08.06.2014 Views

Læs bilag til svaret

Læs bilag til svaret

Læs bilag til svaret

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bornholms Hospital

Hospitalsledelsen

Redegørelse fra Bornholms Hospital vedr. kvaliteten i

det gynækologiske speciale

Ullasvej 8

3700 Rønne

Telefon 5695 1165

Fax 5690 9593

Mail BornholmsHospital@regionh.dk

Web www.BornholmsHospital.dk

CVR/SE-nr: 29 76 56 77

Dato: 11. marts 2013

Svar på Politiker spørgsmål

Vedrørende Leila Lindéns spørgsmål omkring det Gynækologiske speciale på Bornholms

Hospital, som blev omtalt i Dagens Medicin nr. 2 af 18/1 2013, redegøres her

for forholdene på Bornholms Hospital. De umiddelbare svar på spørgsmålene er som

følger:

På side 5 under rubrikken " Her går det også galt for Region Sjælland" står skrevet

under Gynækologi følgende tekst, citat: "Indenfor gynækologi er Bornholm i bund.

Men lige bagefter ligger Næstved, Holbæk og Nykøbing Falster".

Hvad betyder det?

Umiddelbart er svaret at det ikke forholder sig således. (Se bilag 1, hvor talmaterialet

er gennemgået. Talmaterialet stammer fra 2011)

Hvad menes med, at Bornholm ligger i bund?

Det forholder sig ikke således.

Er der kvalitetsmæssige problemer på Bornholm indenfor gynækologi?

Nej, se nedenstående tekst.

Historik:

Bornholms hospitals Kirurgiske afdeling varetager al benign gynækologi og almen obstetrik

på Bornholm. Der er ingen praktiserende gynækologer på øen.

Indtil 31/7 2011 havde kirurgisk afdeling ansat 2 almen gynækologer uden subspeciale

og 1 almen gynækolog med stor erfaring indenfor fertilitet

Afdelingen havde ingen gynækologisk laparoskopisk eller hysteroskopisk expertise og

kunne derfor ikke tilbyde disse indgreb. I de nationale guidelines anbefales endoskopiske

indgreb såfremt expertise og apparatur er tilstede.

2011

Fra ultimo 2011 ændredes forholdene sig markant på kirurgisk afdelings gynækologiske/obstetriske

område. Afdelingen fik en gynækolog med speciel erfaring indenfor

benign endoskopi (laparoskopi og hysteroskopi) hvorefter endoskopiske indgreb kunne

tilbydes. Således foretages hysteroskopi og laparoskopisk kirurgi efter gældende

principper og med avanceret udstyr. Som eksempel kan nævnes avanceret hysteroskopisk

resektion af fibromer og endometrium, hvilket har nedsat antallet af hysterektomier

til fordel for disse skånsomme indgreb. Der foretages som et af de få steder

i landet hysteroskopisk sterilisation i ambulant regi.


Total Hysterektomi ved Laparoskopi (THL) foretages efter gældende retningslinjer på

niveau med resten af landet og vil formentlig opnå en højere procentandel i forhold til

resten af landet. For 2013 ligger andelen af THL indtil videre på 100% af det totale antal

hysterektomier.

Der indberettes til DHHD (Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database).

Fra efterår 2012 er der ansat en deltids urogynækolog som også arbejder på Hvidovre

Hospitals Urogynækoloigske afd. Således foretages nu urogynækologisk udredning/behandling/operation

efter gældende regler udstedt af Dansk Urogynækologisk

Selskab og resultater indberettes til DUGABasen.

Der er i 2012 ansat en deltids almen obstetriker samt pr. 1/6 2013 en føtalmediciner,

som vil varetage avanceret ultralydsskanning af de gravide. Således har det gynækologisk/obstetrisk

område siden efteråret 2011 oplevet en gennemgribende modernisering,

hvor hovedtemaet er:

• Praktisering af evidensbaseret medicin ved subspecialiserede læger, som

deltager i udarbejdelsen af nationale guidelines indenfor Gynækologi og Obstetrik

(Hindsgavl og Sandbjerg Guidelines)

• Kvalitetskontrol via indberetning til relevante databaser

• Overholdelse af de af Sundheds Fagligt Råd (SFR) og SST´s anbefalinger

vedr. opretholdelse af operativ rutine qua sufficient volumen

Disse principper understøttes økonomisk i forhold til anskaffelse af relevant opdateret

diagnostisk/operativt udstyr samt løbende videreuddannelse af læger og personale.

Der foregår endvidere et øget samarbejde mellem almen praksis på øen og gynækologisk

afd. da patienterne jo ikke har mulighed for henvisning til praktiserende gynækolog

på Bornholm.

Dagens Medicin refererer ikke blot til DHDB og DUGAbasen, men også til websiden

eSundhed.dk – hvilken udmærker sig ved IKKE at indeholde gynækologisk/obstetriske

emner.

Med venlig Hilsen

Specialeansvarlig Overlæge Lotte Clevin

Oversygeplejerske Lajla Vang

8/3-2013

Side2


Bilag.

Dansk Hysterektomidatabase (DHDB) Årsrapport 2011.

