regionshospitalet ViBorg prospekt - Region Midtjylland

rm.dk

regionshospitalet ViBorg prospekt - Region Midtjylland

egionshospitaleT VIBORG

prospekt


Bygherre

region Midtjylland

Koncept udarbejdet af

arkitektfirmaet C.F. Møller

I samarbejde med

regionshospitalet i Viborg, KPF Arkitekter A/S


INDHOLD

01_ indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

02_ Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

03_ aktivitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

04_ kapacitets- og arealbehov . . . . . . . . . . . . . 8

05_ psykiatri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

06_ KONKRETE BYGGEPLANER . . . . . . . . . . . . . . . .12

07_ Etapeopdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

08_ nul- alternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

SCREENINGSSKEMA


Hospitalets profil

Regionshospitalet Viborg blev i 2007 udpeget som akuthospital og dermed en af grundpillerne i

Region Midtjyllands akutte sundhedsberedskab. Regionshospitalet Viborg skal løfte akutforpligtelsen

sammen med hospitalerne i Skejby, Randers, Horsens og et kommende nyt hospital i Vestjylland.

Regionshospitalet Viborg er et højt specialiseret hospital. Det rummer de specialer, Sundhedsstyrelsen

kræver af en fælles akutmodtagelse. Herudover er der på Regionshospitalet Viborg en

længere række specialer, hvis tilstedeværelse er væsentlig for et hospital, der skal modtage akutte

patienter. Regionshospitalet Viborg varetager den højtspecialiserede genoptræning af rygmarvsskadede

patienter fra området vest for Storebælt. Sammen med Århus Universitetshospital Skejby

dækker Regionshospitalet Viborg det karkirurgiske speciale for hele Region Midtjylland. I henhold til

Region Midtjyllands hospitalsplan er Regionshospitalet Viborg tiltænkt rollen som faglig spydspids

med særlige udviklingsopgaver inden for karkirurgi og kardiologi. Endelig driver Regionshospitalet

Viborg Region Midtjyllands eneste center for nyrestensknusning.

Regionshospitalet Viborg ligger centralt i såvel Region Midtjylland som i Viborg by i gå afstand

fra togstation og busterminal og med gode tilkørselsforhold for bilister og ambulancer. En

igangværende by- og lokalplanlægning i regi af Viborg Kommune tilgodeser de trafikale forhold

yderligere som en vigtig forudsætning for, at hospitalet kan leve op til Region Midtjyllands akutplan,

hvorefter hospitalet skal akutbetjene en befolkning på 228.000 indbyggere mod 150.000 i dag.

Holstebro

Indre Ringvej

Aalborg, Randers

S

Holstebrovej

Indre Ringvej

Vejle

Kobling til ny

centerringvej i

banegraven

Ny centerringvej i

banegraven

Banegård

Rutebilstation

Toldbodgade

Regionshospital,

Viborg

(Randers)

Gl. Århusvej

02

01_IndledningREGIONSHOSPITALET VIBORG

Århus

Gl. Århusvej

Ny rundkørsel


Regionshospitalet Viborg er et attraktivt sted at modernisere og udvide bygningsmæssigt

af flere grunde. Det er ét blandt fem akuthospitaler i Region Midtjylland

og er et højt specialiseret hospital. Det ligger på en stor grund med gode mulighed

for udbygning. En udvidelse og modernisering af bygningsmassen er samtidig stærkt

tiltrængt. Hospitalet har fået et langt større optageområde, der følger med akut- og

hospitalsplanen. Der er hårdt brug for undersøgelsesfaciliteter og patientstuer, der

lever op til nutidige standarder. Dertil har der i årevis været et ønske fra personalet

om at få bedre fysiske rammer at arbejde under, og en udbygning vil bl.a. sikre at vi

fortsat kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.”

Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard:

Udfordringer og indsatsområder

Regionshospitalet Viborg står over for tre store udfordringer, som stiller krav om investeringer i

størrelsesordenen 1,664 mia. kr.:

• Hospitalets akutfunktioner udvides betydeligt i forhold til i dag. Hertil kommer, at der

skal indrettes fælles akut modtagelse i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens

anbefalinger.

• De medicinske funktioner på Regionshospitalet Skive (herunder akut lunge- og hjerte

medicin) skal integreres i Regionshospitalet Viborg. Der er i dag 72 medicinske og 10

reumatologiske senge på Regionshospitalet Skive.

• Der er et påtrængende behov for at gøre den eksisterende sengebygning tidssvarende,

dels for gennem en udtynding fra firesengsstuer til en- og tresengsstuer at tilgodese pa

tienternes behov for privatliv og rekreative faciliteter i en kritisk fase af deres liv; dels for

at kunne tilbyde personalet arbejdsforhold i mere tidssvarende fysiske rammer.

Den påtænkte udvidelse af bygningsmassen er på 42.000 m2, og det samlede areal er derefter

128.000 m2. Udvidelsen og modernisering af den eksisterende bygningsmasse vil stå færdig 5 år

efter start.

Etape/fase 1, Akutcenter

Etape/fase 2, Medicinerhuset

Op til max. bebyggelse

P-kælder/p-hus

(etableres i forbindelse med etape 1)

P-hus

2007 2018 Aktiviteter

289.126

169.046

INDLÆGGELSER

47.150

37.399

OPERATIONER

34.275

22.923

AMBULANTE BESØG

03


Eksisterende forhold

Hospitalet er fysisk placeret i de tre byer Viborg, Skive og Kjellerup, med

hovedparten af aktiviteterne placeret i Viborg.

Der er i alt 562 sengepladser, heraf 110 i Skive og 40 på patienthotel i Viborg.

I Kjellerup er der en større dagkirurgisk aktivitet i moderne faciliteter

samt en røntgenafdeling, der primært betjener almen praksis. Hospitalet

beskæftiger i alt ca. 2.800 ansatte på fuldtidsbasis.

Samling af aktiviteterne i Viborg vil give langt bedre patientforløb og en

bedre udnyttelse af de økonomiske og personalemæssige ressourcer.

Viborg Kommune er i færd med at tilvejebringe de nødvendige planmæssige

vilkår for en udbygning af Regionshospitalet Viborg.

Regionshospitalet Viborg finder hovedparten af de patientrettede funktioner

sted i behandlingsbygningen (ibrugtaget 1979); sengebygningen

(ibrugtaget 1987) og patienthotellet (ibrugtaget 2006).

Hertil kommer et antal servicebygninger (f.eks. centralkøkken, centraldepot,

teknisk afdeling). På grund af pladsmangel har hospitalet de seneste

år måttet leje lokaler i byen (til f.eks. mammascreeningsklinik og ekstern

transport).

Alt i alt råder Regionshospitalet Viborg i dag over ca. 86.000 kvadratmeter.

04

02_BeskrivelseREGIONSHOSPITALET VIBORG


Etageareal: 86.000 m2

Fleksibilitet og udvidelse

Bygningerne er hensigtsmæssigt indrettet. Et trafikcenter med båre- og personelevatorer forbinder

behandlingsbygningen og sengebygningen såvel lodret (fra 0.-13. etage) som vandret (”mellem”

bygningerne). En unik ”vandret elevator” forbinder patienthotellet og behandlingsbygningen.

Der er korte transportveje internt mellem sengeafdelinger, ambulatorier og behandlingsrum,

herunder operationsstuer, intensiv- og opvågningsafsnit. Dette understøttes af, at Regionshospitalet

Viborg er bygget i højden og af det centralt beliggende trafikcenter.

Bygningerne er konstrueret, så der forholdsvis let kan flyttes vægge og etableres nye tekniske

installationer. Internt er lokalerne løbende tilpasset tidernes skiftende behov, og alt i alt fremtræder

bygningerne i god stand.

På trods af, at Regionshospitalet Viborg i dansk hospitalssammenhæng er forholdsvis nyt, gør

ændrede krav til faciliteterne, at det trænger til en ajourføring og opdatering – specielt med udtynding

af de store patientstuer til en- og maks. tresengsstuer med eget bad og toilet - for at leve op til

nutidig standard, ligesom der er hårdt brug for flere ambulatorie- og undersøgelsesfaciliteter.

Pladsmangel har i årevis gjort det umuligt at imødekomme personalets ønsker til de fysiske

rammer på deres arbejdsplads. Skal hospitalet fortsat kunne rekruttere og fastholde kvalificerede

medarbejdere, er det nødvendigt at rette op på det forhold nu.

Diagram

Eksist. bebyggelse

Etageareal: 128.000 m2

Grundareal: 66.500 m2

Regionshospitalet Viborg ligger på en stor grund med gode muligheder for udbygning - midt i

Viborg by med busterminal og togstation som nærmeste naboer. Der er gode tilkørselsforhold.

Mange års parkeringsproblemer blev løst i 2007 med anlæggelse af en personaleparkeringsplads

vest for hospitalet.

+2

+1

9

Diagram

Fremtidig udvidelse

14

8

7

8

Grundareal: 66.500 m2

05


Optageområder for fælles akutmodtagelse

Skive

EFFEKT AF AKUTPLAN

+

+ 19.152

+

STGN. I ANTAL AKUTINDLÆGGELSER

STGN. I ANTAL SENGEDAGE

AFL. SENGEBEHOV v. 85% BELÆGN.

63

5.144

Viborg

Silkeborg

Akut behandling via praktiserende læge/vagtlæge

- Akut kørsel med 112 køres altid til nærmeste hospital

med fælles akutmodtagelse

228.000

Regionshospitalet Viborg skal som det ene af regionens fem akuthospitaler varetage

akutforpligtelsen for en befolkning på 228.000 indbyggere - fra Limfjorden i

nord til en stor del af Silkeborg Kommune i syd.

