Statistisk årbok 1905 - SSB

ssb.no

Statistisk årbok 1905 - SSB

STATISTISK AARBOG

FOR

KONGERIGET NORGE.

ANNUAIRE STATISTIQUE

DE

LA NORVÈGE.


STATISTISK

AARBOG

FOR

KONGERIGET

NORGE

FEMOGTYVENDE AARGANG.

1905.

UDGIVET AF DET STATISTISKE

CENTRALBUREAU,

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE

VINGT-CINQUIÈME ANNÉE. — 1905.

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1905.


STEEN'SKE BOGTRYKKERI.


N,ærværende Aargang af «Statistisk z\arbog» er ble ven redigeret af

Bureauchef Jonas Haanshus i det væsentlige efter samme Plan som Aargangen

1904.

I den nye Udgave er indtaget enkelte nye Tabeller, blandt hvilke man

særlig skal nævne: Tabel 18 Rekrutering i Aaret 1904, Tabel 89 og 90 Folkeafstemningerne

den 13 August og den 12 og 13 November 1905 samt Tabel 102,

udvidet med Opgaver over Statskassens Aktiver 1870—1905.

Aarbogens Afsnit «Internationale Oversigter over Befolknings-, Landbrugsog

Omsætningsforhold m. m.» er, paa samme Maade som for tidligere Aar, udarbeidet

i Forening med Statens statistiske Bureau i Danmark, idet sidstnævnte

Bureau har udarbeidet Tabellerne A—G.

Der er sidst i Bogen anbragt nogle grafiske Fremstillinger vedkommende

Alkoholspørgsmaalet.

Le présent volume de l\ Annuaire statistique de la Norvège» a été rédigé

par Jonas Haanshus, chef de bureait au Bureau Central de Statistique, d'après

le même plan que celui adopté pour F année dernière.

Le nouveau- recueil contient quelques nouveaux tableaux, parmi lesquels:

n Q 18 Recrutement de F armée, année IQ04, n° 8ç Résultat du plébiscite du IJ

août IÇ05, n° ço Résultat du plébiscite du 12 et ij novembre içoj, et n° 102

Actifs de VÉtat (le tableau correspondant des Annuaires précédents n'indiquant

que les passifs),


La partie de VAnnuaire qui embrasse les tableaux internationaux de population,

dé l y agriculture, dît commerce, etc. a été élaborée conformément au procédé de

F année dernière, de concert avec le Bureau de statistique de V État du Danemark.

Les dernières pages contiennent quelques représentations graphiques concernant

la question alcoolique.

Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December 1905.

A. N. Kiær.


Oversigt

over

Indholdsfortegnelsen.

_

Afsnit I. Fladeindhold, Befolkning i—7

— II. Folkemængdens Bevægelse 8—17

— III. Sundhedstilstand og Medicinalforhold 18—22

— IV. Faste Eiendomme, Jordbrug 23—31

— V. Fiskerier 3 2 ~ 37

— VI. Bergværker. — Fabrikanlæg 38—43

— VII. Handel og Skibsfart 44—69

— VIII. Kommunikationsvæsen 70—79

— IX. Kreditanstalter 80—87

— X. Assurance 88—99

— XI. Sociale Forhold 100—103

— XII. Fattigvæsen 104—105

— XIII. Retsvæsen 106—115

— XIV. Undervisning 116—121

— XV. Valgstatistik 122—125

— XVI. Finantser 126 — 158

Mynt, Vægt og Maal 159

Internationale Oversigter over Befolknings-, Landbrugs- og Omsætningsforhold .... 163 — 176

Side#

Granske Fremstillinger.

Indholdsfortegnelse.

Under hvert Afsnit (I, II, III o. s, v.) er angivet, hvor der i tidligere Aargange findes Oplysninger,

som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold. De romerske Tal betegner Aargangen, de

arabiske Tabellens Nr.

1. Fladeindhold, Befolkning»

Side.

Tabel 1. Rigets Inddelinger ved Begyndelsen af Aaret 1905 1

— 2. Areal og Folkemængde amtsvis efter Folketællingen 3 December 1900

pr. Kvadratkilometer Land 2

— 3 A. Rigets samt Bygdernes og Byernes hjemmehørende Folkemængde 1750

—1900 hvert tiende Aar 3

— 3 B. Rigets hjemmehørende Folkemængde i hvert af de sidste 20 Aar 3


Side.

Tabel 4. Hjemmehørende Folkemængde og dens Tilvækst amtsvis 1801 —1900

med særskilt Opgave for Bygder og Byer 4—5

— 5. Tilstedeværende Folkemængde 3 December 1900, fordelt efter Erhverv

og Livsstillinger, med Oplysning om Antallet af Hustruer, Familielemmer og

og Tjenere 6—7

Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og

Amter) 3 December 1900 XXII. 3.

Tilstedeværende og hjemmehørende Folkemængde i Byerne 3 December 19 :goo

XXIII. 3.

Tilstedeværende Folkemængde 3 December 1900 og hjemmehørende Folkemæng(

1 Januar 1901, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling henholdsvis XXII.

og XXIV. 5.

Dissentere 3 December 1900 XXIV. 6.

Abnorme 3 December 1900. XXIV. 7.

Tilstedeværende Folkemængde 3 December 1900, fordelt efter Fødested og

Nationalitet XXIV. 9.

Beboede Huse og Husholdninger 3 December 1900 XXIV. 10.

Særskilt fremhævede Livsstillinger XXIV. 8.

II.

Folkemængdens Bevægelse.

— 6. Summarisk Oversigt over Ægteskaber, Fødsler, Dødsfald og Udvandring

i Aarene 1871 —1904 8

— 7. Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret 1903 9

— 8. Ægteskaber indgaaede i Aarene 1891 —1902 9

— 9. De i Ægteskab i Aarene 1899 og 1900 Indtraadte, fordelt efter Alder. 10

— 10. Ægteskaber - — 1896 —1902 maanedsvis «... 10

— 11. Fødte - — 1881 —1903 11

— 12. Levendefødte Børn i Aarene 1899 og 1900, fordelt efter Forældrenes Alder 12

— 13. Dødfødte - — 1881 —1903 13

— 14. Døde - — 1881 —1903 , 13

— 15. Døde - — 1901 og 1902, fordelt efter Alder 14

— 16. Voldsomme Dødsfald 1899 —1903 15

— 17. Den oversjøiske Udvandring i Aarene 1894— 1 9°3

l &—17

Dødelighedstabeller for Aarene 1881—1890 samt for 189s, beregnet

«Standard»-Befolkningen XVIII. 11.

Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene i8 81 /s2—iS 90 /^ XVIII. 12.

Levendefødte og Dødfødte 1896—1900 maanedsvis XXIV. 17.

Døde 1896—1900, fordelt efter Maaneder og Alder XXIV. 21.

efter

III.

Sundhedstilstand og Medicinalforhold.

18. Rekrutering i Aaret 1904 18—19

19. Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene 1900—1903 20

20. Sindssygeasylernes Virksomhed - —- 1900—1904 20

21. De vigtigste epidemiske Sygdomme - — *899— IO - O 3

22. De vigtigste Dødsaarsager - — 1902 og 1903 22

Spedalskhed i Norge 1856—1883 V. 21.

De vigtigste Dødsaarsager 1881—1895 XVIIf. 18.

2I


IV. Faste Eiendomme, Jordbrug.

Side.

Tabel 23. Landeiendommenes Antal og Matrikulskyld amtsvis December 1900 samt

beregnet Værdi 23

— 24. Udsæd og det til Have m. v. anvendte Areal i Aaret 1900 samt Antal

forskjellige Landbrugsredskaber amtsvis 3 December 1900 24—25

— 25. Beregnet Avling af Korn, Poteter og Hø i 1904 samt Avlingens Værdi

amtsvis i 1903 og 1904 26—27

— 26. Gjennemsnitspriser paa Korn (Uddrag af Kapitulstaksterne) for Aarene

1900—1904 28

— 27. Kreaturhold amtsvis 3 December 1900 29

— 28. Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i

Aarene 1895 og 1900 30

— 29. Priserne paa Jordeiendomme i Aarene 1895—1904 31

Jordfællesskabets Udstrækning 1875 I. 41.

Skogareal VII. 33.

Aarligt Forbrug af Trævirke fra Landets Skoge II. 33.

Beregnet Agerareal 1900 XXIV. 30.

Forholdet mellem Udsæd og Avl 1900 samt Folkem. og Matrikulskyld XXIV. 33.

Forholdet mellem Kreaturhold og Folkem. samt Matrikulskyld 1900 XXIV. 34.

V. Fiskerier.

— 30. Samtlige Skreifiskerier i Aarene 1895—*9°4 3 2

— 31. Udbyttet af Sildefiskerierne - — 1895—1904 32

— 32. De vigtigste Skreifiskerier - — 1895—1904 33

— 33. Udbyttet af samtlige Kystfiskerier amtsvis i Aaret 1904 34—35

— 34. Udbyttet af Laks- og Sjøørretfisket, saavel Sjø- som Elvefisket, amtsvis

i Aarene 1899 —1902 36—37

Udbyttet af Laks- og Sjøørretfisket, saavel Sjø- som Elvefisket, amtsvis i Aarene

1895-1898 XXI. 26.

VI.

Bergværker. — Fabrikanlæg.

— 35. Bergværksdriften i Aarene 1900—1903 38—39

— 36. Opgave over Fabrikanlæg m. v. amtsvis ved Udgangen af Aaret 1904 . 40—42

— 37. P'abrikarbeiderne ved Udgangen af Aaret 1904 fordelt efter Kjøn og Alder 43

Fabrikanlæg for Aarene 1885—1895: Antal Dagværk XIX. 33 a.

De vigtigste Slags Fabrikanlæg i Aaret 1895 XIX. 34.

Fabrikanlæg amtsvis for Aaret 1895. Vigtigste Fabrikdistrikter XIX. 35 a.

VII.

Handei og Skibsfart.

— 38. Summarisk Oversigt over Indførsel og Udførsel i Aarene 1890—1904.. 44

— 39* Vareomsætningen og Toldintraderne ved de vigtigste norske Toldsteder

i Aaret 1904 45

— 40. Vareomsætningen med de forskjellige Lande i Aaret 1904 46

— 41. Værdien af Indførsel og Udførsel i Aaret 1904, fordelt efter Varegrupper 47

42. Indførselsmængder og Indførselsværdier i i\arene 1903 og 1904 48—53

— 43. Udførselsmængder og Udførselsværdier af norske Varer i Aarene 1903

og 1904 . 54—58

— 44 A. Indførselsmængder 1831—1904 59—60

— 44 B. Udførselsmængder 1830—1904 61—62

— 45. Handelsflaaden : Beregnet Tonnage samt Bemanding ved Udgangen af

Aarene 1901 —1904. Fartens Beskaffenhed pr. 31 December

1904 og de vigtigste Skibsrederbyer ........ 63


Side.

Tabel 46. Handelsfîaaden: Fartøjernes Størrelse og Bemanding pr. 31 December 1904 64

— 47. — De ved Udgangen af Aarene 1899—1904 hjemmehørende

Fartøiers Bygningsmateriale w 64

. — 48. — Tilvækst ved Nybygning og Indkjøb,i Aarene 1899— 1 9°4 65

— 49. — Forlis anmeldte i Aarene 1894—1904 65

— 50. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 1903, efter Nationalitet 66

— 51. — — _ _ _ _ _ _ _ 1903, efter Lande 67

— 52. Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Aaret 1903 68

— 53. — — — under norsk Flag og optjent Bruttofragt i

Aaret 1903 69

Trælastudførselen i Aaret 1898 XIX. 44.

De for de vigtigste Artikler ved Værdiberegningerne benyttede Gjennemsnitspriser

for Aarene 1897 og 1898 XIX. 46.

Handelsflaaden : Summariske Opgaver for Aarene 1860—1898 XIX. 47.

Strandinger og Forlis paa den norske Kyst 1870—1882 V. 63.

VIII.

Kommunikationsvæsen,

— 54. Jernbanerne i Driftsaaret 1904/05 70—73

— 55. Person- og Godsbefordring ved de vigtigste Jernbanestationer i Driftsaarene

1900/01 —1904/05 74

— 56. Længden af de offentlige Veie ved Udgangen af Aarene 1850 —1900 . 75

— 57. Postvæsenet i Aarene 1900—1904 76—77

— 58. Rigstelegrafen og Rigstelefonen i Aarene 1902/03—1904/05 78 — 79

Jernbanerne: Summariske Opgaver T855—1881/82 XIII. 63.

IX.

Kreditanstalter.

— 59. Hypothekbanken i Aarene 1902—1904 80

— 60. Norges Bank i Aarene 1902 —1904 81

61. Private Aktiebanker ved Udgangen af Aaret 1904 82—83

— 62. Sparebankerne amtsvis ved Udgangen af Aaret 1904 84—85

— 63. Diskontosatser ved Bankafdelingen i Kristiania:

a. Diskontoforandringer i Aarene 1898—1905 86

b. Gjennemsnitlig Diskonto - — 1884—1904 86

— 64. Vexelkurser paa Kristiania Børs i Aarene 1904 og 1905 86

— 65. Kurser for endel Værdipapirer, noterede paa Kristiania Børs i Aarene

1901 —1905 87

Norges Bank 1850—1883 I. 70 & V. 68.

Hypothekbanken 1852—1883 V. 70.

De private Banker 1848—1883 I. 72 & V. 71.

Diskontoforandringer 1818—1881 III. 65.

— 66. Brandforsikrings-Indretninger:

X. Assurance.

a. Den alm. Brandforsikrings-Indretning og Akershus Brandforsikrings-

Forening i Aarene 1903 og 1904

b. Mindre gjensidige Brandforsikringsforeninger i Landdistrikterne i

Aaret 1900 88

c. Løsøreforsikringsselskaber i Byerne i Aaret 1904 89

67. Livsforsikringsselskaber i Aaret 1904 90—91

— 68. Rigsforsikringsanstalten i Aarene 1895/96—1902 92—95

— 69. De gjensidige Skibs- og Fragtassuranceforeninger i Aaret 1903 96—97

— 70. Sjøforsikringsselskaber i Aaret 1904 . f 98—99

8S


Side.

XI. Sociale Forhold.

Tabel 71. Arbeidslønninger i Aarene 1885—1900 100—101

— 72. Arbeidsledighed blandt Fagforeningsmedlemmer 1904—1905 102

— 73. A. Antal arbeidssøgende Mænd ved de kommunale Arbeidskontorer

1904 — 1905 . * 103

— 73. B. Kommunal Arbeidsanvisning 1901 —1904 103

— 74. Antal Arbeidere beskjæftigede i 45 Fabriker 1904—1905 103

Aarsløn for Tjenere 1850—1880 V. 45.

Dagløn for Dagarbeidere 1850—188c V. 46.

Dagløn ved de offentlige Jernbane- og Veianlæg 1871—1883 V. 47.

(Arbeidsledighedstælling i nogle Byer se «Arbeidsmarkedet» 1905.)

XII.

Fattigvæsen.

— 75. Fattigvæsenet amtsvis i Aaret 1902 104—105

Summariske Opgaver for Riget for Aarene 1884—1896 XIX. 73 b.

XIII.

Retsvæsen.

76. Justits- og Politisager samt Antallet af Straffældte i Aaret 1902, amtsvis 106

— .77, Antal Straffældte i Aarene 1898—1902, fordelt efter Forbrydelsens Art 107

— 78. Antal Sager behandlede ved Forligelseskommissionerne i Aaret 1903,

amtsvis 108

— 79. Antal Underretssager, behandlede i Aaret 1903, amtsvis • 109

— 80. Antal Sager, behandlede ved Overretterne og Høiesteret:

a. Overretterne i Aaret 1904 110

b. Høiesteret i Aarene 1900 —1904 110

— 81. Summarisk Oversigt over de af Skiftevæsenet i Aaret 1902 behandlede

Boer 111

— 82. Aktiva og Gjæld m. v. i de i Aaret 1902 sluttede og extraderede

Konkursboer, Akkordforhandlingsboer og Dødsboer, amtsvis 112—114

— 83. Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis for Aaret 1902 115

Antal Tiltalte 1851—1881 efter Kjøn og Alder V. 24.

Antal Sager behandlede ved Forligelseskommissionerne 1844—1883 XI. 23.

Strafarbeidsanstalterne 1877—1881 V. 29.

Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1896, amtsvis XIX. 79. .

Thinglæste og aflæste Panteheftelser i Aarene 1836 —1890 XIV. 31.

Salg af faste Eiendomme samt thinglæste og aflæste Panteheftelser, Exekutioner,

Udpantninger og Tvangsauktioner amtsvis 1891—1895 og 1896—1900 XXIV. 91.

XIV.

Undervisning.

— 84. Kristiania Universitet i Aarene 1901 —1904 116

— 85. Høiere Almenskoler m. m. i Aaret 1902/03 116

— 86. A. Høiere Fagskoler:

a. Norges Landbrugshøiskole i Aaret 1904/05 117

b. Tekniske Skoler i Aaret 1904/05 . . 117

c. Plandelsgymnasier i Aaret 1904/05 117

d. Krigsskolerne i Aaret 1904/05 117

— 86. B. Lavere Fagskoler:

a. Tekniske Skoler i Aaret 1902/03 118

b. De offentlige Tegneskoler i Aarene 1900/03 118

c. Industri- og Husflidsskoler - — 1900/03 , 118

d. Den kongelige norske Kunst- og Haandværksskole i Kristiania

i Aarene 1900/03 118

— 87. Folkeskoler i Byerne i Aaret 1902 119

— 88. Folkeskoler i Landdistrikterne j Aaret 1902 120—121


XV. Valgstatistik.

Side.

Tabel 89. Folkeafstemningen den 13 August 1905 122 —123

— 90. Folkeafstemningen den 12 og 13 November 1905 124—125

Valgmandsvalg og Storthingsvalg 1903 XXIV. 97.

XVI,

Finantser.

-— 91. Formue og Indtægt efter Skatteligningen for Aaret 1904 126

— 92. Kommunale Skatter samt Antal Skatydere for Aarene 1885—1904 .... 127

— 93. Sum af kommunale Skatter i Bygderne amtsvis og i Byerne for Aarene

1899—1903 samt Antal af Skatydere i 1903 128—129

— 94. Oversigt over antagen Formue og Indtægt samt over kommunale

Skatter sammenholdt med Folkemængde m v. i Bygderne amtsvis og

i Byerne for Aaret 1902 130—131

— 95. Herredskassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjæld i Aaret 1902 132—133

— 96. Amtskassernes — — — - — — 1902 134—135

— 97. Bykassernes — — — - — - — 1902 136—138

— 98. Havnekassernes — — — - — - — 1902 139

— 99. Kommunale Gjældsrenter i Aaret 1902 140—141

— 100. Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene 1902/03—1904/05.. 142 — 147

— 101. Statsgjælden ved Udgangen af Budgetaarene 1900/01 —1904/05 148

— To2. Statsgjælden og Statskassens Aktiver 1870 —1905 149

— 103. Indkomstskat til Staten. Skatydernes Fordeling i Indtægtsgrupper efter

Ligningen for Budgetaaret 1903/04 150— 153

— 104. Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Aarene 1901 —1904 154

— 105. Toldsatserne for de i fiskal Henseende vigtigste Artikler 155

— 106. Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt i Aarene

1872—1905. — Skibsafgifter i Aarene 1890—1905 156

— 107. Produktion og Forbrug af Brændevin og 01 i Aarene 1885 —1904 ... 157 —158

Kommunale Skatter 1851—1885 I. 80 & VII. 65.

Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene 1859—1889/90 XI. 79.

Forbrug af de vigtigste Toldartikler 1866 —1883 V. 57.

Mynt, Vægt og Maal 159

Internationale Oversigter over Befolknings-, Landbrugs- og

Omsætningsforhold m. m.

Tabel A. irreal og Folkemængde i de forskjellige Verdensdele 163

— B. De europæiske Landes Areal, Folkemængde, Befolkningsbevægelse m. m. 164—165

— C. Fordelingen efter Trossamfund i de europæiske Lande 166

— D. 1. De europæiske Landes oversjøiske Udvandring 167

•— D. 2. Indvandringen til Amerikas Forenede Stater 167

— E. Arealets Benyttelse i de europæiske og andre Lande 168

— F. Høstudbyttet i de europæiske og andre Lande 169

— G. Kreaturhold i de europæiske og andre Lande 170

— H. De vigtigste Landes udenrigske Handelsomsætning i Aarene 1902

og 1903 • . , I7 1


Side.

Tabel I. De vigtigste Landes Handelsflaader 31 December 1903, sammenlignet

med 1902. (Skibe over 50 Ton.) 172

— K. De vigtigste Landes udenrigske Skibsfartsbevægelse i Aarene 1902 *

og 1903 173

— L. De vigtigste Landes Jernbaner i Aarene 1902 og 1903 174

— M. De vigtigste Landes Telegrafvæsen i Aarene 1902 og 1903 175

— N. De vigtigste Landes Postvæsen i Aarene 1902 og 1903 176

Alfabetisk Sagregister 177

I A.

Granske Fremstillinger :

Det norske Folks Udgifter til Brændevin, 01 og Vin sammenlignet med dets

Udgifter til andre Forbrugsgjenstande.

1 B. « sammenlignet med Statsudgifter, Skatter, Undervisningsudgifter m. m.

2. Forbrug af Brændevin og af Alkohol i det Hele i de nordiske Lande i det

19de Aarhundrede.

3. Aarligt Alkoholforbrug i forskjellige Lande (1896—1900).


Aperçu

de la

Table des matières.

Pages.

Section I. Superficie, population I—7

— II. Mouvement de la population 8—17

— III. Service de santé 18—22

— IV. Propriétés foncières, agriculture 23—31

— V. Pêches 32—37

— VI. Mines et usines. — Etablissements industriels 38—43

— VIL Commerce, navigation 44—69

— VIII. Communications 70—79

— IX. Etablissements de crédit 80—87

— X. Assurances 88—99

— XI. Statistique sociale et du travail 100—103

•— XII. Assistance publique, 104—105

— XIII. Justice, criminelle et civile 106—115

— XIV. Instruction publique 116—121

— XV. Statistique électorale 122 —125

— XVI. Finances 126—158

Monnaie, poids et mesures 159

Tableaux internationaux de population, de l'agriculture, du commerce, etc 163 -176

Représentations graphiques.

Table des matières.

A la fin de chaque section (I, II, III etc.) se trouvent indiqués les endroits des années antérieures où

il y a des renseignements pouvant servir à suppléer le contenu de la présente année. Les chiffres romains

indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau.

I. Superficie, population.

Tableaux.

Pages.

No 1. Aperçu des divisions administratives 1

2. Superficie territoriale et population de fait au 3e décembre 1900, par préfecture

et par kilomètre carré 2

— 3 A. Population de droit du Royaume, des communes rurales et des villes

1750 à 1900, tous les dix ans 3

— 3 B. Population de droit du Royaume dans chacun des derniers vingt ans 3


Tableaux.

Pages.

No 4. La population de droit et son accroissement par préfecture 1801 à 1900,

avec des données spéciales pour les communes rurales et pour les villes. . 4—5

— ,5. La population de fait au 3e décembre 1900 répartie par profession avec

indication des femmes mariées, des membres de familie et des domestiques

attachés à la personne 6—7

Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures)

au 3e décembre 1900 XXII. 3.

Population des villes au 3e décembre 1900 XXIII. 3.

Population de fait au 3e décembre 1900 et population de droit au 1 janvier 1901, par

âge, par sexe et par état civil XXII. 6 et XXIV. 5.

Dissidents au 3e décembre 1900, par confession XXIV. 6.

Infirmités au 3e décembre 1900 XXIV. 7.

Population de fait au 3e décembre 1900, par pays de naissance XXIV. 9.

Nombre des maisons habitées, des ménages et des ménages spéciaux avec indication

de la population de droit au 3e décembre 1900 XXIV. 10.

II.

Mouvement de population.

— 6. Mariages, naissances, décès, émigration 1871 à 1904 8

— 7. Mouvement de la population en 1903, par préfecture 9

— 8. Mariages ; années 1891 à 1902 9

— 9. Ages au mariage: groupes d'âge; années 1899 et 1900 10

— 10. Mariages par mois; années 1896 à 1902 10

— 11. Naissances; années 1881 à 1903 11

-— 12. Nés-vivants par âge des parents ; années 1899 et 1900 . 12

— 13. Mort-nés; années 1881 à 1903 13

— 14. Décès; années 1881 à 1903 . . 13

— 15. Décédés par âge; années 1901 et 1902 14

— 16. Morts violentes; années 1899 à 1903 15

— 17. Emigration d'outre-mer; années 1894 à 1903 16—17

Taux de mortalité en 1881—1890 et en 1895 calculé selon la «Standard» population

XVIII. 11.

Table de mortalité et de survie XVIII. 12.

Naissances par mois 1896—1900 XXIV. 17.

Décédés par mois et par âge 1896—1900 XXIV. 21.

III.

Service de santé.

— 18. Recrutement de l'armée, année 1904 18—19

— 19. Personnel médical et Hôpitaux; années 1900 à 1904 20

— 20. Hospices d'aliénés; années 1900 à 1904 20

— 21. Principales maladies épidémiques; années 1899 à 1903 21

— 22. Causes de décès ; années 1902 et 1903 22

Nombre de lépreux 1856—1883 V. 21.

Causes de décès classées par ordre de fréquence 1881—1895 XVIII. 18.

IV.

Propriétés foncières, agriculture.

— 23. Nombre et évalution cadastrale des propriétés foncières rurales, décembre

1900, et valeur totale calculée, par préfecture 23

— 24. Quantités de semences en 1900 et le nombre des machines agricoles au

3e décembre 1900, par préfecture 24—25


Tableaux.

flages.

No 25. Céréales, pommes de terre et foin: récolte, quantités et valeurs; années

1903 et 1904, par préfecture 26—27

— 26. Taux officiels des céréales ; années 1899 à I9°4 * 28

— 27. Animaux domestiques au 3e décembre 1900, par préfecture 29

— 28. Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques ainsi que du lait

et du beurre pour les années 1895 et 1900 30

— 29. Valeur moyenne des propriétés par «Skyldmark»; années 1895 à 1904.... 31

Distribution et contenance des forêts VII. 33.

Évaluation de la consommation annuelle de bois tiré des forêts du pays I. 37.

Surface cultivée 1900 XXIV. 30.

Rapport de la semence et de la récolte à la population et à la valeur cadastrale des

propriétés foncières rurales en 1900 XXIV. 33.

Rapport du nombre des animaux domestiques au 3e décembre 1900 à la population

et à la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales XXIV. 34.

V. Pêches.

— 30. Toutes les pêches de la morue ; aimées 1895 à 1904 32

— 31. Produit des pêches du hareng; années 1895 à. I 9°4 3 2

— 32. Principales pêches de la morue: années 1895 à 1904 33

— 33. Pêches côtières en 1904 ; par préfecture 34—35

— 34. Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée,

par préfecture ; années 1899 à 1902 36—37

Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, par

préfecture ; années 1895 â 1898 XXI. 26.

VI.

Mines et usines. — Établissements industriels.

— 35. Mines et usines ; années 1900 à 1903 38—39

— 36- Établissements industriels en 1904, par groupes 40—42

— 37- Ouvriers des établissements industriels à la fin de Tannée 1904, répartis

par sexe et par âge 43

Établissements industriels etc. par groupes d'industrie; années 1885—1895: Somme

des journées de travail XIX. 33 a.

Principales industries en 1895 XIX. 34.

Répartition des établissements industriels, par préfecture ; année 1895 : Les districts

industriels les plus importants XIX. 35 a.

VII.

Commerce, Navigation.

— 38. Aperçu général de l'importation et de l'exportation; années 1890 à 1904 44

— 39. Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1904. Droits

perçus 45

— 40. Valeurs de l'importation et de l'exportation en 1904, par pays de

provenance et de destination 46

— 41. Valeurs de l'importation et de l'exportation en 1904, par groupes de marchandises

, 47

— 42. Quantités et valeurs de l'importation; années 1903 et 1904 48 — 53

— 43. Quantités et valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes;

années 1903 et 1904 54—58

— 44A. Quantités de l'importation; années 1831 à 1904 59—60

— 44 B. Quantités de l'exportation ; années 1830 à 1904 61 — 62

— 45. Marine marchande: Tonnage calculé et équipage à la fin des années 1901

à 1904; données sur le mode d'emploi et les principaux

ports d'attache au 31 décembre 1904 63


Tableaux.

Pages.

