Rebecca Hansen

rm.dk

Rebecca Hansen

den 21. jan. 2008

I forbindelse med psykiatriplanen, retter jeg mit fokus på, at der også, ind af bagdøren, indføres en

plan, kaldet Term Modellen[1][1], Fink. et. al.

Jeg mener at det er ulyksaligt at de praktiserende læger er opfordret til at stille en psykiatrisk

diagnose, uden at patienten nogen siden har haft en konsultation med en psykolog.

Denne opfordring hedder Term Modellen, og er et værktøj som er udviklet af Per Fink, et al.

Under Term modellen, når en praktiserende læge møder en patient som han mener somatiserer, dvs.

kropsliggør en psykisk sygdom, er lægen opfordret til at forhindre kontakt med alle andre læger og

specialister og selv stille diagnosen - kronisk somatisering.

Ud over det, siger Term modellen at andre læger, og patientens familie og nærmeste, skal

informeres om at patienten er indbildt syg[2][2]. Her har vi en klar overtrædelse af tavshedspligten.

Patienten bliver stemplet ” psykisk syg” uden at få diagnosen stillet af en psykolog – som løven

anfører– og uden at der tilbydes en ordentlig behandling for den psykiske sygdom.

Finks forslag er en slags kognitiv adfærdsterapi, hvor patienter skal møde op hos deres

praktiserende læge, til bestemte tidspunkter, for at snakke om deres fysiske symptomer mht. til

hvordan deres psyke har frembragt symptomerne[3][3]. Dvs. at lægen er opfordret til at overtage

psykologens arbejde uden at han/hun er uddannet til det.

De problemer som opstår, er mange. Én er, at patienter som ikke er psykiske syge ikke bliver

ordentligt undersøgt for fysiske lidelser, og der har været tilfælde hvor alvorlige sygdomme, bl.a.

kræft og hjerteproblemer, har vært overset af læge som brugte Finks Term model.

En sag om en hjertepatient som blev fejlbehandlet af Term modellen føres af det Etiske Råd den 19.

jan. 2008.

En anden fare for patienterne er, at psykisk syge mennesker ikke får den behandling som de har

krav på, fordi de bare får en psuedo behandling af deres praktiserende læge, som ikke er uddannet

til det. En praktiserende læge kan også misdiagnosticere en patients psykiske sygdom.

Måske lider patienten af en anden form af psykisk lidelse som en praktiserende læge ikke er erfaren

nok til at vurdere. I alle tilfælde er patienten fejlbehandlet og chancen for helbredelse af deres gener

går tabt.

Modellen bruges nu i stort omfang i Jylland og på Fyn, og det er i den nærmeste fremtid planlagt, at

”uddanne” flere praktiserende læger til at bruge modellen.

Under Term modellen blev der ikke udredet for psykiske eller somatiske sygdomme, som er målet

under psykiatriplanen for Midtjylland – side 26, 4.4.5.2.

[1] Fink P, Rosendal M, Toft T. Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis. TERM-modellen.

Århus: Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri, 2003.

http://www.auh.dk/cl_psych/term/TERM-uptodate.pdf

[2] TERM Modellen side 51/52 stk. 17 og 18

[3] TERM Modellen side 51 stk. 15


Er vores penge ikke bedre brugt på at få patienter til en vurdering af en psykolog, og i en ordentlig

behandling, i stedet for at patienterne syltes i den praktiserende læge regi, uden håb for behandling

og forbedring?

Læger og psykologer har hver deres egen opgave, og ingen har fortjent når én overtræder de faglige

grænser. Som lærer har jeg erfaring med samme problem, som indtraf da heldagsskolens koncept

blev introduceret i Bjerringbro kommune. Lærere og pædagoger skulle overtage hinandens opgaver

– lærere kom på i fritiden, og pædagoger kom på i klassen.

Der var meget forvirring fordi personerne var tilskyndet til at udføre et arbejde som de ikke var

uddannet til. Ingen fortjener vel dette – allermindst børnene.

Term modellen er ikke skrevet til gavn for patienten, men som et værktøj til at hjælpe lægerne med

at håndterer ” heartsink” patienter – dvs. de patienter som lægerne ikke kan finde en hurtig diagnose

til[4][4]. At bruge Term modellen, er bare at lovliggøre lægeligt dovenskab.

Hvis lægen ikke nemt kan hitte på en diagnose, kan han, med brug af Term modellen, ignorere

patientens symptomer og smerter, og lade være med at undersøger patienten.

Han skal bare, uden en psykologisk undersøgelse, betegne det som somatisering, og så er han fri for

at knokle for at diagnosticere de ”besværlige” patienter. Så må de godt læne sig tilbage, og ikke

tænke mere på deres faglige arbejde, fordi Term modellen gør det lovligt at ignorere patientens

symptomer og smerter.

Alt i alt er Term modellen et dårligt koncept, som overtræder loven på flere måder og ikke hjælper

de mennesker som har brug for det. At bruge Term modellen er at miste respekten for det lægelige

arbejde, psykologens arbejde, og ikke mindst, respekten for patienterne.

Hvor er den Lægeløftet og lægens egen etiksans, i at bruge et værktøj som ignorerer pateintens

smerte og bryder tavshedspligten? Jeg mener at Term Modellen er ligefremt ulovlig, og alle som

bruger den, burde anklages for misbrug.

Rebecca Hansen

Bakkevænget 2

8840 Rødkærsbro

tlf: 86659485


[4] Term Modellen side 50 stk. 3

More magazines by this user
Similar magazines