De akutte patienter skal modtages i en fælles akutmodtagelse, jf. Sundhedsstyrelsens

anbefalinger. Her skal speciallæger fra forskellige specialer samarbejde

om at modtage og diagnosticere, stabilisere og igangsætte behandling af alle

kritisk syge, uselekterede akutte medicinske og kirurgiske patienter. Herefter kan

patienterne sendes videre til indlæggelse i relevant specialafdeling; til ambulant

hospitalsbehandling - eller de kan udskrives, eventuelt med opfølgning hos egen

læge. En så omfattende funktionsændring er ikke mulig at gennemføre inden for de

nuværende bygningsmæssige rammer.

Ud over akut-udfordringen øges presset på Regionshospitalet Viborg desuden af,

at den medicinske sengekapacitet (herunder akut lunge- og hjertemedicin) i Skive

skal flyttes til Viborg. Af 110 senge i Skive skal de 72 integreres i Viborg. Ifølge

hospitalsplanen skal der alene være stationær hospitalsaktivitet i Skive i de to neurorehabiliteringsafsnit.

Patienterne fra hospitalets nye optageområde i Silkeborg

Kommune vil fortrinsvis være akutte. Der kommer dog også elektive patienter

fra dette område, bl.a. nefrologiske og pædiatriske, herunder neonatalbørn, og

komplicerede fødsler. Behandling af de elektive patienter fra Silkeborg Kommune

Regionshospitalet Viborg foregår allerede i dag, og de akutte er under implementering.

Som nævnt tidligere er Regionshospitalet Viborg udset til at varetage

spydspidsfunktion med særlige udviklingsopgaver inden for specialerne karkirurgi

og kardiologi, jvfr. hospitalsplanen for Region Midtjylland, eventuelt med decentral

PCI-satellit under forudsætning af Sundhedsstyrelsens accept.

06

03_Aktivitet

REGIONSHOSPITALET VIBORG


Demografi og aktivitetsudvikling

Der forventes i perioden 2007 – 2022 en befolkningstilvækst på 4,7 % i Viborg Kommune og 10,5 %

i Silkeborg Kommune, samt en negativ befolkningsudvikling på ca. 3,7 % i Skive Kommune. Væksten

vil primært være i aldersgruppen over 65 år.

Der vil fremover være en stigende omlægning fra stationær til ambulant aktivitet.

I perioden 2007 – 2018 forventes en vækst på ca. 120.000 ambulante besøg og ca. 12.000 indlæggelser.

Sidstnævnte tilsiger en vækst på ca. 50 sengepladser i de kommende ti år. Som følge af

den øgede ambulante aktivitet vil der også være et større pres på eksempelvis røntgen- og laboratorieområdet.

Den forventede aktivitet i 2018, som fremgår af figuren nedenfor, er den faktiske 2007-aktivitet

korrigeret for ændringer i optageområde og fremskrevet iht. befolkningsprognosen fra

Danmarks Statistik. Fremskrivningen følger de retningslinier, som er udarbejdet af Danske

Regioner. Der er indregnet reduktion af liggetid (hhv. 1 procent og 2 procent årligt på de

kirurgiske og medicinske specialer) samt forventning om betydelig stigning i de ambulante

aktiviteter (5 procent årligt). Der er forudsat uændret sygdomsbillede samt indlæggelses- og

operationsfrekvenser, dog er frigørelse af stationær kapacitet ved omlægning fra behandling i

indlagt til ambulant regi forudsat erstattet af anden stationær behandling.

Samlet aktivitetsudvikling

50.000 50.000

INDLÆGGELSER

IALT

INDLÆGGELSER

IALT

280.000 280.000

AMBULANT

AMBULANT

45.000 45.000

260.000 260.000

40.000 40.000

240.000 240.000

35.000 35.000

220.000 220.000

30.000 30.000

200.000 200.000

25.000 25.000

180.000 180.000

SENGEDAGE

SENGEDAGE

20.000 20.000

OPERATIONER

PÅ INDLAGTE PTT.

OPERATIONER

PÅ INDLAGTE PTT.

160.000 160.000

BILLEDDIAGN. US.

BILLEDDIAGN. US.

15.000 15.000

10.000 10.000

OPERATIONER

PÅ AMBULANTE PTT.

OPERATIONER

PÅ AMBULANTE PTT.

140.000 140.000

120.000 120.000

5000

5000 2007

2007

2018

2018

100.000 100.000 2007

2007

2018

2018

07


I tabellen på side 09 er kapacitets- og arealberegningen, som ligger til grund

for dimensioneringen af anlægsprojektet, illustreret for de enkelte funktionsområder

med sammenhængen mellem den fremskrevne 2018 aktivitet, de

hertil beregnede kapaciteter samt det anslåede arealbehov. Der på tværs af

hospitalerne i Region Midtjylland anvendt ensartede forudsætninger vedr.

udnyttelsesgrader, arealstandarder for nybyg samt brutto-nettofaktor. Der er

angivet det samlede bruttoareal for de enkelte funktioner samt det konkrete

anlægsprojekts elementer fordelt på nybyg og ombygning.

Kapacitet og arealbehov

Region Midtjyllands plan for det akutte sundhedsberedskab og den kommende hospitalsplan

er en stor udfordring for Regionshospitalet Viborg – kvantitativt såvel som

kvalitativt for hospitalets muligheder for at tilbyde patienterne sammenhængende

behandling af højeste kvalitet i et omkostningseffektivt og etisk forsvarligt forløb. En

investering i flere og bedre kvadratmeter er nødvendig for at gøre disse planer og

visioner til virkelighed.

I samarbejde med Arkitektfirmaet C.F. Møllers hospitalsplanlæggere har hospitalet

beregnet den nødvendige arealudvidelse til i alt 42.000 kvadratmeter. Investeringen

udgør ca. 1,3 mia. kr. De nærmere forudsætninger om arealstandarder, ændrede

optageområder, demografisk og teknologisk fremskrivning samt byggeøkonomi

fremgår af tekniske fremskrivninger fra C.F. Møller.

Hertil kommer den nødvendige modernisering af sengebygningen, som vil koste ca.

400 mio. kr. Det samlede investeringsbehov udgør således 1,664 mia. kr.

08

04_Kapacitets- og arealbehovREGIONSHOSPITALET VIBORG


FORVENTET AKTIVITET 2018 BEREGNET KAPACITETSBEHOV ANSLÅET TOTALAREAL

SENGEDAGE

_ 173.000 sengedage i sengeafsnit og akutmodtagelse

_ liggetidsfald fra 4,2 til 3,7 dage

SENGE

_ Ialt 529 ordinære senge plus 46 somatiske senge i fællesakutmodtagelse,

jf. nedenfor

_ 209 senge placeret på en-sengsstuer

_ forudsat belægning på 85% på ordinære senge

SENGEAREAL

41.000 m2

_ arealstd. på 40 netto m2 pr. ensengsstue (inkl. birum) for ord.

senge i nybyg.

PTT. I FÆLLES AKUTMODT.

AKUT MODT.KAPACITET

_ 29.000 ptt. til modtagelse i fælles akut modtageenhed

_ forventet gennemsnitlig opholdstid i akut modtageenhed på 12 timer

_ b.la. 46 somatiske senge i fælles akutmodtagelse, 3 traumerum,

5 skadestuelejer, 21 us-rum, 2 triage, 3 billeddiag. enheder

_ 3 psykiatriske senge i fælles akutmodtagelse

_ 70% belægning på obs- senge

BEHANDL. AREALER

40.500 m2

BEHANDLINGER

BEHANDLINGSKAPACITET

_ brutto m2 fælles akut modtageenhed: 6.400 m2

_ arealstd. obs-senge på 23 m2 inkl. birum

_34.642 operationer, heraf 50% i amb. regi

_13.500 endoskopier

_289.000 amb. besøg svarende til stigning på 70% ift. 2007

_b.la. 43 operationsstuer, 5 endoskopistuer,190 amb., undersøgelsesrum,

15 intensiv senge

_udnyttelse: 220 dg. årligt OP/AMB. 2,5 op pr. leje pr. dag, 8-12 amb. besøg pr.

stue pr. dag

DIAGNOSTIK

DIAGNOSTISK KAPACITET

DIAGNOSTIKAREAL

13.700 m2

_ billeddiag., laboratorieanalyser, patologisvar mv.

_ b.la. 47 billeddiagnostiske rum

_ stigning på det billeddiagnostiske område med knap 40% ift. 2007

ØVRIGE AKTIVITETER

_ undervisning og forskning, administration, øvrige servicefunktioner, teknik

KAPACITET

_ kliniske kontorer, auditorier, køkken, depot, apotek, teknisk afdeling mv.

_ 40 hotelsenge

ØVRIGE AREALER

32.500 m2

_ særlige funktioner, brutto m2: 14.800 m2 kontor, 1.900 m2 ptt.hotel,

TOTALT BRUTTO AREAL

_ anlægsprojekt: 56.000 m2 ombyg og 42.000 m2 nybyg

127.700 m2

09


Udfordringer og visioner

Regionsrådet har med Psykiatriplanen for Region Midtjylland ønsket at styrke kvaliteten af den

psykiatriske udredning og behandling. Midlerne er øget specialisering og samling af behandlingen

under indlæggelse i færre, mere fagligt robuste enheder samt en tættere tilknytning til somatikken.

De Fælles Akut Modtage Enheder (FAME) er, sammen med en styrkelse af psykiatriens adgang til

de somatiske hospitalers diagnostiske faciliteter og eksperter en forudsætning for, at Psykiatriplanen

kan gennemføres.

