download pdf: 1 mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

nkf.dk.dk

download pdf: 1 mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

BULLETIN

Nr. 73 Oktober 2005

1


Bulletin

Bulletin udkommer 2 gange om året.

Næste deadline 1. februar 2006.

Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt.

Henvendelser om medlemsskab

(både associeret og ordinært) skal ske til

medlemmer af bestyrelsen eller

optag@nkf-dk.dk

NKF-dk’s bestyrelse

Michael Højlund Rasmussen, formand.

Vejle Amts konserveringsværksted

Maribovej 10

7100 Vejle

Tlf. 7662 1155

formand@nkf-dk.dk

Ansvarshavende redaktør:

Susan Ritterband

Gungevej 13

2650 Hvidovre

bulletin@nkf-dk.dk

Øvrig redaktion:

Karin Wegener Tams

karin.wegener@tams.dk

Martin Bernsted

Mpb_pipys@hotmail.com

Annoncer:

Katja Storkholm

Indlæg til Bulletin sendes uformateret på

diskette, CD, eller via e-mail til den

ansvarshavende redaktør.

Karen Borchersen, næstformand

Konservatorskolen

Esplanaden 34

1263 København K.

Tlf. 3374 4705

naestformand@nkf-dk.dk

Vivi Lønborg Andersen, kasserer

Arbejdermuseet

Nørrebrogade 66 D

2200 København N.

Tlf. 3524 5495

kasserer@nkf-dk.dk

Hjemmesider:

www.nkf-dk.dk

Fællesnordisk hjemmeside:

www.nordiskkonservatorforbund.org

IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard

postmaster@nkf-dk.dk

Oplag: 400

Skrifttype: Century Schoolbook

Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk

Susan Ritterband, ansvarshavende

redaktør af Bulletin

Gungevej 13

2650 Hvidovre

Tlf. 3649 7049

bulletin@nkf-dk.dk

Maj Ringgaard

Frilandsmuseet

Højskolevej 19

2800 Kgs. Lyngby

tlf. 3347 3493

arrangement@nkf-dk.dk

Suppleanter:

Camilla Bastholm, suppleant1@nkf-dk.dk

Martin Bernsted, suppleant2@nkf-dk.dk

Repræsentant i ECCO:

Helle Strehle, ecco@nkf-dk.dk

Husk at fortælle, at du har set annoncen

i Bulletin, når du handler hos vores

annoncører!

Redaktør af „Meddelelser om Konservering“: Maj Stief Aistrup,

maj.stief@get2net.dk

Revisorer:

2

Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk


Indholdsfortegnelse

Leder

Michael Højlund Rasmussen,

formand

Leder 3

Generalforsamling, referat 4

Formandens beretning 6

Referat af arrangement i Odense 8

NKF-dk.’s medlemsliste 9

NKF-dk’s samarbejde med SLA 9

NKF-dk’s arrangementer 10

NKF-dk arbejdsgrupper 12

ECCO 13

Udstilling, klima og transport-gruppen 15

Tilmeld dig

NKF-dk´s

mailingliste

og bliv løbende

informeret.

Fremgangsmåden er

beskrevet på hjemmesiden:

www.nkf-dk.dk

3

Kulturarvsstyrelsen (KUAS) har i løbet af

august måned lanceret et forslag til retningslinjer

for håndtering og bevaring af kulturarvsgenstande

til høring blandt arkiver, biblioteker,

museer (ABM-insitutioner) og konserveringsværksteder.

Retningslinjerne er udsendt og organiseret

som et web-site bestående af flere enkeltsider

med oplysninger om korrekt håndtering og

bevaring af alle slags kulturarvsgenstande. De er

resultatet af over et halvt års arbejde i en arbejdsgruppe,

som KUAS nedsatte til formålet

sidste år. Her har der siddet repræsentanter for

de statslige ABM-institutioner samt fra NKF-dk,

der også har repræsenteret de øvrige

konserveringsværksteder.

Ideen med at skabe retningslinjer for håndtering

af kulturarven blev oprindeligt undfanget af

NKF-dk tilbage i 1999, hvor bestyrelsen nedsatte

en arbejdsgruppe af museumskonservatorer, der

udarbejdede et sæt minimumsstandarder for

området. Vores minimumsstandarder blev indsendt

til det daværende Statens Museumsnævn

til videre behandling. Men da nævnet blev nedlagt

kort efter, for senere at genopstå som

KUAS, tog det nogen tid, før der kunne arbejdes

videre med det. Samtidig resulterede regeringens

rapport, Udredning om Kulturarven (2003)

i et ministerielt krav om udarbejdelse af retningslinjer

for håndtering og bevaring af kulturarven.

På den måde kom vores standarder til at

danne oplæg til det arbejde, som KUAS kom til

at stå for.

Meningen er nu at retningslinjerne er i høring

indtil 1. marts 2006. Herefter vil KUAS

revurdere dem i lyset af de kommentarer, der er

indkommet.

For konservatorer vil retningslinjerne være et

velkomment instrument til at styrke niveauet for

bevaringsindsatsen på institutionerne. Samtidig

med at retningslinjerne angiver et vist forventeligt

niveau for bevaringsforholdene, vil de også

blive brugt som udgangspunkt for KUAS’s

kvalitetsvurdering af museerne. På den måde vil

de forhåbentlig kunne medvirke til en generel

højnelse af bevaringsforholdene på danske ABMinstitutioner

– noget der i nogle tilfælde er hårdt

tiltrængt.


Generalforsamling 9.april 2005, referat

Susan Ritterband, referent.

Referat fra Generalforsamling

9. april 2005, på Møntergården

i Odense kl.13.30 til kl.15.30.

18 deltagere.

Referent: Susan Ritterband

Dagsorden:

1. Formandens beretning for

det forløbne år.

