Referat af møde 23. maj 2008 - Ribe Stift

ribestift.dk

Referat af møde 23. maj 2008 - Ribe Stift

REFERAT

For møde nr. 23/2008 i Stiftsudvalget vedrørende økonomi

Fredag den 23. Maj 2008 kl. 9.30 bispegården

Fraværende: Lars Orehøj (med afbud)

1) Godkendelse af dagsorden

a) Dagsordenen blev godkendt

2) Siden sidst

a) Formandens beretning

i) I forhold til fælles kapitaladministration fortalte formanden, at alle stifter undtagen

Haderslev og Roskilde har tilmeldt sig ordningen. Roskilde har endnu ikke besluttet sig

for, hvorvidt man vil deltage i den fælles kapitaladministration.

b) Biskoppens beretning

i) Biskoppen tog afsked med kasserer Bjarne Burchardt, og takkede ham for godt og solidt

arbejde i stiftets tjeneste igennem de sidste 13 år.

ii) Biskoppen introducerede Karen Margrethe Puggaard som den person, der overtager

kassererens forpligtigelser.

iii) Biskoppen orienterede videre om, at der er lavet en huslejekontrakt, hvor stiftssamlingen

er flyttet sammen med RAMS i et lejemål i Taarnborg. I den sammenhæng regner man

med, at denne aftale vil give mulighed for innovative fordele imellem de to enheder.

Stiftsbidraget betaler det første år 50 % af huslejen og herefter 60 % mens RAMS

betaler den resterende del af huslejen.

iv) Biskoppen berettede yderligere om, at der kommer lovforslag om stiftsråd samt 1491

betænkningens implementering.

(1) Formanden bemyndigedes til, hvis lovforslagene kommer til høring i

sommerperioden, at fastholde stiftsudvalgets tidligere høringssvar vedrørende

formandskabet af stiftsrådet.

3) Økonomi

a) Principiel diskussion af stiftets udlånspolitik.

i) Udvalget besluttede af fastholde den nuværende lånepolitik.

4) Emner til beslutning

a) Ansøgning om lån af stiftsmidler fra Læborg Menighedsråd

i) Det besluttedes at stiftet fastholder sin udlånspolitik, og at man på den baggrund afslår

låneansøgningen, idet man ikke finder, at der er en saglig begrundelse for, at man i den

konkrete sag skal dispensere herfra.

5) Eventuelt

a) Næste møde er den 4. september kl. 9.30 i Bispegården


Underskrifter:

More magazines by this user
Similar magazines