Referat - Risskov Gymnasium

risskov.gym.dk

Referat - Risskov Gymnasium

RISSKOV GYMNASIUM

TRANEKÆRVEJ 70, 8240 RISSKOV

Til medlemmer af skolens bestyrelse

27. august 2010

Referat af bestyrelsesmødet d. 15. juni 2010.

Afbud fra: Fatma Øktem og Lars Marcher

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 23.03.2010

4. Valg til bestyrelsen

5. Planlægning af bestyrelsens arbejde

6. Kvalitetsplanen for skoleåret 2010-11

7. Ny hjemmeside

8. Orientering om 3.g. evalueringen

9. Revision af skolens sygepolitik

10. Orientering om bygningsoverdragelsen

11. Orientering om optag af kommende elever i 1.g

12. Drøftelse af it i undervisningen

13. Siden sidst

14. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Bodil Due bød velkommen og nævnte flere af de opgaver bestyrelsen vil stå over for i det kommende år,

såsom bygningsoverdragelse og profilering af skolen.

Ad. 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 23.03.2010

Referatet blev godkendt. Der blev spurgt til offentliggørelse af referater. Disse offentliggøres på skolens

hjemmeside, når disse er godkendt af bestyrelsen.

Ad. 4. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen skal ved selvsupplering udpege et medlem. Skolen havde indstillet Lars Marcher. Bestyrelsen

tiltrådte, at Lars Marcher fortsætter endnu en periode i bestyrelsen.

Ad. 5. Planlægning af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens arbejdsform i det kommende år blev drøftet. Det blev aftalt, at der fastlægges 4 måder årligt,

hvoraf det ene er halvdagsseminar, hvor der er tid til temadrøftelser. Derudover kommer eventuelle

ekstraordinære møder. Der blev udleveret et årshjul for bestyrelsens arbejde.


• Side 2 27. august 2010

Følgende mødedato’er blev fastlagt:

7. september 2010 kl. 15.30-18.00

7. december 2010 (Halvdagsseminar kl. 12-21)

29. marts 2011 kl. 15.30-18.00

31. maj 2011 kl. 15.30-18.00

Ad, 6. Kvalitetsplanen for skoleåret 2010-11

Målene for næste skoleår udspringer af det elevrekrutteringsprojekt, som skolen har arbejdet med i dette

skoleår. Elever, medarbejdere og ledelse har gennem flere fællesmøder fundet frem til fem områder, som

skolen vil prioritere: Det fysiske miljø, Synlighed og profilering, Nyt segment – ny profil, Brobygning –

information og betydning, Det sociale miljø.

Det blev fremhævet, at der kan være fokuspunkter fra kvalitetsplanen for skoleåret 2009-10, som ikke

videreføres. Dette betyder ikke, at arbejdet med disse områder stoppes. Et eksempel er Commeniusprojektet,

hvor der til næste skoleår søges om et nyt projekt. Derudover kommer 5 estiske elever på

udveksling, og endelig vil en sproglærer fra tyskland fungere som sprogassistent i den første del af næste

skoleår.

Rapporten om Risskov Gymnasiums identitet og omdømme, som danner grundlaget for projektet

”Rekruttering – hvem er vi” vedlægges referatet til orientering.

Bestyrelsen godkendte kvalitetsplanen for 2010-11.

Ad. 7. Ny hjemmeside

Et element i kvalitetsplanen for det kommende skoleår er ønsket om en ny hjemmeside og en ny designprofil.

Ledelsen fremlagde oplæg til fornyelse af skolens hjemmeside. Bestyrelsen tilkendegav, at de

synes, at en velfungerende hjemmeside er vigtig i forhold til profilering. Bestyrelsen advarede mod evt.

følelser, som kan komme i spil når man rører ved design-profil. Bestyrelsen gav udtryk for, at man skal

være påpasselig med at jagte det sidste nye på bekostning af en enkel og let tilgængelig hjemmeside.

Desuden ønskede bestyrelsen, at man tager højde for, at hjemmesiden ikke skal være for dyr at

vedligeholde.

Bestyrelsen besluttede at benytte 250.000 kr. af de midler, der er afsat til projekter i forbindelse med

elevrekrutteringsprojektet, til en ny hjemmeside for Risskov Gymnasium.

