Annonceringsmateriale - F.wood-supply.dk

f.building.supply.dk

Annonceringsmateriale - F.wood-supply.dk

København · Juni 2013 Sagsnr. 035514-0002 psj/abd/afj Dok.nr. 9943825.1 Annonceringsmateriale Udbud af byggeforretningsførerydelse i forbindelse med om- og tilbygning af Plejecentret Birgittehjemmet København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina Bech-Bruun advokatfirma T +45 72 27 00 00 CVR-nr. 25089944 www.bechbruun.com


2/7 Dok.nr. 9943825.1 1. Generelle udbudsbetingelser 1.1 Indledning Boligselskabet Nordsjælland annoncerer hermed efter tilbud på byggeforretningsførerydelsen i forbindelse med om- og tilbygning af Birgittehjemmet. Udbuddet er offentliggjort den 25. juni 2013 på www.udbud.dk. Opgaven er annonceret efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven). 1.2 Det samlede udbudsmateriale 1. Annoncering indrykket på www.udbud.dk 2. Annonceringsmateriale 3. Udkast til kontrakt om byggeforretningsførerydelse 4. Ydelsesbeskrivelse 5. Tilbudsliste Ansøgere kan få adgang til det samlede udbudsmateriale ved at rette henvendelse til kontaktpersonen angivet i afsnit 2. 2. Ordregivende myndighed Ordregiver er et ejendomsadministrationsselskab/en almen boligorganisation, Boligselskabet Nordsjælland, der bl.a. administrerer lejeboliger, bofællesskaber og institutioner. Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.boligselskabetnordsjaelland.dk/ Kontakt: Boligselskabet Nordsjælland c/o Bech-Bruun Advokatfirma Att.: Advokatfuldmægtig Anders Flygge Juul Langelinie Allé 35 2100 København Ø Telefon: 72 27 35 32 København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina Bech-Bruun advokatfirma T +45 72 27 00 00 CVR-nr. 25089944 www.bechbruun.com


3/7 Dok.nr. 9943825.1 E-mail: afj@bechbruun.com Kontaktperson: Advokatfuldmægtig Anders Flygge Juul afj@bechbruun.com 3. Beskrivelse af opgaven 3.1 Beskrivelse af den udbudte ydelse Plejecentret Birgittehjemmet er beliggende på følgende adresse: Hillerødsholmsallé 139 k 3400 Hillerød Matr.nr. Hillerødholm, Hillerødholms Jorde 1 axr Ejendommen har et bebygget areal på 1457 m 2 og et samlet bygningsareal på 4371 m 2 samt 1100 m 2 kælder. Ejendommen er opført i 1968 som et ”Larsen & Nielsen byggeri” i 3 etager med rødt tegltag. Ejendommen er oprindeligt opført som plejehjem og har siden opførelsen været udlejet til Hillerød Kommune. Hillerød Kommune har opsagt lejemålet. Ordregiver ønsker på den baggrund ejendommen ombygget til almene familieboliger. Bygherre har allerede ført forhandlinger med Hillerød Kommune, som principielt har tilsluttet sig projektet. Ligeledes har Bygherre allerede udarbejdet det nødvendige skitseprojekt, og Bygherre vil selv fremsende skema A til Hillerød Kommune. I forbindelse med om- og tilbygningen ønskes der bistand til byggeforretningsførelse. I hovedtræk omfatter ydelsen sædvanlig administration i overensstemmelse med de pågældende regler for offentligt støttet byggeri under forberedelsen såvel som gennemførelsen af byggeprojektet. Med ”sædvanlig administration” menes fx forhandling med myndigheder, teknikere, entreprenører og leverandører, tegning af forsikringer, udarbejdelse af økonomiske rammer for arbejdets udførelse, løbende udarbejdelse af byggeregnskab samt deltagelse i afleveringsforretning og diverse opfølgningsmøder. Den udbudte ydelse omfatter løbende rådgivning gennem hele byggeprojektets forløb samt rådgivning i relation til byggeprojektets enkelte faser, herunder: København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina Bech-Bruun advokatfirma T +45 72 27 00 00 CVR-nr. 25089944 www.bechbruun.com


4/7 Dok.nr. 9943825.1 Programfasen Forslagsfasen Projekteringsfasen Udførelsesfasen Brugsfasen Ydelsen er nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. 3.2 Kontraktperiode og -ikrafttræden Kontrakt forventes indgået i uge 28 2013 og regulerer den valgte byggeforretningsførers ydelser under hele byggeprojektets forløb. Endeligt tidspunkt for kontraktstart aftales i kontrakten mellem ordregiver og valgte tilbudsgiver. 4. Tildeling af kontrakt 4.1 Tildelingskriterium Kontrakten tildeles til den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 4.2 Underkriterier Underkriterium Pris 50 % Kompetencer og erfaring 50 % Procentvis vægtning 4.3 Beskrivelse af underkriterierne 4.3.1 Pris Den samlede pris angivet i tilbudslisten. Der skal afgives tilbud på udførelse af samtlige faser: Programfasen Forslagsfasen Projekteringsfasen Udførelsesfasen København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina Bech-Bruun advokatfirma T +45 72 27 00 00 CVR-nr. 25089944 www.bechbruun.com