Psykiatrien i Region Midtjylland er organisatorisk adskilt fra somatikken, selvom man på Regionshospitalerne

overvejende er placeret i fysisk sammenhæng. Med Psykiatriplanen og etableringen

af FAME er det vigtigt at se psykiatri og somatik i sammenhæng, hvorfor psykiatriens udfordringer og

visioner præsenteres her i sammenhæng med planerne for Regionshospitalet i Viborg

For Regionspsykiatrien i Viborg er de største fysiske udfordringer i de kommende år at deltage i

etableringen af en velfungerende fælles akutmodtagelse, samt at samle og fokusere aktiviteterne for

voksenpsykiatrien i tidssvarende lokaler.

Med etableringen af FAME vil der blive indarbejdet faciliteter til at modtage akutte psykiatriske

patienter i såvel børne- og ungdomspsykiatrien som i voksenpsykiatrien - dvs. observationssenge,

samtalerum mv. Regionspsykiatrien har i dag modtagelse af akutte patienter for både voksne, børn og

unge i psykiatriens bygninger. Her mangler dog faciliteter til at afdække evt. somatisk sygdom samt

egentlige observationssenge. Den tættere tilknytning til somatikken vil betyde behov for sammenhængende

transportveje for patienter og personale mellem Regionshospitalet og Regionspsykiatrien,

da der er en anseelig afstand mellem lokaliteterne. Der overvejes i øjeblikket forskellige løsninger på

afstandsproblemet, bl.a. udbygning af eksisterende tunnelforbindelse eller transport af patienter med

biler.

Regionspsykiatrien i Viborg er i dag placeret på selvstændige matrikler i umiddelbar nærhed til

Regionshospitalet Viborg. De forskellige funktioner er spredt over et relativt stort areal.

Voksenpsykiatrien har gennem de seneste årtier undergået en stor forvandling fra gammelt statshospital

til en tidssvarende psykiatri, men de bygningsmæssige rammer er ikke fulgt med udviklingen.

Børne- og ungdomspsykiatrien er fysisk samlet og placeret i helt nye bygninger på arealet.

Både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien skal fastholdes i de nuværende bygninger,

men for voksenpsykiatrien skal aktiviteterne fokuseres i en samlet funktion i tidssvarende lokaler,

der lever op til både patienter, pårørende og personalets forventninger til de fysiske rammer. Derved

sikres at sammenhængende patientforløb og en mere sikker og rationel drift.

Fremskrivningen af behandlingsaktiviteten i psykiatrien frem til 2018, som er vist i graferne til

højre/nedenfor, viser, at der i fremtiden vil være et faldende behov for stationær kapacitet i voksenpsykiatrien,

men at behovet for ambulant kapacitet vil være stigende i både voksenpsykiatrien og

børne- og ungdomspsykiatrien. Ved hjælp af nye behandlingsmetoder samt omlægning af arealer fra

stationær til ambulant behandling, forventes det overordnet set, at psykiatrien i Viborg kan rummes i

de nuværende rammer frem til 2018, såfremt der foretages de nødvendige investeringer for at kunne

samle og fokusere aktiviteterne i de bestående bygninger som tidligere beskrevet.

10

05_Psykiatri

REGIONSHOSPITALET VIBORG


Gl.

Århusvej

REGIONSPSYKIATRIEN

VIBORG

Skive

Sct. Jørgens Vej

Søndersøparken

Viborg

Regionspsykiatrien,

Viborg

145.000

Silkeborg

Toldbodgade

Gl. Århusvej

REGIONSHOSPITALET

VIBORG

Jernbane

Behandling under

indlæggelse

Distriktspsykiatri

Ambulante funktioner

Mobilteam

Fælles akutmodtagelse

2007 2007 2013 2013 2018 2018

2007 2007 2013 2013 2018 2018

VOKSENPSYKIATRI

1.700

1.600

1.500

30.000

29.500

29.000

92

90

88

VOKSENPSYKIATRI

1.700

1.600

1.500

30.000

29.500

29.000

92

90

88

1.617 INDLÆGGELSER 1.617 INDLÆGGELSER - VOKSENPSYKIATRI - VOKSENPSYKIATRI

28.984 28.984

88

SENGEDAGE - VOKSENPSYKIATRI

SENGEDAGE - VOKSENPSYKIATRI

SENGEBEHOV V. SENGEBEHOV BELÆGNING PÅ V. BELÆGNING 90% PÅ 90%

3 3 3 HERAF SENGE 3 I HERAF AKUT MODTAGELSE

SENGE I AKUT MODTAGELSE

2

2

0

0

88

BØRNE- OG UNGDOMSPYKIATRI

6000 6000

5.487AMBULANTE 5.487AMBULANTE BESØG - BØRNE- BESØG OG UNGDOMSPSYKIATRI

- BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

4000

2000

1200 1200 1.128 DAGPATIENTER 1.128 DAGPATIENTER - BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

- BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

900

600

BØRNE- OG UNGDOMSPYKIATRI

4000

2000

900

600

14.000

14.000

14.218 AMBULANTE 14.218BESØG AMBULANTE - VOKSENPSYKIATRI

BESØG - VOKSENPSYKIATRI

11.000

11.000

8.000

8.000

SAMLET AKTIVITETSFREMSKRIVNING

11


Den funktionelle logistiske hovedidé

Regionens akut- og hospitalsplan fastlægger en udvidelse af hospitalets optageområde. Samtidig forudsættes der

afvikling og overflytning af behandlingskapacitet fra regionshospitalets øvrige martrikler i Kjellerup og Skive til

Viborg.

Toldbodgade

Heibergs Allé

Det eksisterende hospitalsbyggeri udgør halvdelen af det, der oprindeligt var planlagt i begyndelsen af 1980’erne.

Trafikcentret er derfor placeret i den ene ende af sengebygningen, hvilket gør en placering af udbygningen optimal

i forhold til det interne patientflow.

Bygningsforholdene i Viborg giver mulighed for at placere den nye akutte modtagelse i en nybygning i umiddelbar

nærhed af det centrale trafikcenter, ligesom den forbindes med de nærliggende operations- og intensivafdeling

samt billeddiagnostik m.v.

Hospitalsgrunden og lokalplanen muliggør placering af yderligere nybyggeri i forbindelse med akutfunktionen,

hvor de medicinske funktioner tænkes placeret samt en koncentration af laboratoriespecialerne. De kirurgiske

afdelinger samles i den eksisterende sengebygning og hospitalsbygningen muliggør den nødvendige kapacitetsudbygning

til de centrale kliniske hjælpeafdelinger.

+1

9

+

Gl. Århusvej

Ny centerringvej i

banegraven

Den påtænkte udvidelse og modernisering kan i grove træk ske mest hensigtsmæssigt i to faser.

Såfremt de to faser beskrevet i udbygningsplanen ikke vedtages, kan hospitalet ikke opfylde væsentlige dele af den

tiltænkte funktion i regionens hospitalsplan.

Ambulancevej

Ny rundkørsel

Etape/fase 1, Akutcenter

Etape/fase 2, Medicinerhuset

Op til max. bebyggelse

P-kælder/p-hus (etableres i forbindelse med etape 1)

P-hus

Gl. Århusvej

12

06_Konkrete byggeplanerREGIONSHOSPITALET VIBORG


TRAFIKCENTER

Sengeafdeling

Behandlings

bygnbing

Sengeafdeling

Behandlings

bygnbing

Hovedindgang

Korttidspar-

9

+

Akuthus

Gl. Århusvej

kering på

9

Hovedindgang

Akutmodtagelse

terræn

Indgang

til p-kælder

Indgang

til p-kælder

Akutmodtagelse

Logistik diagram vertikal trafik

Logistik diagram horisontal trafik

Til hovedindgang,

parkeringskælder

og parkering på

terræn

Ambulancevej,

direkte til akutmodtagelsen


Etape 0

Forud for iværksættelse af fase 1 er der fra Region Midtjyllands side disponeret med en

fase 0. Fase 0 er en midlertidig løsning for at kunne indrette en fælles akutmodtagelse

af medicinske og organkirurgiske patienter. Den omfatter bygning af én etage, prissat

til 45 mill. kr. Løsningen er kun midlertidig, da den hverken kan rumme modtagelse

af ortopædkirurgiske patienter eller psykiatriske patienter, som Sundhedsstyrelsens

anbefaler en FAME bør indeholde.

Etape 1

Etapen omfatter følgende:

Nybygning af akutcenter indeholdende:

Skadestue/traumeenhed

Akutmodtagelse

Kirurgiske og medicinske modtagesenge

Lægevagten

Nødvendige støttefunktioner herunder nye operationsstuer

Nybygning af et medicinerhus

Alle ovennævnte funktioner er nødvendige for at gennemføre akutplanen.

Akutcentret indeholder 46 kirurgiske og medicinske observationssenge samt en separat

akutmodtagelse for psykiatriske patienter. Der etableres et endoscopicenter i den

eksisterende akutmodtagelse med nem adgang for indlagte og ambulante patienter.

Antallet af operationsstuer udvides til at kunne klare det øgede antal akutte kirurgiske

patienter. I medicinerhuset etableres et hjerte/karcenter i umiddelbar tilknytning

til akutcentret indeholdende en coronarafdeling, interventionsstuer, kag-rum m.m.

