uger (fuldtidsforsikrede)

• mere end 150 timer inden for 10 uger (deltidsforsikrede)

Arbejdstimer fra ansættelse i job med løntilskud, kan ikke medregnes.

A-kasseudvalgtet (AKU)

PROSA har nedsat et A-kasseudvalg (AKU). AKU består af a-kasselederen, a-kassekonsulenter,

en faglig sekretær udpeget af Hovedbestyrelsen og et medlem af

Hovedbestyrelsen. AKU har det politiske ansvar for It-fagets A-kasse. De skal blandt

andet samtidig sikre, at a-kassen varetager medlemmernes interesser inden for lovens

rammer. De holder møde ca. en gang om måneden.

AKU vil gerne medvirke til, at forebygge situationer, hvor vores medlemmer får

karantæne. Derfor orienterer vi AKU om din karantæne.

Hvad skal du gøre, hvis du bliver ledig?

Tilmelding som ledig på jobnet.dk

Du skal tilmelde dig som ledig på din første ledige dag på www.jobnet.dk. Når du

tilmelder dig her, får du en kvittering. Det er en god idé, at gemme kvitteringen,

hvis der senere opstår problemer. Du kan også tilmelde dig som ledig på dit lokale

jobcenter.

Du skal bekræfte din jobsøgning på jobnet senest hver 7. dag, så længe du er ledig,

og skal have udbetalt dagpenge fra os.

Hvis du ikke bekræfter din jobsøgning afmeldes du (bekræftelses knappen forsvinder),

og du har ikke ret til dagpenge, indtil du tilmelder dig som ledig igen.

Oprettelse af CV på jobnet.dk

Du skal oprette og have et aktivt CV på www.jobnet.dk, inden der er gået 1 måned

fra 1. ledighedsdag. Det skal også være tilgængeligt for a-kassen. Det er ikke nok at

oprette dit CV, du skal også tilmelde dig som ledig på jobnet.dk.

Dagpengekortet

For at få udbetalt dagpenge, skal du udfylde og sende et dagpengekort til a-kassen. Du

skal bestille en aktiveringskode til PROSAmin. Læs mere på PROSAs hjemmeside.

Dagpengekortets periode slutter den næstsidste søndag i hver måned, bortset

fra december måned, der typisk slutter før. Se perioderne på Prosas hjemmeside >

Service > A-kassen.

Dagpengekortet dækker en periode på 4 eller 5 uger. Perioden står i øverste

venstre hjørne.

Det er vigtigt at du sender dit dagpengekort til tiden – altså lige så snart perioden

slutter.Husk at læse vejledningen til dagpengekortet før du udfylder det.

A-kasseinformation

11


Ledighedserklæring

Du skal også udfylde og sende en ledighedserklæring. Den kan du udskrive fra vores

hjemmeside www.prosa.dk. Ledighedserklæringen sendes til a-kassen så hurtigt som

muligt. Vi skal også bruge de sidste 14 måneders lønsedler (hvis dine arbejdstimer er

opsummeret på dine lønsedler, skal vi blot have de sidste 3 måneders lønsedler +

lønsedlen for december fra forrige år), din ansættelsesaftale (men kun hvis der ikke

står arbejdstimer på dine lønsedler) og opsigelse. Du skal udfylde hele ledighedserklæringen.

Det vil sige oplyse cpr-nummer, udfylde og besvare alle rubrikker inklusiv

alle spørgsmål, samt datere og underskrive den.

Overskydende timer

ledighedserklæringen bliver du blandt andet spurgt, om du har fået økonomisk

dækning for timer udover fagets normale arbejdstid (typisk 37 timer om ugen) de

sidste 14 uger, inden du blev ledig (oplysningsperioden). Økonomisk dækning for

timer udover fagets normale arbejdstid, skal afspadseres før du har ret til dagpenge.

Har du ikke afviklet de overskydende timer inden for de første fem uger fra opgørelsestidspunktet,

bortfalder de.

Overskydende timer kan for eksempel være overarbejdstimer. Det kan også være

feriepenge, som ikke er trukket i din løn, eller arbejde du har haft ved siden af dit

fuldtidsarbejde, også selvstændig bibeskæftigelse.

Når du har svaret ”ja” til overskydende timer, skal du udfylde en blanket om

overskydende timer (AR 232). Blanketten kan hentes på vores hjemmeside: Alle

blanketter.

Du skal oplyse alle timer med økonomisk dækning, dvs. også timer med for eksempel

sygedagpenge, feriepenge eller selvstændig virksomhed.

12 A-kasseinformation


Omregning af løn til timer

Hvis din arbejdstid ikke kan kontrolleres af din arbejdsgiver, eller du har været provisions-

eller honorarlønnet, skal vi som hovedregel omregne din indtægt til timer.

Hertil bruger vi en omregningssats som er fastsat af arbejdsministeriet.

Du finder omregningssatsen sammen med de øvrige satser på vores hjemmeside

www.prosa.dk.

Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage)

Hvis du er opsagt fra dit arbejde, skal arbejdsgiveren betale de første tre ledige dage.

Det kaldes G-dage.

G-dagene bortfalder, hvis du på de tre første ledige dage for eksempel er i fuld

beskæftigelse, er sygemeldt, holder ferie, eller er selvforskyldt ledig.

Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, hvis du har været

ansat med løntilskud.

Arbejdsgiveren kan senest 14 dage efter sidste arbejdsdag bede dig om en tro- og

love erklæring om, at du ikke har været i arbejde, syg eller på ferie. Hvis du ikke giver

erklæringen til arbejdsgiveren senest 14 dage efter, at arbejdsgiveren har bedt om

den, bortfalder din ret til betaling for G-dagene.

Arbejdsgiveren skal kun betale G-dage, hvis du har været beskæftiget mindst 74

timer indenfor de sidste 4 uger. G-dagene skal udbetales af arbejdsgiveren sammen

med din sidste løn.

Hvis arbejdsgiveren ikke har betalt for G-dagene senest ved 2. lønudbetaling efter

du er ophørt i arbejdet, kan vi hjælpe dig. Du skal blot henvende dig til a-kassen.

Du kan få dagpenge fra din første dag som ledig, hvis din opsigelse skyldes arbejdsgiverens

betalingsstandsning eller konkurs.

Dagpengesystemet

Når du bliver ledig, skal du indplaceres i dagpengesystemet. Din indplaceringsdato

bliver den første dag, du får ydelser fra a-kassen. Du har herefter ret til ydelser i 208

uger (svarende til 4 år) indenfor 312 uger (svarende til 6 år). De 208 uger hedder

ydelsesperioden og de 312 uger hedder referenceperioden.

Dagpengesatsen

Dagpengesatsen udbetales for 5 dage om ugen og beskattes på samme måde som

løn. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af ydelser fra a-kassen, men der

trækkes fortsat ATP.

Dagpengesatsen er individuel og udgør som udgangspunkt 90% af lønnen, dog

højst den maximale dagpengesats.

A-kasseinformation

13


Første gang du melder dig ledig beregner a-kassen en sats på baggrund af de sidste

tre måneders løn. Hvis du var timelønnet, beregner a-kassen satsen på grundlag af

de sidste 12 uger.

For at få beregnet en dagpengesats, skal du have et ugentligt timetal på mindst

24,67 timer i mindst 12 uger/3 måneder.

Hvis du tjener mere end 18.500 kr. om måneden i 2008, vil du få højeste dagpengesats

som er 703 kr. i 2008.

Som nyuddannet har du ret til en fast dimittend-sats.

Er du deltidsforsikret eller arbejder du mindre end 30 timer om ugen, skal du altid

kontakte a-kassen for vejledning.

Nedsat kontingent til PROSA

PROSAs medlemmer betaler nedsat kontingent, når de er ledige. Medlemmer, der

deltager i uddannelse på SU eller aktiveringsydelse, eller er i offentlig ansættelse med

løntilskud, betaler også nedsat kontingent.

Kontingent til a-kassen

Du kan ikke få udbetalt ydelser fra a-kassen, hvis du ikke har betalt dit kontingent.

Hvis du er kommet bagud med kontingentet, er vi nødt til at trække det i dine ydelser,

før vi kan udbetale. Det gælder dog ikke, hvis dit medlemskab af a-kassen er blevet

slettet på grund af restance.

14 A-kasseinformation


Kontakt din A-kasse

Åbent dagligt mellem 9 – 15

mandag dog 10 - 15

Mail til a-kassen

A-kassen får mange henvendelser hver dag.

Du kan derfor nemt komme til at opleve kø på telefonen, når du ringer til os.

Men du kan altid komme igennem på vores mail.

Derfor anbefaler vi, at du sender en mail til os, hvor du kort beskriver dit spørgsmål.

Husk og så at skrive dit tlf.nr. – så vi kan få fat i dig, hvis vi vurderer, at spørgsmålet

kræver telefonisk kontakt.

Du skal skrive til: akassen@prosa.dk

Hvis du er it-studerende skal du skrive til: stud-mail@prosa.dk

A-kassens hjemmeside

På a-kassens hjemmeside kan du få svar på generelle spørgsmål vedr. f.eks. kontingent,

dag pen ge sat ser og dagpengeperioder.

Her skriver vi også relevante oplysninger for bl.a. dimittender og medlemmer i aktivering.

Kig på vores hjemmeside, før du ringer – måske kan du her få svar på dine

spørgsmål, hurtigt og nemt!

Se også

www.adir.dk og www.jobnet.dk

Klager

A-kassens afgørelser og sags be hand ling kan altid bringes op i PROSAs a-kas se ud valg.

Hvis du herefter fortsat er utilfreds, kan du anke a-kassens afgørelser til Ar bejds di -

rek to ra tet.

Kritik og gode idéer

Vi vil gerne opfordre til, at du kommer med kritik af a-kassens arbejde. Hold dig ikke

tilbage, hvis der er forhold, du mener bør ændres. Du er også meget vel kom men til

at komme med idéer og forslag til ændringer og nye aktiviteter.

Vær aktiv

PROSA opfordrer vores medlemmer, ledige som i arbejde til at deltage i de arrangementer

som vi udbyder. Læs mere om vores aktiviteter og kig i kalenderen på

www.prosa.dk/kursus

A-kasseinformation

15


Ahlefeldtsgade 16 • 1359 • København K

More magazines by this user
Similar magazines