N° 46. Marine marchande: Données sur la répartition du tonnage et sur l'équipage

au 31 décembre 1904 64

— 47. — — Matières de construction des navires existant au 31

décembre 1899 à. 1904 64

— 48. — — Nouvelles constructions et achats; années 1899 à 1904 65

— 49. — — Naufrages pour les années 1894 à 1904 65

50. Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'Étranger en 1903 par pavillon 66

51. — — — — — — en 1903 par pays. . . 67

— 52. Mouvement de la navigation entre l'Étranger et les principaux ports

norvégiens en 1903 68

— 53. Aperçu du mouvement des navires norvégiens à l'Etranger et produit brut

des frets en 1903 69

Exportation de bois; année 1898 XIX. 44.

Prix moyens d'après lesquels a été calculée la valeur des principales marchandises ;

années 1897 et 1898 XIX. 46.

Marine marchande. Aperçu général pour les années 1860 à 1898 XIX. 47.

Échouements et naufrages sur les côtes de Norvège 1870—1882 V, 63.

VIII.

Communications.

— 54. Chemins de fer ; exercice 1904/05 , 70—73

— 55. Chemins de fer: Mouvement des voyageurs et des marchandises des stations

les plus importantes ; exercices 1900/01 à 1904/05 74

— 56. Longueur des routes publiques; années 1850 à 1900 75

— 57. Postes ; années 1900 à 1904 76—77

58. Télégraphes et téléphones de l'État; années 1902/03 à 1904/05 78—79

Chemins de fer : Données sommaires 1855 à 1881/82"XIII. 63.

IX.

Établissements de crédit.

59. Banque hypothécaire; années 1902 à 1904 80

— 60. Banque de Norvège ; années 1902 à 1904 81

61. Banques privées par actions au 31 décembre 1904. 82 — 83

62. Caisses d'épargne au 31 décembre 1904, par préfecture 84—85

—- 63. Taux de l'escompte à la Banque de Norvège à Kristiania:

a. Variations du taux de~ 1898 à 1905 86

b. Moyenne de taux de 1884 à 1904 ?>6

64. Cours de changes à la Bourse de Kristiania; années 1904 et 1905 86

65. Cours de diverses valeurs mobilières cotées à la Bourse de Kristiania ;

années 1901 à 1905 87

Banque de Norvège 1850—1883 II. 51 & V. 68.

Banque hypothécaire 1852—1883 V. 70.

Banques privées par actions 1848—1883 II. 53 & V. 71.

Changements du taux de l'escompte 1818—1881 IJI. 65.

X. Assurances.

— 66. Companies d'assurances contre l'incendie:

a. Sociétés d'assurances immobilières mutuelles : Société générale et

Société d'Akershus ; années 1903 et 1904 88

b. Sociétés d'assurances mutuelles d'intérêt local dans les communes

rurales en 1900 88

c. Sociétés d'assurances mobilières dans les villes en 1904 89

—- 67, Sociétés d'assurance sur la vie en 1904 90—91


Tableaux.

Pages.

No 68. L'institution de l'État d'assurance contre les accidents du travail; années

1895/96 à 1902 92—95

— 69. Associations mutuelles d'assurances maritimes en 1903 96—97

— 70. Sociétés d'assurances maritimes en 1904 98—99

XI.

Statistique sociale et du travail.

— 71. Salaires moyens ; années 1885 à 1900 , 100 —101

72. Chômage chez des ouvriers syndiqués 1904 à 1905 102

73 A. Nombre des ouvriers (mâles) demandant du travail aux Offices municipaux

de Placement 1904 à 1905 103

73 B. Les Offices municipaux de Placement 1901 à 1904 103

— 74. Nombre des ouvriers dans 45 établissements industriels 1904 à 1905 . . . 103

Gages annuels des domestiques 1850—1880 V. 45.

Salaires des ouvriers à la journée 1850—1880 V. 46.

Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques 1871—1883 V. 47.

(Recensement des chômeurs dans quelques villes, voir «Arbeidsmarkedet» 1905.)

XII. Assistance publique.

— 75. Assistance publique en 1902, par préfecture 104—105

Données sommaires pour le Royaume; de 1884 à 1896 XIX. 73 b.

XIII.

Justice, criminelle et civile.

— 76. Affaires criminelles et de police, nombre des condamnés en 1902, par

préfecture 106

77- Nombre des condamnés répartis selon la nature des crimes et délits et

des contraventions ; années 1898 à 1902 107

— 78. Commissions de conciliation (justices de paix); nombre des affaires en

1903, par préfecture 108

— 79. Tribunaux de 1ère instance; nombre des affaires en 1903, par préfecture 109

— 80. Cours d'appel; année 1904, et Cour suprême; années 1900 à 1904 110

— 81. Tableau des successions et des faillites en 1902 ^ 111

82. Aperçu de l'actif et du passif des faillites, concordats préventifs et successions

terminées et restituées en 1902, par préfecture 112—114

83. Administrations des biens pupillaires, aperçu des comptes, par préfecture ;

année 1902 115

Nombre des accusés 1851—1881, par sexe et par âge V. 24.

Commissions de conciliation (justices de paix); nombre des affaires 1844 à 1883 XI. 23.

Faillites et successions en 1896, par préfecture XIX. 79.

Inscriptions et radiations des hypothèques : années 1836 à 1890 XIV. 31.

Ventes d'immeubles, hypothèques, saisies-exécutions et ventes forcées de 1891 à 1895

et de 1896 à 1900, par préfecture XXIV. 91.

XIV.

Instruction publique.

— 84. Université de Kristiania ; années 1901 à 1904 ... : 116

— 85. Ecoles secondaires en 1902/03 116

— 86 A. Enseignement professionnel supérieur :

a. Académie agricole en 1904/05. . 117

b. Écoles techniques en 1904/05 117

c. Ecoles commerciales en 1904/05 117

d. Ecoles militaires en 1904 05 r 117


Tableaux.

Pages.

N° S6 B. Enseignement professionnel primaire : •

a. Ecoles techniques en 1902/03 , , 118

b. Ecoles de dessin en 1900/03 118

c. Ecoles d'industrie domestique en 1900/03 118

d. L'école royale norvégienne des arts et métiers en 1900/03 118

87. Ecoles primaires des villes en 1902 119

— 88. Écoles primaires des campagnes en 1902 120 —121

XV.

Statistique électorale.

— 89. Résultat du plébiscite du 13 août 1905 122—123

— 90. Résultat du plébiscite du 12 et 13 novembre 1905 124 —125

Statistique électorale pour 1903 XXIV. 97,

XVI.

Finances.

— 91. Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de 1904 126

— 92. Impositions communales, nombre des contribuables; années 1885 à 1904 127

— 93. Impositions communales par préfecture et par ville; années 1899 à 1903;

nombre des contribuables; année 1903 128 —129

— 94. Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales par rapport

à la population, etc., par préfecture et par ville; année 1902 . 130—131

— 95. Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en 1902 132—133

— 96. Caisses des préfectures: — — — - — - 1902 134—135

— 97. Caisses communales des villes: — — — - — - 1902 136—138

— 98. Caisses des ports : — — — - — - 1902 139

— 99. Intérêts des dettes communales payés en [902 140 —141

— 100. Finances de l'État, recettes et dépenses; exercices de 1902/1903 à

1904/05 142 — 147

— 101. Dette publique; exercices de 1900/01 à 1904/05 148

— 102, Passif et actif de l'État 1870 à 1905 \ . 149

— 103. Impôt sur le revenu. Répartition des contribuables d'après leurs revenus,

évaluation pour l'année budgétaire 1903/04 150—153

— 104. Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées; années

1901 à 1904 154

— 105. Taxes des droits de douane sur les articles les plus importants à un point

de vue fiscal 155

— 106. Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 à

1905. — Droits de navigation ; années 1890 à 1905 156

— 107. Production et consommation de l'eau de vie et de la bière de 1885

à 1904 , 157 — 158

Impositions communales 1852—1885 IV- 81 & VII. 65.

Finances de l'État: exercices de 1859 à 1889/90 XI. 79.

Consommation de certaines marchandises importantes à un point de vue fiscal»

1866-1883 V. 57.

Monnaie, poids et mesures 159


Pages.

Tableaux internationaux de population, de l'agriculture,

du commerce, etc.

Tableau A, Superficie et population des différentes parties du monde 163

B. Pays de l'Europe: superficie, population, mouvement de l'étal, civil, etc. 164-165

— C. Répartition des confessions dans les pays de l'Europe 166

— D. 1. Emigration européenne d'outre mer 167

— I). 2. Immigration aux Etats-Unis 167

E. Emploi de la terre dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays . . 168

F. Produits des récoltes dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays 169

G. Bétail dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays . . . . 170

— 11. Valeur du commerce des principaux pays avec l'Etranger 1902 et 1903 171

I. Marines marchandes des principaux pays au 31 décembre 1903 comparé

à 1902. (Navires dépassant 50 tonneaux.) 172

— K. Navigation extérieure des principaux pays, mouvememt 1902 et 1903 173

— E. Chemins de fer dans les principaux pays 1902 et 1903 174

M. Télégraphes des principaux pays 1902 et 1903 175

— N. Postes des principaux pays 1902 et 1903 176

Représentations graphiques concernant la question alcoolique:

1 A. Dépenses de la population norvégienne pour l'eau de vie, la bière et le vin comparées

aux dépenses pour le pain, la viande, etc.

1 l). Id. comparées aux dépenses de l'Etat, des communes, etc.

2. Consommation de l'eau de vie et consommation totale de l'alcool dans les pays

Scandinaves au XIX siècle.

3. Consommation annuelle de l'alcool en divers pays (1896—1900 moyenne).


Norges officielle Statistik-

(Statistique officie/le de fa Norvège.)

Nedenfor vil man for vedkommende Statistik finde angivet det sidst: udgivne Heftes

Række og Nu mer. (On trouvera ci-dessous l'indication de la série et du numéro de la dernière

publication de chaque section.)

1. Fladeindhold og Befolkning. IV. Nr. 52, 73, 82, 83, 111 og 124.

2. Folkemængdens Bevægelse. IV. Nr. 64, 117 (Sammendrag) og 118 (Livs- og

Dødstabeller).

3. Sundhedstilstand og Medicinalforhold. IV. Nr. 36 (Spedalske), Nr. 105 (Sindssyge),

Nr. 116 (Veterinærvæsen m. v.), Nr. 128 (Sundhedstilstand og Medicinalforhold).

4. Faste Eiendomme 5 Jordbrug. IV. Nr. 72 (Jordbrug og Fædrift), Nr. 102 (Faste

Eiendomme).

5. Fiskerier, IV. Nr. 123.

6. Bergværker. IV. Nr. 113.

7. Handel og Skibsfart. IV. Nr. 110 (Skibsfart), No. 115 (Mandel).

8. Kommunikationsvæsen. IV. Nr. 104 (Telegrafvæsen), Nr. 120 (Postvæsen), Nr. 125

(Jernbaner).

9. Kreditanstalter. IV. Nr. 121 (Private Aktiebanker), Nr. 122 (Sparebanker).

10. Assurance« IV. Nr. 1*9 (Almindelige Brandforsikrings-Indretning), Nr. 99 (Rigsforsikringsanstaltens

Industristatistik).

11. Sociale Forhold. IV. Nr. 60.

12. Fattigvæsen. IV. Nr. 112.

13. Retsvæsen. IV. Nr. 53 (Distriktsfængsler), Nr. 61 (Straiarbeidsansialter), Nr. 81

(Kriminel Retspleie), Nr. 86 og 97 (Fængselsstyrelsens Aarbog), Nr. 91 (Civil

Retspleie), Nr. 107 (Skiftevæsen), Nr. 126 (Kriminalstatistik).

14. Undervisning. IV. Nr. 85 (Fagskoler), Nr. 114 (Skolestatistik).

15. Valgstatistik. IV. Nr. 109.

16. Finantser. IV. Nr. 35 (Statens Finantser), Nr. 127 (Kommunale Finantser).

17. Rekrutering. IV. Nr. 119.

Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand.

préfectures.)

(Rapport sur l'état économique des

Kilder, ikke henhørende til Norges officielle Statistik.

(Publications non compris dans la Statistique officielle de la Norvège.)

Fladeindhold og Befolkning —• Superficie et population— (Tabellerne 1 — 5): Oversigt over

Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 16de Juli 1902

— med Tillæg Nr. 1, 2 og 3 indeholdende Forandringer indtraadte indtil og med

1 Januar 1905.


Priser paa Jordejendomme — Valeur moyenne des propriétés — ('Tal). 29,: Meddelelser

fra Det statistiske Centralbureau Bd. XXIII Nr. 10.

Fiskedampskibe — Bateaux de pêche à vapeur — (Tab. 33): Norsk Fiskeralmanak.

Fabrikanlæg m. v. — Etablissements industriels^ etc. — (Tab. 36 og 37): Fabrikinspektørernes

Beretninger.

Hypothekbanken — Banque hypothécaire — (Tab. 59): Bankens Aarsberetninger.

Norges Bank — Banque de Norvège — (Tab. 60): Bankens trykte Aarsregnskaber.

Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling —- Taux de Vescompte a la Banque de

Norvège a Kristiania — (Tab. 63) : Efter Aviserne.

Vexelkurser paa Kristiania Børs — Cours des changes a la Bourse de Kristiania —

(Tab. 64): Børsnoteringerne.

Kurser for endel Værdipapirer, noterede paa Kristiania Børs — Cours de diverses

valeurs mobilières a la Bourse de Kristiania — (Tab. 65): Kurslisterne.

Den almindelige Brandforsikrings-Indretning — Société générale dassurances des bâtiments

— (Tab. 66 a I): Meddelt af Indretningen.

Akershus Brandforsikrings-Forening — Société d' assurances d 1 Akershus — (Tab. 66 a II):

Den trykte Aarsberetning.

Løsøreforsikringsselskaber — Sociétés d'assurances mobilières — (Tab. 66 c): De trykte

Aarsberetninger.

Livsforsikringsselskaber — Sociétés d'assurances sur la vie — (Tab. 67): De trykte Aarsberetninger.

De gjensidige Skibs- og Fragtassuranceforeninger — Associations mutuelles d'assurances

maritimes — (Tab. 69): Aarsberetningerne.

Sjøforsikringsselskaber — Sociétés d'assurances maritimes —- (Tab. 70) : De trykte Aarsberetninger.

Arbeidsledighed og Arbejdsanvisning — Chômage et placement des ouvriers — (Tab. 72

—74): «Arbeidsmarkedet», Maanedsskrift udgivet af Det statistiske Centralbureau,

Aargang II og III.

Kristiania Universitet — Université de Kristiania — (Tab. 84): Universitetets Aarsberetning.

Høiere Fagskoler — Enseignement professionnel supérieur — (Tab. 86 A): Skolernes Aarsberetninger.

Formue og Indtægt efter Skatteligningen og Kommunale Skatter samt Antal

Skatydere — Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales, nombre

des contribuables — (Tab. 91 og 92): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau

Bd. XXIII, Side 57 — 71.

Statens Finantser — Finances de l'Etat — (Tab. 100—102): Oversigt over Kongeriget

Norges Statsindtægter og Statsudgifter 1904/05 (St. Prp. Nr. 1 for 1905/06, Bilag).

Indkomstskat til Staten. Skatydernes Fordeling i Indtægtsgrupper — Impôt sur

le revenu. Répartition des contribuables d'après leurs revenus — (Tab. 103): Tabeller

over Statsskattens Fordeling paa de forskjellige Indtægtsklasser i Budgetaaret (St.

Prp. Nr. 10 for 1905/06).

Toldsatser og Skibsafgifter — Taxes des droits de douane. Droits de navigation — (Tab.

105 og 106): Toldtariferne.

Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt — Droits perçus a la

fabrication de l'eau de vie et du malt — (Tab, 106): St. Prp. Nr. 6 for 1905/06.

Produktion og Forbrug af Brændevin og 01 — Production et consommation de I'eau

de vie et de la bure — (Tab. 107): De maanedlige Opgaver i Meddelelser fra

Det statistiske Centralbureau.


TABELLER.

TABLEAUX.


j

Statistisk Aarbogf

Tabel 1. Rigets Inddelinger ved Begyndelsen af Aaret 1905.

Aperçu des divisions

administratives.

I. Almindelige civile Inddelinger.

Divisions civiles.

20 Amter. Préfectures.

26 Fog deri er. Souspréfectures rurales.

40 Kjøbstæder. Souspréfectures des villes.

23 Ladesteder. Villes ne formant pas des

souspréfectures, comprises dans les souspréfectures

rurales.

566 Herreder. Communes rurales.

61 Bykommuner. Communes des villes.

IV. 453 Lensmandsdistrikter.

Districts de «lensmands* — fonctionnaire chargé

de la police, de la perception, etc. dans les

campagnes.

V. 158 Lægedistrikter.

VI.

Divisions médicales.

681 Skolekommuner.

II. Geistlige Inddelinger.

Divisions ecclésiastiques.

6 Stifter. Diocèses.

84 Provstier. Prévôtés.

487 Præstegjeld. Cures.

967 Sogne. Paroisses.

Divisions communales par rapport a l'instruction

publique.

VII. 739 F a t t i g d i s t r i k t e r .

Divisions communales par rapport à l'assistance

publique.

III. Judicielle Inddelinger.

Divisions judiciaires.

5 Lagdømmer. Districts de «lagmand» —

président des cours d'assises.

17 Lagsogne. Circonscription dune cour

et assises.

3 Overretsdistrikter. Districts des cours

supérieures.

26 Underretsdistrikter i Kjøbstæder. Districts

judiciaires de première instance des villes.

82 Sorenskriverier (Underretsdistrikter i Landdistrikter).

Districts judiciaires de premiere

instance des campagnes.

459 Thinglag. Arrondissements judiciaires des

campagnes.

609 Forligelseskommissionsdistrikter. Districts

des commissions de conciliation.

VIII. Inddelinger i H e n s e e n d e til

den almindelige Udskrivning.

Divisions par rapport a la conscription militaire

générale.

24 Udskrivningsdistrikter.

115 Rulleførerkredse.

482 Lodtrækningsdistrikter.

IX. Inddelinger i Henseende til

Udskrivning til Sjøvæbningen.

Divisions par rapport a la conscription pour la

marine.

7 Indrulleringsdistrikter.

47 Indrulleringskredse.

Norge er beliggende

mellem 71 0 il' 8" n. B. (Knivskjælodden paa Magerøen)

og 57 0 57' 31" n. B. (Øen Kraaga ved Ryvingen Fyr i Nærheden af Mandal)

samt 4 0 30' 13" øst Greenwich (Stensøen ved Utvær i Nærheden af Sognefjordens

Munding)

og 31 0 io' 4" øst Greenwich (Hornøen i Nærheden af Vardø).

Fastlandets nordligste Punkt Nordkyn (Kinnarodden) ligger under 71 0 8' 1" n. B. og

27° 40' 9" øst Greenwich, dets sydligste Punkt Lindesnes under 57 0 58' 43" n. B. og 7 0 3' 44"

øst Greenwich.

Den lige Afstand mellem Nordkyn og Lindesnes er 1 756 km.

Længden af Fastlandets Kystlinie (uden Hensyn til Fjorde og Bugter) er 3 400 km.

Landgrænsens Længde er 2 570 km., hvoraf mod Sverige 1 650 km., mod Finland 740

km., mod Rusland 180 km.


Statistisk Aarbog 2

190^

Tabel 2. Areal og Folkemængde amtsvis efter Folketællingen

3 December 19OO pr. Kvadratkilometer Land. 1 )

Superficie territoriale et population de fait au j e décembre içoo, par préfecture et par

kilometre carré.

Areal i km 2 .

Superficie.

Tilstedeværende Folkemængde. :

Popîilation de fait.

Amter.

Préfectures.

Land.

Terre.

Ferskvand.

Eau douce.

Smaalenene .

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal. . .

3869.57

4887.28

16.32

26 207.45

24 195.96

14 015.68

2 244.63

14 149.27

8 772.22

6880.81

Stavanger j 8 671.23

Søndre Bergenhus . . .

Bergen

Nordre Bergenhus . . ,

Romsdal

Søndre Trondhjem . . ,

Nordre Trondhjem . .

Nordland

Tromsø

Finmarken

15 104.51

1303

17 826.41

14 590.38

17814.88

21 125.34

36899.33

25 710.40

45 482.09

119 234

I09 852

8l 5OO

64 670

73 106

55 733

56091

79 738

132687

87265

108 900

96067

77209

I4O455

64 256

26508

R e k ap i t ula t io n :

Bygder. Comm. rural.. . . .

Byer. Villes

Riget. Royaume

308 160.01

316.78

308476.79

21 150.19

326.77

13 000.17 7.20

2 ) Hjemme-

] ) Efter den civile Inddeling i Januar 1905. D'après la juridiction en vigueur le 1 janvier icoj.

hørende Folkemængde se Side 4 og 5. Population de droit voir Pages 4 et 3'.


Tabel 3 A.

3 Statistisk Aarbog

1905-

Rigets samt Bygdernes og Byernes hjemmehørende

Folkemængde 175O—1900 hvert tiende Aar.

Population de droit du Royaume, des communes rurales et des villes IJ50 à igoo>

tous les dix ans.

Ved Udgangen

af Aaret.

A la fin de

l'année.

Riget.

Royaume.

Rigets

Bygder 1 ).

Communes

rurales.

Rigets

Byer 1 ).

Villes

Ved Udgangen

af Aaret.

A la fin de

l'année.

Riget.

Royaume.

Rigets

Bygder 1 ).

Communes

rurales.

Rigets

Byer 1 ).

Villes.

I75O

1760

I77O

1780

I79O

I8OO

l8lO

l82O

625 OOO

687 300

736 300

765 400

804 500

883 44O

897 557

977O34

659 7OO

796 840

8IO357

879 834

76 600

866OO

87 2OO

97 200

1830

184O

1850

186O

1870

188O

1890

19OO

I 131 OOO

1246355

1 399 733

1 608653

1 739841

1 923 283

2 )2 OOO 9 I 7

4 )2 24O O32

I 017 500

I HI255

I236533

1 379 653

I 444 082

I 508977

I 526 788

I 6l2 382

113 5OO

135 IOO

163 2OO

229 OOO

295 759

4M3O6

474 !29

627 650

Tabel 3 B.

Rigets hjemmehørende Folkemængde i hvert af de

sidste 2O Aar.

Population de droit du Royaume dans chacun des derniers vingt ans.

Ved Udgangen

af Aaret.

A la fin de

l'année.

Riget.

Royaume.

Ved Udgangen

af Aaret.

A la fin de

V année.

Riget.

Royaume.

Ved Udgangen

af Aaret.

A la fin de

V année.

Riget

Royaume.

1885

1886

1887

1888

1889

189O

1891

I 951 429

I965 217

I 974 396

I 978 834

I 989 756

3 )2 OO4 IO2

2 O2O 905

1892

I893

l894

I895

1896

I897

1898

2 03I 127

2 O44 466

2 O68 848

2 O97 328

2 I26024

2 157 418

2 I90 196

l899

19OO

19OI

1902

I9O3

1904

221797I

5 )2 242 995

2 265 365

2281 386

2288471

6 )2 299 827

*) Efter de ved hvert Aar gjældende Grænser; nedenfor er anført de vigtigste nyoprettede Byer og

Byudvidelser efter 1801. D'après la juridiction en vigueur de chaque année; les incorporations les plus

importantes depuis 1801 sont énumérées ci-dessous.

Bodø, K., oprettet (érigé) 1816 (Folkem. 1825: 253). Lillehammer, K., oprettet 1827 (Folkem.

1835: 254). Vadsø, K., opr. 1833 (Folkem. 1835: 234). Levanger, K., opr. 1836 (Folkem. 1845: 758).

Sarpsborg, K., opr. 1839 (Folkem. 1845: 1325). Moss udvidet (élargi) fra Vi 1840 (Folkem. ca. 1000).

Svelviken, L., opr. 1845 (Folkem. 1201). Hamar, K., opr. 1848 (Folkem. 1855: 1025). Stavanger

udvidet 1848 (Folkem. 1845: 2027). Hønefoss, K., opr. 1851 (Folkem. 1855: 830). Kongsvinger, K.,

opr. 1854 (Folkem. 1855 : 472). Horten, L., opr. fra Vi 1858 (Folkem. 4900). K r i s t i a n i a udvidet fra Vi 1859

(Folkem. 10800). Fredrikstad udvidet fra Vi 1867 (Folkem. ca. 2150). Drammen udvidet fra Vi ^ o

(Folkem. 2894). Aalesund udvidet fra Vi I 875 (Folkem. ca. 1 100). Bergen udvidet fra Vi 1877 (Folkem.

4883). Kristiania udvidet fra Vi 1878 (Folkem. 18970). Stavanger udvidet fra Vi l %79 (Folkem. 1357).

Trond hjem udvidet fra Vi 1893 (Folkem. 4097). Narvik, K., opr. fra Vi 1902 (Folkem. 3 023). Aren dal

udvidet fra Vi !9O2 (Folkem. 6787). Harstad, L., opr. fra Vi 1904 (Folkem. 1246).

2 ) Folketælling (Vi 1891) efter de paa hvert Hjemsted modtagne Opgaver. Recensement Vi i8çi, d'après

les renseignejnents recueillis dans les communes de domicile.

3 ) Hjemmehørende Folkemængde beregnet underet for det hele Rige paa en fuldstsendigere Maade,

end der har kunnet gjøres særskilt for Bygder og Byer. Population de droit calculée pour le royaume entier

d'une manière plus complète qtie celle qu'on a pu employer séparément potir les diverses communes.

4 ) Folketællingsdagen 3 December 1900. Le jour du recensement 3 décembre içoo.

5 ) Med beregnet Tillæg fra 3 December til 31 December 1900. Avec addition de l'augmentation calcttlée

pour le temps du 3 au 31 décembre içoo.

6 ) Foreløbige Tal. Chiffres provisoires.


Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 4. Hjemmehørende Folkemængde og dens Tilvækst

La population de droit et son accroissement par préfecture 1801 à

içoo,

Landsdele.

Districts.

1900.

Aarlig Tilvækst.

Accroissement annuet.

1801-1860. 1861-1890, 189i-1900. 1801-1900,

I. Amter.

Préfectures.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik . . .

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem ....

Nordre Trondhjem ....

Nordland

Tromsø

Finmarken

II.

Riget. Royaume. .

Bygderne

amtsvis .

Communes rurales,

par préfecture.

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik . . .

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem ....

Nordre Trondhjem ....

Nordland

Tromsø

Finmarken

Bygder.

C o mm. rur.

5OO33

56940

9 538

60476

66430

63777

39 881

35 56o|

395*2

420231

62038J

17 I22|

52 7O8|

57689;

60312

43 457!

51 464)

2 ) 26 984!

92224

99061

48592

m 989

121 238

95 453

79813

79852

64055

71 005!

98S51!

109523!

26558

84979

98 134!

103 454i

78 768|

84456!

60 6481 i

120 360

99 ni

151 239!

119 129I

108 076

104 769

100957

92 034

81 043

78738I

11.7 008!

128 213I

53 684J

87 552

127 806

123 817!

81 2361

131 850

65 125

29 170

136886

116 228

227 626

126 182

116 280!

112 6761

IO4 554I

99052

79 935

81567

127592

135 752

72251!

89 041!

136 137I

Î35 3 82 !

83 433!

152 144!

74362

32952J

703

702

651!

859

9^3

528

666

539

475

525

947

791

157

538j

674-i

719

589

55O

38i

180

938

') 2

5 J 3 422

238

-*- 439

311

705

406

566

258

605

623

904

85

989

679

82

1 580

766

356

1653

1 712

7 639

705

820

791

360

702

-f- m

283

1 058

754

1857

149

833

1 156

219

2 029

924

378

5440! 1608653! 2000917I 2240032; 12087J 13076J 23 911

42 289I

55 297J

60 476!

66 4301

51 555!

34920J

40797

31845

31 815!

38 769

62038

52 708!

55036!

51 270!

43 457J

51464;

2 ) 26 674

796 840

73 199!

96 375!

109 826!

119 783!

78 iooj

62 0761

66 480J

54 739!

54 759!

79717!

109 523|

84979

88872!

86627!

76403!

84 0851

54

85 737J

95 789!

113 649 4 )

104828

76883

67281!

69 628

3 ) 66 877

3 ) 58 905

80 194

128213

86883

107 390

98752

76 601

127 038

59 125

23015

4 )

94 442;

112 870!

1 18612J

1 10016

81 534|

6 7328[

73265!

66 011!

59 173

80583!

135 752!

88 106!

110 621;

97 202

77 494!

145898

67366

26 109

515

685

823!

889

443

453

428

381!

383

682

791

538

564

589

549

544

324

133

418

I27!

4O

174

IO5J

405

623J

6 3 j

4O4

6|

: 432!

682

252

1379653! * 526 788! 1 612 382 9 714, 4 9O5

871

1 708;

496!

5'9|

465

5

364

r- 87|

27'

39

754

122

323!

