การออกกองทุน EQUITY ETF: โอกาส และขอจํากัด

set.or.th

การออกกองทุน EQUITY ETF: โอกาส และขอจํากัด

ปจจุบันกองทุน ETF เปนที่นิยมอยางกวางขวางในวงการ

ตลาดทุนทั่วโลก โดยมีอัตราการเติบโตแบบสะสมประมาณ

รอยละ 70 ตั้งแตป 2536

Worldwide ETF Growth

Assets Under

Management

# of ETFs

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

600

500

400

300

200

100

0

0

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mar-06 May-06

Assets

0.81 1.12 2.30 5.26 8.23 17.60 39.61 74.34 104.80 141.62 212.02 309.80 416.81 466.43 472.12

(Bln.USD)

# of ETFs 3 3 4 21 21 31 33 92 202 280 282 336 463 500 526

หมายเหตุ: รวมทุกกองทุน ETF ไมเฉพาะแตกองทุน Equity ETF

ที่มา: Morgan Stanley Investment strategies; Bloomberg

2

More magazines by this user
Similar magazines