Medicinerhuset indeholder ca. 120 senge. Alle sengestuer er enestuer med eget bad

og toilet. Alle medicinske senge, der i dag ligger spredt på Regionshospitalet samles i

den nye mediciner bygning. Der er foretaget en kapacitetstilpasning til akutplanens nye

optageområde. Dette medfører, at de medicinske senge i Skive flyttes til Viborg, ligesom

den dagkirurgiske enhed på Regionshospitalet i Kjellerup flyttes til henholdsvis

Regionshospitalet i Viborg og Silkeborg. De nuværende laboratoriefunktioner samles i

de 2 nederste etager i det nye medicinerhus, hvilket skaber mulighed for at skabe en

optimal drift.

Akutcentret

5.651 m2

Nybygning af operationsstuer

4.284 m2

Nybygning af medicinerhus

- 117 senge + 2 lab. etager 12.800 m2

I alt

22.735 m2

Anlægsøkonomi

Nybygning i alt

Medicoteknisk udstyr og inventar

Parkeringshus

523 mill kr

130 mill kr.

40 mill kr.

Etape 1 bebyggelsesplan

Trafikcenter

Ny bebyggelse

+1

9

7

8

14

07_EtapeopdelingREGIONSHOSPITALET VIBORG


Etape 2

Opgradering af sygehusets eksisterende bygninger, herunder udtynding af

sygehuset nuværende sengebygning, samt nybygning af behandlings- og

nianogstikfaciliteter.

Sengebygningen er opført i begyndelsen af 1980’erne og indeholder ikke

kravet om moderne arealstandarder, herunder enestuer samt tidssvarende

toilet og baderumsforhold, ligesom der ikke er mulighed for at skabe

tilstrækkelige baderumsforhold for patienterne og arbejdsforhold for personalet.

Moderniseringen af sengebygningen planlægges fasevis i takt med

flytning af medicinske senge og laboratoriefaciliteter flytter til medicinerhuset.

I forbindelse med udtynding af den eksisterende sengebygning er det nødvendigt

at opføre yderligere 100 senge i forbindelse med det nye medicinerhus.

Nybygning af behandlingsområder er for at imødekomme den øgede

aktivitet samt tilpasning til moderne sygehusstandarder.

Den eksisterende sengebygning er planlagt indrettet med 1- og 2-sengsstuer.

4

5

8

Etape 2 bebyggelsesplan

9

14

7

Nybygning af 100 senge

Nybygning af behandlings- og dianogstikomr.

Renovering af eksisterende sengebygning

8.400 m2

9.600 m2

44.000 m2

Anlægsøkonomi i fase 2

8.000 m2 nybyggeri 184 mill. kr

10.000 m2 nybyggeri, behandling m.m. 230 mill. kr

44.000 m2 udtynding og renovering af sengebygning

og beh. arealer

409 mill. kr

Medicoteknik og løst inventar i nybygning

103 mill. kr

I alt fase 2

926 mill. kr

Samlet anlægssum for fase 0-2:

1,664 mia. kr.

Ny bebyggelse

15


Nul-Alternativ

3

+2½

4

Såfremt de to faser beskrevet i udbygningsplanen ikke vedtages, kan hospitalet ikke opfylde væsentlige dele af den tiltænkte

funktion i regionens hospitalsplan.

5

De nærmere konsekvenser heraf er beskrevet i det følgende.

4

+2

+1

5

914

7

8

8

Fase 1 – Ombygning- og tilbygning ved gennemførelse af akutplanen inklusiv medicinerhus

Såfremt der ikke bliver udbygget til at etablere en fælles akutmodtagelse jævnfør Region Midtjyllands akutplan, kan der ikke

indrettes en fælles akutmodtagelse efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Konsekvenserne bliver, at man må genoverveje

opgavefordeling med hensyn til modtagelse af de flere akutte patienter, der kommer som følge af akutplanen. Dertil bliver

det langt vanskeligere at opnå de fordele en fælles akutmodtagelse giver som blandt andet består i at optimere tværfaglig

diagnosticering samt etablere smidigere og mere effektive patientforløb.

14

8

Som konsekvens af den allerede besluttede lukning af den akutte modtagelse jævnfør akutplanen, forventes der at komme

50% flere akutte patienter i 2018 i forhold til 2007.

Den bærende ide med at opføre et medicinerhus er at samle funktionerne på én matrikel frem for på tre (Viborg, Skive, Kjellerup)

som det er i dag. Den største udfordring ligger i at overflytte de 72 medicinske senge fra Regionshospitalet Skive, og

indrette sengestuer og undersøgelsesfaciliteter mere tidssvarende. Dette kan ikke lade sig gøre inden for de eksisterende

fysiske rammer. Konsekvenser af ikke at udbygge sengekapacitet m.v. til medicinske patienter i Viborg vil være at skulle

bibeholde hospitalsfunktionerne på flere martrikler med de økonomiske, personale- og logistikmæssige udfordringer, der

følger heraf.

Fase 2 - Opgradering af sygehusets eksisterende bygninger, herunder udtynding af sygehuset nuværende sengebygning.

Max bebyggelsesprocent iht. lokalplan.

Tilføjelse af op til 75.000 etage m2.

Hvis man ikke vedtager modernisering af og udtynding af den store sengebygning, vil det betyde, at den nuværende utidssvarende

indretning af patientstuer (små stuer, 4- og 5-sengsstuer samt stuer uden bad og toilet) og undersøgelsesfaciliteter i

store træk fastholdes. En sådan manglende modernisering har konsekvenser for, hvordan patienter oplever hospitalsopholdet,

og gør det vanskeligt at sikre et godt arbejdsmiljø for personalet.

16

08_Nul-alternativREGIONSHOSPITALET VIBORG


egionshospitaleT VIBORG

SCREENINGSSKEMA


1. Investeringsplaner, brutto

Projekt Prioritet/art

Evt.

Økonomi

Samlet inv.

Indeks 4Q 2007 (118,9)

prioritet Art (mia.kr.)

Det Nye Universitetshospital i Århus Nybyggeri 9,678

Nyt hospital i vestjylland (incl. psykiatri) Nybyggeri 5,779

Regionshospitalet Horsens Om- og nybyggeri 1,376

Regionshospitalet Viborg Om- og nybyggeri 1,664

Regionshospitalet Randers Om- og nybyggeri 1,567

Psykiatri, Det Nye Universitetshospital i Århus Nybyggeri 1,200

Øvrig psykiatri (Ekskl. nyt hospital i Vestjylland) Ombyggeri 0,150

I alt 21,414

Ovenstående projekter er ikke anført i prioriteret rækkefølge.

Selvom de enkelte prospekter indeholder test om psykiatrien, er de nødvendige anlægsinvesteringer vedrørende psykiatrien ikke indeholdt i de tilhørende screeningsskemaer. På nær vedrørende det nye hospital i Vest

er der separate screeningsskemaer vedrørende psykiatriens anlægsprojekter, hvilket ovenstående tabel også afspejler.


2. Nøgletabeller

2.1 Generel fremskrivning og planlægningsgrundlag for Region Midtjylland

Tabel A. Fremskrivning og planlægningsgrundlag, angives

Demografi (befolkningsvækst):

Antal 0-17 år

Antal 18-64 år

Antal 65 år -

2007 2018

285.281

765.264

176.883

1.227.428

275.926

766.630

245.073

1.287.629

Forventet i dag- og ambulant behandling 1.290.000 2.203.000

Forudsat i hjemmebehandling

1) 1)

Forudsat i antal sengedage, somatik 987.512 944.773

Forudsat i antal indlæggelser, somatik 224.919 249.133

Forudsat i liggetider (gns. antal dage), somatik 4,4 3,8

Forudsat antal sengedage, psykiatri 167.960 159.722

Forudsat antal indlæggelser, psykiatri 8.830 9.221

Forudsat liggetid, psykiatri 19,0 17,3

1) Det er blevet vurderet, at det ikke er muligt at udarbejde en opgørelse over antallet af hjemmebehandlinger. Der endnu ikke en fast registreringspraksis om denne type aktivitet, hvilket betyder, at en opgørelse vil

være forbundet med betydelig usikkerhed. Det skal dog påpeges, at der over de næste 10 år forventes en generel stigning i niveauet for hjemmebehandlinger.


Tabel B: Samling af enheder og samlet kapacitet

2007 2013 2018

Antal sygehuse (organisatoriske enheder) 16 1 14 2 13 3

Antal matrikler/geografiske enheder 33 4 27 5 19 6

Forventet reduktion i vagtlag (omregnet til kr.) 7 - 18 mio.kr. 53 mio. kr.

Samlet sygehusareal (m2) 1.101.000 1.119.000 1.135.000

Forventet selvforsyningsgrad - somatikken

[angives som % af samlet sygehusbudget, der

anvendes på regionens egne sygehuse] 8 92% 93% 94%

Personale i sygehussektoren (samlet set, angives

i årsværk)

21.802

Heraf antal læger 2.678

Heraf antal sygeplejersker 7.755

Antal fælles akutmodtagelser 5 5

- befolkningsunderlag: Randers 9 - 219.000 219.000

- befolkningsunderlag: Viborg - 228.000 228.000

- befolkningsunderlag: Horsens - 203.000 203.000

- befolkningsunderlag: Vest - 284.000 284.000

- befolkningsunderlag: Århus - 303.000 303.000

Andel akut medicinske patienter indlagt udenom

fælles akutmodtagelser 10 - 0 0

Antal akutklinikker, skadestuer, skadesklinikker

eller lignende. Det angives endvidere, hvorvidt

der er lægebetjening, om der er åbent for

selvhenvendere samt evt. åbningstid

Psykiatri:

2 akutklinikker 11

- Risskov

(døgnåben)

- Horsens

(døgnåben)

Somatik:

4 akutklinikker 12

- Grenaa (8-22)

- Skive (8-22)

- Ringkøbing (8-22)

- Silkeborg

(døgnåben)

Psykiatri:

1 akutklinik

- Risskov

(døgnåben)

Somatik:

4 akutklinikker

- Grenaa (8-22)

- Skive (8-22)

- Ringkøbing (8-22)

- Silkeborg

(døgnåben)

Antal sammedagssygehuse 13 3 2 2

Antal elektive sygehuse 14 5 5 4

Noter til Tabel B:

1) Antal somatiske sygehuse: 7, Antal psykiatriske sygehuse: 9


2) Antal somatiske sygehuse: 7, Antal psykiatriske sygehuse: 7

3) Antal somatiske sygehuse: 6, Antal psykiatriske sygehuse: 7

4) Antal somatiske matrikler: 21, Antal psykiatriske matrikler: 12. Ved optælling af matrikler sondres mellem psykiatri og somatik, bortset fra ændringerne i 2018, hvor der sker integration i Det Nye Universitetshospital

i Århus og det nye hospital i Vest.

