DEHABITATION - Rum - Arkitektskolen Aarhus

aarch.dk

DEHABITATION - Rum - Arkitektskolen Aarhus

Unit A, B og C Arkitektskolen Aarhus, uge 8-12, 2013

Villerslev Skole Thy

DEHABITATION

- Snittet & den åbne intervention, undersøgelsesspor, eksekvering og eftermæle

Formål

At introducere og udvikle en forståelse for rumlige relationer igennem transformation af eksisterende

rumligheder.

At opøve evnen til at kunne overføre skalamodel til udførelse i 1:1 og derigennem at erfare betydningen

af skala ved at konfrontere det forestillede (repræsentationen) med det faktiske (1:1).

At få en indlevet forståelse for snittet som arkitektonisk virkemiddel.

At udvikle en stærk redskabsmetodisk tilgang til den arkitektoniske undersøgelse.

At indlede en diskussion af betydningen af repræsentative værktøjer og deres betydning for det udviklede

arkitektoniske udsagn.

At arbejde synetiserende med det stedsbundne arkitektoniske narrativ i bearbejdningen af hjembragte

fragmenter og delundersøgelser.

Fotografiske snit, Vestervig, 1. årgang 2011

Indhold

Idéen med transformationer af bygninger fra udkantsdanmark er opstået i relation til de demografiske

forandringer, der sker i Danmark netop nu, hvor befolkningen i tiltagende grad fraflytter landområderne

til fordel for bycentrene. Denne udvikling efterlader en voldsom overskudsbygningsmasse og derigennem

uddøende landsbyer. Oplandskommunerne til de befolkningsfortyndede landområder er, for at undgå

forfald og spekulanter, begyndt at opkøbe de tomme bygninger til nedrivning. Mange af disse bygninger

er af en kvalitet, hvor en placering i byen vil have forhindret nedrivning, der af samme årsag kun udføres

præventivt. Groft sagt kan problematikken opstilles som en simpel ligning, hvor den bygningsmasse og

infrastruktur, der henfalder i yderområderne adderes byerne.

Thisted Kommune har stillet Villerslev Skole til rådighed for Arkitektskolen Aarhus. Ved at betragte og

anvende skolen som en rå ressource bestående af bygningsvolumner, rum og materiale udgør det en

unik mulighed for at omdanne skolen til et arkitektonisk laboratorium i 1:1. Et laboratorium for direkte

læring, der i kraft af fysiske bygningsgennemskæringer og transformationer, i fuld skala, relaterer sig til

menneskekroppen. Snittet anvendes sammen med andre interventionsformer gennem hele forløbet som

metode til afdækning af tektoniske og rumlige sammenhænge på forskellige skalatrin.

Forløb

Opgaven er inddelt i fire faser, hvori der arbejdes gruppevis på tværs af de tre units.

I 1. fase planlægges et snit i skolens gymnastiksal, mens en åben intervention skitseres i skolens klassefløj.

Her udgør tektonik en integreret parameter, idet indgrebene senere skal udføres i 1:1 på stedet. I

fase 2 forberedes strategier i form af undersøgelsesrammer indenfor tre tildelte tematiske undersøgelsesspor.

Fase 3 er med eksekveringen af de planlagte indgreb forløbets omdrejningspunkt, hvor det forestillede

møder virkeligheden, samtidig med at de forberedte undersøgelsesrammer udfoldes. Opgaven

afsluttes i fase 4 med en viderebearbejdning af hjembragt materiale fra Villerslev.


Fase 1: Planlægning af snittet & den åbne intervention (18. februar – 24. februar, Aarhus)

I opgavens første fase skal der planlægges en række fysiske indgreb i den eksisterende bygningsmasse i

Villerslev Skole. I Fase 3 vil udvalgte indgreb blive eksekveret på stedet i 1:1.

Villerslev Skole analyseres i grupperne på baggrund af det udleverede materiale. Analysen skal, gennem

skitsering i tegning og model, føre til en udvælgelse, placering og udformning af ét snit i skolens

gymnastiksal samt en åben intervension.

Det fysiske snit tages i anvendelse som redskab, hvor al materiale fjernes i et spor svarende til et

spærfag. Snittets udbredelse og placering er under indflydelse af det involverede steds tilstand samt det

konstruktive- rumlige og materialemæssige fokus, der søges afdækket.