2. Regnskabsaflæggelse og

budget.

3. Eventuelle forslag fra bestyrelse

eller medlemmer.

4. Valg af formand og øvrig

bestyrelse plus én suppleant

(jfr. § 4).

5. Valg af to revisorer og én

revisorsuppleant.

6. Meddelelser om Konservering.

7. Nordisk Videreuddannelse.

8. Eventuelt.

Jan Brøndsted blev valgt til

dirigent.

ad 1. Formanden Michael Højlund

aflagde sin beretning. Den

kan læses på side 6.

Den blev godkendt.

ad 2. Kassereren Vivi Lønborg

gennemgik regnskabet for 2004

(ses i Bulletin nr.72, marts

2005 side 5). Konklusionen var,

at foreningen har en sund økonomi.

Regnskabet blev godkendt.

Vivi gennemgik budgettet for

2005.

Jens Aagaard foreslog, at vi for

kunne sende Bulletin,

medlemsliste mv. som PDF-fil,

for at spare porto.

Jan Brøndsted gjorde opmærksom

på, at der ikke indgår kontingentforhøjelser.

Budgettet blev vedtaget.

ad 3. Bestyrelsen havde flere

forslag:

a.

ECCO-Newsletter sendes

ikke ud, men kan rekvireres.

b.

ændringer i Stadgars vedtægter,

navneændring

c.

ændring af NKF-dk’s vedtægter

d.

optagelse af ordinære medlemmer

ad a. På grund af de høje posttakster

vil ECCO-Newsletter

ikke længere automatisk blive

udsendt, men kan rekvireres

hos bestyrelsen. Dette blev

vedtaget.

ad b. § 1 ændres til følgende

ordlyd:

„Foreningens navn er Nordisk

KonservatorforbundDanmark

(forkortet NKF-dk). På

engelsk hedder foreningen

Nordic Association of

Conservators – Denmark.

Dens formål er at fremme konservator-professionens

interesser

fagligt og politisk. Kendskabet

til professionen fremmes

gennem samarbejde med relevante

interesseorganisationer

og ved afholdelse og formidling

af faglige sammenkomster,

seminarer o.lign. samt fælles

nordiske møder. NKF-dk er en

del af Nordisk Konservatorforbund.“

Dette blev vedtaget.

ad c. § 6 ændres til følgende

ordlyd:

§ 6. Ordinær generalforsamling

4

Generalforsamlingen er Den

danske Afdelings højeste myndighed

og ledes af en af forsamlingen

valgt dirigent.

Ordinær generalforsamling

afholdes hvert år inden udgangen

af maj måned med en dagsorden,

der minimum skal indeholde

følgende punkter:

1. Formandens beretning for

det forløbne år.

2. Regnskabsaflæggelse og

budget.

3. Optagelse af ordinære medlemmer

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse

eller medlemmer.

5. Valg af formand og øvrig

bestyrelse plus én suppleant

(jfr. § 4).

6. Valg af to revisorer og én

revisorsuppleant.

7. Orientering om fælles nordiske

publikationer og hjemmeside.

8. Orientering om E.C.C.O.

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes

med mindst 14 dages varsel.

Forslag til denne indleveres

skriftligt mindst 5 dage før til

bestyrelsen.

Over forhandlingerne føres et

referat, der bekræftes på førstkommende

bestyrelsesmøde, og

som publiceres i foreningens

blad.

Efter tilføjelse af et ekstra

punkt blev det vedtaget, som

det skrevet står her.

d. fire optagelser af ordinære

medlemmer blev vedtaget:

Karen Margrethe Varming,

Sophie Rowe, Mette


Westergaard og Pia Lyngberg

Larsen.

ad 4. Michael Højlund blev

genvalgt til formand

Bestyrelsesmedlemmerne Vivi

Lønborg og Susan Ritterband

var på valg, og begge blev genvalgt.

Suppleant Martin Bernsted var

på valg og blev genvalgt.

ad 5. Revisorerne Karin

Wegener Tams og Lin Spaabæk

var på valg, og begge blev genvalgt.

Revisorsuppleant Maj Stief var

på valg og blev genvalgt.

ad 6. Maj Stief orienterede om

Meddelelser om Konservering.

Første blad under referee-ordning

er under produktion.

Publikationsplan for både 2005

og 2006 er fastlagt. Der har

været overvejelser om at sænke

prisen på bladet, hvilket blev

mødt med modstand bl.a. fordi

der bør akkumuleres penge til

at aflønne referees på sigt.

gang med forberedelser allerede

i 2006.

Maj Ringgaard fortalte, at

Baltikumrejsen havde været så

stor en succes, at der var kommet

opfordringer til at arrangere

en ny tur f.eks. til Polen.

Camilla Bastholm fortalte om

kommende arrangementer bl.a.

en rundvisning på kastellet,

week-end tur til Göteborg,

kulturnatarrangement og et

arrangement med en politimand,

der skal fortælle om

digitale fotos.

Annonce B 26/03/03 12:06 Side 1

ad 7. Maj Ringgaard fortalte om

det succesfulde seminar med 60

deltagere fra alle de nordiske

lande. Der var et overskud på

kr.25.000, som vil blive overgivet

til Finland, der skal holde

næste seminar. I anledning af

det fine overskud fik alle deltagere

på denne generalforsamling

et glas vin - det var så

forklaringen på ombytningen af

de to sidste punkter.

Storfagsreoler

i et eller flere plan til

opbevaring af store genstande

ad 7. Blev udskudt til efter

punkt 8

ad 8. Karen Borchersen spurgte

til hjemmesiden. Jens Aagaard

fortalte, at den var flittigt besøgt.

Jobsiden havde dog fået et

dyk på grund af pass-wordordningen,

men det er stadig

den mest besøgte side.

