Konklusioner fra mødet den 18. maj 2010 - Region Hovedstaden

regionh.dk

Konklusioner fra mødet den 18. maj 2010 - Region Hovedstaden

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

Tirsdag den 18. maj 2010

Kl. 17.30 – 19.30 på regionsgården i H23, Kongens

Vænge 2, 3400 Hillerød

Møde nr. 2

Medlemmer:

Gitte Frydensbjerg (F), regionsrådet

Hanne Andersen (A), regionsrådet

Maja Højgaard Nielsen (A), regionsrådet

Abbas Razvi (B), regionsrådet

Birgit Tystrup (V), regionsrådet

Danni Olsen (O), regionsrådet

Annette Rolsting, Bedre Psykiatri (suppleant Lisbeth Garnov)

Hanne Colding, SIND-Gladsaxe (suppleant Camilla Jordy Gammelgaard)

Katrine Woel, LAP København/Frederiksberg

Kirsten Elise Hove, SIND-Hovedstadens Omegnskreds

Svend Balle, Outsideren

Fra regionens administration:

Martin Lund, direktør, Region Hovedstadens Psykiatri

Hanne Rasmussen, specialkonsulent, Region Hovedstaden

Fraværende:

Inge Thomsen, LAP København/Frederiksberg

Signe Hjortkær, Landsforeningen for efterladte til selvmord

Vibeke Dukat, Depressionsforeningen

Morten Rand Jensen, koncerndirektør, Region Hovedstaden


Indholdsfortegnelse

Side:

1. Valg af formand og næstformand 3

2. Kommissorium og arbejdsform 4

3. Sundhedsaftaler 6

4. Budget 2010 for Region Hovedstadens Psykiatri 9

5. PsykInfo 10

6. Projekt ”den gode udskrivning” 12

7. Virksomhedsplan 2010 for Region Hovedstadens Psykiatri 13

8. Den fremtidige udvikling af psykiatrien 14

9. Optimal brug af udrykningstjeneste og OP-team 15

10. Næste møde 16

11. Eventuelt 17

2


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 1

VALG AF FORMAND OG NÆSTFORMAND

SAGSFREMSTILLING

Dialogforum for psykiatri i Region Hovedstaden består af 14 medlemmer fordelt på

6 regionsrådsmedlemmer og 8 repræsentanter udpeget af Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Regionen er administrativt repræsenteret med en repræsentant fra koncerndirektionen

og direktøren for Region Hovedstadens Psykiatri samt en sekretær.

Dialogforum udpeger en formand og en næstformand, hvoraf formanden udpeges af

regionsrådsmedlemmerne, og næstformanden udpeges af foreningsrepræsentanterne.

KONKLUSION

Gitte Frydensbjerg fra regionsrådet blev valgt som formand, og Kirsten Elise Hove

fra Fællesrådet fortsætter som næstformand. Herefter blev der foretaget en præsentationsrunde.

Sagsnr: 09006586

3


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 2

KOMMISSORIUM OG ARBEJDSFORM

SAGSFREMSTILLING

Region Hovedstaden har vedtaget en bruger-, patient- og pårørendepolitik. Politikken

er udformet som en ”overordnet paraply”, der favner lokale politikker og principper.

Den understøtter de konkrete initiativer og handleplaner, der allerede findes eller

som sættes i værk lokalt. Implementeringen sker altså primært lokalt gennem initiativer

og dialog med brugere, patienter og pårørende.

I forlængelse af den vedtagne bruger-, patient- og pårørendepolitik besluttede Regionsrådet

på sit møde den 28. april 2009, at der nedsættes dialogfora på politisk niveau

for sundhed, psykiatri og handicap. Samtidig blev kommissorier for de tre dialogfora

vedtaget.

Kommissoriet for dialogforum for psykiatri i Region Hovedstaden peger på, at der

skal sættes fokus på en struktureret dialog om overordnede og tværgående psykiatripolitiske

emner og værdier. Endvidere skal dialogforum for psykiatri være et rådgivende

og debatskabende forum, der både skal forholde sig til Region Hovedstadens

bruger-, patient- og pårørendepolitik og skal være et levende udtryk for, at regionens

vision om inddragelse af brugere og pårørende føres ud i livet. Udover mødevirksomheden

kan dette bl.a. ske ved høringer, borgermøder og lignende, når det er relevant.

