Untitled - Regional Science Inquiry

rsijournal.eu

Untitled - Regional Science Inquiry

Κείκελα Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο, Σφκνο Η (1), Γεθέκβξηνο 2010 7

Κείκελα Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο, Σφκνο Η, Σεχρνο 2 – Δηζαγσγή

«Καηλνηνκία»- Ζ ιχζε θαη ε πξφθιεζε γηα κηα βηψζηκε Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε;

«Καηλνηνκία» είλαη ην γεληθφ φλνκα πνπ πνιινί δίλνπλ αξρηθά ζηελ αφξηζηε ιχζε πνπ αλακέλνπλ λα

ηνπο νδεγήζεη ζηελ «αλάπηπμε» ή ζηε ζσηεξία απφ κηα «θξίζε». Ζ «θαηλνηνκία» κπνξεί λα έρεη ηε

κνξθή ελφο λένπ ζεζκνχ ή ελφο λένπ πξντφληνο, κηαο λέαο δηαδηθαζίαο ή κηαο λέαο κεζφδνπ. Χο

«θαηλνηνκία» γεληθά λνείηαη ε δηαθνπή κηαο «ζπλέρεηαο» ή κηαο «ζπλήζεηαο». Χο εθ ηνχηνπ, νη

επηπηψζεηο κηαο «θαηλνηνκίαο» δεκηνπξγνχλ ζπρλά φρη κφλν «επραξηζηεκέλνπο» αιιά θαη

«δπζαξεζηεκέλνπο» απνδέθηεο. Οη κελ ηελ νλνκάδνπλ «επθαηξία», «ιχζε», «πξφνδν», «βειηίσζε» ή

απιά «θαηλνηνκία», ελψ νη δε ηελ νλνκάδνπλ «θαηαπίεζε», «ηζνπέδσζε», «νπηζζνδξφκεζε»,

«απεηιή».

Σν δηαδίθηπν πρ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο «θαηλνηνκία» απφ ηηο λεφηεξεο γεληέο, αθνχ θαηαξγεί

νπζηαζηηθά ηα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ζχλνξα κεηαμχ πφιεο θαη ππαίζξνπ θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ,

κεηαηξέπνληαο φιν ηνλ θφζκν νπζηαζηηθά ζε έλα εληαίν ηνπίν, θαη σο «απεηιή» απφ ηνπο γνλείο αθνχ

θέξλεη ηα παηδηά ηνπο ζε επαθή κε άγλσζηα πξφζσπα θαη αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο. Ζ δηάδνζε ηνπ

απηνθηλήηνπ θαη ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ ζηα πξνάζηηα ή θαηακεζήο ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ

νδψλ θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κπνξεί λα ζεσξείηαη κηα λέα «ιχζε» απφ ηνπο πειάηεο

πνπ έρνπλ λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζε κηα λέα απέξαληε πνηθηιία πξντφλησλ ζηελ νπνία έρνπλ εχθνια

θαζεκεξηλή πξφζβαζε, θαη λένο παξάγνληαο «θαηαπίεζεο» απφ ηνπο θιαζηθνχο κηθξν-εκπφξνπο πνπ

ράλνπλ πειάηεο θαη αλαγθάδνληαη λα γίλνπλ αληαγσληζηηθφηεξνη ή λα ζπγρσλεπζνχλ. Ζ ίδξπζε

επίζεο ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηα αζηηθά θέληξα κπνξεί λα ζεσξείηαη

«επθαηξία» απφ λένπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο πνπ ζα βξνπλ λέεο ζέζεηο ή «πξφνδνο»

απφ εηαηξείεο πνπ ζα ηα δνπλ σο απαξρή γηα επέιηθηε ίδξπζε ηερλνβιαζηψλ, θαη «ηζνπέδσζε» ή

«απεηιή» απφ θάπνηνπο δηδάζθνληεο ησλ πθηζηάκελσλ θξαηηθψλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ

ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη ζε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα πξνηεξαηνηήησλ θη αμηψλ.