Snittet er uomgængeligt som beskrivende redskab for rumlige såvel som konstruktive sammenhænge i

arkitekturen. Normalt anvendes snittet skaleret, da det i sin natur er funktionelt destruktivt at udføre det

i fuld størrelse, men i kraft af muligheden for at udøve drastiske fysiske indgreb i Villerslev Skole, kan

snittet anvendes her. Herved opstår muligheden for at afdække og navnlig opleve de rumlige, konstruktive

og materialemæssige sammenhænge på en uafprøvet måde i 1:1. Igennem det planlagte fuldskalasnit

blotlægges ydermere menneskeskabte spor, der har præget bygningen igennem hele dens levetid.

Den åbne intervention tænkes som et indgreb, hvor rumlige relationer og karakterer blotlægges,

forstærkes eller ændres på en måde, der ikke kan muliggøres ved brug af det rene snit som metode. Det

tilstæbes således at forstærke eksisterende rumlige egenskaber og karakteristika eller skabe nye. Vær I

den forbindelse opmærksom på hvordan I forholder jer til rumlige overgange som eksempelvis ude/inde,

oppe/nede, nær/fjern m.fl.

Der skitseres gruppevis i tegning og model 1: 50 i eks. skumpap, depron, pap eller balsatræ.

Skitseringsprocessens spor må gerne kunne aflæses på arbejdsmodellerne, men det skal indskærpes, at

en høj modelteknisk præcision er essentiel.

Fasen afsluttes med udvælgelsen af et snit til udførelse i Villerslev Skoles gymnastiksal samt i alt 2-5

åbne interventioner. Til grund for udvælgelsen afleveres følgende materiale: Model i 1:50, tegningssæt

bestående af situationplan med snit i 1:200, planer og snit i 1:50, aksonometri med indtegnet indgreb

samt relevante skitser.

Bemærk at tegningsmateriale og fotos af eksisterende forhold er tilgængeligt på rummet.

Fase 2: Undersøgelsesspor (25. februar – 1. marts, Aarhus)

Fase 2 bruges til at forberede undersøgelser der efterfølgende skal udføres i Villerslev sideløbende med

eksekveringen af indgreb i fase 3.

Der arbejdes indenfor de 3 separate undersøgelsesspor:

- Kontekst

- Rum

- Materiale

Inden for hvert spor introduceres til relevante tematikker og tilgange og fasen afsluttes med udarbejdelsen

af en række undersøgelsesrammer, der fastlægger en strategi for, hvordan undersøgelserne

tænkes udført i Villerslev. I tilrettelæggelsen af undersøgelsen vægtes en særlig bevidshed omkring de

valgte redskaber og metodiske tilganges betydning for undersøgelsens udsagn.

Fase 3: Eksekvering i 1:1 og udførelse af undersøgelser (1. marts - 8. marts, Agger-Villerslev)

I fase 3 kulminerer de indledende fasers forberedende arbejde med eksekveringen af de planlagte indgreb

og udførslen af undersøgelserne indenfor sporene Kontekst, Rum og Materiale.

Efter godkendelse af projektmateriale ved Thisted Kommune af de udvalgte gennemskæringsprincipper

og åbne interventioner, afsættes disse i bygningerne, hvorefter selve indgrebene udføres i samarbejde

med en tilknyttet entreprenør. Ved afsætning af snittene anvendes, ved rumadskillelser og etagedæk,

søgebor for at opnå en høj grad af præcision. Evt. mindre justeringer af de planlagte indgreb kan aftales,

såfremt mødet med det faktiske sted har afstedkommet relevante genovervejelser.

Sideløbende arbejdes der med udførelsen af de i undersøgelsessporene forberedte strategier, betragt de

udarbejdede undersøgelsesrammer som forlæg, der hele tiden justeres og tilpasses de faktiske forhold.

Der arbejdes enten med eksekvering eller undersøgelse udfra et rotationsprincip, der sikrer at alle arbejder

med udførsel af indgreb i min. 1 dag.


Fasen afsluttes med at der udvælges og udtages bygningsudsnit til brug for fase 4. Udvælgelsen tager

udgangspunkt i bygningsudsnit, der er blevet blotlagt og opdaget under udførelsen af de fysiske indgreb.

I udgangspunktet skal bygningsudsnittene udgøre en overgang mellem to eller flere rum. Eksempelvis

kunne det dreje sig om et: Ydervægssegment med et vinduesudsnit, etagedæksudsnit med trappehul,

vægssegment med udsnit af en døråbning.

Under udtagningen, må det af vægt og materialemæssige årsager, forventes at bygningsudsnittene i

forskellig grad må demonteres for senere, i Aarhus, at blive genopbygget. Her skal det pointeres, at udsnittenes

delelementer skal nummereres tydeligt mht. placering og den sammenhæng de optræder i.

