Småbørnsafdelingen Tilbud til førskolebørn, forældre og fagfolk

rm.dk

Småbørnsafdelingen Tilbud til førskolebørn, forældre og fagfolk

Småbørnsafdelingen

Tilbud til førskolebørn,

forældre og fagfolk

Taleinstituttet


Taleinstituttet

Taleinstituttet er en institution i Region Midtjylland, som påtager

sig følgende opgaver:

sma·

børns

• Undersøgelse, undervisning og behandling tilbydes børn,

unge og voksne med tale- sprog- og kommunikationsvanskeligheder.

• Rådgivning og vejledning ydes til fagfolk og pårørende.

• Kurser udbydes til fagfolk og pårørende.

Småbørnsafdelingen

Småbørnsafdelingen er en del af Taleinstituttet. Vores arbejde

omfatter undersøgelse og undervisning af førskolebørn, hvis

sprogtilegnelse er stærkt forsinket. Derudover tilbyder vi

rådgivning, vejledning og kurser til forældre og fagfolk, der er

knyttet til børnene. Vi råder over lokaler i Århus og Randers.

Småbørnene – hvordan kommer de til os?

Børn i førskolealderen optages i Småbørnsafdelingen efter

henvisning/visitation fra kommunernes PPR. Når PPR vurderer,

at et barns sprogforsinkelse har et omfang eller en karakter, der

nødvendiggør specialpædagogisk bistand, kan barnet visiteres til

Småbørnsafdelingen.

afd·


Visitationen – hvem visiterer?

En beskrivelse af barnet og dets specialpædagogiske behov

vedlægges. Denne beskrivelse indeholder et resume af :

Hvilke pædagogiske tiltag der er foretaget lokalt?

Hvordan de har virket?

Hvad der er brug for?

Kopi af aktuel talepædagogisk og psykologisk undersøgelse.

Optagelsen – hvad sker der med visitationspapirerne?

En gang om måneden afholder Småbørnsafdelingen

optagelsesmøde. Visitationen drøftes og børnene skrives op

til det ønskede tilbud. Der er jævnligt kontakt mellem PPR og

optagelsesudvalget om spørgsmål i forbindelse med optagelsen

og andre overvejelser. Børnene i Småbørnsafdelingen er ligeså

forskellige som andre børn, men fælles for dem er en ujævn

udviklingsprofil, med sprogforsinkelsen som det centrale

symptom.

Socialrådgiverbesøg i hjemmet

På optagelsesmødet afgør vi, om det er relevant at tilbyde

hjemmebesøg af vores socialrådgiver. Hun informerer forældrene

om vore undervisningstilbud og andre omstændigheder ved den

kommende undervisning.

Når barnet er hos os

Vores indsats består i at undersøge barnet sprogligt, motorisk og

kognitivt og igangsætte et målrettet sprogpædagogisk arbejde

sammen med barnets forældre og pædagoger.

Forældresamarbejde

Når børn modtager specialpædagogisk bistand i Småbørnsafdelingen,

bliver vi for en periode medspillere i barnets liv. Barnet

vil fortsat tilbringe det meste af sin tid i hjem og daginstitution.

Hos os sættes et udviklingsarbejde i gang, som inddrager

barnets daglige voksne i et systematisk arbejde med barnets

kommunikation, sprog og tale. Forældrene kender deres barn

bedst, og vi udvikler til stadighed nye måder at samarbejde med

forældrene om deres barns sprogtilegnelse. Barnets primære

talepædagog drager omsorg for forældresamarbejdets indhold

og form. Vi fletter forældrenes viden om deres barn ind i vores

pædagogiske arbejde og vi deler vores teoretiske og praktiske

viden med forældrene, så de kan flette den ind i deres hverdag.

Formålet er at få kommunikationen til at lykkes, så sproget

udvikles og barnet trives.

Samarbejde med daginstitutioner

Det enkelte barns kontaktpædagog inddrages også i sprogarbejdet

med barnet. Samarbejdet med pædagoger kan omfatte konkrete

sprogstimulerende aktiviteter med barnet, dagligt samarbejde

med barnet om bidrag til barnets kommunikationsbog og besøg i

barnets sprog-gruppe. Samarbejdet kan også omfatte møder og/

eller pædagogkurser.


