MÃ¥l og handleplaner 2008/9

risskov.gym.dk

MÃ¥l og handleplaner 2008/9

Mål og handleplaner 2008/9

Sprogdidaktik

RiG vil fokusere på en fortsat udvikling og styrkelse af sprogundervisningen i gymnasiet

På baggrund af et fælles møde for sproglærerne udarbejder faggrupperne konkrete forslag til,

hvordan reformens intentioner implementeres i sprogundervisningen

Faggruppernes bud samles af skoleudviklingsudvalget og diskuteres med elevrådet

Ovennævnte følges op af diskussioner og tiltag på skoleniveau

Ansvarlig: Skoleudviklingsudvalget og FS

Samarbejde med omverdenen

RiG vil udvikle samarbejdet med andre ungdomsuddannelser, universiteter, kulturinstitutioner og

virksomheder

Nuværende samarbejde kortlægges og udvikles med eksempelvis HTX

Ansvarlig: CP

Frafald

RiG vil mindske frafaldet og sikre, at en endnu større del af vores elever starter på videregående

uddannelser

Årsager til frafald undersøges og opfølgning diskuteres og effektueres på skoleniveau

Mentorordning udvikles og implementeres på RiG.

3g-evalueringens udsagn om studievalg analyseres og medtænkes i skolens tiltag

Elevoptag på videregående uddannelser kortlægges

Ansvarlig: Studievejlederne og BB

Ekstracurriculære arrangementer

RiG vil støtte elevernes kreative udvikling og dannelse gennem ekstracurriculære tiltag

Vi vil i samarbejde med eleverne udvikle og tilrettelægge faglige og/eller kulturelle arrangementer

uden for skoletid

Ansvarlig: Aktivitetsudvalget og PJ


Lærerroller

RiG har i det forløbne år deltaget i IFPR's store undersøgelse af lærerroller i praksis efter reformen.

Dette arbejde fortsættes i 08/09 og suppleres med deltagelse i CFU's udviklingsprojekt om kollegial

supervision, nye arbejdsformer og lærerroller

En del af dette projekt kan eventuelt omhandle en udvikling af en elevaktiverende didaktik (jf evt.

pædagogiske studiekredse)

Ansvarlig: Skoleudviklingsudvalget og FS

Elevaktiverende arbejdsformer

RiG vil undersøge, hvordan vi kan udvikle en didaktik, der bidrager til at aktivere de passive elever.

Herunder vil vi udvikle en differentiering af undervisningen, der gør det muligt at udfordre de

aktive elever, samtidig med at de passive elever oplever succeser med aktiv deltagelse i

undervisningen

Ansvarlig: Skoleudviklingsudvalget, evt. adhoc-gruppe og FS

More magazines by this user
Similar magazines