13.06.2014 Views

Børn og Unge Centret Engvejen Engvejen 5 7130 Juelsminde ...

Børn og Unge Centret Engvejen Engvejen 5 7130 Juelsminde ...

Børn og Unge Centret Engvejen Engvejen 5 7130 Juelsminde ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Regionshuset

Viborg

Børn og Unge Centret Engvejen

Engvejen 5

7130 Juelsminde

Regionssekretariatet

Tilsyn

Skottenborg 26

Postboks 21

DK-8800 Viborg

Tel. +45 8728 5000

kontakt@rm.dk

www.rm.dk

Anmeldt tilsyn på Engvejen, Lucernevej

Udført den 07.04.2011

Dato 13-05-2011

Camilla Rebekka Rask

Tel. +45 8728 4028

Camilla.Rask@stab.rm.dk

1-51-73-57-07

Side 1

Børn og Unge Centret Engvejen

Engvej 5

7130 Juelsminde

Målgruppe

Tlf.: 78478900

E-mail: engvejen@ps.rm.dk

Forstander:

Frode Mourits Hansen

Børn og unge mellem 0 og 23 år med betydelig og varig nedsat fysisk og

psykisk funktionsevne. Der er tale om børn og unge med diagnoser som

for eksempel autisme-spektrumforstyrrelser, ADHD, Downs Syndrom og

Føtalt Alkoholsyndrom og sjældne handicap.

Børn og Unge Centret er normeret til 31 døgnpladser, hvoraf nogle af dem

er halve aflastningspladser. Derudover er der pt. 5 fuldtidsprojekt pladser

og 1 aflastningsprojekt plads.

Engvejen drives efter § 67 i Lov om Social Service.

Afdelinger

Gårdhaven

7 pladser, døgn eller aflastning

Solsiden

7 pladser, døgn eller aflastning

Højbo

7 pladser, døgn eller aflastning

Montmartre

3 pladser

Lucernevej

5 pladser

Lottrupgaard

5 pladser, døgn eller aflastning

Afdelingsleder:

Anni Jette Andersen

Afdelingsleder:

Fatima Markovic

Afdelingsleder:

Fatima Markovic

Afdelingsleder:

Britt Kristensen

Afdelingsleder:

Margit Juhl Jørgensen

Afdelingsleder:

Jannie Jørgensen


Driftscenter

Intern skole

4 elever

Center for Børn, Unge og

Specialrådgivning

Tingvej 15, 3. sal

8800 Viborg

E-mail: cbus@ps.rm.dk

Afdelingsleder:

Jannie Jørgensen

Tidligere tilsyn

Listen omfatter tilsyn fra 2009 og senere. Alle tilsynsrapporter kan ses på www.tilsyn.rm.dk

2011 2010 2009

Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt

07.04.2011

Lucernevej

02.03.2010

Lottrupgaard

12.10.2010

Solsiden

25.3.2009

Gårdhaven

16.9.2009

Højbo

Aktuelt tilsyn

Grundlag for

tilsynet

Anmeldt tilsyn på Engvejen, afdeling Lucernevej

Udført den 07.04.2011

Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget.

Forud for tilsynsbesøget havde botilbuddet fremsendt relevante bilag til

tilsynstemaet, som desuden har søgt informationer i ESDH (elektronisk

journaliseringssystem) og på hjemmesiden.

Seneste tilsyn var uanmeldt i afdeling Solsiden den 12. oktober 2010.

Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold som gav anledning til opmærksomhedspunkter.

Fokusområder for

tilsynet

Tilsynet var tilrettelagt som et generelt tilsyn med særligt fokus på:

Målgruppeudvikling

Individuelle planer, herunder opfølgning og dokumentation

Kommunikation

Magtanvendelser

Fysiske rammer

Medicinhåndtering

Ledelse

Kompetenceudvikling

Arbejdsmiljø

Deltagere i

tilsynet

Ledelse

Medarbejdere

Alle medarbejdere var orienterede

om tilsynet. Deltagerne

var udvalgt blandt medarbejdere

på vagt under tilsynet

samt AMR og TR. AMR er

arbejdsmiljørepræsentant,

TR er tillidsrepræsentant.

