Referat - Risskov Gymnasium

risskov.gym.dk

Referat - Risskov Gymnasium

RISSKOV GYMNASIUM

TRANEKÆRVEJ 70, 8240 RISSKOV

Til medlemmer af skolens bestyrelse

Risskov, den 15. januar 2010

Referat af Bestyrelsesmøde den 8. december 2009

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrift af referat

3. Fremlæggelse af ¾ års regnskab

4. Drøftelse af forslag til foreløbigt budget for 2010. De endelige budgettal kendes først,

når Finansloven for 2010 foreligger.

5. Status vedr. bygningsoverdragelsen, herunder AT-påbud om ventilation af klasselokaler,

renovering af naturfagslokaler, evt. udskiftning af tag samt forhandlinger med

kreditinstitutioner.

6. Status på administrative fællesskaber.

7. Status på rektoransættelse v. Bodil Due.

8. Orientering og drøftelse om skolens kapacitet og elevprognoser.

9. Godkendelse af skolens beslutning om at lade kantinen overgå til en personaleforening.

10. Status på projekt elevrekruttering

11. Ferieplan

12. Siden sidst

13. Kort redegørelse for konstituering af den nye bestyrelse i løbet af foråret 2010.

14. Evt.

Ad. .1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet

Ad. 3. Fremlæggelse af ¾ års regnskab

Perioderegnskabet for perioden januar til september 2009 og likviditetsudviklingen i 2008

og 2009 blev fremlagt.

Perioderegnskabet udviste et skønnet overskud for hele 2009 på omkring 2,3 mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen om perioderegnskabet til efterretning.

Bestyrelsen var enig i at en bedre forrentning af likviditeten passende kunne tages med ved

sondering af låneoptagelse i forbindelse med bygningsoverdragelsen.


Side 2 7. februar 2010

Bestyrelsen drøftede ministeriets tilbagemelding på årsrapporten for 2008 og tog de

fremlagte kommentarer til tilbagemeldingen til efterretning.

Ad. 4. Drøftelse af forslag til foreløbigt budget for 2010. De endelige budgettal kendes

først, når Finansloven for 2010 foreligger.

Det foreløbige driftsbudget for 2010 blev fremlagt.

Bestyrelsen tog det foreløbige budget for 2010 til efterretning. Et endelig budget vil blive

forelagt når økonomidata vedrørende bygningsoverdragelse og endelig finanslov er

udmeldt. Budgetforslaget for 2010 indeholder et skønnet overskud på 0,575 mio. kr.

Ad. 5. Status vedr. bygningsoverdragelsen, herunder AT-påbud om ventilation af

klasselokaler, renovering af naturfagslokaler, evt. udskiftning af tag samt

forhandlinger med kreditinstitutioner.

Rektor orienterede om forholdene omkring bygningsoverdragelsen herunder omfanget af

vedligeholdelsesefterslæb, som omfatter såvel et nyt tag som AT påbuddet om ventilation i

alle undervisningslokaler. Der blev desuden orienteret om processen i forbindelse med

låntagningen og om inddragelse af skolens revisionsfirma.

Bestyrelsen gav ledelsen i samarbejde med bestyrelsesformanden bemyndigelse til at

fortsætte forhandlingerne om bygningsoverdragelsen.

Ad. 6. Status på administrative fællesskaber.

Bestyrelsen blev orienteret om, at Risskov Gymnasium har meddelt, at

besparelsespotentialet er så lille, at Risskov Gymnasium ikke for nuværende ønsker at

deltage i et administrativt fællesskab.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Ad. 7. Status på rektoransættelse

Bodil Due orienterede om den kommende proces. Der er nedsat et bedømmelsesudvalg,

som udvælger ansøgere til samtale. Ansættelsesprocessen forventes afsluttet i sidste

halvdel af januar 2010.

Ad. 8. Orientering og drøftelse om skolens kapacitet og elevprognoser.

Skolens kapacitet er fastlagt af bestyrelsen til 26 klasser. I 2009/10 har skolen 25 klasser.

Skal dette tal holdes, kræver det, at skolen kan oprette 9 nye 1.g klasser i august 2010.

Rektor redegjorde for de elevprognoser, der danner grundlag for ministeriets udmelding af

købsprisen for bygningen. Prognosen for udviklingen frem til 2020 svarer til et fald på 3

klasser. Disse tal er forbundet med en vis usikkerhed, da det på nuværende tidspunkt er

umuligt at forudsige, om der fortsat vil blive flyttet elever mellem de enkelte gymnasier,

eller om de mest søgte skoler udbygger kapaciteten. Umiddelbart ser elevprognoserne

rimelige ud.

Bestyrelsen tog orienteringen vedr. udviklingen af elevgrundlaget til efterretning.

Ad. 9. Godkendelse af skolens beslutning om at lade kantinen overgå til en

personaleforening.

Laila Lyngsø Holm redegjorde for processen i forbindelse med overgang fra skolekantine


Side 3 7. februar 2010

til personaleforening, herunder skolens økonomiske tilskud til kantinen i form af tilskud til

lønningerne. Der nedsættes en bestyrelse, som fremover bliver ansvarlig for kantinens

drift. Der udarbejdes selvstændigt regnskab for kantinen.

Bestyrelsen tog beslutningen om at lade kantinen overgå til en personaleforening til

efterretning.

Ad. 10. Status på projekt elevrekruttering

Bestyrelsen fik en orientering om målet med undersøgelsen og undersøgelsens design med

4 populationer og hvilke analysemetoder der vil blive benyttet, samt en orientering om

foreløbige resultater fra fokusgruppeinterviews.

Projektgruppen forventer, at rapporten fra spørgeskemaundersøgelsen vil foreligge i løbet

af januar. Når den nye rektor er tiltrådt, vil projektgruppen i samarbejde med medarbejdere

og elever gennemgå rapporten og udarbejde forslag til handleplaner. Dette arbejde

forventes afsluttet i løbet af indeværende skoleår.

Ad. 11. Ferieplan

Bestyrelsen tog den forelagte ferieplan for skoleåret 2010-2011 til efterretning.

Ad. 12. Siden sidst

Punktet var blevet behandlet under de øvrige punkter.

Ad. 13. Kort redegørelse for konstituering af den nye bestyrelse i løbet af foråret

2010.

Rektor redegjorde for proceduren i forbindelse med udpegningen af en ny bestyrelse, som

skal konstitueres efter 1. maj 2010. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

Ad. 14. Evt.

Næste mode blev fastlagt til 23. februar 2010, hvor bygningsoverdragelsen og

låntagningen skal besluttes.

Der er siden udsendt en plan for mødedatoer i 2010. Planen drøftes på det kommende

bestyrelsesmøde.

________________ _______________ __________________

Bodil Due Lars Marcher Marianne Kazar

________________ _______________ __________________

Poul Dahl Kurt Kristensen Birgitte Madsen

________________ _______________ __________________

Annemarie Poulsen Peter Sinnbeck Jakob Hentze

________________

Birthe Balleby

T lf . ( + 4 5 ) 8 6 2 1 4 0 7 7 w w w . r iss k o v - g y m . d k CV R- n r . 2 9 5 5 4 3 0 7

F a x ( + 4 5 ) 8 6 2 1 0 4 6 0 r a a d m @ f c . r issk o v - g y m . dk E A N : 5 7 9 8 0 0 5 5 7 9 0 1

More magazines by this user
Similar magazines