Assens Kommune udbud af - F.wood-supply.dk

f.building.supply.dk

Assens Kommune udbud af - F.wood-supply.dk

Assens Kommune

udbud af

årlige serviceeftersyn af automatiske

brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

efter DBI retningslinie 005

Økonomisk mest fordelagtige tilbud

Udbudsmateriale af den 28. november 2012


Indholdsfortegnelse

1. Indledning ................................................................................................................................... 4

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet ...................................................................................... 4

1.2 Udbyders fremtidige kontrakter ........................................................................................ 4

1.3 Opgavens omfang ............................................................................................................ 4

1.4 Særlige forhold ................................................................................................................ 4

2.1 Udbudsform ..................................................................................................................... 6

2.2 Formkrav.......................................................................................................................... 6

2.3 Sprog ............................................................................................................................... 6

2.4 Ejendomsret ..................................................................................................................... 6

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet ........................................................................................ 6

2.6 Besigtigelse af ABA-anlæg .............................................................................................. 7

2.7 Tilbudsfrist ....................................................................................................................... 7

2.8 Åbning af de indkomne tilbud. .......................................................................................... 7

2.9 Vedståelsesfrist for tilbud ................................................................................................. 7

2.10 Aftalegrundlag ................................................................................................................ 7

2.11 Alternative bud ............................................................................................................... 7

2.12 Tilbudsgivers forbehold .................................................................................................. 7

2.13 Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø ..................................... 8

2.14 Udvælgelseskriterier ...................................................................................................... 8

2.15 Tildelingskriterier ............................................................................................................ 8

2.16 Første del af bedømmelse af tilbud omhandler økonomi i forhold til opgaven ................ 8

2.17 Anden del af bedømmelse af tilbud omhandler tilbudsgiver tekniske formåen og

kvalifikationer i forhold til opgaven ......................................................................................... 9

3. Tilbudsdisposition ..................................................................................................................... 10

4. Kravspecifikationer (minimums krav) ......................................................................................... 11

4.1 Gældende lovgivning ..................................................................................................... 11

4.2 Udførelse af årligt serviceeftersyn .................................................................................. 11

4.3 Priser for ad hoc reparationsarbejde .............................................................................. 13

4.4 Opsigelse af aftale om årlige serviceeftersyn ................................................................. 13

4.5 Reservedele ................................................................................................................... 13

5. Kontrakt .................................................................................................................................... 14

§ 1 Parterne ......................................................................................................................... 14

§ 2 Kontraktgrundlag - kontrakttype ..................................................................................... 14

§ 3 Kontraktens omfang ....................................................................................................... 15

§ 4 Kontraktperiode.............................................................................................................. 15

§ 5 Priser ............................................................................................................................. 15

§ 6 Prisregulering ................................................................................................................. 15

§ 7 Fakturering ..................................................................................................................... 16

§ 8 Betaling .......................................................................................................................... 16

§ 9 Offentlige påbud............................................................................................................. 16

§ 10 Miljø ............................................................................................................................. 16

§ 11 Kontakt mellem parterne .............................................................................................. 16

§ 12 Statistik ........................................................................................................................ 17

§ 13 Underleverandører ....................................................................................................... 17

§ 14 Erstatning og forsikring ................................................................................................ 17

§ 15 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure ............................................................ 17

§ 16 Misligholdelse .............................................................................................................. 18

§ 17 Misligholdelsesbeføjelser ............................................................................................. 18

§ 18 Opsigelse af kontrakt ................................................................................................... 18

§ 19 Lovvalg og afgørelse af tvister ..................................................................................... 18

§ 20 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten ........................................................... 19

§ 21 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer ................................................ 19

§ 22 Kontraktændringer ....................................................................................................... 19

§ 23 Betingelser ................................................................................................................... 19

§ 24 Underskrift ................................................................................................................... 19

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 2 af 19


Bilag 1 – Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt

Bilag 2 – Tilbudsgivers tro- & loveerklæring

Bilag 3 – Udelukkelsesforhold

Bilag 4 – Oversigt over kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune

Bilag 5 - Tilbudsliste på serviceeftersyn af ABA-anlæg

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 3 af 19


1. Indledning

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet

Assens Kommune udbyder årlig serviceeftersyn af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

efter gældende DBI retningslinie 005 ”Automatiske brandsikringsanlæg – drift og vedligeholdelse”

på vegne af kommunale anlægsejere i Assens Kommune (efterfølgende kaldt udbyder). Der

ønskes en kontrakt gældende fra den 1. februar 2013.