Tværfaglighed

Sprogudviklingen er integreret i hele barnets personlighedsudvikling

og indsatsen for småbørn, der er stærkt forsinket i

deres sproglige udvikling, foregår derfor i et tværfagligt miljø,

som omfatter talepædagoger, fysioterapeuter, psykologer

og socialrådgiver. Vi har også mulighed for at konsultere

pædiater, børneneurolog og børnepsykiater. Børn der modtager

specialpædagogisk bistand hos os bliver talepædagogisk

undersøgt. Mange bliver tillige undersøgt fysioterapeutisk

og psykologisk, efter det tværfaglige teams vurdering. De tre

faggrupper arbejder med børnene i et samtidigt forløb.

Hvordan sætter vi grupperne sammen?

Børnene sættes sammen i grupper udfra deres pædagogiske

behov, set i relation til forsknings-baserede talepædagogiske

specialer.

Gruppeundervisning

PPR visiterer mange børn til undervisning i grupper. Grupperne

består typisk af seks børn, som hver uge modtager undervisning

i to på hinanden følgende dage, fire timer pr. dag. Der veksles

mellem gruppeundervisning og individuel undervisning.

Undervisningen varetages af tværfaglige teams med to

talepædagoger som de gennemgående voksne. Til grupperne

er knyttet fysioterapeut, som udfører undersøgelse, behandling

og motorisk træning. Der er ligeledes tilknyttet psykolog,

som foretager undersøgelse og deltager i de tværfaglige

drøftelser. Samtidigheden i de tre faggruppers undersøgelser og

observationer medvirker til, at talepædagogerne kan iscenesætte

situationer, hvor det enkelte barn oplever at kommunikationen

lykkes, så sprogtræningen bliver meningsfuld og sproget udvikles.

Forældre og pædagoger indbydes med mellemrum til at

deltage i gruppeundervisningen. Henvisende talepædagog

har også mulighed for at besøge undervisningsgrupperne.

Gruppeundervisning foregår i vore lokaler i Århus og Randers.


Hvilke grupper har vi?

Vi har gruppetilbud som uafladeligt fyldes op, og vi har gruppetilbud

som etableres med mellemrum, når der er børn til at danne

en gruppe. Når vi møder nye behov søger vi viden, så vi kan udvikle

ny sprogpædagogisk praksis og nye undervisningsgrupper føjes

med mellemrum til vores tilbud. Aktuelt tilbyder vi undervisning i

følgende grupper:

Dysfasigrupper, der retter sig mod børn, som har forsinket

sprogudvikling i bred forstand, både sprogforståelse og sprogligt

udtryk er påvirket. Børnene er alderssvarende eller næsten

alderssvarende udviklet på kognitive områder, der ikke omfatter

sprog. Vi inddrager børnenes voksne i sprogarbejdet. PPR

kan følge arbejdet med barnet via halvårlige statusrapporter.

Henvisende talepædagog kan besøge barnet i gruppen. Vi

indbyder til arbejdsmøder med de voksne omkring barnet eller

afholder konference efter behov. Et tværfagligt team er knyttet til

grupperne.

Fonologigrupper, der retter sig mod børn, som har vanskeligheder

med udtale, ordbøjning og sætningsdannelse, men som ofte har

alderssvarende sprogforståelse. Børnene har et kognitivt niveau,

som sætter dem i stand til at arbejde bevidst med begreber, som

knytter sig til lyddannelsen, f.eks. lang-kort, foran-bagved, pustetupustet

osv. Vi inddrager børnenes voksne i sprogarbejdet. PPR

kan følge arbejdet med barnet via halvårlige statusrapporter.

Henvisende talepædagog kan besøge barnet i gruppen. Vi

indbyder til arbejdsmøder med de voksne omkring barnet eller

afholder konference efter behov. Et tværfagligt team er knyttet til

grupperne.