Navnene er kendt af tilsynsteamet,

men udelades i rapporten

Brugere/beboere:

Frode Mourits Hansen, forstander

Margit Juhl Jørgensen, afdelingsleder

Pædagog, AMR, Solsiden, pædagog

Pædagog, TR for SL-medlemmer,

AMR, Lottrupgård

Pædagog, Lucernevej

Pædagog, Lucernevej.

Omsorgshjælper og husassistent, Lucernevej

Pædagog, Cand.Pæd.Soc, Lucernevej.

Ledelsen vurderede at de unge på Lu-

Side 2


Program for

tilsynet

Pårørende: Alle pårørende

var orienteret om tilsynet

og repræsentanterne havde

tilmeldt sig. Interviewene

foregik som telefoninterview

efter ønske fra de pårørende.

Navnene er kendt af tilsynsteamet,

men udelades i rapporten.

cernevej ikke kunne medvirke i et interview.

Mor til dreng i aflastning

Mor til dreng boende på Lucernevej

Tilsynet ankom kl. 9.00 og blev vist rundt Lucernevej af afdelingslederen.

Tilsynet foregik herefter i administrationsbygningen på Engvejen.

Afslutningsvist var der en opsamling med ledelsen. Tilsynet forlod tilbuddet

kl. 14.30

Tilsynet blev

udført af

Camilla Rebekka Rask

Tilsynskonsulent

Ellen Brunebjerg

Tilsynskonsulent

Tlf.: 8728 4028

E-mail: camilla.rask@stab.rm.dk

Tlf.: 8728 4023

E-mail: ellen.brunebjerg@stab.rm.dk

Tilsynets samlede

vurdering

Der bor aktuelt fire faste børn samt et barn, som er i aflastning fire dage

hver anden uge på Lucernevej. Der er ingen børn på vej ind på afdelingen,

og der forventes ledig kapacitet i 2011. Der arbejdes kontinuerlig

med udvikling af organisatoriske strategier som fremadrettet understøtter

det mest virksomme kommunale samarbejde og medvirker til

fortsat visitering af nye børn og unge.

Det er tilsynet opfattelse at børnene tilbydes en individualiseret og specialiseret

indsats tilpasset børnenes særlige behov og psykosociale

funktionsniveau.

Der arbejdes med udgangspunkt i TEACCH (Treatment and Education of

Autistic and related Communication handicapped Children), PECS (Picture

Exchange Communication System) og Marte Meo Metoden (metode

til at registrere, analysere og forbedre samspil mellem mennesker).

Børnene udredes gennem ICF (International klassificering af funktionsevne,

funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand) og den individuelle

plan udformes på baggrund heraf inden for de første tre måneder. I

den individuelle plan indgår beskrivelser af børnenes forudsætninger og

tilbuddets mål for kommunikationen. De individuelle planer revideres en

gang årligt i forbindelse med møder med kommunal myndighed. De individuelle

planer suppleres med detaljerede tilgangs-(metode) beskrivelser,

som tilsynet vurderer som værende eksemplariske.

Da de fleste børn på Lucernevej ikke direkte kan udtrykke deres ønsker

til inddragelse, baseres inddragelse primært på observationer og tidligere

beskrivelser af barnet samt på forældrenes erfaringer og ønsker.

Forudsætninger og mål for brugerinddragelsen indgår i detaljerede indsatsbeskrivelser

på barnet, men er ikke beskrevet i de individuelle planer,

som tilsynet har modtaget.

Tilsynet anbefaler derfor at tilbuddet gør sig overvejelser om hvorledes

kravene til forudsætninger og mål for brugerinddragelse i henhold til de

opstillede mål i de individuelle planer efterleves, så både de regionale

Side 3


etningslinjer under DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) følges og de

særlige omstændigheder, der knytter sig til brugerinddragelsesaspektet

for målgruppen beskrives.

Indsatsen dokumenteres i dagbogsnotater i Bosted System (Elektronisk

Journaliseringssystem). Tilsynet anbefaler at Lucernevej dokumenterer

specifikt i forhold til mål og delmål i den individuelle plan, så målene

bliver endnu mere styrende og aktive for og i den daglige pædagogiske

indsats.