5/7 Dok.nr. 9943825.1 Brugsfasen Tilbudssummen skal omfatte samtlige ydelser, der skal udføres under de enkelte faser, herunder også omkostninger forbundet med løbende rådgivning gennem hele projektets forløb, jf. tilbudslisten. Det er alene denne samlede tilbudssum, som danner grundlag for tilbudsevalueringen. Tilbudsgiver skal desuden særskilt for hver enkelt fase oplyse en timepris og et forventet timeforbrug. Summen af priserne for de enkelte faser skal være lig med tilbudssummen. 4.3.2 Kompetencer og erfaring Tilbudsgiver skal til sit tilbud vedlægge en beskrivelse af de særlige kompetencer, som tilbudsgiver er i besiddelse af, og som har relevans for løsningen af denne opgave. Tilbuddet kan fx indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med gennemførelse af udbud af byggelånsydelse samt erfaring med finansiel rådgivning i forbindelse med offentligt støttede byggeprojekter. Derudover kan tilbuddet indeholde en beskrivelse af tidligere af tilbudsgiver udførte byggeforretningsførerydelser. Erfaring med løsning af tilsvarende opgaver vil blive tillagt særlig positiv vægt. 4.4 Generelle tilbudsvilkår Tilbud skal afgives på dansk. Tilbuddet bør i øvrigt være præcist i alle henseender. Formuleringer, som ikke er entydige, kan blive anset som forbehold. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente supplerende og uddybende oplysninger hos tilbudsgiver. 5. Udelukkelsesgrunde Tilbud udelukkes fra vurdering ved: Manglende eller for sen fremsendelse af tilbud Det er et minimumskrav i forhold til tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital. København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina Bech-Bruun advokatfirma T +45 72 27 00 00 CVR-nr. 25089944 www.bechbruun.com


6/7 Dok.nr. 9943825.1 Det er desuden et minimumskrav i forhold til tilbudsgivers tekniske kapacitet, at tilbudsgiver som minimum har 10-20 medarbejdere ansat i virksomheden. 6. Praktiske oplysninger 6.1 Afgivelse af tilbud For at komme i betragtning skal tilbud være modtaget senest onsdag den 3. juli 2013 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter den fastsatte frist, vil ikke blive taget i betragtning. Enhver fristoverskridelse betragtes som væsentlig. Tilbuddet skal være mærket ”Tilbud på byggeforretningsførerydelse – må ikke åbnes af poståbningen” og sendes/afleveres i 2 fysiske eksemplarer på nedenstående adresse: Boligselskabet Nordsjælland c/o Bech-Bruun Advokatfirma Att.: Advokatfuldmægtig Anders Flygge Juul Langelinie Allé 35 2100 København Ø Eventuelle spørgsmål bedes sendt skriftligt pr. e-mail til ovennævnte kontaktperson. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og være skriftligt. 6.2 Alternative tilbud Alternative tilbud vil ikke blive taget i betragtning. 6.3 Udbyders forbehold Udbyder forbeholder sig ret til at annullere tilbudsindhentningen eller at gennemføre en ny annoncering, såfremt der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger det. Udbyder forbeholder sig ret til at forhandle med tilbudsgivere om afgivne tilbud. Såfremt udbyder benytter sig af denne ret, vil forhandling gennemføres med alle tilbudsgivere. 6.4 Tilbudsgivers forbehold København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina Bech-Bruun advokatfirma T +45 72 27 00 00 CVR-nr. 25089944 www.bechbruun.com


7/7 Dok.nr. 9943825.1 Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbuddet. Forbehold for grundlæggende elementer indebærer, at tilbuddet vil blive anset for at være ukonditionsmæssigt. Ukonditionsmæssige tilbud vil blive afvist. 6.5 Vedståelse Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder efter tilbudsfristen. 6.6 Tilbudsgivers omkostninger Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver. 6.7 Ejendomsret til udbudsmaterialet Udbyder har vedblivende enhver rettighed, herunder ophavsret og ejendomsret, til udbudsmaterialet og oplysninger, der i øvrigt afgives i forbindelse med udbuddet. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret. Der ydes ikke vederlag for tilbudsafgivelse. København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina Bech-Bruun advokatfirma T +45 72 27 00 00 CVR-nr. 25089944 www.bechbruun.com

More magazines by this user
Similar magazines