Observationsgrupper, der retter sig mod børn, hvor det er

nødvendigt at afklare, om det er stærkt forsinket sprogudvikling,

der betinger børnenes specialpædagogiske behov. De gennemgår

et specialiseret tværfagligt udredningsforløb, som omfatter

undersøgelse observation og undervisning. Børnepsykiater og

børneneurolog konsulteres efter drøftelser i det tværfaglige team

i nødvendigt omfang. Et tværfagligt team er knyttet til grupperne.

Forløbet er tidsbegrænset og afsluttes med konference

for forældre, daginstitution/dagpleje, PPR og eventuelt

socialforvaltning, hvor der gøres status og drøftes eventuel videre

foranstaltning, som også kan være et af Småbørnsafdelingens

undervisningstilbud.

Observationsforløb af samme omfang tilbydes i de øvrige

undervisningsgrupper, hvis særlige forhold taler herfor.

Semantisk-pragmatiske grupper, der retter sig mod børn, der

gerne vil kommunikere, men som har vanskeligheder med at

forstå og anvende sproget i sociale sammenhænge. De har en

bogstavelig forståelse af sproget og har svært ved at uddrage

mening og aflæse kontekst, kropssprog og mimik i samtale

med andre. Vi afholder jævnlige netværksmøder mellem det

tværfaglige team og det enkelte barns vigtigste voksne.

Et tværfagligt team er knyttet til grupperne. Forløbet er

tidsbegrænset og afsluttes med konference for forældre,

daginstitution, PPR og eventuelt socialforvaltning, hvor vi gør

status og drøfter eventuel videre foranstaltning.


Forældre/barn grupper

Småbørn hvis sprogforsinkelse er eller formodes at være

forbundet med en mere omfattende funktionsnedsættelse,

tilbyder vi undervisning i grupper en dag om ugen. I disse grupper

deltager forældre og pædagoger på skift. Undervisningen

varetages af talepædagoger, som kan inddrage fysioterapeut og

psykolog, i forbindelse med konkrete problemstillinger. Vi tilbyder

undervisning i følgende forældre/barn grupper:

Tegn til tale grupper, der retter sig mod børn, som har brug

for at lære tegn for at kunne kommunikere og få skub i

sprogudviklingen. Vi underviser børnene i grupper på op til seks

børn. Undervisningen foregår en gang om ugen i to timer på

Taleinstituttet. Forældre og pædagoger deltager i undervisningen

periodevis på skift. Formålet er at børn, forældre og pædagoger

sammen lærer at understøtte talen med tegn, så kommunikation

i hjem og daginstitution styrkes og barnets sprog udvikles. Vi

afholder forældre/pædagogkurser undervejs i forløbet. I perioder

forgår undervisningen i børnenes daginstitutioner ved børnenes

kontaktpædagoger under vejledning fra vore talepædagoger.

PPR kan følge arbejdet og sprogudviklingen gennem halvårlige

statusrapporter. Vi indbyder til arbejdsmøder eller afholder

konference efter behov.

Vejledningsgrupper, der retter sig mod ”unge” småbørn, hvis

sproglige og kommunikative udspil er på et niveau, hvor de

er afhængige af kendte voksne. Barnet må kunne deltage i

aktiviteter, der kræver en vis grad af fælles opmærksomhed.

Vi underviser børnene ved hjælp af totalkommunikation i

grupper på op til fem børn. Formålet er at styrke og udvikle

samspillet og kommunikationen i familien og i daginstitutionen.

Undervisningen foregår en gang om ugen på Taleinstituttet i fire

til fem måneder. Forældrene deltager i to perioder og pædagog/

dagplejemor i en periode. Der afholdes to kurser for forældre og

pædagoger i forløbet, som afsluttes med konference for forældre,

daginstitution/dagpleje, PPR og eventuelt socialforvaltning,

hvor der gøres status og drøftes eventuel videre foranstaltning.

Forløbet er tidsbegrænset.

Talemotorikgruppe, der retter sig mod børn, som har

neurologisk betingende vanskeligheder med at programmere

talemotoriske bevægelser. Vi underviser børnene ved hjælp af

totalkommunikation og systematisk legepræget mundmotorisk

træning af de mund- og tungebevægelser, som er nødvendige for

at kunne frembringe tale. Vi underviser børnene i grupper på op til

fire børn, tre timer, en gang om ugen i et fire/fem måneders forløb.