Kommissorium for dialogforum for psykiatri i Region Hovedstaden og Region Hovedstadens

bruger-, patient- og pårørendepolitik er vedhæftet.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås det, at dialogforum for psykiatri gendrøfter

kommissorium samt emner for fremtidige opgaver og arbejdsform.

KONKLUSION

Med udgangspunkt i de emner der blev foreslået på 1. møde i dialogforum blev arbejdsform

og yderligere emner drøftet. Fællesrådet fandt det vigtigt med muligheden

for dialog og drøftelse af overordnede emner og centrale politiske problemstillinger.

Blot er det væsentligt, at dialogen foregår inden der er truffet endelige politiske beslutninger

fx om sundhedsaftaler og budget.

Regionsrådets medlemmer var enig heri og vægtede en åben og struktureret dialog.

Det blev drøftet, hvorvidt kommunikation kan foregår via internettet, men flere med-

4


lemmer fandt det vigtigt med den direkte ”ansigt til ansigt” dialog med brugere og

pårørende, som har konkrete erfaringer med praksis. Fællesrådet pegede på, at såfremt

regionsrådets medlemmer ønsker det, kan der etableres dialog med repræsentantskabet

som supplement. Fællesrådet følte sig i øvrigt hørt og har bidraget til

mange af punkterne i dagsordnen.

Muligheden for borgermøder og høringer blev drøftet, men det blev fundet væsentligt

at anvende de ressourcer der ligger i dialogforum. Der var enighed om, at to møder

om året er for lidt, og det blev derfor besluttet, at holde tre møder årligt. Eventuelt

kan dialogforum arbejde med også at holde et borgermøde.

Det blev aftalt, at Fællesrådet sender punkter til dagsordnen senest en måned før mødets

afholdelse (til næste møde 21. juni), og at dagsordnen så vidt muligt sendes ud

14 dage inden mødet, så medlemmerne og særligt Fællesrådet kan nå at læse og drøfte

materialet.

Sagsnr: 09006586

5


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 3

SUNDHEDSAFTALER

SAGSFREMSTILLING

Der skal inden udgangen af januar 2011 være indgået nye sundhedsaftaler mellem de

enkelte kommuner og regionen for perioden 2011-2014. Disse sundhedsaftaler indgås

på grundlag af en fælles grundaftale som sundhedskoordinationsudvalget skal

godkende som grundlag for de individuelle aftaler.

Det forrige sundhedskoordinationsudvalg godkendte på møde den 14. september

2009 en overordnet tids- og aktivitetsplan for etablering af sundhedsaftalen 2011-

2014.

Med udgangspunkt i dels den nye bekendtgørelse og vejledning, dels erfaringerne

med den første sundhedsaftale besluttede sundhedskoordinationsudvalget, at

• Den næste sundhedsaftale skal indeholde nogle fælles politiske pejlemærker

• Omdrejningspunktet skal være sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet og

koordineret indsats

• Opbygningen af selve aftalen skal gøres mere forløbsorienteret med fokus på

særlige målgrupper

• Der skal i højere grad indbygges en kvalitetstankegang i den nye sundhedsaftale

• Erfaringerne fra første generations sundhedsaftaler tilsiger en mere synlig og

samlet fokusering på forventningerne til almen praksis

• Endelig skal næste sundhedsaftale være fælles for regionen og kommunerne, så

der kun i begrænset omfang er behov for at indgå særaftaler.

Proces- og tidsplan

På baggrund af tidsfristen for indsendelse af sundhedsaftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen

den 31. januar 2011 har sundhedskoordinationsudvalget godkendt, at

der skal foreligge et materiale ultimo februar 2010, med henblik på politiske midtvejsbehandlinger

i marts og april 2010 i de nyvalgte kommunalbestyrelser og regionsråd,

så de får mulighed for tidlig indflydelse på den endelige sundhedsaftale.

