Læs mere om uddannelsen her - Region Midtjylland

rm.dk

Læs mere om uddannelsen her - Region Midtjylland

1

Tag Diplomuddannelse

i ledelse til ½ pris

Et tilbud til deltagere på

lederudviklingsforløbet Kilimanjaro

Efterår 2011 - 2012

Region Midtjylland

Koncern HR

Organisation, Ledelse og Procesoptimering

www.olp.rm.dk


Tag Diplomuddannelse i

ledelse til ½ pris

Formål

Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering

har i samarbejde med VIA University College

gjort det muligt at opnå merit til fire moduler

på Diplomuddannelse i ledelse i forlængelse af et

Kilimanjaro forløb. Kilimanjaro - et lederudviklingsforløb

for funktionsledere og ledere med personaleansvar

i Region Midtjylland er en del af Region

Midtjyllands lederudviklingsprogram. Samarbejdet

mellem Region Midtjylland, Koncern HR og VIA

University College har til formål at skabe sammenhæng

mellem Kilimanjaro og Diplomuddannelsen i

ledelse.

Derudover er formålet at give lederne på Kilimanjaro

forløbet en lettere adgang til det formaliserede

uddannelsessystem indenfor ledelse.

Indhold

Diplomuddannelse i ledelse er en uddannelse på

bachelorniveau med en statsanerkendt eksamen.

Den udløser 60 ECTS point.


3

Uddannelsen består af 10 moduler, hvoraf de seks

er obligatoriske, tre er valgfag og det sidste er et

afgangsprojekt. Kilimanjaro giver adgang til fire af

de obligatoriske moduler i et specielt tilrettelagt

forløb:

Ud over gennemførelse af Kilimanjaro kræver

optagelse på det særligt tilrettelagte forløb, at

deltageren opfylder de generelle optagelseskrav

til Diplomuddannelsen i ledelse: For at blive

optaget på Diplomuddannelsen i ledelse skal du

have gennemført en videregående uddannelse på

minimum bachelorniveau, en relevant kort videregående

uddannelse eller en videregående voksenuddannelse

gennemført som et reguleret forløb.

Den teoretiske baggrund skal være kombineret

med minimum 2 års relevant erhvervserfaring

erhvervet efter endt adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene, har du mulighed

for enten at få dispensation eller at blive realkompetencevurderet.

• Det personlige lederskab 1 + 2

• Ledelse og organisation 1 + 2

Begge moduler udløser 10 ECTS point.

Udover at gennemføre Kilimanjaro forløbet

kræver deltagelsen, at der gennemføres:

• Et metodemodul af en dags varighed

• Introduktion til det personlige lederskab

• To individuelle vejledningsforløb

• Et opgaveseminar af en dags varighed i

forbindelse med Det personlige lederskab

• Undervisning i Ledelse og organisation af to

dages varighed

• To eksaminer

Deltagere vil blive indskrevet som studerende på

VIA University College og få tildelt en vejleder, der

primært er vejleder på eksamensopgaverne. Samtidig

vil det være muligt at få studievejledning hos

studievejledere fra VIA University College.


Forløbet indeholdende merit:

Tid 10 til 12 måneder

Modul 1

Kilimanjaro

*Metodemodul

Modul 2

Kiliman-jaro

Modul 3

Kilimanjaro

Opgaveseminar

Det

personlige

lederskab

Eksamen

Undervisning

og

opgaveseminar

Ledelse og

organisation

1+2

Eksamen

Organisatorisk

projekt

Vejledning

Vejledning

Personligt projekt

* Betyder, at aktiviteten kun er for tilmeldte til de to moduler.


5

Det personlige lederskab 1+2

Formål

Formålet er, at de studerende skal kunne kende,

vælge, anvende og udvikle forskellige ledelseskompetencer

og ledelsesidentiteter i relation til

deres egne ledelsesmæssige udfordringer.

De studerende arbejder derfor på et samfundsog

videnskabsteoretisk grundlag med forskellige

ledelsesteorier, strategier og metoder. Hensigten

hermed er at forstå, hvordan forskellige ledelsesteoretiske

tilgange har betydning for iagttagelsen

af forskellige ledelsesidentiteter i relation til

den helhed, som lederen er en del af.

De studerende inddrager problemstillinger, erfaringer

og fortællinger fra egen organisation for

at give stof til refleksion og for at forankre læring

og udvikling i egen praksis.

Modulet er sammensat af 2 moduler à 5 ECTS

points: Det personlige lederskab 1: Lederskab og

kommunikation.

Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab

Der afholdes eksamen i begge moduler med selvstændig

bedømmelse i hvert delmodul.

Modulets temaer

Personligt lederskab som fortælling og fortolkning

i videnskabsteoretisk perspektiv

• Ledelsesteorier i et historisk perspektiv sat ind

i en samfunds- og videnskabsteoretisk forståelsesramme

• Lederrolle, lederopgaver og lederidentitet i en

foranderlig, kompleks kontekst

Professionel kompetenceudvikling

• Krav til lederkompetencer set i relation til lederroller,

lederkvalifikationer og lederegenskaber

• Ledelsesmæssig kompetenceudvikling som livslang

læring

• Identifikation af kompetencegab i forhold til

egen praksis


• Strategier for kvalifikations- og

kompetenceudvikling

• Værdier på spil i ledelse

Ledelse og kommunikation

• Kommunikation og metakommunikation

• Modeller til forståelse og analyse af

kommunikation

• Ledelse og kommunikation

• Valg af kommunikationsstrategier i ledelse


7

Ledelse og organisation 1+2

Formål

Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed

omkring og forståelse af de organisatoriske

forholds betydning for ledelsesmæssige og

organisatoriske tiltag i egen organisation.