1.2 Udbyders fremtidige kontrakter

Hensigten med dette udbud er at indgå en kontrakt med en eller flere leverandøre vedr. årlig

serviceeftersyn og reparation af de ABA-anlæg som fremgår af bilag 4.

Valg af tilbudsgiver er ikke afsluttet, før kontrakt er underskrevet af begge parter.

1.3 Opgavens omfang

Udbuddet omfatter en eller flere kontrakt(er) på årlige serviceeftersyn af hvert enkelt ABA-anlæg

på alle adresser i Assens Kommune med kommunale ABA-anlæg.

Oversigt over ABA-anlæg i Assens Kommune fremgår af bilag 4.

Opgaven omfatter årlige serviceeftersyn, ad hoc tilkald og reparation af kommunale ABA-anlæg i

Assens Kommune.

Serviceeftersyn skal udføres én gang årligt pr. ABA-anlæg i perioden mellem 1. juni og 30. august

efter gældende DBI retningslinie 005 ”Automatiske brandsikringsanlæg – drift og vedligeholdelse”.

Den eller de kontrakt(er), som indgås på baggrund af nærværende udbud er ikke gældende for

årlig inspektion af en akkrediteret inspektionsvirksomhed (DS/EN ISO/IEC 17020) af ABAanlæggene.

Der findes i alt 14 ABA-anlæg, hvor anlægsejer er Assens kommune - bygningsafdeling og

risikostyring. Disse ABA-anlæg fremgår af Bilag 4.

Det oplyste antal ABA-anlæg er det aktuelle antal i kalender året 2012.

Antallet af ABA-anlæg kan variere efter tilbudsgivningen på grund af politiske beslutninger,

ændringer i institutioner m.v.

Kravspecifikationer for de, af udbuddet, omfattende ABA-anlæg fremgår af udbudsmaterialet

kapitel 4.

Ad hoc reparationer må kun foretages efter forudgående skriftlig aftale med Assens Kommune.

Det betyder at konstaterede fejl og mangler ved anlægget, som eksempelvis udskiftning af

komponenter, som detektorer og alarmtryk mv. samt eventuelle udvidelser af anlæg, skal aftales

med Assens Kommune inden udførelsen, jf. udbudsmaterialets afsnit 4.3 ”Priser for ad hoc

reparationsarbejde”.

1.4 Særlige forhold

Assens Kommune forventer at indkøbe et system, hvor man kan skabe et overblik over

kommunens tekniske anlæg. Tilbudsgivere skal acceptere, at såfremt systemet anskaffes skal man

via en web-adgang medvirke til vedligeholdelse af anlægsfortegnelser. Anlægsfortegnelserne skal

som min. indeholde – navn på anlægssystem, certifikat nummer og dato for seneste årlige

serviceeftersyn. Hensigten er, at denne anlægsfortegnelse til enhver tid skal modsvare de faktiske

forhold, således at Assens Kommune med kort varsel kan gennemføre et nyt udbud af

serviceeftersyn.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 4 af 19


Hvis systemet ikke anskaffes, skal dokumentation af udført serviceeftersyn m.v. ske ved hjælp af

et traditionelt regneark, hvor der efter ethvert årligt serviceeftersyn og eventuelle ad hoc udkald

fremsendes en revideret liste.