Det er tilsynets vurdering, at der er et velfungerende forældresamarbejde,

der tilrettelægges individuelt, og hvor der tilstræbes stor gennemsigtighed

og inddragelse i indsatsen, så det understøtter det tilbud,

som barnet ydes.

Der har været syv magtanvendelser i 2010. Magtanvendelserne søges i

videst mulig omfang undgået dels gennem en skærmet indsats, hensigtsmæssige

grupperinger af børnene og detaljerede indsatsbeskrivelser.

Lucernevej har ingen ansøgte magtanvendelser. Gældende retningslinjer

og procedurer for registrering og indberetning følges.

Lucernevej fremstår indbydende og ryddeligt. Det er dog tilsynets vurdering

at medarbejdernes mulighed for at bære overfaldsalarmer bør

overvejes, når huset er delt i to etager. Desuden bør det overvejes om

en anden dørlås på nødudgangen på 1. sal kan fremme muligheden for

at medarbejdere kan trække sig hurtigt tilbage i svært tilspidsede situationer,

således at vold mod medarbejderne kan mindskes.

Gennemgang af tilbuddets medicinhåndtering giver ikke anledning til

bemærkninger. Der er udarbejdet en fyldestgørende instruks for medicinhåndtering,

som opfylder kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning

om håndtering om ordination af lægemidler af den 30. juni 2006.

Der foreligger et udkast til en arbejdsmiljøaftale, som forventes godkendt

ved førstkommende LMU (lokale medarbejderudvalg). Der foreligger

ikke en virksomhedsplan samt en overordnet kompetenceudviklingsstrategi

i henhold til minimumskravene i de regionale retningsgivende

dokumenter for ledelse og kompetenceudvikling under DKKM .

Tilsynet anbefaler at Engvejen snarest mulig sikrer at minimumskravene

for standarden ledelse og kompetenceudvikling opfyldes.

Det er i øvrigt tilsynets opfattelse af medarbejderne har god adgang til

efteruddannelse, supervision og konsulentbistand, som understøtter

kvaliteten i opgaveløsningen. Det er ligeledes tilsynets opfattelse at afdelingslederen

understøtter faglighed i opgaveløsningen og trivsel i

medarbejdergruppen.

Arbejdstilsynet har ved besøg på Engvejen den 25. august 2010 vejledt

tilbuddet om arbejdsstillinger, forebyggelse af vold trusler og traumatiske

hændelser, introduktion af nyansatte og arbejdsstedet indretning.

Arbejdstilsynets besøg gav ikke anledning til påbud.

Det er tilsynets vurdering, at Engvejen har efterkommet Arbejdstilsynets

vejledning på samtlige områder.

Voldsepisoder med fravær anmeldes til EASY (Arbejdstilsynets Elektro-

Side 4


niske AnmeldeSystem). Øvrige voldsepisoder og trusler om vold registres

internt. Tilsynet anbefaler at også trusler om vold registreres i

EASY- og ikke kun internt - så opsummering af påvirkninger fra arbejdet

registreres mhp. belastningsreaktioner og kan følge den enkelte

medarbejder uafhængig af arbejdsplads.

Opmærksomhedspunkter

Tilsynet blev ikke præsenteret for forhold der giver anledning til opmærksomhedspunkter.

Den generelle faglige indsats

Kerneydelsen

Ledelse

Ledelse

Målgruppe:

Lurernevej er nu godkendt til fem pladser. Pladserne deles mellem fire faste

børn og et barn, som er i aflastning fire dage hver anden uge. Flere af

børnene er infantile autister kombineret med forsinket udvikling i svær eller

middelsvær grad på en række udviklingsområder, fx kognitive færdigheder,

sprogforståelse, sociale færdigheder og daglige aktiviteter. Nogle af

børnene udviser en udadreagerende og/eller selvskadende adfærd og et

kan i tillæg hertil også have epilepsi. Et barn lider af AHC (Altering Hemiplegia

of Childhood, hvilket betyder skiftende halvsidige lammelser i

barnealderen), som er en neurologisk betinget sygdom. Sidstnævnte barn

forventes overflyttet til en af Engvejens øvrige afdelinger, da hun ikke behøver

en særlig skærmet indsats. Aldersgruppen ligger fra ti til sytten år.