Dagens Medicin har med udgangspunkt i de enkelte databasers indikatorer opstillet

deres eget scoringssystem ud fra 2 databaser (Dansk Hysterektomi Database samt

Dansk Urogynækologisk Database. Vedrørende Dansk Urogynækologisk Database er

der insufficient database indberetning.

Hysteroskopiske data registreres på landsplan først fra 1/1 2013

Validiteten af Dagens Medicins scoringssystem/rangliste er vanskelig at vurdere.

Det kan samtidig bemærkes, at Bornholms Hospital på en række områder har relativt

få patienter, hvilket i sig selv giver en stor usikkerhed i tolkningen af resultaterne og

dermed om der kan konkluderes, at der er kvalitetsmæssige problemer på Bornholms

Hospital.

Oversigt over indikatorer i DHDB

Indikator 1

Volumen (antal elektive hysterektomier på benign indikation)

53 årligt (43 indberettet - 89%)

Kommentar: Som er på niveau med med andre mindre hospitaler som fx Frederikshavn

og Thisted.

Indikator 2a

Hysterektomimetode (abdominal, vaginal; laparoskopisk assisteret) Abdominal 66%,

Vaginal 22% Laparoskopisk 12%

Kommentar: Landsgennemsnit er : Abdominal 45% Vaginal 35% Laparoskopisk 20%

Indikator 2b

Total/subtotal hysterektomi

52% fik foretaget total hysterektomi (landsgennemsnittet er 93%) !

Kommentar: Gældende guidelines anbefaler total hysterektomi, men der er ikke evidens

for at dette indgreb er bedre end sub-total hysterektomi.

Indikator 3

Antibiotikaprofylakse

BOH 100%

Indikator 4

Tromboseprofylakse

BOH 100%

Indikator 5

Liggetid (antal indlæggelsesdage)

BOH 2 dage (Målet er 1 dag)

Kommentar: BOH er på niveau med 13 andre afdelinger i Landet.

Indikator 6

Liggetid ≥ 5 dage

Uoplyst for BOH, men landsgennemsnittet er på 5% - DHDB`s mål er under 6 %.

Indikator 7

Komplikationer (alle)

Målet er 6% - BOH ligger på 15%

Kommentar: 22 hospitaler i alt ligger som BOH signifikant over dette niveau (herunder

b.la. Herlev, Hvidovre, RH og Hillerød).

Indikator 7a

Peroperativ blødning ≥ 1000 ml

BOH 4.5% -

Kommentar: Landsgennemsnit er 3%. BOH ligger ikke er signifikant over dette.

Side3


Indikator 7b

Blødningskomplikation postoperativt

DHDB`s mål er 3% - BOH ligger på 7,5%

Kommentar: Landsgennemsnittet er 7%.

Ingen afdelinger ligger signifikant over landsgennemsnittet på 7%.

Indikator 7c

Infektion, direkte kirurgisk afledt

DHDBs mål er 1%. BOH ligger på 2%

Kommentar: Landsgennemsnittet er 5%.

Indikator 7d

Organlæsion

DHDBs mål er 1%.- BOH ligger på 2%

Kommentar: Landsgennemsnittet er 4%. Dog er der på Landsplan mistanke om et

større antal umiddelbart uforklarlige fejlregistreringer mellem 0-100 %

Indikator 7e

Hjerte/lunge/DVT/ulcus/anæstesi-komplikationer

Boh 0%

Kommentar: Landsgennemsnittet er 1%.

Indikator 7f

Sårkomplikationer

BOH har ingen afvigelser fra Landsgennemsnit på 4%

Indikator 7g

Uspecificerede komplikationer

BOH har ingen afvigelser fra Landsgennemsnit på 2%

Indikator 8

Genindlæggelse

Målet er 4% - BOH ligger signifikant over på 12% hvilket svarer til 6 patienter om året.

Landsgennemsnittet er 13%. DHDBs mål er 4%

Kommentar: Følgende afdelinger ligger signifikant over landsgennemsnittet på 13%:

Hvidovre, Næstved,

Rigshospitalet og Sønderborg. Følgende afdelinger ligger signifikant over DHDB's

mål på 4%: Bornholm,

Esbjerg, Herlev, Herning, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Kolding, Næstved, Odense,

Rigshospitalet, Roskilde, Skejby, Svendborg, Sønderborg og Ålborg.

Indikator 8a

Kort genindlæggelse (udskrivelse samme dag eller dagen efter)

Uoplyst. Landsgennemsnit på 3%

Indikator 8b

Længere genindlæggelse (udskrivelse tidligst efter 2 dage)

Landsgennemsnittet er 2% BOH ligger på 4% men ikke signifikant over landsgennemsnittet

Indikator 8c

Ambulant genhenvendelse

Landsgennemsnit på 8% BOH men ikke signifikant over landsgennemsnittet

Indikator 9

Reoperation

Landsgennemsnittet er 4%. DHDs mål er 3%. BOH ikke signifikant over landsgennemsnittet

Indikator 10

Død

Landsgennemsnit på 0%. Boh har 0%

Side4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!