Tilbudsgiver forventes at ville kunne samarbejde med de driftsansvarlige og ansatte på adresserne

for ABA-anlægget, med det formål at øge personalets evne til dels at undgå utilsigtede alarmer fra

ABA-anlæggene og til dels at kunne håndtere alarmer fra ABA-anlæggene, ved at medvirke til at

udvikle de driftsansvarliges kompetencer i forhold til de aktuelle ABA-anlæg.

Det har stor betydning for udbyderen, at tilbudsgiveren og dennes medarbejdere har den fornødne

respekt, konduite og holdning til at samarbejde med Assens Kommunes forskellige driftsansvarlige

for at opnå den mest effektive udnyttelse af ABA-anlæggenes sikkerhedspotentiale.

For Tommerup Skole, Kompasset, Aarupskolen og Assens Rådhus, skal tilbudsgiver gennemføre

årlig serviceeftersyn på disse ABA-anlæg umiddelbart efter kontraktens underskrivelse, idet der

ikke er indgået aftaler om årlige serviceeftersyn på disse ABA-anlæg.

I praksis vil det betyde, at ved fejl eller andre hændelser på et af de nævnte ABA-anlæg vil

tilbudsgiveren (kontrakthaveren) blive kontaktet. Derfor anbefales det, at tilbudsgiveren

(kontrakthaveren) på disse adresser straks efter indgåelse af kontrakten gør sig bekendt med

disse ABA-anlæg og på kontrol- og indikeringsudstyret tydeligt og synligt oplyser at tilfælde af

behov for serviceteknikere kan følgende kontaktes. Navn og telefonnummer oplyses.

Følgende anlæg har haft årligt serviceeftersyn således; Assens Rådhus – maj 2012, Aarupskolen

nov/dec. 2012,

Tommerup skole et nyt anlæg – har været i drift ca. ½ år og Kompasset er under installation.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 5 af 19


2. Udbudsbetingelser

2.1 Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra

Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige

vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

2.2 Formkrav

Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplar. Prislister og eventuelle varekataloger

skal dog kun fremsendes ved anmodning.

Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 2 eksemplar på USB-stik, uden koder. I

tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige materiale og det elektroniske materiale vil det

være det skriftlige tilbud som vil være gældende.

Materiale på de elektroniske kopier af tilbudsmateriale skal være i et alment tilgængeligt format

såsom PDF. Tilbudslister skal dog udfyldes og returneres i det samme elektroniske format, som

det foreligger i udbudsmateriale dvs. Excel format, uden koder.

Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen i kapitel 3 følges. Det er vigtigt, at tilbudsgiver

besvarer alle punkter i tilbudsdispositionen, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse.

Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende

oplysninger.

Bilag 5 - Tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Alle forhold

i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

2.3 Sprog

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dog kan

bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, norsk eller engelsk. Såfremt udbyder

anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale fra svensk, norsk eller

engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgiver regning.

2.4 Ejendomsret

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret

eller udleveret.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Assens

Kommune, Gitta Ravn på mail: gitra@assens.dk, med emnet: "Spørgsmål - udbud serviceeftersyn

ABA-anlæg” senest torsdag den 3. januar 2013 kl. 12.00.

Spørgsmål, fremsendt inden ovenstående tidsfrist, vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes

efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt Udbyder har mulighed for at besvare dem senest

6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form alene blive fremsendt pr. mail til installatører som har

lavet sig registrer som mulige tilbudsgivere og som er godkendt i henhold til gældende DBI

retningslinie 001 ”Automatiske brandsikringsanlæg – godkendelse af firmaer til projektering,

installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg”.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 6 af 19


2.6 Besigtigelse af ABA-anlæg

Der vil være mulighed for at besigtige ABA-anlæggene, som er omfattet af udbuddet. Besigtigelse

skal ske efter nærmere aftale med Assens Kommunes Risikokoordinator og varsles forud for

besigtigelsen med mindst 5 arbejdsdage.

2.7 Tilbudsfrist

Tilbud skal være mærket: ”Tilbud på serviceeftersyn af ABA-anlæg” og ”Må kun åbnes af Gitta

Ravn.” Forsendelsen skal være lukket.