Belægning

Der er ingen børn på vej ind på Lucernevej, hvorfor der forventes ledig kapacitet.

Et forhold, som i øvrigt gør sig gældende for hele Engvejen, som

ikke har haft henvendelser om anbringelser i 2011.

Ledelse

For nuværende arbejdes der på at kvalificere samarbejdet med kommunerne,

særligt i forhold til de børn, som nærmer sig det attende år. Engvejen

efterspørger i denne sammenhæng kommunale handleplaner, som udstikker

grundlaget for de ydelser, som børnene/de unge skal modtage

fremadrettet. Det er en kontinuerlig organisatorisk udfordring at understøtte

høj kvalitet i opgaveløsningen, når grundlaget for ydelserne ikke er altid

er afklaret.

Aktuelt har Engvejen indledt et samarbejde med Fredericia og Horsens

kommuner med henblik på at udvikle fælles strategier, som understøtter

en koordineret og fremadrettet opgaveløsning.

Kvalitetsorganisation:

Engvejens soufchef blev i 2010 udpeget som tovholder for den lokale kvalitetsorganisation

med henblik på at understøtte implementeringen af de

ydelsesspecifikke og organisatoriske standarder under DDKM. For at skabe

mening i implementeringen af de ydelsesspecifikke standarder er hver enkelt

afdeling under Engvejen blevet bedt om at lave lokale tilføjelser til de

retningsgivende regionale retningslinjer under DDKM så væsentlige fokusområder

i den ydelsesspecifikke indsats udfoldes og beskrives i henhold til

minimumsstandarderne i de regionale retningsgivende dokumenter. Tilsy-

Side 5


Den generelle faglige indsats

Kerneydelsen

net har modtaget en kopi af Lucernevejs lokale tilføjelser på områderne

faglig indsats (kommunikation), brugerinddragelse, dokumentation (individuelle

planer), samarbejde og etik. De fem fokusområder er beskrevet i

forhold til følgende parametre: mål, indsats, involverede, tidsramme, opfølgning

og ansvarlige.

Ledelse/

medarbejdere

Individuel plan:

Der udarbejdes individuelle planer for samtlige børn inden for tre måneder.

Den individuelle plan udarbejdes med udgangspunkt i ICF (international

klassificering af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand).

Der foreligger en kommunal handleplan for fire ud af de fem børn, som aktuelt

opholder sig på Lucernevej. Den kommunale handleplan efterspørges

altid i forbindelse med anbringelse af et nyt barn, ligesom der indhentes

relevante sagsakter, såsom børnepsykiatriske epikriser, journaloptegnelser

fra tidligere botilbud, VISO-udredninger og forældrebeskrivelser.

Forud og sideløbende med den individuelle plan laves ligeledes udførlige og

detaljerede metodebeskrivelser på hvert enkelt barn, fx beskrives tilgang

ved tandbørstning, morgenvækning, spisesituationer og toiletbesøg med

henblik på at sikre en koordineret tilgang til det mest virksomme og udviklingsunderstøttende

samvær med barnet. Metodebeskrivelserne revideres

løbende og ofte flere gange ugentligt, så de altid afspejler den aktuelle tilgang

til barnet.

Der arbejdes med udgangspunkt i ca. tre mål pr. barn. Mål og delmål

fremgår af den individuelle plan, ligesom succeskriterier for målenes opfyldelse

er angivet.

De individuelle planer bliver til i teamet. En medarbejder i teamet er ankerperson

og forestår den endelige udfærdigelse og den løbende revidering

af den individuelle plan. Forældre inddrages i opstilling af mål og delmål for

indsatsen. Der afholdes statusmøder med kommunerne en gang årligt.

Mål og delmål for det enkelte barn sætter rammen for drøftelserne på personalemøderne,

så målene og delmålene fungerer som styrende og aktive

redskaber i hverdagen. Mål og delmål konkretiseres og revideres og

gennem anvendelse af Marte Meo Metoden, som tilbydes af intern ressourceperson.

Gennem videooptagelser indhentes indsigt i barnets kognitive og

psykosociale funktionsniveau, samt hvor og under hvilke samspilsformer

barnet gør fremskridt.

