Untitled - AG Neovo Service Website

service.agneovo.com

Untitled - AG Neovo Service Website

Indholdsfortegnelse

Advarsler...................................................................................................................2

Advarsler mht installation ................................................................................2

Advarsler mht tilslutning af strøm ....................................................................2

Advarsler mht vipning......................................................................................3

Advarsler mht vedligeholdelse ........................................................................3

Advarsler mht transport...................................................................................3

Sådan kommer du i gang..........................................................................................4

Pakkeindhold...................................................................................................4

Dele og betjeningsknapper..............................................................................5

Installation .......................................................................................................8

Individualisering af skærmen ..................................................................................10

Indstilling af skærm .......................................................................................10

Sådan vælges skærmstyringsegenskaberne ................................................10

OSD-menuer ................................................................................................. 11

Advarselsmeddelelser og fejlfinding .......................................................................17

Advarselsmeddelelser...................................................................................17

Fejlfinding......................................................................................................18

Tekniske specifikationer..........................................................................................19

Specifikationer...............................................................................................19

Reguleringer ...........................................................................................................20

FCC-overholdelse .........................................................................................20

WEEE............................................................................................................21

Medicinsk produkt .........................................................................................21

1


Advarsler

Advarsler mht installation

• Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

• Installer ikke skærmen i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer udluftningsrør eller

på steder med direkte sollys, megen støv, mekaniske vibrationer og stød.

• Ekstra videoadapter-installation

‣ Sluk for strømmen til skærmen og træk ledningen ud af stikket inden installationen for at

undgå elektrisk stød eller skade.

‣ Installer video-adapteren på en fast overflade. Skærmen kan forårsage skade på person

og ting, hvis den vælter eller tabes.

Advarsler mht tilslutning af strøm

• Forbind til stikkontakt med en korrekt el-ledning.

• Stikkontakten bør være i nærheden af skærmen og let at nå.

• Lad ikke noget hvile oven på ledningen.

• Fjern ledningen fra kontakten i følgende situationer:

‣ Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid.

‣ Hvis el-ledningen er beskadiget.

‣ Hvis skærmen har været tabt eller dækslet er blevet beskadiget.

‣ Hvis skærmen fungerer på en måde, som indikerer, at den behøver et eftersyn.

2


Advarsler mht vipning

Skærmen kan vippes til en passende synsvinkel. Hold med begge hænder øverst oppe og

skub skærmen frem og tilbage, indtil den ønskede vinkel er opnået.

DR-17

Advarsler mht vedligeholdelse

• Rengør dækslet, glasset og betjeningsknapperne med en blød, let fugtig klud med et mildt

rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe eller -pulver eller opløsninger som f.eks.

alkohol og benzen.

• Gnid eller rør ikke skærmoverfladen med skarpe genstande som f.eks. blyanter eller

skruetrækkere. Det kan ridse glasset.

• Der må ikke trænge skarpe genstande eller væske ind gennem ventilationshullerne. Det

kan forårsage brand, elektrisk stød og fejlfunktion.

• Forsøg ikke selv at reparere skærmen. Fjerner du dækslet, udsætter du dig for

højspænding og andre risici.

Advarsler mht transport

• Når du sender skærmen til reparation eller over længere afstande, skal du benytte de

oprindelige indpakningsmaterialer

3


Sådan kommer du i gang

Pakkeindhold

Inden du begynder at bruge skærmen, skal du tjekke, at følgende ting findes i pakken:

• Skærm (*1)

• DC +24V El-adapter (*1)

1. Brug strømadapteren leveret af fabrikanten.

2. Forbind ikke to strømadaptere på henholdsvis DC12V og DC24V til LCD skærmens

strømstik samtidigt.

• El-ledning (*1) (Over 0.75mm * 3C)

• D-sub 15-stikbens VGA-kabel (*1)

• Digitalt DVI-signalkabel (*1)

• S-videokabel (*1)

• CVBS-kabel (*1)

• CD-ROM (*1) • Hurtig-brugsanvisning (*1)

4


Dele og betjeningsknapper

• Ækvipotentiel terminal

Bringer systemets forskellige dele til det samme potentiale.

• Digital-Ind

DVI-D-forbindelsesstik til digital signalindgang

• VGA-Ind

D-sub 15-stikbens forbindelsesstik til VGA-signal.

• CVBS-Ind

Forbindelsesstik til CVBS-signal.

• S-VIDEO-Ind

Forbindelsesstik til S-videosignal.