Tilbud skal være Udbyder i hænde senest torsdag den 17. januar 2013 kl. 12.00

på følgende adresse:

Assens Kommune

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Att.: Gitta Ravn

Tilbud kan alternativt - med samme afleveringsfrist senest torsdag den 17. januar 2013 kl. 12.00

afleveres personligt til:

Gitta Ravn – Assens Kommune

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for at tilbud når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen

returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er.

2.8 Åbning af de indkomne tilbud.

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

2.9 Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 3 måneder fra tilbudsfrist for modtagelse af tilbud dvs. til

onsdag den 17. april 2013.

2.10 Aftalegrundlag

Aftale om årlig serviceeftersyn på ABA-anlæg indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten

fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i

forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

2.11 Alternative bud

Der kan ikke afgives alternative bud.

2.12 Tilbudsgivers forbehold

Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret

ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5, således at forbehold i

videst muligt omfang kan undgås.

Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder

kontrakten, vil medføre, at udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet.

Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har udbyder ret til

at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt.

Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har udbyder pligt til at se bort fra

tilbuddet.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 7 af 19


Hvis andet ikke er anført, er eventuelle faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, ikke

gældende selvom de ikke strider mod nærværende udbudsmateriale.

Såfremt tilbudsgiver opretholder eventuelle faglige forbehold skal de/dette angives eksplicit i

tilbuddet.

Det understreges, at opretholdelse af faglige forbehold for grundlæggende elementer i

udbudsmaterialet, herunder kontrakten, kan medføre, at udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet,

jf. ovenstående.

Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet,

idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at udbyder er berettiget og/eller forpligtet til at

undlade at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen.

2.13 Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø

Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter,

miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse

på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 1 oplistede statslige tjenester.

2.14 Udvælgelseskriterier

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede

dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Tilbudsgivers personlige forhold:

Tilbudsgiver skal fremsende underskrevet tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke har

forfalden gæld til det offentlige på mere end DKK. 100.000,-. Standard blanket vedlagt

udbudsmaterialet som bilag 2 og skal udfyldes, underskrives og fremsendes samtidig med

tilbuddet.

Tilbudsgiver skal fremsende underskrevet erklæring om, at ingen af udelukkelsesgrundene

i Udbudsdirektivets artikel 45, er opfyldte. Standard blanket vedlagt udbudsmaterialet som

bilag 3 og skal udfyldes, underskrives og fremsendes samtidig med tilbuddet

2.15 Tildelingskriterier

Kontrakt vil blive tildelt den tilbudsgiver, som opfylder punkterne I og II og hvis tilbud er det

”økonomisk mest fordelagtige bud”, baseret på både ”2.16 Første del af bedømmelse af tilbud

omhandlende økonomisk i forhold til opgaven” samt ”2.17 Anden del af bedømmelse af tilbud

omhandler tilbudsgiver tekniske formåen og kvalifikationer i forhold til opgaven”.

I. Tilbudsgiver skal være godkendt i henhold til gældende DBI retningslinie 001 ”Automatiske

brandsikringsanlæg – godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og

vedligeholdelse af brandsikringsanlæg”. Tilbudsgiver kan alene afgive bud på

serviceeftersyn af ABA-anlæg, som fremgår med certifikatnummer af tilbudsgivers

porteføljeliste på DBI’s hjemmeside: http://www.dbi-net.dk/godkendte_installatoerer.asp

II.

Tilbudsgiver skal have ansat mindst en kvalificeret person. Den kvalificerede person skal

være certificeret i henhold til DBI retningslinie 002 ”Automatiske brandsikringsanlæg –

certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligeholdelse

af brandsikringsanlæg”.

2.16 Første del af bedømmelse af tilbud omhandler økonomi i forhold til opgaven

Kriterier – pris

Delvægtning, pris herunder vil der blive foretaget en vurdering af:

Den årlige udgift til serviceeftersyn pr. anlæg i henhold til bilag 5. Der vurderes på pris

pr. anlæg.