Indsatsen dokumenteres i Bosted System (elektronisk journalsystem) under

forud fastlagte temaer, fx udadreagerende adfærd, forældrekontakt og

medicin.

Aktuelt arbejdes der på at dokumentere indsatsen under mål og delmål

med henblik på at sikre en større sammenhæng og stringens mellem dokumentationen

i Bosted System, de individuelle planer og metodebeskrivelserne.

Medarbejderne er i denne sammenhæng indstillet på at tidligere dokumentationsrutiner

skal afvikles og nye skal opbygges. Både ledelse og

medarbejdere er optaget af at kvalificere opstilling af mål, så de bliver mere

konkrete og operationaliserbare.

Side 6


Den generelle faglige indsats

Kerneydelsen

Ledelse/

medarbejdere

Ledelse/

medarbejdere

Kommunikation:

Barnets forudsætninger for kommunikation udredes gennem ICF’en Her

tages også stilling til hvilken indsats samt hvilke hjælpemidler, barnet kan

hente støtte i. Teknikker og tilgange fra TEACCH og PECS tages i anvendelse

overfor samtlige børn, fx gennem anvendelse af piktogrammer, med

henblik på at understøtte den udviklingsfremmende kommunikation med

børnene. Forudsætninger for og ønsker til kommunikationen evalueres og

revideres en gang årligt i sammenhæng med ICF-gennemgangen. I lighed

med brugerinddragelsen kvalificeres redskaber til afdækning og tilgang den

mest virksomme kommunikation gennem anvendelse af Marte Meometoden,

ekstern supervisionsbistand og tilførsel af ekstern ekspertviden

om autisme.

Brugerinddragelse:

For de fleste børn/unge på Lucernevej gælder at de ikke direkte kan udtrykke

sig om deres ønsker. Inddragelse af børnene/de unge baserer sig

derfor på viden indhentet gennem tidligere beskrivelser og observationer,

fx indhentet gennem analyse af barnets samspilsformer gennem Marte Meo

samt ved inddragelse af IKT-viden og redskaber (IKT= Informations og

kommunikationsteknologi).

Tilgangen til inddragelse af barnet tilrettelægges individuelt og tager for

det meste udgangspunkt i de områder, hvor barnet udviser interesse, fx

valg af mad, tøj eller aktiviteter. Der opstilles konkrete valgmuligheder

med to eller tre valg inden for de ovenfornævnte områder. De metodebeskrivelser,

som foreligger på hvert barn, indeholder også detaljerede beskrivelser

af hvordan barnet inddrages med størst succes i en række dagligdags

gøremål.

Tilsynet har modtaget to individuelle planer på to børn. I en af planerne

åbnes mulighed for en beskrivelse af brugerinddragelsen i overensstemmelse

med minimumskravene i DDKM, indeholdende en afdækning af det

enkelte barns forudsætninger for indflydelse, afklaring og håndtering af det

enkeltes barns ønsker til brugerinddragelse og evaluering og revidering.

Disse forhold er imidlertid ikke beskrevet i den individuelle plan.

Forældre/ pårørende inddragelse:

Der har tidligere været etableret et forældreråd under Engvejen. Grundet

et beskedent fremmøde har rådet beslutte at nedlægge sig selv i sin nuværende

form, og i stedet påtager forstanderen sig opgaven at indkalde til

åbne forældremøder to til tre gange årligt.

I øvrigt tilrettelægges forældresamarbejdet individuelt. Der tilstræbes et

tæt samarbejde med forældrene, som både har til hensigt at skabe gennemsigtighed

og åbenhed til Engvejens tilgang til børnene og stille sig på

den indgående viden, som forældrene har om barnets problemstillinger og

udfordringer. Forældre deltager ved ICF-, status- og skolemøder, ligesom

der indkaldes til møde efter behov, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt

af hensyn til opgaveløsningen og barnets trivsel. Samarbejdet indeholder

også faste ringeaftaler mellem personale (ankerperson) og barnets forældre.

Forældrene har begrænset læse- og skriveadgang til Bosted System.

