Stiftsudvalg vedr. økonomi/Referat Ribe Stift

ribestift.dk

Stiftsudvalg vedr. økonomi/Referat Ribe Stift

Stiftsudvalg vedr. økonomi/Referat

Ribe Stift

Dato: 26. august 2009

Tid: 9.30

Sted: Korsbrødregade 7, Ribe

Møde: nr. 28

Dokument nr.:

Mødedeltagere: Biskop Elisabeth Dons Christensen (eldc), Formand Liselotte Demant (ld), Bjarne L.

Sørensen (bls), Henrik Schulz (hs), Kurt Chr. Andersen Kuhlmann (ka), Lars Bjerg Orehøj (lbo), Jørgen

Pihl (jp), Tove Bjerre Mortensen (tbm), Paul Anton Martinussen (pam).

Administration: Kontorchef Benedikte Holm (beho), fuldmægtig Niels Hviid Knudsen (nk), bogholder

Jette Jepsen (jej), sekretariatsleder Thue Raakjær Jensen (trj)

Afbud: Jørgen Pihl, Lars Bjerg Orehøj

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Siden sidst

2. 1. Orientering v. formanden (ld) Takkekort fra K.M.Puggaard.

2.2. Orientering v. biskoppen (elch) Aase Nissen på pension.

Præstebevilling: Ribe stift afgiver 2,1 stilling.

0,5 er allerede afgivet. 1,6 mangler.

Rækker Mølle lokalf. 15% - finan. ved besparelse

på kirkegården i f. m. opmåling.

Rødding-Øster Lindet 1 pastorat m. 2 præster –

en kvote kan anvendes af biskoppen.

Grene - ½ lokalfinansieret af en hel o.a. stilling.

Visionen for Ribe Stift uddelt – processen var

meget vellykket. Noget er ved at blive sat i værk –

bl.a. ang. religionspædagogik og stiftsudvalg for

mission.

Tilfredshedsundersøgelsen – interviewundersøgelse

i gang – oktober udsendes spørgeskema til

alle mgh.råd.

Bloktilsudsudv. – kommer snart med et udspil.

2.3. Orientering – kommunikation (trj) Hjemmeside: Tønder provsti tilmeldt – nu 5 provstier.

Ny hjemmeside for dåbsoplæringsudv.

Stiftsbog i produktion. Nyt segl.

Stiftsmødeprogram og stiftsnyt uddelt.

Næste uge møde ang. profilbrochure.

2.4. Orientering om valg til Stiftsråd (beho)

se evt. www.ribestift.dk under nyheder.

Gensidig orientering.

Der skal/kan ikke vælges suppleanter.


Stiftsudvalg vedr. økonomi/Referat

Ribe Stift

3. Økonomi

3.1. Orientering fra budgetfølgegruppen (lbo) Udgår, da lbo ikke var tilstede.

beho – nyfordeling af stiftsadministrationernes

bevillinger. Ribe Stift får forøget bevilling på godt

kr. 600.000 fra 2010 – forventeligt.

3.2. Orientering - fælles kapitalforvaltning (hs) Udbuddet skal igen gå om.

Næste møde 8. dec. med nye tilbud.

3.3. Stiftsmidler (jej) – bilag Halvårsregnskab gennemgået og underskrevet.

3.4. Oversigt over udlån (jej/nk) – bilag Ny oversigt udleveret.

4. Til beslutning

4.1. Frigivelse af kapital (nk)

Brøns - Ansøgning fra Brøns menighedsråd om

frigivelse af kr. 193.258 fra kirke og præsteembede

kapitalerne til renovering af Brøns Præstegård.

Der er imidlertid kun kr. 192.035 indestående i

præsteembede samt kirkekapitaler, hvilket menighedsrådsformand

Bo Juhl Petersen har tilkendegivet

man gerne vi have frigivet til formålet.

Indstilling: Beløbet frigives

4.2. Ændring af afdragsstørrelser på stiftslån

(nk) - bilag

Rækker Mølle – I denne sag er byggeriet af en

præstegård blevet billigere end først antaget,

hvorfor Rækker Mølle menighedsråd ansøger

om nedsættelse af afdragsstørrelsen på

stiftslån. Spørgsmålet er derfor, om menighedsrådet

skal afdrage lånet over det samme antal

terminer med deraf følgende afdragsnedsættelse,

eller om afdragsstørrelsen skal forblive

uændret.

4.3. Kompetence til frigivelse af præsteembedesamt

kirkekapitaler (nk)

Da kapitaler ikke kan krydses, udbetales hele beløbet

ikke straks, men en lille del først efter nytår.

Indstillingen blev fulgt.

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådets

ønsker følges.

Stiftsudvalget følger indstillingen fra stiftsadministrationen

(bilag) om, at afdragsstørrelsen fastholdes,

mens lånetiden forkortes tilsvarende. Det

er udvalgets generelle indstilling, at lån afvikles

hurtigst muligt a.h.t. provstiernes og sognenes

fremtidige økonomiske handlemuligheder.

Delegationsskrivelse underskrevet.

Som aftalt på seneste møde i stiftsudvalget vedrørende

økonom (referatets pkt. 4.2) har stiftet

udarbejdet en skrivelse, som delegerer kompetencen

til frigivelse af præsteembede- samt kirkekapitaler

til menighedsrådene fra stiftsudvalget

vedrørende økonomi til stiftsadministrationen.

Delegationsskrivelsen udleveres på mødet til underskrift.


Stiftsudvalg vedr. økonomi/Referat

Ribe Stift

5. Eventuelt

5.1. Næste møde – 26. oktober kl. 9.30 m. frokost

intet

More magazines by this user
Similar magazines