Delvægtning, pris herunder vil der blive foretaget en vurdering af:

Ad hoc udkald til reparation af ABA-anlæg ud over lovpligtige serviceeftersyn dvs.

løbende reparationer, regnet som en af de nævnte enheder pr. ABA-anlæg pr. år.

Delvægtning

60 %

40 %

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 8 af 19


Pris: Der vurderes på pris i henhold til bilag 5 – tilbudsliste.


Årligt serviceeftersyn, der skal prissættes pr. nævnt adresse.


Ad hoc udkald til reparation af ABA-anlæg (ud over årlig serviceeftersyn) vurderes ud fra

følgende, med en enhed pr. ABA-anlæg pr. år:

• Timepris for den 1. time ved udkald til reparationer indenfor og udenfor normal

arbejdstid.

• Timepris for øvrige timer (timer udover den 1. time) ved udkald til reparationer

indenfor og udenfor normal arbejdstid.

Normal arbejdstid defineres som mandag til torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredag kl. 8.00-15.00.

Timepriser angivet for 1. time, kan kun afregnes én gang pr. udkald, uanset at udførelsen af

arbejdet måtte strække sig ud over den definerede normale arbejdstid.

De tilbudte priser skal være inkl. alle udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder

kørsel til og fra arbejdsstedet, opstartsudgifter samt eventuelle miljø- og udkaldstillæg.

2.17 Anden del af bedømmelse af tilbud omhandler tilbudsgiver tekniske formåen og

kvalifikationer i forhold til opgaven

Til bedømmelse af det, for Assens Kommune, mest fordelagtige bud, anvendes i denne

sammenhæng følgende kriterier:

Teknisk kapacitet

I tilbuddet beskrives den geografiske placering (bopælskommune) for og antal

medarbejdere, der er til rådighed for reparation af kommunale ABA-anlæg i Assens

Kommune. Da Assens Kommune prioriterer en kort responstid højt.
I tilbuddet beskrives endvidere medarbejdernes faglige kvalifikationer for at kunne udføre

serviceeftersyn og reparation af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune. Der lægges i

den forbindelse vægt på om medarbejderne er eksamineret som en kvalificeret person i

henhold til DBI retningslinie 002: ”Automatiske brandsikringsanlæg - Certificering af

kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af

brandsikringsanlæg”. Da Assens Kommune prioriterer et indgående kendskab til DBI

retningslinie 005 ”Automatiske brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse”, og DBI

retningslinie 232 ”Automatiske brandalarmanlæg, projektering, installation og

vedligeholdelse”, højt.

Der skal medsendes referenceliste over de betydeligste kontrakter om serviceeftersyn på

ABA-anlæg, der er indgået i løbet af de sidste 3 år. Firmanavn og kontaktperson skal

fremgå af referencen. Da Assens Kommune prioriterer et solidt kendskab til gennemførelse

af serviceeftersyn højt.

I tilbuddet beskrives også, i procent (%), hvor stor en andel af de betydeligste

serviceeftersyn på ABA-anlæg, der er indgået aftale om i løbet af de sidste 3 år, som

omhandler de typer af ABA-anlæg som er installeret i kommunale bygninger i Assens

Kommune. Da Assens Kommune prioriterer et indgående kendskab til de installerede typer

af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune højt. Der refereres i den forbindelse til

følgende anlægstyper:

o 232.185 Esser System 8000

o 232.205 Delta-Net

o 232.242 Autoprime

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 9 af 19


3. Tilbudsdisposition

Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud.

Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i

tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at

alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet.

Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3.

Afsnit Indhold

1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVR-nummer

og kontaktperson (herunder e-mail og telefonnummer).

Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås indtil onsdag den 17. april 2013

2 Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af

tilbuddets hovedelementer.

3 Eventuelle forbehold. Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til

de i udbudsmaterialet indeholdte krav, herunder forbehold til kontrakten. Der

henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit 2.12 vedrørende retsvirkningerne af

forbehold.