Δπνκέλσο, ν φξνο «θαηλνηνκία» -θαζψο θαη φιεο νη πξναλαθεξζείζεο εξκελεπηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπίζσο

ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ζε εηζαγσγηθά, αθνχ δελ εθθξάδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα

κηα θπζηθή νληφηεηα, φπσο αξρηθά δίλεη ηελ εληχπσζε, αιιά νπζηαζηηθά έλα ζπλαίζζεκα ην νπνίν

εμαξηάηαη απφ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θάζε απνδέθηε. Δπνκέλσο, ν φξνο «θαηλνηνκία» απνηειεί θαηά

βάζνο έλαλ φξν θαλνληζηηθνχ θαη φρη εκπεηξηθνχ ραξαθηήξα.

Δλψ νη απνδέθηεο κηαο «θαηλνηνκίαο» ζέινπλ λα ηεο πξνζδίδνπλ ηνπο παξαπάλσ ραξαθηεξηζκνχο

αλάινγα κε ην αλ ζεσξνχλ φηη σθεινχληαη ή βιάπηνληαη απφ απηή, νη εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα

πξνζεγγίδνπλ απηή ηελ έλλνηα σο νπδέηεξνη «εηδηθνί» θαη φρη σο παζεηηθνί «απνδέθηεο»,

πξνζπάζεζαλ θαηά θαηξνχο λα ηε κεηαηξέςνπλ ζε κηα εκπεηξηθά πην αληρλεχζηκε θαη κεηξήζηκε

παξάκεηξν. Πνηθίινη δείθηεο θαη εμεηδηθεπκέλνη νξηζκνί πην εκπεηξηθνχ ραξαθηήξα πξνηάζεθαλ γηα

ην ζθνπφ απηφ (π.ρ., χςνο ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα έξεπλα, αξηζκφο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη

παηεληψλ, βηβιηνκεηξηθά ζηνηρεία δεκνζηεχζεσλ).

Χζηφζν, αθαδεκατθνί θχθινη δηαθφξσλ θιάδσλ πξνζεγγίδνπλ θαηά βάζνο δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα

ηεο «θαηλνηνκίαο»: Οξηζκέλνη πνιηηεηνιφγνη ι.ρ. ηελ νξίδνπλ σο ζπλάξηεζε ηεο δύλακεο ελφο θνξέα

λα δηαθφςεη κηα «παξάδνζε» θαη ηεο βνύιεζήο ηνπ λα ην θάλεη, ελψ θάπνηνη νηθνλνκνιφγνη

ζπλεζίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ «θαηλνηνκία» σο ηελ επίηεπμε αλφδνπ ηεο πνηόηεηαο δσήο ρσξίο

αχμεζε ηεο ρξήζεο πφξσλ.

Παξφιν πνπ ν αφξηζηνο θαη θαλνληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο «θαηλνηνκίαο» παξακέλεη έθδεινο θαη

κάιινλ απέρνπκε αθφκε αξθεηά απφ ην ζηάδην ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ θαη ζπζηήκαηνο

δεηθηψλ, ν πξναλαθεξζείο νξηζκφο ησλ πνιηηεηνιφγσλ επηζεκαίλεη ζησπεξά φηη κηα αιιαγή πνπ

ζεσξείηαη «θαηλνηνκηθή» πξνζθξνχεη ζε αληηζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππεξληθεζνχλ κφλν κε ηελ

εθαξκνγή δχλακεο, δειαδή εκπηζηνζχλεο, ζεζκηθήο πίεζεο ή παξνρήο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ.

Υξεζηκεχεη έηζη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληά κηα ελέξγεηα πνπ ζεσξείηαη

«θαηλνηνκηθή» θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηεί γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπίζεο, ν

παξαπάλσ νξηζκφο ησλ νηθνλνκνιφγσλ, θαίλεηαη λα ρξεζηκεχεη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηθέξεηα, ελ αληηζέζεη κε ην πην «δνκεκέλν» θαη αξθεηά

πην θνξεζκέλν ζε πνιηηηθν-δηνηθεηηθή θαη θνηλσληθν νηθνλνκηθή εμέιημε ζχζηεκα ησλ αζηηθψλ

θέληξσλ, ζεσξείηαη έλαο ρψξνο κε κε αμηνπνηεκέλεο δπλαηφηεηεο θαη κε ιηγφηεξα εκπφδηα γηα ηελ

More magazines by this user
Similar magazines