Side 7


Den generelle faglige indsats

Kerneydelsen

Pårørende/

vurdering

Tilsynet talte med to forældre. Begge udtrykker tilfredshed med den hjælp

og støtte, som deres barn modtager. Ydelserne tilpasses deres barn særlige

problemstillinger og udfordringer, og personalet har øje for at møde

børnene ”hvor de er” og samtidig tilbyde rolige og strukturerede rammer.

Forældrene inddrages i tilfredsstillende grad i samarbejdet om deres barn

og kan yde indflydelse på opstilling af mål i barnets individuelle plan. Der

er tæt kontakt om barnets daglige trivsel pr. telefon, og forældrene deltager

i de årlige statusmøder. Der er et godt samarbejde om aflevering og

afhentningssituationer på Lucernevej. Personalet beskrives som imødekommende

og professionelle med en høj faglighed.

Forældrene har ikke ønsker til andet indhold i ydelserne eller forbedringsforslag

i øvrigt.

Den ene forælder efterspøger dog muligheden for på sigt at kunne indgå i

et forældrenetværk med henblik på at kunne dele erfaringer.

Den generelle faglige indsats

Magtanvendelser

Ledelsen

Magtanvendelser:

Lucernevej har ingen ansøgte magtanvendelser. Der har været syv indberettede

magtanvendelser i 2010. Magtanvendelserne har omhandlet føring

af barnet, jævnfør § 2 i bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn

og unge, der er anbragt udenfor hjemmet af den 21. september 2010. Episoderne

fordeler sig med to i januar, en i februar, en i juni, en i juli og to i

oktober 2010.

Ved nyansættelser introduceres medarbejderne til magtanvendelsesbestemmelserne

og registreringsprocedurerne i relation hertil.

Magt søges i videst muligt omfang undgået, og anvendes kun når alle andre

interventionsmuligheder er udtømte. Der anvendes ikke magt, hvis

børnene udviser en selvskadende adfærd.

Der arbejdes systematisk med detaljerede tilgangsbeskrivelser og skærmende

tiltag med henblik på konfliktreduktion. Samtlige magtanvendelser

registreres indenfor gældende tidsfrister og drøftes med de involverede

medarbejdere samt på personalemøder med henblik på at facilitere vidensdeling

og fremadrettet forebyggelse.

Medio 2011 deltager 30 medarbejdere i Studio III kurser, som bygger på

en lav arousal tilgang, dvs. en ikke voldelig tilgang til forebyggelse og undgåelse

af voldelige episoder med børnene.

Medarbejdere

Medarbejderne værdsætter afdelingslederens vedholdende fokus på detaljerede

beskrivelser/registreringer af magtanvendelser og drøftelser, når en

magtanvendelse har fundet sted, hvilke bidrager til at medarbejdere løbende

udvikler virksomme og individualiserede tilgange til børnene. Til-

Side 8


gangsbeskrivelser (metode-beskrivelser) beskrives som et værdifuldt redskab

til forebyggelse af magt, hvilket understøtter en koordineret og ensartet

tilgang til det enkelte barn.

De fysiske og sundhedsmæssige rammer

Bygninger og udenomsarealer

Rundvisning/

Tilsynets beskrivelse

Lucernevej ligger i et parcelhuskvarter. Huset rummer to etager. Stuetagen

har to beboerværelser, et alrum, et bryggers, et køkken, et afdelingslederkontor

og et personalekontor. De to børn, som bor i stueetagen har adgang

til hvert sit badeværelse. Første sal, som er blevet renoveret i 2010, hvilket

har skabt mulighed for en opnormering af pladsantallet fra to til fem, rummer

i alt tre værelser og et badeværelse. Førstesalen indeholder ligeledes et

fællesrum med spiseplads og et mindre køkken. Førstesalen har skråvægge

i gangarealet, og en brandtrappe for enden af gangen.

Der er en have med legeredskaber.

Der modtages forberedt mad fra Engvejens køkken, hvilket færdiggøres på

Lucernevej.

Medarbejdere

Pårørende

Medarbejderne peger på en række uhensigtsmæssigheder i indretningen

Huset er vanskeligt at overskue med to etager, og det kan være

vanskeligt at høre, hvis andet personale råber på hjælp. Personalet

efterspørger derfor muligheden for at bære overfaldsalarmer.