5) Antal somatiske matrikler: 18 – Det forudsættes, at aktiviteten på RH Odder og RH Brædstrup er integreret i RH Horsens (jf. forslag til hospitalsplan), og at aktiviteten på RH Kjellerup integreres i RH Viborg og RH

Silkeborg.

Antal psykiatriske matrikler: 9.

6) Antal somatiske matrikler: 13 – Det forudsættes, at aktiviteten på Århus Sygehus, Nørrebrogade, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade, Århus Sygehus, P.P Ørums Gade og på Skejby er integreret i Det Nye Universitetshospital,

at det nye hospital i Vestjylland er etableret, og aktiviteten på RH Holstebro, RH Herning og RH Ringkøbing integreret i det nye hospital i Vestjylland (jf. forslag til hospitalsplan). Antal psykiatriske

matrikler: 6, idet det forudsættes, at Risskov integreres i Det Nye Universitetshospital i Århus og Hering og Holstebro integreres i det nye hospital i Vest, som medtælles i de 13 somatiske matrikler.

7) Det skal bemærkes, at den angivne besparelse omfatter reduktionen i vagtlag for lægerne. Der er ikke foretaget nogen vurdering af besparelsen ved ændring i sygeplejerskernes vagtstruktur, når anlægsprojekterne er

gennemført. Det skønnes at være minimum tilsvarende besparelse som for lægerne, måske endda højere. De angivne tal afspejler to modsatrettede bevægelser. På den ene side er det en konsekvens af Akutplanen, at

der skal oprettes vagtlag af speciallæger på tilstedeværelsesniveau, hvor de aktuelt findes på rådighedsniveau. På den anden side sker der en reduktion i antallet af vagtlag, som følge af implementeringen af Akutplanens

beslutninger om etablering af fælles akutmodtagelser, samt som følge af samlingen på Det nye universitetshospital i Århus. Den største besparelse forventes på langt sigt mellem 2013 og 2018, idet de to nye

hospitaler i Vest og Århus forventes at være opført.

8) Den forventede selvforsyningsgrad vedrører udelukkende somatikken, idet det forventes, at selvforsyningsgraden i psykiatrien er cirka 100%.

9) I Akutplanen for Region Midtjylland anvendes befolkningsunderlag for de fælles akutmodtagelser beregnet ved hjælp af GIS-metoden, som tager udgangspunkt i den korteste afstand til fælles akutmodtagelse

beregnet ud fra fugleflugtlinien. De tal som indgår i Akutplanen angiver således det forventede underlag for akutte kørsel med 112, da den korteste afstand er udgangspunktet for beregningerne. Af hensyn til de akutte

henvisninger, som går via den praktiserende læge, og altså ikke via 112, er der under hensyntagen til befolkningsunderlaget i Akutplanen udarbejdet et ”optageområde” for de enkelte fælles akutmodtagelser, som tager

udgangspunkt i kommunegrænser. Befolkningsunderlaget for optageområderne med udgangspunkt i kommunegrænser korresponderer med de befolkningsunderlag, som er beregnet med hjælp af GIS-metoden. Der er

tale om et praktisk redskab i henvisningssituationerne, idet patienterne naturligvis kan benytte sig af det frie valg, og idet 112-kørsler altid vil tilgå nærmeste hospital med fælles akutmodtagelse.

10) Patienter, der indlægges akut sker via de fælles akutmodtagelser.

11) Begge psykiatriske akutklinikker er i øjeblikket åbent for selvhenvendere, men de vil blive gjort visiteret på lidt længere sigt. Der er lægebetjening på begge klinikker.

12) Behandling på somatisk akutklinik kræver forudgående visitation. I normal dagarbejdstid har akutklinikkerne som basisbemanding specialuddannede behandlersygeplejersker med generel instruktion fra den fælles

akutmodtagelse, som akutklinikken er koblet op på. Der vil være lægefaglig backup fra hospitalsansatte læger. Om aftenen består behandlerteamet af lægevagt og behandlersygeplejersker. På klinikken i Silkeborg, som

har åbent om natten, suppleres bemandingen med læge i form af lægefaglig back-up på matriklen fra hospitalsansatte læger.

13) Sammedagssygehuse forstås som hospitaler, hvor der kun foregår ambulant behandling

14) Elektive sygehuse forstås som hospitaler, hvor der ikke foregår akut behandling, men hvor der både kan forefindes stationær og ambulant behandling. Med andre ord omfatter begrebet samtlige hospitaler, som ikke

modtager akutte patienter.


Tabel C: Sengestuer, forventet skøn for fordeling på antal senge

Somatiske Psykiatriske Somatiske Psykiatriske Somatiske Psykiatriske

senge senge senge senge senge senge

Antal 1-sengsstuer 561 539 1522 509 2111 507

Antal 2-sengsstuer 1163 0 629 0 460 0

Antal 3-sengsstuer 214 0 106 0 90 0

Antal 4-sengsstuer 603 0 212 0 32 0

Antal 5+sengsstuer 97 0 0 0 0 0

Skadestue/modtagelse 0 3 0 4 0 4

Antal senge på

patienthotel

214 0 367 0 438 0

I alt sengepladser 2852 542 2837 513 3132 511

Noter:

Tabel C baserer sig på de gældende byggeplaner, hvorimod tabel D er en mekanisk demografisk fremskrivning af det forventede sengebehov i 2013 og 2018. Der kan derfor være en mindre forskel på henholdsvis tabel

C og tabel D.

For Regionshospitalet Horsens og Viborg er der forudsat, at nybygning og ombygning omtrent er færdig til ibrugtagning i 2013 og derfor er der anvendt de samme tal for 2013 og 2018.

For DNU er der i 2013 forudsat uændret antal senge i forhold til 2007, da 1. etape af DNU-projektet ikke forventes taget i brug før ca. i år 2015.


Tabel D: Oversigt over sygehuse (matrikler) – SOMATIKKEN

DNU:

a) Somatik,

ekskl. hotel

og intensiv

b) Fælles akut

modtagelse,

inkl. psyk.

sg.

Regionshosp.

Randers

a) Somatik

ekskl. hotel

og intensiv

b) Fælles akut

modtagelse,

inkl. psyk.

sg.

Regionshosp.

Horsens:

a) Somatik,

ekskl. hotel

og intensiv

b) Fælles akut

modtagelse

inkl.

psykiatri

2007

Antal senge Belægnings-

2013

Antal senge Belægnings-

2018

Antal senge Belægningsprocent

procent

procent

1216

90

864

116

336 93 356

52

248 86 281

38

85

70

85

70

85

70

862

116

356

52

289

39

85

70

85

70

85

70


Regionshosp. Viborg

a) Somatik,

ekskl. hotel

og intensiv

b) Fælles akut

modtagelse

inkl. psyk.

sg.

Regionshosp. Vest,

inkl. Ringkøbing

a) Somatik,

ekskl. hotel

og intensiv

b) Fælles akut

modtagelse,

inkl. psyk.

sg

Regionshosp. Vest,

tarm og Lemvig

a) Somatik,

ekskl. hotel

og intensiv

512

604

30

83

85

93

526

47

501

65

32

85

70

85

70

85

529

49

509

72

33

85

70

85

70

85

Regionshosp.

Silkeborg

a) Somatik

ekskl.

hotel og

intensiv

328 86

146 85 149 85

Hammel

90 85 98 85

Neurocenter

I alt i regionen 3.274 3.068 85 3.100 85


Tabel D: Oversigt over sygehuse (matrikler) - PSYKIATRIEN

2007 2013 2018

Belægnings-

Belægnings-

Belægnings-

Antal senge

Antal senge

Antal senge

procent

procent

procent

Risskov/DNU

221 90 219 92 219 90 %

psykiatri

Randers psykiatri 28 105 35 90 34 89

Silkeborg psykiatri 22 93 0 0 0 0

Horsens psykiatri 52 76 53 90 53 89

Herning psykiatri 65 80 57 90 0 0

Holstebro psykiatri 32 77 27 91 0 0

Nyt hospital i vest 0 0 0 0 82 91

Viborg 93 88 100 90 99 90

Skive - døgnhus 10 94 0 0 0 0

I alt i regionen 523 491 487


2.2 Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter –

Regionshospitalet Viborg

Prospektet for Regionshospitalet Viborg indeholder et tekstafsnit om psykiatri. I nedenstående screeningsskemaer er eventuelle anlægsprojekter i forbindelse med psykiatrien ikke indeholdt.