• DC +24V-strømindgang

Forsyner skærmen med +24V DC-strøm.

5


OP-knap

1. Aktiver skærmstyringsmenuen.

2. Når skærmstyringsmenuen fremkommer, tryk på for at flytte det valgte

element i retning med uret eller fremad.

INDDATA- / NED-knap

1. Når skærmstyringsmenuen fremkommer, tryk på for at flytte det valgte

element i retning mod uret eller tilbage.

Hurtigtast Genvejstaste til valg af input

Ved at trykke på knapperne og samtidigt i 5 sekunder skiftes der

(Hotkey)

mellem automatisk og manuelt valg af input.

Når valget er stillet til manuelt input, trykkes der på for at vælge det

ønskede indgangssignal: D-sub, DVI, CVBS eller S-video. Valget skifter i det

øverste højre hjørne af skærmbilledet.

Knappen Forøg

1. Når skærmstyringsmenuen er aktiveret, tryk på for at bekræfte / gå til det

valgte element.

2. Når skærmstyringsmenuen er aktiveret, tryk på for at forøge værdien på

det valgte element.

Knappen Reducer

1. Når skærmstyringsmenuen er aktiveret, tryk på for at bekræfte / gå til det

valgte element.

2. Når skærmstyringsmenuen er

Knappen Auto / Videofunktion

1. Tryk på for at vælge den foretrukne videofunktion: Bruger, tekst, film, spil

6


eller grafik. Valget skifter i det øverste højre hjørne af skærmbilledet.

2. Tryk på i 3 sekunder for at justere billedpositionen og -ydelsen

automatisk til de mest optimale indstillinger. Det anbefales at trykke på

knappen første gang skærmen anvendes eller hver gang der ændres på

opløsningen og/eller opdateringsfrekvensen på indgangssignalet.

3. Når skærmstyringsmenuen er aktiveret, tryk på for at afslutte menuen

når som helst.

Afbryderknap

Tænd eller sluk for skærmen.

LED-lampe

Angiver skærmens operationstilstand: Grøn for normal tilstand og orange for

strømbesparende tilstand.

7


Installation

Installer skærmen på følgende måde:

Trin 1: Fjern alt indpakningsmateriale samt plaststøvdækslet på skærmoverfladen.

Trin 2: Slå computer og videoudstyr fra og forbind VGA-signalkablet.

• Tilslutning til IBM- eller IBM-kompatibel computer

IBM PC/AT eller kompatibel computer

Til videoudgang

Til skærm

• Tilslutning til videoudstyr med digital kilde

IBM PC/AT eller kompatibel computer Til videoudgang Til skærm

• Tilslutning til videoudstyr med S-videoforbindelsesstik

DVD eller andet videoudstyr

Til skærm

• Tilslutning til videoudstyr med CVBS-jack

DVD eller andet videoudstyr

CVBS

Til skærm

8


Trin 3: Sluk for skærmen og forbind adapteren til denne. Forbind herefter el-ledningen til

adapteren og stikket til stikkontakten.

Til stikkontakt

Til AC-IND

Til skærm

El-ledning

Trin 4: Tænd for computer og videoudstyr. Tryk på -kontakten for at tænde for skærmen.

Trin 5: (Hvis skærmen er forbundet til videoudstyr som f.eks. en DVD- eller VCR-afspiller, skal

du springe dette trin over).

DR-17 LCD-skærmen fungerer bedst med en opløsning på 1280 x 1024. Kontroller, at

din computerskærm er indstillet på 1280 x 1024 pixel og 60Hz. Tryk på AUTO-knappen,

og skærmen optimerer automatisk billedet.

9


Individualisering af skærmen

Indstilling af skærm

I OSD-menuen findes en lang række muligheder, med hvilke du kan indstille LCD-skærmen til

maksimal ydelse.

User Mode:

To allow preferable viewing images for different tasks, users are able to adjust each setting

manually in User mode.

Text/ Movie/ Game/ Graphic Mode:

The four specialised modes have their own pre-arranged settings for optimal viewing within

each application. To better suit users' needs and environments, Brightness Adjustment and

Contrast Adjustment are available for further adjustment (Color temperature is also adjustable

in Text mode).

Vigtigt!

