Læs Produktionsopgørelse 2004 - SFI

sfi.dk

Læs Produktionsopgørelse 2004 - SFI

Dokumentation til årsberetning

Publicerede titler og gennemførte aktiviteter

Alle afdelinger 2004

SFI rapporter

04:01 Bengtsson, Steen (red.): Kommunestørrelsens betydning. Resultater af analyser for

strukturkommissionen.

04:02 Rosdahl, Anders (red.): Virksomhedsrevalidering.

04:03 Clausen, Thomas, Jane Greve Pedersen, Bente Marianne Olsen, Steen Bengtsson:

Handicap og beskæftigelse - et forhindringsløb?

04:04 Ottosen, Mai Heide: Samvær til barnets bedste? Om regler og praksis på samværsområdet.

04:05 Ottosen, Mai Heide: Samvær og børns trivsel.

04:06 Hansen, Hans: Time Series for APW-Calculations. Module for Finland 1994-2001.

04:07 Christoffersen, Mogens Nygaard: Familiens udvikling i det 20. århundrede. Demografiske

strukturer og processer.

04:08 Jørgensen, Martin Sonnefeld: Danske virksomheders sociale engagement.

04:09 Schmidt, Garbi, Vibeke Jacobsen: Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark.

04:10 Deding, Mette Caroline, Kennson Wong: Mænds og kvinders løn. En analyse af løngabet

1997-2001.

04:11 Bjørn, Niels Henning (red.): Bolig, mobilitet og marginalisering på arbejdsmarkedet.

04:12 Pedersen, Lisbeth og Torben Tranæs (red.): Det danske arbejdsmarked. Resultater og

Perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning.

04:13 Christensen, Else: 7 års børneliv. Velfærd, sundhed og trivsel hos børn født i 1995.

1


04:14 Hansen, Hans: Time Series for APW-Calculations. Module for sweden 1994-2001.

04:15 Bach, Henning Bjerregård, Mohammad Azhar Hussain: Arbejdsskader og modtagelse af

velfærdsydelser.

04:16 Møller, Sanne Nissen og Marianne Skytte, Aalborg Universitet: Mit barn er anbragt -

etniske minoritetsforældres fortællinger.

04:17 Egelund, Tine, Anne-Dorthe Hestbæk, Dines Andersen: Små børn anbragt uden for

hjemmet. En forløbsundersøgelse af anbragte børn født i 1995.

04:18 Ploug, Niels, Ingrid Henriksen, Niels Kærgård (red.): Den danske velfærdsstats historie.

04:19 Deding, Mette Caroline, Trine Filges: Derfor flytter vi - Geografisk mobilitet i den danske

arbejdsstyrke.

04:20 Geerdsen, Peter Pico, Jan Høgelund, Mona Larsen: Lukning og indskrænkning af

virksomheder. Konsekvenser af globalisering.

04:21 Lindemann, Andreas, Anne-Dorthe Hestbæk: Slægtsanbringelser i Danmark. En

pilotundersøgelse.

04:22 Rosenstock, Maja, Karen M. Tinggaard, Helle Holt, Søren Jensen: Rummelighedens

rammer. Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller

udviklingshæmning.

04:23 Holt, Helle, Martin Sonnefeld Jørgensen, Søren Jensen, Dorthe Lange, Mona Larsen, Ritt

Nygaard: Virksomheders sociale engagement - Årbog 2004.

04:24 Jørgensen, Martin Sonnefeld: Virksomheders sociale engagement. Årbog 2004 -

sammenfatning.

04:25 Espersen, Laila Dreyer: Fra anbringelse til efterværn. En pilotundersøgelse blandt

sagsbehandlere.

04:26 Rostgaard, Tine: Dagpasning, skole og ældrepleje. Velfærdsydelser i fire europæiske

hovedstæder.

04:27 Larsen, Jørgen Elm: Fattigdom og social eksklusion. Tendenser i Danmark over et kvart

århundrede.

2


04:28 Christensen, Else: 7-årige børn med anden etnisk baggrund. Forældrenes ressourcer,

børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen.

Mohammed Azhar Hussain: Børnefattigdom i Danmark 2002. Tema: Fattigdommens

dynamik.

Videnskabelige artikler

• Christensen, Else og Erik Obel: The Strengths and Difficulties Questionnaire in the Nordic

Countries, Eur J Child Adol Psych, vol: 13, nr: 2.

• Christensen, Else og Inge Lynge: The importance of family to health, development and welfare

of children, International Journal of Circumpolar health, vol: 63, nr: 2.

• Christiansen, Connie Carøe: News Media Consumption among Immigrants in Europe, the

Relevance of Diaspora, Ethnicities, vol: 4, nr: 2, side: 185-207, Sage Publications, London/New

York.

• Christoffersen, Mogens Nygaard og H.D. Poulsen, K. Soothill, A.M. Nielsen:

Langtidseffekter af forældres alkoholmisbrug, et kohortestudie af børn født i Danmark i 1966.

Ugeskrift for læger, vol: 166, side: 3609-3613.

• Datta Gupta, Nabanita og Fannie Mae, Bent Jesper Christensen, Mark Y. An: Multivariate

Mixed Proportional Hazard Modelling of the Joint Retirement of Married Couples, Journal of

Applied Econometrics, vol: 19, nr: 6, side: 687-704, Wiley.

• Filges, Trine og Birthe Larsen: The Impact of Youth Unemployment Policy - A shift of

workers into the skilled labour force, Labour, vol: 18, nr: 3, side: 379-414, Blackwell

Publishing.

• Hohnen, Pernille: Governing by legal obligation or by social responsibility. Does it matter? A

qualitative analysis of individual experiences of corporate employment policies in Denmark and

the Netherlands.. Social Responsibility, vol: 1, nr: 1, Ansted University.

• Hohnen, Pernille: Kvantitative og kvalitative penge blandt fattige forbrugere i Danmark,

Tidsskrift for Antropologi, nr: 47, København.

• Holt, Helle: Corporate Social Responsibility in a Danish Context, Social Responsibility: An

International Journal, vol: 1, nr: 1, Ansted Service Center, Malaysia.

• Jensen, Søren: En model for jobmatchning for job på særlige vilkår, Samfundsøkonomen, nr:

5, side: 48-56, djøf, København.

• Järvinen, Margaretha: Life histories and the perspective of the present, Narrative Inquiry,

side: 45-68, U.S.A.

• Jæger, Mads Meier og Anders Holm: Penge, (ud)dannelse, forbindelser eller brains? En test af

fire forældreressources betydning for unges uddannelsesvalg i Danmark. Dansk Sociologi, vol:

15, nr: 3, side: 67-84, Sociologisk Institut, København.

3


• Kangas, Olli: Institutional development in sickness cash-benefits programmes in 18 OECD

countries, Social Policy & Administration, vol: 38, nr: 12, side: 190-203.

• Kangas, Olli og Antti Parpo, Roibert E Goodin: Temporal welfare state, Journal of Social

Policy, vol: 33, nr: 4, side: 527-548.

• Kvist, Jon: Does EU enlargement lead to a race to the bottom? Strategic interaction among EU

member states in social policy, Journal of European Social Policy, vol: 14, nr: 3, side: 301-318,

• Kvist, Jon: Strategien zur Belebung der skandinavischen Arbeitsmärkte, Geographische

Rundschau, vol: 56, nr: 2, side: 38-42.

• Lausten, Mette og Jens Bonke, Mette Caroline Deding: Female Income Distribution in Europe,

Journal of Income Distribution, vol: 12, nr: 1-2, side: 58-82, Transaction Publishers, Toronto.

• Mik-Meyer, Nanna: Frigørelse eller social kontrol i danske revalideringscentre, Psyke &

Logos, Dansk Psykologisk Forlag, Københavns Universitet.

• Mik-Meyer, Nanna: Problemfastsættelse - en neutral eller kontekstafhængig proces? Vera -

Tidsskrift for pædagoger, nr: 27.

• Olsen, Bente Marianne og Helene Aarseth: Maskulinitet, imagination och livssammanhang,

Kvinnovetenskaplig Tidskrift, vol: 25, nr: 1, side: 27-45, Göteborg.

• Olsen, Henning: De plukkes ikke som blomster på en mark ..., Tendenser i kvantitativ

metodelitteratur vedr. konstruktion og kvalitetssikring af surveydata. Dansk Sociologi, vol: 15,

nr: 1, København.

• Schmidt, Garbi: Islamic Identity Formation among Young Muslims in Denmark, Sweden, and

the United States, Journal of Muslim Minority Affairs, vol: 24, nr: 1, side: 31-45, Carfax,

London.

Bidrag til videnskabelig bog/antologi

• Bengtsson, Steen og Jane Greve Pedersen: Defining disability in applied social research, I:

Exploring the living conditions of disabled people, Studentlitteratur, Lund.

• Bonke, Jens og Elke Koch-Weser: The Welfare State and Time Allocation in Sweden,

Denmark, France and Italy, I: Changing Life Patterns in Western Industrial Societies,

Elsevier, Oxford UK.

• Bonke, Jens og Nina Smith, Nabanita D. Gupta: The Timing and Flexibility of Housework

and Men and Women’s Wages, I: The Economics of Time Use, Elsevier, Amsterdam.

• Clausen, Thomas og Steen Bengtsson, E. Colmorten: Providing Integrated Health and

Social Care for Older Persons in Denmark, I: Providing Integrated Health and Social Care

for Older Persons. A European Overview of Issues at Stake, side: 139-180, Ashgate,

Aldershot.

• Deding, Mette Caroline og Peder J Pedersen, Torben Dall Schmidt: Unemployment in the

Welfare States: Measurement, Search Activity and Income Distribution, I: Social Europe -

Living Standards and Welfare States, side: 146-170, Edward Elgar, Cheltenham.

4


• Egelund, Tine: Beskyttelse af børn, I: Larsen, J.E. & I.H. Møller (red.): Socialpolitik, s.

221-236, Hans Reitzel, København.

• Egelund, Tine: Socialt arbejde, I: Larsen, J.E. & I.H. Møller (red.): Socialpolitik, s.394-

411, Hans Reitzel, Købehavn.

• Fridberg, Torben: Hans Skifter Andersen: Boligorganisationernes brug af vurdering af

reglerne, I: Virkninger af oprykningsretten i almene boliger, pp. 25-32, Erhvervs- og

Boligstyrelsen, København.

Fridberg, Torben: Danskerne og velfærdsstaten, I: Peter Gundelach ( red.): Danskernes

særpræg, pp.119-144, Hans Reitzels Forlag, København.

• Järvinen, Margaretha: Hjælpens univers - et magtperspektiv på mødet mellem klient og

system, I: I: Perspektiver på sociale problemer, red.: Anna Meeuwisse & Hans Swärd, side:

241-260, Hans Reitzel, København.

• Järvinen, Margaretha: Socialt udstødte, I: Jørgen Elm Larsen & Iver Hornemann Møller

(red.): Socialpolitik, side: 207-220, Hans Reitzels Forlag, København.

• Jæger, Mads Meier og Jon Kvist: Pressures on State Welfare in Post-industrial Societies: Is

More or Less Better? I: Making a European Welfare State? Conflicts and Convergences

Over European Social Policy, side: 17-34, Blackwell, London.

• Koch-Nielsen, Inger og Jakob Dalsgaard Clausen: Frivilligt arbejde. I: Danskernes

særpræg, side: 170-188, Hans Reitzel, København.

• Kvist, Jon: Fremtiden nordiske velfærdsmodel i et europæisk perspektiv, I: Hur mår den

nordiska välfärden? Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets årsbok 2004, side: 55-66,

Nordic Council & Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

• Kvist, Jon og Mads Meier Jæger: Det sociale medborgerskab, I: E. Koch & H. Thelle (eds.):

Sociale menneskerettigheder, side: 55-72, Akademisk Forlag, Copenhagen.

• Mik-Meyer, Nanna: Fra person til papir, Diagnosticering af klienter på danske

revalideringscentre. I: Velfærd på Vildspor, Frydenlund, København.

• Munk, Martin D.: Social elimination - uddannelse som ulighed og strukturel homologi, I:

Praktikker i erhverv og uddannelse, 2. udgave, side: 225-271, Frydenlund, København.

• Nilssen, Even og Anders Munk: Romlig segregasjon og marginalisering i danske

byområder, I: Hans Skifter Andersen og Hans Thor Andersen (red.): Den mangfoldige by.

Opløsning, oplevelse, opslitning, Statens Byggeforskningsinstitut, København.

• Pedersen, Lisbeth og Jørgen Søndergaard: The Role of Workfare in the Scandinavian

Model of Social security: Soft Work Incentives, Skill Upgrading or Quality of Life

Improvement for the Disadvcantaged. I: Welfare to Work in Practice, Ashgate, England.

• Pedersen, Peder J. og Nabanita Datta Gupta, Paul Bingley: The Impact of Incentives on

Retirement in Denmark, I: Social Security Programs and retirement around the World, side:

153-234, University of Chicago Press, Chicago.