Tabel E. Grund og byggeri

Areal (m2)

Grundareal 66.714

Bebygget areal

Afhængig af byggemåde

Bruttoetageareal 127.668

Heraf kælderareal

Parkeringsarealer (uden for bygning) 7.500

Friarealer 63.928


Tabel F. Arealstandarder

Forventet pris

Arealstandard (m2, netto)

pr. m2

Sengeafsnit (pr. sengeplads). Det Ved 1-sengsstuer: 40 kvm. 23.000 kr.

bedes angivet, hvor stor en andel Ved 2-sengsstuer: 35 kvm. indeks 118,9 4.

wc/bad udgør heraf.

Ved 3+sengsstuer:

kvartal 2007

50 kvm., intensiv

23.000 kr.

Intensiv (pr. sengeplads)

30 kvm, intermediære

Opvågning (pr. sengeplads) 16 kvm 23.000 kr.

Dagpladser (pr plads) 15 kvm 23.000 kr.

Operation, pr OP-stue 120 kvm 23.000 kr.

Ambulatorier, pr us-rum

30 kvm, alm. rum

50 kvm. specialrum

23.000 kr.

Fødeafdeling (pr stue) 70 kvm. 23.000 kr.

Dialysepladser (pr plads) 23 kvm. 23.000 kr.

Kontorer (pr fast plads) 10 kvm. 23.000 kr.

Evt. patienthotel 23 kvm. 23.000 kr.

Anvendt brutto/nettofaktor 2,1

*Arealstandarder omfatter primærrum samt støttefunktioner

Kommentar

(evt)

**Gennemsnitsprisen på 23.000 kr. pr. kvm. er ekskl. moms og omfatter ikke teknisk udstyr, apparatur og løst inventar. Det skal understreges, at 23.000 kr. pr. kvm. er anvendt ved nybyggeri. Ved ombyggeri er der

anvendt individuelle ombygningspriser. Endvidere er der tale om en gennemsnitspris. Det er klart, at de forskellige bygningsområder har varierende byggepriser pr. kvm.”

Desuden indeholder beløbet IKKE:

• P-hus / P-kælder og/eller P på terræn

• Grundkøb (ny sygehusgrund)

• Byggemodning, hovedforsyninger, tilslutningsafgifter mv.

• Indtægt ved evt. salg af eksisterende grunde og bygninger

• Byggestyring (egen byggeorganisation)


Tabel G. Arealforbrug

Sengestuer

inkl.

tilknyttet

toilet og

bad

Behandlingsarealer

Kontor Patienthotel

Laboratorier/diagnostik

Øvrige

arealer Total

Areal 41.076 40.484 14.787 1.932 13.654 15.734 127.667

Tilgængelighed for akutkøretøjer, kørende, via off. transport mv.

Regionshospitalet Viborg ligger midt i Viborg by med busterminal og togstation som nærmeste naboer.


I planerne med opførsel af akutcenter placeres den nye, centralt beliggende hovedindgang således, at patienter og pårørende, der kommer med offentlig transport, nemt og på kort tid kan finde indgangen til hospitalet.

For kørende etableres et nyt parkeringshus med 400 P-pladser i underetagen af akut- og medicinerhuset for på den måde at skabe en nem og overskuelig adgang til hospitalsafdelingerne for patienter og pårørende.

Der etableres en ny vej til hospitalet for akutkøretøjer i forbindelse med opførsel af akutcentret. Der pågår en ændring af by- og lokalplanlægning i regi af Viborg Kommune, hvor man arbejder hen imod at etablere en

rundkørsel på Gl. Århusvej, der vil gøre det mere tilgængeligt for akutkøretøjer at komme ad den nye vej til akutcentret.


Fleksibilitet og omstillingsomkostninger

Region Midtjylland planlægger de kommende hospitalsbyggerier således, at bygningsmassen vil kunne tilpasse sig ændringer i organisering, aktivitet og fremtidig teknisk udvikling.

Det er vigtigt at projekterne ikke fastlåses i forhold til den nuværende organisering, men at der er fleksible grænser mellem hospitalernes hovedfunktioner.

Samtlige projekter i Region Midtjylland planlægges med stor grad af generalitet, fleksibilitet og elasticitet.

Ved generalitet forstås de bygningsmæssige rammers mulighed for anvendelse til forskellige formål afhængig af behov. Det kan være indretning med høj grad af multifunktionelle rum - rum der kan anvendes til flere

forskellige funktioner uden eller med meget lille grad af ombygning.

Ved fleksibilitet forstås bygningsmassens mulighed for at kunne ombygges i takt med ændrede behov. Her har de bærende principper stor betydning og blandt andet placering af søjler og bærende vægge.

Ved elasticitet forstås bygningsmassens udvidelsesmuligheder. Her har særligt bygningernes placering i forhold til intern og ekstern logistik stor betydning.

I processen frem til ibrugtagning af de nye/ombyggede hospitalsbygninger vil der kunne opstå nogle omstillingsomkostninger.


Omstillingsomkostningerne ved Region Midtjyllands byggeprojekter varierer fra projekt til projekt, men der er generelt stor fokus på at de minimeres mest muligt. Dette opnås primært ved en stram styring af byggeprocessen,

således at den daglige drift på hospitalerne kan fortsætte nogenlunde uændret med et minimalt tab af produktivitet til følge. Ved flere af projekterne kan hovedparten af byggerierne foretages fuldstændigt

uden at berøre eller reducere de eksisterende aktiviteter.

En anden type omstillingsomkostninger er genhusningsomkostninger, som der er stor fokus på i forbindelse med planlægningen af de interne rokader under byggerierne.

Både de eksisterende og de kommende bygninger på Regionshospitalet Viborg er konstrueret, så der forholdsvis let kan flyttes vægge og etableres nye tekniske installationer.

En-sengsstuerne, som der vil være flest af i det nye byggeri (medicinerhuset), er dimensioneret på en sådan måde, at de kan omdannes til to-sengsstuer i de situationer, der er behov herfor.

Udbygning af hospitalet er opdelt i faser, som gør det muligt at holde så lave omstillingsomkostninger som muligt.

Effektiv drift og rationelle patientforløb

En af ambitionerne på sundhedsområdet i Region Midtjylland er en højt kvalificeret og effektiv udredning og behandling af patienten. De fysiske rammer er i væsentlig grad en medvirkende faktor til opfyldelsen af

denne ambition.

Ved vurdering af den fremtidige arealanvendelse på hospitalerne i Region Midtjylland har effektiv drift og rationelle patientforløb været et vigtigt forhold i udformningen af fremtidens hospitaler.

Der er lagt stor vægt på en infrastruktur, som sikrer de rationelle patientforløb ved at begrænse transporter af patienter, personale, pårørende og varer. De forskellige funktioner på fremtidens hospitaler i regionen er

placeret, så de bedst muligt understøtter den tværgående og sammenhængende opgaveløsning og giver let og hurtig adgang til ydelserne. Samtidig er der taget hensyn til de synergieffekter, der kan opnås ved at

placere visse funktioner tæt på hinanden, eksempelvis fælles mødelokaler, receptioner og transportsystemer eller udnyttelse af overskudsenergi og herigennem optimering af energiudnyttelsen.

Formålet med at udbygge Regionshospitalet Viborg samt modernisere og udtynde den eksisterende sengebygning er at indfri Hospitals- og Akutplanen for Region Midtjylland.

I det konkrete arbejde med at placere og indrette nybyggeriet, har hovedsigtet været at skabe et logisk hensigtsmæssigt patientforløb og en effektiv drift. Dette gøres blandt andet ved at placere akutcentret og medicinerhus,

herunder laboratoriespecialer, i nærheden af det centrale trafikcenter, og de nærliggende operations- og intensivafdeling samt billeddiagnostik mv. Derudover opnår man en mere holistisk tilgang til patientbehandling

set i forhold til i dag ved at samle modtagelse, diagnostik og behandling af akutte patienter på én lokation.


Projektøkonomi

Tabel H: Projektøkonomi

Projekt: Regionshospitalet Viborg

Mio.kr. (excl.moms) nybyggeri ombygning

Grundkøb 0 0

Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 134.400 54.500

Byggemodning/infrastruktur 0 0

Parkeringsarealer og veje 40.000 -

Håndværkerudgifter/entreprise 692.000 289.500

Byggestyring 95.600 40.000

IT 117.000 0

Medico-teknisk udstyr/apparatur 117.000 0

Andet 59.000 25.000

I alt, konkret byggeri 1.255.000 409.000

Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning 0 0

I alt 1.255.000 409.000

Skønnet investeringsprofil:

2009= påbegynde fase 0

2010= 15% - projektering

2011= 20% - udførelse

2012= 20% - udførelse

2013= 20% - udførelse

2014= 25% - slutmontage

Årsagsforklaringer til ændring i anlægssum

Anlægsprojektet på Regionshospitalet Viborg koster i alt 1.664 mio. kr. (indeks 118,9). Dette indebærer en stigning i forhold til den anlægssum, som Ekspertpanelet tidligere har fået præsenteret.

Projektet er nu gennemregnet, således at det, hvor det er relevant, følger de fælles forudsætninger, hvoraf flere er udmeldt i regi af Danske Regioner.

Yderligere giver den demografiske fremskrivning af aktiviteterne samt anvendelsen af de fælles arealstandarder, som forventes at blive resultatet af arbejdet i regi af Danske Regioner, en arealmæssig tilvækst i projektet.

Ved ombygninger i eksisterende byggeri er der dog anvendt individuelt vurderede standarder. Sammenholdt med nye standarder på brutto/netto giver dette en tilvækst i anlægssummen.


Effektiviseringer mv.

Tabel I: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv.