For jobsøgningsbasen er der

indført en 3 måneders begrænsning.

Hvis man ikke selv

opdaterer, bliver man automatisk

slettet.

Michael Højlund fortalte, at

arbejds-og stategiplanen ikke

var blevet gennemgået, da den

ikke er ændret bortset fra, at

flere af punkterne er opfyldt.

Der arbejdes stadig videre

ifølge planen.

I 2009 er det Danmarks tur til

at afholde kongres, så vi vil gå i

Tegningsskabe

til plancher, plakater

og kalker

SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning

til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store

komplette indretninger.

Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme

rum til det færdige magasin – kontakt os for yderligere information.

STÅLREOLER ApS

Mobil-Reoler

til malerier og

arkivalier mm.

Højvangsvej 11 ● 4340 Tølløse

Tlf: 59186363 ● Fax: 59186614

E-post: scan-flex@mail.tele.dk ● Hjemmeside: www.scan-flex.dk


Formandens beretning 2004/2005

Michael Højlund Rasmussen

Efter generalforsamlingen 2004

konstituerede bestyrelsen sig

på følgende måde:

Michael Højlund Rasmussen,

formand

Karen Borchersen, næstformand

og sekretær

Vivi Lønborg Andersen, kasserer

Susan Ritterband, redaktør af

Bulletin

Maj Ringgaard, ordinært medlem

Martin Bernsted, suppleant

Camilla Bastholm Jensen, suppleant

Revisorerne Karin Wegener

Tams og Lin Spaabæk genvalgtes,

og Helle Strehle fortsætter

som foreningens repræsentant i

E.C.C.O.

Bestyrelsens arbejde

1. Også i år har NKF-dk deltaget

i det europæiske

standardiseringsarbejde (CEN)

omkring bevaring af kulturarv.

Vi har betalt 2 á 3 rater á 6.250

kr. for deltagelse og har været

repræsenteret ved Lone Petersen,

Kulturhistorisk Museum,

Randers. Lone har netop bedt

sig fritaget, så bestyrelsen har

bedt Lise Ræder Knudsen,

Vejle Amts Konserveringsværksted

om at repræsentere

foreningen. Arbejdet er godt i

gang også på internationalt

plan.

2. Kulturarvsstyrelsen (KUAS)

nedsatte 2004 en arbejdsgruppe

til udarbejdelse af standarder

eller retningslinjer for bevaring

og håndtering af kulturarvsgenstande.

NKF-dk har indtil

nu været repræsenteret af Marianne

Hadsund, NAK og Ida

F

Hovman, Langelands Museum

samt Michael Højlund. Sidstnævnte

er udpeget som redaktør

af indlæggene, som vil

komme ud i høring blandt konservatorer

og museumsfolk i

løbet af forsommeren.

3. NKF-dk deltager fortsat i en

række netværksgrupper med

tilknytning til museerne og de

to fagforeninger.

4. NKF-dk har afleveret

høringssvar i forbindelse med

et forslag om ændring af

Museumsloven i anledning af

gennemførelsen af strukturreformen.

Vi har anerkendt de

tiltag, der er taget for at sikre

amtskonserveringsværkstedernes

fortsatte eksistens efter

amternes nedlæggelse samt

påpeget enkelte problemer i

den forbindelse. Der er blevet

lyttet til os og lovforslaget er nu

til behandling.

5. Hjemmesiden er blevet

opgraderet bl.a. med passwordbeskyttelse

på enkelte dele af

siden.

6. Formanden har deltaget i

Norges Museumsforbunds årsmøde

d. 8.-11. september 2004 i

Kristianssand, hvor han berettede

om udbygning af fællesmagasiner

og konserveringstjenester

i Danmark. Der var

stor interesse for dette emne,

der er meget aktuelt også i

Norge.

7. I forbindelse med fusionen

mellem museumsforeningerne

blev der 2/3 2005 holdt stiftende

generalforsamling for

Organisationen Danske Museer

(ODM) på Nyborg Slot. Formanden

deltog i den efterfølgende

reception og middag på

slottet. Denne længe ventede

6

begivenhed kommer til at få

stor betydning for

konservatorerne, idet vi gennem

det seneste år har fået

etableret et glimrende samarbejde

med museumsfolkene.

Organisationen forventes at få

stor slagkraft, hvilket kan være

gunstigt også for os.

Bulletin

Bladet redigeres nu af en

gruppe bestående af Susan

Ritterband, Martin Bernsted,

Karin Tams og Katja Storkholm.

Det diskuteres fortsat,

hvordan bladets indhold skal

vægtes. Det faglige stof fylder

mindre end det organisatoriske,

men det er i høj grad op til

medlemmerne at bidrage til

bladets udvikling. Redaktionen

kunne i den forbindelse godt

tænke sig nogle flere billeder til

illustration af artiklerne. Stor

tak til Susan og redaktionen for

et solidt stykke arbejde.

Nordisk Konservatorforbunds

Forbundsråd

Mødet 2004 blev holdt på

Frilandsmuseet og her blev

Tina Kramer Molkte formelt

indsat som forbundsrådsformand

efter Eva Ringborg

(S). Det blev bl.a. diskuteret

mulighederne for at reducere

omkostningerne ved udgivelsen

af Meddelelser om Konservering

(MoK). Det blev aftalt

at mødes med de lokale redaktører

om dette i løbet af den

kommende periode. Det første

møde fandt sted i Stockholm d.

28/10 04, hvor det blev besluttet

at fastholde MoK, som det

er. Der blev taget initiativ til at

gøre den fælles hjemmeside


mere kendt og brugt blandt

medlemmerne. Endnu et møde i

en særlig nordisk web-gruppe

d. 9/2 2005 i København har

ført til konkrete initiativer i

retning af en opgradering af

siden.