Skråvægge på 1. sal kan gøre det vanskeligt at ”træde til side”, hvis

et barn bliver udadreagerende.

Låse på nødudgangen på 1.sal kan gøre det vanskeligt at ”komme

væk”, da det kan tage for lang tid at finde nøglen og låse døren op.

Personalet forslår derfor at låsene udskiftes til aktivering med magnetkort.

De to pårørende, som tilsynet talte med, har forskellige holdninger til de

fysiske rammer. Den ene havde i begyndelsen bekymringer for at huset var

i to plan, da hendes søn ikke var vant til at færdes på trapper. Dette har

efterfølgende ikke vist sig at være et problem, og de fysiske rammer beskrives

som velfungerende. Den anden pårørende har et ønske om at huset

er i et plan, og at der er flere aktivitetsrum samt mere udenomsplads. Den

pårørende giver dog udtryk for, at personalet udnytter de eksisterende

rammer godt.

De fysiske og sundhedsmæssige rammer

Medicinadministration

Ledelse/

medarbejdere

Der er udarbejdet en medicininstruks for medicinhåndtering.

Håndkøbsmedicin og naturlægemidler udleveres alene på foranledning af en

ordination fra barnets læge.

Medicinen opbevares i aflåst pengeskab, hvor hvert barn har sin egen hylde.

Side 9


De fysiske og sundhedsmæssige rammer

Medicinadministration

Medicinen modtages dosispakket med navn og Cpr.nr. fra apoteket til fjorten

dage af gangen. Ved udlevering af medicin kvitteres i Bosted System.

Medicintransport (fx til skole eller hjemmet) foregår i små tasker/penalhuse

med hængelås.

Medicininstruksen er tilgængelig i Bosted System, hvor også utilsigtede

hændelser registreres. Utilsigtede hændelser forekommer sjældent, men

drøftes altid i personalegruppen med henblik på fremadrettet forebyggelse

og læring.

Der er udpeget en medicinansvarlig, som er apoteksuddannet. Majoriteten

af personalegruppen har modtaget medicinkursus.

Pårørende

Den ene pårørende anerkender tilbuddets medicinpraksis i relation til håndkøbsmedicin

og naturlægemidler, men mener at denne besværliggøres, når

egen læge skal inddrages, som også stiller sig undrende herfor.

Ellers giver begge pårørende udtryk for tilfredshed med tilbuddets medicinhåndtering.

Medarbejdere og medarbejderforhold

Generelt, normering, rekruttering

Ledelse

Der er ansat en afdelingsleder. Medarbejdergruppen udgøres pt. af 8 pædagoger,

en pædagogmedhjælper (meritstuderende) samt en husassistent

med børnetimer. Desuden er der ansat en pædagog til varetagelse af

weekendvagter hver 14. dag samt to nattevagter, som begge er uddannede

pædagoger. En pædagogmedhjælper er på uddannelsesorlov.

Der er tre medarbejdere på vagt i tidsrummet 7.00-14.00 og tre medarbejdere

på vagt i tidsrummet 13.45 til hhv. 21.00/21.30 og 22.00. Nattevagten,

som er vågen, møder kl. 22.00 og slutter kl. 07.00.

Medarbejdere og medarbejderforhold

Ledelse og kompetenceudvikling

Ledelse

Der er ikke udformet en virksomhedsplan og en overordnet kompetenceudviklingsstrategi

for Engvejen i henhold til de regionale retningsgivende

dokumenter under DDKM. Der foreligger en kompetenceudviklingspolitik.

Medarbejderne tilbydes MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) en gang årligt,

og afdelingslederen har overvejelser om at implementere GRUS

(GruppeUdviklingsSamtaler). Der foreligger individuelle kompetenceudviklingsplaner

på samtlige medarbejdere.

30 medarbejdere fra hele Engvejen deltager i Studio lll kurser i 2011. En

medarbejder uddannes i Marte Meo-metoden, fire medarbejdere uddannes

som praktikvejledere, og en medarbejder gennemgår den lovpligtige ar-

Side 10


Medarbejdere og medarbejderforhold

Ledelse og kompetenceudvikling

bejdsmiljøuddannelse.