• Pedersen, Peder J. og Mona Larsen: Pathways to Retirement in Denmark, 1984-2000, I:

Mona Larsen: Retaining Older Workers in the Danish Labour Market, side: 209-251, Aarhus

School of Business, Århus.

5


• Schmidt, Garbi: Sufi Charisma on Internet, I: Sufism in Europe and North America, side:

109-126, Routledge, London.

• Søndergaard, Jørgen og Lisbeth Pedersen: Labour market reforms, Incorporating the

Protagonists at the various Levels, I: E. Honekopp (ed.): Impulses for European

employment policy, impulses for Germany, BMWA, Nürnberg.

Videnskabelig bog

• Egelund, Tine og Ragnar Hauge: Forsknings om vård av unga och vård av missbrukare

finansierat av Statens institutionsstyrelse 1994-2002, Svenske Forskningsråd, Sverige.

• Fridberg, Torben og Mette Lausten: Fleksibel udlejning af almene boliger, Erhvers- og

Boligstyrelsen, København.

• Graversen, Brian Krogh: Employment effects of active labour market programmes: Do the

programmes help welfare benefit recipients to find jobs, Aarhus Universitet, Århus.

• Jacobsen, Vibeke: Young immigrants from the former Yugoslavia, Turkey and Pakistan:

Educational attainment, wages and employment, Handelshøjskolen i Århus,

Handelshøjskolen i Århus.

• Järvinen, Margaretha: Hjemløse flygtninge og indvandrere, Hans Reitzels Forlag,

København.

• Jæger, Mads Meier og Jon Kvist: Changing the social rights and obligations of citizenship

in Europe - The case of unemployment compensation, social assistance, and family benefits

in the 1990s, http://www.issa.int/pdf/initiative/reportsDenmark.pdf, ISSA, Schweiz.

• Koch-Nielsen, Inger og Lucia Caceres: Crisis centers in Denmark, National report,

Internettet.

• Larsen, Mona: Retaining Older Workers in the Danish Labour Market, Handelshøjskolen i

Århus, Århus.

• Madsen, Mikkel Bo og Flemming Troels Jensen, Marius Sylvestersen, Bo Jacobsen,

Claude Vincent: Den vordende demokrat, En undersøgelse af skoleklassen som demokratisk

lærested, sider: 165, Magtudredningen/Aarhus Universitetsforlag, Århus.

• Mik-Meyer, Nanna: Dømt til personlig udvikling, Identitetsarbejde i revalidering,

Sociologi, Københavns Universitet.

• Mik-Meyer, Nanna: Dømt til personlig udvikling, Identitetsarbejde i revalidering, Hans

Reitzel, København.

• Munk, Martin D. og Jakob B. Lind: Idrættens kulturelle pol, En analyse af idrætsfeltets

autonomi belyst ved Pierre Bourdieus metode, Museum Tusculanum, København.

• Munk, Martin D. og Beatrice Schindler, Jens Storm: Identifikation og udvælgelse af ”De

gode eksempler” blandt danske folkeskoler, AKF-forlaget, København.

6


• Rostgaard, Tine: With due care: Social care for the young and the old across Europe,

Syddansk Universitet.

• Rostgaard, Tine: Family Support Policy in Central and Eastern Europe - A Decade and a

Half of Transition, Synthesis Report. The Council of Europe and UNESCO, UNESCO,

Paris.

• Schmidt, Garbi: Islam in Urban America, Muslim Immigrants in Chicago, Temple

University Press, Philadelphia.

• Sloth, Dorthe Agerlund: Færre penge end andre børn, Interviewundersøgelse med børn fra

familier med lav indkomst, Red Barnet, København.

• Winter, Søren og Leif Husted, Eskil Heinesen, Ina Risom Bøge: Kommunernes

integrationsindsats og integrationssucces, AKF Forlaget, København.

Arbejdspapir/working paper

01:2004 Rasmussen, Martin: Pensionisters levevilkår i seks EU-lande.

02:2004 Christensen, Else, Dorthe Agerlund Sloth: Vold mod børn.. En undersøgelse af

omfang og håndtering af fysisk vold mod børn - baseret på litteraturgennemgang og

interview med sagsbehandlere.

03:2004 Rosdahl, Anders: Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner. -en kvalitativ

opfølgning på en kvantitativ benchmarkanalyse

04:2004 Dahl, Karen Margrethe, Sergi Vidal Torre: Udlændinge- og integrations-politik i syv

udvalgte lande. SFI’s bidrag til baggrundsrapport fra Tænketanken om udfordringer

for integrationsindsatsen i Danmark.

4a:2004 Munk, Martin D.: En komparativ statistisk beskrivelse af

befolkningssammensætningen og integrationen i otte lande.

05:2004 Bach, Henning Bjerregård, Mohammad Azhar Hussain: De velfærds- og

arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af arbejdsskader.

06:2004 Møller, Sanne Nissen: Start-OP i Ishøj Kommune. Evaluering af EU-projekt.

07:2004 Jæger, Mads Meier: Evaluering af omprioriteringsloven 2000 for almene boliger.

08:2004 Egelund, Tine, Sanne Nissen Møller: Forebyggende programmer for unge - et

alternativ til anbringelse?

7


09:2004 Møller, Sanne Møller, Tine Egelund: Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet

hos medlemmer af slægten - erfaringer fra USA.

10:2004 Larsen, Jørgen Elm: Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000.

1:2004 Rasmussen, Martin: Trends in disability benefit recipient rates in post industrialised

countries.

3:2004 Weatherall, James: How efficient are municipalities in activating cash-help recipients

in Denmark. Sammen med Tor Beltov, Syddansk Universitet.

4:2004 Deding, Mette Caroline, Mette Lausten: Choosing between his time and her time.

Market work and housework of Danish couples.

5:2000 Høgelund, Jan, Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Anders Holm: Case

management interviews and the return to work of disabled employees.

6:2004 Rasmussen, Martin: Welfare effects of deterence motivated activation policy.

7:2004 Rasmussen, Martin: Economic incentives and individuals choice between welfare

programmes and work in Denmark.

8:2004 Rasmussen, Martin: Economic incentives and disability benefit in Denmark -- Simple

analysis of a homogenous sample.

9:2004 Deding, Mette Caroline, Trine Filges: Change of Job and Change of Residence -

Geographical Mobility of the Labour Force.

10:2004 Deding, Mette Caroline, Trine Filges: Geographical Mobility of Danish Dual-Earner

Couples –The relationship between Change of Job and Change of Residence

11:2004 Deding, Mette Caroline, Mette Lausten, Jens Bonke: Time and Money - Are They

Substitutes?.

.Luxembourg Income Study, Working Paper No. 384 Kangas, Olli, Veli-Matti Ritakallio:

Relative to what? Picture of European poverty measured by regional, national and European

standard.

Forskningsoversigt til Beskæftigelsesministeriet

børnefamilier.

Olsen, Bente Marianne: De travle

8


IZA Discussion Papers

Pedersen, Peder J, Nina Smith, Mariola Pytlikova: Selection or

Network Effects? Migration Flows into OECD Countries, 1990-2000.

Notat Fridberg, Torben, Hans Skifter Andersen: Kommunal boliganvisning i almene

familieboliger –. Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i

almene boliger.

Populærvidenskabelig artikel

• Bengtsson, Steen: Stor eller lille, kommune eller ej, er det fortidens problemer

strukturreformen skal løse? Information, København.

• Bengtsson, Steen: Kommunestørrelsens betydning for sociale opgaveløsninger, pakker vi

politikerne ind i en "saglighed", vi ikke engang selv tror på? Nordisk sosialt arbeid, vol: 24,

nr: 2, side: 149-155, Universitetsforlaget, Oslo.

• Bengtsson, Steen: Er det størrelsen det kommer an på? Jurainformation, nr: 20, side: 12-13,

Jurainformation, København.

• Bonke, Jens: The modern husband/father and wife/mother - how do they spend their time?

sdf-puzzle - European Observatory on the Social Situation, Demography and Family and

Austrian Institute for Family Studies, Vienna.

• Bonke, Jens: Modern man: the slow move towards equality, sdf-puzzle - European

Observatory on the Social Situation, Demography and Family and Austrian Institute for

Family Studies, Vienna.

• Christoffersen, Mogens Nygaard: Sædvaner: moderne familier er ikke spor moderne,

analyse. Politiken, 19/9.

• Christoffersen, Mogens Nygaard: Fra 1800-tals familie til den moderne familie, familien

har forandret sig, men det er ikke gået så galt som mange sociologer spåede. Social

Forskning, nr: 3, SFI, København.

• Damgaard, Bodil: Socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik – en flerstrenget historie, Social

Forskning, nr: 2, SFI.

• Damgaard, Bodil: Legitimitet og enstrengethed, Det Rummelige Magasin (Netmagasin),

nr: 2, Cabi, Århus.

• Deding, Mette Caroline: Mænd tjener stadig mere end kvinder, Social Forskning, nr: 3,

SFI, København.

• Deding, Mette Caroline og Trine Filges: Mobilitet. Familien betyder mere end jobbet,

Politiken.

• Egelund, Tine og Anne-Dorthe Hestbæk: Små børn anbragt uden for hjemmet har store

problemer, Social Forskning, nr: 3, SFI.

9


• Egelund, Tine og Anne-Dorthe Hestbæk: Anbragte børn klarer sig dårligt i skolen, KABU

Nyt, nr: 5, side: 9-11, UFC Børn og unge, Åbenrå.

• Fridberg, Torben og Hans Skifter Andersen: Ventelister får mindre betydning., Boligen,

nr: 7-8, Boligselskabernes Landsforening, København.

• Hestbæk, Anne-Dorthe og Tine Egelund: Små anbragte børn har store problemer,

Socialrådgiveren, nr: 23, København.

• Hussain, Mohammad Azhar og Dorthe Agerlund Sloth: Børn i fattige familier - få ramt

men store afsavn, Social Forskning, nr: 4, SFI, København.

• Høgelund, Jan og Mona Larsen: Danske arbejdere er ikke ramt af globalisering - endnu,

Politiken, analyse, Politiken.

• Jacobsen, Vibeke og Garbi Schmidt: Pardannelse blandt etniske minoriteter, Social

Forskning, nr: 2, Socialforskningsinstituttet, København.

• Jæger, Mads Meier: Sociale uligheder over livsforløbet - stabilitet og forandring,

Tandhjulet, vol: 13, nr: 1, side: 18-19.

• Jørgensen, Martin Sonnefeld: Lønmodtagerne: Positiv udvikling i virksomheders sociale

engagement, Social Forskning, nr: 4, Socialforskningsinstituttet, København.

• Jørgensen, Martin Sonnefeld: Danskerne trækker sig lidt senere tilbage fra

arbejdsmarkedet, Social Forskning, nr: 1, Socialforskningsinstituttet, København.

• Kvist, Jon: Solidariteten gælder kun os selv, Socialrådgiveren, nr: 8, sider: 6-7, København.

• Larsen, Mona og Jan Høgelund: Det danske arbejdsmarked er godt forberedt til

globaliseringen, Social Forskning, nr: 4, SFI, København.

• Lindemann, Andreas: Slægtsanbringelser i Danmark, Social Forskning, nr: 4, SFI.

• Mik-Meyer, Nanna: Hvorfor grines der så meget i det sociale arbejde, Socialrådgiveren,

København.

• Munk, Martin D.: Køn og Marginalisering i Europa, UDSAT, vol: 1, nr: 2, Viden- og

formidlingscenter for socialt udsatte.

• Olsen, Bente Marianne: Fædres orlov - Et spørgsmål om tvang eller trang? Mand nok?

Rapport fra debatmøde om fædres ligestilling afholdt 14. april 2004, Kvindeligt Selskab.

• Olsen, Bente Marianne: Fædres fortællerum, Nationellt seminarium om mansforskning.

Konferens rapport, nr: 1/04, Nationelle sekretariat för genusforskning.

• Ottosen, Mai Heide: ”Barnets bedste” i samværskonflikter, Social Forskning, nr: 02.

• Ottosen, Mai Heide: Børnefamilierne har det jo godt, Kronik. HK-magasinet Delta, nr: 03.

• Pedersen, Lisbeth og Henning Bjerregård Bach: Den kommunale beskæftigelsesindsats -

kan det gøres bedre, Social Forskning, temanummer.

• Pedersen, Lisbeth: 10 års indsats, hvordan virkede den. Social Forskning, nr: 2.

• Pedersen, Lisbeth: Beskæftigelsespolitikkens udvikling og drivkræfter, Nyt fra

Beskæftigelsesministeriet.

• Pedersen, Peder J: Reformer og beskæftigelsesstrategi kan sikre velfærdsstatens

finansiering, Social Forskning, nr: 4, SFI, København.

• Ploug, Niels: Velfærdsstaten - en opgave for EU, JyllandsPosten 26. marts.

10


• Søndergaard, Jørgen: Brugerbetaling - er det svar på velfærdsstatens

finansieringsklemme? FOCUS, København.

• Winter, Søren: Bestemmes kommunernes indsats over for borgerne af politikerne eller

sagsbehandlerne? Social Forskning, Temanummer, Socialforskningsinstituttet, København.