Nordisk Videreuddannelses

kursus i „Magasinbygningens

fysik og funktion“ blev afholdt

17.-22. oktober 2004 på

Museumshøjskolen i Sorø. En

styregruppe bestående af Maj

Ringgaard, Marianne Hadsund,

Morten Ryhl-Svendsen og Simon

Botfeldt sikrede et succesfyldt

forløb med mange deltagere

fra alle de nordiske lande

samt lærere fra Danmark og

England (se referatet i Bulletin

nr. 72, 2005). Bestyrelsen takker

fondene for støtte og styregruppen

for et solidt stykke

arbejde.

Vi har på forbundsplan sendt to

protest-breve i løbet af januar

og februar 2005. Det ene til

Skibsbevaringsfonden i Danmark

som har koordineret en

samlet protest mod EU’s planer

om at forbyde brug og fremstilling

af trætjære gennem et

kommende biocid-direktiv. Det

andet i form af et høringssvar

til den svenske regering, hvor

der advares mod en påtænkt

udflytning af

Riksantikvarieämbetet til Gotland.

ECCO

Der er blevet lyttet til vores

forslag om at koncentrere

arbejdsplanen om et hovedpunkt

med flere underpunkter.

Det har givet sig udslag i, at

der nu satses på at samarbejde

med organisationen ENCoRE

at få vedtaget et forslag til

direktiv, der definerer konservator-professionen

i EU. ECCO

Reports er netop udkommet

med yderligere information om

aktiviteterne.

Arrangementer

Baltikumturen blev efter flere

udskydelser endeligt gennemført

d.1.-10. maj 2004. Den blev

en stor succes, der blev skabt

nye kontakter i de baltiske

lande, og turen løb økonomisk

rundt. Turen er refereret i Bulletin

nr. 71/2004.

En planlagt rundvisning på

AROS i Århus 16/3 2005 måtte

desværre aflyses p.g.a. manglende

tilslutning.

NKF-DK’s medlemstal er p.t.:

Associerede medlemmer: 75

Ordinære medlemmer: 225

Æresmedlemmer: 5

Institutionsmedlemmer: 24

7


Arrangement i H.C. Andersens hus og på Møntergården

Hvis I har fået nok af først

mediehysteri og popsmart

merchandiseindustri og siden

larmende stilhed i forbindelse

med fejringen af H. C. Andersens

200 års fødselsdag, skulle

I tage til Odense og genopdage

ham.

Måske er I ikke lige så heldige

som de 19 deltagere, der fik en

inspirerende og begejstret

rundvisning af museumsinspektør

Ejnar Askgaard i H. C.

Andersens Hus som optakt til

NKF’s generalforsamling d. 9.

april - men et besøg er absolut

anbefalelsesværdigt.

Man kommer i tanke om, hvor

stor en tusindkunstner H. C.

Andersen var, hvor forud for

sin tid han var, og at der er stor

mening med den internationale

anerkendelse af hans kunst –

både som forfatter, tegner,

papirklipper og collagekunstner

(franske kunsthistorikere anerkender

ham som den, der indførte

collageteknikken i nyere

tids kunst). Og alt dette giver

én lyst til at læse og genlæse

alle de fantastiske ting han har

skrevet – både romaner og

eventyr.

I det første rum i udstillingen

står en 1:1 statue af H. C.

Andersen på en scene med

scenetæppe, som er en fotostat

af et af hans papirklip. Han

skuer ud over en masse

fragmenter af sin tid;

Opfindelser og hverdagsting,

breve fra store mænd fra tiden

– både nationale og internationale,

svingploven som

resulterede i bedre levestandard

og geværer, der

symboliserer, at krig stadig var

noget, der var en almindelig del

af livet. Midt i rummet sidder

Stemningsbillede fra H.C. Andersens Hus i Odense

Signe Nygaard

en nattergal i sit bur, som er

formet som en gine og under

nattergalen er ophængt billeder

af kvinder, der ligesom den er i

bur. Nattergalen kvidrer dog

lystigt som et symbol på de

frihedsfølelser, der var i tiden -

men som stadig ikke var.

I det næste rum er mennesket

H. C. Andersen beskrevet –

både af sig selv og samtiden.

Bl.a. er der to fotografier af

ham, som vennen Collin har

fortalt, lignede H. C. Andersen

mest. På det ene ser han ud,

8

som lige før han blev gnaven -

lidt sammenskuttet og nedtrykt

sidder han og ser væk fra fotografen.

På det andet står han i

højt humør, poserende med

spilopper i øjnene og skal lige

til at bryde ud i en vits.

I „Kunsthallen“, som er et

smukt rum med en væg af vinduer

ud til en lille dam, er tegninger

og papirklip udstillet.

Solens stråler legede denne

lørdag lystigt i vandet og reflekterede

levende mønstre i

gardinerne (som til konservatorens

store tilfredshed var

ophængt). I udstillingsteksten

beskriver H. C. Andersen selv:

„Jeg er som vand, Alt bevæger

mig, Alt afspeiler sig i mig, det

hører vel til min Digternatur og

tidt har jeg jo Glæde og Velsignelse

deraf, men ofte er det

ogsaa en Oval.“ Den fantastiske

kreativitet som de små lapper

med tegninger og papirklip

viser, betragtede H. C. Andersen

selv som en åndsgave, men

han var samtidig bange for, at

den ville resultere i sjælesyge.

På bagvæggen er en montre

med H. C. Andersens pen og en

anden med hans saks, hvilket

er meget effektfuldt – hvis man

er i rette stemning.

I „Mindehallen“ (det runde rum

midt i museet) med freskerne

af Niels Larsen Stevns, der

afbilder scener fra H. C. Andersens

liv (fra digterens selvbiografi:

„Mit Livs Eventyr“) er

kunstnerens liv kronologisk og

detaljeret gennemgået med

fragmenter af digterens barndom,

venskaber, forelskelser,


udgivelser, rejser etc. Og her

blev vi virkelig taget ved hånden

af Ejnar Askgaard, som

læste højt og viste frem.

