Referat - Risskov Gymnasium

risskov.gym.dk

Referat - Risskov Gymnasium

RISSKOV GYMNASIUM

TRANEKÆRVEJ 70, 8240 RISSKOV

Til medlemmer af skolens bestyrelse

13. august 2009

Referat af Bestyrelsesmøde den 16. juni 2009.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrift af referat

3. Status på PA consults analyse af 19 gymnasiers muligheder for at gå ind i et

administrativt fællesskab eller for at udlicitere dele af driften.

4. Hvad skal vi gøre for at ændre elevoptaget på Risskov Gymnasium

5. Drøftelse af udbuddet af studieretninger i 2009/2010

6. Orientering og drøftelse af renovering af bygningen med udgangspunkt i

Arbejdstilsynets påbud

7. Siden sidst

8. Fastlæggelse af ny dato for bestyrelsesmøde

9. Eventuelt

Afbud fra Lars Marcher

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrift af referat

Referatet fra mødet den 24. marts 2009 blev godkendt og underskrevet.

Ad. 3. Status på PA consults analyse af 19 gymnasiers muligheder for at gå ind i et

administrativt fællesskab eller for at udlicitere dele af driften

Den udsendte rapport er den endelige rapport. Efter gymnasiet har modtaget rapporten har

der den 15. juni 2009 været afholdt et møde mellem PA consult og ledelsen på Risskov

Gymnasium. På mødet gav PA Consult udtryk for, hvis det eneste motiv for at indgå i et

administrativt fællesskab er besparelser, så skal Risskov Gymnasium ikke vælge at indgå i

et fællesskab, idet PA Consult har vurderet at besparelses-potentialet er lille for Risskov

Gymnasium. Der kan være andre motiver, såsom fælles indkøb og systemer.


Side 2 16. august 2009

Birthe Balleby fremhævede, at det ikke har været muligt at drøfte rapporten med andre

gymnasier efter offentliggørelsen. Hvad de andre gymnasier vælger kan være væsentlig for

beslutningen.

Birthe Balleby har foreslået bestyrelsesformand Bodil Due, at bestyrelsesformændene

afholder et møde til afklaring af hvad deres holdninger er til dannelse af administrative

fællesskaber med udgangspunkt i den foreliggende rapport.

Birthe Balleby fremhævede, at på mange punkter er Risskov Gymnasium drevet optimalt i

forhold til de forslag rapporten kommer med, men der er områder som kan forbedres.

Et bestyrelsesmedlem gav udtryk for, at data skal behandles hvor de opstår, så det er

vigtigt at bibeholde en væsentlig decentral del af administrationen.

Administrative fællesskaber vil blive sat på som punkt igen på næste møde og der vil blive

orienteret løbende, hvis der hænder noget af væsentlig betydning.

Ad. 4. Hvad skal vi gøre for at ændre elevoptaget på Risskov Gymnasium

Ledelsen har besluttet at fokusere på at profilere Risskov Gymnasium mere aktivt for at

ændre elevoptaget. For øjeblikket er der kun ansøgere til 6 klasser i 1.g, mens kapaciteten

er 8-9 klasser. Ledelsen har haft et møde med elevrådet, hvor eleverne fik mulighed for at

udtale sig om, hvordan de ser på deres skole. Dele af ledelsen har haft lejlighed til at

interviewe Anders Østergaard fra Langkjær Gymnasium, som har stået i den situation,

hvor elevtallet var faldende. Der været afholdt et ledelsesseminar, hvor vi drøftede, hvad vi

mere systematisk kan gøre. Der vil være behov for en omverdensundersøgelse.

Der fremkom en række forslag på mødet såsom: Vigtigt at få kommunikeret om de gode

historier for at imødegå myter og rygter, samt give viden til elever inden de går her. Benyt

facebook. Alumne-projekt. Projekter som 8240 Risskov. Udarbejd branding-strategi.

Fokus på dette område vil første gang blive drøftet med personalet på et fællesmøde i

september. Idet et projekt, som dette vil medføre, at der skal afsættes midler har ledelsen

synes, det var vigtigt, at bestyrelsen understøtter projekter og er indforstået med at

imagepleje koster penge.

Bestyrelsen var enig i at der er et vigtigt område at sætte fokus på, men giver udtryk for at

det ikke uden videre er let, og er enige i, at der skal afsættes midler til gennemførelsen.

Ad. 5. Drøftelse af udbuddet af studieretninger i 2009/2010

Der er divergens mellem udbud og det elever søger. Det ønskes, at der udbydes

studieretninger indenfor følgende fire profil-områder: Samfund, Science, Sport og

Samfund. Det vil være ideelt hvis eleverne søgte ligeligt på de 4 områder. Men

søgemønsteret er at samfundsfag er det mest søgte område. Der skal oprettes 8 klasser og

der vil være samfundsfags-elever i alle klasser på nær fysik/kemi.