4 Udvælgelseskriterier. Den angivne dokumentation i henhold til punkt 2.14 skal

vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes,

kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

5 Tildelingskriterier, bl.a. tilbudslister bilag 5 udfyldes og medsendes tilbuddet.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 10 af 19


4. Kravspecifikationer (minimums krav)

- minimumskrav skal opfyldes og kunne dokumenteres på forlangende.

4.1 Gældende lovgivning

• Tilbudsgiver skal være godkendt i henhold til gældende DBI retningslinie 001 ”Automatiske

brandsikringsanlæg – godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og

vedligeholdelse af brandsikringsanlæg”.

• Tilbudsgiver skal til enhver tid være et godkendt installationsfirma med mindst en

kvalificeret person til at udføre serviceeftersyn på ABA-anlæg efter gældende DBI

retningslinie 005 ”Automatiske brandsikringsanlæg – Drift og vedligeholdelse” og gældende

DBI retningslinie 232 ”Automatiske brandalarmanlæg – Projektering, installation og

vedligeholdelse”

• Tilbudsgiver er ansvarlig for, at de personer, der udfører serviceeftersyn og reparationer af

ABA-anlæg har modtaget den nødvendige uddannelse til opgaven. Tilbudsgiver skal på

forlangende kunne dokumentere dette.


Personer der er ansvarlige for serviceeftersyn og reparation skal være certificeret i henhold

til DBI retningslinie 002 ”Automatiske brandsikringsanlæg – certificering af kvalificerede

personer til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg”.

Der skal oplyses antallet af kvalificerede personer, samt navn på disse.

• Tilbudsgiver skal være bekendt med og overholde Arbejdstilsynets

”arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer”, vejledning C.0.11 af november

2005.

• Alle gældende love, regler og standarder, herunder BEK nr. 561 af 24/06/1994 om

indretning af tekniske hjælpemidler skal overholdes. Alle produkter skal være CE mærket.

4.2 Udførelse af årligt serviceeftersyn

• Årligt serviceeftersyn skal altid aftales mindst 5 arbejdsdage før besøget. Det aftales med

den relevante kontaktperson/ansvarlige person hos udbyder. En liste over udbyders

kontaktpersoner/ansvarlige personer udleveres af Assens Kommune i forbindelse med

aftalestart.

• Det årlige serviceeftersyn skal gennemføres indenfor ét kalenderår, og de enkelte årlige

serviceeftersyn skal i praksis gennemføres på samme månedsdato plus/minus en uge med

mindre en afvigelse herfra er aftalt og godkendt af Assens Kommunens

kontaktperson/ansvarlige. Årlige serviceeftersyn skal gennemføres i perioden mellem den

1. juni og den 30. august.

• Ad hoc reparationsarbejder udføres efter tilkald og efter løbende behov.

• Tilbudsgivers teknikere skal medbringe alt nødvendigt udstyr til udførelse af årligt

serviceeftersyn og almindeligt forekommende reparationsarbejde. Herunder forventes det

at tilbudsgivers teknikere medbringer de reservedele som normalt forventes benyttet.

• Der skal føres driftsjournal over årlige serviceeftersyn. Driftsjournalen skal opbevares ved

ABA–anlæggets kontrol- og indikeringsudstyr, eventuelt i skab for orienteringsplaner.

• I forbindelse med de årlige serviceeftersyn skal alle funktionsafprøvninger af detektorer,

alarmtryk, alarmgivere m.v. dokumenteres med farvemarkering på et ekstra sæt

orienteringsplaner, udover de planer som er krævet i henhold til DBI retningslinie 232.