'r- 155

89

1 886

824

309

8 559

869

593

2 181

657

499

489

647

515

444

421

856

737

551

3 6 3

784

751

399

1 007

551

252

13566

522

576

581

436

300

324

324

342

274

418

737

354

556

459

34O

944

482

186

8155

*) Folkemængden er her anført efter de ved hvert Aar gjældende Grænser og afviger derfor noget fra de i

beregnet Fordeling af Fæstningernes Befolkning, og saaledes at Ladestederne er fratrukket Bygderne og tillagt Byerne,

nævnte Statistik. — Folkemængden for 1860 er for Riget og Bybefolkningen overhovedet samt for Kristiania hentet

enkelte Amters Landbefolkning = Middeltallet af Folkemængden 1855 og 1865 -(- et proportionalt beregnet Tillæg for

stiania paa samme Maade.

2 ) Det forrige Finmarkens Amt deltes fra 1 Oktober 1866 i Tromsø Amt og Finmarkens Amt. Paa hvert af

1801: 84 og 226, 1860: 3490 og 3048).

3 ) Aaseral Præstegjeld er fra 1 Januar 1880 henlagt fra Nedenes Amt til

til Hedemarkens Amt (Folkemængde 428).

5 ) Fra Akershus Amt er overgaaet til Kristiania ved Byens Udvidelse i


amtsvis 18O1—19OO med særskilt Opgave for Bygder og Byer. 1 )

avec des données spéciales pour les communes rurales et pour les villes.

Statistisk Aarbog

1905.

Landsdele.

Districts.

1900.

Aarlig Tilvækst.

Accroissement annuel.

1-1890.J 1891-1900. 1801-1900.

III. Byerne

amtsvis.

Villes,

par préfecture.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik . . .

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem ....

Nordre Trondhjem ....

Nordland

Tromsø

Finmarken

Byerne. Villes. . . .

De større Byer.

Villes principales.

Kristiania

Bergen

Trondhjem

Stavanger

Drammen ,

Kristiansand

Fredrikstad

Kristiansund

Fredrikshald

Aalesund

Skien

Larvik

7 744

1 643

9 538

-

-

12 222

4961

6 699

3715

7697

3254

17 122

-

2653

9042

-

* 2^ 1 T n

f ) Û 10

86 600

9 538

17 122

9042

2466

5 412

4 966

2 194

1 624

4142

226

1 805

1897

19025 34623

2686 3322

48592 151 239

2 163 5 48o

1 455 3248

17353 27886

17 737 33676

13 372 22 406

9316 14 166

16 246 19833

19 134 36814

26558 53684

669

9 262 20416

16827 25065

2365 4635

371 4812

/ 6 000

6 538

\ 6155

229 000

474 129

48592 151 239

26558 53684

16827 25065

14080 23899

11 391 20687

10 126 12813

4 123 12 451

4963 10 381

8254 11 217

2738 8406

4368 8979

5 595 11 261

42444

3 358

227 626

7570

6264

31 142

37226

25787

13924

22394

47009

72251

935

25 5i6

38 180

5 939

6 246

6 996

6843

627 650

227 626

72251

38 180

30613

23093

14666

14635

12 050

11 957

11 777

11 394

10668

188 520

17 21

651 3422

36 in

24 59

85 351

213 531

in 30 Ï

94 161

142 120

265 589

157 904

22

IIO 372

130 275

40 76

6 148

57 84

47 104

2 373 8 171

651 3422

157 9°4

130 275

194 327

100 310

86 89

32 278

56 181

69 99

42 189

43 153

62 189

782

4

7 639

209

301

326

355

338

-T- 24

256

I OI9

l857

27

5IO

I3II

130

143

ÏOO

69

15352

7 639

1857

1 311

671

241

185

218

167

74

337

242

-5- 59

347

17

2 181

76

63

189

323

191

102

147

438

551

9

228

292

59

63

69

66

54II

2 181

551

292

281

177

97

124

104

78

116

96

88

Aarbøgerne hidtil anførte Tal. — For 1801 er benyttet de i 1874 udgivne Tabeller vedk. nævnte Folketælling med

Omvendt er Bergens Forstæder tillagt Bygderne. Med Hensyn til Rigets samlede Folkemængde jfr. Indledningen til

fra Norges off. Statistik III, Nr. 106, S. 128 og 132. Folkemængden for Bygderne er =• Riget -r Byerne. For de

at bringe dette Middeltal i Overensstemmelse med Beregningen for Bygderne overhovedet. For Byerne udenfor Kridisse

kom der i 1801 en Folkemængde af henholdsvis 19280 og 7704 og i 1860 af 42 159 og 18489 (heraf i Byerne

Lister og Mandal Amt (Folkemængde 1 447).

4 ) Sollien Præstegjeld er fra 1 Januar 1891 henlagt fra Kristians Amt

1878 en Folkemængde af 18970.


Statistisk Aarbog

I9O5-

Q

Tabel 5. Tilstedeværende Folkemængde 3 December 19OO, fordelt

Familielemmer

La population de fait au j e décembre içoo répartie par profession avec indication des

Riget.

Erhvervsgrupper og

Livsstillinger.

Selvstændige Erhvervende

samt offentligt (uden sær-

Hustruer

forsørgede Personer skilt Erhverv).

m. m.

Individus exerçant Femmes

par eux-mêmes une mariées

profession et personnes administrant

le

vivant de la bienfaisance

publique. ménage.

Børn under 15 Aar.

Enfants moins de

15 ans.

Øvrige Familielemmer.

Autres membres de

famille.

Mandkjøn.

S. masc.

Kvindekjøn.

S. fém.

Kvindekjøn.

S. féin.

Mandkjøn.

Kvinde-

kjøn.

S. masc. S. fém.

Mand- Kvindekjøn.

kjøn.

S. masc. | S. fém.

i. Hovedgrupper af

Livserhverv.

1. Jordbrug, Fædrift, Skogdrift,

Fiskeri

Heraf: Fiskeri

II. Grubedrift, Bergværksdrift og

Industri

III. Handel, Omsætning og Samfærsel

Heraf: Sjøfart 1 )

IV. Offentligt Arbeide og privat

immaterielt Erhverv

V. Husligt Arbeide samt Erhverv

og Arbeide af ubestemt eller

ikke nærmere betegnet Art

VI. Formuesindtægt,

Pension o. 1

VII. Uden Erhverv

VIII. Uopgivet Erhverv

Føderaad,

lait

2. Hovedgrupper af

Socialstillinger.

A. Private selvstændige Næringsdrivende

177 I74

93 988

2 )23 724J

12 625

72013! 156841 196385 i86 I2i

702! 22902 28681 1 27049

65468

28268

2061

10 726

15 735

3 1 397 36 806

13 584 21 159

936 1 924

642 632! 252099

133926

87 012

5O375

15872

I3 7O4

587

1782J

I IO2!

20 512 ni 954

IO7323

58056

17 539J

15520

10 177

3 788

2761

3 133

104 692

57 006

17074

15407

10 081

3 9O5

2424

3291

330071 397143! 382927

142 928

136246

9 563

I O2O

50402

5 376

4 694I 19 OO2

4517J

I 058J

S

2338I

454

15175

4 177

5 012

1563

1219 5700

199 1 070

3 959

24 576! 101 883

9 424 42 607

B. Selvstændige Haandværkere. .

35 127

2 553

21 751

25 III

24738

1454

5 793

C. Selvstændigt Arbeidende . . . . !

48175

43 924

26393

36396

34850

1582

7 485

D. Embedsmænd

E. Bestillingsmænd.

F. Bestyrere

G. Betjente

H. Formænd

I. Tjenere

J. AndreArbeidere

Ved privat

Næringsdrift,

privat immateriel

Virksomhed

samt ved de

offentlige Arbeider.

K. Personer, der lever af Formuesindtægt,

Føderaad, Pension o.l.

L. Uden Erhverv

M. Uopgiven Socialstilling

2725

18471

7086

27872

4948

22 28O

296 105

31397

6OOI

633

I563O

IO6

29 213

73 638

36806

13 584 21 159

936 1 924

642632! 252099

1 940

10916

6 001

11 928

3518

959

118 159

13668

1 782

1 102

1723

13233

7 156

13 946

4 589

2 374

140 005

lait

1 ) Tallene for Familielemmers og Tjeneres Vedkommende er beregnet.

augmentation de 17S3o).

3 788

1 763

12913

7 167

13 751

4326

2371

135 182

3 9O5

687

I 461

706

947

249

60

4 996

1 219

1 103

3 741

2 170

3411

1 021

235

23588

5700

2 761

3 133

397 143

2424

' 3291

382927

199

1 592

24 576

1 070

3959

101 883!

For den hjemmehørende Folke-


Statistisk Aarbog

1905.

efter Erhverv og Livsstillinger, med Oplysning om Antallet af Hustruer,

og Tjenere.

femmes mariées, des membres de famille et des domestiques attachés à la personne.

Royaume,

Tjenere.

Tilsammen.

Domestiques attachés à

la personne.

Total.

lait.

Groupes de profession et classes

Total général.

sociales.

Mandkjan.

S. nias c.

Kvindekjøn.

S. fèm.

Mandkjøn.

S. masc.

Kvindekjøn.

S. fèm.

572

45

310

596

23

206

6

139

2

511

2342

1 096

177

78

107

65

63

53

7

44

139

2

511

2342

33 551

2 591

12 121

I9683

2 761

IO235

407

6 150

362

5 295

87804

43 518

4913

3 465

3 364

5 459

3 391

4271

499

74

7O43

6 150

362

5 295

87804

494 270

79791

289 501

157 157

42344

43242

23 262

36 543

16 546

6 172

1 066 693

287 374

61 869

86231

5242

33230

15 on

42818

9 793

24714

441 150

36 543

16 546

6 172

1 066 693

498 928

58 62O

288 295

170507

4OO9O

55O84

33 373

66 229

26797

15 571

1 154784

354 837

59 748

116 117

8 170

39030

19362

48991

9470

32852

357610

66 229

26 797

15 571

1 154784

993 198

138 411

577 796

327 664

8 ) 82 434

98326

56635

102 772

43 343

21743

2221477

642 211

121 617

202 348

13412

72 260

34 373

91 809

19263

57 566

798 760

102 772

43 343

21 743

2 221 477-

mængdes Vedkommende kommer hertil et Tillæg af ialt 17530 Sjømænd.

1. Grandes classes

professionn elles.

I. Agriculture, élevage du bétail,

sylviculture, pèches.

Dont: pèches.

II. Mines, usines, industrie.

III. Commerce, transports, etc.

Dont: navigation.

IV. Administration publique et professions

libérales.

V. Travaux domestiques, travaux

insuffisamment déterminés.

VI. Subsistance provenant de revenus,

rentes viagères, pensions, etc.

VII. Sans profession ou reve?iu.

VIII. Professions inconnues.

Total général.

2. Grandes classes

sociales.

A. Chefs, patrons et autres individus

indépendants exerçant des professions

industrielles ou des prof essions

libérales privées.

B. Chefs et patrons de métier, artisans

travaillant pour leur propre compte

ou d'une manière indépendante.

C. Individus trav aillantpour leur propre

compte ou d'une mattiere indépendante.

D. Fonctionnaires publics supérieurs.

E. Fonctionnaires publics inférieurs.

F. Chefs

G. Employés

H. Contremaîtres

I Domestiques

y. Autres ouvriers

dans les prof essions

industrielles, les

professions libérales

privées et les

travaux publics.

K. Personnes vivant de subsistance provenant

de revenus, rentes viagères,

pensions, etc.

L. Sans profession ou revenu.

M. Professions inconnues.

Total général.

(Pour la population maritivte de droit:


Statistisk Aarbog

1905.

8

Tabel 6.

Summarisk Oversigt over Ægteskaber, Fødsler, Dødsfald og

Udvandring i Aarene 1871—1904. 2 )

Mariages, naissances, décès, émigration 1871 à 1Ç04.

i Indgaaede !

'Ægteskaber.

ved

Mariages, j Døden.

far

1871—1875

1876—1880

I88l — 1885

1886—1890

1891 —1895

6—1900

64 624

67353 142847!

64171 45151

1886

1887

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1899 !

1900 i

1901

1902 1

1903 1

1904

l ) I denne Tabel er anført de i vedkommende Aar i Norge stedfundne Fodsier og Dødsfald, medens der i de

følgende Tabeller er angivet de i Aaret indregistrerede Fødsler og Dødsfald. For 1901, 1902, 1903 og 1904 er Antallet

af de i Aaret stedfundne Fødsler og Dødsfald foreløbigt. — Dans ce tableau est indiqué le nombre des naissances et

décès qui ont eu lieu pendant les années; dans les tableaux stiivants, au contraire, le nombre des naissances et

décès enregistrés pendant les années. Les chiffres pour içor f IQ02, IÇOJ et IÇ04 ne sont que provisoires.


9 Statistisk Aarbog

I9O5-

Tabel 7. Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret 19O3.

Mouvement de la population en içoj, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

Tndgaaede

Ægteskaber.

Mariages,

Levendefødte.

Nés-

•vivants.

Deraf

uægte.

Dont

illégitimes.

Dødfødte.

Mort-ftés\

Deraf

uægte.

Dont

illégi'

times.

Døde.

Décès.

Deraf

under 1

Aar.

Dont audessous

de 1 an.

Oversjøisk

Udvandring.

Émigration

outremer.

Smaalenene 834

Akershus 508

Kristiania 2135

Hedemarken 647

Kristians 539

Buskerud 651

Jarlsberg og Larvik 593

Bratsberg 562

Nedenes 409

Lister og Mandal 404

Stavanger 834

Søndre Bergenhus 633

Bergen . 662

Nordre Bergenhus 381

Romsdal 846

Søndre Trondhjem 926

Nordre Trondhjem 379

Nordland 963

Tromsø 418

Finmarken 242

Bygder. Cornm. rurales 7 943

Byer. Villes 5 623

Riget. Royaume | 13 566

Procenttal: *)

1903 ! 0.60

1902 I 0.64

4 393

3 193

7 4O3

3 645

3 192

3 314

2742

2 745

1 986

2 117

3 767

3762

2 374

2 292

3824

3901

2073

4832

2404

1 196

44 664

20491

65 155

2.87

2.89

228

I 78

I O2O

342

222

152

137

129

79

58

138

102

200

95

232

422

174

471

189

108

2792

1 884

4676

7.l8

7.17

130

64

2IO

8l

77

89

45

61

31

51

91

108

64

63

91

88

62

132

66

42

i 105

541

1 646

2.46

2.38

9

4

43

4

4

8

4

2

2

4

7

4

11

2

4

16

9

17

11

7

97

75

172

10.45

12.56

2047

1 697

3461

1893

1565

1 713

1 514

1432

1 224

1 369

1 842

1 919

1055

1 195

2 076

2 236

1 185

2257

1 "5

772^

23776

9791

33 567

1.48

1.38

306

250

833

25O

I6 7

232

I86

2OO

l62

l6l

253

237

212

121

253

295

167

461

220

l8o

3 175

I 971

7-99

7.50

874

1 148

2 582

1673

2086

1 777

941

1 242

1 253

1 606

1266

827

775

1452

1 517

1273

1 371

601

207

18289

8 495

26784

1.18

0.90

Tabel 8. Ægteskaber indgaaede i Aarene 1891—19O2.

Mariages; années i&çi à IÇO2.

Civilstand.

1891—

1895

aarlig.

En

moyenne.

1896—

1900

aarlig.

En

•moyenne.

1900.

I Pr. 100 indgaaede Ægteskaber.

1900. 1901.

1902.

Ungkarle og Piger (Garçons et filles)

— og Enker (Garçons et vettves)

Enkemænd og Piger (Veufs et filles)

— og Enker (Veufs et veuve sj\

II OO7.2 I2826.O 13 236 12 837I 12 5OO

403.8 392.O 4OI 395| 353

I 318.6 I 277.O 1275 1 233J 1 239

3IO.4 299.6 3IO 295J 293

Tilsammen (Total)\i2> °4° o H 794-61 15222) 14760! 14385

86.95I 86.97

2.63I 2.68

8.38J 8,35

2.04J 2.00

100.001 100.00

86.90

2.45

8.61

2.04

100.00

l ) Procenttal (Chiffres proportionnels pour le Royaume); Rubr. (Col.) ï, 2, 6 og 8 pr. 100 tilstedeværende

Indbyggere (par 100 habitants); Col. 3 par 100 nés-vivants/ Col. 4. par 100 nés-vivants et mort-nés/ Col. j

par 100 mort-né s ; Col. 7 par 100 nés-vivants,


Statistisk Aarbog

1905.

1O

Tabel 9. De i Ægteskab i Aarene 1899 og 19OO Indtraadte,

fordelt efter Alder.

Ages au mariage: groupes d'âge; années i8çç et içoo.

Brudenes Alder.

Age des mariées.

Brudgommenes Alder 1899 og 1900 kombineret med Brudens.

Age des -mariés.

15—19. 30—34-

35—44-

65 Aar Uopgivet,

45—64- og

derover.

lait Brude i den

i første Rubrik

angivne Alder.

Total d. mariées.

1899 og

1900.

1896—

1900.

15 —19 Aar

20 —24 «

25—29 «

3O—44 «

45—64 «

65 Aar og derover . . .

Uopgivet

lait Brudgomme:

Total des mariés:

127

243

97

38

i

1 109

5189

2078

654

216

I 691

1 75°

1367

1899 et 1900... ... ! 506 9 045I 10 538 5076 3 5OO 1 815 267

1896 —1900 i 1 239 20 734 25 041 12839 8 939 4 553 613 15

663

4817

3 734

1 3O4

18

1

1

1

S6

733

925

1 628

126

1

1

13

128

219

976

471

8

-

I

6

10

98

132

20

-

2 215

12808 30172

8813 21 020

6066 15240

813 2055

31 90

6 16

3° 752

73 973

Tabel 1O. Ægteskaber i Aarene 1896—19O2 maanedsvis.

Mariages par mois; années i8çô à iço2.

Maaneder.

Mois.

Riget.

Royaume.

1896—

1900. 1901. 1902.

1896—

1900.

Rigets Bygder.

Comm. rurales.

Rigets Byer.

Villes.

1896—

1900. 1901.

Januar . . . .

Februar . . .

Marts

April

Mai

Juni

Juli

August. . . .

September

Oktober. . .

November .

4 725

3 611

3 988

6 694

6571

7407

6406

4293

5 521

8914

8451

December j 7 392

958

762

920

1 414

13*4

1 605

995

885

1 190 1 114 3393

1 676

1 648

1393

891

678

1 006

1304

1 297

1423

1068

974

1 488

1 809

1333

2877

1883

2 134

4 106

3872

5 347

4420

2 444

5 555

5235

4256

570

392

463

826

775

t 076

644

533

707

972

940

755

Tilsammen 73 973 14 760 M385 45 522 8653

518

354

502

785

741

927

658

537

647

898

1083

750

18

1 728

1854

25

2699

2 060

1 986

1849

2 128

3 359

3216

3136

8 400 28451

388

37O

457

588

539

529

351

352

483

704

708

638

6 107

373

324

5O4

519

556

496

410

437

467

59°

726

583

5 985


Tabel 11. Fødte i Aarene 1881—19O3.

Naissances ; années 1881 à IÇOJ.

A ar.

Années.

Levendefødte.

Nés-vivants.

Dødfødte.

Mort-nés.

Deraf

uægte.

Dont

illégitimes.

Tvillinger.

Naissances

doubles.

Antal Nedkomster med

Naissances multiples

Trillinger.

Naissances

triples.

Firlinger.

Naissances

quadruples.

1881—85 aarlig; en moyenne

30 7374

28 921.0

59 658.4

4 838.4

8.11

I 861.2

228.6

815.6

9-4

1886—90 — —

31099.4

29 340.0

60 439.4

4 543-6

7-52

1 668.2

176.2

836.8

10.4

1891—95 — —

31 627.0

29 663.2

61 290.2

4 352.4

7.10

1 731.0

I97.O

864.6

10.8

1896—1900 — —

33 4076

31 5340

64941.6

4825.8

7.43

1 623.6

I9I.6

876.8

13.2

1899

34 449

32564

67013

4 949

7-39

1 690

2OÏ

915

1900

34O93

32056

66 149

4824

7.29

1616

l82

873

6

1901

34 "5

32092

66 207

4 840

7-31

1 728

2O5

935

8

1902

33624

31638

65 262

4679

7.17

1 592

2OO

864

8

1903

33 35O

31805

65 155

4676

1 646

172

879

3

p.

For Kristianias Vedkommende var Antallet af Uægtefødte pr. ioo Levendefødte i Aarene 1891—1895: 14.3, 1896—1900: 14.2 og i

Aarene 1899— 1 9°3 henholdsvis 14.2, 14.3, 14.3, 13.7, 13.8.

3-

o


Statistisk Aarbog

1905.

12

Tabel 12. Levendefødte Børn i Aarene 1899 og 19OO, fordelt efter

Forældrenes Alder,

Nés-vivants par âge des parents', années i8çç et içoo.

1. Levendefødte ægte Børn.

Nés-vivants

Fædrenes Alder.

légitimes.

Age du père.

Mødrenes Alder.

Age de la mere.

15—19 Aar

20—24 —

25—29 -

30—34 —

35—39 —

40—44 —

45—49 —

50—54 —

55 Aar og derover

Uopgivet

Tilsammen.

Total

15—19. I 20—24. 25—21 29- 3O—34- I 35—39- 4O—44-

l !

55

144

49

15

7

676

5514

2830

672

171

41

7

475

7 731

11 697

4060

1 029

203

13

1

136

3 483

9 908

10635

3 677

696

37

55

1 134

4319

8 474

8676

2 138

169

4

5

25

394

1 462

4049

6835

4859

537

13

7

45—64-

9 !

214

818

2218

4824

5646

* 893

270 9 915! 25 218 28583 24974 18 181 15672

36

H

1

5

21

63

113

108

35

1

348

!

65 Aar

og derover.

Uopgivet.

Inconnu.

Tilsammen.

Total.

1432

18624

31 IO9

30 189

25 335

13 692

2 692

55

261

228 123 389

2. U d e n f o r Æ g t e s k a b l e v e n d e f ø d t e B ø r n .

Nés-vivants illégitimes.

Fædrenes Alder. Age du père.

Mødrenes Alder.

Age de la mere.

15— 1 9-

20—24.

25—29.

40—44.

30—34-

35—39-

45—64-

65 Aar

og derover.

Uopgivet.

Inconnu.

Tilsammen.

Total.

15—19 Aar

20 -24 —

25—29 —

30-34 —

35—39 —

40—44 —

45—49 —

50—54 -

55 Aar og derover

Uopgivet

Tilsammen.

Total

128

236

113

39

16

2

2

1

537

457

1 903

811

253

106

33

5

6

3 574

189

1074

861

300

141

31

4

2 604

75

35°

361

249

ni

27

2

1

1 176

25

133

212

176

131

23

5

12

54

103

IOI

71

46

4

19

56

95

109

99

63

13

7061

393 2 455

1

2

3

6

5

5

14

2

37

17

80

73

34

27

9

1

5o

291

924

3889

2635

I 266

707

248

38

66

9 773


13

Tabel 13. Dødfødte i Aarene 1881—19O3.

Mort-nés; années 1881 à iço?.

Statistisk Aarbog

1905.

Aar.

Ægtefødte.

Uægtefødte.

Mandkjøn.

j Kvindekjøn.

Tilsammen.

Années.

Enf. légit.

Enf. illégit.

S. mase. S. fém.

Total.

1881—85 aarlig; en ?noyenne

i 632.6

228.6

1 051.2

810.0

1 861.2

1886—90 — —

1891—95 — —

1896—1900— —

1 8 9 7

1 8 9 8

1 8 9 9

1900

1901

1902

1903

1 492.0

1 534-O

1 432.0

1386

1407

1489

1 434

1 523

1 392

1474

176.2

197.0

1 9 1 . 6

202

185

201

182

205

200

172

925-4

987.6

905.6

9O3

886

918

897

975

912

742.8

743-4

718.0

685

706

772

719

753

680

1 668.2

1 731.0

1 623.6

1 588

1 592

1 690

1 616

1 728

1 592

1 646

Tabel 14. Døde i Aarene 1881—1903.

Décès; années 188 1 à içoj.

Aar.

Années.

Samlet Antal Døde.

Nombre des décès.

Mandkjøn. Kvindekjøn

5. S. fém.

Tilsammen.

Total.

Døde

pr. 100

Indbyg-

! gere. 1 )

I Décès

\par 100

j habij

tants.

Antal under i Aar.

Décès au-dessous de i an.

Mandkjøn. I Kvindekjøn. j

S. mase. i S. fém.

Tilsammen

Total.

1881—85 aarlig ; en moyenne 16507.4! 16378.0

1886—90 — — 16722.6 16693.8

1891—95 — — 17 128.2 16 888.6

1896—1900— — 17 024.2 j 16606.0

1897 I 16483 15906

1898 i 16 526 16 167

1899 ^436 18 127

1900 I 17 567 17365

1901 ! 16 814 16 481

I

I902 15 505 15 658

1903 16 713 16854

32 885.4 I 1.71

33 416.4

34016.8

33 630.2 I

32 389 I

32 693 I

36 563 I

34 932

33 295

31 163

33 567

1.70

1.68

i-53

153

1.69

i-59

1.49

1.38

3 282.0 I

3200.8 j

3 352.4 !

3 533.6

3471

3 372

4004

3 368

3461

2783

2862

2 601.6

2 619.6

2 655.4

2 698.0

2680

2524

3032

2 605

2686

2 112

2284

5

5 820.4

6 007.8

623L6

6 151

5896

7036

5 973

6147

4 895

5 !46

*) For 1881—1885 er Beregningen hentet fra Norges officielle Statistik, Tredie Række, No. 106, se Side 129,

Note 2.


Statistisk Aarbog

1905.

14

Tabel 15. Døde i Aarene 19O1 og 1902, fordelt efter

Alder.

Décédés par âge; années IÇOI et iço2.

Alder udtrykt ved Antallet af Aar

forløbne fra Fødselsaar til

Dødsaar.

Age des décédés Par groupes

Mandkjøn.

5". mase.

Population de fait.

Kvindekjøn.

6". fém.

Population de fait.

Dødsfald blandt Norges

hjemmehørende

mandlige Befolkning.

Décès parmi la

population masculine

de droit.

d'années de la naissance.

1902.

1901.

o Aar

2 435

1 441

1977

1 230

1 795

1 258

1463

1 029

2 433

1 441

1 980

1 231

2 «

444

394

439

333

444

395

3 «

4 «

232

202

236

159

206

173

221

154

232

202

236

160

5-9 «

506

459

498

462

5O7

460

10—14 «

397

402

446

368

397

402

15—19 «

20—24 «

576

779

557

702

572

591

574

614

646

901

631

814

25—29 «

589

578

551

535

675

654

3O—34 «

442

420

470

510

496

475

35—39 «

4^—44 «

45—49 «

416

442

444

396

427

440

534

496

488

526

512

486

462

490

481

439

444

464

5O-54 «

55—59 «

60—64 «

532

640

674

5 2 9

515

720

557

554

629

504

602

688

552

650

677

551

523

729

65—69 «

70—74 «

75—79 «

80—84 «

85—89 « .

929

1 161

1 411

1 191

678

920

1075

1283

1 175

646

887

1 210

1489

1 328

859

93O

1 144

1 406

» 351

851

93°

1 163

1414

1 192

678

920

1077

1 284

1 175

646

90—94 «

196

208

348

308

196

208

95—99 «

41

43

74

80

41

43

100—104 «

4

4

13

4

4

4

105—109 «

Uopgivet.

Inconnu

16

25

27

Su m.

Total

16 814

15 505 ; 16 481 ! 15658 | 17 329

15 972


15 Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 16. Voldsomme Dødsfald i Aarene 1899—1903.

Morts violentes; années i8çç à IÇOJ.

Ulykkelige Hændelser:

Morts accidentelles:

a. Blandt den hjemmen. Befolkning (poptdation de droit):

Druknede. Sub?)iersio?i

Forbrændte eller Skoldede. Brûlures

Ihjelfrosne. Froid

Sneskred, avalanches

Omkomne Jordskred o. 1. éboulements

ved: Kjørsel, voitures

Tués ou < Vaadeskud. armes a feit

écrasés Grubeulykker o. 1. accidents de mines ...

par des: Sagbrug, Maskiner o. 1. accid. de machines

Fald. chutes

Kvalte. Asphyxie

Andre Hændelser. Autres -accidents

Tilsammen Total

Mandkjøn. Sexe masc

Kvindekjøn. Sexe fém. . .

Bygderne. Co mm. rurales

Byerne. Villes

Hjemsted uopg. Domicile inconnu

lait.

Total général

b. Blandt den tilstedev. Befolkning (population de fait). .

