STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat

ribestift.dk

STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat

STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

Dato: 8. januar 2010

Tid: kl. 13.00

Sted: Korsbrødregade 7, Ribe

Møde: nr. 2

Dokument nr.: 658989

Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen, Elisabeth Dons Christensen,

Else Marie Riis Madsen, Hasse Neldeberg Jørgensen, Ingrid Lisby Schmidt, Jens Torkild Bak, Johannes

Johansen Lund, Kurt Christian Andersen Kuhlmann, Paul Anton Martinussen, Per Bach, Peter

Lauridsen Hundebøll, Thomas Bernhard Kristensen.

Afbud: Alex Wejse

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Siden sidst

2. 1. Orientering v. formanden - høringsvar ang. kirke- og embedskapitaler

- henvendelse fra Mellemkirkeligt Råd: stiftsrådets

opgave at videreføre mellemkirkeligt arbejde

samt vælge rep. til Mellemkirkeligt Råd. Invitation

til møde den 5.-6. feb. (det skal aftales hvem der

deltager – formand Stiftsråd og ml.k.udv.)

2.2. Orientering v. biskoppen orientering fra bispemøde.

- folkekirken i fjernsynet – hvis kanalen skal være

landsdækkende vuderes det til at koste 1-1,5 kr.

pr. folkekirkemedl. Møde i Nyborg den 29. jan.

Beredskabspræster. Betænkning sidste år – forslag:

min. 1 pr. politikreds – 50-75 præster på

landsplan. I Ribe Stift 3 + 1 ledende pr. region (

40.000 kr. i lokalløn til leder) Stillinger opslås.

Porvoo. Bispemødet har ikke haft teologiske indvendinger

og pointerer, at det er Mellemkirkeligt

Råds kompetence med en tilmelding.

Dåbsoplæringsudvalg. Biskoppen er formand –

forslag til ny anordning ang. konfirmation – børnekonfirmandundervisning

og konfirmationsforberedelse

forventes til sommer.

Åremålsansættelse af præster, provster og biskopper

kommer formentlig – med 75 år som

seneste pens.alder.


STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

2. Forretningsorden

2.1. Vedtagelse af forretningsorden for Stiftsråd Bilag 2.1.

Vedtaget

3. Budget 2010

3.1. Budget for 2010 Nyt Bilag 3.1.

Der kan foretages overførsel fra år til år vha. begrundet

henlæggelse inden for hver konto. Udligning

af over- og underskud kan ske indenfor

”gruppen” (f.eks. formidling af kristendom)

Budgetforslag fra formand og biskop vedtaget

med tilføjelse af:

Stiftsudvalget for Mission/Folkekirke og Religionsmøde

med en bevilling på kr. 0 for 2010. (med

henblik på 2011) under en ny gruppe – ”udvalg”

bestående af Mellemkirkeligt udvalgt og ovenstående.

4. Høring.

4.1. Høring – Betænkning 1511 Forslag uddelt.

Forslaget vedtaget – det udsendes i mail til alle

stiftets menighedsråd.

5. Økonomi/lån/frigivelse

5.1. Eventuelle sager til afgørelse Intet.

6. Eventuelt

6.1. Næste møde 26. februar kl. 13. Thomas Kristensen savner Stiftsårbogen, som var

kr. 100.000 dyrere end den nuværende.

Biskoppen har fået meget ros for bogen.

Om dåbsoplæring kan læses på siden:

www.daab.ixtys.dk


STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

Bilag 2.1.

Forretningsorden for stiftsrådet for Ribe Stift

Formål

§ 1. Stiftsrådets formål er ved et samvirke mellem valgte menighedsrepræsentanter, biskoppen,

præster og provster at skabe gode rammer for kirkelivet i stiftet og fremme dialogen mellem

valgte menighedsrepræsentanter og gejstlige på stiftsplan.

Sammensætning

§ 2. Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter

for stiftets præster, samt 1 menighedsrepræsentant valgt i hvert provsti.