Populærvidenskabeligt bidrag til antologi

• Egelund, Tine og Anne-Dorthe Hestbæk: Forløbsundersøgelser om børn: Om at analysere

børns komplekse udviklingskarrierer, I: Forskning i socialt arbejde - udsatte børn og unge,

UFC, Åbenrå.

• Järvinen, Margaretha: Om praktisk viden og doxa, I: I: På sporet af kundskabens veje i

socialt arbejde, red.: Birthe Gamst, Therese halskov & Brian Lentz, sider: 37-46,

Socialpolitisk Forlag, København.

• Larsen, Mona: "Bløde" jobfaktorer, hvad fremmer og hvad hæmmer lysten til at blive på

arbejdsmarkedet efter 60 års alderen?.I: Efterlønnen - myter og realiteter, AK-Samvirke,

København.

• Ottosen, Mai Heide: Forord, I: C. Sabelström: Fars nye kæreste. En overlevelsesguide for

stedmødre, Lindhardt og Ringhof, København.

• Pedersen, Peder J og Nina Smith: Ved efterlønnens 25-års fødselsdag: En elsket, men

problematisk fødselar, I: Kære samfund. En debatbog i anledning af Jørn Henrik Petersens

60 års fødselsdag., sider: 81-96, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

• Ploug, Niels: Fremtidens velfærdsstat, I: Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen (red) 13

udfordringer for den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

• Ploug, Niels: Efterlønsordningen - velfærdsstatens gøgeunge, I: Anker Brink Lund et.al

(red): Kære Samfund, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

• Stax, Tobias Børner: Copenhagen, I: David Levinson (ed.), Encyclopedia of

Homelessness, Sage Publications, U.S.A.

• Stax, Tobias Børner: Denmark, I: David Levinson (ed.), Encyclopedia of Homelessness,

Sage Publications, U.S.A.

Populærvidenskabelig bog

• Rosenstock, Maja: Særlige seniorer? - hvordan støttes kompetenceudvikling og

fastholdelse af seniorer i staten? SCKK, København.

11


Foredrag og konferencepapers

Bach, Henning Bjerregård:

Foredrag:

• Den danske arbejdsløsheds- og beskæftigelsessituation, SFI, juli.

Bay, Hans:

Foredrag:

• European value map (based on ESS data), RC33 Sixth International Conference on Social

Science Methodology, Amsterdam, Holland, august.

• European value map (based on ESS data), SMAB, Jena University, Tyskland, juli.

• European value map (based on ESS data), Hawaii international conferences, Hawaii, juni.

Bengtsson, Steen:

Foredrag:

• Hvordan ser situationen ud for handicappede, COK, Grenå, januar. Sammen med Stig

Langvad.

• Brugerindflydelse i Danmark, Malmø høgskola, Helsingborg, januar.

• Den kommende strukturreform, FTF, København, marts.

• Forældre til børn med handicap, Lægeforeningen, København, april.

• Forældre til børn med handicap, Malmø høgskola, SFI, maj.

• Udviklingen i førtidspension i Danmark, Arbeidsdepartementet, Oslo, juni.

• Hørehæmmede på arbejdsmarkedet, Catsbjerggård, september.

• Sektoransvar i praksis, CLH og SFI, København, september.

• Er det størrelsen det kommer an på? De nye kommuner, Jurainformation, Nyborg Strand,

oktober.

• Intergrated care - instruments and tools, procare, venezia, oktober. Sammen med Giorgia

Nesti.

• Forskningens rolle i gennomføringen af arbejdslinien, Trygdeetaten, Oslo, december.

• Beskæftigelse af handicappede, Arbejdslivsinstituttet Syd Malmø, Stockholm, december,

sammen med Jane Greve.

• Definition af handicap i Europa, SFI, januar.

Bjørn, Niels Henning:

Foredrag:

• Fremtidens udfordringer, For det danske arbejdsmarked, Mindscope, LO hovedkvarteret,

november.

• The Employment Effect Caused by the Threat of Active Labour Market Policy, Nordisk

Campbell Centre, Admiral Hotel, København, november. Sammen med Lars Pico Geerdsen,

12


Peter Jensen.

Boll, Joachim Lynggaard:

Foredrag:

• De svageste kontanthjælpsmodtagere - barrierer og muligheder, Ribe Amt, Hovborg,

november.

• Inclusion of Disabled Workers: The Danish Experiences with Corporate Social

Responsibility in Social Policy and Social Work, Sosialdepartementet i Norge, Oslo,

februar.

Konferencepapers:

• Resource dependency and institutional perspectives on changing patterns in human resource

policies, The case of corporate social performance in Danish firms. EGOS 2004, European

Group for Organizational Studies, Ljubljana.

Bonke, Jens:

Foredrag:

• Tid og velfærd, Finanssektoren, Skanderborg, august.

• Hvordan bruger vi tiden? Og hvad gør tiden ved os?, Teknologisk Institut, Tåstrup, august.

• Hvordan bruger vi tiden? Og hvad gør tiden ved os?, Teknologisk Institut, Tåstrup, januar.

• Fattigdom i Danmark, Århus kommune, Århus, juni.

• Danskernes tidsforbrug mhp livet i boligen og i byen, Akademiet for de Tekniske

Videnskaber (ATV), Lundtofte, februar.

Konferencepapers:

• Time and Money - are they Substitutes? Twenty-eigth General Conference, International

Association for Reseach in Income and Wealth, Cork, Ireland. Sammen med Mette Lausten,

Mette Deding.

• Stress, Gender and Time Use, XXVI Annual Conference, International Association of Time

Use Research (IATUR), Rome. Sammen med Frederik Gerstoft.

Christensen, Else:

Foredrag:

• Hvad kan forskningen bidrage med - hvor er der huller? Socialministeriets

koncernchefseminar, Sørup Herregard, januar.

• Børnesager - hvad virker - hvad virker ikke? Genfofte Seminarium, Gentofte, februar.

Hvad har udsatte børn brug for fra det offentlig - hvilken reform skal vi have?, Dansk

Socialrådgiverforening, Slagelse, april.

• How can we prevent children to become neglected children?, The Third Nordic Congress on

Child Abuse and Neglect, Åbo Finland, maj.

13


• Is resilience possible for children from families at risk? Results from a longitudinal study

following 5,000 Danish children born in 1995, ENCARE. 1st symposium on Children in

Families with Alcohol Problems, Bad Honnef, Germany, maj.

• Hvordan vold og hvor meget - om begreber, omfang og dansk forskning, Børnerådet og

UNICEF, København, juni.

• Hvem ejer børnene? Hvor går grænsen for, at det offentlige overtager ansvaret for børnene?,

Kursusejendommen Rolighed, Gentofte, juni.

• Evaluering af børnesager., Den Sociale Højskole i Aarhus, Greve, september.

• 7 års børneliv, forældres problemer og børns ressourcer, Børnehjemmet i Uummannaq,

Uummannaq, Grønland, september.

• Skolestart. Hvem har problemer og hvem klarer sig?, Børnehjemmet i Uummannaq,

Uummannaq, Grønland, september.

• 7 års børneliv. Velfærd, sundhed og trivsel hos børn født i 1995, SFI, København, oktober.

• 7 års børneliv. Nyeste data om velfærd, sundhed og trivsel hos børn født i 1995, Kristelig

Forening for Børn og Unge, København, november.

• Vold mod børn. Forekomst og handlingsplan., Folkeuniversitetet, København, november.

• Børns vilkår i familien, Hjerneskadeforeningens Aktive Pårørende Projekt, København,

november.

• Børnelivsundersøgelsen, Skolelæger i sundhedstjenesten, København, København,

november.

Christoffersen, Mogens Nygaard:

Foredrag:

• Social støtte til børn, evaluering af visse forebyggende foranstaltninger, social politisk

forening, nordvest kulturhus, november.

• Risikofaktorer i barndommen og forebyggende foranstaltninger for børn og unge., BUPLs

og SLs Januarkonference på dagbehandlingsområdet, Fåborg Fjord Hotel, januar.

• Risikofaktorer i barndommen og forebyggende foranstaltninger, Sekretariatet for alkohol og

narkotika konsulenter, Middelfart, februar.

• Risikofaktorer i barndommen og evaluering af forebyggende foranstaltninger for børn og

unge, Institut for Folkesundhedsvisdenskab, Københavns Universitet, Teilum Bygningen,

Københavns Universitet, oktober.

• Risiko for selvmordsforsøg blandt unge mennesker, Seminarer i Amter & Kommuner, Hotel

Scandic, Hvidovre, oktober.

• Risiko for selvmordsforsøg blandt unge mennesker., Seminarer i Amter & Kommuner,

Scandic Bygholm Park, Horsens, november.

• Social støtte til børn., Evaluering af visse forebyggende foranstaltninger., Social Politisk

Forening., Nordvest Kulturhus, Bispebjerg., november.

• Risikofaktorer for selvmordsforsøg blandt unge mennesker, Tornbjerg Gymnasium.,

Socialforskningsinstituttet, december.

14


• De mest sårbare børn i velfærdssamfundet, Velfærdskommissionen, København, marts.

Clausen, Thomas:

Konferencepapers:

• Promoting inter-professional exchange: organisational cultures and joint working, Providing

integrated health and social care for older persons - Facing the challenges in Europe,

European Centre for Social Welfare Policy and Research and PROCARE, Venice, italy.

Sammen med Argoud, D., K., Coxon.

Damgaard, Bodil:

Foredrag:

• Strukturreformen – hvad er på spil for beskæftigelsesindsatsen? CABI - Center for Aktiv

Beskæftigelsesindsats, Århus, juni.

• Strukturreformen – hvad er på spil for beskæftigelsesindsatsen? Formidlingscenter Vest,

Frederikssund, september.

• Strukturreformen – hvad er på spil for beskæftigelsesindsatsen? VFU-Storkøbenhavn

(Vejledningsfaglig Udvalg Storkøbenhavn), København, september.

• Strukturreformen. En flerstrenget historie om fortid og fremtid, RAR og VFU Fyn (Fyns

regionale arbejdsmarkedsråd og Vejledningsfagligt udvalg., Odense, november.

Konferencepapers:

• Network governing: A rare occurrence in the network society, International Conference on

Democratic Network Governance, Centre for Democratic Network Governance, RUC, Sorø.

Datta Gupta, Nabanita

Foredrag:

• Gender Differences in the Labour Market, SFI, november.

Konferencepapers:

• New Workplace Practics and the Gender Wage Gap, 2004 EALE annual conference, EALE,

Lisbon, Portugal. Sammen med Tor Eriksson, ASB.

• New Workplace Practices and the Gender Wage Gap, 2004 AEA Conference, AEA, Mons,

Belgium. Sammen med Tor Eriksson, ASB.

• New Workplace Practices and the Gender Wage Gap, CCP Christmas Conference 2004,

CCP, Århus, Denmark.

Deding, Mette Caroline:

Foredrag:

• Mænds og kvinders løn, Segregeringsnetværket, CASA, november.

15


Konferencepapers:

• Choosing between his time and her time, Market work and housework of Danish couples.

IARIW, International Association of Research in Income and Wealth, Cork, Irland. Sammen

med Mette Lausten.

• Change of Job and Change of Residence - Geographical Mobility of the Labour Force,

Geographical mobility and the labour market, Niels Henning Bjørn, Mette Deding og Trine

Filges, SFI. Sammen med Trine Filges.

• Regional Migration in Denmark - the Relationship between Change of Job and Change of

Residence, Geographical mobility and the labour market, Niels Henning Bjørn, Mette

Deding og Trine Filges, SFI. Sammen med Trine Filges.

• Choosing between his time and her time, Market work and housework of Danish couples.

ESPE, European Society of Population Economics, Bergen, Norge. Sammen med Mette

Lausten.

• The Danish Gender Wage Gap - The Effect of Education across Sectors, IAFFE,

International Association For Female Economists, Oxford, Storbrittanien.

Egelund, Tine:

Foredrag:

• Små børn anbragt uden for hjemmet, Dansk Socialrådgiverforening, Ringe, november.

• Små børn anbragt uden for hjemmet, Ballerup kommunes kommunalbestyrelse, Ballerup,

oktober.

• Forløbsundersøgelse af anbragte børn, Oplæg ved konference for socialministerielle

medarbejdere, SFI, København, oktober.

• Små børn anbragt uden for hjemmet, SFI, gå-hjem-møde, SFI, København, oktober.

Sammen med Anne-Dorthe Hestbæk.

• Hvad ved vi om anbringelse uden for hjemmet, Forskningsoversigten om anbringelse uden

for hjemmet og Forløbsundersøgelsen af anbragte børn, Den sociale højskole i Århus,

Videreuddannelsesafdelingen, Århus, oktober.

• Hvad ved vi om anbringelse af børn uden for hjemmet? Danmarks Sygeplejehøjskole,

sundhedsplejerskeuddannelsen, Rigshospitalet, København, april.

• Effekter af anbringelse uden for hjemmet, Socialpolitisk Forening, København, marts.

