Referat - Risskov Gymnasium

risskov.gym.dk

Referat - Risskov Gymnasium

RISSKOV GYMNASIUM

TRANEKÆRVEJ 70, 8240 RISSKOV

Til medlemmer af skolens bestyrelse

Risskov, den 15. juni 2010

Referat af bestyrelsesmødet den 23. marts 2010

Afbud fra Lars Marcher og Birgitte Madsen

Sonja Clingman deltog i mødet i stedet for Birgitte Madsen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. februar 2010

Referatet blev godkendt.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

Revisor Susanne Varrisboel kommenterede revisionsprotokollen og gennemgik de enkelte punkter.

Susanne Varrisboel fremhævede, at der ikke var noget i protokollen, som kunne give anledning til

bekymring for bestyrelsen. Protokollens forslag til ændringer skal ses som et udtryk for, at der altid

er noget, der kan gøres bedre, og der er således intet kritisk i protokollen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet, og regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 4. Orientering om bygningsoverdragelsen

Bestyrelsen fik en orientering om bygningsoverdragelsen ud fra følgende tre punkter:

A. Meldinger fra Undervisningsministeriet om købsprisen og UBST’s udredning af,hvad

opfyldelse af AT påbud om ventilationsanlæg beløber sig til.

B. Status om skimmelsvamp i to klasselokaler

C. Lånoptagelsen

Ad. A. På baggrund af et foreløbigt bud på opfyldelse af AT påbuddet indeholdende nyt

ventilationsanlæg, udskiftning af vinduer og isolering af brystning til en samlet pris på 20,4 mio. kr.

er der lavet en ny simulering, som peger på en løsning, hvor vinduer og efterisolering ikke

medtages til en samlet pris på 15 mio. kr. Det forventes, at købsprisen vil blive formindsket med

disse 15 mio.kr.

Gitte Horsbøl forventer, at der i udbudsmaterialet medtages udbedring af det hele, hvorefter f.eks.

vinduer kan fratages, og det samme gælder efterisolering af brystning.

Ad. B. Skimmelsvamp grundet vandindtrængning i to lokaler.

Gitte Horsbøl gav udtryk for, at der var en forhåbning om, at UBST vil gå i gang med udbedring af

lokalerne snarest.

Ad. C. låneoptagelsen

Bestyrelsen anbefalede, at Risskov Gymnasium går videre med indhentelse af endelig lånetilbud

fra Realkredit Danmark, når det endelige købstilbud kendes. Bestyrelsen er interesseret i et tilbud

med fuldt ud fastforrentet lån samt et tilbud indeholdende 75% fastforrentet lån og 25% variabelt

forrentede lån og rentesikring.


• Side 2 27. august 2010

Ad. 5 Orientering om optag af kommende elever i 1.g.

Risskov Gymnasium har modtaget 245 ansøgere, hvilket er 56 elever mere end sidste år. Samlet

er der en stigning i søgetallet til Århus gymnasierne på 10 klasser. I vores bydel er der stor

søgning. På den baggrund har Risskov Gymnasium meldt, at vi kan optages 10 1.g. klasser

sommeren 2010.

Ad. 6. Orientering om status for elevrekrutteringsprojektet.

Flemming Steen Jensen orienterede om undersøgelsen af Risskov Gymnasiums identitet og

omdømme. Flemmings power point oplæg vedlægges som bilag til referatet.

Flemming gav udtryk for, at indstillingen på forhånd var, at undersøgelsen kunne munde ud i både

store og mindre forandringer, og at Risskov Gymnasium har brug for, at projektet lykkes. Risskov

Gymnasium har brug for en fælles identitet, kollektiv commitment og gennemførte initiativer.

Undersøgelsesrapporten kan læses på flere måder. Det overordnede indtryk er fint men der er

også noget at arbejde videre med. Rapporten peger på noget, der er godt nok, og noget der kan

være bedre. Der peges på følgende områder, vi kan gøre bedre:

1. Synlighed og profilering

2. Det sociale miljø

3. Brobygning – information og betydning

4. Nyt segment – udvidet profil

5. Det fysiske og æstetiske miljø

Den 26. marts 2010 afholdes et arrangement for alle medarbejdere, hvor der skal formuleres

konkrete planer.

Ole Lave gav udtryk for, at det er en god proces, og der er gjort noget for at få eleverne til at

komme med input.

Bestyrelsen gav udtryk for, at de synes, det er en god proces, der er igangsat.

Ad. 7. Siden sidst

Gitte Horsbøl orienterede om anbefalinger Monsterudvalget har afgivet herunder: For mange

blandede studieretninger, færre prøver og fravær.

Ad. 8. Eventuelt

Idet Poul Dahl udtræder af bestyrelsen, takkede Poul for et godt samarbejde i bestyrelsen og

udtrykte, at det havde været spændende at være med ved opstart af selvejet.

Laila Lyngsø Holm

Referent

________________ _______________ __________________

Bodil Due Lars Marcher Marianne Kazar

Formand

Næstformand

________________ _______________ __________________

Poul Dahl Kurt Kristensen Birgitte Madsen

________________ _______________ __________________

Annemarie Poulsen Jakob Hentze Ole Lave

________________

Gitte Horsbøl

T l f . ( + 4 5 ) 8 6 2 1 4 0 7 7 w w w . r i s s k o v - g y m . d k C V R - n r . 2 9 5 5 4 3 0 7

F a x ( + 4 5 ) 8 6 2 1 0 4 6 0 r a a d m @ f c . r i s s k o v - g y m . d k E A N : 5 7 9 8 0 0 557901

More magazines by this user
Similar magazines