13.06.2014 Views

ELEKTRONISK MEDICINSKAB - Region Midtjylland

ELEKTRONISK MEDICINSKAB - Region Midtjylland

ELEKTRONISK MEDICINSKAB - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sagsnr: 1-23-4-101-3-12

Udbud af Elektronisk medicinskab

AFTALE AF KØB AF: ELEKTRONISK MEDICINSKAB

Nærværende kontrakt med Regions Midtjyllands standardbetingelser

AFTALENS PARTER:

Kunden

Region Midtjylland

Indkøb og Logistik

Regionshuset Århus

Olof Palmes Allé 15

DK – 8200 Århus N

Kontaktperson: Louise Skov

Tlf. nr.: (+45) 78 41 45 28

E-mail: Louise.Skov@stab.rm.dk

Leverandør

xx

CVR: xx

Kontaktperson: xx

Tlf.nr.: xx

E-mail: xx

Fax nr.: xx

AFTALENS OMFANG:

Aftalen vedrører levering af 1 stk. elektronisk medicinskab med tilhørende hardware og software.

AFTALEPERIODE/ IKRAFTTRÆDELSE

Aftaleperioden træder i kraft den 24.04.2013 og løber frem til og med den 24.04.2014. Med mulighed for

option på 3x12 måneder.

Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 3 måneder før aftalens udløb.

PRIS

Tilbudsprisen xx kr. er angivet i nettopris(er) ekskl. moms i danske kroner, men inkl. evt. øvrige afgifter

(told mv.).

LEVERINGSBETINGELSER:

Kunden forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder under Region Midtjylland

i aftaleperioden efter nærmere aftale med Leverandøren.

Levering sker efter fremsendelse af sædvanlig indkøbsordre fra de omfattede institutioner.

- 1 - Indkøb og Medicoteknik


Sagsnr: 1-23-4-101-3-12

Udbud af Elektronisk medicinskab

SÆRLIGE BESTEMMELSER:

Produktspecifikationer

De anførte data-krav til snitfladerne er vejledende. Den endelige snitfladestruktur og

snitfladeteknologi skal således fastlægges i samarbejde mellem kunden og leverandøren.

UNDERSKRIFT:

Der henvises til Region Midtjyllands standardbetingelser.

Dato:

Dato:

Leverandøren XX

Indkøb & Medicoteknik Louise Skov

- 2 - Indkøb og Medicoteknik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!