Referat - Risskov Gymnasium

risskov.gym.dk

Referat - Risskov Gymnasium

RISSKOV GYMNASIUMTil medlemmer af skolens bestyrelse


12. maj 2009

Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2009.

Afbud fra Marianne Kazar

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

2. Godkendelse og underskrift af referat

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. Revisor Susanne Varrisboel

fremlægger årsregnskabet. Bilag til punkt 3. Desværre har vi endnu ikke fået

årsregnskabet tilsendt fra revisoren, men I får det tilsendt hurtigst muligt

4. Status på administrative fællesskaber

5. Status vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

6. Orientering om optagelse af kommende elever i 1.g.

7. Ændring af mødedato i maj. I løbet af juni måned skal der træffes beslutning i

bestyrelsen om deltagelse i et administrativt fællesskab, i en udbudsordning eller

lign. Derfor skal der afholdes møde i midten af juni 2009

8. Siden sidst, herunder ministeriets spørgeskemaundersøgelser, bygningens

overdragelse og ansættelsessituationen i 2009/10

9. Evt.

Ad. pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. pkt. 2. Godkendelse og underskrift af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. Revisor Susanne

Varrisboel fremlægger årsregnskabet. Bilag til punkt 3. Desværre har vi endnu ikke

fået årsregnskabet tilsendt fra revisoren, men I får det tilsendt hurtigst muligt

Statsautoriseret revisor Susanne Varrisboel gennemgik årsregnskabet og gav udtryk for at

der generelt er godt styr på regnskabsdriften på Risskov Gymnasium.


Side 2 12. maj 2009

Susanne Varrisboel bemærkede, at der er en højere omsætning i 2008 end i 2007.

Overskuddet er mindre end den generelle udvikling hos de gymnasier PwC reviderer.

Bystyrelsesformand Bodil Due fremhævede, at årsregnskabet afspejler de

bestyrelsesbeslutninger, der er taget vedrørende økonomiforbruget i 2008.

Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med årsregnskabet.

Endvidere gennemgik Susanne Varrisboel revisionsprotokollatet og fremhævede, at der

ikke er nogle kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen gav udtryk for at de synes bemærkningen i punkt 15 vedrørende

økonomistyring virker negativ. ”der kan danne grundlaget” erstattes med der danner

grundlaget for en god økonomistyring.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskab og revisionsprotokollat for 2008.

Ad. pkt. 4. Status på administrative fællesskaber

Birthe Balleby orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Bestyrelsen tog redegørelsen

til efterretning og afventer resultatet af udredningsarbejdet.

Ad. pkt. 5. status vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Birthe Balleby orienterede om, at der er givet en bevilling til renovering af rytterlysene.

Denne bevilling skal være brugt i dette finansår. Dette kan eventuelt give nogle problemer

vedrørende planlægningen og afviklingen af undervisningen.

Vedrørende ventilation og kantine er der ved at blive undersøgt forskellige

løsningsmodeller.

Arbejdstilsynet har godkendt den fremlagte plan for det psykiske arbejdsmiljø og meldt at

der skal ske en tilbagemelding 1. oktober 2009.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. pkt. 6. Orientering om optagelse af kommende elever i 1.g.

Birthe Balleby orienterede om, at Risskov Gymnasium har modtaget 189 ansøgninger. Der

er kommet et nyt edb system hvorfra ansøgningerne hentes. Af de nuværende ansøgninger

er der ca. 100 som har valgt samfundsfag. Det forventes, at der flyttes omkring 50 elever

fra andre skoler. Bioteknologi er ikke slået igennem. Mediefag er kun slået igennem som

kunstnerisk fag.

Birthe Balleby fremlagde tanker om at tage eleverne ind i søjler ud fra deres valg. Således

at klasser splittes op 1. januar ved det endelige valg.

Bestyrelsens elev-repræsentanter gav udtryk for, at de synes det kunne være en god idé

med at indtag i nogle søjler fordi det legitimerer flytning af elever fra en klasse.

Bestyrelsen spurgte til hvordan der kan opnås større viden om søgemønstret. Det blev

foreslået at spørge UU-Århus.

Birthe Balleby fremhævede, at ungdomsårgangene bliver mindre fra 2012. Derfor er der

brug for at få et helikoptersyn på Risskov Gymnasium. Der er behov for en brugeranalyse i

lokalsamfundet.


Side 3 12. maj 2009

Bestyrelsen gav udtryk for at det er en god idé at udarbejde en analyse. Denne vil kunne

bruges i en mere offensiv kommunikationsstrategi..

Ad. pkt. 7. Ændring af mødedato i maj. I løbet af juni måned skal der træffes

beslutning i bestyrelsen om deltagelse i et administrativt fællesskab, i en

udbudsordning eller lign. Derfor skal der afholdes møde i midten af juni 2009

Det blev besluttet at flytte maj-mødet til den 16. juni 2009.

Ad. pkt. 8. Siden sidst, herunder ministeriets spørgeskemaundersøgelser, bygningens

overdragelse og ansættelsessituationen i 2009/10

Birthe Balleby orienterede:

Undervisningsministeriet har udsendt et spørgeskema, hvor spørgsmålene drejer sig om,

hvor meget tid der bruges på f.eks. translokation, brobygning mv. Har vi ikke data på det

forespurgte er vi blevet opfordret til at skønne. Vi har besvaret de spørgsmål i

spørgeskemaet, hvor vi ikke har vurderet at margenen for fejlskøn er for stor. Nogle

spørgsmål har vi ikke besvaret, idet vi ikke har noget grundlag at skønne på. Vi har fået en

rykker med henblik på at besvare alle spørgsmål.

Bygningsoverdragelsen forventes at ske pr. 1. januar 2010.

Der vil blive opslået en pædagogikum-stilling i dansk/religion. Der kommer 2

medarbejdere tilbage fra barsel og 1 er på barsel i skoleåret 2009/10.

Ad. pkt. 9. Evt.

Intet.

____________________

Birthe Balleby

!"#$ %&'(!

-./ ..('0 1 !"#$ %&'(!


) $ * + ,

2 ++

More magazines by this user
Similar magazines