Vi havde slet ikke tid nok, men

måtte videre i dagens program.

Og således opløftede med stor

ømhed for mennesket H. C.

Andersen og stor respekt for

kunsten han frembragte, gik vi

videre til Møntergården. - Og

rundt omkring i byen var der

solansigter fra hans papirklip i

metal og i blomsterarrangementer

i Kongens Have, og de

små grønne og røde mænd i

byens trafiklys havde i anledning

af byens store mand fået

høj hat og spadserstok. Og det

gjorde ikke spor…

På Bevaringfunktionen hos

Odense Bys museer fortalte

kemiker Tom Koch Svennesen,

om blæksyreskader på HC-

Andersen dokumenter. Han

forskede i problemstillingen for

ENB-midler.

Blæksyreskader er almindeligt

forekommende på papir beskrevet

med jerngallusblæk, som er

fremstillet af galæbler fra egetræ,

jern og svovlsyre.

Tom fortalte meget spændende

og detaljeret om projektet, som

Besøg på Møntergården

Karen Borchersen

omfatter analyser og

forsøg på samtidige

dokumenter.

Tak til Tom Kock

Svennesen for et spændende

indblik i problemstillingen

omkring

blæksyreætsning

og tak til NKF og

NKF’s kvinde på stedet

Jannie Amsgaard

Ebsen, som havde

arrangeret.

NKF-dk’s medlemsliste

Foreningens medlemsliste vil fremover kunne hentes fra hjemmesidens passwordbeskyttede del.

Hvis det ønskes kan man dog få tilsendt et printet eksemplar ved henvendelse til bestyrelsen. Der

må dog forventes noget ventetid, idet der samles sammen og laves samlede udskrifter.

Det er hensigten at opdatere medlemslisten løbende – man kan dog kun forvente at få tilsendt

medlemslister en gang pr år.

NKF-dk indleder samarbejde med SLA

Michael Højlund Rasmussen

På et møde i juli d.å. mødtes

undertegnede med formanden

for Sammenslutningen af

Lokalarkiver (SLA), Asbjørn

Hellum og repræsentant for

SLA’s bevarings- og materialeudvalg,

Ole Loell for at drøfte

mulighederne for et mere formelt

samarbejde mellem vore

to organisationer.

Der blev foreslået flere emner,

der kunne danne udgangspunkt

for et samarbejde omkring va-

retagelsen af den arkivalske

kulturarv: Bedre koordinering

af arkivernes interne undervisning

i bevaring og håndtering,

bedre muligheder for arkiverne

for evt. at komme ind under de

regionale konserveringsordninger

i lyset af kommunalreformen

og retningslinjer for

bevaring af digitale medier på

mindre institutioner.

Som et første konkret tiltag

diskuterede vi muligheden for

9

at få fremstillet nogle nye arkiv-

og museumsæsker af en

højere kvalitet, men på samme

rimelige prisvilkår, som vi p.t.

er vant til.

Hvem der skal producere og

forhandle æskerne og til hvilken

pris er endnu uklart, men

det vil formentlig blive afgjort

på de kommende møder. NKFdk

ser med forventning frem til

resultatet af dette samarbejde.


NKF-dk arrangementer

Lossepladsen

En fortælling om udgravningerne på Esplanaden; demonstration af 3D-scanninger af fodtøj

fra fundene og mulighed for at se nogle af de spændende fund „live“ ved Lene Høst

Madsen, Vivi Lena Andersen og Maj Ringgaard.

Torsdag d. 27 oktober 2005 kl. 16:00.

Konservatorskolen, Esplanaden 34 .

I forbindelse med arrangementet bydes der på kaffe / te og kage.

I er meget velkomne til at medtage ledsagere.

Tilmelding til arrangementet skal ske senest fredag d.21-10 2005 til:

Maj Ringgaard på e-mail: maj.ringgaard@natmus.dk eller telefon 21 40 43 76

Lene Høst Madsen, Københavns

Bymuseum, vil fortælle

om det arkæologiske arbejde

ved udvidelsen af A.P. Møllers

hovedsæde på Esplanaden.

Udgravningsfeltet var på 1

hektar og udgravningsperioden

kun få uger. Der er tidligere

gjort stenalderfund både syd og

nord for feltet, og i 1970erne i

forbindelse med bygningen af

A.P. Møllers hovedsæde blev

der gjort en del fund, så der var

en stor sandsynlighed for interessante

fund i området.

Der blev anlagt fire søgegrøfter

ind i affaldslagene, som viste

sig at være 3 meter høje og

ligge på havbund. Vandstanden

i området havde været 1meter

før opfyldningen, som skete i

forbindelse med Nyhavns anlæggelse

i 1700tallet.

På basis af fundene regner man

med at opfyldningen skete i

midten af 1700 tallet. De skriftlige

kilder er ikke bearbejdet

endnu. Yngste genstand er en

mønt fra 1762. Den ældste

genstand er en altervase af

fajance fra begyndelsen af

1600tallet.

Tilsyneladende er opfyldningen

sket fra en høj kant, hvor læs af

affald er smidt ud over. Der er

områder i lagene med koncentrationer

af samme type genstande

eksempelvis

afklippede parykker – måske

fra en parykmager, der har

kunnet genbruge håret; men

som har smidt de flettede

bunde ud. Der er produktionsaffald

fra keramisk produktion

(10% af det keramiske materiale

stammer fra fajancefabrik

i Store Kongensgade-fabrikken).

Desuden er der en stor

portion silkestrømper, affald

fra hornproduktion m.v.