Ad. 8. Orientering om 3g-evalueringen

Der er netop gennemført en evaluering af det samlede skoleforløb blandt vores 3g-elever. Resultaterne af

undersøgelsen blev gennemgået, og følgende fire områder vil vi have fokus på fremadrettet: AT, større

skriftlige opgaver, studieretninger og undervisningsformer/læring.

Ad. 9. Revision af institutionens sygepolitik

Risskov Gymnasiums sygepolitik er revideret som konsekvens af nye regler på statens område. Derudover

er proceduren i forbindelse med sygemelding ændret, så sms kan benyttes til at varsko eleverne om

aflysninger. Bestyrelsen godkendte den reviderede sygepolitik

Ad. 10. Orientering om bygningsoverdragelsen

Bestyrelsen fik en orientering om, at der ikke er modtaget et endeligt købstilbud endnu, og dette skyldes, at

UBST har foretaget yderligere undersøgelser af lofter og tagkonstruktion i udvalgte lokaler på grund af

mistanke om skimmelsvamp.


• Side 3 27. august 2010

Det forventes, at der snarest udsendes et tilbud fra Undervisningsministeriet, idet skolen den 2. juni 2010

har fået meddelelse om, at UBST vurderer, at den planlagte renovering af taget løser problemet. UBST har

derfor overgivet sagen til ministeriet.

Årstiderne samt Ramböll er antaget som rådgivere med henblik på at sende projektet, der skal løse ATpåbuddet

ang. ventilation, i udbud. Processen med at beskrive projektet detaljeret med henblik på at

udarbejde et udbudsmateriale er igangsat.

Ad. 11. Orientering om optag af kommende elever i 1g

Bestyrelsen blev orienteret om, at der i det kommende skoleår optages 10 nye 1. g. klasser, heraf overføres

50 elever fra andre skoler - primært fra Egå Gymnasium. Sidste år blev der ligeledes tilført knap 50 elever

udefra, men da oprettedes kun 8 klasser. Oversigten over studieretninger i skoleåret 2010-11 blev

gennemgået.

Ad. 12. Drøftelse af It i undervisningen

Som et led i kvalitetsplanen for næste skoleår er der iværksat et arbejde med at formulere en strategi på ITområdet.

Der er nedsat et udvalg, som først og fremmest skal koncentrere sig om IT-didaktik. Der kan

blive tale om ny investeringer, men der skal en grundig undersøgelse til, inden der forligger konkrete

forslag.

Ad. 13. Siden sidst

Bestyrelsen fik udleveret en oversigt over nyansættelser pr. 1. august 2010.

Bestyrelsen fik en orientering om, at Århus kommune og Aspergerforeningen har henvendt sig med et

ønske om at undersøge mulighederne for at tilbyde et fireårigt gymnasieforløb for aspergerelever. Rektor

deltager derfor i en møderække med henblik på at afdække mulighederne for økonomisk støtte. Det blev

pointeret, at der ikke vil blive tale om at gå med i et sådant tiltag, uden det er udgiftsneutralt for Risskov

Gymnasium.

Ad. 14. Eventuelt.

Optagelsesprøverne på Risskov Gymnasium blev drøftet. Der blev orienteret om, at bekendtgørelsen på

området (Bek. Nr. 43 af 29/01 2008 bilag 1) bliver fulgt. Dette betyder blandt andet at en elev der kommer

til optagelsesprøve på Risskov Gymnasium møder 8 lærere til optagelsesprøven og bliver vurderet i 4 fag.

Laila Lyngsø Holm

Referent

________________ _______________ __________________

Bodil Due Lars Marcher Troels Stru Schmidt

Formand

Næstformand

________________ _______________ __________________

Lise Thorn Fatma Øktem Birgitte Madsen

________________ _______________ __________________

Annemarie L. Sloth Jakob Hentze Ole Lave

________________

Gitte Horsbøl

T l f . ( + 4 5 ) 8 6 2 1 4 0 7 7 w w w . r i s s k o v - gym . d k C V R - n r . 2 9 5 5 4 3 0 7

F a x ( + 4 5 ) 8 6 2 1 0 4 6 0 r a a d m @ f c . r i s s k o v - g y m . d k E A N : 5 7 9 8 0 0 0 557901

More magazines by this user
Similar magazines