I henhold det samlede forløbs brug af snittet som metode, skal de genopbyggede udsnit til anvendelsen

i Fase 4 i deres afgrænsninger fremstå med præcise snitflader. Derfor skæres udsnittene i udtagningen

5-10 cm ved siden af de planlagte afgrænsninger, så det er muligt under genopbygningen, at tilskære

mere præcise snitflader.

BEMÆRK

Detailtidsplan samt sikkerhedsinstrukser bliver gjort tilgængelige på rummet før afrejse fra Aarhus.

Tidsplan, sikkerhedsinstrukser og nærværende opgave med underopgaver medbringes på studieturen.

Husk at I arbejder på et fælles projekt og at I derfor er forpligtet overfor/afhængige af hinanden i fht at

udføre både eksekvering og undersøgelser med så høj en grad af præcision som muligt.

Vær også opmærksom på at behandle skolen med respekt, den er det grundmateriale I arbejder med.

Ødelæg ikke noget, fjern ikke noget med mindre det er en del af indgrebene, tegn ikke på væggene, etc.

I forbindelse med udførelsen af indgrebene er det fuldstændig afgørende, at de introducerede

sikkerhedsinstrukser følges nøje!

Villerslev skole, bygningsvolumner

Fase 4: Eftermæle (11. marts – 22. marts, Aarhus)

I fase 4 efterbearbejdes det materiale, der er hjemtaget fra Villerslev. Undersøgelserne udfoldes

og bygningsudsnittene genetableres. Der arbejdes indgående med hvordan materialet samles og

sammenstilles således at der konstrueres ét samlet arkitektonisk narrativ - en rumlig fortælling om sted.

Det er ikke hensigten udelukkende at arbejde repræsentativt gengivende med materialet, men at skabe

en fortælling, hvor lag føjes til lag, indtil der opstår et selvstænsigt arkitektonisk udsagn, der bliver

betydningsbærende i sig selv.

Der arbejdes i udgangspunktet inden for de enkelte undersøgelsesspor, men med høj grad af samarbejde

på tværs. Det er afgørende at være opmærksomme på at der arbejdes på ét fælles projekt.

Der arbejdes i Mock-up og i udstillingsrummet i Fase 4, og hele forløbet Dehabitation afsluttes med en

udstillingsåbning Fredag den 22. marts kl. 15.00


VEJLEDENDE TIDSPLAN (følg med på rummet for ændringer)

Fase 1: Snittet & den åbne intervention 18. februar – 24. februar, Aarhus

Mandag den 18. februar:

Kl. 9.00-11.00 Introduktion til det samlede forløb samt Fase 1 i det store auditorium

Onsdag den 20. februar:

Kl. 9.00-16.00 Ingeniørbistand på tegnesalen

Fredag den 22. februar:

Kl. 14.00 Aflevering af fase 1 i gymnastiksalen

Fase 2: Undersøgelsesspor: Kontekst - Rum - Materiale, 25. februar – 1. marts, Aarhus

Mandag den 25. februar:

Kl. 9.00 Afsløring af udvalgte indgreb i gymnastiksalen

Kl. 9.30 Introduktion til Fase 2

Tirsdag den 26. februar:

Kl. 13.15 Forelæsning om Analytiske tegning v. Anne-Grete Andersen i gymnastiksalen

Fredag den 1. marts:

Kl. 9.00 - 10.00 Sikkerhedsintroduktion samt praktisk info i det store auditorium

Kl. 10.00 - 14.00 Klargøring til afgang

Fase 3: Eksekvering: 1. marts - 8. marts, Agger-Villerslev

Fredag den 1. marts:

Kl. 14.00 Afgang med bus fra AAA

Kl. 16.30 Indkvartering Agger Tange og Krik Vig

Lørdag den 2. marts:

Program ved Thisted Kommune.

Søndag den 3. marts - tirsdag den 5. marts:

Kl. 8.30-17.00 Udførelse af snit og intervention simultant med undersøgelsesspor

Onsdag den 6. marts:

Kl. 8.30-14.00 Udførelse af snit og intervention simultant med undersøgelsesspor. Oprydning mm.

Kl. 15.00-17.00 Åbent hus

Torsdag den 7. marts:

Kl. 8.30-16.00 Demontering og pakning af udvalgte bygningsudsnit samt undersøgelsesspor

Fredag den 8. marts:

Kl. 14.00 Afgang mod Aarhus

Fase 4: Repræsentation og udstilling: 11. marts – 22. marts, Aarhus

Mandag den 11. marts:

Kl. 9.00 Introduktion til Fase 4 i det store auditorium

Fredag den 22. marts:

Kl. 15.00 Udstillingsåbning

Fredag den 5. april:

Nedtagning af udstilling

More magazines by this user
Similar magazines