Erhvervsaffald er blandet med

husholdningsaffald og latrin,

og fundenes karakter og sammensætning

tyder på, at affaldet

kommer fra nærområdet.

Der er tale om meget velbevaret

affald, fordi det er blevet

smidt ud i vand. Dog er

cellulosefibre ikke bevaret.

Den korte udgravningstid på 3

uger fordrede utraditionelle

metoder. Gravemaskiner rystede

fundene ud af jorden.

Her blev især større og genkendelige

genstande samlet

op. Desuden blev et stort mekanisk

sold fra Viborg

Søndersøudgravningerne anvendt.

Her blev også mindre

genstande som nåle og søm

fundet.

10

Der er ikke stor arkæologisk

teoridannelse på feltet „Rubbish

Archeology“; men genstandsfeltet

kan som helhed sige noget

om omløbstid i materialer og

tidens forbrugsmønstre. Der er

eksempelvis ikke fundet møbler

i affaldslagene – og kun ganske

få trægenstande.

I alt er 5-10% af lossepladsen

udgravet. Ganske få genstande

er blevet konserveret indtil nu

blandt andet en udsmykket

metalplade formodentlig fra

pandestykket til en grenadérhue.

Pladen er blevet kopieret

efter en 3D-scanning. Originalen

kommer på udstilling på

Tøjhusmuseet fra 10. juni. Desuden

er der fundet en

grenadérhue med broderi, og

der er formodentlig flere

uniformsdele i området.

Cirka en tredjedel af fundmaterialet

er dragtdele (herunder

sko og handsker), afklip og

boligtekstiler. En del klude

følger med latrin, så man kunne

formode, at de har

været anvendt som „WC-papir“

eller menstruationsbind.

Vivi Lena Andersen, Københavns

Bymuseum, vil fortælle

om 3D-scanning af skoene fra

fundene.


Ved scanningen kan man opnå

en elektronisk kopi af genstanden

med dens slidmærker m.v.

Via optegning med en digital

tegnearm, kan man få støbt

(„udprintet“) en tredimensionel,

håndterbar model af en sko i

1:1. Via en skumdokumentation

af skoens indre kan man forske

i, hvordan sko og fod har påvirket

hinanden. Målsætningen

med at arbejde i 3D er objektivitet

og tilgængelighed.

Rundvisning i Erichsens Palæ

Danske Banks hovedsæde

ved Adam Granjean

Torsdag d. 26 januar 2006 kl. 16:50. NB dørene lukkes kl.17:00 præcis!

Holmens Kanal 2

Det er lykkedes os at få arrangeret denne rundvisning i Erichsens Palæ fra 1801 af kgl.

Hofbygmester, C.F. Harsdorff,. Programmet byder bla. på velkomst i Bellevuesalen, rundvisning i

Palæet, hvor vi kommer til at høre om palæets historie og den fine samling kunst, eks. Strøbæks

vægudsmykninger i Direktionslokalet. Sluttelig er Danske Bank vært for et let traktement i

Peschiers Gård.

I er meget velkomne til at medtage ledsagere.

Tilmelding til arrangementet skal ske senest onsdag d. 10.01 2006 til:

Maj Ringgaard på e-mail: maj.ringgaard@natmus.dk eller telefon 21 40 43 76

11


Arbejdsgrupper under NKF-dk

Vi har i øjeblikket 7 grupper

som laver et meget værdifuldt

arbejde. Hvis du har lyst til at

deltage i dette arbejde kan du

bl.a. henvende dig til nedenstående

personerne og høre nærmere.

Møbler

Poul Rasmussen

Bevaringsafdelingen ved Odense

Bys Museer

Claus Bergsgade 3

5000 Odense C

6614 8814* 4601

Papir

Henriette Berg

Bevaringsafdelingen

Nationalmuseet

Brede, 2800 Lyngby

Henriette.berg@natmus.dk

Arkæologigruppen

Jannie Amsgaard Ebsen

Bevaringsfunktionen

Odense Bys Museer

Claus Bergs Gade 3

5000 Odense C

65 51 46 83

JAE@odense.dk

Ramme

Berit Møller

Bommen 4

2680 Solrød Strand

5614 1244

Klima, udstilling og transport

Maj Stief Aistrup

Hellerupgårdsvej 3 st.

2900 Hellerup

39620945

maj.stief@get2net.dk

Tekstiler

Maj Ringgaard

Bevaringsafdelingen

Nationalmuseet

Brede, 2800 Lyngby

maj.ringgaard@natmus.dk

Magasin

Lone Petersen

Kulturhistoriske Museum

Stemannsgade 2

8900 Randers

8642 8655

lp@khm.dk

Vi har desværre ikke mulighed

for at kompensere økonomisk

for folks deltagelse i arbejdet,

men der er mulighed for at få

refunderet op til 500 kr. pr. år

til møderne mod at gruppen afleverer

mindst 1 referat til Bulletin

om året.

r

12


Generalforsamling i E.C.C.O. 11. marts 2005

Helle Strehle, NKF-DK´s repræsentant

i E.C.C.O.

En stor del af de europæiske

konservatorforbund har sluttet

sig sammen i E.C.C.O. (European

Confederation of

Conservator-Restorers´ Organisations).

E.C.C.O. er i sin tur medlem af

organisationen af liberale

erhverv i EU (CEPLIS), og

CEPLIS stiller mødelokaler og

tolke til rådighed for E.C.C.O.´s

årlige generalforsamling. Den

danske Kulturarvsstyrelsen,

KUAS, har i lighed med tidligere

år bevilget rejse og ophold

til den danske delegat. Mødets

dagsorden og de dokumenter,

der skal behandles er naturligvis

hjemmefra diskuteret i den

danske NKF-bestyrelse, således

at delegaten „ved hvad vi mener“

og har mandatet klart.

