Dysartri Hvad er det – og hvad kan man gøre? - Region Midtjylland

rm.dk

Dysartri Hvad er det – og hvad kan man gøre? - Region Midtjylland

Dysartri

Hvad er det og hvad

kan man gøre?

Taleinstituttet Århus

Marts 2007

Taleinstituttet


Fakta om dysartri

Hvad er dysartri?

Dysartri er en motorisk talevanskelighed forårsaget af en skade

i nervesystemet. Taleorganerne, læber, tunge, kæbe, gane og /

eller stemmebånd, fungerer ikke normalt. Skadens placering er

bestemmende for, hvordan dysartrien ytrer sig. Dysartrien kan

være forbigående eller blive kronisk.

dys

ar ·

tri

Årsager til dysartri

Dysartri kan opstå i forbindelse med erhvervet hjerneskade, fx

blodprop i hjernen, hjerneblødning, hjerneoperation, kraniebrud,

hjernebetændelse og hjerneforgiftning. Andre sygdomme kan

også medføre dysartri, fx Parkinsons sygdom, dissemineret

sklerose, muskelsvind og andre neurologiske lidelser.

Hvordan viser dysartri sig?

Talen lyder anderledes på grund af nedsat kontrol af

taleorganerne. I begyndelsen kan talen være komplet uforståelig

for andre, men i den efterfølgende tid vil man som regel opleve,

at talen bliver bedre. For mange kan det være svært at holde på

mundvandet, og der kan være spise- og synkeproblemer. Tale og

stemme kan være påvirket på flere måder:

• upræcis/utydelig udtale

• svag stemmestyrke

• snøvlende tale

• ændret taletempo

• monoton stemmeføring

• urytmisk tale


Undersøgelse

Hvad undersøges hos logopæden?

Logopædens opgave er at undersøge og beskrive

vanskelighederne.

Der foretages som regel en vurdering af

• åndedrættet

• stemmestyrken

• tunge-, læbe- og ganesejlsfunktionen

• sprogmelodien

Under samtalen observerer man kropssproget, og man vurderer

evnen til at læse og skrive/stave. Det gælder om at finde de

bevarede områder, som hele den talemæssige genoptræning skal

bygge på.

Efter aftale er pårørende velkomne til at deltage i den logopædiske

undersøgelse. Det er ofte en fordel for alle parter, da den

efterfølgende rådgivning / vejledning kan tage afsæt i fælles

oplevelser.

Hvis dette ikke er muligt, kan man altid kontakte logopæden for

at få en nærmere beskrivelse af vanskelighederne og råd om,

hvordan man letter samtalen.

Foruden vejledning til familien kan der gives tilbagemelding til evt.

personale, så de kan kommunikere bedst muligt med den enkelte

dysartriramte.

Undervisning

Hvordan tilrettelægges undervisningen?

Undervisningen tilrettelægges individuelt.

Taleundervisning stiler først og fremmest mod at udvikle talen så

optimalt som muligt.

Det kræver megen øvelse at omlægge talevaner. Omgivelserne

oplever ofte, at den ramte glemmer at gøre sig umage med

udtalen. Denne ”glemsomhed” er helt naturlig.

Der er som regel tale om eneundervisning. Herudover kan der

efter behov tilbydes gruppeundervisning. I gruppen kan der

etableres en realistisk samtalesituation, og gruppedeltagerne kan

supplere logopædens træning med råd og ideer.

De fleste dysartriramte kan lære at anvende udtalemulighederne

bedre.

For nogle af de sygdomme, der forårsager dysartri, er der

begrænset mulighed for genoptræning.

I nogle tilfælde kan det hjælpe med teknologisk udstyr eller

andre hjælpemidler til at supplere eller erstatte den forstyrrede

talefunktion. I disse tilfælde giver logopæden råd og vejledning

og hjælper med afprøvning og evt. ansøgning om bevilling af

hjælpemidlet.

I nogle tilfælde henvises den dysartriramte efterfølgende til

undersøgelse hos øre-, næse- og halslæge til nærmere udredning

af forholdene i mund og svælg.


Hvor foregår undervisningen, og hvor længe?

Undervisningen kan foregå på hospitalet, i hjemmet, på

Taleinstituttet eller hvor det er mest hensigtsmæssigt.

I forbindelse med visitation til et undervisningsforløb aftales

omfang, varighed og mål for dette forløb. Er der behov

for yderligere undervisning, indstiller logopæden til et nyt

forløb. Undervisningen genoptages, så snart kommunen har

revisiteret dertil og igen aftales et undervisningsforløb med

omfang, varighed og mål. Når den dysartriramtes tale er blevet

genoptrænet optimalt i forhold til mulighederne, afsluttes

undervisningen.

Opstår der senere nye behov, som den dysartriramte eller

pårørende behøver logopædisk hjælp til, sker genhenvisning via

kommunen.

Hvor henvender man sig?

Der er knyttet logopæder fra Taleinstituttet til regionens

hospitaler. I forlængelse af hospitalsindlæggelse kan hospitalet

indstille / anbefale borgeren til yderligere logopædisk indsats efter

udskrivning.

Visitation sker gennem egen kommune.

Taleinstituttets øvrige tilbud

Psykolog og socialrådgiver:

Individuelle samtaler

Der er mulighed for samtale med psykolog og / eller socialrådgiver

efter behov. Samtalerne kan foregå på Taleinstituttet, eller hvor

det er mest hensigtsmæssigt, og har til hensigt at støtte den

dysartriramte og de nærmeste pårørende.

Samtalegruppe for dysartriramte

Der er mulighed for at deltage i et gruppeforløb med andre

dysartriramte, hvor formålet er at bearbejde de følelsesmæssige

og praktiske konsekvenser af taleforstyrrelserne. Gruppen ledes af

psykolog og socialrådgiver.

Pårørendegruppe

Taleinstituttet har også grupper for pårørende. Disse grupper

ledes af psykolog og socialrådgiver. Formålet er at støtte de

pårørende, så de bedst muligt kan klare den ændrede situation.

Gode råd om samtale

Generelle råd

Det er vigtigt, at den dysartriramte ikke får

for mange nederlag i løbet af samtalen,

men til stadighed opmuntres til at tale på

trods af besværet og opnår succes:

• undgå samtale i uro og støj

• hav øjenkontakt med samtalepartneren

• hav papir og blyant ved hånden for om

nødvendigt at kunne skrive eller tegne

Den dysartriramte opfordres til at

• tale langsomt

• anvende korte sætninger

• bruge tydelige mundbevægelser, selvom

det føles unaturligt

• bruge sin fantasi, pege og bruge

kropssprog

Samtalepartneren opfordres til at

• høre efter og være nærværende

• give tid og være tålmodig

• bruge sin fantasi

• støtte og hjælpe, ikke irettesætte og

bryde ind

• være en god lytter og aldrig tale hen over

hovedet på den dysartriramte


Taleinstituttet er en kompetenceinstitution under Region

Midtjylland, som tilbyder udredning, rådgivning, vejledning,

behandling og undervisning af børn, unge og voksne med tale-,

sprog-, læse-, og kommunikationsproblemer samt personer med

læbe-ganespalte.

Alle kan henvende sig direkte til:

Taleinstituttet

Tlf. 8938 3000

ti@ti.aaa.dk

www.ti-midt.dk

for yderligere oplysninger.

Taleinstituttet

Tjørnevej 6

DK-8240 Risskov

More magazines by this user
Similar magazines