Orientering til pressen - Region Hovedstaden

regionh.dk

Orientering til pressen - Region Hovedstaden

Koncern

Plan, Udvikling og

Kvalitet

Enhed for Hospitals- og

Psykiatriplanlægning

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Opgang Blok B

Telefon 3866 6000

Direkte - 45 38 66 60 19

Mail planogudvikling@regionh.dk

Web www.regionh.dk

Journal nr.: 13002308

Ref.: Rikke Skaaning Andersen

Dato: 13. november 2013

Status for etablering af enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden

Administrationen har lovet, at regionsrådet løbende vil blive informeret om status for

etableringen af regionens enstrengede og visiterede akutsystem.

Ansættelser

Der er indgået aftaler med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger om ansættelsesvilkår

for læger. Det betyder, at ansættelser af læger til akutmodtagelser og

-klinikker, 1813 og hjemmebesøg er genoptaget, og der er allerede ansat adskillige læger.

Målet er at etablere et fuldt integreret akutsystem på akutmodtagelser og -klinikker,

hvor alle lægerne er fuldtidsansatte. Det har der aldrig været før i forbindelse med lægevagtskonsultationer.

Det vil således blive en klar forbedring. I en overgangsperiode

vil det ikke være muligt at få dækket alle fuldstillinger, hvorfor der vil blive suppleret

med deltidsansættelser. Vedlagt er en fælles forståelse mellem Foreningen af Speciallæger

og regionen om ”ekstraordinær deltidsansættelse i Region Hovedstaden”.

Hovedparten af de sygeplejersker, der skal betjene 1813 er ansat, og det forventes, at

de resterende er ansat inden for 1 – 2 uger.

Det betyder, at vi er klar til at udrulle det samlede enstrengede og visiterede akutsystem

1. januar.

IT og telefoniløsninger

Etableringen af et enstrenget og visiteret akutsystem kræver en række forbindelser af

de eksisterende it- og telefoniløsninger i Den Præhospitale Virksomhed og på hospitalerne.

Udbygningerne/forbindelserne sikrer håndteringen af det øgede antal opkald til 1813,

dokumentation af sundhedsydelser, visitering samt beregning og oplysning om forventede

ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker. Denne udveksling af oplysninger

mellem 1813 og akutmodtagelser og –klinikker betyder, at vi får en bedre funktionalitet

end tidligere.


Men vi stopper ikke her, idet vi ønsker yderligere forbedrede IT funktionaliteter så

personalet aflastes mest muligt omkring eksempelvis ventetidsregistreringer. Denne

udbygning forventes på plads primo 2014.

Byggeriet i Ballerup

Byggeriet i Ballerup, der skal huse Den Præhospital Virksomhed, er færdiggjort, og

der er ved at blive opsat arbejdspladser.

1-1-2 og 1813 flyttes fra Herlev Hospital til Ballerup medio december.

Kommunikation og presse

Der er planlagt en større kommunikationskampagne for at oplyse borgerne om 1813

og opnå den ønskede adfærdsændring. Den borgerettede kampagne starter 25. november

og varer indtil medio februar.

Kampagnen vil komme bredt ud med annoncering i tv, biografer, aviser, online, outdoor,

radio og S-tog. Alle husstande vil modtage en pjece lige før nytår. Regionens

egne medier, herunder hjemmesider og hospitalernes 500 info-skærme, vil også oplyse

om det nye akutsystem. Desuden planlægges en særlig indsats i kommunerne, hvor der

bliver distribueret plakater, pjecer og andet materiale til idrætscentre, biblioteker, kulturhuse,

borgerservicecentre, børnehaver, skoler, plejehjem mm.

Allerede nu vedlægges pjecen der vil blive hustandsomdelt i december 2013, og via

nedenstående link kan de kommende kampagnefilm tilgås.

Foruden den planlagte kommunikationskampagne har der allerede været gennemført

en særskilt indsats over for relevant presse, med henblik på at undgå misforståelser om

EVA i den offentlige debat. Indsatsen omfatter bl.a. informationsmateriale målrettet

journalister og et særligt presseseminar målrettet udvalgte journalister.

Vedlagt til orientering er:

./. ”Spørgsmål & Svar om enstrenget og visiteret akutsystem”

./. ”Orientering til pressen: Syv misforståelser om den nye akutordning i Region Hovedstaden

(udsendt til relevant presse 4.11.2013)

./. ”Forandringerne i akutsystemet (før & efter 1. januar 2014)” (grafisk oversigt udsendt

til relevant presse 4.11.2013)

./. Pjece om 1813 (til hustandsomdeling ultimo december 2013)

./. Link til kampagnefilm om 1813:

http://front.xstream.dk/regionh/index/regionh?id=4546&page=0&category=1&search

Side2

More magazines by this user
Similar magazines