• Forskning om anbringelse uden for hjemmet, Faggruppen af socialrådgivere på børn- og

familieområdet, Dansk Socialrådgiverforening, Odense, marts.

• Forskning om anbringelse uden for hjemmet, Familieprojektet, København, februar.

Forskning om anbringelse uden for hjemmet med hovedvægt på effekter af anbringelse, Det

Kriminalpræventive Råd, Glostrup, februar.

• Hvad ved vi om anbringelse uden for hjemmet? Rørbæk Centret, Odense, januar.

• Vold mod børn, Oplæg ved Socialministerens forelæggelse af et program til forebyggelse af

vold mod børn, Socialministeriet, København, juni.

16


• Samfundsvidenskabelige perspektiver på socialt arbejde, Samfundsfagslærere ved De

sociale højskoler, Fredericia, december.

• Forudsætninger og hindringer for et evidensbaseret socialt arbejde, Oplæg på kursus for

socialchefer, Den Kommunale højskole, Grenå, marts.

Konferencepapers:

• Forudsætninger og hindringer for et evidensbaseret socialt arbejde, Aktuelle

forskningsmetoder inden for det socialpædagogiske område, Danmarks pædagogiske

universitet, Københvan.

Elgaard, Pia:

Foredrag:

• Hvad virker - Og hvad virker ikke? FORSA, Växja, oktober.

• NC2 Workshop, Campbell Collaboration, Washington DC, februar. Sammen med Merete

Konnerup.

Filges, Trine:

Foredrag:

• Sygedagpenge, SFI, maj.

• Change of Job and Change of Residence - Geographical Mobility of the Labour Force, SFI,

november.

Konferencepapers:

• Is Love All that Matters? ESEM, Stockholm. Sammen med Mette Caroline Deding.

Fridberg, Torben:

Foredrag:

• Danskernes holdninger til velfærdsstaten - komparativt, Folkeuniversitetet i København,

Københavns Universitet, oktober.

• European Social Survey, 26. Symposium i Anvendt Statistik., KU Sociologi, januar.

• European Social Survey, Aalborg Universitet, Aalborg Universitet, marts.

• Introduktion til European Social Survey, Ruc, februar.

• Danskerne og velfærdsstaten, SFI Gå hjem møde, SFI, september.

Geerdsen, Lars Pico:

Foredrag:

• Hvordan måler man effekter af en indsats? Den Sociale Ankestyrelse, oktober.

Graversen, Brian Krogh:

Foredrag:

17


• Effektmåling, Dansk Evalueringsselskab, Radisson SAS Koldingfjord Hotel, Kolding,

september. Sammen med Søren Winter.

Konferencepapers:

• A reappraisal of the virtues of private sector employment programmes, Nordic Conference

on effects of the labour market policy and education, Socialforskningsinstituttet m.fl.,

Gentofte. Sammen med Peter Jensen.

• A reappraisal of the virtues of private sector employment programmes, 18th Annual

Conference of the European Society for Population Economists, European Society for

Population Economists, Bergen. Sammen med Peter Jensen.

• A reappraisal of the virtues of private sector employment programmes, 16th Annual

Conference of the European Association of Labour Economists, European Association of

Labour Economists, Lissabon. Sammen med Peter Jensen.

Gregersen, Ole:

Foredrag:

• Hvordan kan vi måle kvalitet og effektivitet i velfærdsydelserne. Hvor store forskelle er der

på kommunerne, SFI og Den Kommunale Højskole, Den Kommunale Højskole, Grenaa,

januar.

• Organisationsforandring analyseret i et nyinstitutionelt perspektiv, MPP, Roskilde

Universitetscenter, april.

Hestbæk, Anne-Dorthe:

Foredrag:

• Værdier om og ansvar for skolebørn, Svendborg Kommune, Hotel Svendborg, marts.

• Ny viden om anbragte børn, Hvad ved vi på internationalt plan om anbragte børn? Dens

Sociale Højskole i Aalborg, Socialforskningsinstituttet, januar.

• Hovedresultater fra forskningsoversigten om anbragte børn, Socialministeriet, Bella Center,

marts.

• Hovedresultater fra forskningsoversigten om anbragte børn, Socialministeriet, Herning

Kongrescenter, marts.

• Hvad ved vi om anbringelser? Sommermøde for Konservative Folkeparti, Rolighed,

Vedbæk, juni.

• Små børn anbragt uden for hjemmet, Gå-hjem-møde, Socialforskningsinstituttet,

Socialforskningsinstituttet, oktober. Sammen med Tine Egelund.

• Små anbragte børns liv, Hovedresultater fra 1. dataindsamling i forløbsundersøgelsen af

anbragte børn, Aalborg Socialpædagogiske seminarium, Socialpædagogisk Seminarium,

Vejgaard, Aalborg, oktober.

• Kommunerne og den ny viden om anbragte børn, Aalborg Kommune, Socialpædagogisk

Seminarium, Vejgaard, Aalborg, januar.

18


• Hovedresultater fra forløbsundersøgelsen af anbragte børn, Børns Vilkår, Bella Center,

november.

Hohnen, Pernille:

Foredrag:

• Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare States. Oplæg om den kvalitative del

af forskningsprojektet, Velferdsforskningsprogrammet, Nordisk Ministerråd,

Schæffergården, Gentofte, marts.

Konferencepapers:

• I wish I didn’t always have to say no. A qualitative analysis of the social consequences of

limited access to consumption in Scandinavian welfare societies - experiences in families

with small children and limited economic resources. ESA (European Sociological

Association) Workshop on consumption, ESA (KVL), Copenhagen.

Holt, Helle:

Foredrag:

• Get a life engineer! The family friendly workplace - A tool or a barrier for Gender Equality?

EU Equal, Ingeniørforeningen i Danmark og Center for Ligestillingsforskning, RUC, januar.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

DJØF-klubben i Fyns Amt, februar.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

Koommunernes landsforenings DJØF-klub, Kommunernes Landsforening, januar.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

DJØF-tillidsrepræsentantkonference, DJØF, maj.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

Beskæftigelsesministeriet, marts.

• Nye organisationsformer og stress, Sammenhængen mellem organisationsformer og

belastninger på DJØF-arbejdspladser, DJØF, maj.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser, Et

kontor-møde i Finansministeriet, juni.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser, ACklubben

i Folketinget, september.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

Mussmann, Mussmann, september.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

Repræsentantskabsmøde i DJØF-privat, Schæffergaarden, oktober.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

Kontorseminar i Finansministeriet, september.

19


• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

Dansk Magisterforening - arbejdsmiljøkonference, Dansk Magisterforening, november.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser,

DJØF-netværk af kvindelige ledere, DJØF, december.

• Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på DJØF-arbejdspladser, SUstyrelsen,

december.

• Konflikterne mellem arbejdsliv og familieliv, Socialministeriet, marts.

• Konflikterne mellem arbejdsliv og familieliv, Niels Steensens Gymnasium, februar.

• Konflikterne mellem arbejdsliv og familieliv, Farmakonom-foreningen, Kbh., april.

• Konflikterne mellem arbejdsliv og familieliv, Arbejdsmiljøinstituttet-udannelse af

arbejdsmiljø-konsulenter, Arbejdsmiljøinstituttet, februar.

• Virksomheders sociale engagement, Beskæftigelsesministeriet, april.

• Konflikter mellem arbejdsliv og familieliv, Greve Kommune, maj.

• Konflikterne mellem arbejdsliv og familieliv, KL og Lederforum, København, maj.

• Konflikterne mellem arbejdsliv og familieliv, KTO og KL personalepolitisk forum,

Bellacenteret, juni.

• Towards Power, Balancing private life and working life, Der tyske ministerium for kvinder,

børn og unge, Berlin, juni.

• Nordisk Forum - 10 år efter, Det nordiske BRYT-projekt - hvordan ser det ud i dag.,

Nordisk Ministerråd og Ligestillingsafdelingen, Turku, Finland, august.

• Diagnose: Højt sygefravær Behandling: Godt arbejdsliv, Konflikterne mellem arbejdsliv og

familieliv, Randers kommune, november.

• Konflikterne mellem arbejdsliv og familieliv, Dansk Sygeplejeråd, DGI-byen, november.

• Det kønsopdelte arbejdsmarked, LO, Højstrupgaard, Helsingør, november.

Hussain, Mohammad Azhar:

Foredrag:

• Børnefattigdom i danske kommuner 1984-2001, Redd Barna, Norge, Oslo, maj.

Konferencepapers:

• Child Deprivation in the European Union, EPUNet 2004 (Euro Panel Users Network), 2nd

International Conference of ECHP Users, 24-26 June 2004, DIW, Berlin, Tyskland.

Høgelund, Jan:

Foredrag:

• Comparative studies and welfare states in Europe, Ergoterapeut- og fysioterapeutskolen i

Næstved, CVU-syd, november.

• Virker kommunernes indsats i sygedagpengesager?, COK og SFI, Den Kommunale

Højskole i Grenå, januar. Sammen med Claus Christian Jensen, LO.

20


• Langvarigt sygefravær - hvad sker der og hvordan går det?, Odense Kommune, sikrings- og

revalideringssektoren, Odense Kommune, februar.

• Sygefraværspolitik og tilbagevenden til arbejde -, en sammenligning af den danske og

hollandske politik, Dansk Selskab for Arbejdsmedicin (DASAM), Knudshoved, marts.

• Sygefraværspolitik og tilbagevenden til arbejde -, en sammenligning af den danske og

hollandske politik, Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab, Arbejdsmiljøinstituttet, marts.

• Langvarigt sygefravær, Hvad sker der og hvordan går det? Socialforskningsinstituttet, maj.

Sammen med Trine Filges.

• Langvarigt sygefravær. Hvad sker der, og hvordan går det? Socialforskningsinstituttet, maj.

Sammen med Trine Filges.

• Indsatsen i langvarige sygemeldinger: Hvad virker? Brøndby Kommune, november.

• Langvarigt sygefravær. Hvad sker der, og hvordan går det? Green Network, Middelfart

Kommune, december.

Jacobsen, Turf Böcker:

Foredrag:

• Medinddragelse og retssikkerhed i socialt arbejde, Den sociale højskole, Århus, september.

• Retssikkerhed som rationalitetsmyte, Det sociale klagesystem i institutions-etnografisk

perspektiv, Sociologforeningen, København, september.

• Det sociale ankesystem - en retssikkerhedsinstitution?, LO, Helsingør, november.

• Den institutions-etnografiske metode, Sociologisk Institut, København, november.

Jacobsen, Vibeke:

Foredrag:

• Uddannelse og beskæftigelse blandt unge indvandrere. Forskelle på kvinder og mænd, SFI

og segregeringsnetværket, Socialforskningsinstituttet, marts.

• Uddannelse og beskæftigelse blandt unge indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan og det tidligere

Jugoslavien, Netværket for kvinder, køn og arbejdsmarkedet, Socialforskningsinstituttet,

juni.

• Pardannelse blandt etniske minoriteter, Socialforskningsinstituttet,

Socialforskningsinstituttet, juni. Sammen med Garbi Schmidt.

• Pigerne og drengene på arbejdsmarkedet og i uddannelserne, Ligestillingsafdelingen,

København, oktober.

Konferencepapers:

• Overeducation or Undereducation, and the Wages of Young Immigrants in Denmark, 13th

Nordic Migration Conference, AMID (Akadamiet for Migrationsstudier i Danmark),

Aalborg.

• The Spouse as a Bridge to the Labour Market, 13th Nordic Migration Conference, AMID

(Akadamiet for Migrationsstudier i Danmark), Aalborg. Sammen med Niels Henning Bjørn.

21


Jensen, Søren:

Konferencepapers:

• En model for jobmatchning på særlige vilkår, Nationaløkonomisk årsmøde,

Nationaløkonomisk forening, Kolding.

• Jobmatchning for personer med nedsat arbejdsevne, Årsmøde, Nationaløkonomisk

Forening, Koldingfjord Hotel.

Järvinen, Margaretha:

Foredrag:

• At skabe en klient, Forening for forskning i socialt arbejde, Den sociale Højskole, maj.

Jæger, Mads Meier:

Foredrag:

• Den sociale arv i dansk og international belysning, SFI for Odsherred Gymnasium, SFI,

januar.

• Den sociale arv i dansk og international belysning, SFI for Herlev Gymnasium, SFI, februar.

• Den sociale arv i dansk og international belysning, SFI for Langkær Gymnasium, SFI,

februar.

• Den sociale arv i dansk og international belysning, SFI, september.

• De psykologiske konsekvenser ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, SFI og

Socialministeriet, SFI, januar. Sammen med Anders Holm.

• De psykologiske konsekvenser ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, SFI, oktober.

Sammen med Anders Holm.

Jørgensen, Martin Sonnefeld:

Foredrag:

• Virksomheders sociale engagement, Københavns Kommune Malmø Kommune m.fl.,

Malmø, maj.

• Virksomheders sociale engagement, Sønderjyllands Amt/ EU-region Syd, Asskov Højskole,

juni.

• Hvordan virker den nye efterløn?, Nationaløkonomisk Forening, Koldingfjord, januar.

