13.06.2014 Views

Arbejdsklausuler - Region Midtjylland

Arbejdsklausuler - Region Midtjylland

Arbejdsklausuler - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Informationsmøde

24. september 2012 i Viborg

Informationsmøde d. 24. september 2012


Fælles orientering

Udbud

Sociale klausuler

Arbejdsklausuler

Arbejdsmiljø

v/ Bygningschef Klavs Bjerre, Region Midtjylland

2 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Region Midtjylland

Byggeregulativ

Godkendt af regionsrådet d. 21. marts 2012

Tilgængeligt på regionens hjemmeside:

www.byggeri.rm.dk

se under:

vejledninger

3 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Regionen er som offentlig bygherre omfattet af

reglerne i

EU’s udbudsdirektiver

Tilbudsindhentningsloven (”tilbudsloven”)

4 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Disse regler giver mulighed for anvendelse af

følgende udbudsformer:

5 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Tærskelværdier

6 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Valg af udbudsform

Udgangspunkt for udbud i Region Midtjylland:

Offentlig udbud eller

Begrænset udbud med prækvalifikation

Totalentreprise:

Begrænset udbud med prækvalifikation

7 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Entrepriseformer

Rådgivning

Delt rådgivning

Totalrådgivning

Entreprenørydelser

Fagentreprise

Storentreprise

Hovedentreprise

----------------------------------------------------

Totalentreprise

8 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Valg af entrepriseform

Beslutning træffes i programoplægsfasen og afhænger bl.a. af:

Projektets kompleksitet

Projektets omfang

Nybyggeri / ombygning

Opretholdelse af drift i byggeperioden

Krav til tidsplan

Konkurrencesituationen på udbudstidspunktet

9 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Udbudsklausuler

Sociale klausuler:

lære og praktikpladser

Arbejdsklausuler:

danske overenskomst

vilkår

Enten i udbudsbetingelserne eller integreret i

AB ’92 §10

10 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Sociale klausuler

Beslutning i regionsrådet d. 16. november 2011:

Hvis:

- opgaven har en varighed på 6 måneder eller mere.

- der er lønomkostninger på minimum 4 mio. kr.

og/eller en kontraktværdi på minimum 10 mio. kr.


foretages en egnethedsvurdering af opgaven i

relation til krav om lære- og praktikpladser.

11 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Hvis egnet, så:

Omfang:

Krav om at mellem 3 % og 6 % af de

beskæftigede på byggepladsen er lærlinge.

12 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Arbejdsklausuler

ILO-konvention nr. 94:

Der skal i offentlige kontrakter anvendes

arbejdsklausuler, der tilsikrer vedkommende

løn

arbejdstid

andre arbejdsvilkår

der ikke er mindre gunstige end dem der gælder for

arbejde af samme art m.m. på den egn, hvor arbejdet

udføres.

Det vil sige:

som danske overenskomster

13 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Arbejdsmiljø på byggepladser

(flere end 10 personer samtidig)

Arbejdstilsynet:

Bekendtgørelse nr. 1416 om bygherrens pligter.

14 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


DNU:

Bygherrens ansvar og pligter på arbejdsmiljøområdet

Indsætte en arbejdsmiljøkoordinator når projekteringen påbegyndes

Koordinere sikkerhedsarbejdet i projekteringsfasen

Udarbejde en plan for sikkerhed og Sundhed (Byggepladsplan,

Tidsplan, Risikovurdering, Fællesområder mv.)

Forhindre uvedkommendes adgang til byggepladsen

Udarbejde en Journal (service og vedligeholdelse)

Indsætte en arbejdsmiljøkoordinator i byggefasen

Koordinere sikkerhedsarbejdet i byggefasen

Afholde sikkerhedsmøder

Anmelde byggepladsen til At

Være synlig på byggepladsen (kontrol)

Dokumentere arbejdet

15 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


DNU:

Et stort og komplekst byggeri

Komplicerede trafikale forhold

Tæt og etapevist byggeri

Nærhed til følsomme aktiviteter på Skejby Sygehus

Store ombygninger på Skejby Sygehus

Utallige bygherreleverancer

Mange entreprenører på området

Mange kulturer og sprog

Højt byggeri

Meget store fællesområder

16 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


DNU:

Arbejdsmiljømæssig bygbarhed

Fagansvarlige

Gode pladsforhold, tilgængelighed og fremkommelighed

Arbejdsmiljøvenlige og effektive bygge- og arbejdsmetoder

Mulighed for anvendelse af tekniske hjælpemidler

Begrænset samtidighed

Byggematerialer

Service og vedligeholdelse

Byggeleder

Aktivitetsrækkefølge (proces)

Realistisk tidsplan (forceringsmuligheder)

Indretning af byggeplads

Optimerede trafik og logistikforhold

17 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012


Det var generelt om Region Midtjyllands

byggeaktivitet med fokus på

Udbud

Sociale– og arbejdsklausuler

Arbejdsmiljø på de store byggepladser

Tak for opmærksomheden.

18 ▪ Informationsmøde d. 24. september 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!