mangfoldighed ligestilling 2.pdf - Region Midtjylland

rm.dk

mangfoldighed ligestilling 2.pdf - Region Midtjylland

s

Nyhedsbrev!

Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen

Region Midtjylland

№ 2 Årgang 1

Oktober 2007

I dette nummer bl.a.:

• Projekt - Indiske Specialæger

• Sprogundervisning

• Ligestillingsredegørelsen

2007

• Aktuelle puljer

• Inspirerende hjemmesider

Nyhedsbrev nr. 2 sætter fokus på aktuelle

tiltag i forhold til indsatsen på Regionens

mange arbejdspladser. Nyhedsbrevet

indeholder også inspiration fra andre

virksomheder og organisationer som arbejder

med indsatsen.

Konsulentbistand tilbydes

Mangfoldighedskonsulenten kan inddrages, hvis

arbejdspladsen ønsker at udvikle personalepolitiske

tiltag eller f.eks. lave projekter med det lokale

Jobcenter. Der kan endvidere ydes rådgivning

ved rekruttering og ansættelse f.eks. integrations-

og oplæringsstillinger og ved etablering

af mentorordninger.

Rådgivningen kan ske på mange måder, enten

som inspiration eller coaching af ledere eller

medarbejdere, ved afholdelse af kurser og temadage

eller ved konkret udvikling af projekter

eller andre personalepolitiske tiltag på den enkelte

arbejdsplads.

Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i

arbejdspladsarrangementer af mere generel art

f.eks. med oplæg til et MEDudvalg, en ledelsesgruppe

eller en kreds af medarbejderrepræsentanter.

Mangfoldighedskonsulenten kan også yde

rådgivning ved telefonisk henvendelse. Konsulentbistanden

er gratis for arbejdspladserne.

Mangfoldighedskonsulenten kan i et begrænset

omfang deltage i eksterne aktiviteter i samarbejde

med Jobcentre og andre organisationer

hvor vidensformidling og en koordineret indsats

vil tjene et formål.

Kontakt:

Mangfoldighedskonsulent

Anders K. Kristensen

Tlf. 87 2854823

Mob. 51 270740

Mail. anders.kristensen@stab.rm.dk

Nyhedsbrevet udgives ca. hvert kvartal. Ønsker du at tilmelde/framelde nyhedsbrevet,

så send en mail til: anders.kristensen@stab.rm.dk

Indiske speciallæger til Region Midtjylland

Region Midtjylland har etableret et pilotprojekt

med henblik på at rekruttere speciallæger til

Regionen, bl.a. i samarbejde med Region Syddanmark

og Sjælland. Pilotprojektet gennemføres

i samarbejde med rekrutteringsfirmaet EX-

PO-consult.

Der er aktuelt 27 læger som har valgt at søge

ansættelse i Region Midtjylland. De har nu modtaget

ansættelsesbreve, har opsagt deres hidtidige

stillinger i Indien og er pr. 1. august 2007

påbegyndt intensiv danskundervisning i New

Delhi. Ifølge Roskilde Sprogcenter, som forestår

sprogundervisningen, er danskundervisningen

godt i gang. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe

som bl.a. planlægger introduktionsprogrammet

på afdelingerne, mentorkurser, job

til ægtefæller, bolig, undervisning til børn, lægedansk

og planlægningen af det samlede integrationsprogram,

der skal træde i kraft når de indiske

læger pr. 1. december 2007 ankommer til

Danmark.

De indiske læger bosætter sig i de første to måneder

i Danmark på Dr. Ferieby ved Grenaa. Her

fortsættes danskundervisningen og der indledes

besøg på deres kommende arbejdspladser, hvor

der vil blive afholdt møder med kommende kol-

1


legaer og introduktion til arbejdsgange, indtil

den egentlige ansættelse ved regionens hospitaler

påbegyndes pr. 1. februar 2008.

Projektet har stor mediebevågenhed. Senest en

positiv omtale af den Indiske læge, Surrender

Singh Rayat som har boet i Danmark i en årrække,

han er p.t. ansat på Hammel Neurocenter.

Surrender Singh Rayat fortæller, at han for to et halvt år

siden kom han til Danmark på besøg i to uger, for at

prøve at finde et job. På sin tur rundt til hospitaler,

mødte han ledende overlæge Thomas Christiansen fra

Radiologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus

Sygehus:

- Det var ham der gav mig chancen. I første omgang

med en ulønnet praktikplads og hjælp til at få danskundervisning.