Sammen med Niels Henning Bjørn.

Konferencepapers:

• Hvordan virker den nye efterløn? Nationaløkonomisk Forenings årsmøde,

Nationaløkonomisk Forening, Koldingfjord. Sammen med Niels Henning Bjørn.

Kangas, Olli:

Foredrag:

22


• National data sets on opinion of the welfare state. The case of Finland, European social

policy network, thematic working group, Tilburg, oktober.

• Comments on Anthony Atkinson: Social policy in unifying Europe, National Social Security

Institution, KELA, Helsinki, november.

• The historical development of social policy and new challenges for the welfare state. Master

of European Social Policy - international program, Turku, oktober.

Konferencepapers:

• Using neural computation models as clustering devices in comparative welfare state studies,

ISSA RC 19-meeting, International Sociological Association, Research Committee 19,

Paris. Sammen med Robert Hagfors.

Koch-Nielsen, Inger:

Foredrag:

• Sidste nyt om kortlægning af det frivillige arbejde i Danmark. Kontaktudvalget til det

frivillige arbejde, Kolding, maj.

• Hvordan sikrer vi kvalitet i det frivillige arbejde på ældreområdet,

Omsorgsorganisationernes samråd, Svendborg, august.

• Danskernes særpræg, Værdier og frivilligt arbejde, Folkeuniversitetet, københavn,

november.

• Danskernes værdier og det frivillige arbejde, SFI Gå hjem møde, september.

Ud af hjemløshed, formål og metoder, SFI-netværk for forskere og praktikere på

hjemløshedsområdet, SFI, maj.

Konferencepapers:

• Ud af hjemløshed, foreløbige resultater fra en undersøgelse af 842 hjemløse.

Boligforskningsseminaret, Center for Boligforskning, Statens Byggeforskningsinstitut,

Tisvilde.

• Ud af hjemløshed, foreløbige resultater fra en undersøgelse af 842 hjemløse. seminar i det

nordiske netværk for forskning om hjemløshed, Norges Byggforskningsinstitut, Oslo.

• Profiles and Trends in Danish Homelessness, Boliger og velfærd, Center for boligforskning,

statens Byggeforskningsinstitut, Tisvilde. Sammen med Ivan Christensen.

• Profiles and Trends in Danish Homelessness, Seminar i det nordiske netværk for forskning i

hjemløshed, Norges Byggforskningsinstitut, Oslo. Sammen med Ivan Christensen.

Konnerup, Merete:

Foredrag:

• Nordisk Campbell Center, Fælles seminar COK og SFI, Den Kommunale Højskole, Grenå,

januar.

• Nordisk Campbell Center, SORO & DEVAS, Socialministeriet, Roskilde, januar.

23


• Dokumentation af effekt i den sociale indsats, COK og SFI, Den kommunale højskole,

Grenå, marts.

• Evidensbaseret forskning, Den socialpædagogiske forskningsenhed, dpu, Kbh., april.

Why would a researcher do a Campbell Review, Økonometrisk selskab, Sandbjerg gods,

maj.

• Effekt i den sociale indsats, Amternes socialudvalg, COK/Den kommunale højskole, Grenå,

august.

• Effekt i socialpolitikken, Foreningen af Socialcherfer i Danmark, Middelfart, oktober.

• Evidence-Based Policy & Practice, CRF, Århus Universitet, november.

• Systematic Campbell Reviews - a tool and a vision, Finansdepartementet, Sverige,

september.

• Foredrag om Nordic Campbell Center for det islandske familieråd, Islands Socialminister,

Grand Hotel, Reykjavik, oktober.

• Forskning i Socialt arbejde, Social Ministeriet, Magleås, oktober.

• Hvad virker, KL, Odense Kongrescenter, november.

• Effekt i socialpolitikken, Greve Kommunes Social og Sundhedsforvaltning, Ishøj

Vandrehjem, november.

• Hvad virker, KL, Odense Kongrescenter, november.

• Hvordan laves en systematisk oversigt, workshop, NC2, Admiral Hotel, november.

• Hvordan laves en systematisk oversigt, Afslutning af seminar, NC2, Admiral Hotel,

november.

• Effekt i den social indsats, Amt Kommune samarbejde (AKS), Kolonie Filadelfia,

Vestsjælland, oktober.

• Hvad virker - og hvad virker ikke?, NC2, Landstingssalen, Folketinget, oktober.

• Evidens i velfærd, Mandag Morgens Evidensnetværk, Mandag Morgen, juni.

• Why would a researcher do a Campbell Review, OGs gruppe Socialpolitik og

velfærdsydelser, OG, juni.

• NC2 Status, Internationale Campbell Collaboration, Washington DC, februar.

• Why would a researcher do a Campbell Review, SFI - Ivan Taulovs gruppe Børn,

Integration og Ligestilling, SFI, juni.

• Why would a researcher do a Campbell Seminar, Statens Institut for Folkesundhed, SIF,

marts.

• Why would a researcher do a Campbell Review, Lunds Sociale Højskole, Lund, oktober.

• Nordisk Campbell Center og Reviews, Følgegruppe for CBT på institution, NC2, SFI, juni.

• How to involve users in a Campbell review, NC2, Admiral Hotel, november.

• Hvad virker?, Municipality of Greve, Greve, november.

• Making a Difference - Improving the impact of social research, Social Research Association

Annual Conference, Social Research Association, december.

• Nordisk Campbell Center Litteratursøgning, Campbell Collaboration, Washington DC,

februar.

24


• Virkning, kritisk sans og socialt arbejde, Birkerød Kommune, Børne- og Unge afd.,

Birkerød Kommune, april.

Kvist, Jon:

Konferencepapers:

• Conceptualisation, Configuration, and Categorisation - Diversity, ideal Types and Fuzzy

Sets in Comparative Welfare State Research., Welfare state restructuring: processes and

social outcomes, RC19 annual conference, Paris, France.

Larsen, Mona:

Foredrag:

• Hvordan fastholdes ældre på arbejdsmarkedet?, Det Radikale Venstre, Landstingssalen,

Christiansborg, september.

• Health and retirement, NCRR og SFI, Socialforskningsinstituttet, februar.

Konferencepapers:

• The Impact of Health on Individual Retirement Plans, a Panel Analysis comparing Selfreported

versus Diagnostic Measures. EALE Conference 2004, EALE, Lissabon, Portugal.

Sammen med Nabanita Datta Gupta.

• The Impact of Health on Individual Retirement Plans, a Panel Analysis comparing Selfreported

versus Diagnostic Measures. Seminar, Nationaløkonomisk Institut,

Handelshøjskolen i Århus, Århus. Sammen med Nabanita Datta Gupta.

Lausten, Mette:

Konferencepapers:

• Choosing between his time and her time: Market work and housework of Danish couples,

International Association for Time Use Research - Annual Conference 2004, ISTAT, Rom,

Italien. Sammen med Mette Caroline Deding.

• Time and Money. Are they Substitutes? International Association for Time Use Research -

Annual Conference 2004, ISTAT, Rom, Rom, Italien. Sammen med Jens Bonke, Mette

Caroline Deding.

• The Distribution of Housework and the Persistence of Household Partnerships, International

Association for Time Use Research - Annual Conference 2004, ISTAT, Rom, Rom, Italien.

Sammen med Jens Bonke, Mette Caroline Deding, Leslie Stratton.

Lindemann, Andreas:

Foredrag:

• Om SFI, Falster HF, oktober.

• Om SFI. Introduktion for gymnasieelever, Socialforskningsinstituttet, november.

25


• Om undersøgelsen "Slægtsanbringelser i Danmark", KABU, DGI-byen, september.

Mik-Meyer, Nanna:

Foredrag:

• At skabe en klient, Daghøjskolerne, Kerteminde, januar.

• Revalidering, Coach the coaches, Egtmonthøjskolen, marts.

• mødet med klienten, Psykiatricenter syd, Lolland, marts.

• Klient-medarbejder relationer, Københavns kommune, Grønt jobhus i Sydhavnen, marts.

• Mødet med klienten, Karrebæksminde kursuscenter, marts.

• Klient-behandler relationen, Brande højskole, april.

• Revalidering og aktivering, Fakit, beboerhus ved Nørrebros runddel, april.

• At skabe en klient, Den årlige psykiatridag, Huset i magstræde, april.

• At skabe en klient, Virksomheden Holbæk, Holbæk kommune, april.

• At skabe en klient, Brande Højskole, april.

• At skabe en klient, LVU, april.

• Revalidering, Dansk Socialrådgiver forening, Odense, april.

• Mødet i et psykologisk perspektiv, En sammenslutning vedr. psykiatrien i Jylland, Skive,

april.

• Mødet i et sociologisk perspektiv, Grundtvig højskole, Grundtvig højskole, juni.

• At skabe en klient, Syddansk universitet, Kolding, juni.

• At skabe en klient, Institut for statskundskab, Århus, august.

• At skabe en klient, Den sociale højskole i Odense, september.

• Mødet med klienten i et sociologisk perspektiv, Ranum seminarium, Ranum seminarium,

september.

• Mødet med klienten i et sociologisk perspektiv, Gentofte seminarium, september.

• Dømt til personlig udvikling, sundhedsplejersker i Københavns kommune, Hallerne ved

Hovedbanegården, september.

• Dømt til personlig udvikling, Syddansk universitet, Odense, september.

• Dømt til personlig udvikling, Magisterforeningen, Århus, august.

• Dømt til personlig udvikling, FORSA, DSH i Århus, september.

• Dømt til personlig udvikling, Dansk socialrådgiver forening, Ringsted, december.

• Dømt til personlig udvikling, Den sociale højskole, Esbjerg, december.

• Dømt til personlig udvikling, Ishøj Handelsskole, Ishøj Handelsskole, december.

Munk, Martin D.:

Foredrag:

• Sociologisk Videnskabelighed, Ph.d-kursus, Forskerskole, Sociologisk Institut, Københavns

Universitet/SFI, maj.

26


• Social kapital i social arv forskning og brugen af begrebet hos Coleman, Bourdieu og andre,

Master-uddannelse, DPU, København, februar.

• Uddannelse og social reproduktion (P. Bourdieu). Ph.d-kursus, CBS, Institut for ledelse,

Politik og Filosofi, CBS, København, august.

• Studier af felter (mikro universer) i sociologisk forskning, Ph.d.-seminar, Oslo Universitet,

Oslo, marts.

• Stat-samfund, struktur-aktør problemet, Sociologisk Institut, Københavns Universitet,

København, december.

• Hvad kan en empirisk orienteret sociologisk teori (Bourdieu m.fl.) tilbyde politologisk

forskning? Ph.d.-seminar, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, maj.

• Social marginalisering og relativ autonomi, Københavns Universitet, november.

• The Social Division of Competence in Denmark. Analysis of Danish Data, Uppsala

University, september.

Konferencepapers:

• Family Background and Educational Success in Denmark, Annual Meeting of American

Sociological Association, American Sociological Association, San Francisco.

Olsen, Bente Marianne:

Foredrag:

• Fædres orlov - et spørgsmål om tvang eller trang? Kvindeligt Selskab, Ingeniørsforeningens

Hus, april.

• Normale menn i arbeid og familie: Medvirkende maskuliniteter eller agenter for social

forandring?, Nordisk Mansforskningskonferens. Stockholms Universitet, Stockholm,

november. Sammen med Helene Aarseth. OsloUniversitet.

• Flere mænd på forældreorlov, Ingeniørforeningens Kvindeudvalg, Ingeniørforeningens Hus,

januar.

Konferencepapers:

• Fædres potentialer for tilpasning mellem familie- og arbejdsliv. Workshop. Velferd,

maskulinitet og socsial innovasjon., Nordisk projektgruppe under Nordisk Minister Råd,

Göteborg.

Olsen, Henning:

Foredrag:

• Holdningsbegreber og holdningsmålinger, Aalborg Universitet, Den Sociale Højskole,

januar.

• Kvalitetssikring af kvalitative interviewundersøgelser, AKF, København, februar.

• Kvalitetssikring af surveydata, Handelshøjskolen i Århus, Ebeltoft, april.

27


Ottosen, Mai Heide:

Foredrag:

• Familien i demografisk og kvantitativt perspektiv, Sociologisk Institut, Københavns

Universitet, marts.

• Samvær til barnets bedste? Gå-hjem-møde, Socialforskningsinstituttet, marts.

• Børnehaver med børn, der er handicappede. Masteruddannelsen om handicap, DPU,

september.

Konferencepapers:

• What is best for the child? A social constructivist approach to legal disputes over contact..

International research seminar, University of Trondheim, Røros, Norway.

Pedersen, Lisbeth:

Foredrag:

• Hvad laver forskerne hos SFI, - præsentation af forskningsafdelingen Beskæftigelse og

erhverv, Socialminiateriet, Sørup Herregaard, Ringsted, januar.

• Hvad gør kommunerne for at få de svage ledige ud på arbejdsmarkedet,

Socialforskningsinstituttet og COK, Den Kommunale højskole, Grenaa, januar.

• Beskæftigelsespolitiske udfordringer. Særlige vinkler i forhold til de svageste ledige, FTF,

Hvide Hus, Køge, august.