Herefter færdiggør administrationen det endelige oplæg til en ny sundhedsaftale, der

skal foreligge ultimo juni 2010. Anden halvdel af 2010 er afsat til individuelle forhandlinger

med de enkelte kommuner/kommuneklynger og endelige politiske behandlinger

i regionsråd og kommunalbestyrelser.

6


Midtvejsbehandling

Det administrative samarbejde mellem regionen og kommunerne er forankret i den

administrative styregruppe vedrørende sundhedsaftale. Styregruppen har udarbejdet

vedlagte materiale, der består af oplæg til drøftelse af sundhedsaftalens generelle del

(politisk del) og status for samarbejdet om indsatsområderne i sundhedsaftalen 2011-

2014.

Sundhedsaftalens generelle del har fokus på det politiske indhold i aftalen, herunder

at sikre politiske drøftelser mellem kommuner og region i aftaleperioden. Materialet

om den generelle del beskriver udfordringer og mål i:

• et sammenhængende sundhedsvæsen

• et forpligtende samarbejde

• samarbejde om fælles målgrupper

• beslutningsstruktur og styringsmål.

Materialet om indsatsområderne beskriver:

• de obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang

• forløbsunderstøttende indsatser og

• særlige indsatsområder.

Endelig beskrives indsatsen for mennesker med sindslidelser, der er et af seks obligatoriske

emner, som indgår i sundhedsaftalen.

Der vil blive orienteret om arbejdet med sundhedsaftaler herunder indsatsen for

sindslidende ved enhedschef Torben Hyllegaard Nielsen, Enheden for Kommunesamarbejde.

KONKLUSION

Torben Hyllegaard Nielsen (THN) orienterede om arbejdet med sundhedsaftaler herunder

processen og tidsplanen for arbejdet. THN henviste til de konkrete samarbejdsaftaler

mellem de enkelte kommuner og psykiatriske centre, som ligger på:

http://www.psykiatriregionh.dk/menu/Sygdom+og+behandling/Kommunesamarbejd

e/Sundhedsaftaler/

Dialogforum fandt generelt ikke, at psykiatrien er særlig synlig i de forskellige tekstafsnit,

hvilket bør ændres. Det gælder også forskning, hvor psykiatrien ikke er nævnt.

Reglerne om retssikkerhed for patienten i forhold til elektronisk kommunikation bør

desuden være klar og tydelig.

Der var tilfredshed med, at rehabilitering er skrevet ind i aftalerne, idet det er helt

centralt og nøglen til samarbejde. I relation til sygedagpenge bør gruppen af unge

7


sindslidende på kontakthjælp også nævnes. I forhold til ansvar og hvem der gør hvad,

kunne der udarbejdes en pixi-udgave af aftaleteksten for mennesker med sindslidelser,

som handler om organiseringen og indgangen for borgere med psykiske lidelser.

De praktiserende lægers rolle blev drøftet, og der var enighed om, at de ikke kan eller

skal overtage ansvaret for svært psykisk syge mennesker. Praktiserende læger får dog

en større rolle i forhold til patienter med ikke-psykotiske lidelser. Når der tales om

dobbeltdiagnose patienter er det desuden vigtigt, at være opmærksom på at fysiske/somatiske

lidelser ikke overses.

Inddragelse og støtte til pårørende bør prioriteres, og det gælder også børn og unge af

psykisk syge forældre. Desuden bør der være fokus på etniske minoriteter.

THN opsummerede og sagde, at der hvor det er muligt, vil der blive taget hensyn til

dialogforums bemærkninger i den videre redigering af forslaget til sundhedsaftale.

THN gjorde opmærksom på, at det kommunale selvstyre sætter grænser for, hvad der

i aftalen kan kræves med hensyn til den konkrete kommunale indsats.

Sagsnr: 09006586

8


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 4

BUDGET 2010 FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

SAGSFREMSTILLING

Fællesrådet ønsker oplyst, om Region Hovedstaden har overholdt budgettet for 2009.