Dræbte eller Myrdede: Homicides:

a. Blandt den hjemmeh. Befolkning (population de droit):

Børn under 24 Timer. Infanticides

Andre. Autres

Tilsammen Total

Mandkjøn. Sexe masc

Kvindekjøn. Sexe fém

Bygderne. Com?n. rurales

I Byerne. Villes

\ Hjemsted uopg. Domicile inconnu

lait.

Total général

b. Blandt den tilstedev. Befolkning (population de fait) .

Selvmord : Suicides :

a. Blandt den hjemmeh. Befolkning (population de droit) :

Ved Hængning. Suspension

— Drukning. Submersion

— Skydning. Armes à feu

— skjær. ell. stikk. Instrumenter. Instr. tranchants . . .

— Gift. Empoisonnement

Anden eller uopgivet Dødsmaade. Moyens inconnus ou autres

Tilsammen Total

Mandkjøn. Sexe masc

Kvindekjøn. Sexe fém

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

Hjemsted uopg.

lait.

Domicile inconnu

Blandt den tilstedev. Befolkning (population de

Total général

fait)..

1899.

991

46

6

13

2

27

21

7

17

104

24

132

1 220

170

1 019

369

1390

1 165

85

*7

14

8

3

5

102

30

45

132

1900.

800

47

26

7

9

36

16

6

15

100

32

123

1901.

854

52

14

2

1

47

21

6

10

93

20

133

1069J 1 103

148! 150

373

5

902

337

14

1217I 1253

961 956

73

20

18

5

2

5

102

21

69

54

123

22

7

18

11

29

27I

12

23

6

3

6

118

21

1902. 1903.

779

40

10

13

5

5o

21

H

6

98

17

128

1035

146

789

374

18

10

11

11

10

16

5

83

27

24

2

7

7

121

29

95

54

1

139 150

128 I34J 145

803

48

11

4

4

54

18

8

114

26

ni

1 062

153

824

379

12

1 181 1 215

8911 914

10

3

IL

11

91

24

19

9

3

128

26

101

53

154

148


Statistisk Aarbog

1905.

16

Tabel 17. Den oversjøiske Udvand-

Émigration d'outre-mer pendant

1894. 1895. ! 1896. i 1897. j 18

! 1 !•

1900. 1901. 1 1902. 1903.

K j ø n. Sex e.

Mandkjøn. Sexe ?nasc

Kvindekjøn. Sexe fém

lait.

Alder.

Age.

Total

o—14 Aar. Ans

•{K.

/M.

15-29 — — •\K.

/M.

3 °- 59 - ~ \K.

60 Aar og derover


Statistisk Aarbog

1905.

ring i Àarene 18Ô4—1903.

les années i8ç4 à içoj.

1895.

1897.

1902.

Sidste Opholdssted

(forts.). Amtsvis.

Dernier domicile.

Par préfecture.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Co mm. rurales . .

Byer. Villes

Riget. Royaume . . .

177

IO5

336

227

299

267

325

254

549

675

579

372

147

228

257

333

254

148

72

38

3647

1 995

5642

180

106

496

246

259

263

359

270

859

983

560

288

153

231

312

294

165

103

53

27

3 778

2429

186

122

400

285

374

236

279

326

641

877

870

387

151

326

387

358

247

131

56

40

4680

1 999

6207I 6679

86

93

277

162

289

203

191

141

45 Ô

740

591

314

86

246

272

218

134

96

65

9

3362

1 3O7

71

67

252

168

368

172

183

232

428

54O

560

287

94

306

354

289

202

195

62

29

3633

1 226

68

104

252

214

465

183

157

194

582

957

603

387

152

385

680

448

327

348

139

54

5098

1 601

229

207

602

449

846

436

333

261

785

1 050

885

545

334

556

956

755

557

796

228

7890

3041

314

997

5O9

860

499

351

360

769

1 120

1 113

658

412

613

1 015

868

657

891

343

85

9263

3 482

630

746

2 060

998

1 258

1095

711

980

1 271

* 53O

18

1 169

565

715

1 181

1 244

844

1 028

339

85

13918

6425

874

1 148

2 582

1 673

2086

1 777

941

1 242

1 253

1 606

2313

1 266

827

775

1452

1 5 J 7

1 273

1 371

601

207

18 289

8 495

4859 6 699 10931 12 745 20343 26784

Livsstilling.

Udvandrede Mænd 15 Aar og

derover.

Hommes adultes émigrés,

par profession.

Immateriel Virksomhed. Professions

libérales

Jordbrug og Fædrift. Agriculture

Fiskeri. Pèche

Bergværksindustri. Mines et

usines

Fabrik- og Haandværksindustri.

Manufactures et métiers ....

Handel og Skibsfart m. v.

Commerce et navigation, etc.

Tjenere. Domestiques

Dagarbeidere. Journaliers . . .

Anden og uopgiven Livsstilling.

Professions autres et inconnues

29

5O3

27

3

308

789

107

658

43

26;

448

17

4

431

1 150

71

657

80

814

61

2

448

1 046

138

1094

55

570

5o

2

339

668

100

651

39

18

666

42

539

64

821

87

15

913

68

451

837

91

1 294

93

36

1 193

1 269

150

2 606

38

1 234

87

7

1 381

1 396

162

2855

216

41

1975

163

12

2 533

2275

198

4 906

302

79

2 230

295

3 3O2

2 766

24

6378

531

Tilsammen. Total

2467

2884 3681

2440

550

3 7^3

6288

7376 12405 15605


Tabel 18. Rekrutering i Aaret 1904.

Recrutement de rarmée; année IÇ04.

Udskrivningsdistrikt.

Corps.

Mandskabs-

Lod-

træknings-

Jeunes gens

inscrits sur

les listes

de tirage.

Deraf

Udvandrede.

Dont

émigrés.

Antal

undersøgte

Mandskaber.

Nombre des

jeunes gens

visités.

Deraf

dygtige

désignés pour le

til Linien.

dans

l'armée

active.

til

Trænet.

dans

train.

Dont

midlert.

provisoirement.

udygtige

iptés

helt.

définitivement.

Arme og

Ben. 2 )

Bras,

jambes. 2 )

T.

U.

T.

Øine.

Yeux.

u.

De vigtigste F< îil, Sygdomme og Mangler, der be-

Malad es ou infirmités spéci-

Svagt Bryst og

Lungesygdom.

Poumons et

Poitrine.

T.

U.

Tarmbrok.

Hernie

intestinale.

T.

U.

vS EL

0 ^

arb

0

k crq

iste: Smaalenenes Bataljon

2det: Hedemarkens —

3die: Østerdalens —

4de: Gudbrandsdalens —

5te : Valdres —

6te : Hallingdals —

7de: Kristiania —

8de: Numedals —

9de: Telemarkens —

10de: Nedenæs —

lite: Stavanger —

12te: Kristiansands —

13de: Hardanger —

14de: Bergens —

15de: Sogns —

16de: Fjordenes —

17de: Søndmør —

18de: Nordmør —

19de: Trondhjems —

20de: Indherreds —

Nordlands Kredsbataljon . .

Tromsø — . .

Alten Kredskompani

Varanger —

Riget Royaume IÇ04

— — 1900 .

1895 l )

— 1890 1 )

- - 1885 *)

I 527

795

809

808

857

1 272

2 115

1 542

1 105

1 372

1 116

1 178

751

1305

638

679

622

649

1 160

768

1 044

1 013

162

23 443

24 236

19 580

19033

19 060

III

94

98

186

133

198

317

156

132

213

405

235

158

126

157

135

165

129

204

170

117

87

9

6

3 741

1 808

3288

3 453

3 136

834

531

59O

457

543

711

1 002

661

603

576

405

520

413

629

334

386

348

307

671

395

693

682

111

102

12504

14 599

10003

9 589

10 020

547

382

380

312

348

452

618

427

341

308

230

273

285

388

226

258

237

223

454

281

493

512

65

56

8096

9689

6583

6577

5801

33

41

54

24

61

65

ni

63

77

71

49

53

32

58

26

30

46

32

78

38

49

49

23

13

1 176

1306

1 095

1057

1 679

*) For disse Aar gjælder Opgaverne kun de 20 førstanførte Udskrivningsdistrikter, idet de 4 nordligste først oprettedes i Henhold til Lov 28 Juni 1897 om

Værnepligtens Udvidelse til Rigets nordlige Landsdele. Les vingt premiers districts seulement. -} Sygdomme og Beskadigelser. Maladies et lésions.

23

7

11

5

4

11

10

10

9

11

8

9

8

19

3

7

7

4

3

6

10

9

4

4

202

272

217

201

174

231

IOI

145

130

183

263

l6l

176

l86

Il8

I8 5

88

164

79

91

58

48

136

70

141

112

19

29

3030

3 332

2 108

1 754

2366

IO

13

22

7

19

20

20

25

3 1

23

19

15

18

27

7

11

23

11

24

19

16

7

4

405

451

375

31.S

515

53

25

41

30

28

40

44

38

44

50

28

42

16

24

19

19

10

6

18

16

20

15

1

3

630

610

458

355

496

6

1

6

1

11

13

17

7

17

27

13

28

9

19

12

10

1

4

7

2

15

18

1

245

310

191

193

235

22

7

15

l6

9

19

26

I 9

15

27

17

29

4

28

7

8

2

9

18

6

9

15

2

5

334

319

218

158

196

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

I

_

-

3

7

4

16

25

7

9

14

10

19

23

17

15

17

12

13

9

19

9

14

10

8

27

9

21

10

2

3

322

346

183

161

134

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

I

-

-

-

_

-

2

-

4

8

27

7

10

10

9

13

43

18

12

13

7

13

3

11

7

6

6

5

12

5

17

20

2

3

279

291

185

148

180

f

00


Udskrivningsdistrikt.

Corps.

grundede Mandskabernes Utjenstdygtighed eller Henførelse til Trænet. *)

fiées pour les personnes exemptées (U.) ou désignées au service dans le corps du

train (T.). *)

Øren.

Oreilles. '

T. U.

! Svag

j Legemsbygning.

j Næse og Mund.

I Faiblesse de Mal dit nez et

j complexion. de la bouche.

I T. ! U.

u.

Ryg- og

Brystben. 2 )

Epine dorsale,

sternum.

T.

U.

Hjertefeil.

Affections du

T.

De undersøgte Mandskabers Legemshøide.

Taille des jeunes gens visités.

Under

158 Cm.

I Moins

158—170 171—184

•I

I

de

IJ8 cm.

185 Cm.

og

derover.

185 cm.

dessus.

Middelhøide.

3 )

Taille

-moy-

enne '

iste: Smaalenenes Bataljon

2det : Hedemarkens —

3die: Østerdalens —

4de: Gudbrandsdalens—

5te: Valdres —

6te: Hallingdals —

7de: Kristiania —

8de: Numedals —

9de: Telemarkens —

10de: Nedenes —

ute: Stavanger —

12te: Kristiansands —

13de: Hardanger —

14de: Bergens —

15de: Sogns —

16de: Fjordenes —

17de: Søndmør —

18de: Nordmør —

19de: Trondhjems —

20de: Indherreds —

Nordlands Kredsbataljon . .

Tromsø —

Alten Kredskompani

Varanger —

Riget Royaume

IÇ04

— — 1900

— -- 1895

— — 1890

60

58

55

61

65

16

. 8

10

4

15

12

20

10

22

12

13

%

o

9

8

13

11

2

4^

253

353

168

134

121

s

3

i

7

3

6

6

2

70

97

77

297

5

4

2

3

14

12

30

9

138

204

in

140

324

2

1

3

3

21

5

10

3

1

~53~

41

22

18

31

10

5

12

12

11

10

16

5

3

7

1

5

5.

6

2

5

3

1

12

2

3

1

138

209

123

80

37

36

31

40

52

9

5

4

3

1

4

66

17

8

8

20

4

5

5

1

2

7

1

9

8

1

2

I36"

124

84

95

185

1

10

30

8

17

6

9

'5

23

7

18

10

5

16

13

H

5866

10

9

18

5

5

1

264

322

210

136

90

19

11

14

7

12

16

19

7

7

7

6

22

1

15

7

7

3

4

13

1

6

16

15

13

248

306

427

269

311 •

233

284

367

524

3!3

296

282

204

230

194

322

167

186

157

122

272

149

271

322

65

56

379

240

263

211

243

322

45O

336

298

281

192

262

213

285

153

190

185

175

376

236

397

336

31

33

6023 | 6087

7 130 7046

*) Andre Sygdomme og Mangler (attires causes) 1904: Høide {défaut de taille) 119 T., 13 U., Platfod (pieds plats) 124 T., 26 U., medfødte Misdannelser af

Arme og Ben (difformités innées^ des extrémités) 7 T., 47 U., Hudsygdomme, undtagen Skurv (maladies de la peau) 1 T., 41 U., andre Grunde (autres) 68 T., 409 U.

2 ) Sygdomme og Skjævheder.

3 ) Ikke indbefattet undermaals (under 158 Cm.) og Personer 185 Cm. og derover. Non compris les personnes aya?it les tailles moins

de 158 centimetres et de 185 cm. et att-dessus.

9

11

2

6

4 6

9

5

2

6

3

6

7

7

3

3

6

10

9

19

146

117

170

171

170

170

170

170

170

171

171

171

170

171

171

170

171

170

171

171

173

172

172

171

168

168

170

170

170

169

co


Statistisk Aarbog

1905.

20

Tabel 19. Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene 1900

Personnel médical et Hôpitaux; années içoo à içoj.

-1903.

Medicinalpersonale m. v.

Personnel médical, etc.

Civile Embedslægedistrikter 2 ). Districts médicauxciviL

Autoriserede Læger. Médecins autorisés

Tandlæger. Dentistes

Jordemødre. Sages-femmes diplômées

Hjælpevakcinatører. Aides-vaccinateurs

Dyrlæger. Vétérinaires

Apothekere 5 ). Pharmaciens

Sygehuse.

Hôpitaux.

Sygehuse med Opgaver over Belæg : Antal

Etablissements pour lesquels le nombre des malades,

etc. est connu

Belæg af Syge i Januar. Malades en traitement au

1er janvier

Indkomne i Aarets Løb. Entrés pendant l'année . . .

Tilsammen. Total

( helbredede, guéris

Udgaaede: Sortis :\ i Bedring, améliorés

\ uhelbredede. non guéris

Døde. Décès

Antal Forpleiningsdage. Jours de traitement

1900.

158

i 121

210

1 144

711

152

TOO

54

1 792

14 542

16 334

8911

2800

1235

1654

660 770

I9OI.

158'

I 129

229

I I74

713

159

IO6

51

1 75O

15 321

17 071

9 282

2 955

1 239

1 705

713 853

I9O2. I I903 l ).

S

1158

265

I 214

722

I8O

"3

47

2 031

16053

18084

10 248

2859

1 243

1 737

745 885

158

184

283

254

722

186

118

47

2 187

19 593

21 780

12 510

3 392

1 5 6 4

1 996

859 396

Tabel 2O.

Sindssygeasylernes Virksomhed i Aarene 19OO—1904.

Hospices d'aliénés; années içoo à IQ04.

!

1900.

1901

Antal Asyler.

Tilbageliggende

Syge ved Aarets

Begyndelse.

Aliénés en- traitement

au i er jan -

vier.

Indkomne i Aaret.

lait behandlede.

Udgaaede

Nombre des hospices

Mandkjøn. S. mase.

Kvindekjøn. S.fém.

Tilsammen. Total. .

Entrés pendant l'année

Total général

helbredede, guéris

i Bedring, améliorés

uhelbredede. non guéris ....

i Aaret:

efter afgiven Erklæring, pour

Sortis :

d'autres causes

Døde. Décès

Antal Forpleiningsdage. Jours de traitem.

919

788

1707

777

2484

192

198

279

15

147

614 484

129

609 389

11 13

104 i 149

636297 I 697455

12

140

723 009

*) Foreløbig Opgave. Données provisoires.

2 ) Desuden var i Finmarkens Amt ansat en Distriktslæge

uden fast Distrikt.

3 ) Deraf var 67 bosatte i Udlandet.

4 ) Deraf 12 bosatte i Udlandet.

5 ) Herunder ikke

medregnet Provisorer eller Bestyrere af selvstændige Apothek eller Filialapothek.

6 ) Deraf 149 overflyttede

til Rønvik og Rotvold fra andre Asyler. Dont 14c transportés d'autres hospices.


Tabel 21. De vigtigste af Lægerne i Aarene 1899—1903 behandlede epidemiske Sygdomme.

Principales maladies épidémiques traitées par les médecins; années i8çç à IÇOJ.

189 3-

1903 l ).

Sygdommens Art.

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

Antal

Døde.

Nombre

des

décès.

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

Antal

Døde.

Nombre

des

décès.

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

Antal

Døde.

Nombrt

des

décès.

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

!

Antal

Døde.

Novtbre

'des

décès.

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

Antal

Døde.

Nombre

des

décès.

Maladies.

Exantematisk Tyfus

Tyfoidfeber . ,

Cerebrospinalmen ingit

Børnekopper

Skarlagensfeber

Mæslinger

Difteri (Croup)

Barselfeber

Rosen 2 )

Kusma

Kighoste

Akut Bronkit, katarralsk

Lungebetændelse, Laryngit

Influenza . . .

Lungebetændelse (krupøs)

Pleurit (Lungehindebetændelse)

Gigtfeber

Akut Diarré (Kolerine) . . .

217

75

2638

7426

4 472

3912

172

32

4 941 127

7659 214

2 O56 28 3

358 127

2 52 3 I 3 6

68 266 1 646

37 535 I 374

11 661 1 661

106

91

36 268 1 487

26

1 183

66

2

5 565

5 384

1 666

354

2 °°5

5322

2

133

29

177

216

181

ni

69

2

45O 7 997 365

66 748

27 209

9907

4694

3616

24568

1 625

34O

1 571

94

91

867

55

1389

93

6

4895

2 534

1 751

290

2 060

1443

8463

63846

22593

8 649

4213

3 421

39 850

3

174

35

118

103

156

101

91

338

1 422

201

1388

84

i 797

71

840

39

7

4366

7 77O

2637

336

2 126

1770

11 004

62693

8 593

9629

4 160

4264

19 532

IO2

2O

IO6

287

242

109

90

I

461

1455

65

I479

IOI

97

486

12

I33O

32

19

3 593

14 595

4 182

295

2 020

i 59O

7 348

63 375

15 218

9 553

4 539

3 75O

26497

4

140

11

-

120

300

334

113

108

-

440

1 471

104

1447

117

80

69 r

Typhus exanthematicus.

Febris typhoïdea.

Meningitis cerebrospifialis.

Variolæ.

Scarlatina.

Morbilli.

Diphtheria (Crotip).

Febris puerperalis.

Erysipelas.

Parotitis.

Tussis coîivîdsiva.

Bronchitis acuta, Pneumonia

catarrhalis, Laryngitis.

P?ieumonia crouposa.

Pleuritis.

Febris rheumatica.

Diarrhoea acuta, Choiera nostras.

to

*) Foreløbige Opgaver.

Données provisoires.

2 ) Blandt Døde medregnes ogsaa Dødsfald af Flegmone og Absces.


Statistisk Aarbog

1905.

22

Tabel 22. De vigtigste af Lægerne opgivne Dødsaarsager ved Sygdom

i Aarene 19O2 og 1903.

Décès causés par des maladies déclarées par les médecins ; années IÇ02 et IÇOJ.

Dødsaarsager.

Causes de décès.

lait.

Pct.

lait.

1903 !). Deraf i Byerne

(villes) 1903 *).

Pct.

lait.

Tyfoidfeber. Febris typhoïdea

Skarlagensfeber. Scarlatina

Mæslinger. Morbilli

Difteri (Croup). Diphtheria (Croup)

Kighoste. Tus sis convulsiva

Tnfluenza. Influenza. . .

Gigtfeber. Febris rheumatica. . . . .

Pyæmi og Septhæmi. Pyœmia et Septhœmia ....

Akut Diarré (Kolerine). Diarrh. acut., Choiera nostras

Lungetuberkulose. Tuberculosis pulmonum .....

Tuberkulose udenfor Lungerne. Tub. extra pulm.

Spedalskhed. Lepra

31

Syfilis. Syphilis

66

Kræft. Cancer et Sarcoma

2 064

Engelsk Syge. Rachitis

Kronisk Alkoholisme. Alcoholismus chronicus .•:...

Medfødt Svaghed (samt Atrofi). Débilitas congenita,

Atrophia infantum

979

I

Alderdomssvaghed. Débilitas senilis

3803

Hjerneslag. Apoplexia et Embolia cerebri

1 162

Hjernebetændelse (siippurativ). Meningitis supp.. . . 253

Kramper hos Smaabørn. Convtdsio infantum . . . 411

Organisk Hjernesygdom. Vitia organica cerebri . . 176

Organisk Hjertesygdom. Vitia organica cordis, 1 294

Hjertelammelse. Paralysis cordis

: 387

AkutBronkit, katarralsk Lungebetændelse, Laryngit.

Brotichitis acuta, Pnetimonia catarrhalis, Laryngitis 1455

Kronisk Bronkit. Bronchitis chronica

749

Krupøs Lungebetændelse. Pneumoitia crouposa . . . 1479

Lungehindebetændelse. Pleuritis serosa et purulenta 101

Mave-Tarmkatarr. Gastro-Enteritis chronica .... 377

Mavebetændelse. Peritonitis diffusa

219

Indeklemt Brok.

Hemia incarcerata

Tarmslyng etc. Obstructio alvi, Ileus, Volvulus .

Cystit (og Cystopyelonefrit). Cystitis et Pyelonephritis

Nyresygdom. Morbus Brightii

Organisk Underlivssygdom. Vitia org % ab do minis..

Barselfeber. Febris puerperalis

Andre. Autres

102

106

287

242

461

65

97

141

486

4249

1374

93

175

220

624

30

109

1 914

O-39

0.41

1.11

093

1.78

0.25

O.37

O.54

1.87

16.38

530

0.12

0.25

7.96

O.58

0.04

3-77

14.66

448

0.98

1.58

0.68

4.99

1.49

5.61

2.89

5.70

O.39

1.45

0.84

0.36

0.67

0.85

2.41

0.12

0.42

7.38

I40

I2O

3OO

Samtlige opgivne Dødsaarsager ved Sygdom.

Total des décès causés par des maladies déclarées25 942 100.00 ! 27 375 j 100.00

334

440

104

80

156

691

4488

1378

21

57

2 112

147

19

923

3 965

1 226

327

426

200

1 339

508

I 471

852

1 447

117

410

215

81

167

237

689

3O

113

2045

0.51

0.44

1.10

1.22

1.61

0.38

0.29

0.57

2.52

16.39

5O3

0.08

0.21

7.71

0.54

0.07

3-37

14.48

448

1.19

1.56

073

4.89

1.86

5-37

3-II

5- 2 9

0.43

1.50

0.78

0.30

0.61

0.87

2.52

O.II

0.41

7-47

39

43

185

176

126

35

23

58

416

1398

500

6

31

608

74

11

384

529

406

119

179

78

454

177

560

240

5O5

47

99

60

12

39

67

239

16

40

772

8751

1 ) Foreløbige Opgaver. Données provisoin


23 Statistisk Aarbog

Tabel 23.

Landeiendommenes Antal og Matrikulskyld amtsvis

December 19OO samt beregnet Værdi.

Nombre et évaluation cadastrale des propriétés foncières rurales, décembre igoo,

et valeur totale calculée, par préfecture.

Bygderne amtsvis.

Communes rurales, par

préfecture.

Smaalenene

Særskilt skyldsatte Landeiendomme.

(Brugsnumere.)

Propriétés foncières rurales.

Antal.

Nombre.

!

Gjennemsnitlig

Ma-

Matrikulskyldtrikulskyld

pr.Eiendom.

Évaluation Valeur moyenne

cada-

cadastrale.

strale .

38 O46

2.83

Særskilt skyldsatte

Jordbrug ogjordlodder 1 )

Exploitations rurales.

Antal.

Nombre.

8659

Matrikulskyld.

Évaluation

cadastrale.

36410

Landeiendomraenes

samlede

Værdi efter

Skyldmarkens

gjennemsnitlige

Salgsværdi i

Aarene

1900—1904 :

Valetir totale

des propriétés

foncières rurales

d'après les

prix moyens

payés :

1000 Kr.

74076

Akershus

18468

44 8lO

2.43

9 474

41 176

94 459

Hedemarken

2403I

52429

2.l8

11 270

44991

86193

Kristians

159IO

49 853

313

9726

47094

82 706

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

16552

14 243

II 910

36064

26 907

29 365

2.l8

!

1.89 I

i

2.46 I

9 131

8923

7300

33 136

25451

26 905

70 722

58 980

60 521

Nedenes

II 180

17863

1.59 j

7224

17092

35 797

Lister og Mandal

15 235

15 433

1.01 !

9720

14 609

36 808

Stavanger . .

23279

1-73

9 965

22936

43O43

Søndre Bergenhus |

j

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken 2 )

Riget. Royaume

17729

10 946

13823

13 589

8280

11 989

7 260

7 186

245 197

28 187

25 554

27 584

29 721

2956O

17 423

6 868

3 434

502 380

1.59

2.34

2.00

2.19

3-55

1-45

i

1

o-95 I

0.48

I

14239 i

I

9095

11 783

9086

6660

10597

6403

2698

161 953

27695

25 35O

27308

29 196

29 168

17365

6571

2469

474922

47 382

42 573

42562

48386

40409

18 172

9 629

892418

*) Hertil regnes kun Eiendomme, der benyttes som Jordbrug (herunder forøvrigt ogsaa Jordstykker),

Til ét Brug er henregnet, hvad der bruges samlet af én Person, uanseet om Bruget omfatter flere særskilt

matrikulerede Dele.

2 ) For Finmarkens Amt, der ikke indgaar under Landets almindelige Matrikul, er Skylden

beregnet. Kfr. Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 102, S. 5*. La préfecHcre de Finmarken n est pas

comprise dans le cadastre général, pourquoi tévaluation cadastrale a été calculée.


Tabel 24. Udsæd og det til Have m. v. anvendte Areal i Aaret 19OO samt Antal forskjellige

Landbrugsredskaber amtsvis 3 December 19OO.

Quantités de semences en içoo et le nombre des machines agricoles au 3 e décembre içoo, par préfecture.

Nr.

Amter.

Préfectures.

Bælgsæd.

Poteter.

Pommes

de terre.

Rodfrugter. Racines.

Turnips. | Kaalrabi.

Turneps. I Choii-rave.

Gulerødder.

Carottes.

Nr.

9

10

11

12

!3

14

15

16

17

18

19

20

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal . .

Stavanger

Søndre Bergenhus . .

Bergen

Nordre Bergenhus . .

Romsdal

Søndre Trondhjem .

Nordre Trondhjem .

Nordland

Tromsø

Finmarken

i 771

11 491

10

11 505

30781

11 009

3235

7 389

3 754

531

3228

1 480

6923

5088

8846

9 169

9645

2884

58676

83873

802

107 102

92853

49 513

55948J

53 205

39 620

46 448

64807

85 494

81

64016

61 281

56682

78 108

75 396

33 107

2 189

Ar.

17652

19 593

12

HO93

•8 in

5 534

I57H

4762

2 139

1 739

12979

1 994

1

1 603

5666

9921

33610

1 525

376

14

Ar.

I 360

4 226

192

1459

I 655

I 04I

I442

I 865

917

73O

I 506

1 788

2

2 O92

I 786

2576

4258

I 892

344

3

Ar.

3966

1638

155

944

921

319

668

584

155

797

218

427

2

506

407

295

770

362

99

11

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

Rekapitulation:

Bygder. Comni. rurales

Byer. Villes

Riget. Royaume . .

1 102 447

6 754

1630 i 1109 201

156494

544

157038

30297

837

31 134

18351

893

19244


Tabel 24 (Forts.). Udsæd og det til Have m, v. anvendte Areal i Aaret 19OO samt Antal forskjellige

Landbrugsredskaber amtsvis 3 December 1900.

Quantités de semences en içoo et le nombre des machines agricoles au J e décembre içoo, par préfecture. (Suite.')

Nr.

3

4

5

6

7

8

9

io

ii

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amter.

Préfectures.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik . .

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal ....

Stavanger

Søndre Bergenhus. . . .

Bergen

Nordre Bergenhus. . . .

Romsdal

Søndre Trondhjem . . .

Nordre Trondhjem . . .

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. C o mm. rurales

Byer. Villes

I

i Riget. Royaume . .

Grønfoder.

Prod. verts.

Hl.

2 355

5276

49

7 598

3666

2769

1396

3269

1 262

524

1 845

884

2

1659

1 810

1 913

2 993

3462

1 431

173

43 97O

366

44 336

Græsfrø.

Trèfle et

graminées.

graines.

Kg.