• Aktiverings- og integrationsindsatsen, - implementering og virkning, HK/Kommunal,

Odense Congress Center, september.

• Lukning og indskrænkning af virksomheder, - konsekvenser af globalisering, Danmarks

Erhvervsråd, Skjoldnæsholm, september.

Pedersen, Peder J.:

Foredrag:

• EU udvidelsen og arbejdskraftens mobilitet, VL døgnet, Danmark, Falkonercentret, januar.

Fremtidens pensionsproblemer, Round Table, Vejle, marts.

• Beskæftigelsesstrategien og velfærdssamfundet i fremtiden, Velfærdsforum, SFI, september.

• Kombination af survey og register data, National Center for register research, Arhus

Universitet, november.

• Bliver der mangel på arbejdskraft i fremtiden? DJØF, Århus, april.

Konferencepapers:

• Selection or Network Effects? Migration Flows into OECD Countries, 1990-2000,

Konference om etniske minoriteter, integration og marginalisering, Forskerskolen om

integration, produktion og velfærd samt SFI, SFI. Sammen med Mariola Pytlikova, Nina

Smith.

28


• Selection or Network Effects? Migration Flows into OECD Countries, 1990-2000,

Immigration in a Cross-National Context: What are the Implications for Europe?

Luxembourg Income Study and Syracuse University, Differdange, Luxembourg. Sammen

med Mariola Pytlikova, Nina Smith.

• Selection or Network Effects? Migration Flows into OECD Countries, 1990-2000, Annual

Meeting, European Society of Population Economics, Bergen. Sammen med Mariola

Pytlikova, Nina Smith.

• Selection or Network Effects? Migration Flows into OECD Countries, 1990-2000, 13th

Nordic Migration Conference, AMID, Aalborg. Sammen med Mariola Pytlikova, Nina

Smith.

• At the Lower End of the Table - Determinants of Poverty among Immigrants to Denmark

and sweden, Rørvig Mødet, Center for Integration og Marginalisering, Rørvig. Sammen

med Björn Gustafsson, Kræn Blume, Mette Verner.

• Welfare and Income Distribution - Social Security and the Elderly in Denmark, International

Social Security Meeting, National Bureau of Economic Research, Harvard, London.

Sammen med Paul Bingley, Nabanita D. Gupta.

• The Selectivity of International Migration - The Scandinavian Case, 13th Nordic Migration

Conference, AMID, Aalborg. Sammen med Marianne Røed.

• What buys Happiness? Analyzing Trends in Subjective Well-Being in 15 European

Countries, 1973-2002, Conference on Happiness Research, University of Trento, Trento,

Italien. Sammen med Nabanita D. Gupta, Christian Bjørnskov.

• Older Workers in Denmark - Employment, Unemployment and Training, More and Better

Jobs for Older Workers, Ministry of Economics and Employment, Germany, Berlin.

Ploug, Niels:

Foredrag:

• Nyere forskning i Social Arv, Årsmøde for distriktssamarbejdet om udsatte børn og unge,

Århus, februar.

• Den moderne velfærdsstat, Forvaltningshøjskolen, Frederiksberg, marts.

• Rummelighed i socialpolitikken, Socialpædagogisk Landsforbund, Herning, marts.

• Transitional Labour Markets, A Part of Active Labour Market Policies, Bertelsmann

Foundation, Berlin, marts.

• Fremtidens velfærdsmodel i Europa, Dansk Industri, Nyborg, april.

• Samfundsfag og matematik, Undervisningsministeriet, Slagelse, april.

• Udfordringer til velfærdssamfundet, Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse,

København, juni.

• Active Labour Market Policies, Diputacio Barcelona, Barcelona, juli.

• Intergenerational Relations, Experiences from the Danish Welfare State, Universidad de

Sabadell, Sabadell, juli.

29


• Developing the Infrastructure Concept for European Comparative Research in the Social

Sciences, The European Commission DG Research, Bruxelles, oktober.

• Prospective Policy Making in Denmark, Bertelsmann Foundation, Berlin, oktober.

• Velfærdsmodeller og fremtidens velfærdssamfund, Nordisk Journalistcenter, Århus,

oktober.

Rasmussen, Lene Kofoed:

Foredrag:

• Udsatte Unge, Sociale Netværk og Integration af Etniske Minoriteter, Allégårdsprojektet:

Konference om arbejdet med anbragte etniske unge, Allégården Ungdomscenter,

Frederiksberg, juni.

Konferencepapers:

• Commuting between Europe and the Middle East., Transnational practice and parents

concern. Europe and the Middle East – An Entente Cordiale, The Nordic Society of Middle

Eastern Studies, Danish Institute for International Studies DIIS.

Rosdahl, Anders:

Foredrag:

• Ikke-vestlige indvandreres integration på arbejdsmarkedet, Danmarks Jurist- og

Økonomforbund, DJØF-Efteruddannelse, DSB Kursuscenter, Østerport, august.

• Virksomhedsrevalidering, Virksomhedsrevalidering som vejen (tilbage) til arbejdsmarkedet,

Storstrøms Amt, Karrebæksminde, september.

• Virksomhedsrevalidering, RevaVest Middelfart, Fyns Amt, Middelfart, september.

• Integrationsindsatsen i 6 kommuner, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration,

Syddansk Universitet, april.

• Virksomhedsrevalidering, Odense Kommune, Odense, maj.

• Revalidering på virksomheder, Sie, Sammenslutningen af Institutioner for

Erhvervshæmmede, Kolding, oktober.

• Virksomhedspraktik som revalideringsmetode, Århus Amt, Center for

Kompetenceudvikling, Århus, november.

Konferencepapers:

• The Social Responsibility of Firms, The international conference: Economic Sociology:

Problems and Prospects., European Sociological Association, Group on Economic

Sociology, University of Crete, Rethymno, Crete, Greece.

Rosenstock, Maja:

Foredrag:

30


• Rummelighedens rammer: Gå-hjem-møde, Ansættelsesmuligheder for personer med

hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning, SFI, november. Sammen med Karen M

Tinggaard.

Rostgaard, Tine:

Foredrag:

• International modeller og socialpolitiske midler i ældreomsorgen, Socialministeriet og

Socialforskningsinstituttet, Socialforskningsinstituttet, februar.

• Kvalitet i ældreplejen, Socialministeriet og Socialforskningsinstituttet,

Socialforskningsinstituttet, september.

• Ældreomsorgen som gør-det-selv projekt? , På vej mod en bedre ældrepakke? –

ældrepakken til eksamen, Ældresagen, Christiansborg, januar.

• Hvem passer børnene – findes der en nordisk model?, Nordisk Socialforsikringsmøde 2004,

Socialministeriet, Marriot, København, januar.

• Frit valg og frihed, Center for Ligestilling for Handicappede, Center for Ligestilling for

Handicappede, København, november.

• The construction of consumerism - Free choice of care for the elderly in Denmark, Care

symposium on consumerism in social policy, Socialforskningsinstituttet, september.

• Omsorg for ældre i Europa, Foredrag for studerende på Sosu i Roskilde,

Socialforskningsinstituttet, Socialforskningsinstituttet, november.

• Work and family – finding a better balance, European Foundation Forum 2004, European

Foundation, Dublin Castle and Loughlinstown House, Irland, november.

Konferencepapers:

• Informalization of home care for elderly in Scandinavia, 17 Nordiske Gerontologiske

Kongres, Nordisk gerontologisk Forening, Stockholm.

Schmidt, Garbi:

Foredrag:

• Islam - religion og identitet, overordnede betragtninger med perspektiver til livet i Danmark,

Landsorganisationen for kvindekrisecentre (LOKK), Kobæk Strand, marts.

• Muslimsk ungdomsaktivisme og identitetsdannelse i Vesten, Minoritetsstudier, Københavns

Universitet, Københavns Universitet, marts.

• Muslimsk ungdomsaktivisme og identitetsdannelse i Vesten, Folkeuniversitetet,

Københavns Universitet, marts.

• Identitetsdannelse og aktivisme blandt muslimer - lokalt og transnationalt, Center for

Mellemøststudier, Odense Universitet, april.

• Islam i Euuropa, Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, januar.

• At være muslim og dansk, Rønde Højskole og Efterskole, Rønde Efterskole, november.

31


• Muslimsk ungdomsaktivisme og identitetsdannelse i Vesten, Institut for religionshistorie,

Københavns Universitet, november.

• Young Muslims in Denmark and the United States, Danish International School (DIS),

Københavns Universitet, november.

• Formation of Transnational Identities among Muslims in Denmark and the United States,

Great Cities Institute, University of Illinois in Chicago, USA, Great Cities Institute,

University of Illinois in Chicago, USA, oktober.

• Islam and the Space of the City, Examples from Chicago and Copenhagen, University of

Loyola, Chicago, USA, University of Loyola, Chicago, USA, oktober.

• Let Them Marry Who They Want, De Paul University, Chicago, USA, De Paul University,

Chicago, USA, oktober.

• Social aktivisme blandt unge muslimer i Danmark, Etnografisk Selskab, Århus Universitet,

april.

• Sex før eller efter ægteskabet, tørklæder eller bar mave?, - Hvilke af dem er udtryk for

selvbestemmelse? Akelin (Akademikere for Etnisk Ligestilling), PH Cafeen, København V,

september.

• Konferencepapers:

Social aktivisme blandt unge muslimer i Danmark, Etnografisk Årsmøde, Etnografisk

Selskab, Århus Universitet.

• The Right to Choose, Patterns of Partner Choice among Ethnic Minorities in Denmark. 13th

Nordic Migration Conference, Ålborg Kultur og Kongrescenter.

• Let Them Marry Who They Want, On Religion, Nationalism and Transnationalism in

Denmark. The Rights of Religious Minorities, Odense Universitet.

Schultz, Flemming:

Foredrag:

• Examples of Research Utilisation in Social Work in Denmark, NC2, Admiral Hotel,

november.

• Examples of research utilisation in social work in Denmark, IMS & SCIE joint expert

seminar, Stockholm, juni.

• NC2 User Group Workshop, Campbell Collaboration, Washington DC, februar. Sammen

med Merete Konnerup.

Stax, Tobias Børner:

Foredrag:

• Hvordan er vilkårene for de udsatte grupper? SFI og Center for Offentlig

Kompetenceudvikling, Grenå, januar.

• Samfundets udstødte, for farmakologer på efteruddannelse, januar.

32


• Casestudier, for sundhedsplejersker i Københavns Kommune, Københavns Kommune,

oktober.

• Casestudier, for sygeplejersker fra psykiatriske afdelinger rundt om i Danmark, november.

Konferencepapers:

• Kvalitative metoder til undersøgelse af hjemløshed, netværksseminar i London med

internationale hjemløshedsforskere, London

• Kvalitative metoder til undersøgelse af hjemløshed, Et EU projektseminar med

internationale hjemløshedsforskere, SFI.

Søndergaard, Jørgen:

Foredrag:

• Hvordan skal rammerne for sundhedsvæsenet se ud i fremtiden - og hvordan kan det i givet

fald påvirke opgaveløsningen? Dansk Sygeplejeraad, Hotel Nyborg Strand, januar.

• Fremtidens kommunestruktur og Trekantsamarbejdet, Trekantområdet Danmark,

Torvehallerne, Vejle, januar.

• Strukturkommissionens anbefalinger, FOCUS, Dampfærgevej 22, København, februar.

• Struktur- og velfærdskommisionen, ISS, København, februar.

• Strukturkommissionens forslag på beskæftigelsesområdet, ASE, Frederiksberg, februar.

• Strukturkommissionens forslag på trafikområdet, Transportøkonomisk Forening, marts.

• Strukturkommissionens anbefaling på beskæftigelsesområdet, Arbejdsmarkedsrådet,

København, marts.

• Kommunalpolitisk råderum, dokumentation og statslig styring, KL, Scandinavian Congress

Center, Århus, marts.

• Den kommunale opgaveløsning og konsekvenser for strukturreformen, Cowi A/S, Kongens

Lyngby, marts.

• Strukturkommissionens betænkning og det kommende reformarbejde, VL-42, KL-Huset,

København, april.

• Strukturkommissionens anbefalinger, Greve Rotary, Greve Gymnasium, april.

• Den fremtidige beskæftigelsesindsats i Danmark, Arbejdsmarkedsstyrelsen, DGI-byen,

København, maj.

• Strukturkommissionens arbejde og betydning for de sociale ankeinstansers fremtid,

Ankestyrelsen, Hindsgavl, Middelfart, juni.

• Den kommunale opgaveløsning og konsekvenser for strukturreformen, Chefforsamlingen i

Horsens Kommune, Horsens Rådhus, august.

• Velfærd og arbejdsmarked - behovet for reformer, DJØF, DSB Kursuscenter, Østerport,

august.

• Pejlemærker for fremtidens pension, ATP, Diamanten, september.

• Velfærd og fremtidens forventninger til offentlig service, Horsens Kommune, Sundheds- og

socialforvaltningen, Schur Konference Center, Glud v/Horsens, september.

