Referat - Risskov Gymnasium

risskov.gym.dk

Referat - Risskov Gymnasium

RISSKOV GYMNASIUM

TRANEKÆRVEJ 70, 8240 RISSKOV

Til medlemmer af skolens bestyrelse

Risskov, den 23. marts 2010

Referat af Bestyrelsesmøde den 23. februar 2010

Fraværende: Poul Dahl, Marianne Kazar og Birgitte Madsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Præsentation af ny rektor

4. Orientering om bygningsoverdragelse

5. Orientering om skønnet budget 2010 med inddragelse af bygningsomkostninger

6. Beslutning om vedtægtstillæg til eksisterende vedtægter a.h.t. ophævelse af vedtægtens

§ 6 stk. 2: 70 års grænsen.

7. Procedure for valg og sammensætning af ny bestyrelse med ikrafttræden fra 1. maj

2010.

8. Drøftelse af udsendt mødeplan

9. Eventuelt

Ad. .1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet

Ad. 3. Præsentation af ny rektor

Bodil Due bød Gitte Horsbøl velkommen, og Gitte præsenterede sig.

Ad. 4. Orientering om bygningsoverdragelse

Birthe Balleby gennemgik status for bygningsoverdragelsen, hvor der stadig ikke

foreligger et endelig købstilbud på grund af, at det endelige vedligeholdelsesefterslæb

endnu ikke er opgjort.

Laila Lyngsø Holm gennemgik kort den overordnede ramme for bygningsøkonomien.

Revisor Susanne Varrisboel gennemgik de modtagne tilbud og fremlagde input til

beslutningsgrundlaget med henblik på at vælge finansieringsstruktur.

Bestyrelsens medlemmer tilkendegav, at de ikke var meget risikovillige og gav rektor

Gitte Horsbøl og sekretariatsleder Laila Lyngsø Holm til opgave at tage en runde mere


• Side 2 27. august 2010

med to realkreditinstitutter (Nordea kredit og realkredit Danmark) for at høre, om de kunne

skærpe deres tilbud yderligere. Bestyrelsen gav udtryk for, at de mest hældte til

fastforrentet lån med mulighed for kombination af en kassekredit til forrentning af

likviditet. En sammensætning mellem fast og variabel forrentet lån, hvor der er kombineret

med et renteloft eller renteswap for det variabel forrentede lån, kunne evt. være interessant.

Ad. 5. Orientering om skønnet budget 2010 med inddragelse af bygningsomkostninger

Punktet blev udsat indtil vilkår for bygningskøb og lån kendes.

Ad. 6. Beslutning om vedtægtstillæg til eksisterende vedtægter a.h.t. ophævelse af

vedtægtens § 6 stk. 2: 70 års grænsen.

Vedtægtstillægget blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Ad. 7. Procedure for valg og sammensætning af ny bestyrelse med ikrafttræden fra

1. maj 2010.

Birthe Balleby orienterede om, at der er udpeget nye medlemmer fra Region Midt og

Århus kommune. Der vil blive skrevet til skolelederforeningen med ønske om udpegning

af en skoleleder. Bestyrelsesmedlemmerne udpeget blandt medarbejderne blev opfordret

til at udpege medlemmer til den nye bestyrelsesperiode.

Ad. 8. Drøftelse af udsendt mødeplan

Kurt Kristensen kan ikke komme til mødet den 23. marts 2010. Der arrangeres derfor et

tidspunkt, hvor Kurt Kristensen kan godkende og underskrive årsregnskabet.

Kurt Kristensen og Lars Marcher meldte, at de ikke kunne komme den 1. juni 2010.

Ad. 9. Evt.

Intet.

________________ _______________ __________________

Bodil Due Lars Marcher Marianne Kazar

Formand

Næstformand

________________ _______________ __________________

Poul Dahl Kurt Kristensen Birgitte Madsen

________________ _______________ __________________

Annemarie Poulsen Jakob Hentze Ole Lave

________________

Gitte Horsbøl

T l f . ( + 4 5 ) 8 6 2 1 4 0 7 7 w w w . r i s s k o v - g y m . d k C V R - n r . 2 9 5 5 4 3 0 7

F a x ( + 4 5 ) 8 6 2 1 0 4 6 0 r a a d m @ f c . r i s s k o v - g y m . d k E A N : 5 7 9 8 0 0 557901

More magazines by this user
Similar magazines