Senere med et vikariat, og nu ansættelse på

Hammel Neurocenter.

Udenlandsk arbejdskraft

Regeringen har

udarbejdet en

handlingsplan:

”Danmark – et

godt sted at arbejde”.

Formålet med handlingsplanen er at sikre,

at offentlige og private virksomheder får let

adgang til arbejdskraft fra udlandet.

Region Midtjylland arbejder i øjeblikket på en

procedurebeskrivelse for hvordan udenlandsk

sundhedspersonale, som søger ansættelse får en

optimal sagsbehandling og dermed en direkte

vej til prøveansættelse og måske en fastansættelse.

Procedurebeskrivelsen skal være en hjælp

til hospitalernes HR-afdelinger, den jobsøgende,

jobcentre og rekrutteringsfirmaer.

Beskrivelsen udarbejdes i samarbejde med kontoret

for Lægelig Uddannelse som skal sørge for

at de teknisk forhold omkring eksamen og autorisation

er fuldt afklaret inden en prøveansættelse

indledes.

Yderligere informationer om udenlandsk arbejdskraft, se på:

http://www.nyidanmark.dk/da-dk, http://www.livingindenmark.dk/ og

http://www.workimport.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front

Ligestillingsredegørelsen 2007

I år skal stat, regioner og kommuner redegøre

for status og mål for ligestilling, både inden for

kerneopgaverne og på personaleområdet. Lige

nu er arbejdet med ligestillingsredegørelserne i

gang i Region Midtjylland.

Lov om Ligestilling af kvinder og mænd, forpligter

alle private og offentlige arbejdspladser/institutioner

til at arbejde med ligestilling. I

Region Midtjylland er indsatsen for ligestilling til

drøftelse i en arbejdsgruppe med repræsentanter

fra bl.a. MEDudvalgt, direktionen og hospitalsledelsen.

Af de foreløbige analyser, kan vi se at Region

Midtjylland har ansat ca. 20.000 kvinder og ca.

5.000 mænd. Den samlede ligestillingsredegørelse

vil blive offentliggjort i starten af 2008.

Aktuelle puljer

Kvinder og beskæftigelse

Integrationsministeriet har afsat 21,5 mio. kr. af

satspuljemidlerne til syv nye integrationsinitiativer

for etniske minoritetskvinder. Initiativerne

skal styrke kvindernes netværk, beskæftigelse,

iværksætteri og muligheder for at fremme deres

børns integration. Ansøgningsfrist 15. november

2007.

Puljen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked,

og bidrage til at flere personer med anden

etnisk baggrund end dansk får tilknytning til arbejdsmarkedet

ved anvendelse af mangfoldighedsledelse.

Mangfoldighedsprogrammet

Integrationsministeriets ”Mangfoldighedsprogram”

har fokus på at opsamle, videreudvikle og

videreformidle virksomheders gode erfaringer

med ledelse af en mangfoldigt sammensat medarbejderskare.

Programmet vil indebære, at der

iværksættes en række konkrete initiativer, hvoraf

nogle gennemføres af ministeriet, mens der

kan søges om at gennemføre andre af programmets

initiativer ved ansøgningsrunder.

2


Se mere på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/puljer/

Yderligere oplysninger kan fås hos Edith Jager

Andersen telefon: 33 95 18 63 eller Kristine

Planck telefon: 33 92 72 09

Sundhedsstyrelsens puljer

Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse

administrerer en række tilskudsordninger - også

kaldet ansøgningspuljer. Fælles for disse puljer

er det, at de sigter mod at skabe sundhedsfremmende

og sygdomsforebyggende tiltag i

Danmark.

Se mere på hjemmesiden:

http://www.sst.dk/Forebyggelse/Projekt_og_driftstoette/ansoegningspuljer.aspx?lang=da

Sprogundervisningstilbud, for udenlandsk

sundhedspersonale på Regionshospital Viborg

Regionshospital Viborg og Sprogcenter Viborg,

indleder nu et samarbejde om sprogopkvalificeringskurser

til sundhedspersonale med anden

etnisk baggrund.

Arbejdet i sundhedsvæsnet kræver særlig opmærksomhed

på sproglige og kommunikative

kompetencer, derfor lanceres dette samarbejde,

som er et led i Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen.