Der vil blive oprettet nogle grundforløbsklasser, hvor elever med beslægtede fag får lov til

at gå sammen, men elever kan komme til at skifte klasse (undtagen esaa-klassen) efter

grundforløbet. Der vil være en fagvalgsorientering i løbet af grundforløbet.


Side 3 16. august 2009

Det foreslås, at det nuværende udbud af 13 studieretninger mindskes, så studieretningerne

græsk/latin og fransk/engelsk fjernes. AAB studieretninger fjernes og der udbydes ABBstudieretninger.

Et bestyrelsesmedlem ønskede at fastholde studieretningen med græsk/latin for at

fastholde signalet og appellerede til at kvalificere de samfundsfaglige retninger (så der kan

udbydes matematik på højt niveau).

Beslutning om det endelige udbud vil blive taget senere.

Ad. 6. Orientering og drøftelse om renovering af bygningen med udgangspunkt i

Arbejdstilsynets påbud

Til udbedring af de påbud Arbejdstilsynet har givet vedr. kantinen, er der udarbejdet et

projekt til 1. mio. kr. Dette er bevilget og løser de påbud som er givet fra Arbejdstilsynet.

Skulle udsalgsskranken samtidig fornys ville dette koste 680000 kr. yderligere. Det

nødvendige projekt sættes i gang i løbet af et par uger. Dette betyder også, at skolen er

uden kantine ved skolestart efter sommerferien.

Vedrørende rytterlysene har et firma givet et tilbud der ligger 3 mio. kr. under de andre

tilbudsgivere. Idet tilbuddet ikke overholdt de formalier som skal være på plads i et

tilbudsmaterialet har UBST valgt et andet firma. Dette har medført klager til henholdsvis

UBST, konkurrencestyrelsen og nu kammeradvokaten. Trækker klagesagen i langdrag

kan det frygtes, at udbudsrunden skal i gang igen.

Indeklima i klasselokaler, som berører 6 skoler i det tidligere Århus Amt, sendes i udbud

om kort tid.

Birthe Balleby orienterede om, at rektorforeningen har meddelt, at bygningsoverdragelsen

ikke nås til den 1. januar 2010, men overdragelsen vil ske i første del af 2010 med

tilbagevirkende kraft. Risskov Gymnasium har skrevet til Universitetets Bygningsstyrelse

og har fået garanti for, at Gymnasiet får midler til dækning af lejeudgifter til

idrætsfaciliteter. Endvidere udtrykte Birthe Balleby, at det må forventes, at der gives

nedslag i prisen på bygningen, hvis renoveringsprojekterne ikke er fuldført inden

overtagelsen af bygningen. Ved projekteringen har det vist sig, at det nuværende

varmesystem næppe kan varme bygningen op, når det nye ventilationssystem bliver lavet.

Det vil medføre en ekstraudgift, som UBST også skal afholde.

Ad. 7. Siden sidst. Nyansættelser og klasseoprettelser

Birthe Balleby orienterede om,

at to pædagogikumkandidater er ansat i faste stillinger, der er ansat en lærer i mediefag,

desuden er der ansat yderligere 2 lærer og et par årsvikarer

at klasse-oprettelsen er vanskelig i år. Udfordringen er, at der ikke kan oprettes 5-6

blandede studieretninger, idet der kun er afsat økonomi til 2.

at det er afsløret, at 3 elever har snydt til skriftlig studentereksamen, hvilket betyder at de

ikke får deres studentereksamen nu.

Ad. 8. Fastlæggelse af ny dato for bestyrelsesmøde


Side 4 16. august 2009

Det blev aftalt, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. september kl. 15.30.

Ad. 9. Eventuelt

Intet

________________ _______________ __________________

Bodil Due Lars Marcher Marianne Kazar

________________ _______________ __________________

Poul Dahl Kurt Kristensen Birgitte Madsen

________________ _______________ __________________

Annemarie Poulsen Peter Sinnbeck Jakob Hentze

________________

Birthe Balleby

T lf . ( + 4 5 ) 8 6 2 1 4 0 7 7 w w w . r iss k o v - g y m . d k CV R- n r . 2 9 5 5 4 3 0 7

F a x ( + 4 5 ) 8 6 2 1 0 4 6 0 r a a d m @ f c . r issk o v - g y m . dk E A N : 5 7 9 8 0 0 5 5 7 9 0 1

More magazines by this user
Similar magazines