Selvom det er muligt at indstille LCD-skærmen manuelt, anbefaler vi stærkt,

at du bruger auto-indstillingsfunktionen. Den indstiller automatisk

LCD-skærmen til maksimal ydelse. AUTO-indstillingsfunktionen aktiveres

ved et tryk på AUTO-knappen. Vi anbefaler også, at du bruger

auto-indstillingsfunktionen, hver gang du har ændret skærmens opløsning

eller billedgendannelsesfrekvens.

Sådan vælges skærmstyringsegenskaberne

1. trin. Kald skærmstyringsmenuen frem

Tryk på

for at aktivere skærmstyringsmenuen.

DVI / D-SUB

2. trin. Juster indstillingerne

CVBS / S-video

Tryk på for at flytte det valgte element i retning med uret eller fremad.

Tryk på for at flytte det valgte element i retning mod uret eller tilbage.

Tryk på , for at bekræfte det/gå til de valgte elementer.

Tryk på for at forøge værdien på det valgte element.

Tryk på for at reducere værdien på det valgte element.

3. trin. Forlad skærmstyringsmenuen

Tryk på

for at afslutte menuen når som helst.

10


OSD-menuer

VGA-Inddata – indstilling

Lysstyrkeindstilling

Kontrastindstilling

Justering af vandret position

Justering af lodret position

Skarphedsindstilling

Indstilling af OSD-gennemsigtighed

Vigtigt!

Skarpheden kan ikke indstilles, når:

opløsningen er indstillet på 1280*1024, eller

programmet er i tekst-, film-, spil eller grafikmodus.

11


Faseindstilling

Klokkeindstilling

Farvetemperaturvalg

Indstilling af vandret OSD-position

Indstilling af lodret OSD-position

Værktøjsindstilling

Valg af video-modus

Valg af sprog

12


Auto og indgangsvalg

Luk

DVI-Inddata -indstilling

Vigtigt! Når DVI-indgang vælges, er følgende indstillinger ikke mulige: Vandret position,

lodret position, skarphed, fase og klokke.

Lysstyrkeindstilling

Kontrastindstilling

Indstilling af OSD-gennemsigtighed

Farvetemperaturvalg

13


Indstilling af vandret OSD-position

Indstilling af lodret OSD-position

Værktøjsvalg

Valg af video-modus

Valg af sprog

Auto og indgangsvalg

Luk

14


CVBS-inddata / S-VIDEO-inddata -indstilling

Lysstyrkeindstilling

Kontrastindstilling

Farveindstilling

Nuanceindstilling

Sharpness Adjustment

Skarphedsindstilling

Farvetemperaturvalg

Justering af vandret position

15


Indstilling af lodret position

Værktøjsvalg

Valg af sprog

Auto og indgangsvalg

Luk

16


Advarselsmeddelelser

Advarselsmeddelelser og fejlfinding

Hvis denne meddelelse ses på

Tjek disse punkter

skærmen

KAN IKKE VISE INDGANGS-SIGNAL Skærmen accepterer ikke indgangssignalet.

• Tjek, om video-opløsningen og

frekvensområdet er inden for det, der er

angivet for skærmen.

• Se “Tekniske specifikationer” i denne

brugsanvisning for yderligere oplysninger.

INGEN SIGNALINDGANG

Der identificeres ingen signalindgange fra nogen

af indgangsforbindelserne.

Tjek, at computeren og videokilden er tændt.

• Tjek, at signalkablet er korrekt forbundet.

• Tjek, at ingen af signalkablets stikben er

bøjede eller brækkede.

VENTER PÅ AUTOMATISK INDSTILLING Skærmen identificerer indgangssignalet og

indstiller herefter skærmparametrene i henhold

hertil.

• Hele processen tager ca fem sekunder.

• Det anbefales at foretage en automatisk

indstilling ved at trykke på –knappen,

hver gang opløsningen eller

billedopdateringsfrekvensen har været

ændret.

17


Fejlfinding

Symptomer

• Ikke noget billede

• Strømdioden er slukket

• Ikke noget billede

• Strømdioden er ravfarvet

Tjek disse punkter

• Tjek, at der er tændt for skærmen.

• Tjek, at el-adapteren er korrekt forbundet til

skærmen.

• Tjek, at el-ledningen er korrekt forbundet til

el-adapteren.

• Tjek, at el-ledningen er korrekt forbundet til

stikkontakten.

• Tjek, at der overhovedet er strøm i stikkontakten.

Prøv med andet udstyrr.

• Tjek, om PC'en står i standby (flyt musen eller tryk

på en knap for at "vække" PC'en).

• Tjek, om der er tændt for PC- eller videokilden.