Personalegruppen modtager ekstern supervision fire gange årligt.

Medarbejdere

Medarbejderne giver udtryk for at der er en rimelig adgang til bevilling af

eksterne kurser, som understøtter opgaveløsningen, fx inden for autismeområdet.

Der er ønske om iværksættelse af flere interne temadage, hvor

organisationens egne ressourcepersoner deler af deres viden til den øvrige

medarbejdergruppe, fx i forbindelse med TEACCH. Der er stor efterspørgsel

på den interne Marte Meo-terapeut, og medarbejdergruppen ser derfor

frem til at endnu en medarbejder opnår kompetencer indenfor Marte Meometoden.

Medarbejdere og medarbejderforhold

Arbejdsmiljø og samarbejde internt

Ledelse

Arbejdstilsynet har ved besøg på Engvejen den 25. august 2010 vejledt

tilbuddet om arbejdsstillinger, forebyggelse af vold, trusler og traumatiske

hændelser, introduktion af nyansatte og arbejdsstedet indretning. Arbejdstilsynets

besøg gav ikke anledning til påbud.

Som følge af Arbejdstilsynets vejledning har Engvejen iværksat vejledning i

arbejdsstillinger i samarbejde med regionens HR-afdeling Fysisk arbejdsmiljø,

udformet udførlige og afdelingsspecifikke introduktionsprogrammer

til nyansatte samt omorganiseret tilbuddets arbejdsmiljøarbejde. Tidligere

var der en sikkerhedsrepræsentant på hver afdeling under Engvejen. Nu er

der udpeget to arbejdsmiljørepræsentanter, som dækker samtlige afdelinger.

Ambitionen er at skabe grundlag for et mere sammenhængende arbejdsmiljøarbejde

på tværs af afdelinger med henblik på en systematisk

forebyggelse af vold, trusler om vold og traumatiske hændelser. Tilsynet

modtag på dagen udkast til skemaer for registrering af vold mod medarbejder

og registrering af vold og trusler mellem beboere, samt procedure

håndtering af vold og trusler.

Der foreligger et udkast til en arbejdsmiljøaftale, som forventes endeligt

godkendt på LMU i juni 2011.

På Lucernevej har der i 2010 være en række udfordringer som følge af vold

mod medarbejdere, hvilke påvirkede det psykiske arbejdsmiljø og bidrog til

manglende overensstemmelse i medarbejdergruppen om den pædagogiske

tilgang og en stressbetinget langtidssygemelding. Forløbet har foranlediget

tilknytning af en ekstern konsulent, som særligt fokuserer på det virksomme

samarbejde og trivslen i medarbejdergruppen. Samtidig er opmærksomheden

på trivslen i afdelingen og risikofaktorer i arbejdet med målgruppen

blevet opprioriteret, og indgår som faste drøftelser på personalemøderne

samt i de daglige overleveringer medarbejdergruppen imellem.

I 2010 lå sygefraværet på 6,61% for samtlige afdelinger under Engvejen

og på 9.72 for Lucernevej.

Side 11


Medarbejdere og medarbejderforhold

Arbejdsmiljø og samarbejde internt

Voldsepisoder med fravær anmeldes til EASY (Arbejdstilsynets AnmeldeSystem).

Øvrige voldsepisoder og trusler om vold registres internt, dog undtaget

er episoder, hvor medarbejderne har været udsat fra psykiske belastninger

som følge af trusler om vold og sygemeldes. Disse anmeldes ligeledes

til EASY.

Medarbejdere

Medarbejderne udtrykker l lighed med ledelsen, at der er blevet arbejdet

med at fremme afdelingens interne trivsel og giver alle udtryk for, at de er

”kommet et godt stykke”. De beskriver afdelingslederen, som værende god

til at tage hånd om de organisatoriske og individuelle udfordringer, som

arbejdet med målgruppen afføder. Volds- og trusselsepisoderne bliver registeret,

og forebyggende tiltag bliver iværksat. Den nye arbejdsmiljøorganisation,

hvor arbejdsmiljørepræsentanterne blandt andet jævnligt deltager i

personalemøderne, beskrives som virksom og brugbar.

Side 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!