Hvis ikke budgettet er overholdt ønskes oplyst, hvad det betyder for budget 2010.

Endelig ønskes det oplyst, hvordan psykiatrien implementerer de i budgetaftalen

2010 vedtagne besparelse på de enkelte psykiatriske centre.

Der vil på mødet blive givet en orientering ved direktør Martin Lund, Region Hovedstadens

Psykiatri.

KONKLUSION

Martin Lund orienterede om budgetoverskridelsen i 2009 på 28. mio. kr., og de konsekvenser

det har for primært tre psykiatriske centre i 2010 og 2011. I budget 2010 er

der foreslået besparelser på 51 mio. kr. Med de forskellige tilpasninger der er og vil

blive foretaget, forventes budget 2010 at blive overholdt.

Fællesrådet fandt det vigtigt at fokusere på tilgængelighed, hvis sengeafsnit i Frederikssund

og Helsingør lukker. Det gælder såvel patienterne som de pårørende, hvor

der vil blive et større pres i forhold til hurtigere udskrivning og længere afstand. Besparelser

har konsekvenser for behandlingstilbuddet og for ventetiden.

Martin Lund oplyste, at nærhedsprincippet der er vigtigt, vil blive tilgodeset via styrkelsen

af distriktspsykiatrien. Desuden er det en realitet, at til trods for økonomiske

besparelser, behandles der flere patienter, men det kræver omstillinger.

Sagsnr: 09006586

9


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 5

PSYK-INFO

SAGSFREMSTILLING

Regionsrådet besluttede den 24. juni 2009, at der skulle igangsættes en proces med

henblik på at få inddraget kommunerne aktivt i etablering af et PsykInfo i Region

Hovedstaden. Endvidere besluttede regionsrådet, at der skulle samarbejdes med såvel

PsykiatriFonden som bruger- og pårørendeorganisationerne herom.

Henover sommeren/efteråret 2009 har der været en proces med kontakt til kommunerne

og forelæggelse af sagen for sundhedskoordinationsudvalget og kommunekontaktudvalget.

Formålet har været at inddrage kommunerne i en drøftelse af, hvordan

og hvornår forslaget kunne realiseres herunder kommunal medfinansiering.

I kommunerne er der ikke umiddelbart ønske om at indgå med finansiering til PsykInfo,

ligesom nogle kommuner heller ikke ønsker at deltage i et kommende PsykInfo.

Bruger- og pårørendeforeningerne har i forløbet påpeget, at de ikke er blevet hørt om

organiseringen eller har været inddraget i planlægning, udvikling og etablering af

PsykInfo. Som det fremgår af det vedlagte forslag fra Fællesrådet ønskes det drøftet,

hvorledes Region Hovedstaden kan få etableret PsykInfo allerede i 2010.

Det foreslås, at sagen drøftes på mødet.

KONKLUSION

Fællesrådet udtrykte undren over det lange forløb om etablering af PsykInfo, og

fandt det utilfredsstillinde at der ikke er etableret PsykInfo i regionen. Fællesrådet

opfordrede til, at regionen begynder etableringen og starter op uden bygninger. Fællesrådet

ser også PsykInfo som en væsentlig platform for deres arbejde. Fællesrådet

indgår meget gerne sammen med PsykiatriFonden i en referencegruppe.

Regionsrådets medlemmer fandt det ikke hensigtsmæssigt, at der ikke er blevet etableret

et PsykInfo. Medlemmerne synes det var en god ide at starte op for de midler

der nu er afsat (2,5 mio. kr.) samt trække Fællesrådet og frivillig arbejdskraft ind. Ligeledes

kan der måske søges om fondsmidler eller midler fra den statslige satspulje.

10


Formanden konkluderede, at Psykiatri og Handicapudvalget drøftet et fornyet forslag

til organisering af PsykInfo for de afsatte 2,5 mio. kr., og at sagen herefter bringes op

i regionsrådet.