• Tjek, om signalkablet er korrekt forbundet.

• Teksten er ikke stabil • Ændr videosignalets opløsning til 1280*1024.

• Tryk på -knappen for at foretage en

automatisk indstilling.

• Indstil klokke og fase i OSD-menuen for at

finindstille (se “Individualisering af skærmen” i

denne brugsanvisning for yderligere oplysninger).

• Skærmbilledet er ikke korrekt • Tryk på -knappen for at foretage en

centreret

automatisk indstilling.

• Der mangler nogle linier • Indstil H-position og V-possition for at finindstille

(se “Individualisering af skærmen” i denne

brugsanvisning for yderligere oplysninger).

• Der er røde, grønne, blå og

sorte prikker på skærmen.

• Der er millioner af mikro-transistorer på en TFT

LCD-skærm. Enhver skadet transistor vil miste en

rød, grøn eller blå plet. Vi accepterer en meget lille

andel skadede transistorer under

produktionsprocessen. Den globalt accepterede

tolerance er tre pletter

18


Tekniske specifikationer

Specifikationer

DR-17

Skærm

Skærmtype

17” TFT LCD

Maks. opløsning SXGA 1280*1024

Pixel-pitch

0,264mm

Skærmfarve 16,2M

Frekvens

(V)

(L)

Maks. pixel-klokke

30KHz~80KHz

56Hz~75Hz

140MHz

Strøm

Styrke 24V / 2,62A

Forbrug


Reguleringer

FCC-overholdelse

Dette udstyr overholder FCC-reglernes afsnit 15. Betjeningsprocedurerne skal opfylde

følgende krav: (1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens og 2) Dette udstyr skal

acceptere enhver modtagen interferens, herunder enhver uforudsigelig interferens, som

muligvis kan opstå.

BEMÆRK: Dette udstyr overholder FCC-reglerne afsnit 15 vedrørende Klasse B digitalt udstyr.

Formålet med disse regler er at skabe rimelig garanti mod skadelig interferens ved

hjemmebrug. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det

ikke installeres og bruges i overensstemmelse med producentens anvisninger, kan forårsage

skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil

opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på

radio- og/eller TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal du forsøge

at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

• Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.

• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

• Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet

til.

• Bed forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker om hjælp.

Advarsel:

Ændringer i eller modifikationer af udstyret uden tilladelse fra en

autoriseret forhandler kan forårsage annullering af udstyrets garanti.

20


WEEE

Information til brugere i EU

Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ved afslutningen af

dets levetid skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Det er dit

ansvar, at elektronisk udstyr bortskaffes på genbrugscentre for på den måde at være

med til bevare de naturlige resurser. Hvert EU-land bør have opsamlingscentre til

genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For information vedrørende

afleveringssteder for elektrisk og elektronisk affald i dit område, skal du kontakte dine

lokale myndigheder eller din forhandler.

Medicinsk produkt

• UDSTYR drevet af en ekstern klasse 1 strømadapter.

• Med hensyn til graden af beskyttelse mod elektrisk stød: Ikke anvendt del.

• Med hensyn til graden af beskyttelse mod indtrængning af vand som detaljeret

beskrevet i den nuværende udgave af IEC: IPX0.

• Med hensyn til graden af udstyrets sikkerhed ved tilstedeværelsen af

BRANDFARLIG ANÆSTETISK BLANDING MED LUFT eller MED OXYGEN

ELLER DITRINOGENOXID: UDSTYR ikke passende til brug ved

tilstedeværelsen af BRANDFARLIG ANÆSTETISK BLANDING MED LUFT

eller MED OXYGEN ELLER DITRINOGENOXID.

• Vedrørende driftsmodus: KONTINUERLIG DRIFT.

• LCD skærmen er beregnet til at skulle vise.

• Denne 17 tommer LCD skærm er beregnet til at bruges som en billedskærm

sammen med elektrisk medicinaludstyr.

• DR-17 opfylder enhedskravene i henhold IEC 60601-1-2. Hvis DR-17 er

forbundet til andre løsninger, skal dette reevalueres.

• Udstyret skal være det eneste konnektor IEC60601-1 godkendte udstyr i

patientens omgivelser.

• Udstyret skal være det eneste konnektor IEC60950-1 godkendte udstyr uden

for patientens omgivelser.

• Det færdige system skal evalueres for overensstemmelse med IEC 60601-1-1.

21

More magazines by this user
Similar magazines