HR-afdelingen og kontoret for Lægelig

Uddannelse har afholdt et indledende møde med

Århus Sprogcenter, Sprogcenter Herning og

Sprogcenter Viborg. HR-afdelingen og kontoret

for Lægelig Uddannelse forventer i denne forbindelse

at udgive en informationspjece om sprogopkvalificeringstilbud.

Yderligere oplysninger om sprogkurset på Regionshospital

Viborg, kan fås ved henvendelse til

Kontorchef Lisbeth Thaarup, eller ved Souschef

Liselotte Blokkebak – Sprogcenter Viborg.

Til orientering udbyder Sprogcenter Århus internet

baseret sprogundervisning, se mere på:

http://www.aarhus-sprogcenter.dk/IndexDK.htm

Aktuelle konferencer

Mangfoldighedsmanifestet – konference om principper

og praksisser for mangfoldighedsledelse,

den 13. november 2007.

CBS og DEA, Danmarks Erhvervsforsknings Akademi,

samler en række af de danske forskere og

praktikere, der har størst erfaring med mangfoldighedsledelse.

Mangfoldighedsledelse, forstået

som kunsten at frigøre medarbejdernes forskellighed

som en positiv ressource for organisationen,

er en vigtig ledelsesdisciplin på et arbejdsmarked,

der bliver stadig mere præget af forskellighed.

Mangfoldighedsledelse søger at give svar på

spørgsmålet om hvilke principper og praksisser,

der sikrer, at øget mangfoldighed bliver en fordel.

Tilmelding til konferencen:

http://dea.nu/taenketanke/mangfoldighedsmanifestet/aktivitet/mangfoldighedsmanifestet0

3


Temadag – etniske minoriteter i sundhedsvæsnet

HR-afdelingen og Eftervidereuddannelsesenheden

planlægger i øjeblikket et seminar, under

titlen:

”Får alle patienter relevant behandling og rådgivning?

– fokus på håndtering af etniske minoriteter

i sundhedsvæsnet”?

Målgruppen for seminaret er de personalegrupper,

der har mest patientkontakt. Det vil primært

sige social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker,

jordmødre og læger. Derudover inviteres

politikere fra regionens sundhedsudvalg.

Seminaret udvikles i samarbejde med Sundhedsstyrelsen,

som afholder et lignende seminar

i København.

Man kan læse mere om Sundhedsstyrelsens aktiviteter

på hjemmesiden:

http://www.sundhedsstyrelsen.dk/Nyhedsbrev/e

tniske_minoriteter/nr10_sep07.aspx

Temadag om

udenlandsk arbejdskraft

HR-afdelingen og Eftervidereuddannelsesenheden

planlægger ligeledes en temadag om rekruttering

af udenlandsk arbejdskraft.

På temadagen vil vi invitere Sundhedsstyrelsen,

Udlændingeservice og andre relevante myndigheder

i forhold til de juridiske aspekter, herudover

vil temadagen byde på erfaringer fra forskellige

rekrutteringsprojekter, bl.a pilotprojektet

med de Indiske læger og erfaringerne med at

rekruttere sygeplejersker.

Temadagen vil blive udbudt inden udgangen af

første kvartal af 2007 og blive afholdt i første

kvartal af 2008.

4


Pjece om mangfoldighed

Torben Møller Hansen, Foreningen Nydansker og

Anders K. Kristensen, Region Midtjylland, har i

fællesskab skrevet en pjece om mangfoldighed

og mangfoldighedsledelse.

Man kan læse folderen

på hjemmesiden:

http://www.fokusnet.dk/media/1030_158.pdf

Aktuelle hjemmesider om mangfoldighed,

ligestilling, rummelighed og personalepolitik

Foreningen Nydansker udgiver nyhedsbrevet Differens, læs nyhedsbrevet og find relevant viden om

mangfoldighed:

www.foreningen-nydansker.dk

CABI har bl.a. samlet en oversigt over mentorprojekter og gode råd til mentorrollen. Se mere på:

www.cabiweb.dk

Ligestillingsministeriet og hjemmesiden for ligestillingsåret 2007. Den findes på hjemmesiden:

www.lige.dk og www.lige07.dk

Tilbud om debat - forumteater

5

More magazines by this user
Similar magazines