182 949

229 128

228

154486

126 644

94269

99562

28489

14088

20429

20930

7048

24

3 ïl 9

10 480

62665

66675

3 193

590

58

i 119 606

5 448

I25O54

Kjøkkenhavevaekster,

dyrkede

paa Ager.

Champs

ensemencés

de plantes

horticoles.

Ar.

3 465

5 OOO

62O

1724

I 143

I 089

1627

I 117

1 2IO

823

2 374

562

586

616

634

I 184

126

931

12

23 452

i 391

24843

! Heraf ani

vendt til

Areal af Kjøkkenhave.

Have.

Superficie Dont

jardins

des jardins. -maraîchers

et potagers.

Ar.

82 126

113 295

788O

6l 619

59 598

89827

93 9O3

63582

38 263

21 04I

41 808

.37 366

I 592

57 591

3O379

13 952

2OO63

6 542

742

94

794 795

46468

841 263

Ar.

8976

16 984

2931

9185

6 712

10 216

9 795

6528

5286

4 437

4 109

3 147

233

2324

1907

3006

2897

2284

393

.91 523

9877

Frugttrær.

Arbres

fruitiers.

Arbeidsvogn e (Høvogne

ikke medregnet).

Chariots (no?i-compris

chariots à foin):

4-hjulede, I 4. h julede,

2-spændte. | ^p^dte.

a deux

chevaux, ci un cheval. \

Stkr. Stkr.

Nombre. Nombre.

I42297 I 4IO

149 279 I 799

5 237 386

71 633 648

62 652 493

I74 3O2 434

188093 647

Il8 914

168

II9317J 44

' I44920! 47

92 76o| 91

218 790! 40

436J 119

112682! 52

47 77o; 54

9 585J 172

23 2171 141

48

24

11

[623758)

58 768

5 732

1 096

101 400 1 682 526; 6828

Stkr.

Nombre.

5 931

8203

1 532

2946

2 326

5 on

5 73O

2 624

2299

884

369

383

126

560

803

293

71

12

36684

4 131

40 815

Arbeidskj

serrer,

2-hjulede.

Charrettes.

Stkr.

Nombre.

II 239

9 775

200

15098

11 084

6 710

6 358

3 693

7699

18457

n 231I

9 53O

22 506

18 248

12569

9518

4489

478

183 564

3 179

186 743

Slaa- og

Meiemaskiner.

Machines

a faucher.

Stkr.

Nombre.

3 299

4 118

5

3234

2967

2571

2992

1572

734

746

1 062

532

1

352

1305

2 962

2853

274

177

11

31 552

215

31767

maskiner.

Machines] iNr.

Stkr.

Nombre.

3O9

707

I

I O2I

I 4IO

452

277

141

46

37

116

116

135

264

273

2 74

23

12

2

5570

46

5616

10

11

12

13

H

15

16

17

18

19

20

! 10

! CJ

o


Statistisk Aarbog

1905.

26

Tabel 25.

Beregnet Avling af Korn, Poteter og Hø

Céréales, pommes de terre et foin : Récolte, quantités

Nr,

Amter.

Préfectures.

Hvede, j Rug.

i Froment. \

Seigle.

Avlingens Mængde i 1904.

Qtiantités récoltées.

Byg.

Orge.

Havre.

Avoine.

Blandkorn.

Méteil

(d'orge et

d'avoine).

Til- I

sammen | p otet er.

Korn.

Total

Pommes

des de terre.

céréales. \

Smaalenene. .

Akershus

Kristiania . . .

Hedemarken.

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik.

Bratsberg

Nedenes !

j

10 j Lister og Mandal i

11 . Stavanger

12 Søndre Bergenhus j

13 Bergen i

14 Nordre Bergenhus j

15 Romsdal !

16 i Søndre Trond hjem ;

17 \ Nordre Trondhjem j

18 ! Nordland j

19 ; Tromsø |

20 Finmarken I

I Riget. Royaume \

Hektol.

2IO5IJ

6025;

73 !

I

332!

76J

6 076I

23 28 7 |

10 i56|

456i|

2803'

1

225

60

10!

29;

8!

74821

Hektol.

89261

36226

2l!

i

26 294I

15 696

19 085

40 22O

II 167

4 644

2390

485J

654

i

607 j

001

Hektol.

9 2OI

65O57

59

96681

195827

67 128

21 8

48 156

19 341

9623

31 023

10 220

47 633

46468

87025

75 712

35225

13 347

252 811 879 614

Hektol.

246 o8o|

281 394!

132

325 496

111 468

109 860

128389

57046

4OI35

87716

273 894

133092

113 395

250 322

92251

174242J

14 183

83

2439 178

Hektol.

I 04I

39IO

72

57 044

72 117

II 295

698

448

171

3 886

I 275

I68l2

9962

16 701

4 136

I I6 7

838

150

Hektol.

366 634

392 6l2

357

505 847

395 184

213444

214482

126973

68852

109 088

308 807

160669

171 000

3H 174

183420

251 760

51 264

13 497

83

Hektol.

217 625

314296

2919

762717

523667

259 463

231 574

243 037

222 390

309 089

553 812

579 73O

508

400 219

360 850

254382

375 130

302 882

155 537

10 125

201 7233848 1476079952

Rekapitulation:

Riget \18c6—içoo \

Royattme\î\$\\.enmoyenné\ 1180901 315339! 1 188 547

3 474 337 264377 5 360 690 7 965 8; o

1903

1890

108289 301 8851 1 147 094 3 203 616 253 795J5014679 8052551

929851 333 936 1488276 3458876 507 926'5 881 9998 441 403

*) Opgaverne over Avlingens Mængde er efter Landbrugsdirektørens Beretning om Høsten; ved Beregning af

Korn og Poteter samt for Høets Vedkommende Prisen for Aaret 1900 (efter Femaarsschemaerne) reduceret med 10 pCt..

Fur 1896—1900 udgjorde Avlingen af Erter gj.sn. 63 177 Hl. til en Værdi af Kr. 618 127.


27

Statistisk Aarbog

1905.

i 19O4 samt Avlingens Værdi amtsvis i 19O3 og 1904 1 ).

et valeurs; années IÇOJ et IÇ04, par préfecture.

Avlingens Værdi.

Va leur.

Hø.

Korn.

Céréales.

Poteter.

Pommes de terre,

H 0.

Foin.

Tilsammen.

Total.

Nr.

1903.

1904.

1903.

1904.

1903.

1904.

1903. 1904.

Ton.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

icoo Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

112 883

IO3 423

158 OI2

187 933

93 l8 4

72425

65 082

26 516

51 191

168 176

237 952

159 489

251 542

215 200

180648

98208

54 489

15 172

3 254.1

41455

4.2

4919.4

4 918.3

2393.7

2 318.O

I 569.9

787.7

I O74.5

2 2O3.8

916.3

I 294.5

2 307.8

I 799.8

2538.I

504.6

IÔ2.2

O.7

2 36O.6

2 555.5

2.6

3 730.4

3 268.7

1 619.9

1 571.2

1 042.0

606.2

886.1

2 045.6

971.8

1 358.1

2043.9

1 3043

1 749-8

450.1

146.9

0.9

I 726.8

2 O26.6

19-3

3 4877

2433.O

I 470.I

I 398.9

I 316.O

I 323-7

I 211.8

I 74O.2

2159.3

1.9

1457-2

I 746.I

I 518.9

2 O66.I

I 74O.4

685.5

36.4

955-4

1 134-6

10.5

2 753-4

1 434.8

887.4

842.9

960.0

1 025,2

1 109.6

2 093.4

2318.9

2.0

1 4168

1 367.6

859.8

1 129.1

1 441.7

651.7

42.4

9 262.7

9 495-2

-

11 925.7

17549.3

78707

6295.1

6 346.6

2613.9

3 890.3

12 261.7

15 174.7

11 119.1

17 574.9

12 901.1

12 381.3

5 388.9

2 543-1

719.7

5954-6

5 982.0

10 022.7

12 121.7

5 55I.O

3 789.3

4 374-8

1 742.6

3 132.9

10662.4

14 612.6

10 821.3

17 112.4

13262.8

12876.6

6427.7

3 743-9

1 169.6

I4243.6

15667.3

23.5

20332.8

24 9OO.6

II 734-5

IOOI2.O

9 270.6

9672.I

13.1

16 506.5

16825.2

8058.3

6 203.4

9232.5 6376.8

4 725.3

6 176.6

16 205.7

18250,3

1.9

13870.8

21 628.8

16 219.8

16985.5

7 633.9

3 39O.8

756.8

3 374.O

5 128.6

14 801.4

17903.3

2.0

13 596.2

20523.9

15426.9

15.755.5

8 3^9-5

4 542.5

1 212.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2251 525

37 113-1

27714.6

29 5659

22437.2

165 314.0

143 360.9

231 993.0

193 512.7

2 566 998

35 35°-4

28875.4

161 665.9

225 891.7

2 624 495

37 i

37 '

29 ç

24 807.I

-

Værdien er benyttet de af Lensmændene for de respektive Aar kvartalsvis afgivne Opgaver over Markedspriser paa

idet den ansaaes at være høiere end almindeligt. Avlingen af Erter og dennes Værdi er ikke medtaget i Beregningen.


Statistisk Aarbog

1905.

28

Tabel 26. Gjennemsnitspriser paa Korn (Uddrag af Kapitulstaksterne)

for Aarene 19OO—19O4 1 ).

Taux officiels des céréales; années IQOO à IÇ04.

(Kroner pr. Hektoliter.)

Landsdele.

Districts.

1902.

1903. ! 1904.

Kristiania

Stift.

Hvede, Rug eller Erter. Froment, seigle ou pois . . ,

Byg. Orge

Bl and korn. Meteil (d'orge et d'avoine)

Havre.

Avoine

Kr. pr.Hl. Kr pr.Hl. Kr. pr.Hl. Kr. pr.Hl Kr. pr.Hl.

9.04

6.99

6.28

6.O4

8.82

6.97

6.39

5-79

8.65

6.96

6.35

5.92

8.70

7.05

6.15

6.19

8.56

6.79

6.2O

5-93

Hamar Stift.

Hvede, Rug eller Erter. Froment, seigle ou pois . .

Byg. Orge

Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine)

Havre. Avoifie

9.78

8.O6

6.76

6.6l

9-36

663

6.43

9.32

7-93

6.83

6.70

9.68

8.25

7-32

7.18

9-39

7.82

6.80

6.48

Kristiansand

Byg. Orge

Havre. Avoine

Havremel. Farine d'avoine

Stift.

7.88J

6-39J

7-2o|

7.88

6.28

7.22

8.01! 7.65

6.62! 6-731

7.42 7.51I

7.64

6-37

7.20

Bergen Stift.

Hvede. Froment

Rug. Seigle

Byg. Orge

Havre. Avoine

Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine)

Malt. Malt

I2.OO|

8-55

8.28!

6.41I

11.25

8.24

8.25

5.26

6.6S

38.46!

II.08

8.l8

8.15

5-39

6.71

39-5°

iï.55

8.16

8.08

5-43

6.71

39.75

11.39

8.03

7.84

5-33

6.81

39-23

Trondhjem

Stift.

Bedste Rug. Seigle, 1ère qualité I 8.73!

Ringere Rug. Seigle, qualité inférieure j 7.91|

Sæde-Byg. Orge, 1ère qualité 7-4O

Ringere Byg. Orge, qualité inférieure 6.09

Bedste Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoifte), 1ère qualité 6.24

Ringere Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine), qualité\

ijtférieure | 5.42!

Sæde-Havre. Avoine, ï e re qualité 6.02 j

Ringere Havre. Avoine, qualité inférieure 4.981

Malt. Malt

8.36J 8.59J

7.18 7.70

7-55 7.63

6.25! 6.26

6.22 6.52

5-39

6.19

5-49

6.23

5-25

8-35

7.42

8.14

6.57

6.76

6.41

6.86

548

8.10

7.27

7.68

6.38

6.79

6.82

6.37

5-35

I Gjennemsnit for ovennævnte Stifter.

Moyennes.

Rug 2 ). Seigle 9 02

Byg 3 ). Orge

Havre 3 ). Avoine 6.05:

8.69J 8.68

7.70! 7-74

5.99I 6.17

8.72

7.83

6.48

8.52

755

6.10

*) I Norges officielle Statistik, Tredie Række Nr. 54, Norges Jordbrug og Fædrift 1876—1885, findes Opgaverover

Kapitulstaksterne i Gjennemsnit for ovennævnte Stifter i Aarene 1820—1886.

2 ) I Kristiania og Hamar

Stifter «Hvede, Rug eller Erter» og i Trondhjem Stift kun «bedste Rug».

3 ) I Trondhjem Stift kun «Sæde-

Ryg» og «Sæde-Havre».


Tabel 27. Kreaturhold amtsvis 3 December 19OO.

Animaux domestiques au J e décembre içoo, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

Heste.

Espèce

chevaline.

Storfae.

Espèce

bovine.

Faar.

Espèce

Gjeder.

Espèce

caprine.

Espèce

porcine.

Rensdyr.

Rennes.

Høns. | Ænder.

Poules.

| Canards.

Gjæs.

Oies.

Kalkuner.

Dindons et

dindes.

Bikuber.

Ruches.

Smaalenène

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales. .

Byer. Villes

Riget. Royaume içoo

— — 1890

— - 1875

— — 1865

12749

15240

3 746

15 622

18 102

10467

9038

6894

3656

3 97O

11 159

8272

591

9633

9888

10 504

9247

8149

5 140

932

164 116

8883

172999

150898

151 903

149 167

53 4OO

58 445

598

76889

86682

50900

38952

36364

22175

36441

53 43O

77996

255

77614

73 377

58 733

44 3H

61 945

32469

9 222

945 559

4642

950201

i 006 499

i 016 617

953 036

6078

IO899

23

46927

51278

21 54I

4388

23 441

15 72O

28 921

I65 311

I7O 670

154

I2O932

87 873

62 962

46 3O5

76789

41 919

16 688

997 357

i 462

998 819

i 417 524

1 686 306

1 705 394

90

214

4

9816

45 973

7728

57

6 312

2844

5 749

10 169

18432

3

44 347

16377

10 151

12567

12744

8444

2 573

214 046

548

214594

272458

322861

290985

IO992

l6 516

337

21 210

20 306

7 353

6918

6842

4471

2 187

5 733

11 049

60

14627

11 221

10013

11 374

33IO

807

22

l6l 794

3 554

165 348

121 057

101 020

96 166

410

1598

3 436

6849

807

1 727

55O

250

1 515

4722

9784

2 753

74 383

108 784

108 784

170 134

96567

101 768

I5I4I3

128 057

4 433

90239

76923

79 589

109 051

71 107

55O7O

77 Ho

309 966

116 426

1 606

34 956

71 524

87265

91 501

65 391

16 402

1636

568713

70982

639 695

796 563

1 076

1 113

34

346

233

198

fo.

225

220

316

I 162

I 009

465

130

137

417

214

121

35

6 990

1 162

8 152

5 446

2683

I2I5

I8

773

305

217

279

179

107

134

900

253

67

45

69

125

32

32

46

9

7 154

334

7488

4840

__

15H

680

24

196

165

2O6

317

91

75

42

119

49

10

96

7

89

22

3

-

3420

282

3702

I 516

6 521

3 677

15

577

690

1 515

2 301

1 580

2 320

1 734

440

96

9

11

16

IIO

33

-

-

21 194

451

21 645

17 219

CD


Tabel 28. Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 1895 og 1900.

Prix moyens des diverses especes d'animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années i8g$ et içoo.

Bygderne amtsvis.

Communes rurales,

par préfecture.

Arbeidsheste.

Chevaux de

travail.

1895. \ 1900.

Okser.

I

Kjør.

Boeufs. j l r aches.

1900.

1895. 1900.

Ungnøt.

Voksne Voksne

Kalv Faar. ' Gjeder. i Voksne Svin -

Bouvillons \

! Moutons et ; Boucs et | Porcs.

et génisses, j

\ brebis. \ chèvres. ,

1895. j1900.j 1895. I 1900. 1895. 1900. i 1895. 1900. 1895. 1900.

Voksne Nysilet Melk j Smør

I

Rensdyr. Lait. \ Beurre.

Rennes.

I

I pr. Liter. pr. Kg.

1895. 1900. I 1895. 1900. 1895.1 1900.

er

o

CfQ

Kr. Kr. Kr. Kr. I Kr. Kr. Kr.

Smaalenene

Akershus

336.5 407.6

32I.9394.6

167.8

IO8.7 135-2

124.7 I47.5

IO3.6 I29.3

73-4

55-9 6I.9

Hedemarken

318.] 404.7 9O.9 II5-3 84.4 96.1 45- 2 54-7

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

3°5-s 395-4

299.0 392.3

337-o 406.6

92.7 111.3

95.1

I36.9 162.:

83.5 92.6

98.21119.8

126.3 143-8

49-5 56.6

54.9 66.0

68.7 75-4

Bratsberg

395-3 I I O.2 113.0 ! 212.0130.2167.2 75.0

Nedenes

284.0 338.O I 92.3 98.61 103.8 111.2 I 54.462.2

Lister og Mandal . . 246.9345-5 8I.I 90.5 ' 93-9 108.7 -i 52.660.8

Stavanger

Søndre Bergenhus. .

211.9 286.8

206.8 283.8

82.

72.9

95.8

81.0

87.6

76.

99.8

81.3

46.0 52.O

40.5 44.1

Nordre Bergenhus. . 220.6 300.5 52.8 60.5 57.5! 60.61 31.332.4

Romsdal

190.5 276.1 62.4 73-8 56 635 131.3 33-6

Søndre Trondhjem. . 254-7363.0 88.9 102.5 85.5 40.3 49.9

Nordre Trondhjem. .

Nordland

247-7 357-O

214.6 264.1

93- 8 104.8

61.3

80.6

61.8

43-8 47-7

59-9 i 31-332.1

Tromsø

171.6 241.9 67.5 83.4 68.5 71.2 ! 32837.5

Finmarken .

226.0 266.3 77-' 91.8 77-4 80, 36.3 39-8

Middeltal. Moyennes

267.1 356.24

88.6 103.39

86.5

94-311 45.0 51.8

Kr. Kr. Kr. Kr. ! Kr. Kr.

II.3!l6o

I4.7J14.7

I3-5II4-8

I9.II2I.5

12.2 15.6

15-6 17.9

12.3

IO.9

13.0

I4.7

- 9.0

8.0' 8.0

8.5! 9-7

IO.o I I.5

II.6JI4.9

16.3 19.0 I4.6 l8.8 |l2.o

i8. 7 2I.9

12.1 12.1

13-5 15.7 1 10.1II-3

12.4 11.7 I4.4

6.9

14.8

14.5 15.1

II.7

11.3 "3-7

12.5 13.0

9-3 14.1

12.7 14-5

12.5

9.4

9.3 11.8

IO.4

.IO.4 II-5

IO.3

8.8

9.1

12.8 I5.K II.4 12.86

9-9jio.s

IO.o; 11.o

IO.sjlI.x

1O.6 12.4

12.1

9-5 IO.4

9.0 9-4

9.4 9-1

9-3

I2.4

9-5 II.24

Kr.

77.1

75-1

69.1

51.6

7,6.0

85-4

79-9

72.7

70.9

61.1

49-4

,35-9

47-3

60.6

677

60.1

67.5

60.0

61.1

Kr.

I04.0

96.6

89.3

75.0

IO3.8

IO6.9

95-4

87.6

89.1

78.3

61.3

44-5

59-9

83.6

82.!

72.4

78.5

60.0

81.14

Kr.

-

25.0

21.1

23.0

-

23.O

21.1

35-O

-

14.3

28.8

-

23.5

21.8

23-2

2O.2

2O.O

22.7

Kr.

25.0

26.2

36.3

25-O

21.3

27.5

24-5

24.0

19-5

18.9

20.7

22.3

Øre.

IO.i

8.8

9-7

9.8

10.2

11.7

9.8

9-4

11.o

IO.8

IO.o

IO.3

8.8

I 1.2

10.6

19.9

IO.2

Øre.

IO.4

II 2

9-8

9.0

IO.3

IO.7

IO.7

11.4

IO.o

9.8

IO.5

IO.4

I 1.2

IO.5

9.O

I I.O

II 7

2O.2

IO.8

Kr.

I.65

1.651

I.63

1.611

1-59

I.63

I.56

1.47,

I.44

Ï.43

I.49

I.56

I.58

I.52

1.57

I..70

I.77

I.74

1.68

1-53

I.52

1-52

1.61

I.67

I.52

1-55

1.64

i co

I O


Tabel 29. Priserne paa Jordejendomme i Aarene 1895—19O4.

Valeur moyenne des propriétés par « Skyldmarka ; années i8çs à IQ04.

Bygderne amtsvis.

Gjennemsnitsværdi pr. Skyldmark efter de stedfundne Salg i Aarene:

Valetir moyenne des propriétés par «Skyldmark» d'après les prix payés:

Communes rurales,

par préfecture.

1897.

1899.

1901.

1902.

1903.

1904.

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg. . .*

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Riget. Royaume. ....

(Finmarken undt. Finmarken

non compris.)

Kroner.

. 2 027

2 153

I 406

1343

1 846

2044

J.946

2 185

2569

I 665

I 648

1499

I377

I 327

I I2O

922

1 397

1 672

Kroner.

2 Ol6

2049

1 545

1376

1 920

2097

1 954

1 765

2499

1833

1644

1585

1 267

1557

1 153

1 O35

1 250

1 676

Kroner.

I 908

I 882

I 613

M95

1 906

2 l8l

1 822

2O22

2429

1635

I 766

I 6ll

I448

I 5O7

I I98

IO33

I 2O5

. 1695

Kroner.

1839

2 126

I 6l8

1532

1 84O

2 195

2 157

2043

2 357

I 722

I 716

I 529

I 466

I 542

1251

899

I 460

1733

Kroner.

I 913

1987

1578

I 429

1978

2217

1973

1 872

2 437

1748

I 808

I 602

1374

1657

I 174

IO37

1 345

1 719

Kroner.

T927

1997

1 582

1565

I873

2 125

I 9IO

2OI3

237I

I 8ll

I 6l2

1596

1 459

1 406

1363

1 013

M83

1 707

Kroner.

I 860

2254

I 581

1654

1 889

2 I96

2081

1 982

2 456

1 868

1775

1 786

1 610

1 806

1 280

984

1 399

1 812

Kroner.

I969

2085

1 719

1647

1784

2 151

2 OI9

1995

2 271

I 842

1 594

1 613

1633

* 637

1 376

1 089

1 312

1 804

Kroner.

1 933

2 106

1 622

1 736

2 098

2 180

2047

1983

2507

1798

1 75O

1672

1 527

1 617

1368

1 062

1 372

1 818

Kroner.

2 050

2 IO3

I 692

1 704

2 247

2284

2284

2 O6O

2 334

I 912

I 7IO

l653

I 528

I784

I45O

I 052

I45O

I 872

er

o


Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 3O. Samtlige Skreifiskerier i Aarene 1Ô95—19Ô4.

Toutes les pêches de la morue ; années i8ç5 à 1904.

Antal

Antal

Udbytte. Produit.

Aar.

Années.

Fiskere.

Nombre des

pêcheurs.

Baade.

Nojitbre des

bateaux.

Skrei.

Lever.

Foie.

Rogn.

Rogue.

Samlet

Værdi.

Valeur

totale.

000 Stkr.

Hektoliter.

Hektoliter.

i 000 Kr.

1895 :

1896

i897

1898

1899

1900

1901

86087

93 277

92693

89 292

77 139

82098

75866

20386

22 2O3

21 769

2O 984

I7892

19 264

17 542

68 434

51 765

61675

41 645

37 584

39 497

40 216

86858

84822

130 187

93 215

114 051

I23 032

IIO 730

6040S

35O62

54 575

47002

40 308

30689

41 981

12 325

14 333

I2430

8 934

11 122

13 57O

12 6O2

1902

»9O3

1904

75 999

73 471

77460

I9878

I7499

18 512

45217

44721

49047

73 755

21 678

61 722

32881

24386

25 296

12 895

II 405

14 O2O

Tabel 31. Udbyttet af Sildefiskerierne i Aarene 1895—1904.

Produit des pêches du hareng; années I&Q5 à IQ04.

Aar.

! Vaarsild samt Storj

sild (og Østlandssild).

Hareng d'hiver

\ et gros hareng.

Fedsild.

Hareng d'été.

I Brisling og Smaasild.

j Autre hareng.

Tilsammen.

Total.

\ Mængde. ; Værdi. Mængde.

Værdi.

Mængde.

Værdi, i Mængde.

Værdi.

! Qîiantité. Valeur. \ Quantité.

Valeur.

Quantité.

Valeur. \ Quantité.

Valeur.

1896

I897

1898

1899

I9OO

19OI

I9O2

I9O3

I9O4

I 1000 Hl. 1 000 Kr. ! 1 000 Hl. 1 000 Kr. 1000 Hl.

368

481

I 014

826

642

678

685

612

819

792

I 631

1336

4 374

3 473

43*6

5263

4415

4 54O

5 275

4251

867

202

885

302

283

361

195

380

627

82

3691

865

3 192

1 807

1 769

2868

2 032

2 480

2822

784

195

159'

'37

194

160

218

209

197

290

198

i ooo Kr. 1 000 Hl. 1 000 Kr.

513

448

549

551

9O3

774

9O3

916

749

I43O

842

2036

I 322

I 085

1257

I 089

I 189

I 736

I 072

5 835

2649

7 954

5829

6636

9O34

7 221

7 923

9013

5 784


33 Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 32. De vigtigste Skreifiskerier i Aarene 1895—1904.

Principales pêches de la morue ; années i8ç5 à IÇ04.

Antal

Antal

Udbytte.

Produit.

Aar.

Années.

Fiskere.

Nombre des

Baade.

Nombre des

Skrei.

Lever.

RORII.

Samlet

Værdi.

pêchetirs.

bateaux.

Monte.

Foie.

Rogtie.

Valeur

totale.

1. Lofotfisket 1 )- Pêche de Lofoten.

1895

1896

1898

I9OO

I90I

I9O2

I9O3

I9O4

32492

32 280

31312

29777

24461

22 736

18 555

23O54

18 277

l8 OOO

7 693

7 734

7 325

6797

5 602

5092

4093

5 375

4 191

4 364

1 000 Stkr.

3864O

l8 OOO

25 8OO

15 OOO

15 OOO

8 400

13 000

14 300

13 700

12 300

Hektoliter.

50 2OO

27 55O

51 62O

32 5IO

43 92O

26 249

37 l6 °

25 500

6340

10680

Hektoliter.

42 OOO

16 OOO

27 IOO

2O555

2O 7OO

IO 2OO

16 OOO

I3 7OO

IO 500

8 100

1 000 Kr.

6878

5148

5263

33OO

4 545

3 46i

4 473

4400

3288

2940

2. Finmarksfisket. Pêche de Finmarken.

1895.

1896.

1897.

1898.

1899.

1900.

1901.

1902.

1903.

1904.

15009

23783

21 942

19471

16683

21 908

19396

16828

13 597

18799

4254

6 193

5 679

5 147

4470

5702

5 008

4 323

3 557

4635

9582

16885

12778

9298

9 578

15428

9238

10424

6i35

10777

13420

33 384

36771

23 134

28183

44683

22 638

16 480

5081

22 940

318

414

558

626

494

667

i 163

1389

162

212

1572

4 554

2 072

i 714

2548

3896

2053

2 251

i 881

3844

3. Romsdalsfisket. Pêche de Romsdal.

1895.

1896.

1897.

1899..

1900..

1901..

1902.,

1903.

1904.

13 785

12687

12244

12 017

10997

10 815

10851

11 515

12 482

11 614

2469

2 200

2 172

2 010

1 878

1843

1778

2 132

2303

2 106

7250

5865

9879

7 573

4446

5 932

5 734

6796

8044

6430

7 127

6778

15283

170S7

16608

22 540

19 962

11 354

4 425

7320

5 434

5 324

12405

13059

8517

8 688

6 092

4688

I5I5

1 521

2 241

1789

1 499

2 455

2 200

2 262

2478

2 121

') Inden Opsynsdistriktet og i Opsynstiden.


Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 33.

Samtlige Kyst-

Pêches c otteres en

Skrei.

Sild. i Makrel.

Nr.

Amter.

Préfectures.

Pêches de la morue.

Mængde. Værdi.

Quantité. , Valeur.

Pèches du hareng.

\ Pêches du maquereau.

Mængde. Værdi. i Mængde. Værdi.

Quantité. ' Vale?ir. i Quantité. Valeur.

Stykker.

Kroner.

Hektoliter.

Kroner.

Stykker.

Kroner.

i

2

3

4|

i7!

8

9

10

11

12

13

15

16

Smaalenene

Akershus.