Farvemarkeringen skal følge anvisningen i tabellen herunder.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 11 af 19


Årstal Farvemarkering Bemærkning

2013 Gul

2014 Grøn

2015 Rød

2016 Blå

2017 Gul

2018 Grøn

2019 Rød

2020 Blå

2021 Gul

2022 Grøn

2023 Rød

2024 Blå

• Funktionsafprøvning af detektorer, alarmtryk, alarmgivere m.v. skal udføres ved fysisk test

af hver enkel komponent. Anden funktionsafprøvning end fysisk test vil det blive betragtet

som væsentlig misligholdelse af kontrakten, jf. kontraktens §§ 16, 17 og 18. Der skal

sammen med driftsjournalen for udførelse af de årlige serviceeftersyn forefindes et USBstik,

mærket ”Log over hændelser siden sidste serviceeftersyn”. USB-stikket skal indeholde

en elektronisk udlæsning af alle hændelser, der er sket i ABA-anlægget mellem 2

serviceeftersyn, inklusiv krævede funktionsafprøvninger af detektorer, alarmtryk,

alarmgivere m.v. Den elektroniske udlæsning af alle hændelser skal være tilgængelig i pdffilformat.

Endvidere skal pdf-filen fremsendes via mail til Risikokoordinator Gitta Ravn ved

Assens Kommune på mail: gitra@assens.dk. Der skal derudover for kontrol- og

indikeringsudstyr til anlægstype ESSER System 8000 (232.185), opbevares den aktuelle

”Service analogsløjfe IQ8kontrol – C/M – central SLØJFE nr. (nr.)” udskrift for samtlige af

ABA-anlæggets sløjfer.

• Tilbudsgiver skal have faste procedurer for kvalitetsstyring/-sikring, således at det sikres, at

årlige serviceeftersyn af ABA-anlæg samt alt reparationsarbejde altid udføres i en høj

kvalitet.

• Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyring i forhold til

udførelse af årlige serviceeftersyn af ABA–anlæg samt alt reparationsarbejde, herunder en

beskrivelse af de procedurer og arbejdsgange som tilbudsgiver vil anvende til

kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Der skal heri som minimum redegjort for virksomhedens kontrolplan, og hvordan den

omfatter modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol på de enkelte opgaver.

• Hvis der i forbindelse med de årlige serviceeftersyn eller i forbindelse med ad hoc opgaver

på de enkelte ABA-anlæg konstateres uhensigtsmæssigheder og/eller ikke-godkendte

elektriske installationer, herunder også installationer som ikke knytter sig direkte til det

aktuelle ABA-anlæg, skal tilbudsgiver straks bringes disse oplysninger til anlægsejerens

kendskab, således at anlægsejeren har mulighed for at forholde sig til det konstaterede.

• Tilbudsgiver skal sikre, at den enkelte tekniker ved forlangende kan legitimere sig. (bære

synligt ID). Endvidere skal teknikere kunne tale og forstå dansk.

• Ved ankomst til adressen for ABA-anlægget, skal teknikeren kontakte den oplyste

kontaktperson.

• Efter hvert besøg sendes der en mail til Assens Kommunes risikokoordinator indenfor 5

arbejdsdage regnet fra besøget. Af mail skal fremgå de samme oplysninger som i

driftsjournal på stedet. Og servicerapport skal afleveres på stedet og sendes pr. mail til

Assens Kommunes risikokoordinator.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 12 af 19


4.3 Priser for ad hoc reparationsarbejde

• Timepriser afregnes fra ankomst på adressen for ABA-anlægget og indtil udførelsen af

de(n) bestilte ydelse(r) er udført. Udbyder betaler således ikke for kørsel til og fra adressen

for ABA-anlægget, herunder arbejdsløn i køretiden.

Der betales altid timepris for minimum 1 times arbejde. Arbejde ud over den første time

afregnes pr. påbegyndt halve time.

• Der accepteres ikke nogen form for gebyrer, herunder eksempelvis opstarts gebyr, gebyr

for bil eller ekstra betaling for kørsel pr. km m.v.

• ABA-anlæg, som installeres i kontraktperioden, skal kunne opnå de samme priser,

betingelser og kontraktvilkår, som tilbudsgiver har tilbudt i Tilbudslisten bilag 5, dog skal

prisen for årlige serviceeftersyn af nye ABA-anlæg stå i rimeligt forhold til antallet af

komponenter der indgår i ABA-anlægget, sammenlignet med ABA-anlæg omfattet af den

indgåede kontrakt.