Projekt: Regionshospitalet Viborg

Mio.kr.,

helårsniveau

Effektiviseringsgevinst ved fuld

implementering

- heraf muligt at realisere i eksisterende

struktur [effektiviseringer, der

ikke forudsætter nybyggeri eller

modernisering]

- heraf muligt at realisere i ny struktur

% ift

investering

% ift lokalt

driftsbudget

% ift regionens

driftsbudget

Note: Det er generelt svært at opgøre de samlede rationaliserings- og effektiviseringsgevinster, men der pågår et arbejde med at udrede dem.

Eksisterende struktur Ved ibrugtagning

2013 fremskrivning:

Årligt antal dag- og ambulant behandling 227.407 251.788

behandlinger

2013-fremskrivning:

Årligt antal sengedage 156.985

172.601 sengedage

Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr år

220 dg. 6 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg.

hhv timer pr. dag)

Belægningsprocenter, sengeafdelinger (jf tabel D)

85 procent

Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år samt

220 dg. 6,5 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg.

timer pr. dag)

Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv.

6 timer/dg

Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr år hhv

timer pr. dag)

• konv røntgen 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg

• Angiografi 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg

• CT scanner 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg

• Ultralyd scanner 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg

• MR scanner 220 dg. 7 timer/dg. 220 dg. 6 timer/dg

• PET scanner - 220 dg. 6 timer/dg

• Evt. andet større apparatur -

1) Tallene i kolonnen ved ibrugtagning indgår i den fælles prognose og beregningsmodel, som er udarbejdet i regi af Danske Regioner.


2.3 Nuværende bygningsmasse

Tabel J. Nuværende bygningsmasse

Antal

Opførelsesår

m2

År for større

modernisering

Antal m2

moderniseret

År for tilbygning

Patienthotel: 2006

Matrikel Viborg 86.533 1975-86 Løbende Varierende Erstatningsbygning:

2007

Matrikel Skive 25.190 Løbende varierende - -

Matrikel Kjellerup 2.500 1990 Løbende Varierende - -

Bygningsgennemgang/-redegørelse

Sengebygningen på Regionshospitalet Viborg er opført i 1980’erne, og er den bygning, som hovedsagelig trænger til modernisering.

Antal m2

tilbygget

varierende

På trods af, at Regionshospitalet Viborg i dansk hospitalssammenhæng er forholdsvis nyt, gør ændrede krav til faciliteterne, at det trænger til en ajourføring og opdatering – specielt med hensyn til udtynding af de store

patientstuer til en- og maks. tresengsstuer med eget bad og toilet - for at leve op til nutidig standard, ligesom der er hårdt brug for flere ambulatorie- og undersøgelsesfaciliteter.

Pladsmangel har i årevis gjort det umuligt at imødekomme personalets ønsker til de fysiske rammer på deres arbejdsplads. Skal hospitalet fortsat kunne rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, er det nødvendigt

at rette op på det forhold nu.


2.4 Egenfinansiering, salg af bygninger, grunde mv.

Region Midtjylland forventer at kunne bidrage med en vis egenfinansiering i forbindelse med de kommende anlægsprojekter.

2.4.1 Beslutning om nedlæggelse/salg

Akutplanen for Region Midtjylland, som blev vedtaget i efteråret 2007 samt forslag til Hospitalsplan indebærer en række behov for ændrede fysiske rammer på regionens hospitaler.

I Akutplanen tager organiseringen af den akutte hospitalsindsats udgangspunkt i etableringen af fem fælles akutmodtagelser, som skal være den primære indgang for patienter med akutte sygdomme. De fælles akutmodtagelser

etableres i Viborg, Horsens, Vest, Randers samt i Århus. I Akutplanen er det endvidere besluttet, at der i Vest skal opføres et nyt hospital til erstatning for hospitalerne i Herning og Holstebro.

I forslag til Hospitalsplan fremgår det desuden, at regionen i forbindelse med store byggeprojekter på hospitalerne skal sikre, at ombygningerne er robuste overfor de kommende års krav til behandlingsform, kvalitet

m.v. Det betyder konkret, at der skal sikres en høj grad af fleksibilitet og udbygningsmuligheder på hospitalerne.

Århus Amtsråd besluttede den 1. februar 2005, at de somatiske hospitalsfunktioner i Århus skal samles ved en udbygning af det eksisterende Skejby hospital til et samlet nyt universitetshospital i Århus. Forberedelsesudvalget

for Region Midtjylland tiltrådte disse beslutninger den 8. marts 2006. Efterfølgende har projektet været behandlet i Regionsrådet for Region Midtjylland flere gange. Uddybende notat vedrørende Det Nye

Universitetshospital i Århus er vedlagt som bilag til screeningsmaterialet.

Psykiatriplanen for Region Midtjylland blev vedtaget af Regionsrådet den 16. april 2008. Planen indebærer bl.a., at psykiatrien i Risskov integreres i Det Nye Hospital i Århus, og at psykiatrien i Herning og Holstebro

integreres i det nye hospital i Vestjylland.

Ovenstående planer for somatikken og psykiatrien betyder, at en række hospitalsbygninger forventes at kunne afhændes over de kommende år.


2.4.2 Hospitalsmatrikler/bygninger i Region Midtjylland, som forventes afhændet på sigt

Hospitalsmatrikler/Bygninger, som forventes afhændet på sigt:

Off.

(mio. kr.)

Årstal for vurdering Skøn på Bindinger på Klausuler

Regionshospital påtænkt salg 2007 realiseret pris anvendelse

Herning 2018 370 370

Holstebro 2018 419 419

Ringkøbing 2018 42 42

Brædstrup 2013 50 50

Odder 2013 65 65

Kjellerup 2013 21 21

Se tabel nedenfor

Se tabel nedenfor

Skive 1) 2013 51 51

Århus Sygehus, Nørrebrogade 2015 og 2020 1.525 1.525 se bilag

Tillæg på ÅS, Nørrebrogade 2015 og 2020 150 150 se bilag

efter bygning af DNC-hus 2)

Århus Sygehus, Tage Hansens gade 3) 2015 785 785 se bilag

Århus Sygehus, P.P. Ørumsgade 3) 2015 84 84 se bilag Se bilag

(Region Midtjyllands andel på 40%)

Risskov 2018 681 681

Se tabel nedenfor

I alt 4.243 4.243

1) Det forventes, at cirka 1/3 af bygningsmassen i Skive kan frasælges. Den angivne offentlige ejendomsvurdering afspejler denne andel

2) DNC: Dansk NeuroForskningsCenter

3) Den offentlige vurdering er fra 2006


Bindinger på anvendelse af eksisterende hospitalsbygninger og grunde:

Kommuneplan

Lokalplan

nr.

Hospital Vest Hospital Vest Hospital Vest Brædstrup Odder Kjellerup Skive Risskov

Herning Holstebro Ringkøbing

12 B12.2

12 OF 7.2 (tillæg 869c og

869d, Herning Bygrunde)

12 OF 7.3

12 OF 7.4

151

kommuneplan 1.066 kommuneplan

byplanvedtægt nr. 30

senere delvis erstattet

af

lokalplan 1030, 1051

og 1074 101 22

kommuneplan

2001

Lokalplanformål/

anvendelse

offentlig formål.

sygehus og fremtidige

udvidelser.

sygehusformål, herunder

psykiatriske funktioner.

sygehus og fremtidige

udvidelser.

offentlig formål

(sygehusudvidelse) offentlig formål

offentlig

formål

sygehus.

offentlig formål,

sygehus,

personaleboliger,

stiftelse og

uddannelsinstitutioner.

lav bebyggelse, ældre

og seniorboliger.

område A: offentlig

formål og kun

sygehusfunktioner

område B:

virksomheder med

adm. formål og

boligformål

område C:

værksteds- og

servicevirksomhed

område D:

boligformål

planen reserverer

området omkring

sygehusområdet

til sygehusformål.

Nybyggeri kræver

ny lokalplan

offentlig formål

(hospital og

lign.)

Bebyggelseshøjde

Diverse

max 110%

bruttoetageareal må max

være 7900 m 2

max 20 m

max 9 m / 2 etager

max 20 m / 4 etager

ældre bygningsmasse

bevaringsværdig

bebyggelsen må

max være på 2500

m 2 bruttoetageareal.

max 110% max 75% max 75 %

9 m

bygningshøjden må

ikke overstige

højden på eks.

bygninger max 12 m max 2½ etage

bebyggelsesgrad

0,3 - 0,4

bebyggelsesgrad 0,35

etager 2 - 4

etager 2

etager 1 - 2

en bygning gjort

bevaringsværdig

område A : 70%

område B : 60%

område C : 75%

område D : 35%

område A og B:

2 etager, 9,5 m

område C:

2 etager, 8,5 m

område D:

3 etager, 9,5 m

Bebyggelsesprocent

bebyggelsesprocent

40%

max

8,5 m / 12 m

deklarationer

om bygningsfredninger

i

klasse B


Bilag til Region Midtjyllands screeningsmateriale


Beslutninger om samling af hospitalsfunktionerne i Århus på Det Nye Universitetshospital.

Århus Amtsråd besluttede den 1. februar 2005 at de somatiske hospitalsfunktioner i Århus skal samles ved en udbygning af det eksisterende Skejby hospital til et samlet nyt universitetshospital i Århus.

Beslutningen indebærer, at de eksisterende hospitaler Århus Sygehus, Nørrebrogade, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade og Århus Sygehus, P. P. Ørumsgade skal rømmes for hospitalsfunktioner og sælges.

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland tiltrådte disse beslutninger den 8. marts 2006.