Stk. 2. Menighedsrepræsentanter, der ikke tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i §

7 i lov om menighedsråd, afgiver på det første møde, de deltager i, en sådan erklæring.

Formandskab

§ 3. Stiftsrådet vælger formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.

Formanden leder møderne og afstemningerne. Ved formandens forfald ledes møderne af næstformanden.

Stk. 2. Valget af formand og næstformand har gyldighed for ét år ad gangen.

Møder

§ 4. Stiftsrådet afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Stiftsrådet kan beslutte at afholde

flere møder.

Stk. 2. De 4 årlige møder fastsættes for ét år ad gangen.

Stk. 3. I møderne deltager stiftsrådets medlemmer.

Stk. 4. Møderne er offentlige, men stiftsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for

lukkede døre.

Stk. 5. Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 6. Stiftsrådet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 7. Stiftsrådet kan vælge at indkalde eksterne deltagere til stiftsrådets møder, f.eks. oplægsholdere

eller stiftsudvalg.

Dagsorden og beslutningsreferat for møderne

§ 5. Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet.

Stk. 2. Alle medlemmer af stiftsrådet har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden.

Disse indleveres til stiftsadministrationen senest 14 dage før mødet. Det er formanden, der bestemmer,

i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles.

Stk. 3. Stiftsadministrationen udarbejder i samarbejde med formanden en dagsorden forud for

hvert møde, og sørger for, at den er mødedeltagerne i hænde senest 7 dage forud for mødet.

Stk. 4. En mødedagsorden kan suppleres med yderligere punkter, som kan behandles, såfremt

det besluttes ved enstemmighed blandt de på mødet fremmødte medlemmer.

Stk. 5. Stiftsrådets beslutninger føres til protokol og underskrives ved mødets afslutning af de

medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt

tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed,

kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

Stk. 6. Stiftsadministrationen sørger for, at referatet bliver lagt på stiftets hjemmeside senest en

uge efter mødets afholdelse.


STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

Opgaver og kompetencer

§ 6. Stiftsrådet fastlægger udskrivningsprocenten for det bindende stiftsbidrag og disponerer

over beløbets anvendelse til forskellige kirkelige aktiviteter på stiftsniveau, jf. lov om folkekirkens

økonomi, § 23 a.

Stk. 2. Stiftsrådet varetager forvaltningen af stiftsmidlerne, dvs. kirkernes og præsteembedernes

kapitaler, jf. lov om folkekirkens økonomi § 23 a.

Stk. 3. Stiftsrådet rådgiver biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed,

herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold. Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende

det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.

Stk. 4. Stiftsrådet kan på eget initiativ tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse

på stiftsrådsmøderne.

Stk. 5. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalg.

Stk. 6. Stiftsrådet vælger en repræsentant for ét år ad gangen til at deltage i de af budgetfølgegruppen

vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd.

Stk. 7. Stiftsrådet vælger en læg repræsentant som medlem af bestyrelsen for stifternes fælles

kapitalforvaltning, samt en suppleant for denne. Valget gælder for 4 år, og har virkning fra 3 måneder

efter at stiftsrådets funktionsperiode er påbegyndt.

Forvaltning

§ 7. Stiftsrådet træffer beslutning om forvaltningspraksis inden for stiftsrådets kompetence, herunder

forvaltningspraksis for udmøntning af stiftsbidraget og administrationen af stiftsmidlerne,

jf. lov om folkekirkens økonomi §§ 23 og 23 a.

Stk. 2. Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet, og kan således afgøre sager, som ikke tåler

opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges stiftsrådet til efterretning

på det følgende møde.

Stk.3. Stiftsrådet kan i øvrigt bemyndige biskoppen til at ekspedere en konkret sag eller bestemte

arter af sager efter udvalgets nærmere vedtagelse.

Stk. 4. Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af stiftsrådets opgaver efter

udvalgets nærmere bestemmelse.