Strategiplan 2004-5 og vigtigste

punkt på mødet. Ganske

som vi i den danske afdeling

havde ønsket os det, er det

overordnede mål for E.C.C.O.´s

arbejde at „opnå en konsistent

lovformelig definition og officiel

anerkendelse af professionen i

national og international lov“.

Til den ende har man i årets

løb arbejdet (videre) på en

formulering af „vor profil“,

d.v.s. hvad der karakteriserer

vort erhverv (i forhold til) alle

andre erhverv. Dette er sket i

tæt parløb med konservatoruddannelsernes

organisation

ENCoRE. Dette fælles udspil

skulle stille os stærkere i forhold

til Europarådet, der har

formuleret et direktiv, som vi

gerne vil omfattes af. ENCoRE

har på sin generalforsamling

tiltrådt formuleringerne, men

skal blot have dem kikket

igennem af jurister. På

E.C.C.O.´s generalforsamling

var der en del uklarhed angående

papirets mål og udformning.

Heldigvis var René Larsen

i sin egenskab af præsident

for ENCoRE i stand til at forklare

de tøvende og tvivlende,

hvorfor papiret var udformet

som det var, nemlig for at

harmonisere det med de tilsvarende

dokumenter for de organisationer,

der allerede er

omfattet af direktivet (læger,

sygeplejersker, jordemødre,

farmaceuter, tandlæger, dyrlæger

og arkitekter). Det måtte

også forklares, at der intet

odiøst er i at beskrive professionen

på „højeste niveau“, d.v.s.

masteruddannelsen (ligesom de

andre professioner har gjort

det), og at man derfor ikke

udelukker hverken de ældre

mesterlæreuddannede eller

bachelorniveauet. Afslutningsvis

kunne generalforsamlingen

stemme for dokumentet som et

udkast, der skal arbejdes videre

med. Det blev bestyrelsens

opgave at fremkomme med de

endelige formuleringer, som

man så vil kunne diskutere og

stemme om elektronisk.

Nye medlemmer

De slovakiske konservatorer

virker meget engagerede og

entusiastiske, og da deres

statutter i øvrigt lever op til

E.C.C.O.´s standarder kunne vi

optage slovakerne som det

første af de gamle østlande. Et

af de italienske og et af de

franske forbund er blevet nedlagt/

opsuget i andre forbund og

er således udgået af E.C.C.O.

Det græske forbund var med

som opservatører med henblik

på at søge optagelse.

Statutændringer

Der blev vedtaget en række

statutændringer. En del af

disse ændringer har til hensigt,

at sikre at E.C.C.O. er i trit

med (den ændrede) belgiske

lovgivning. Dette er nødvendigt

for at Belgien kan huse

E.C.C.O. og forlene E.C.C.O.´s

bestemmelser med gyldighed i

hele EU. Dernæst blev der

lavet en række tilføjelser der

sikrer, at E.C.C.O. kan lade sig

tilknytte andre organisationer

samt ikke mindre vigtigt: at

andre organisationer får øget

adgang til at tilknytte sig

E.C.C.O. Således kan der etableres

et samarbejde selvom

disse andre organisationer ikke

(endnu) opfylder kravene til

fuldt medlemsskab. Her tænkes

naturligvis på alle de nye EUlande.

Tjekkerne og ungarerne er

således på trapperne.

E.C.C.O Newsletter

På årets generalforsamling blev det besluttet at E.C.C.O Newsletter ikke længere automatisk

udsendes til alle medlemmer.

Når Newsletteret udkommer vil der gå en besked via mailinglisten, om at bladet er kommet, og det

vil være muligt at hente bladet på foreningens arrangementer – så som generalforsamlingen og lign.

Ordinære medlemmer der fortsat ønsker at modtage E.C.C.O Newsletter pr post, bedes give besked

til foreningens kasserer – kasserer@nkf-dk.dk

13


14


Referat af NKF-møde i udstilling, klima og transport-gruppen 8 april 2005 på

Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling. Magasinbyggeri på KB.

Hanne Karin Sørensen

Første punkt på dagsordenen var Marie Vest, Bevaringschef på Det Kongelige Bibliotek (KB), som fortalte om

bibliotekets nye magasinbyggeri og nogle af de bevaringsmæssige udfordringer, der følger med. KB har 106

hyldekm. biblioteksmaterialer, hvortil der er knyttet bevaringsansvar, og der er både for lidt plads, men også

manglende klimastyring i de eksisterende magasiner. Efter „Udredningen om Bevaringen af Kulturarven“ blev

der afsat 159 millioner til at bygge yderligere magasiner i kombination med en ny universitetslæsesal ved KU

Amager.

KB har både en fysisk tilvækst og en digital pligtaflevering. Alle publikationer afleveres i to eksemplarer.

Statsbiblioteket står for udlån, KB har bevaringsforpligtelsen. Universitetsbiblioteket blev slået sammen med

KB i 90erne. I Holmbygningen fra 1906 er der ikke mere plads og klimaet er dårligt med stort lysindfald fra

vinduerne. Der er ristegulve, og støv bevæger sig ned mellem ristene. I 1966 byggede man Hansen-bygningen

til kontorer, så de ansatte fik bedre plads. I Den Sorte Diamant fra 1999 er der magasinplads til nogle typer

materiale, men det er ikke klimastyret. På Lergravsvej 59 er der også magasiner, men det er til dels lejet

plads og forholdene er meget dårlige. I Vestindisk pakhus ved havnefronten opbevares aviser.

I 1998 blev der bygget magasin til 44 hyldekm samt læsesal i Njalsgade. Dette var første etape i hvad der

skulle have været fire etaper. Planen er imidlertid stoppet, fordi der er blevet bygget et kollegie på grunden og

man når derfor kun til etape to, som er byggeri af endnu et klimastyret magasin samt læsesal. Dette er imidlertid

ikke nok plads og KB skal derfor på sigt have magasiner et tredje sted, evt. sammen med Rigsarkivet på

godsbaneområdet.

