Generel politisk forståelse - Rum

aarch.dk

Generel politisk forståelse - Rum

Bevaringsværdige

bygninger

Sven Koefoed-Hansen, vicedirektør, arkitekt maa, Naturstyrelsen


Bevaringsværdige bygninger

Fredede bygninger:

- Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger / kulturministeren

- Ca. 9.000 bygninger på ca. 3.500 ejendomme

Bevaringsværdige bygninger:

- Lov om planlægning / miljøministeren

- Ca. 75.000 bygninger

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 2


Hvad er en bevaringsværdig bygning?

Planloven:

§ 15. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om …. nr. 14.

bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med

tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på

anden måde ændres.

Bygningsfredningsloven:

§ 17. En bygning er bevaringsværdig …. når den er optaget som

bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forud mod

nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15,

stk. 2, nr. 14.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 3


Hvad er en bevaringsværdig bygning?

Bygningsfredningsloven:

§ 19. Kulturministeren kan træffe beslutning om, at en bygning, som

ikke er omfattet af § 17, er bevaringsværdig.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 4


Hvad betyder det så!

Planloven:

…. at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må

nedrives, ombygges eller på anden måde ændres

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 5


Hvad betyder det så!

Bygningsfredningsloven:

§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før

nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og

kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens

§ 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter

byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af

nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for

fremsættelse af indsigelser m.v.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 6


Hvad betyder det så!

Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen

underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger

m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.

Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler

kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod

nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen

ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse

af sin beslutning.

Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et

forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et

lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 7


Kommuneatlassene

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 8


Kommuneatlassene

Bekendtgørelse om udpegning af

bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen:

§ 1. I kommuner, der ….gennemfører en kortlægning og registrering

af bymiljøer og bygninger for hele kommunen, sidstnævnte efter

bevaringssystemet SAVE, skal kommunalbestyrelsen træffe

beslutning om udpegning af bevaringsværdige bygninger i

kommuneplanen.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 9


Kommuneatlassene

SAVE-metoden!

- Bebyggede strukturer

- Enkeltbygningsregistrering 0 – 9 / 300.000

Resultaterne!

- Involverende proces > lokalt ejerskab

- Bevarende lokalplaner x 3

- Arkitekturpolitik

- De nye kommuner

Kommuneatlassenes fremtid!

- En kommunal opgave

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 10


Hvad kan man med kommuneplanen?

Kommuneplanen:

§ 11 a. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for …. nr. 14.

sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige

kulturhistoriske bevaringsværdier.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 11


Hvad kan man med kommuneplanen?

Lokalplanrammerne:

§ 11 b. Rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte

dele af kommunen med hensyn til …. nr. 3. bebyggelsesforhold,

herunder rammer for bevaring af bebyggelser eller bymiljøer.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 12


Hvad kan man med lokalplanen?

Lokalplanen:

§ 15. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om …. nr. 14.

bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med

tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på

anden måde ændres,

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 13


Hvad kan man med lokalplanen!

§ 49. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en

bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra

kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange

ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen,

hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens

afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en

lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et

nedrivningsforbud.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når

en ejendom helt eller delvis er omfattet af et forbud mod større

byggearbejder, jf. § 15, stk. 2, nr. 19.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 14


Hvad kan man med lokalplanen!

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 15


Hvor ligger problemerne?

Hvad kommer det til at koste kommunen?

Folk må da selv bestemme, hvordan deres huse skal se ud!

Mister husene ikke værdi?

Hvordan indfanger vi de forskellige bevaringsværdige bygninger i en

og samme lokalplan?

Hvordan planlægger vi for vedligeholdelse?

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 16


Hvilke redskaber har I brug for?

Vi har redskaberne til bygningerne!

Vi har brug for hjælp til at formulere bevaringsbestemmelserne!

Redskaberne skal være mere håndfaste. Der er ikke tilstrækkelig

autoritet bag de bløde arkitektformuleringer og SAVEregistreringerne!

Vi mangler redskaber til arbejdet med byrummene, som skabes af

bygningerne!

Hvad gør vi med bevaringsværdige bygninger i det åbne land?

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 17


Hvor er borgerne?

Borgerne forstår ikke altid at husene er bevaringsværdige!

Borgerne møder ikke altid medarbejdere med indsigt i arkitektur!

Borgerne finder det urimeligt, at kommunen skal bestemme

udformningen og farve på f.eks. Vinduer!

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 18


Om administrationen af den bevarende lokalplan

Lokalplanens administration sker ofte i byggesagsbehandlingen!

Bløde formuleringer er svære at administrere!

Anden lovgivning som f.eks. naturbeskyttelsesloven og vejloven er for

stærke i forhold til bestemmelserne om bevaringsværdige bygninger!

Staten hjælper os ikke med lovliggørelse – hverken på de fredede eller

de bevaringsværdige bygninger!

Der opstår hele tiden nye konflikter i forhold til lokalplanerne:

isolering, solceller!

Krav om helårsbeboelse er svært at arbejde med!

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 19


Ny vejledning

Vi har brug for noget på tryk til politikerne og borgerne!

Vi har selv brug for en dynamisk vejledning på Naturstyrelsens

hjemmeside om:

Juraen - kvalitetssikrede formuleringer

Arkitekturen - herunder vejledning og links om stilarter, bærende

arkitekturelementer, materialer etc.

Strategiarbejdet – det politiske arbejde

Borgerinddragelsen – ejere, grundejerforeninger, ngo’ere, de

uorganiserede interessenter.

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 20


Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf: 72 54 30 00

E-mail: nst@nst.dk

www.naturstyrelsen.dk

2013-01-31 - Bevaringsværdige Bygninger - Århus Arkitektskole SIDE 21

More magazines by this user
Similar magazines