33


• Velfærdskommissionen, Finansforbundet, Hotel Nyborg Strand, oktober.

• Velfærdskommissionen, VL-gruppen, Elikofor, oktober.

• Velfærdskommissionen, Ungdomskonventet, København, oktober.

• Velfærdskommissionen, ATP, ATP-Huset, november.

• Strukturkommissionen, PEN-SAM, Farum, november.

• Høring om velfærdskommissionens debatoplæg, AOF, Odense, november.

• Er der råd til handicap? Debatdag om fremtidens velfærd, De Samvirkende

Invalideorganisationer & Egmont Højskolen, Egmonst Højskolen, Odder, november.

• Velfærdskommissionen, Det Radikale Venstre København & Frederiksberg, Nyborg Strand,

november.

Winter, Søren:

Foredrag:

• Bestemmes kommunernes indsats over for borgerne af politikerne eller sagsbehandlerne?,

En undersøgelse af integrationssagsbehandlingen, Socialchefkredsforeningen i Århus amt,

Hornslet, marts.

• Sagsbehandlingen i kommunerne vedr. integrationsloven, Hvorfor så store forskelle?, Den

kommunale Højskole og Socialforskningsinstituttet, Den kommunale Højskole i Grenå,

januar.

• Sammenhængen mellem kommunernes integrationsindsats og integrationssucces,

Integrationsministeriet, København, januar.

• Sagsbehandlingen i kommunerne vedr. integrationsloven, Hvorfor så store forskelle?, Århus

Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen, Århus, januar.

• Sagsbehandlernes arbejde påvirker deres sagsbehandling, En undersøgelse af kommunernes

administration af integrationloven, Danmarks Radio - Orientering, København, januar.

• Styring, organisering og implementering, Socialministeriets Ældrekontor og SFI, februar.

• Forklaringer på sagsbehandleradfærd i integrationsindsatsen, Integrationsministeriet,

København, februar.

• Borgernes holdninger til offentlige udgifter og deres finansiering, samt betingelser for

reformer, Velfærdskommissionen, København, marts.

• Sammenhængen mellem integrationsindsats og integrationsucces og forklaringer af

variationer i sagsbehandlingen, Integrationsministeriet, København, marts.

• Sagsbehandleradfærdens betydning for kommunernes integrationsindsats, HK Kommunal,

Odense Congress Center, Odense, september.

• På vej mod et enstrenget system, - i beskæftigelsespolitikken, DJØFS Efteruddannelse, DSB

Konferencecenter, Østerport, august.

• Sagsbehandling, Socialministeriets Ældrekontor og SFI, oktober.

• Implementering og effekter af Integrationsloven i kommunerne , Beskæftigelsespolitisk

Forskernetværk, DGI-byen, København, oktober.

34


• Evalueringsmetoder, Århus Kommune - Den særlige arbejdsgruppe vedr. sårbare børn,

Rådhuset, Århus, oktober.

• Implementeringsperspektiver, - med særlig henblik på markarbejderadfærd, Århus

Kommune - Den særlige arbejdsgruppe vedr. sårbare børn, Rådhuset, Århus, oktober.

• Politisk lederskab i forhold til sagsbehandling, - forskningsresultater vedr.

integrationsindsatsen, Kommunernes Landsforening, Odense Congress Center, Odense,

november.

• Hvad kan vi lære af den første effektmåling af kommunernes integrationsindsats?,

Integrationsforum Fyn, Beredskabsstyrelsen i Middelfart, december.

• Sagsbehandleradfærdens betydning for kommunernes integrationsindsats,

Integrationsministeriet, Syddansk Universitet, Odense, april.

Arrangement af konference

• Effects of labour market programmes and education, 26.-28.2., Schæffergaarden i Gentofte:

Niels Henning Bjørn. Sammen med: Susanne Ackum, Hege Torp, Rooppe Uusitalo.

• Retirement and Pension Research Workshop, 24.2., Socialforskningsinstituttet: Niels Henning

Bjørn. Sammen med: Mona Larsen, Paul Bingley.

• Geographical mobility and the labour market, 1.11., SFI: Mette Caroline Deding. Sammen med:

Niels Henning Bjørn, Trine Filges.

• Using Research in Practice, 9.-10.11., SFI: Pia Elgaard.

• Review Master Class, januar, SFI: Pia Elgaard.

• Systematic review workshop Issues in analysis for systematic reviews, maj, SFI: Pia Elgaard.

• Hvordan arbejder Nordisk Campbell Center med evidensinformeret politik og praksis, 25.10.,

SFI: Pia Elgaard.

• What Works? 11.-12.11., Admiral Hotel: Pia Elgaard. Sammen med: Flemming Schultz, Kirsten

Hagen, Merete Konnerup.

• Dialogseminar med Socialministeriets ældrekontor, 17.2., SFI: Ole Gregersen.

• Dialogseminar med Socialministeriets ældrekontor, 1.10., SFI: Ole Gregersen. Sammen med:

Tine Rostgaard.

• Dialogseminar med Socialministeriets center for Pension, økonomi og internationale forhold,

19.10., SFI: Ole Gregersen. Sammen med: Jens Bonke, Lars Pico Geerdsen.

• Dialogseminar med Socialministeriets kontor for udsatte grupper, 17.12., SFI: Ole Gregersen.

Sammen med: Inger Koch-Nielsen.

• Netværkseminar: Dansk samfundsvidenskabelig ældreforskning, 28.-29.10., Hotel Storebælt,

Nyborg: Ole Gregersen. Sammen med: Eigil Boll Hansen, AKF

• Ethnic Minorities, Integration and Marginalization, 26.-27.2., Socialforskningsinstituttet:

Margaretha Järvinen.

35


• NC2 Methods Network Workshop, 10.11., SFI: Merete Konnerup.

• Det kommunale råderum, 21.-23.1., Den Kommunale Højskole, Grenå: Birgitte F Langkilde.

Sammen med: Jørgen Søndergaard og Den Kommunale Højskole.

• Sociologisk Videnskabelighed, ph.d.-kursus i Forskerskolen, 24.-25.5, SFI: Mikkel Bo Madsen.

Sammen med: Heine Andersen, Sociologisk Institut.

• Mænds stemmer i ligestillingsdebatten, 21.9., SFI: Bente Marianne Olsen.

• Åbningskonference for BPFnet (Beskæftigelsespolitisk Forksningsnetværk), 6.10., København:

Bodil Damgaard Pedersen. Sammen med: Jacob Torfing, RUC, Mikkel Mailand, FAOS,

Flemming Larsen, AUC.

• European Panel User Net Conference, 23.-27.6., Berlin: Peder J Pedersen. Sammen med: A.

Schizerotto, E. Marlier, J. Frick, R. Muffels, J. Gershuny.

• Ethnic minorities, ”ghettorization”, and integration, 2.12, SFI: Lene Kofoed Rasmussen.

Sammen med: Garbi Schmidt, Inger Koch-Nielsen.

• Care symposium: Consumerism in care for the elderly, 30.9., Socialforskningsinstituttet: Tine

Rostgaard.

• 13th Nordic Migration Conference, 18.-20.11., Ålborg Kultur og Kongrescenter: Garbi Schmidt.

Sammen med: Peder J. Pedersen, Hans Hummelgaard, Michael Rosholm, Ruth Emerek, Ulf

Hedetoft.

• National Hearing on evidence-informed policy and practice within social and welfare policy,

4.10., Christiansborg: Flemming Schultz.

• EU projektseminar - titel, varighed og int. deltagelse skal undersøges, ??.04. til ??.04., SFI:

Tobias Børner Stax.

Gæsteforskerbesøg på SFI

• Assistant professor Guifen Luo. Renmin University Pejing. Presentation of the transformation

of Chinese social policy.1 uge: Olli Kangas.

• Professor Christopher Winship. Harvard University, Department of Sociology. Oplæg om Race,

Religion, (Inequality) and Inner City Youth Violence; Education, Mental Ability and Family;

Counterfactual Models samt kommentering af papers.1 uge: Martin D. Munk.

• Professor Steve Morgan. Cornell University, Department of Sociology. Oplæg om Social Class,

Rent Destruction, and the Increase in Earnings Inequality; Strategies and Techniques for

Estimating Causal Effects samt kommentering af papers.1 uge: Martin D. Munk.

• Soonman Kwon. University of Seoul, Korea. Netværk og undersøgelse af dansk ældreopleje. 2

uger: Tine Rostgaard.

• Pr. Thomas Faist. Bremen Universitet. Seminarrække og gæsteforelæsning. 1 uge: Garbi

Schmidt.

36


• Adjunct Professor Linda Fair. Ruthgers Universitet, U.S.A. Indsamling af data til ph.d. samt

samarbejde med instituttets forskere.13 uger: Garbi Schmidt.

• Professor Peter J. May. Department of Political Science at University of Washington in Seattle,

USA. Projektsamarbejde og planlægningsmøde.1uge: Søren Winter.

Udstationeringer

• University of Central Florida, Orlando, USA. Projektforberedelse Ph.d.1 uge: Joachim

Lynggaard Boll.

• The institute for fiscal studies, London. Samarbejde.1 uge: Lars Pico Geerdsen.

• Canada og USA. Ophold ved Harvard University (C. Winship) og Cornell University (Steve

Morgan) for at udbygge netværk og publiceringsmulighed. 5 uger: Martin D. Munk.

• Chicago. Faglig sparring med forskere ved tre universiteter samt foredrag.1 uge: Garbi Schmidt.

• UPF Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanien. Ph.d., uddannelse og netværk. 20 uger:

Cecilie Dohlmann Weatherall.

• Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, Spanien. Uddannelse, Netværk og Forskning. 52 uger:

James Weatherall (Ph.d.).

Medlemskab af redaktioner, redaktionskommitteer eller

referee ved videnskabelige tidsskrifter

• Referee ved Electronic International Journal on Time Use Research, Lüneburg: Jens Bonke.

• Referee ved Acta Sociologica, København: Jens Bonke.

• Medlem af board of editors for tidsskriftet International Journal of Social Welfare, Oxford og

Boston: Tine Egelund.

• Medlem af refereekorpset ved tidsskriftet Nordisk Sosialt Arbeid, Oslo: Tine Egelund.

• Referee for tidsskriftet Norsk Sosiologi, Oslo: Tine Egelund.

• Referee for Industrial and Labor Relations Review, Ithaca, NY: Nabanita Datta Gupta.

• Co-editor of special issue of the Journal of Applied Econometrics, U.S.A.: Nabanita Datta

Gupta.

• Reviewer for World Bank, Washington D.C., USA: Nabanita Datta Gupta.

• Medlem af redaktionen af tidskriftet VERA - tidsskrift for pædagoger, København: Anne-

Dorthe Hestbæk.

• Referee ved Tidsskrift for Arbejdsliv, Tidsskrift for Arbejdsliv: Helle Holt.

• Medlem af international editorial board, International Journal: Community, Work & Family:

Helle Holt.

• Medlem af redaktionen for Socialvetenskaplig tidskrift, Sverige: Margaretha Järvinen.

37


• Tidsskriftet Distinktion, Århus: Margaretha Järvinen (medlem af redaktionspanelet), Martin D.

Munk (referee).

• Medlem af redaktionspanelet for tidsskriftet Social Kritik, København: Margaretha Järvinen.

• Referee for tidsskriftet Symbolic Interaction, U.S.A.: Margaretha Järvinen.

• Referee for tidsskriftet Qualitative Sociology, U.S.A.: Margaretha Järvinen.

• Referee for tidsskriftet Addiction Research and Theory, England: Margaretha Järvinen.

• Referee for tiddskriftet Journal of Scandinavian Studies of Criminology, Sverige: Margaretha

Järvinen.

• Referee for tidsskriftet Socialvetenskaplig tidskrift, Sverige: Margaretha Järvinen.

• Member of editorial Board European Sociological Review, Bamberg: Olli Kangas.

• Member of editorial Board Journal of European Social Policy, Bath: Olli Kangas.

• Referee for articles submitted to European Sociolgical Review (1) and European Journal of

Social Policy (2), Bamber and Bath: Olli Kangas.

• Member of editorial Board European Sociological Review, Bamberg: Olli Kangas.

• Medlem af editorian advisory board på Evidens and Policy, ESCR - Center for Evidensbased

Policy and Practice. Queen Mary, University of London: Merete Konnerup.

• Referee, Politologiske Studier, Statskundskab, Københavns Universitet: Martin D. Munk.

• Referee, Dansk Sociologi, København: Martin D. Munk.

• Medlem af redaktionen af forskningstidsskriftet: Kvinder, køn og forskning., Sociologisk

Institut, KU.: Bente Marianne Olsen.

• Referee for Norges Forskningsråd, Oslo: Peder J Pedersen.

• Referee Riksbankens Jubilæumsfond, Stockholm: Peder J Pedersen.

• Samfundsøkonomen, medlem af redaktionspanelet, København: Niels Ploug.

• International Social Security Review, editorial board og referee, Geneve: Niels Ploug.

• Dansk Sociologi, København: Niels Ploug, Garbi Schmidt (referee), Mai Heide Ottosen

(redaktionsmedlem).