Arkitektfirmaet Dissing & Weitling står for det nye magasinbyggeri ligesom de stod for det første magasin i

Njalsgade 112. KB har selv ansvaret for byggesagen og ikke Kulturministeriet. KB´s styregruppe, byggetekniske

udvalg, magasinarbejdsgruppe, sikringsgruppe og publikumsgruppe har i samarbejde med arkitektfirmaet

vedtaget en udbygning af de eksisterende magasiner og en etablering af en læsesal til universitetsbiblioteket.

Projektet er nu i licitation.

I øjeblikket er følgende magasiner klimastyrede: danske sals boks, bog- og negativmagasin i Njalsgade 112,

diamantboksen og nitratcontaineren. I de øvrige magasiner er der store udsving og i Diamanten bliver der

meget varmt om sommeren. Et stort spørgsmål er derfor, hvilke samlinger, der skal i de nye magasiner, hvilket

ikke er helt afklaret endnu. Man har arbejdet med to ISO-standarder ISO 2003 (11799) og ISO 2004

(19934), hvor sidstnævnte, som noget relativt nyt, benytter sig af klimazoner, hvor kravene ikke er helt så

rigide som tidligere, men bløde svingninger tillades. Det giver en bedre driftsøkonomi, i et begrænset omfang,

at lade indeklimaet svinge med udeklimaet. Bogmagasinet bliver et magasin på 12 grader. Der laves i øjeblikket

forsøg for at undersøge fare for kondens, når bøgerne tages fra et tørt og koldt magasin til et varmt og

fugtigt klima. Et slusesystem er en mulighed. På Filmarkivet fungerer det uproblematisk. I det nye 12 graders

magasin vil RH ligge på 45% og det nye 2 graders magasin til fotografisk materiale vil ligge på 30%. Ny forskning

viser, at vi skal ned i RH. Ved langtidbevaring kræver papir 30% (ved hyppig brug højere RF), men problemet

er, at læder, pergament og orientalsk materiale ikke kan tåle det tørre klima. Til fastsættelse af

grænseværdier for luftforurening er bla. ASHRAE Handbook 2003 og ISO 11799 (2003) blevet brugt. Der kommer

kulfiltre og partikelfiltre i det nye byggeri og overfladebehandlingen af væggene bliver støvfri og med

materialer så bygningen kan ånde.

KB er også ved at kortlægge forureningsgraden, (hvor meget afgasser genstandene) men dette er der ikke svar

på endnu. Disse krav til opbevaringsmiljøet er indarbejdet i dispositionsforslaget fra arkitektfirmaet, og kan

forhåbentlig fastholdes gennem hele forløbet.

Tak til Marie for et spændende foredrag.

Næste indlæg på dagsordenen var Christina Henningsen, som fortalte om Kulturarvsstyrelsens minimumsstandarder.

Med baggrund i „Udredningen om Bevaring af Kulturarven“ udgivet af Kulturministeriet i 2003

blev der nedsat en gruppe under Kulturarvsstyrelsen af forskelligt museums- og bevaringsfagligt personale.

Det har været formålet at få lavet en opdatering af, hvad der bør forventes af, hvordan museer, biblioteker og

andre samlinger skal bevare og håndtere deres genstande. Der er blevet fremstillet 14 „standarder“ og 2 „vejledninger“.

Da Christina i 2004 var ansat i Statens Arkiver med rådgivningsansvaret for bevaringen af

arkivalierne indgik hun i arbejdsgruppen, ledet af Morten Lundbæk fra KUAS. Øvrige deltagere i arbejdsgruppen

var; (Statens arkiver), Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet,

Zoologisk Museum, Langelands Museum, Nordjyllands Amtskonservering, Vejle Amtskonservering og

Konservatorskolen. Mødefrekvensen var ca. en gang om måneden og det sidste møde blev afholdt i januar,

hvorefter en redaktionsgruppe skal sammenskrive de mange indlæg. Det forventes at dette resultat bliver

godkendt på mødet til april og herefter lægges ud på KUAS´ hjemmeside til en høringsperiode for de berørte

institutioner. Overskrifterne for arbejdsgruppens emner er som følger; Standard for modtagelse; mærkning;

emballering ved magasinering; intern transport inkl. emballering; inventar og indretning; bygninger; klima;

luftforurening; lys; rengøring; tilsyn; ekstern transport inkl. emballering; bevaringsplan og katastrofeplan.

Dertil kommer to vejledninger: Vejledning til læsesalsbrugere og vejledning til læsesalsopsyn. Christina har,

sammen med Marianne Hadsund og Michael Højlund, arbejdet på „standarden for inventar og indretning“.

Ligeledes har hun arbejdet sammen med Elsebeth Kirring fra Statsbiblioteket om „vejledning til læsesalsbrugere“

og „vejledning til læsesalsopsyn.“ Ordet „standard“ er anvendt i arbejdssammenhæng og det er muligt,

at der bliver valgt et andet udtryk, men det er intentionen, at danske kulturinstitutioner bør kunne leve

op til disse „standarder“. Tak til Christina for et spændende indlæg, vi glæder os til at læse flere detaljer på

KUAS´ hjemmeside www.KUAS.dk

15


Lossepladsen

Konservatorskolen, Esplanaden 34.

Torsdag d. 27 oktober 2005 kl. 16:00.

Erichsens Palæ

Danske Banks hovedsæde

Holmens Kanal 2

Torsdag d. 26 januar 2006 kl. 16:50. NB dørene lukkes kl.17:00 præcis.

More magazines by this user
Similar magazines