Forældre og pædagoger deltager periodevis på skift. Formålet er

at styrke kommunikationen i hjem og daginstitution samt at lære

børnene og deres voksne, hvordan man kan træne programmering

af talemotorikken, så børnene på sigt kan lære at tale. Forløbet

afsluttes med konference for forældre, daginstitution/dagpleje,

PPR og eventuelt socialforvaltning, hvor der gøres status og

drøftes eventuel videre foranstaltning. To talepædagoger og

en fysioterapeut forestår undervisningen, psykolog inddrages

i nødvendigt omfang. Børneneurolog konsulteres på forud

planlagte teammøder.

Samarbejde med Taleinstituttes øvrige afdelinger

Med mellemrum etablerer vi sammen med Taleinstituttetes

øvrige afdelinger sproggrupper, som retter sig mod børn, hvor

sprogforsinkelse ikke er det centrale symptom. F.eks har vi i

samarbejde med Ganespalteafdelingen haft undervisningsgrupper

for førskolebørn med udtalevanskeligheder som følge af

læbeganespalte, tilbuddet laves ad hoc. Samarbejde med

stammeafdelingen og læseafdelingen åbner perspektiver for nye

undervisningsgrupper.


Individuel undervisning af børn med

komplekse kommunikationsvanskeligheder

Handicappede børn som går i specialgrupper eller specialbørnehaver

visiteres i vid udstrækning til Småbørnsafdelingen. Børnene

får undervisning af en talepædagog herfra, som kommer ugentligt

i institutionen. Der arbejdes eksempelvis efter Irene Johanssons

metode, som er en lingvistisk baseret sprogudviklingsmodel med

tilknyttet pædagogiske netværk. Derudover arbejdes med PECS,

som er et kommunikationssystem med udveksling af billeder, der

arbejdes med talemaskiner, oralmotorisk stimulation og Tegn

til Tale. Taleundervisningen i specialbørnehaver gennemføres

så vidt muligt sammen med barnets kontaktpædagog, som skal

sikre overførsel til hverdagssituationer, da børnene i reglen

har svært ved at overføre indlærte færdigheder. PPR følger

arbejdet og sprogudviklingen gennem halvårlige statusrapporter.

Arbejdsmøder med PPR afholdes efter behov.

Vejledning til pædagoger og forældre

I nogle tilfælde består vores indsats i specialbørnehaverne i

undervisning af børnenes pædagoger, som påtager sig det daglige

sprogarbejde. Talepædagogen fra Småbørnsafdelingen følger

barnets sprogudvikling gennem talepædagogiske undersøgelser,

observationer af barnet, og jævnlige netværksmøder mellem

barnets voksne. PPR følger arbejdet gennem halvårlige

statusrapporter. Arbejdsmøder med PPR afholdes efter behov.

Individuel ekstern undervisning

Talepædagoger fra Småbørnsafdelingen underviser et begrænset

antal børn individuelt i hjem eller daginstitution. Undervisningen

foregår typisk en til to gange om ugen i tæt samarbejde med

pædagoger og forældre og fungerer i vid udstrækning som

forløber for - eller udslusning fra gruppeundervisning. PPR følger

arbejdet og sprogudviklingen gennem halvårlige statusrapporter.

Arbejdsmøder med PPR afholdes efter behov.

Når barnet forlader os

Når vi udskriver børnene overtager PPR ansvaret for eventuel

fortsat specialpædagogisk indsats. Vi yder vejledning til barnets

lokale talepædagog og daginstitution eller eventuel modtagende

skole efter behov/ønske umiddelbart efter udskrivning.

Rådgivning

Følgende typer rådgivning tilbydes kommunerne i Region Midt:

Telefonrådgivning ydes til forældre og PPR på baggrund af

mundtlig beskrivelse, som gives i løbet af samtalen. Vi skriver ikke

rapport

Åben rådgivning tilbydes fagfolk på baggrund af et resume

af et givet sagsforløb som omhandler undersøgelser og

foranstaltninger, der hidtil er foretaget eventuelt suppleret

med bånd- eller videooptagelse af barnet. Der er afsat en time

pr. rådgivning. Rådgivningen varetages af et tværfagligt team

bestående af talepædagog, fysioterapeut og psykolog.