Sagsnr: 09006586

11


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 6

PROJEKT ”DEN GODE UDSKRIVNING”

SAGSFREMSTILLING

Med udgangspunkt i såvel regeringens initiativer som Fællesrådets arbejde med ”den

gode udskrivning”, ”fokus på udskrivningsaftaler og koordinationsplaner” og ”når du

skal udskrives” vil Fællesrådet gerne drøfte, hvorledes Region Hovedstadens Psykiatri

og Fællesrådet kan samarbejde om en indsats om bedre udskrivning og forebyggelse

af de risici, der ligger for den enkelte i tiden umiddelbart efter udskrivning.

Til brug for drøftelserne vedlægges notat fra Fællesrådet om projekt ”Når du skal udskrives”.

KONKLUSION

Fællesrådet orienterede om projekt ”den gode udskrivning”, som tager udgangspunkt

i regeringens initiativer. Fællesrådet ønsker således, at der i samarbejde med regionen

bliver igangsat et projekt om den gode udskrivning. For Fællesrådet er det helt

centralt at brugere og pårørende er med, også fordi de har de konkrete erfaringer med

udskrivning, som regionen kan drage nytte af.

Regionsrådets medlemmer var enige i, at det var et godt projekt, og at det er meget

aktuelt i forhold til samarbejdet med kommunerne jf. drøftelserne om sundhedsaftaler.

Formanden konkluderede, at Psykiatri og Handicapudvalget drøfter projektet nærmere.

Sagsnr: 09006586

12


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 7

VIRKSOMHEDSPLAN 2010 FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

SAGSFREMSTILLING

Fællesrådet vil gerne drøfte, hvorledes bruger og pårørende inddrages i virksomhedsplanens

projekter, ikke mindst i projekterne under ”Kvalitet i patientbehandlingen”

om:

• nedbringelse af tvang

• uventet død

• rationel medicinanvendelse

• patient- og pårørendeinddragelse

• sammenhængende forløb

• specialisering

• øget tilgængelighed

• akutmodtagelse og

• strategisk forskningsindsats.

Desuden gælder det projekter under ”Kultur og kommunikation”, hvor fokus i højere

grad skal rettes mod patienternes og omverdenens forventninger og krav.

KONKLUSION

Punktet blev udsat.

13


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 8

DEN FREMTIDIGE UDVIKLING AF PSYKIATRIEN

SAGSFREMSTILLING

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen gav i 2009 hvert deres bud på, hvordan psykiatrien

bør udvikles i de kommende år. Danske Regioner har i ”En psykiatri i verdensklasse”

otte visioner som bør være pejlemærker mod udviklingen af en dansk

psykiatri i verdensklasse. Regeringen præsenterer i ”Styrket indsats for sindslidende”

sin handlingsplan for udviklingen af indsatsen med henblik på at bygge videre på den

eksisterende indsats og øge sammenhængen mellem behandlings- og socialpsykiatrien.

Regionsrådets repræsentanter ønsker at drøfte Fællesrådets mål og ønsker til fremtidens

psykiatri.

KONKLUSION

Punktet blev udsat.

Sagsnr: 09006586

14


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 9

OPTIMAL BRUG AF UDRYKNINGSTJENESTE OG OP-TEAM

SAGSFREMSTILLING

Fællesrådet ønsker en drøftelse af, hvordan regionsrådet sikrer optimal brug af psykiatrisk

udrykningstjeneste og OP-team i kritiske situationer samt udskrivning til optimal

støtte og bosituation i samarbejde med kommunerne.

KONKLUSION

Punktet blev udsat.

Sagsnr: 09006586

15


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 10

NÆSTE MØDE

SAGSFREMSTILLING

Kommissorium angiver, at der skal afholdes to årlige møder i dialogforum for psykiatri.

Der skal aftales tid og sted for næste møde i dialogforum for psykiatri.

KONKLUSION

Næste møde blev fastsat til onsdag den 18. august 2010 kl. 17.30 – 20.30 på regionsgården.

Sagsnr: 09006586

16


Den 18. maj 2010 DIALOGFORUM FOR PSYKIATRI

SAG NR. 11

EVENTUELT

Ingen bemærkninger.

Sagsnr: 09006586

17

More magazines by this user
Similar magazines