De studerende tilegner sig derved samtidig kompetencer

til at forstå og forholde sig til centrale

organisatoriske udfordringer i den offentlige og

private sektor, herunder til at forstå, hvordan private

og offentlige virksomheders kulturelle identitet

skabes i netværkskonstruktioner.

Modulets temaer

Organisation og omverden

• „Det organisatoriske univers“. Om sammenhængen

mellem omverden og organisationsforståelse

• Den kulturelle modernisering, herunder organisationen

i det posttraditionelle samfund med udgangspunkt

i Anthony Giddens og Thomas Ziehe

• Moderniseringens gennemslag i det private og

det offentlige med fokus på styringsformer som

New Public Management, værdibaseret ledelse

samt Government og Governance

Organisationen som struktur, kultur og værdier

- Klassisk og moderne organisationsforståelse

• Den mekaniske organisationsforståelse, herunder

organisationsstruktur og den bureaukratiske

model

• Den organiske organisationsforståelse, herunder

strategisk ledelse, målsætning og handlingsplaner

• Den politiske organisationsforståelse, herunder

interesser, magt og konflikt

Moderne og senmoderne organisationsforståelse

• Den kulturelle organisationsforståelse, herunder

værdier, menneskesyn, egenkultur og værtskultur

samt kulturanalyse som metode

• Et systemteoretisk perspektiv på organisationer

med udgangspunkt i Niklas Luhmann

• Klassisk og moderne forandringsteori

Ledelse, styring og strategi

• Ledelse af organisatorisk læring

• Ledelse i organisationssociologisk belysning,

herunder værdibaseret ledelse, refleksiv ledelse

samt ledelse i et Bourdieusk perspektiv


Udbytte

Udbyttet af forløbet er for det første en

teoretisk kvalificering af udvalgte temaer

fra Kilimanjaro. Det vil sige, at deltagerne

får sat yderligere perspektiver på udvalgte

temaer fra Kilimanjaro forløbet og dermed

styrket deres ledelsesmæssige praksis.

For det andet udløser de fire moduler

tilsammen 20 ECTS point. Dermed er man

godt i gang med en lederuddannelse på

bachelorniveau.

Forløbet er sammensat af fire moduler à 5 ECTS

points:

Det personlige lederskab 1+2

Organisation og ledelse 1+2

Der afholdes eksamen i begge moduler med

selvstændig bedømmelse i hvert delmodul.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling Kr. 7.900

Hertil kommer udgifter til

undervisningsmateriale og forplejning.

For det tredje bliver deltagerne udfordret

af kompetente og erfarne undervisere. Det

medvirker til at deres egne antagelser om

ledelse udfordres og dermed udvikles. Kort

sagt får deltagerne både øget realkompetence

og øget studiekompetence.


9

Praktiske oplysninger

Deltagerantal

Min. 15

Maks. 30

Sted

VIA University College,

Rudolfgårdsvej 1,

8260 Viby J.

Tilmelding

Samra D. Møller

sam@viauc.dk

tlf. 8755 1838

Ansøgningsfrist

17. juni 2011

Læs mere om uddannelsen på www.viauc.dk

Læs mere om Region Midtjyllands

lederudviklingsprogram på www.olp.rm.dk


Datoer Diplomuddannelse i ledelse

Efterår 2011 - forår 2012

Torsdag 6. oktober

Introduktion til Det personlige lederskab

– Kirsten Bro.

Torsdag 13. oktober

Opgaveseminar: Det Personlige lederskab. Godkendelse

af problemformulering

– Kirsten Bro

Onsdag 2. november

Vejledning: Det personlige lederskab

– Kirsten Bro

Mandag 14. november

Vejledning: Det personlige lederskab

– Kirsten Bro


11

Torsdag 24. november, inden kl. 12.00

Aflevering af opgave i Det personlige lederskab

Torsdag 8. og fredag d. 9. december

Eksamen i Det personlige lederskab

– Kirsten Bro

Onsdag 7. marts, inden kl. 12.00

Aflevering af opgave i Ledelse og organisation

Onsdag 21. og torsdag 22. marts

Eksamen i Ledelse og organisation

– Finn Salbøg Birkelund

Torsdag 26. januar og torsdag 2. februar, 2012

Undervisning og opgaveseminar:

- Ledelse og organisation

– Finn Salbøg Birkelund


Regionshuset Århus

Koncern HR

Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Olof Palmes Allé 34

8200 Århus N

Regionshuset Århus

Koncern HR

Kompetencecenter

Olof Palmes Allé 26

8200 Århus N

Regionshuset Horsens

Koncern HR

Fysisk Arbejdsmiljø

Emil Møllers Gade 41

8700 Horsens

Regionshuset Viborg

Koncern HR

Udvikling

Skottenborg 26

Postboks 21

8800 Viborg

Grafisk Service 1250-09-033A

Olof Palmes Allé 34, Bjørnholms DK-8200 Århus Allé 20 N

www.regionmidtjylland.dk

DK-8260 Viby J

www.regionmidtjylland.dk

More magazines by this user
Similar magazines