Vi opretter ikke journal.

Specialrådgivning tilbydes i sager, hvor relevante undersøgelser

og grundige beskrivelser peger på behov for supplerende

observationer og specialviden for at skræddersy et pædagogisk

forløb til det enkelte barn. Talepædagog og fysioterapeut herfra

møder barnet observerer og supplerer foreliggende undersøgelser

og rådgiver forældre og fagfolk. Vi skriver ikke rapport.

Uddybende talepædagogisk undersøgelse af småbørn tilbydes

i sager, hvor der er tvivl om, hvilken foranstaltning der vil være

passende for barnet. Der kan være brug for kommunikativ

udredning med henblik på valg af alternativ kommunikation.Eller

der kan være brug for tilbundsgående talepædagogisk

undersøgelse. Barnets sprog og potentialer beskrives for at finde

egnet undervisningsmetode/-praksis.Vi skriver rapport.


Kursustilbud

I et undervisningsår udbyder vi følgende kurser for fagfolk:

Dysfatiske småbørn i sproggruppe på Taleinstituttet

Kurset strækker sig over to dage. Det henvender sig til pædagoger

fra børnenes daginstitutioner. Instruktørerne er et tværfagligt

team bestående af talepædagoger, psykolog og fysioterapeut.

PECS et kommunikationssystem med udveksling af billeder

Kurset strækker sig over en dag. Det henvender sig

til talepædagoger, pædagoger og lærere indenfor

specialundervisningen. Instruktørerne er talepædagog og

børnepsykiatrisk sygeplejerske.

Irene Johanssons sprogtræningsmodel og pædagogiske netværk

Kurset strækker sig over en dag. Det henvender sig til

talepædagoger og pædagoger. Instruktørerne er talepædagoger.

Førskolebørn med semantisk/pragmatiske vanskligheder

Kurset strækker sig over en dag. Det henvender sig til forældre,

pædagoger, talepædagoger og psykologer. Instruktørerne er et

tværfagligt team bestående af talepædagog, fysioterapeut og

psykolog.

Tegn til Tale - Grundkurser - Fortsætter I og II

Der udbydes fem grundkurser, fire fortsætter I og to fortsætter

II årligt. Hvert kursus strækker sig over en formiddag. De

henvender sig til familier, lærere og pædagoger m.fl. Instruktøren

er talepædagog. Tegn til Tale kurser tilbydes også i hjem og

institution.

Grovmotorik

Kurset strækker sig over en dag. Det henvender sig til pædagoger,

lærere og andre fagfolk, der arbejder med børn og motorik.

Instruktørerne er fysioterapeuter.

Tegne-skrivemotorik

Kurset strækker sig over en dag. Det henvender sig til pædagoger,

lærere og andre fagfolk, der arbejder med børn og motorik.

Instruktørerne er fysioterapeuter.

”Øvrige kursustilbud”

Småbørnsafdelingen skræddersyr et tilbud, der er tilpasset efter

behov. Kurserne kan være rettet til såvel fagfolk som til børnenes

forældre.

Børn med ekspressive sproglige vanskeligheder

Kurset strækker sig over to dage. Det henvender sig til talepædagoger

og andre med interesse for børn med talevanskeligheder.

Instruktørerne er talepædagog og fysioterapeut.

Taleinstituttet udsender årligt en kursuspjece, med detaljeret

kursusbeskrivelse. hvor instruktørernes navne samt tid og sted for

kurset fremgår.


Taleinstituttet er en kompetenceinstitution under Region

Midtjylland, som tilbyder udredning, rådgivning, vejledning,

behandling og undervisning af børn, unge og voksne med tale-,

sprog-, læse-, og kommunikationsproblemer samt personer med

læbe-ganespalte.

Alle kan henvende sig direkte til:

Taleinstituttet

Tlf. 8938 3000

ti@ti.aaa.dk

www.ti-midt.dk

for yderligere oplysninger.

Taleinstituttet

Tjørnevej 6

DK-8240 Risskov

More magazines by this user
Similar magazines