Stk. 5. Stiftsadministrationen varetager administrationen af det bindende stiftsbidrag, samt udarbejder

regnskab og årsrapport til rådets godkendelse.

Stk. 6. Stiftsrådet er i sin forvaltningsvirksomhed underlagt forvaltningslovens almindelige regler

om habilitet m.v.

Funktionsperiode

§ 8. Stiftsrådets funktionsperiode er 4 år.

Forretningsordenens offentliggørelse

§ 9. Stiftsrådet skal offentliggøre stiftsrådets forretningsorden på stiftets hjemmeside.


STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

Bilag 3.1 Budget 2010

Stiftsbidrag

Ydelses

kode Budget 2010

vedtaget 8. jan

2010 note A. Bevilling

Samlet bidrag kr 1.427.206,00

Overførsel

Ekstra indbetaling

Ikke budget

Ikke forbrugt sidste år

I alt

Kommunikation

Hjemmeside incl Stiftsoplysninger/Stifts Årbog

2912 kr 50.000,00

Kommunikationsopgaver 2913 kr 450.000,00 note 1

Nyhedsbrev incl porto 2914 kr 75.000,00

Stiftsbog - afløser for Stifts Årbog 2912 kr 65.000,00

I alt kr 640.000,00

Stiftsmøde

Halleje, kaffe, honorar 2915 kr 35.000,00

I alt kr 35.000,00

Udvalg 2916

Mellem kirkeligt arbejde kr 40.000,00 note 2

Stiftsudvalget for Mission/Folkekirke og Religionsmøde

kr 0,00

I alt kr 40.000,00

Formidling af kristendom

Stiftssamling 2918 kr 95.000,00 note 3

Drift rel.pæd. 2911 kr 115.000,00 note 4

I alt kr 210.000,00

Efteruddannelse præster

Stiftspræstemøde 2919 kr 165.000,00

Kursus præster 2920 kr 215.000,00 note 5

Provstikurser eksterne 2921 kr 250.000,00 note 6

I alt kr 630.000,00


STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

Diverse

Div 2922 kr 5.000,00

I alt kr 5.000,00

Overførsel til næste år

Ekstra indbetaling

Ikke budget

Balance

I alt -kr 132.794,00

Note A

Der kan foretages overførsel fra år til år vha.

begrundet henlæggelse inden for hver konto.

Udligning af over- og underskud kan ske indenfor

”gruppen” (f.eks. formidling af kristendom)

Note 1

Kommunikationsopgaver i Stiftet, som løses

for Stiftsrådet, er indtægtsdækkende virksomhed.

Opgaverne:

Hjemmeside

Intranet – præster

It-skrivebord til menighesråd

Rådgivningsopgaver

Planlægning og udgivelse af div. (stiftsbog, stiftsnyt mv.)

Rådgivning og hjælp med it-opgaver - Stiftssamlingen/rel.pæd.

(dog ikke projektudvikling)

Der skal beregnes driftsomkostninger (overhead) på 40 % for arbejdet i stiftet.

40% udgør af 450.000: kr. 128.571

Timer til brug på kommunikation: 918 timer – svarende til 56% årsværk.

Note 2

Der er kun anvendt en meget lille del i 2009

Note 3

Lille opnormering pga. øget aktivitet.

Jørgen Hanssen tilknyttet med 20%

Note 4

Kontorhold kr 10.000,00

Projekter


STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

Minikonf. - Elisabeth Højgaard (25%) kr 25.000,00

Voksne/forældre. - René Høeg (40%) kr 30.000,00

Stud. - Peter Søgaard (50%) kr 30.000,00

andre kr 3.000,00

Kurser kr 10.000,00

Kørsel mv. kr 7.000,00

I alt kr 115.000,00

Note 5

Alm kursus for præster kr 90.000,00

Homiletisk projekt Skads provsti kr 125.000,00

I alt kr 215.000,00

Note 6

Beløbet fordeles mellem provsterne efter godkendelse fra biskoppen


STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

Bilag 4.1 Svar på Høring – Betænkning 1511

Svar på høring vedr. Betænkning om omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud:

Dette svar på høringen vedr. ovennævnte betænkning afgives i fællesskab af biskoppen og stiftsrådet.