Buskerud

Jarlsberg og Larvik |

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

1

-

-

-

2 5OO

I32 5OO

15 OOO

35OOOO

6 430 200

3371000

i 754000

21 036 900

5 177700

1.2

66.O

9.O

2O4.5

2 I2O.5

I O93.4

417-3

5 1432

I I2O.6

55 395

1 33O

705

7045

16888

6584

34 37O

436 466

104 711

92674

178495

22385

9 164

77 358

23 661

336.3

IO.4

7-9

52.2

136.1

53-5

323.0

1 665.7

427.4

337-4

1 383-3

169.9

88.5

670.0

96.2

3 843.9 4 588 26.3

169 8OO

205 OOO

20 000

737750

983 500

403 240

1 493 820

823 230

31 800

39-5

21.8

15

135-4

91.4

79-9

195.2

109.9

4.8I

17

Tilsammen Total 1904 j 49046600 j 14 019.6

1 071 819 i 5784.1 ; 4868940

679.4

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

44721 289

45 217 268

40215637

39496524

37 583 890

41 644 700

61 675 400

51 764 900

68 433 75O

70 337 700

70 952 600

11 405.4 I 1 735 898

12 894.6 I

12 601.7 i

13 569.6

11 121.9

8934.2 ;

12429.5 I

H332.6 i

12324-5 I

15 125.6 ;

147055

1 188816

1 090 043

1 257 000

I 085 088

1321653

2035554

842 334

1 43° 295

631 687

1853285

9 012.8

7 922.6

7 221.0

9O33-5

6636.2

5 829.0

7 954-O

2648.5

5835-2

3 536.O

4 43Ï-4

4 195 3OO

5 563 270

6 177 820

4 010 061

2289285

2 860 700

1 524690

1 I773I5

1 520970

3 907 440

2 787 150

626.0!

670.8

938.5

569-oj

373-8J

386.2!

247.2'

194.5!

249.2;

5i 2 -7;

380.0'

') Herunder medregnet 8 Skibe (253 Ton), hjemmehørende i Bergens By.

a ) Herunder for Aaret 1904 med-

1903 for 6 Skibe med tilsammen 120 Ton. Bruttotonnagen udgjorde for de 154 Skibe i 1904 12 328 Ton. 20 Skibe havde

200 Ton. — Efter Norsk Fiskeralmanak 1906 udgjorde Antallet af Fiskedampskibe i 1905 159 med en samlet Netto-


35 Statistisk Aarbog

1905.

fiskerier amtsvis i Aaret 1904.

par préfecture.

Sei, Lange etc.

' Pêches du

merlan vert, etc.

Værdi.

Valeur.

Kroner.

Laks og Sjøørret.

Pêches dusatemon

et de la truite satønonée.

Mængde.

Quantité.

Kilogram.

\

Værdi.

Valeur.

Kroner.

Mængde.

Quantité.

Hummer. ]

Stykker. \

Værdi.

Valeur.

Kroner.

Østers.

Pèches de

l'htritre.

Værdi.

Valeur.

Kroner.

Samlet

Værdi.

Valeur

totale.

Antal.

lait. ! Nombre.

Kroner.

Fiskedampskibe.

Bateaux de pêche

à vapetir.

Nettotonnage.

Tonnage

(net).

Nr.

49-7

II.2

3.7

63.9

95.7

23.5

IOO.3

58.6

141.8

432.6

| 350.6

! 268.4

! 152.0

I 1585.1

328.9

1 272.0

4 22O

I 180

I43H

15665

3 168

7 343

42948

42 605

84979

116772

53232

90784

41 912

29 271

10 137

22988

7-7

2.2

27.I

25.7

4-9

II.4

7O.8

59.O

134-3

183-5

75-9

132.i

45-3

29.9

9-6

213

67 300

I 600

I 140

62 400

40 030

83 580

171 050

193 OOO

72402

21 55°

36070

5O

-

-

41.2

I.O

9

44-7

31.2

72.5

183.1

155-4

63.3

20.8

29.4

-

-

-

-

6

3

-

-

-

-

2.7

9

5

-

-

-

474-4

47.2

4M

321.9

359-3

240.8

873.6

2 114.6

783.3

1 179-7

3 960.2

1 663.8

703.1

7 428.2

1 555-3

5 163.5

-

9

1

14

') 9

84

2

3

H

6

1

-

-

419

-

-

23

7l8

276

3O2

I 361

66

66

355

131

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

H

15

16

4 938.0

581 518

840.7

75OI72

643-5

5.0

_

26 910.3

157

2 )3 795

17

6 330.9

6 319.6

5 272.6

4629.5

4 663.4

4 176.8

3 026.9

3 333-7

2 686.3

2 759.6

3057.2

671 994

754319

786 176

806 586

722 122

710028

995 062

759 735

660858

531739

643 649

912.6

961.9

1 028.6

1 044.4

946.6

839-3

1 090.5

801.3

709.8

582.0

703.0

765 523

748 964

668 359

703 781

611 671

601 662

591 489

543 153

632 988

639510

570404

622.2

589.1

523-9

544-1

544-4

479-9

450.7

397-7

398.6

376.6

328.4

50

5-2

6.2

5-2

5.8

7-9

8.3

5.9

6-5

7.7

11.4

i

28 914.9

29 363.8

27 592.5

29 395-3

24 292.1

20653.4

25 207.1

21 714.2

22 210.1

22 900.2

23.616.9

141

-

-

-

-

-

-

-

-

2 )2 8o7

taget beregnet Tonnage for 3 Skibe (Romsdal), for hvilke saadan Opgave manglede, med tilsammen 60 Ton; for Aaret

en Bruttotonnage af fra 20 til 49 Ton, 105 mellem 50 og 99 Ton, 15 mellem 100 og T49 Ton og 14 mellem 150 og

tonnage af 3 887.

3*

-

-

-

-

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Tabel 34. Udbyttet af Laks- og Sjøørretfisket, saavel Sjø- som Elvefisket, amtsvis i Aarene 1899—1902 J ).

Produit des pèches côtieres et fluviale du saumon et de la truite saumonée, par préfecture ; a//nées iS'çç à iço2 l ).

Amter.

Préfectures.

Det samlede Laks- og Sjøørretfiske.

Pèches du saumon et de la truite

saumonée.

1900. ; 1901.

Deraf: Dont:

Sjøfisket 2 ). Pèches côtieres. ! Elvefisket. Pêches fluviales.

1900. ; 1901. I 1902. ; 1899. \ 1900. j 1901. 1902.

Kvantum.

Quant it


Kr.

Smaalenene

Akershus

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

12 757

3 100

123300

60 220

8285

23 585

| 116318

Stavanger . | 67 295

Søndre Bergenhus

| 157 140J

Nordre Bergenhus j 180 669

Romsdal i 81 466

Søndre Trondbjem j 218 256

Nordre Trondhjem j 70 i8o|

Nordland j 49 7321

Tromsø i 20 420!

Finmarken | 96 422J

Kr.

938ij

4005J

124050!

75 319

8 110]

24051!

140418I

95 774J

219527J

200819!

118355I

205 904

82067!

61 6oo|

19131 !

93423!

Kr. ;

9 595!

3. 776|

87 553

55 268J

7826J

23651J

121 649!

76 644!

201 107!

202 389!

110 1581

185039J

79 729J

5°756|

24057!

107 202!

Kr.

j

13 I40!

3603;

90 860!

85 069!

5 673|

23 79O|

135 949j

76492!

I57 962J

168 0331

117 1141

207 n8|

71394!

59762!

15866;

89972;

Kr. ;

IO454Î

IO6 4OO

35O3OJ

H843

79 4O6

48 744

146 554

160078

75822

179 163

54 49O

45 978

19 460

64 126

Værdi.

Kr. I

• 7 76i[

3505!

105 6oo|

39 72O

5 45O

14 300

100 401

67 333

211 498}

183976J

m 768|

156 280!

69 091 j

56 094!

17853J

68 208i

Valeurs.

Kr. ;

8765!

3 5OO

76 OOO

34086!

5 95O

11 865

82405

55 79O

190299

185 580

IO4 3OO

136 O76J

64 040 j

45 850

23267

77032!

10 150

3 oo °!

70 500!

42 280J

5 o86|

13 !5 O !

90 790J

54 38o|

146673!

150671J

104 968 j

153026J

53221!

546681

14970!

695971'

Kr.

j

2 3O31

_ I

16 900!

25 I9O

1 335J

8742!

36 912!

18 55i|

10586

20 591

5 644

39093

15 690

3 754

960

32 296

Kr. j

I 62O

5OO

18 450

35 599

2 660!

9751

40 017

28441!

8029

16843

6587

49 624!

12976

5 5o6

1 278!

25 215I

Kr.

830

276

11 553

21 182

1876

11 786

39244

20854

10808

16 809

5858

48963

15689

4906

790

30 170

Kr.

2 990

603

20360

42 789

587

IO 64O

45 159

22 112

11 289

17 362

12 146

54092

18 173

5O94

896

20375

i CO

Tilsammen. Total\\ 289 145 1 481 934 1 346399JI 321 797 1 050 598 1 218838:1 104805 1 037 130! 238547

2630961 241594! 284667

x ) Ovenstaaende Opgaver indbefatter ikke: a) det daglige Fiske i Sjøen, ca. 60000 Kg. til Værdi af ca. 40000 Kr. aarlig, b) Elvefisket i endel Elve, for hvilke

nøiagtig Oplysning savnes, men hvor der antagelig opfiskes ca. 35000 Kg. til en Værdi af ca. 20000 Kr. Les sommes ne comprennent pas : a) la petite pèche côtiere,

environ 60 000 kg. (valeur de 40 000 cour.), b) la pêche dans plusieurs petits fleuves, environ de jjf 000 kg. (20 000 cour.).

2 ) Naar de for Sjøfisket anførte Tal viser

ikke uvæsentlige Afvigelser fra de Side 35 meddelte Tal, skriver dette sig derfra, at Lensmændenes Opgaver, hvorpaa den officielle Fiskeristatistik er bygget, ikke er

saa fuldstændige som Fiskeriinspektørens. Les différences entre ces données et celles de la page jj', basées su?' les rapports des «lensmænd», proviennent de ce que ces

rapports ont été complétés par l'inspecteur des pêches, des lacs et des fleuves.


Statistisk Aarbog

1905.

38

Tabel 35. Bergværksd riften

Mines et usines;

Produkter.

Antal Arbeidere.

N'ombre des ouvriers.

Produktions-

Quantité des

1900. 1901. 1 1902. ; 1903. 1900. 1901.

j i 000 kg. i 1 000 kg.

A. Gr u bed ri t.

Sølv og Sølvertser

Guld og guldholdende Sliger

Kobbermalm

Svovlkis (tildels med Kobber)

Nikkelmalm

Koboltsliger

Jernmalm

Zink- og Blymalm . . .

Krommalm

Molybdænglands

Rutil

Apatit v )

Feltspat *)

280

71

[ 924

494

39

162

37

10

? I

205 i 204

31 I 84

324

12

3

19

10

202

87

1 684 2 193 1 722 46 858 40 726

532 482 I 529J 98945 101 894

10 i 7J 1888 2018

I

495 251

40

475 I 519

17925

204

165

40

300

400

42252

90

85

4

55

738

17609 j 18323

Tilsammen 3017 12827 ! 3 505 2 )2868; 184409 | 207104

B. Flyttedrift.

Fint Sølv

Kobber

Nikkelmetal

Koboltmetal

Rujern

Stangjern og Staal 3 )

16

2O3

6

19

58

17

105

6

20

57

20

179

10

20

64

170

20

56

4.58

1 280.20

444.00

614.00

5.68

1 073.02

40.00

261.00

376.00

Tilsammen

205 j 293 I 273

1 742.03

1 379.7O

1 ) For Apatit og Feltspat omfatter Opgaven alene de exporterede Kvanta. Exportation.

2 ) Nedgangen

Se ogsaa Side 40 under Gruppen Bergværksdrift.

3 ) Ikke medregnet i Summen. Non compris dans la Production


39 Statistisk Aarbog

1905.

i Aarene 19OO—19O3.

années içoo à IÇOJ.

mængde.

Produktionsværdi.

produits.

Valeur des produits.

Produits.

1902.

1903. i 1900. ! 1901. | 1902. | 1903.

1 000 kg.

1 000 kg. ioooKr. 1000 Kr.

ioooKr. ioooKr.

A. Mi nes.

471

1 125

40499

121 247

4O4O

481

237

35 417

129939

S 670

33O

9

2 535

2 354

47

375 480 42O

10 137

31

2 139 1 463 1536

2 437 I 3 083 36H

40 ! 80 • 110

Argent et minerai d'argent.

Minerai d'or.

Minerai de cuivre.

Pyrites sulfureuses.

Minerai de nickel.

Minerai de cobalt.

53 675

3O

53 475

335

133

6

254

2

315 367

Minerai de fer.

Minerai dt zinc et de plomb.

22

3

2

Minerai de chrome.

2O

31 |

7

60

80

Molybdénite.

2 295

25 !

1 795

24

16

25

41

126

15

90

Rutile.

Apatite. x )

19 591

18 590

275

289

278

Feldspath. J )

243 OI5

245 995

5 572

5607

6034

6 548 ! Total.

B. Usines.

6.22

7.27

336

400

406

489

Argent fin.

347-58

60.38

75.00

I 55O

1 34O

120

1 277

180

I45O

225

Cuivre.

Métal de nickel.

Métal de cobalt.

527.00

509.50 2O

10

20

19

Fer en fonte brute.

460.70

442.00 115

70

83

Fer en barres et acier?)

I 942

1 870

883 2 183 i Total.

i Arbeiderantallet beror paa, at der i 1903 er benyttet Opgave over den gjennemsnitlige Arbeiderstyrke i Aaret.

totale.


Statistisk Aarbog

1905.

4O

Tabel 36. Opgave over Fabrikanlæg m. v.

Etablissements industriels

Amter.

Préfectures.

\ Bergværksdrift.

i

Antal

Stenbrud,

Stenindustri,

m. v.

Antal

Be- i Ar- Be- Ar-

; drifter, jbeidere. j drifter, jbeidere.

Mekan. Værksteder

og

! Metalindustri.

i

Antal

Kemisk Industri

m. v.

Antal

Be- Ar- Be- Ardrifter.

jbeidere. I drifter, jbeidere.

Anlæg for

elektrisk Belysning

og

Kraft.

Antal

Be- Ardrifter.

beiderc.j

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

12

Nordre Trondhjem , 4

Nordland

4

Tromsø j 4

Finmarken •• • . !

2

52;

5 I2 j

256

178

53

42

I 050

98

1459

235J

i

241

38

25

10

5

5

10

8

4

2

19

3

2

2

4

7

13

4

1

1 i6o| 17

i

799| 19

159J 110

182!

375J

5O3 i

604 j

419

37

54

745

45

11313

19

6 4 |

109

227

139

9'

25

7 :

i

17

21 1 1456

8 :

23

5 \

5 \

9

32

9

16 i

8 ;

7

4

I 470

I 420

5 294

455

315

806

440

481

204

941

1 594

634!

4

188

1248J

67

415

87!

18

6

4

4

2

6

2

9

1

6

39

5

31

363

718

692

152

!

227

194

80!

33

12

169:

10!

101

3

105

69;

236J

4

11

24

5

2

44J 1

296 1

19 !

258

85

18

i

9 ;

12 I

9 I

27

11

2

2

23

4

19

2

Riget. Royaume IQ04

42

176

5824

331

17 5I9J 176 I 3 5O4 71

5IO

1903 34

1902 I 37

3 611

170

3 55oJ 164

5880

6083

321

4 308

17 955

18215

172

180

3 428;

3 486|

69

66

342

314

1901 ! 39

1900 34

3090; 157

I

3045 178

5 482

6497

301

287

17587 152

16 790; 144

3 151

I

3 109I

62

59

299

294

J ) Pour la traduction des groupes, voir page 43.


41 Statistisk Aai J bog

1905.

ved Udgangen af Aaret 1904.

en IÇ04, par groupes 1 ).

Textiliildustri

af alle Slags.

Papirindustri.

Læder- og

Gummivareindustri.

Træindustri

samt Industri i

Horn, Ben,

Merskum osv.

Nærings- og

Nydelsesmidler.

Beklædning og

Rensning.

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

An al

Bedrifter.

Arbeidere.

Bedrifter.

Arbeidere.

Bedrifter.

Arbeidere.

Bedrifter.

Arbeidere.

Bedrifter.

Arbeidere.

Bedrifter.

Arbeidere.

13

12

17

9

9

8

11

5

4

22

5

592

I 264

2 090

47

58

117

409

66

97

268

602

IO

II

,8

I

8

29

. 5

20

4

2

1

1596

678

634

75

439

2 334

253

1636

220

252

1

2

I

7

2

2

5

2

1

4

4

82

11

Il6

6

13

195

5

3

20

103

8

73

135

55

146

84

60

5"

39

37

40

46

4 O2I

2 5l6

991

I25I

444

1 081

1 097

718

686

587

317

84

97

94

96

80

57

52

29

18

30

85

674

349

2832

514

421

26l

394

197

80

300

2 335

7

1

26

1

-

2

1

3

1

2

5

294

41

I 27O

2O

-

171

6

80

6

21

89

35

12

2023

329

2

3

173

89

17

4

120

8

22

21

120

171

51

65

630

619

1

9

97

3O9

5

46

1

1.7

10

94

18

45

-

-

16

9

7

3

3

-

211

74

89

66

48

-

2

2

-

-

171

83

-

-

-

2

4

-

-

-

18

44

5

-

-

27

33

90

25

2

3

475

867

941

210

19

12

30

60

69

30

3

2

138

501

263

151

14

31

2

-

-

-

-

5o

-

-

-

-

205

8496

118

8634

• 6 4

774

999

16618

1 050

10749

61

2 454

208

210

205

206

8679

9093

9 220

9265

114

113

115

114

8416

8229

8472

7 754

56

63

58

52

648

733

758

679

985

964

957

917

16436

16582

16688

16 919

1 03.1

1 013

977

924

10677

10 227

10027

9882

60

55

54

51

2 232

2 138

2 343

2 173


Statistisk Aarbog 42

I9Q5-

Tabel 36 (Forts.). Opgave over Fabrikanlæg m. v. ved Udgangen af

Aaret 19O4.

Etablissements industriels en IQ04, par groupes *). (Suite.)

Amter.

Préfectures.

I

Polygrafisk Industri, j

Antal

Diverse 2 ).

Antal

! Bedrifter.

j Bedrifter. Arbeidere. ; Bedrifter. ; Arbeidere. \ Établissei

I I - ! ments.

Tilsammen.

Antal

Total

Arbeidere.

Otivriers. I

Antal

I Hestekræfter.

I

I Force motrice

j

1 mécanique

en chevaux.

Smaalenene

Akershus

12

3

76 |

14 I

12

14

90

155

279

343

10489

8223 I

42542

23 701

Kristiania

Hedemarken

67

4

1 117 |

60 j

5

10

513

90

451

293

15793 I

2728 i

18 244

6407

Kristians

5

30 !

11

27

214

2283 I

12 162

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

6

9

95 !

137 !

3

3

36

23

213

173

63501

4587 I

51 006

7690

Bratsberg

7

62 ;

2

14

134

3998 I

31889

Nedenes

9

58

1

5

96

I 912 I

10 661

Lister og Mandal

11

79 ;

104

I 882 I

6 532

Stavanger

Søndre Bergenhus

17

1

153 !

4 |

232

147

5413

4928 I

5 253

10 710

Bergen

17

244 1

179

2546

4059

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland ,

Tromsø

Finmarken

8

12

8

10

2

4

2

48 !

183 |

40 |

38 I

40

30

8

40

ni

167

205

122

25

43

315 I

I

1296 j

4 533 I

1735 '

2666

486

593

778

2 358

8i73

6 173

3 562

839

818

Riget.

Royaume IÇ04

213

2457

65

3 571

82 756 | ") 253 557

— — 1903

205

2476 j

63

1 033

3488

81 813 j 244237

— 1902

197

2 500 |

63

1 027

3 433

82177 233354

— — 1901

190

2567

63

1 020

3 33O

80 704 j 223 164

— — 1900

173

2325 !

34

725

3 J 73

79 457 199 388

*) Pour la traduction des groupes, voir page 41. *) Herunder indbefattet Landbrugs- og Skogs- samt

Transport- og Isbedrift.

3 ) Heraf Vand 185649, Damp, 60665. Dont force d'eau 18564c et force de vapeur 60665.


Tabel 37. Fabrikarbeiderne ved Udgangen af Aaret 19O4, fordelt efter Kjøn og Alder.

Ouvriers des établissements industriels à la fin de V année IÇ04 répartis par sexe et par âge.

Hovedgrupper.

Antal

Bedrifter.

12—14 Aar.

Nombre] 12—14 ans.

des I s

ètabliss\

M - I K -

I S. mase. j 5". fém.

Antal Arbeidere pr. 31 /i2 1904. Nombre des ouvriers att, 31 /i2 IÇ04.

14—18 Aar.

14—18 ans.

Over 18 Aar.

Au-dessus de

18 ans.

Tilsammen.

Total.

lait.

Total

K. M. K. M. K. général.

S. mase A S. féni. S. mase.l S. fém. S. mas c Å S. fém. I

Groupes

d'industrie

Landbrugs- og Skogsbedrift

Transport- og Isbedrift ....

Bergværksdrift

Stenbrud og Forarbeidelse af Sten

og Jordarter inkl. Fabrikation

af Glas og Porcelæn .......

Mekaniske Værksteder og Metalindustri

af alle Slags

Kemisk Industri, Fabrikation af

Maler- og Farvevarer, Explosivstoffe,

Olier og Sæbe

Anlæg for elektrisk Belysning og

Kraft

Textilindustri af alle Slags

Papirindustri

Læder- og Gummivareindustri . . .

Træindustri samt Industri i Horn,

Ben, Merskum osv

Industri for Nærings- og Nydelsesmidler

Beklædning og Rensning

Polygrafisk Industri

Diverse

Tilsammen

45

11

42

176

331

176

|

205 i

n8|

641

i

999J i

1 050!

6|

2T3

9

3 571

45

83

28

27!

41

2

4

83

97

4

429

29

41

2

43

il

2421

385

I 628!

134

477|

306 j

58!

15! 208

-j 178

i8| 3803

891 4907

IO2J 14 987

22i

264I

-j I79J

74! 4090I

33Î! 5 375! 449 5824

771I 16643J 876! 17 519

I ! i

s i i i

162! 2 597 | 576! 2758! 7461 3504

-| 4821 iôl 494 16 510

811! 2475I

1711 7 107J

30; 604!

4672

1 048

78

2 993!

7415!

6661

3O2 Industries appartenant a ïagriculture

^et a l'exploitation de bois.

179 Etablissements de transport. Sciage

de la glace.

961 4 l86 Exploitation de mines et d'usines. •

5503! 8496

1 219I 8 634

108J 774

14501 421 14 831! 210116364! 254 16618

Carrières et industrie céramique.

Construction de machines ; industrie

des métaux de toutes espèces.

Industrie chimique; fabrication de

produits tinctoriaux, etc., de matières

explosives, d'Imités et de savons.

Production et transmission de V électricité

(lumière, force motrice).

Industrie textile de toutes espèces.

Industrie du papier.

Industrie de cuir et dobjets en gomme.

Industrie de bois, de corne, d'os,

d'écume de mer, etc.

46 635 636! 5804 3 53iI

6 536! 4213 10749 Industrie de Valimentation.

188J 896 i i8i! 1 085J 1 369Î 2 454

1461 1431! 632J 1 679! 778 2 457

J,:i _ __J 529! 535 15 55O

2 410! 60 839513 1571 67 076 15 680 82 756

113! 5808I

Fabrication et nettoyage d'objets servant

à l'habillement.

Industrie polygraphique. •

Autres industries.

Total.

! CO


Tabel 38.

Summarisk Oversigt over Indførsel og Udførsel i Aarene 1890—19O4.

Aperçu général de l'importation et de l'exportation; années i8ço à IQ04.

Varemængder.

Quantités.

Varerne? Værdi.

Valt urs.

Toldbeløb.

Droits perçus.

A ar.

Indførsel.

Udførsel.

Exportation.

Indførsel.

|

j

Udførsel.

Exportation.

Indførselstold.

Udførselstold.

Années.

Importation.

Norske Varer.

Produits

norvégiens.

Fremm. Varer.

Produits

étrangers.

lait.

Norske Varer.

Importation. 1 _, _, .

1 Produits

norvégiens.

Fremm. Varer.

Prodîcits

étrangers.

lait.

à

l'importation.

à

l'exportation.

i 000 kg.

i 000 kg.

1000 kg.

1 000 kg.

Kroner.

I

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

1890

1 73O58I

2 129 997

37 684

2 167 68l

208658900 I24432 IOO

6 664 100

131 096 2OO

21 555 564

321 243

1891

I 909 9OO

2 08092I

34 566

2 115 487

223 O23 6OO 124 082 3OO

6 300 400

130382 700

2O 908 393

253060

1892

I 92O 187

2 117 076

36 556

2 153 632

199 986 6OO 118 833 4OO

7 645 000

126 478 4OO

I9384265

239 727

I893

I 985 386

2 I52 189

44 585

2 I96774

2O45686OO

126 718 8OO

9 367 800

I36086 600

19 23I 23I

II4817

1894

2 I78 7OI

2 II4 067

48 573

2 l62 64O

205989800 ! 124 031 500

7 963 600

131 995 100

2O 133 3IO

-

1895

2 280 49O

2 I28957

57 699

2 186656

222310200 128408400

8871700

137 280 100

2O 6OI 780

1896

2 389 509

2 4I9 I46

6l 648

2 48O 794

240217500 j 137755 700

10 015 500

147 771200

23 I3 1 no

-

1897

2 608 939

2 653 73O

64 934

2718 664

263718200 159678700

8 018 000

167 696 700

26 785 94O

-

189S

2617376

2 870 IO9

56481

292659O

280178600 151 472 200

7 877 100

159349300

33 142 662

-

1899

I9OO

2 963 276

3 024 284

2 8l8 4I4

2639677

58 953

68744

2 877 367

2 708 42I

310485300 150031600

310653 100 162745 IO °

9 354 9OO

10 201 300

159 386 500

172 946400

35 645 444

33 064 942

-

-

19OI

I9O2

2 744 871

2 957 285

2 573 893

2 770 518

64 545

71 352

2 638 438

2 84I 870

287244200 154685 100

290 221 4OO 170 474 3OO

10 420 800

10 367 800

165 105 900

180842 100

34 908 148

31 685045

-

1903

3 839 484

2 896 2O6

873 272

3 769 478

2928O6OOO

I73624OOO

19 642 700

193 266 700

32 416 169

-

1904

4 193 040

279037I

I 273 231

4 063 602

292I48OOO

I7O9II3OO

21 899 000

192 810300

31 726239

-


45 Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 39. Vareomsætningen og Toldintraderne ved de vigtigste

norske Toldsteder i Aaret 1904.

Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en IQ04. Droits perçus.

Toldsteder.

Bureaux de douane.

Indførselsværdiværdi.

Udførsels-

Valeurs Valeurs

de l'importation. de Vexportation.

Samlet

Omsætning.

Total.

Toldintrader

inkl. Skibsafgifter

m. m.

Droits de

douane.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Fredrikshald

Sarpsborg

Fredrikstad

Moss

Kristiania

Drammen

Tønsberg

Sandefjord ......

Larvik

Kragerø

Brevik .

Porsgrund

Skien .

Østerrisør

Arendal

Kristiansand

Mandal

Flekkefjord

Stavanger

Haugesund

Bergen

Aalesund

Kristiansund

Trondhjem

Bodø

Tromsø

Hammerfest

Vadsø

Vardø

Andre Toldsteder. Autres bureaux . , \

4 280 100

2 872 300

2 760 100

5 326 500

118 658 100

6 631 600

4 894 600

1 806 500

3 630 100

186 500

80800

1 069 800

6 314 600

163 300

3 672 500

7 067 800

207 700

1 466 500

11 269 100

2 811 200

51 883 600

2 823 000

2 907 300

25 484 400

3 803 600

1 005 100

845 500

255 100

776 300

17 193 800

5 238 400

4 93 2 3°°

16 004 500

1 291 200

32 710 800

15 806 600

1 846 800

278 560

2 031 000

1 641 800

932 000

3 142 700

6 279 700

1 213 400

2 392 400

3 964 700

748 500

129 000

5 931 000

4 040 200

23 390 400

5 433 400

12 092 400

14054400

2 292 000

2 116 700

2 484 6co

361 200

1 676 800

18352900

9 518 500

7 804 600

18 764 600

6 617 700

151 368 900

22 438 200

6741 400

2 085 000

5 661 100

1 828 300

1 012 800

4 212 500

12594300

1 376 700

6 064 900

11 032 500

956 200

1 595 5o°

17 200 100

6 851 400

75274000

8 256 400

14999700

39 538 800

6 095 600

3 121 800

3 33O 100

616 300

2453 100

35 546 700

419 580

157057

458165

233 402

17 014 547

888815

214454

72815

796 480

47401

20175

79514

558062

35915

396716

1338 396

32698

49444

1293 650

126 518

4 246 630

305 611

424824

3 429 973

183099

228 269

86 130

35 817

32642

579 847

Tilsammen. Total 1904 292147400 j 192 810 300

484957 700

33 786 646

1903

1902

1901

1900

292 806 000 i 193 266 700

290 221 400 180 842 100

287 244 200 ! 165105 900

310653100 172946400

486 072 700

471063 500

452350100

483 599 500

34 538 900

33 736 622

36 841 722

35 135 660


Statistisk Aarbog

1905.