• Referee for American Journal of Sociology, U.S.A.: Garbi Schmidt.

• Referee for Journal of Contemporary Sociology, U.S.A.: Garbi Schmidt.

• Redaktionsmedlem på Tidsskrift for Migrasjonsforskning, Norge: Garbi Schmidt.

• Medlem af redaktionsudvalget for Nationaløkonomisk Tidsskrift, København K: Jørgen

Søndergaard.

• Medlem af redaktionskommitteen for Tidskriftet Politica, Århus: Søren Winter.

• Referee ved Journal of Policy Analysis and Management, USA: Søren Winter.

• Referee ved Journal of Public Administration Research and Theory, USA: Søren Winter.

Deltagelse i udvalg og netværksaktiviteter

38


Udvalg nedsat af ministerier:

• Arbejdsgruppe vedr. Beslutningsforslag B77 vedr. analyse af procedurer i børnesager,

Socialministeriet: Søren Winter.

• Arbejdsgruppen for Forskningsinfrastruktur - AFI, Ministeriet for videnskab, teknologi og

udvikling: Niels Ploug.

• Arbejdsgruppen vedr. samfundsvidenskabelige uddannelser, Ministeriet for videnskab,

teknologi og udvikling: Lisbeth Pedersen.

• Bestyrelsen i Center for frivilligt socialt arbejde, Socialministeriet: Inger Koch-Nielsen.

• Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg, Beskæftigelsesministeriet: Anders Rosdahl.

• Forskernetværk til KABU-projektet, Socialministeriet: Else Christensen.

• IT-chef koncernsamarbejde, Socialministeriet: Anders Tandrup.

• Koncernledelsen, Socialministeriet: Jørgen Søndergaard og Birgitte Langkilde.

• Koordinationsudvalget for Registerforskning - KOR, Ministeriet for videnskab, teknologi og

udvikling: Niels Ploug.

• Referencegruppen i børn og ungeprojektet under Den Digitale Task Force, Socialministeriet:

Else Christensen.

• Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofte (RCT), Udenrigsministeriet: Ivan Thaulow.

• Samarbejdet mellem SFI og Socialministeriets departement (ad hoc samarbejde og udvikling af

den faglige dialog), Socialministeriet: Ole Gregersen.

• Statens samfundsvidenskabelige forskningsråd, Ministeriet for videnskab, teknologi og

udvikling: Niels Ploug.

• Tænketank om flere kvinder i forskning, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling:

Lisbeth Pedersen.

• Velfærdspolitisk Forskningskonsortium (POWER), Socialministeriet: Søren Winter.

• Videnskabsministeriets referencegruppe vedrørende forskningsinfrastruktur, Ministeriet for

videnskab, teknologi og udvikling: Niels Ploug.

• Udvalg for udredning af børn og forældres retssikkerhed i udsatte familier, Socialministeriet:

Else Christensen.

Andre danske udvalg og forskernetværk:

• AE-rådet: Niels Ploug.

• Akadamiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID): Vibeke Jacobsen.

• Arbejdsgruppen vedrørende forskningsprogrammet om social arv: Niels Ploug.

• Arbejdsliv-familieliv - Teknologirådet: Jens Bonke.

• Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring: Jørgen Søndergaard.

• ATP: Jørgen Søndergaard.

39


• BPFnet (Beskæftigelsespolitisk Forskningsnetværk), (BPFnet er finansieret af

Beskæftigelsesministeriet, men uafhængigt heraf): Bodil Damgaard Pedersen, Søren Winter.

• Bestyrelsen i Dansk Etnografisk forening: Pernille Hohnen.

• Center for Demokratisk Netværksstyring, RUC: Bodil Damgaard Pedersen.

• Center for Studier i Arbejdsliv: Helle Holt.

• Center for ledelse kommunikationschefnetværk: Ulla Dyrborg.

• Danmarks Pædagogiske Universitets repræsentantskab: Niels Ploug.

• Danmarks Statistiks forskningsudvalg: Lisbeth Pedersen.

• Dansk Olie og Naturgas A/S: Jørgen Søndergaard.

• Det rådgivende udvalg for Dansk Center for Forskningsanalyse: Ole Gregersen.

• Det socialpædagogiske forskernetværk, DPU: Anne-Dorthe Hestbæk.

• Ekspertpanelet vedr. Carebase: Ole Gregersen.

• Erfa-gruppe Dansk og international forskningskommunikation: Kirsten Hagen.

• Foreningen Grønlandske Børn. Bestyrelsen: Else Christensen.

• Forening for forskning i socialt arbejde (FORSA): Merete Konnerup, Margaretha Järvinen

(medlem af bestyrelsen).

• Forskningsnetværk i forbindelse med forskningsprogrammet om social arv: Else Christensen.

• Forskningsstyrelsens Forskeruddannelsesudvalg (FUU): Margaretha Järvinen.

• Forum for Folkesundhedsvidenskab. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Københavns

Universitet: Else Christensen.

• Følgegruppen for Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte, Arbejdsmiljøinstituttet: Anders Rosdahl.

• Griffenfeld-gruppen: Anders Tandrup

• IT-chefnetværk under Center for ledelse: Anders Tandrup.

• IT-chefnetværk under Dansk IT: Anders Tandrup.

• Koordinationsgruppen for kønsforskning: Mette Caroline Deding og Bente Marianne Olsen.

• Kvinder, Køn og Arbejdsmarked: Helle Holt og Lisbeth Pedersen.

• MandagMorgen Evidensbaseret Møderækker: Merete Konnerup.

• National Coordinator European Social Survey: Torben Fridberg.

• Nationalt netværk om sygefravær, Arbejdsmiljøinstituttet: Jan Høgelund.

• Netværk for Informationsmedarbejdere: Flemming Schultz.

• Netværket af amtslige ryg/bevægeapparatsprojekter, SID: Jan Høgelund.

• Netværk for sektorforskningsinstitutionernes kommunikationschefer m.m.: Ulla Dyrborg.

• Netværket for forskning i socialt arbejde. Knyttet til AKF med deltagelse af bl.a. AKF, SFI,

DPU, AUC m.fl.: Anne-Dorthe Hestbæk.

• Netværket vedrørende udarbejdelse af systematiske litteraturoversigter: Anette Fomsgaard.

• Programme on Welfare Research (POWER), medlem af styregruppen: Margaretha Järvinen.

• Repræsentantskabet Kofoeds Skole: Else Christensen.

• Segregeringsnetværket: Mette Caroline Deding, Helle Holt og Vibeke Jacobsen.

• TUS-network: Jens Bonke, Mette Caroline Deding og Mette Lausten.

40


• Udvalg under KOR, VTU: Niels Henning Bjørn.

• Velfærdskommissionen: Jørgen Søndergaard.

Internationale udvalg og forskernetværk:

• Campbell Collaboration User Group: Flemming Schultz.

• Care Work in Europe: Tine Rostgaard.

• Det internationale Campbell samarbejde: Merete Konnerup.

• ENCARE (Europæisk netværk om børn i familier med alkoholmisbrug): Else Christensen.

• ENEPRI - European Network of Economic Policy Research Institutes: Lisbeth Pedersen.

• EPUNet, EU Commission: Peder J. Pedersen og Mohammad Azhar Hussain.

• ESPAnet - Network of European Social Policy Analysts: Jon Kvist, Olli Kangas (member of the

adminstrative board).

• Euroepan Social Foundation, evaluator of applications: Olli Kangas.

• European Network of Centers and Observatories on Childhood and Adolescence: Else

Christensen.

• European Observatory on the Social Situation, Demography and Family: Jens Bonke.

• European Sociological Association of Family Network: Mai Heide Ottosen.

• European Strategic Forum for Research Infrastructure - working group on the Social Sciences

and the Humanities: Niels Ploug.

• Evidence Network, UK: Merete Konnerup.

• Foundation for International Studies on Social Security: Jørgen Søndergaard.

• Intenational Master of Comparative Methods in Social Sciences, University of Bath, external

referee: Olli Kangas

• International Sociological Association, Research Committe on Poverty, Social Welfare and

Social Policy, RC19. Member of Executive Board and Secretary/treasurer: Torben Fridberg.

• International Social Security (ISS) network: Nabanita Datta Gupta.

• International Social Security Assositation (ISSA): Jørgen Søndergaard.

• International Sociological Association (ISA) - Research Commitee 19 on Poverty, Social

Welfare and Social Policy: Niels Ploug.

• Netherlands Organization for Applied Research TNO, national ekspert for international

undersøgelse af udlicitering af aktiverings og revaliderngsydelser: Jan Høgelund.

• Nordic Campbell Colaboration Contact Group: Pia Elgaard og Merete Konnerup.

• Nordic Registry of Effect Studies: Anette Fomsgaard.

• Nordic Society for Middle Eastern Studies: Lene Kofoed Rasmussen.

• Nordisk Socialstatistisk Komité: Torben Fridberg.

• Nordisk forskernetværk om mænd, arbejde og familie: Bente Marianne Olsen.

• Nordisk netværk om børn som oplever privat vold: Else Christensen.

41


• Nordisk projektgruppe om mænd og social innovation: Bente Marianne Olsen.

• NORFACE: Jørgen Søndergaard.

• Parental leave network: Tine Rostgaard.

• Programstyret for det norske velferdsforskningsprogram: Niels Ploug.

• Samhällsvetenskapliga beredningsgruppen Riksbankens Jubileumsfond: Olli Kangas.

• Scientific Advisory Board - the European Social Survey: Niels Ploug.

• Social and Economic Dimensions of an Aging Population: Lars Pico Geerdsen.

• Socialpolitisk Forening, Internationalt udvalg: Jon Kvist.

• Svensk forskernetværk om udsatte børn og unge, nedsat af det svenske forskningsråd (FAS):

Tine Egelund.

• Vetenskapliga beredningsgruppen SIDA: Olli Kangas.

Bedømmelsesudvalg:

• Bedømmelse af Ph.d.-afhandling, Det Damfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet:

Anders Rosdahl.

• Bedømmelsesudvalg for Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet: Martin D. Munk.

• Bedømmelsesudvalg på Ph.d.-afhandling, Aalborg Universitets Center: Jon Kvist.

• Bedømmelsesudvalg til stilling: Adjunkt i policy-analyse, Institut for Økonomi, Politik og

Forvaltning. Aalborg Universitet: Anders Rosdahl.

• FAS professora i Sverige: Olli Kangas.

• Faglig bedømmelse af forskningsassistenter, SFI: Mai Heide Ottosen.

• Formand for bedømmelsesudvalg for to lektorater ved Aarhus Universitet: Margaretha Järvinen.

• Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende forskerstilling ved SFI: Tine Egelund.

• Forskarstillning på SFI: Olli Kangas.

• Medlem af bedømmelsesudvalg for doktorafhandling ved Stockholms Universitet: Margaretha

Järvinen.

• Medlem af bedømmelsesudvalg for Ph.d.-stipendium, Sociologisk Institut, KU: Margaretha

Järvinen.

• Ph.d.-stipendium, SFI: Margaretha Järvinen.

SFI (forskningsassistent): Mohammad Azhar Hussain.

• Social Science Foundation of Canada: evaluator of applications: Olli Kangas.

• Ansættelsesudvalg til forskerstilling, SFI: Mai Heide Ottosen.

• Ph.d.-afhandling, Åbo Akademi, Finland: Peder J. Pedersen.

• Ph.d.-afhandling, Handelshøjskolen i Århus: Peder J. Pedersen.

• Ph.d./kandidatstipendier ved SFI: Peder J. Pedersen.

42


Ansættelse som ekstern lektor

• Socialvidenskab. Medvirken i undervisning samt vejledning, RUC: Steen Bengtsson.

• Den sociale kandidatuddannelse. Aalborg Universitet: Tine Egelund.

• Docent ved socialt arbete. Lunds universitet: Tine Egelund.

• Kvantitativ metode. Sociologisk institut, Københavns Universitet: Lars Pico Geerdsen.

• Komparativ kultur- og samfundsanalyse. Institut: IKL, Copenhagen Business School: Jon Kvist.

• Optimering og rationalitet i økonomiske adfærdsmodeller i et sociologisk perspektiv.

Sociologisk Institut, Københavns Universitet: Martin D. Munk.

• Ekstern lektor i videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder. Den Sociale

Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet: Henning Olsen.

• Underviser på kandidatuddannelsen i familiesociologi, barndomssociologi, videregående

sociologisk metode, samt specialevejleder. Sociologisk Institut, Københavns Universitet: Mai

Heide Ottosen.

• Empirisk økonomi. CBS - Handelshøjskolen i København: Niels Ploug.

• Sociologi. Økonomisk Institut, Københavns Universitet: Niels Ploug.

• Organisationsteori. Økonomisk Institut, Københavns Universitet: Anders Rosdahl.

• Master i gerontologi. Syddansk universitet: Tine Rostgaard.

• Master i Public Policy. Roskilde Universitets Center: Tine Rostgaard.

• Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Roskilde Universitets Center: Tobias

Børner Stax.

43

More magazines by this user
Similar magazines