Indledningsvis skal bemærkes, at vi finder, at betænkningen ved sin kortlægning af den nuværende

ordnings indhold og ved sine fremstillinger af mulige scenarier for en nyordning giver et godt grundlag

for de drøftelser om emnet, som man har ønsket at lægge op til.

Vi er enige i de præmisser, udvalget har fundet væsentlige at tage hensyn til ved overvejelser om en

nyordning, nemlig at som under den nuværende ordning, bør

1) det sikres, at den nødvendige præstelige betjening overalt kan fastholdes, uafhængigt af de

enkelte områders økonomiske styrke

2) ansættelsesmyndigheden for præster, uanset finansiering, være forankret således at præstens

uafhængighed sikres

3) hensynet til en afbalancering af magten blandt kompetente organer tilgodeses

4) hensynet til at kunne fastholde folkekirken som en enhed, tilgodeses.

Vi har bemærket os, at udvalget peger på, at der forud for at der evt. besluttes en omlægning, må

foretages en mere detaljeret analyse af en række forhold. Det drejer sig om

udformning af lovbestemmelser, herunder en afvejning i forhold til magtbalance og magtspredning

mellem folkekirkelige organer, som skal tillægges kompetence,

de økonomiske konsekvenser,

normering af præstestillinger,

en bloktilskudsmodels forenelighed med skattestoppet, samt om

kriterier, der kan indgå i matematisk baserede modeller, som kan anvendes i forbindelse

med fordeling af et bloktilskud, ved udformning af særlige udligningsordninger og i forbindelse

med finansiering og fordeling af præstestillinger.

Vi er på det foreliggende grundlag enige med de 4 medlemmer af udvalget, der har tilkendegivet, at

de som udgangspunkt foretrækker, at den nuværende ordning for statens tilskud videreføres, således

at der ikke sker en omlægning til bloktilskud, der ydes til de samfundsopgaver, som folkekirken

varetager.

Vi lægger her vægt på, at ingen af de i betænkningen skitserede modeller synes at yde den samme

sikkerhed for at de 4 ovennævnte centrale elementer tilgodeses

.

Vi finder det endvidere betænkeligt, såfremt en omlægning reelt vil betyde, at det kirkelige område

vil komme i risiko for at blive medtaget i fremtidige statslige en bloc-beskæringer, der ikke begrunder

sig på en vurdering af behovene på det kirkelige område.

Efter grundlovens § 4 er den evangelisk-lutherske kirke den danske folkekirke og understøttes som

sådan af staten. Vi har bemærket os, at Justitsministeriet i sit notat af 10. august 2009 vedr. forståelsen

af grundlovens § 4 konkluderer, at bestemmelsen må forstås i vid forstand, d.v.s. som en forpligtelse

for staten til at yde både økonomisk og moralsk støtte, men at der ikke er retskildemæssige

holdepunkter for en antagelse af, at bestemmelsen indebærer en specifik forpligtelse for staten til at

yde tilskud til den kirkelige forkyndelse. Vi finder dog, at netop tilskuddet til den kirkelige forkyndelse


STIFTSRÅD - Ribe Stift

Referat

udgør en væsentlig markering af folkekirkens status i det danske samfund, som er ganske i tråd med

statens pligt til at yde folkekirken moralsk støtte. I § 4 ligger en åndelig og økonomisk forpligtelse i

forholdet mellem stat og kirke, som udmøntes mest hensigtsmæssigt i den nuværende ordning.

Med venlig hilsen,

Elisabeth Dons Christensen

Biskop

Paul Anton Martinussen

Formand for stiftsrådet

More magazines by this user
Similar magazines