46

Tabel 40. Vareomsætningen med de forskjellige Lande

i Aaret 19O4.

Valeurs de V importation et de r exportation en IÇ04, par pays de provenance

et de destination.

Lande, hvorfra indført eller hvortil udført.

Désignation des pays.

Sverige. Suéde

Deraf f landværts, par terre

Dont \ sjøværts. par mer

Danmark. Danemark

Island og Færøerne. Islande et îles Féroé

Finland. Finlande

Rusland. Russie

Tyskland. Allemagne

Deraf Dont: Hamburg. Hambourg

Schweiz. Suisse

Nederlandene. Pays-Bas

Belgien. Belgique

Storbritannien og Irland. Gr.-Brelagne

et Irlande

Frankrige. France

Portugal og Madeira. Portugal et Madère

Spanien og de kanariske Øer. Espagne

et les Canaries

Gibraltar og Malta. Gibraltar et Malte

Italien. Italie

Østerrige. Autriche

Ungarn. Hongrie

Grækenland. Grèce

Rumænien. Roumanie

Tyrkiet. Turquie

Afrika. Afrique

Asien. Asie

Japan. Japon

Australien. Océanie

Amerikas Forenede Stater. Etats-Unis]

de l'Amérique

i

Mexiko og Centralamerika. Mexique

Amérique centrale

Nordamerika forøvrigt. Autres Etats de

VAmérique du Nord

Vestindien. Antilles

Brasilien. Brésil

Argentina. Argentine

Sydamerika forøvrigt. Autres Etats de

l'Amérique dîi Sud. . .

Uopgivet Sted. Pays non indiqué

Tilsammen. Total

Indførselsværdi.

Importation.

000 Kr. j

34 239J

28 457

5 782

17 281

3 848

67

32 021

83 182

56 710

301

13 725

11 272

pCt.

II.72

9-74

1.98

5.92

1.32

O.O2

IO.96

28.47

19.41

O.IO

4.70

3.86

74 780I 25.60

4307J 1.48

419; 0.14

|

2 362J 0.81

2 075

241

3

61

4261

378'

124

12

0.71

0.08

0.02

0.15

0.13

0.04

9 474! 3.24

88 i 0.03

951 0.03

3311 o. iij

1 034J 0.36

292 147Î 100.00

Udførselsværdi.

Exportation.

1 000 Kr.

13 945

5 849J

8 096J

8 22O

IO53!

86|

5 673

26 622

17 543

7941

76 803

7 293

805

11 771

3

3 574

583

637

280

106

46

727

pCt.

7-23

3-03

4.20

4.26

o-54

0.04

2.95

13-79

10.40

9.10

4.12

39.83

3-78

0.42

1.85

0.301

1459 0.76

16 0.01

1519J 0.78

3 102 1.62

0.15

0.06

0.03

0.38

192 810 100.00

Saralet

Omsætning.

Total.

1000 Kr.

48 184

13878

255OI

49OI

153

37 694

109 804

76769

3OI

31 268

19 213

pCt.

9.94

7.08

2.86

5.26

I.OI

O.O3

7-77

22.64

15-83

0.06

6-45

3.96

151 583 31.26

II 6OO 2.39

1 224! | 0.25

6.11J 14 133

5649

824

3

61

426

378

1583

28

1 519

3 102

13 in

280

90

1

96

437

2.91

1.16

0.17

0.01

0.09

0.08

O.33

0.01

0.31

0.64

2.70

0.06

0.02

0.09

46 0.01

1 761 o-37

484 957 100 00


Tabel 41. Værdien af Indførsel og Udførsel i Aaret 19O4, fordelt efter Varegrupper.

Valeurs de l'importation et de T exportation en IQ04, par groupes de marchandises.

Varegrupper.

Grotipes de marchandises.

Indførsel.

Importation.

Udførsel.

Norske Varer.

Prodtcits

norvégiens.

Exportation.

Fremmede Varer.

Produits

étrangers.

Tilsammen.

Total.

Ledende Dyr. Animaux vivants

Madvarer af Dyr. Produits alimentaires d'animaux

Kornvarer. Céréales

Kolonialvarer. Denrées coloniales

Frugter, Havevækster etc. Fruits, légumes verts, pommes de terre, etc

Spirituosa og andre Drikkevarer. Boissons

Spindestoffe. Matières textiles

Garn og Traad, Rebslagerarbeide etc. Fils et cordages

Manufakturvarer af Spindestoffe. Tissus

Haar, Fjær, Skind, Ben, Horn og andre dyriske Stoffe samt Gjødningsstoffe. Poils,

plumes, peaux, os, co?'ne et autres matières animales et engrais

Fabrikater af Haar, Skind, Ben, Horn etc. Ouvrages eit poils, peau, os, corne, etc.

Talg, Olie, Tjære, Gummier og lignende Stoffe. Suif, huile, goudron, gommes et

autres matières semblables

Fabrikater af Talg, Olie, Gummier etc. Produits fabriqués avec du suif, de l'huile, etc.

Trævarer, uforarbeidede eller halvforarbeidede. Bois bruts et à moitié façonnés . .

Trævarer, forarbeidede. Bois ouvrés

Farvestoffe o g Farver. Teintures et couleurs

Forskjellige andre Plantestoffe. Diverses autres matières végétales

Papir og Arbeider af Papir. Papier et ouvrages en papier

Andre Fabrikater af Plantestoffe. Autres produits composés de matières végétales . .

Mineralier : Raastoffe. Matières minérales

Mineralier: Fabrikater. Produits fabriqués avec des matières minérales

Metaller, raa og halvforarbeidede. Métaux bruts et à ?noitié façonnés

Metaller i Arbeide. Ouvrages en métaux

Skibe, Vogne, Maskiner etc. Navires, voitures, machines, etc

Varer, som ikke kan henføres til nogen af de foranstaaende Grupper. Articles qui

ite rentrent dans aucun des grottpes énùmérés ci-dessus

Tilsan

Total

Kroner.

I 813 6OO

12 123 3OO

52 242 2OO

22 496 OOO

5 297 600

4 165 4OO

8 487 600

8 508 300

23 IO8 4OO

9 529 000

931 300

16 607 800

1 651 400

5 837 200

4 250 800

2 348 5OO

5 55 1 300

3 061 900

658 800

37 960 000

2 408 5OO

II 552 4OO

20 888 500

26 290 600

4 377 000

292 147 400

Kroner.

419 2OO

56 293 300

380 700

2 OOO

293 8OO

585 2OO

428 5OO

I35 9OO

398 2OO

6 767 300

50 400

6 436 200

309 700

35 336 800

26 360 600

265 300

3 114 000

10 510 600

33200

5 689 700

4 781 900

3251 700

2 364 200

5 280 100

1 422 800

170 911 300

Kroner.

7 9OO

3 225 900

3179OO

429 7OO

635OO

42 300

51 2OO

43 800

283 000

174700

7900

438 400

4 600

12 800

3 700 400

8 900

17 400

970 800

7 000

11 459 600

166400

36 700

242 400

163 800

22 OOO

21 899 OOO

Kroner.

2 240 7OO

71 642 500

52 940800

22 927 7OO

5 654 900

4 792 900

8 967 300

8 688 000

23 789 600

16 471 000

989 600

23 482 400

1 965 700

41 186 800

34 311 800

2 622 700

8 682 700

H 543 3°o

699 000

55 109300

7 356800

14 840800

23 495 100

31 734 5OO

5 821 800

484957700

cr

o

Cfq


Statistisk Aarbog

1905.

48

Tabel 42. Indførselsmængder og Indførselsværdier i Aarene

1903 og 19O4.

Quantités et valeurs de V importation; années IQOJ et IQ04.

Vareslags.

Marchandises.

Mængder.

Quantités.

1903. 1904.

Værdier.

Valeurs.

1903. j 1904.

1 000 kg. i 1 000 kg. j 1 000 Kr. 1 000 Kr.

/. Levende Dyr. Animaux vivants.

1. Heste og Føl. Chevaux et poulains

2. Hornkvæg. Bestiatix de l'espèce bovine

3. Sauer og Lam. Bestiaux de l'espèce ovine. . . .

4. Svin. Bestiaux de l'espèce porcine

l ) 234

l ) 14 396

r ) 2 O36

155

13 927

2 190

21

130 72

2086 1 694

31 26

Madvarer af Dyr. Produits alimentaires

d'animaux.

Kjød. Viande

Flesk. Lard

Ost. Fromage

Smør og Margarin. Beurre (naturel et

artificiel)

Smult og Ister. Saindoux et axonge

Æg. Oeufs "

5 5

4 336

3O5

297

3 204

257

5615

4288

284

293

3 395

263

2 557

3 398

367

435

1 858

257

2330

2892

341

435

1 935

263

S. Korn varer. Céréales.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Byg. Orge

Bønner, Erter og Lindser. Haricots, pois, etc.

Havre. Avoine

Hvede. Froment

Mais. Mais

Malt. Malt

Rug. Seigle

Byggryn. Gruaux d'orge

Havregryn. Gruaux d'avoine

Rugmel. Farine de seigle

Hvedemel. Farine de froment

Kornvarer ialt. Total des céréales

Stivelse. Amidon

137 646

4059

Ï3O35

17065

19 426

3 4OI

281053

2674

5O54

16 080

40067

541 904

476

123 178

3 795

8207

23 648

14033

2677

229778

2 454

4 554

32 121

36449

482 341

502

12423

722

1 212

2 133

1 797

690

27 072

377

948

1970

6731

56 378

167

10939

672

821

33II

1 277

610

22 157

319

852

3887

6 743

51 780

176

Kolonialvarer. Denrées coloniales.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ris,afskallet samt Risengryn ogRismel. Riz mondé

Sagogryn, Sagomel, Salep etc. Sa^ou, salep, etc.

Kaffe. Café '

The. Thé

Cacaobønner. Fèves de cacao

Chokolade (og Cacaomel). Chocolat (et farine

de cacao)

Sukker, alle Slags. Sucre de toutes espèces. . .

Sirup, almindelig (og Melasse). Sirop (etmélasse)

Tobaksblade og Karotter. Tabac en feuilles et

en carotte

Cigarer og Cigaretter. ^ Cigares et cigarettes . .

Kryderier, tropiske. Fpices exotiques

3620

523

12 699

113

440

90

37886

13227

I75O

102

257

2 910

610

10750

120

472

ni

34 792

12 466

1295

104

294

710

110

8254

215

55O

149

7718

1455

1 925

1 068

324

600

122

7740

227

567

194

8541

1496

1424

1 000

378

l ) Stkr. — Pièces.


4-9 Statistisk Aarbog

^ 1905.

Tabel 42 (Forts.). Indførselsmængder og Indførselsværdier

i Aarene 19O3 og 1904.

Quantités et valeurs de Vimportation; années içoj et IQ04. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

S. Frugter, Havevækster etc. Fruits,

légumes verts, pommes de terre, etc.

1. Appelsiner, Citroner etc. Oranges, citrons, etc.

2. Æbler og Pærer. Pommes et poires

3. Blommer og Svedsker. Prunes et pruneaux .

4. Rosiner. Raisins secs

5. Mandler. Amandes

6. Cikorierødder og lignende, ubrændte. Chicorée,

etc

7. Humle, almindelig. Houblon ordinaire

8. Potetesmel. Fécule de pommes de terre

9. Sukkertøi, Drops etc. Sucreries, bonbons ....

6. Spirituosa og andre Drikkevarer.

Boissons.

Mængder.

Quantités.

1903. 1904.

1 000 kg. 1 000 kg

494O

428

95°

1 329

164

191

147

882

36

4608

483

I 58l

I 396

I40

273

140

I 121

36

Værdier.

Valeurs.

1903. 1904.

1 000 Kr. I 1 000 Kr.

171

285

558

213

29

734

141

36

829

193

474

558

182

26

656

191

36

1. Brændevin og Spiritus paa Flasker. Eau de

vie et alcool en bouteilles

2. Brændevin og Spiritus paa Fustager. Eau de

vie et alcool en fûts

3. Brændevin og Spiritus ialt. Total

4. Vin paa Flasker. Vins en bouteilles

5. — - Fustager. Vins en futs

6. — ialt. Total

7. Edike paa Fustager. Vinaigre en futs

*) 35

*) i 325

*) 1 360

*) 248

*) 3 93O

) 4 178

*) 119

l ) 34

') 1374

x ) 1 408

!) 88

') 1857

') 1 945

') 143

117

1956

2073

645

3609

4254

27

111

2 031

2 142

273

1 611

1 884

3 1

7. Spindestoffe. Matières textiles.

1. Uld. Laine

2. Bomuld. Coton .

3. Lin, Hamp, Jute, Stry etc. Lin, chanvre, jute etc.

4. Drev. Etoupe

5. Klude, gamle. Vieux chiffons

173

749

5 IQ

56

190

1 166

2857

4722

47

219

2698

2749

2 493

19

19

2914

3 J 99

2303

16

55

8. Garn og Traad, Rebslagerarbe i de

etc. Fils et cordages.

1. Silke, utvunden og tvunden. Fils de soie, tors

et non to?'s

2. Uldgarn. Fils de laine (

3. Bomuldsgarn. Fils de coton

4. Lin-, Hampe- og Jutegarn. Fils de lin, de

chanvre et de jute

5. Rebslagerarbeide. Cordes et cordages

6

1074

135«

529

8

6

IO57

470

315

35O

4 060

2467

836

1 105

323

4018

2 298

753

1039

ç. Manufakturvarer af Spindestoffe.

Tissus.

i. Silke- og Halvsilkevarer. Articles en soie ou

demi-soie

55

47

1675

*) 1 000 Liter.


Statistisk Aarbog 50

I9Q5-

Tabel 42 (Forts.). Indførselsmængder og Indførselsværdier

i Aarene 19O3 og 19O4.

Quantités et valeurs de l'importation; années IÇOJ et IÇ04. (Suite.)

Vareslags.

Ma rch a n dises.

Mængder.

Quantités.

1903. 1904.

Værdier.

Valetirs.

1903. 1904.

(9. Manufakturvarer af Spindestoffe, Forts.)

1000 kg. 1000 kg. j 1000 Kr. 1000 Kr.

2. Uldne Varer. Articles en laine

3. Bomuldsvarer, ublegede. Articles en coton, écrus

4. — andre, Articles en coton, autres

5. Lin-, Hampe- og Jutevarer: Tøier, hvoraf 1 /a m 2

veier mindst no g. Articles

en lin, chanvre et jute, dont un

demi-mètre carre pèse no gr. ou

plus

6. — « — andre, ublegede. Articles en lin,

chanvre et. jute, autres, écrus

7. — « — ellers. Articles en lin, etc., autres . j

8. Hatte og Huer. Chapeaux et casquettes \

9. Paraplyer og Parasoller. Parapluies et parasols

10. Possementmagerarbeide af andet end Silkestof. '

Passementerie en autres matières que la soie . .

1337

436

2 080

319

49O

416

19

1 264

37O

3078

196

1498

162

17

9 759

697

6967

526

1099

345

548

9

173

9223

648

7178

313

[ 145

336

54O

4

154

10. Haar, Fjær, Skind, Horn og andre

dyriske Stoffe samt G jø d n i n g s s t o f f e .

Poils, plumes, peaux, corne, autres matières

animales et engrais.

1. Sengefjær, Dun etc. Plumes de lit, duvet, etc.

2. Skind for Bundtmagere. Peaux pour pelleteries

3. Skind med Haarbedækning, andre: uberedte,

tørre. Peaux avec les poils,

autres; non apprêtées, séchées.

4. — « — — raa.—«—non apprêtées, brutes

5. — uden Haarbedækning:

barkede (Saalelæder etc.).

Peaîix sans les poils: tannées

6. — —«— ellers. Peaux saris les poils:

autres

7. Gjødningsstoffe. Engrais

124

9O

6 7I

I 83O

912

138

76

1 000

2 131

796

163 \ 212

21 709 i 27 811

298

657

1 007

1 921

642

233

O43

331

529

1 601

2 302

1 433

1584

1 218

//. Fabrikater af Haar, Skind, Ben,

Horn etc. Ouvrages en poils, peau, os,

corne, etc.

1. Bundtmagerarbeide. Pelleteries

2. Skomagerarbeide. Ouvrages de cordonnier . . .

5

30

3

35

175

375

106

429

12. Talg, Olie, Tjære, Gummier og lign.

Stoffe. Suif, huile, goudron, gommes et

autres matières semblables.

1. Stearinsyre, Paraffin etc. Acide de Stéarine,

paraffine, etc

2. Talg, Oleomargarin etc. Suif, margarine, etc.

3. Fedtlud, Tranlud, Degras. Lessives de graisse,

d'huile de poisson, dégras

4. Bomolie (Olivenolie). Huile d'olives

378

9 460

1 058

310

400

8592

1 119

332

257

6811

37O

174

264

448

225

') 1000 Stkr. — 1 000 pièces.


31 Statistisk Aarbog

I9O5-

Tabel 42 (Forts.). Indførselsmængder og Indførselsværdier

i Aarene 1903 og 1904.

Quantités et valeurs de V importation; années IÇOJ et igo/j.. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

(12. Talg, Olie, Tjære, Gummier og lign. Stoffe, Forts.)

1903.

1 000 kg.

Mængder.

Quantités.

1904.

1 000 kg.

1903.

1 000 Kr.

Værdier.

Valeurs.

1904.

1 000 Kr.

5. Hamp-, Lin-, Raps- eller Roolie, Palmeolie etc.

Huile de chanvre, de lin, de colza, de navette,

de palme, etc . .

6. Paraffinolie, Petroleum etc. Huile de paraffine,

pHrole, etc

7. Fernisser, Tørreolier, Politur. Vernis, huiles

siccatives et matières a polir

8. Tran. Huile de poisson

9. Tjære. Goudron

10. Gummier og Harpixer. Gommes et résines . . .

11. Lim. Colle . .

6 670

58889

153

l )6

1 344

1 918

189

6 962

5O543

149

x ) 5

1469

2 207

194

2941

47II

251

175

155

984

158 i

2 558

4044

243

III

159

I 040

177

13. Fabrikater af Talg, Olie, Gummier

•etc. Produits fabriqués avec du suif,

de Vhuile, etc.

1. Lys af Stearinsyre, Paraffin etc. Chandelles de

stéarine, de paraffine, etc

2. Sæbe. Savon

3. Gummielastikum og Guttaperka i Arbeide:

Plader etc. Ouvrages en gomme élastique ou

en guttapercha : feuilles, etc

4. Gummielastikum og Guttaperka i Arbeide :

ellers (Galoger). Ouvr. en gomme élastique ou

en guttapercha : autres

167

178

»5

171

134

217

IO6

124

736

110

135

633

495

14. Trævarer, uforarbeidede eller halvfora

rb eidede. Bois bruts et à moitié

façonnés.

1. Tøndebaand. Feuillards

2. Stav og diverse Trævarer. Douves et bois divers

2 ) 11 662

143 759

2 ) Ï2 79I

155 5^0

257

5O96

270

567

IS- Trævarer, forarb eidede. Bois ouvrés.

1. Snedkerarbejde. Ouvrages de menuisier

2. Pibesager, alle Slags (undtagen Kridtpiber).

Pipes, tuyaux, embouchures, etc. (excepté les

pipes en terre)

3. Fyrstikker og Fyrsvamp. Allumettes, amadou

127

21

17

142

2O

9

153

I 56

8

173

149

4

16. Farvestoffe og Farver. Teintures et

couleur s.

1. Blyhvidt og Zinkhvidt. Céruse et oxyde de zinc

2. Cochenille og Indigo. Cochenille et indigo. ..

3. Malerfarver, revne i Olie. Couleurs a l'huile.

4. Farvevarer, andre (Tarif-Nr. 120). Teintures,

autres ,

1 323

H

92

9 376

16

96

9908

476

103

32

1 321

7O3

105

32

1 509

') 1 000 hl.

2 ) 1 000 Stkr. — / 000 pièces.


Statistisk Aarbog

1905»

Tabel 42 (Forts,).

S2

Indførselsmængder og Indførselsværdier

i Aarene 19O3 og I9O4.

Quantités et valeurs de V importation; années IÇOJ et IQ04.

(Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

ij. Forskjellige andre Plan t estoffe.

Diverses autres matières végétale s.

1903.

1 000 kg.

Mængder.

Quantités.

1904.

1 000 1c g.

1903.

1 000 Kr.

Værdier.

Valeurs.

1904.

1 000 Kr.

1. Oliekager og Oliemel. Tourteaux oléaginettx

et farine de tourteaux

2. Kork, uforarbeidet. Liège brtit

3. Linfrø, Raps- og Rofrø. Graines de lin, de

colza, etc

4. Andet Frø. Autres graines

15 354

73O

8789 |

451 !

16749

712

10137

480

I 689

329

1565

39O

2 OIO

285

I 622

38O

18. Papir og Arbeider af Papir. Papier

et ouvrages en papier.

1. Skrivpapir etc., Trykpapir etc. Papier a écrire,

etc.; papier d'imprimerie, etc

2. Pap, Pak-, Kardus- og Makulaturpapir. Carton,

papier d'emballage, a cartouche, maculatures . .

3. Tapeter, Mønstre, Visitkort etc. Papier pour

tentures, modèles, cartes de visite, etc

1646

6 011

438

1308

5230

491

725

I 322

638

551

255

749

Mineralier: Raa stoffe.

minérales.

Matière s

1. Cernent. Ciment

2. Stenkul, Cinders og Kokes. Houille, cendres

et coke

3. Salt (Kogsalt). Sel

4. Salpeter, almindelig. Salpetre commun

5. Svovl og Svovlblomme. Soufre et fleur de soufre

6. Soda. Soude

7- Potaske. Potasse

Glaubersalt. Sulfate de soude

17 906

v ) 20 087

x ) I43I

245

11 133

4271

538

2 759

12845

*) 21 O49

r ) 1 537

321

12 181

3 197

477

3986

537

22536

1789

71

1 113

256

I5 1

88

385

22 289

1768

93

1 218

224

143

148

2j. Mineralier: Fabrikater. Produits

fabriqué s avec des matter e s minérales.

1. Mursten. Briqties

2. Tagsten. Tuiles

3. Fajance. Faïence

4. Porcelain eller Biscuit. Porcelaine ou biscuit.

5. Glas og Glasvarer. Verres et verreries

) 66

1 506

636

81

1 355

2 ) 149

a ) 268

682

79

1 158

1

36

413

81

794

2r

l8

443

95

736

22. Metaller, raa og halvforarbeidede.

Métaux bruts et a moitié façonnés.

1. Rujern. Fer en fonte brute

2. Staal. Acier

3. Stang- og Baandjern, Skibsknæer etc. Fer en

bâfres, cercles, courbes pour navires, etc

20652 ; 18 891

I 958 ; I 6l I

21 977 24O94

1 174

392

2856

999

306

») 1000 hl. 1 000 Stkr. — / 000 pièces.


53 Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 42 (Forts.). Indførselsmængder og Indførselsværdier

i Aarene 1903 og 19O4.

Quantités et vateurs de Vimportation ; années IÇOJ et IQ04. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

(22. Metaller, raa og halvforarbeidede, Forts.)

4. Jernplader. Fer en plaques

5. Kobber, Messing etc. i Plader, Bolte, Stænger.

Cuivre, laiton, etc. en plaques, boulons et barres

6. Zink i Plader, Bolte, Stænger, Rør. Zinc en

plaques, boulons, barres et tuyaux

7. Bly i Ruller, Stænger, Traad, Plader. Plo7nb

en rouleaux, barres, fils et plaques

8. Tin i Ruller, Stænger, ' Plader eller raspet.

Ætain en rouleaux, barres, plaques ou réduit

en fiotidre

Mængder.

Quantités.

1903. 1904.

1 000 kg.

1 000 kg.

33 688

33 556

899

1 015 940

475 498

I 7 6

1903.

1 000 Kr.

4 399

Værdier.

Valeurs.

1 106

437

114

261

1904.

1 000 Kr.

4213

839

43 2

129

422

23. Metaller i Arbeide. Ouv r âges en

métaux.

1. Søm, Spiger, Bolte, Skruer etc. Clous, pointes,

boulo7ts, vis, etc

2. Redskaber og Værktøi. Instruments et outils

3. Angler eller Fiskekroge. Hameçons

4. Jernbaneskinner. Rails de chemin de fer....

5. Skibsankere, Kjættinger, Lænker. Ancres de

navires, chaînes et câbles

I

6. Andet Jernarbeide, støbt, smedet eller valset. I

Autres ouvrages en fonte et en fer forgé ou I

laminé

j

7. Kobber- og Messingarbeide. Ouvrages en j

cuivre et laiton

I

1 261

1 707

6

4631

1 827

36769

777

1 071

2078

5814

2 IO9

398

2 219

28

463

520

39 110 | 14023

866 2 640

337

2 702

28

570

605

I3 39O

2603

24. Skibe, V ogne, Maskin er e te. Navires,

v oit ur es, machines, etc.

> Skibe. Navires \

') 108

2 ) 82 626

1) 127

2 ) 88 263

12863

15760

3. Jernbanevogne og andre Sporvogne. Voitures

d^ chemin de fer et de tramway

4. Lokomotiver og Maskiner. Locomotives et

machines

5. Pianoforter. Pianos

6. Lommeuhre. Montres

60

5018

*) 44O

l ) 29 170

294

6839

*) 351

')2i 543

36

5670

238

5O3

136

7 795

222

339

25. Varer, som ikke kan henføres til

nogen af de foranstaaende Grupper.

Articles qui ne rentrent dans aucun

des gro up es é num é r és ci-dessus.

1. Lamper, alle Slags. Lampes % de toutes sortes. .

2. Legetøi, alle Slags. "Jouets de toutes sortes . .

3. Bøger, Kobberstik etc. Livres, gravures, etc.

112

47

434

117

51

447

226

117

3006

237

129

3°77

») Stkr. — Pièces.

2 ) r.-t-


Statistisk Aarbog

1905.

54

Tabel 43. Udførselsmængder og Udførselsværdier af norske Varer 1 )

i Aarene 1903 og 19O4.

Quantités et valeurs de F exportation des marchandises norvégiennes ; années

IÇOJ et IÇ04.

Vareslags.

Marchandises.

Mængder.

Quantités.

1903. 1904.

1903.

Værdier.

Valeurs.

1904.

1 000 kg. 1 000 kg. j 1 000 Kr. 1 000 Kr

/. Levende Dyr. Animaux v i v ant s.

1. Heste. Chevaux

2. Hornkvæg. Bestiaux de Vespèce bovine

3. Sauer og Lam. Bestiaux de lespèce ovine. . . .

! ) 691

O 327

') 68

2 )8 96

2 ) Si

2 ) 26

346

52

1

403

8

2. Madvarer af Dyr. Produits alimentaires

d' anim aux.

1. Fugle- og andet Vildt. Gibier

2. Konserver af Dyr (Hermetik). Conserves

alimentaires

3. Fersk Fisk: Laks. Poisson frais: Saumon . . .

4. — — Makrel. — — Maquereau

5. — — Sild. — — Hareng . . .

6. — — anden (Hellefisk etc.). Poisson

frais : Autre poisson (flétan, etc.)

7. Tørfisk. Morue sèche

8. Klipfisk. — salée

9. Sild, saltet : Vaarsild. Hareng d'hiver salé. .

10. — — Fedsild. Hareng gras salé

11. — — ialt. Total

12. Anden saltet Fisk. Autre poisson salé. ......

13. Ansios. Anchois

14. Sild, røget. Hareng satire

15. Hummer. Homard

16. Ost. Fromage

17. Smør. Beurre naturel

18. Margarin. Beurre artificiel

19. Kondenseret Melk. Lait condensé .

81

3 197

876

411

24 006

4055

16 301

3 1 332

224

567

3 ) 178

) 35

193

) 894

72

1233

827

10 242

107

3612

669

298

23 620

3 778

17 160

30611

) 236

338

678

189

29

229

4 ) 767

74

1 527

777

11 181

2238

1 3H

123

1 800

1 622

9830

14726

2081

7 655

10 940

3788

729

48

760

65

2 219

785

6 460

118

2 420

1 071

75

2 126

1 173

9834

14999

2 101

5 551

9 028

4012

560

69

652

66

2 749

700

6 511

3. Korn va rer. Céréales.

1. Havre, uformalet. Avoine tton mozilue

2. Rugmel. Farine de seigle

3. Brød og Kjæks. Pain et biscuits

3°3

2 010

173

501

556

179

29

246

43

195

45

S. Frugter, Havevækster etc. Fruits,

légumes verts, pommes de terre, etc.