Tidsplan for salg af eksisterende hospitaler

Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus er planlagt opdelt i 2 etaper ud fra følgende præmisser:

I første etape skal udflytningen af de kliniske aktiviteter fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus tilrettelægges således, at der kan opretholdes en fornuftig drift af de tilbageværende aktiviteter frem til, at alle aktiviteterne

er flyttet til Det Nye Universitetshospital. Region Midtjylland har derfor vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at flytte hele aktiviteten fra Århus Sygehus, Tage Hansens Gade samt relaterede specialer

omkring akutmodtagelsen på Århus Sygehus, Nørrebrogade i en første etape svarende til etableringen af fem af de syv faglige fællesskaber inkl. de funktioner, der i forvejen er på det eksisterende Skejby. Service og

forsyningsfunktioner til hele Det Nye Universitetshospital indgår endvidere i første etape, da dette er en forudsætning for at kunne drive første etape. Ligesom den eksterne infrastruktur etableres i første etape. Der bliver

således tale om en omfattende første etape af byggeriet.

Fordelen ved en stor første etape er, at hele Århus Sygehus, Tage Hansens Gade kan rømmes og sælges, uden der skal bruges ressourcer på midlertidige flytninger til Århus Sygehus, Nørrebrogade. Samtidig sikres

det, at specialerne udflyttes som sammenhængende og integrerede enheder i de faglige fællesskaber. Århus Universitet vil endvidere kunne ibrugtage nogle af bygningerne på Nørrebrogade inden for en overskuelig

årrække.

De første patienter forventes at ibrugtage første etape ca. år 2015.

I anden etape af byggeriet udflyttes de resterende funktioner fra Århus Sygehuse, der udgør to sidste faglige fællesskaber – Hoved-neuro-blokken og Onkologi-blokken. Anden etape af Det Nye Universitetshospital

forventes ibrugtaget ca. i år 2020.

Den konkrete tidsplan og budget for første etape af byggeriet indgår som en del af helhedsplanen for planlægningen af byggeriet Det Nye Universitetshospital i Århus, der udarbejdes frem til udgangen af juni 2009.


Offentlig vurdering

Den offentlige vurdering af Århus Sygehus er som følger:

Århus Sygehus ejendomsvurdering 2007

(Mio. kr.) 2007

Århus Sygehus, Nørrebrogade 1.525

Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 1) 785

Århus Sygehus, P. P. Ørumsgade

(Region Midtjyllands andel, der anvendes til sygehuse 84

på 40%) 1)

Stigning ved byggeri af DNC-hus på Århus Sygehus,

150

Nørrebrogade

Vurdering i alt 2.544

1) Off. vurdering er fra 2006


Bindinger og tilbagekøbsklausuler på anvendelse af eksisterende hospitalsbygninger og grunde

Det eksisterende plangrundlag for Århus Sygehus tre eksisterende hospitalsmatrikler, der planlægges solgt, er følgende:

Tage-

Nørrebrogade Hansensgade

P. P. Ørumsgade

Kommuneplanområde 04.05.02.OF 03.04.05.OF 12.01.09.OF

Offentligt formål i form af

Offentligt Offentligt

hospital og private og offentlige

Kommuneplan formål formål i form af formål i form

virksomheder indenfor

hospital af hospital

sundhedssektoren

Bebyggelsesprocent 120 80 60

Maksimalt antal etager 7 6 4

Lokalplan 471 88 -

Århus kommune,

Tilbagekøbsklausuler

Eksterne lejere

m.v.

se tekst herunder

Århus Sygehus, P. P. Ørumsgade har i en lang periode været planlagt udfaset som hospital. Der er derfor i dag kun 2 hospitalsafdelinger – geriatrisk og dermatologisk-venerologisk afdeling - tilbage på grunden. De

øvrige bygninger indgår i Marselisborgcentret, som består af offentlige og private institutioner på rehabiliteringsområdet som f.eks. Muskelsvindsfonden, FNUG (Foreningen af unge med gigt), hjælpemiddelinstituttet,

hjælpemiddelcentralen, hjerneskadecentret, Handi-info og Århus kommunes genoptræningscenter m.fl.

Ved en rømning af sygehusfunktionerne på Århus Sygehus, P. P. Ørumsgade vil 40% af arealerne kunne anvendes til andet formål eller sælges.

Århus Amt ejede indtil kommunalreformen alle bygningerne på Århus Sygehus, P. P. Ørumsgade og udlejede disse til de offentlige og private brugere.

Som følge af kommunalreformen er ejerskabet til bygningerne efter 1.1.2007 delt mellem Århus kommune og Region Midtjylland. Det er aftalt, at Århus Kommune har forkøbsret til bygningerne, således at kommunen

bl.a. kan videreføre rehabiliteringsfunktionerne.


Vurdering af salgspris

Den faktiske salgspris for de eksisterende hospitaler antages især at afhænge af følgende forhold:

• Konjunkturudviklingen frem til salgstidspunkterne.

• Ejendomsmarkedet i Århus frem til salgstidspunkterne: Udbud og efterspørgsel af grunde og bygninger i disse områder af Århus og køberes interesse i disse specifikke grunde og bygninger.

• De fremtidige kommuneplanrammer for anvendelsen af områder: Formål, bebyggelsesprocent, etagehøjder m.v.

Region Midtjylland har ikke grundlag for at vurdere konjunkturudviklingen og situationen på ejendomsmarkedet så langt ud i fremtiden.

Region Midtjylland har derfor ikke grundlag for at give et skøn for de faktiske salgspriser, der afviger fra de foreliggende ejendomsvurderinger, men kan oplyse følgende om grundlaget for salg af bygningerne.

Med hensyn til konkret interesse for køb af de sygehusenheder, der skal sælges, kan følgende oplyses.

Århus Sygehus, Nørrebrogade er beliggende med Aarhus Universitet som nabo. Aarhus Universitet har overfor Region Midtjylland tilkendegivet stor interesse for at overtage bygningerne. Bygningerne indgår som et

afgørende element i strategien for universitetets videre udbygning. Universitetet forventer en betydelig vækst de kommende år, hvilket en overtagelse af Århus Sygehus, Nørrebrogade skal medvirke til at realisere. Jf. de

følgende afsnit indgår omdannelse af Århus Sygehus, Nørrebrogade til universitetsformål allerede i Århus kommunes kommuneplanstrategi 2009.

For Århus Sygehus, P. P. Ørumsgade er der jf. forrige afsnit indgået den aftale, at Århus kommune har forkøbsret til Region Midtjyllands del af bygningerne. Dette forhold, samt at størstedelen af bygningerne er udlejet

til private organisationer og regionale og kommunale institutioner, betyder, at mulighederne for alternativ anvendelse af bygningerne, når sygehusfunktionerne udflyttes, er meget begrænsede.


Med hensyn til vilkår for anvendelsen af bygninger og grunde kan følgende oplyses:

Århus Byråd besluttede på sit møde den 12. juni 2008 kommuneplanstrategien for kommuneplan 2009.

Et af hovedsporene i strategien er byomdannelse og fortætning af bebyggelsen i bymidten, herunder indgår omdannelse af Århus Sygehus, Tage Hansens Gade og Århus Sygehus, Nørrebrogade.

”Århus Sygehus, Tage Hansens Gade medtages i forslag til Kommuneplan 2009 som et højt prioriteret byomdannelsesområde. Dialogen og drøftelserne

mellem Region Midtjylland og Århus Kommune fortsættes i forhold til at fastlægge rammebestemmelserne for områdets anvendelse til blandet bolig- og

erhvervsformål med henblik på udarbejdelse af kommuneplantillæg, udskrivning af arkitektkonkurrence og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan for det

samlede byomdannelsesprojekt.”


”Visionen om Campus Aarhus indgår som et tema i forslag til Kommuneplan 2009, herunder hvorledes den samlede universitetscampus kan bygge bro over

Nørrebrogade (Århus Universitet og Århus Sygehus, Nørrebrogade) og understøtte letbanen.

Der udarbejdes alternative kommuneplanrammer, der sigter mod en omdannelse og ændret anvendelse af Kommunehospitalsområdet på grundlag af en samlet

planlægning/

masterplan, når tidspunktet for hospitalets udflytning nærmer sig, og derudover at

de nugældende kommuneplanrammer fastholdes, så længe hospitalet benytter bygningerne.”

Region Midtjylland samarbejder således konkret med Århus kommune om at modne bortsalg af Århus Sygehus, Tage Hansens Gade, før ejendommen sættes til salg. Formålet er at opnå det størst mulige provenu for

ejendommen samtidig med, at Århus får et nyt attraktivt byområde. Planlægningen af den fremtidig anvendelse af Århus Sygehus, Nørrebrogade er for indeværende på et mere indledende stade.

Som nævnt forventes 1. etape af Det Nye Universitetshospital ibrugtaget ca. i år 2015 og 2. etape ca. i år 2020.

Ved ibrugtagningen af 1. etape af Det Nye Universitetshospital vil hele Århus Sygehus, Tage Hansens Gade, arealerne til sygehusfunktioner på Århus Sygehus, P. P. Ørumsgade og cirka 60% af arealet på Århus Sygehus,

Nørrebrogade kunne afhændes.

Den resterende del af Århus Sygehus, Nørrebrogade vil kunne sælges ved ibrugtagningen af 2. etape.


REGIONSHOSPITALET VIBORG - 2018

Befolkningsunderlag, akut somatisk behandling: 228.000

Antal somatiske indlæggelser: 47.150

Antal somatiske senge, inkl. hotel og senge i akut modt. 618

Antal ambulante besøg: 289.126

Brutto m2 / etageareal:

Anlægsprojekt, ombygning:

Anlægsprojekt, nybygning:

Anlægsprojekt, anlægssum:

128.000 m2

56.000 m2

42.000 m2

1.664 mia kr.

More magazines by this user
Similar magazines