1. Bær. Baies

223

558

140

6. Spirituosa og andre Drikkevarer.

Boissons.

1. Brændevin og Spiritus. Eau de vie et alcool

2. 01. Bière

x ) Opgaverne over de fra Norge til Sverige landværts udførte Varer er høist mangelfulde, da der siden

1897 ikke existerer nogen Angivelsespligt.

2 ) Stkr. — Pièces.

3 ) i ooo hl. 4 ) i ooo Stkr. — i ooo pieces.

5 ) 1 000 Liter.

294

)

5 )

135

155

124

53

215

26


55 Statistisk Aarbog

I9O5-

Tabel 43 (Forts.). Udførselsmængder og Udførselsværdier af

norske Varer i Aarene 19O3 og 1904.

Quantités et valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes ; années

7çoj et 1Ç04. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

Mængder.

Quantités.

1903. 1904.

1903.

Værdier.

Valeurs.

1904.

i ooo kg. i ooo kg. I i ooo Kr. i ooo Kr

7. Spindestoffe. Matières textiles.

1. Uld. Laine

2. Shoddy. Laine artificielle

3. Tougværk, gammelt. Vieux cordages

4. Klude, gamle. Vieux chiffons

9

36

371

356 I

76

465

1 166

12

H

63

271

33

74

257

8. Garn og Traad, Rebslagerarbeide etc.

Fils et cordages.

1. Bomuldsgarn. Fils de coton

2. Lin-, Hampe- og Jutegarn. Fils de lin, de

chanvre et de jute

3. Rebslagerarbeide. Cordes et cordages .

19

6

103

13

7

89

24

5

72

l 7

6

62

9. Manufaktur varer af Spindestoffe.

Tis sus.

1. Uldne Varer. Articles en laine

2. Bomuldsvarer. Articles en coton

3. Lin-, Hampe- og Jutevarer. Articles en lin,

chanvre et jute

21

146

H

65

83

642

17

56

301

10. Haar, Fjær, Skind, Ben, Horn og

andre dyriske Stoffe samt Gjødnings- !

stoffe. Poils, plumes, peaux, os, corne, \

autres matières animales et

engrais. \

1. Skind af Ræv. Peaux de renards

2. — - Sælhund. — - phoques j

3. — - stort Kvæg. — - gros bétail

4. — - Kalve. — - veaux

5. — - Faar. — - moutons

6. — - Gjeder. — - chèvres

7. — uden Haarbedækning: barkede: Saaleog

Bindsaalelæder. Peaux sans les poils : tannées

8. Skind, gult- og sortberedte. Cuir préparé,

jaune et noir

9. Ben, uforarbeidede. Os bruts

10. Hvalbarder. Fanons de baleine

11. Rogn. Rogue

12. Apatit. Apatite

13. Fiskeguano. Engrais de poisson

14. Benmel og anden Gjødning. Autres engrais

I

513

I 258

510

269

108

21

I

185

122

) 2 5

1795

6 597

1737

3

299

1 131

582

286

122

10

1

19

431

*) 33

1456

4960

1.688

21

3i8

880

1 275

35O

362

45

2

11

116

1 225

90

792

143

93

191

905

[455

400

402

2

1

301

1867

73

536

123

] ) 1 000 hl


Statistisk Aarbog

1905.

56

Tabel 43 (Forts.). Udførselsmængder og Udførselsværdier af

norske Varer i Aarene 1903 og 19O4.

Quantités et valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes ; années

içoj et 1Ç04. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

Mængder.

Quantités.

1903.

1904.

1903.

Værdier.

Valeurs.

1904.

1 000 "kg.

1 000 kg. | 1 000 Kr.

1 000 Kr.

12. Talg, Olie, Tjære, Gummier og lign.

Stoffe. Suif, huile, goudron, gommes et

autres matières semblables.

1. Talg. Suif

2. Lin- og Rapsolie. Huile

3. Tran. Huile de poisson . .

4. Lim. Colle

lin et de colza . .

31

4

0 76

198

46

2

*) III

26O

15

2

4986

18

I

5 948

117

13. Fabrikater af Talg, Olie, Gummier

etc. Produitsfabriqués

del'huile,

etc.

avec du suif,

1. Sæbe. Savon

2. Maskinremme. Courroies de transmission ....

20

58

7i

6 9|

4

203

5

240

14. Trævarer, uforarbeidede eller halvforarbeidede.

Bois bruts et a moitié

façonnés.

Trælast over 19 dm. Bois mesurant plus de

iç décimètres.

1. a. Høvlet Last, alle Slags. Bois rabotés de

toute espèce

2. b. Skaaren Last : Planker, Battens, Bord.

Bois sciés : madriers, planches

3. Skaaren Last, ellers: Lægter, Vragbord

etc. Bois sciés, autres : lattes, dossesflaches,

etc

4. c. Spirer, Stik, Pitprops, Minetømmer etc.

Espars, pitprops, bois de mines, etc

5. d. Bjælker og anden huggen Last. Poutres .

2 ) 665 O79; 2 ) 572 287!

| i

2 ) 49I 952I 2 ) 4OI 682

2 ) I3 8O5

2 ) 14 237

2 ) 321 989

2 ) 111 OO5

2 ) 259 367

2 ) IO6386

21 8l5

12 OO4

235

3 195

1 442

17 109

9038

221

2 582

1 369

Trælast under 19 dm. Bois mesurant moins de

iç décimètres.

6. a. Kassebord. Merrains pour caisses

7. b. Stav, skaaren. Douves sciées

8. c. Pitprops. Pitprops

) 79804 2 ) 84 352

) 88 394! 2 ) 90096

| 2 ) 191 609J 2 ) 122 026

9. d. Sleepers. Traverses de chemin de fer ....

10. e. Kubber til Cellulosefabrikation. Bois pour

la fabrication de la pâte de bois chimique. . .

11. f. Splitved, Brænde etc. Bois de fente, bois

n- 7411

58405

5 I 3°

43651

de chauffage, etc.

) 102 867 2 ) 97 908

12. Trælast ialt. Total des bois

1 000 hl. 2 ) m 3 .

2 132320 2 )i 797 122

' 59 6

1 594

1485

78

409

643

44496

1 603

1 5°9

830

56

305

617

35 299


57 Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 43 (Forts.). Udførselsmængder og Udførselsværdier af

norske Varer i Aarene 19O3 og 19O4.

Quantités et valeurs de Vexportation des marchandises norvégiennes; années

içoj et IÇ04. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

Trævarer, forarbeidede. Bois

Træmasse, vaad. Pâte de bois, mécanique, humide

Træmasse, tør. Pâte de bois, mécanique, sèche

Cellulose, vaad. Pâte de bois, chimique, humide

Cellulose, tør. Pâte de bois, chimique, sèche . .

Snedkerarbeide. Ouvrages de menuisier

Træsneller og dreiede Trævarer. Bobines,

ouvrages de tourneur

Fyrstikker. Allumettes

lå. F arv es to ffe og Farver. Teintures et \

couleurs.

j

1. Oxalsyre. Acide oxalique j

2. Kobberstof. Composition cuivre pour navires. \

iy. Forskjellige andre Plan t e s t o ffe. j

Diverses autres matières végétales. j

1. Klid. Son

25 662

2. Lin- og Oliekager, Oliemel. Tourteaux de lin !

et oléagineux, farine de tourteaux

748

3. Bark, alle Slags. Ecorce de toutes sortes . ., . ; 247

18. Papir og Arbei der af Papir. Papier j

et ouvrages en papier.

j

1. Trykpapir. Papier d'imprimerie I

2. Pakpapir. Papier d'emballage j

3. Træpap. Carton de pâte de bois j

4. Konvolutter. E.nveloppes

iç. Andre Fabrikater af Plantestoffe.

Autres produits composés de matières

végétales.

1. Korkeproppe. Botichons de liège ,

1903.

Mængder.

Quantités.

1 000 kg.

325 574

12713

15 301

9415.5

796

875

2834

25912

27 379

3 593

123

1 000 kg.

327 103

13865

II 861

92 431

586

I 168

3023

647

31

1904.

675 28

40 208

772

126

26799

33 161

2936

. 165

1903.

1 000 Kr.

9 767

763

918

12429

239

Værdier.

Valeurs.

88

1077

28

745

97

H

4 198

4 299

467

92

40

I9O4.

1 000 Kr.

IO I40

901

771

12478

117

Il6

I 149

233

31

2895

93

8

4 342

5 538

382

124

28

20. Mineralier: Raastoffe. Matières

minérales.

Is. Glace

Feltspat. Feldspath

Ertser og Malme : Jernmalm. Minerai de fer

Svovlkis. Pyrite

Kobbermalm og Skjærsten.

Minerai cuprifère ; idem

raffiné

18 590

41 575

118 148

3 448

33

20835

45 434

116 550

2673

569

279

291

3 190

241

635

313

409

3030

134


Statistisk Aarbog

1905.

58

Tabel 43 (Forts.). Udførselsmængder og Udførselsværdier af

norske Varer i Aarene 19O3 og 19O4.

Quantités et valeurs de V exportation des marchandises norvégiennes ; années

1903 et IÇ04. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

(20. Mineralier : Raastoffe. Forts.)

Mængder.

Quantités.

1903. 1904.

1 000 kg. I 1 000 kg.

Værdier.

J T aleurs.

1903. 1904.

! Kr.

6. Ertser og Malme*. Nikkelmalm og Skjærsten.

Minerai de nickel; idem

raffiné

7. Jod. Iode

8. Tangaske. Cendres de varech

11

2 690

9

3 546

171

269

I

14I

372

21. Mineralier: Fabrikater. Produits

fabriqués avec, des matières minérales.

1. Mursten. Briques

2. Flasker. Bouteilles

3. Glasvarer, andre. Verreries autres

4. Brynestene. Pierres à aiguiser

5. Sten, huggen. Pierres de taille

6. Calciumkarbid. Calciwncarbid

1)38 m *) 29 706

l

> 741 l ) 753

200 219

170 | 169

165295 | 189237

5 061 5 258

457

58

180

34

2 743

1 012

312

59

197

34

3 on

947

. Metaller, raa og halvforarb eidede.

Métaux bruts et a moitié façonnés.

Rujern og gammelt Jern. Fer cru et vieux fer

Staal. Acier

Kobber. Cuivre

Kobber, gammelt. Cuivre, vieux métal ,

Zink, raat. Zinc, cru ,

Ferrosilicium. Ferrosilicium

6350

200

1 042

888

159

38

10 152

167

1 124

785

1 462

1225

241

140

1095

577

72

386

117

i 158

55O

731

,245

2j. Metaller i Arbeide. O uvrag e s en

mé t a u x.

1. Søm af Jern. Clous en fer

2. Spiger af Jern. Pointes en fer

3. Angler. Hameçons

3 322

3 182

112

4 on

3466

107

1 246

485

112

1464

5O3

107

24. Skibe, Vogne, Maskiner etc. Navires,

voitures, machines, etc.

\ Skibe. Navires. . .

3. Maskiner. Machines ,

/

\

2 ) 73

â ) 27 405

596

") 84

3 ) 31 435

384

2 794

596

4 597

384

2J. Varer, som ikke kan henføres til

nogen af de foranstaaende Grupper.

Articles qui ne rentrent dans auctin

des groupes énumérés ci-dessus.

1. Bøger og Tidsskrifter. Livres et revues

188

236

1 078

i 357

1 000 Stkr. — / 000 pièces.

2 ) Stkr. — Pièces.

3 ) r.-t.


59 Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 44 A. Indførselsmængder 1831—1904.

Quantités de l'importation; années 1831 à IÇ04,

Aar

(gjennemsnitlig).

Annies

(en moyenne).

Kjød.

Viande.

Flesk.

Lard.

Smør.

Ost.

Beurre. \Fromage.

Byg.

Orge.

Rug.

Seigle.

Ru Hvedemel.

mef !

seigle.

Farine

de froment.

Kornvarer

ialt.

Total des

céréales.

1831 — 1835.......

1836—1840

184I —1845

1846—1850

1851 — 1855

1856— 186O.

l86l—1865

1866—1870

1871 —1875

1876—1880

1881 —1885

1886—1890

1891 —1895

1896 —I9OO

I9OI

I9O2

I9O3

I9O4. .,

1 000 kg. 1 000 kg. 1 000 kg. 1 000 kg.

259

184

167

191

353

527

818

1 ni

1 954

1 883

3052

6 445

6 543

7 395

7 182

5805

5615

122

266

26O

277

347

437

1 199

1 216

2 962

5 7O9

4 5°4

7 062

6801

9 110

7 45 2

4 237

4 336

4288

235

634

567

766

943

1 190

1 627

1 732

. 1 902

3 399

3 455

3036

1 476

669

342

258

297

293

*) 207

268

258

291

354

338

363

255

281

336

280

282

483

474

39O

371

3O5

284

1 000 Hl. 1000 Hl.

2 )

804

607

731

701

695

871

728

59O

683

706

824

I 243

I 420

I 316

I 482

2 Il8

1895

')

587

529

688

632

93°

1 196

1345

1663

2 151

2077

2 290

2 216

2683

2802

3289

3 9O4

3188

000 Hl

2 )

78

69

79

71

112

96

146

155

156

251

375

3 6 4

58i

456

277

223

446

1000HI

2 )

9

10

17

12

19

28

37

90

140

175

267

471

516

636

599

556

502

1000 Hl.

I 054

1 753

1 424

1 7°5

1 569

1932

2 345

2403

2677

3 343

3 439

3 969

4 584

59"

5864

6450

7820

6918

Aar

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne)

Kaffe.

Café.

! Tobaks-

Sukker. I blade |

Sucre.

Brændevin.

Eau

Tabac en j

feuilles, j vie.

de

Vin.

Vins.

Stenkul

m. v.

Houille,

etc.

Sait.

Sel.

1 000 kg. 1 000 kg. 1 000 kg. 1 coo Liter. 1 000 Liter. [ 000 Hl. 000 Hl.

1831- 1835.

1836- 1840.

1841- 1845.

1846- 1850.

1851- 1855.

1856-- 1860.

1861- 1865.

1866- 1870.

1871- 1875.

3 )998

1 561

2653

3 5OO

4 389

4817

5 152

5 778

6562

3 ) I 239

1 851

2 672

3426

5 32O

5 384

5078

6 076

8317

3 )734

898

1 181

1 199

143«

1 527

1 557

1 769

2031

3 > 4 ) 524

60I

690

429

413

391

I 071

1 270

2 4IO

668

1 046

962

676

736

1 029

1 617

3 ) 45

168

334

541

889

1438

1 977

2767

3 521

8 )363

558

542

700

719

799

984

1 127

1 185

1876- 1880.

7024 9231 2 191 2 296 1657 5230 1 084

1881- 1885.

7 574 10 564 1 863 869 1 673 7 002 1 174

1886- 1890.

7569 12 812 1 725 767 1 728 8925 1 310

1891 — 1895.

1896- 1900.

1901.

1902.

1903..

1904..

8549

10788

12447

12855

12 699

10 750

18 590

29 209

36893

37 554

37 886

34 792

1895

1 688

1 829

1844

1 750

1 295

999

1 180

1485

1 467

1348

1 399

2450

5 319

4 523

5 020

4178

1 945

12 192

16493

17665

19 339

20087

21 049

1456

1 376

1 276

1 414

1 431

1 537

*) Aar 1835.

) For 1835 findes Opgaver i den officielle Handels- og Skibsfartsstatistik for dette Aar.

) Gjennemsnit for Aarene 1831 og 1835. (Efter Schweigaard : Norges Statistik, S. 142—145.)

) Kun Druebrændevin

(1835: samt Likører og Extracter deraf).


Statistisk Aarbog

1905.

60

Tabel 44 A (Forts.). Indførselsmængder 1831—19O4.

Quantités de Vimportation; années 1831 à IQ04. (Suite.)

Aar

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne).

Petroleum.

1831-1835

1836—1840

1841 —1845

1846—1850

1851 — 1855

1856—1860

1861 —1865

1866—1870

1871 —1875

1876—1880

1881 —1885

1886—1890

1891 —1895

1896—1900

1901

1902

1903....

1904

Aar

(gjennemsnitlig

Années

(en moyenne).

1831-1835.

1836—1840.

1841 —1845.

1846—1850.

1851 —1855.

1856—1860.

1861 —1865.

1866—1870.

. 1871-1875.

1876—1880.

l88l —1885.

1886—1890.

1891—1895.

1896— 19OO.

1901

1902

1903.

1904.

*) Aar 1835.

5 ) Handelsstatistiken

fonte

Rujern.

Fer en

brute.

Staal.

Acier.

Stangjern | Jernplader. Jernarbeide.

etc.

Ferre en

Fer en Ouvrages

s; etc. ftlaques. en fer.

I

Maskiner

og Lokomo-

Machines et

locomotives. I

Skibe.

Navires.

1 000 kg. 1 000 kg. 1 000 kg. 1 000 kg. i 1 000 kg. 1 000 Kr. Reg.-Ton.

For de vigtigste herunder hørende Varer findes trykte Opgaver for

hvert af Aarene 1835 —1844 5 ), 1845 og 1846 e ), 1848 og 1849 7 ), for

alle Varer for 1835, 1838 o. s. v. hvert tredie Aar til og med 1850.

2143

4 779

3986

4 523

8051

10027

9964

15283

19 012

21 440

99

81

75

169

277

397

704

1 446

2346

2854

1 780

2637

4651

6671

10774

12 890

15663

20028

24 745

26 036

280

436

750

1488

2 122

2 197

5 IH

3 937

10638

20476

25258

28849

33 688

3867

4909

5 476

6513

11 694

I5O37

10 608

12951

26 001

47 Z2O

147

438

278

683

2 480

1 814

2 321

2 944

4678

8 552

5683

7 021

5670

9 305

9771

29589

35 7o6

70562

38070

58 73O

93 778

88262

95 566

19 112

18 969

20 652

18 891

1 9O5

1 754

1958

1 611

20 672

26685

21 977

24094 33 556

35O47

38 956

36769

39 no 7 795

63 947

60893

82626

88263

2 ) Gjennemsnit for 1831 og 1835 (jfr. S. 69, Note 3).

) 1838.

) Liden eller ingen Indførselfor

1844, S. 208—211.

) Handelsst. 1847, S. 228. 7 ) Handelsst. 1850, S. 244.


Aar

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne).

I83O-I835 1 ).

1836—184O...

184I—1845...

1846—1850. . .

1851-1855...

1856—1860. . .

l86l —1865. . .

l866 —1870. . .

1871 —1875. . .

1876—l88o. . .

I 88l —1885. . .

1886 — 1890 . ,

189I — 1895. • •

1896—I9OO..,

I9OI

I9O2

I9O3

I9O4- • •

Aar

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne).

1830—1835

1836 —1840

1841 — 1845

1846 —1850

1851 —1855

1856—1860

1861 —1865

1866—1870.. ;

1871—1875

1876—1880

1881—1885.

1886—1890

1891 —1895

1896—1900

1901

1902

1903

1904

61 Statistisk Aarbog

1905.

Tabel 44 B. Udførselsmængder 183O—1904.

Quantités de Vexportation ; années 1830 à IQ04.

\

| Tørfisk.

Monce

sèche.

1 ooo kg.

16275

14 774

12 246

15 136

I6423

I38I5

I3 33O

I5 9O5

1838O

19 355

I5O79

l8 I39

l8 299

16286

14 933

18466

l6 3OI

17 l6o

Smør og

Mai- '

garin.

Beurre

(naturel

et artifidel).

Kondenseret

Melk.

Lait

condensé.

Klipfisk.

Morue

salée.

1 000 kg.

6674

io 093

8655

I I 870

14 I06

I 9 1 S Î

19688

26065

30 180

43 5O3

37706

45 915

54 575

38015

37166

34656

31332

30611

Avoine.

1 000 kg. j 1 000 kg.

26

258

594

2 012

2812

5884

7485

9 690

10 242

11181

1583

1 115

2 24O

5 257

5 690

5 804

3335

4629

860

1 799

2 674

303

501

Sild,

saltet.

Hareng

salé.

Hl.

6lO 200

585 4OO

682 4OO

717 600

655 500

692 300

938 400

1 004 800

1 039 600

777 700

782 400

941 900

911 000

970880

731 535

912 345

879 666

677 636

Uldvarer.

Articles

en laine.

1 000 kg.

Tran.

Huile de

poisson.

HL

31863

44 734

56845

77 635

61 364

69 156

73 255

99318

120482

142613

116075

194 801

197 512

16$ 000

156235

116 613

75 545

no 618

0.05

0.05

0.65

12

98

124

3O3

6l6

8l6

371

17

17

21

Rogn.

Rogue.

Hl.

Bomulds-

25 2OO

24 800

26 500

264OO

A r tic les

en coton.

33 600

33 100

37 100

42 800

47 200

63 900

51 800

62 200

54 800

50 960

42 100

40012

25 385

32 757

1 000 kg.

0.09

o-33

5

47

161

349

531

351

186

147

146

65

Hermetik.

Conserves

alimentaires.

1 000 kg.

il

0.28

0.04

6

27

71

72

114

263

57O

1 500

2346

2 176

3 197

3612

1 000 kg.

16

79

603

1497

3 ) 1 560

4 ) 2 466

5 )3 173

6 ) 2 522

O2317

8 ) 2 060

9 ) 2 304

Kalveskind, i Sælskind.

Peaux \ Peaux

de veaux. \de fthoqties.

1 000 kg.

IO5

137

I65

266

286

296

436

549

531

572

609

670

5 IG

582

1 000 kg.

l0 ) 12

l ) Gjennemsnit for 6 Aar. 2 ) Ingen (eller liden) Udførsel.

3 ) Deraf Margarin (Dont : Beurre artificiel)

T234. 4 ) Deraf Margarin: 1856.

5 ) Deraf Margarin : 1850. 6 ) Deraf Margarin : 1126. 7 ) Deraf Margarin : 949.

8 ) Deraf Margarin : 827. 9 ) Deraf Margarin : 777. 10 ) Aar 1835.

0.4

0.2

23

75

204

199

289

375

334

379

415

445

385

257

387

513

299


Statistisk Aarbog

1905.

62

Tabel 44 B (Forts.). Udførselsmængder 1830—1904.

Quantités de l'exportation; années 18jo à IQ04. (Suite.)

An r

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne).

183O—1835

1836—184O

184I —1845

1846—1850

1851 —1855

1856-1860

l86l —1865

1866-1870

187I —1875

1876 —188O

l88l —1885

1886-189O.

189I —1895

1896—I9OO

I9OI

I9O2

1903

I9O4

Aar

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne).

Trælast 1 \ Trykpapir

).

Træmasse. | Cellulose, i Fyrstikker.

og Pakpapir.

Bois br tit s, i

Papier d'imprimerie

\Pate de bois, Pate de bois,\ Allumettes

scies,

I rabotés, etc. \ mécanique.

et papier

d'emballage.

757 290

945 74O

1 042 880

1 051 880

1-370 650

1 541 630

1 831 030

2 131 360!

|

1 729600!

1 907 8oo|

1 855 5oo|

1 780 700

1 974 459

1 805 224

1 961 722

2 132 320

1 797 122

Svovlkis.

Pyrite.

Il, 1,

Is.

Glace.

i ooo kg. i i ooo kg. \ i ooo kg. | i ooo kg. j Reg.-Ton.

114

4605

l8 644

67909

I35 85OJ

184859J

256491

300 343

348 732

338287

340 968

Mine7'a i

cuprifère.

16320!

37 769J

72056J

82503!

98738!

109456J

104 2921

Sten,

huggen .

Pierres

de taille.

13

315

I 2OO

2903

4488

4 343

2396

2251

3030

2834

3023

6

no

976

3 262

5015

18642

41 010

48088

49 312

53 291

59960

Jernmalm.

Kobbermalm.

Stang-

(og Baand-)

jern.

Fer en

barres,

cercles.

22O

2 IOO

8 400

13300

23 700

67 600

126 000

174 200

267 900

274 800

313900

441 934

346 744

284 948

276 727

3Q3 717

Garkobber.

Ctiivre

en rosette.

Minerai

de fer.

i 000 kg.

17

2

I 322

I 1 O28

17 435

4 397

1688

921

897

10 114

39 173

48 775

41 575

45 434

Søm og

Spiger.

Clous et

pointes

en fer.

1830—1835 :

1836—1840 ;

1841 —1845 |j

1846—1850 J

1851 —1855

1856—1860

1861 —1865

1866—1870

1871 — 1875

1876-1880

1881 —1885.

1886—1890

1891 —1895

1896—1900

1901

1902

1903 ••.

1904

1 000 kg.

8464

57 896

59 474

44 95 2

60 220

56 578

45 335

69 526

104 151

105 980

118 148

116 550

1000 kg.

794

977

13

6

3O5

657

772

13 138

22571

8 204

5069

3 423

10923

14404

6041

4848

3 448

2673

1 000 kg.

2 252

I283O

26 577

43 2O7

48 573

89053

I2O 961

144 282

I65 295

189237

1 000 kg.

2 519

1 62O

2371

2 322

2636

2 096

I 319

I 676

267

2l8

93

175

163

113

37O

166

10

3

i 000 kg.

322

44O

5IO

544

5O9

536

45°

453

523

413

244

388

485

606

691

984

1 042

1 124

1 000 kg.

9

*) 7

6

5

3

16

45

123

554

1 052

3 957

8 337

9 197

7 753

6001

6 43 1

6504

7 477

') For 1830—1S75 efter Dr. O. J. Broch's Beregninger, der gjælder Aarene 1830—34, 1835—39 o. s. v.

til 1870—74. (Le Royaume de Norvège et le Peuple Norvégien (Chr.a 1878J, Annexes, p. 66.) 2 ) Ingen (eller

liden) Udførsel.

3 ) Gjennemsnit for Aarene 1837—1840.


Statistisk Aarbog

Tabel 45. Norges Handelsflaade.

Marine marchande.

Beregnet Tonnage samt Bemanding ved Udgangen af Aarene 19O1 —19O4; Opgaver

pr. 31 December 19O4 over Fartens Beskaffenhed og de vigtigste Sklbsrederbyer.

Tonnage calcul! et équipags a la fin des a?inées IÇOI a IQ04; données sur le mode d'emploi et les principaux

ports d'attache au 31 décembre IÇ04.

Dampfartøier.

Navires à vapeur.

Seilfartøier.

Navires a voiles.

Tilsammen.

Total.

Beregnet Tonnage.

Tonnage

calculé.

]

Antal. m Be- Antal. | ^ Be- Antal.

Be-

A7 Tonnage. ; Ar Tonnage, i

%T 7 Tonnage. |

A/ombre. manding. Nombre. manding. JSombre.\

\ manding.

1901

1902

1903

1904

I 223

I 290

I 396

1477

531 I42! 15235 5 445 935 947

567 ion 16 202

603 625J 17 276

5 569

5807

883 955

840 279

642657J 18297J 5 843 808 768

32 462 6 668 1 467 089

32 776 6 859! 1 451 116

32 786J 7 203! 1 443 9O4

32256J 7320I 1 451 425

47697

48978

50062

5O553

Fartens

Beskaffenhed.

Mode d' emploi.

Udenrigsk Fart. Commerce

extérieur

Indenrigsk Fart. Cabotage

Sæl-, Hvalros- og Hvalfangst,

Chasse aux

phoques, baleines, etc.

Tilsammen.

Total

931

494

52

1477

618 304

21 978

2 375

642 657

i45ii| 1953

2957I 3782

829! 108

18297! 5843

724882' 17284I 2884 1 343 186 31 795

77844

6 042

I3 59I!

r 381

4276

i6oi

99822

8 417I

16548

2 210

808768J 32256; 7320 1 451 425I 50553

Vigtigste

Skibsrederbyer.

Principaux

ports d'attache.

Bergen

Kristiania

Stavanger

Haugesund

Tønsberg

Drammen

Arendal

Sandefjord

Fredrikstad

Porsgrund

Grimstad

Kristiansand

Trondhjem

Mandal ,

274

203

107

74

45

33

25

46

40

12

8

21

46

13

194 606

108 873

37 789J

27811

25 558

20 649

11 891

14242

7 957

5889

6526

8 188

15 301

8084

4 341

2794J

1 215;

|