• Fra opkald vedr. rekvirering af reparationsarbejde til påbegyndelse, må der maks. gå 4

arbejdstimer på hverdage dvs. fra mandag til torsdag fra kl. 8.00 -16.00, fredag fra kl. 8.00

– 15.00.

Kan tidsfristen ikke overholdes, har udbyder mulighed for at opkræve en bod på kr. 300 kr.

pr. halve times forsinkelse.

Hvis fristen ikke overholdes, skal bod automatisk modregnes i den efterfølgende faktura.

• Fra opkald vedr. rekvirering af reparationsarbejde i weekender må maks. gå 3 timer fra

rekvirering af reparationsarbejde til påbegyndelse.

Kan tidsfristen ikke overholdes, har udbyder mulighed for at opkræve en bod på kr. 300 kr.

pr. halve times forsinkelse.

Hvis fristen ikke overholdes, skal bod automatisk modregnes i den efterfølgende faktura.

• Der må ikke ydes ekstra arbejde ud over det tilbudte uden det i forvejen skriftligt er aftalt

med den oplyste kontaktperson.

4.4 Opsigelse af aftale om årlige serviceeftersyn

• Aftale om årlige serviceeftersyn kan til enhver tid opsiges af Assens Kommune skriftlig med

3 måneders skriftlig varsel. Enhver opsigelse skal straks skriftlig bekræftes af tilbudsgiver.

Her tænkes på anlæg der nedtages eller udskiftes til et anlægssystem som tilbudsgiveren

ikke kan udføre serviceeftersyn på eller bygninger der sælges m.v.

Assens Kommune forbeholder sig ret til at opsige samtlige aftaler om årlige serviceeftersyn

ved gennemførelse af nyt udbud af opgaven.

4.5 Reservedele

• Der skal ved kontraktens indgåelse oplyses den forventede periode for levering af

reservedele for hver af de enkelte anlægssystemer, som efterfølgende skal bekræftes i

kontrakten.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 13 af 19


5. Kontrakt

Kontraktudkast på årlige serviceeftersyn af kommunale automatiske brandalarmanlæg (ABAanlæg)

i Assens Kommune, som indgås på baggrund af nærværende udbud.

Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Såfremt forholdet ikke på anden vis er reguleret i kontraktgrundlaget gælder AB 92 (Almindelige

betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) for udførelsen af

reparationsarbejder.

Kontrakten skal ikke udfyldes.

Kontrakten udfyldes af udbyder ved aftaleindgåelse.

Tilbudsgiver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at udføre de i kontrakten nævnte ydelser på

de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Med mindre andet fremgår klart og utvetydigt af

leverandørens tilbud, forudsættes alle krav i udbudsmaterialet overholdt.

(Hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i kontrakten skal dette tydeligt angives i

tilbudsgivers tilbud, jf. udbudsmaterialets afsnit 3. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit

2.12 Tilbudsgivers forbehold vedrørende retsvirkningerne af forbehold.)

Kontrakt vedr. årlige serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune

Dette kontraktudkast danner grundlag for den kontrakt der efterfølgende skal indgås med Assens

Kommune.

§ 1 Parterne

Nærværende kontrakt er indgået mellem:

Assens Kommune

Rådhus Allé 5

5610 Assens

(i det følgende kaldet Udbyder)

og

Firma

Adresse

Postnr. By.

(i det følgende kaldet kontrakthaver) indgået nærværende kontrakt.

§ 2 Kontraktgrundlag - kontrakttype

Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler,

jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr.

937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Kontrakten beskriver udbyders og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget

består i prioriteret rækkefølge af:

A. Kontrakt mellem kontrakthaver og udbyder

B. Udbudsmateriale med bilag fra udbyder af [mm.åååå]

C. Eventuelt uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem parterne – herunder

eventuelle forståelsesmæssige præciseringer anført i referat fra afholdt afklarende møde

D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå].

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 14 af 19


Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at udføre årlige serviceeftersyn samt ad

hoc reparationsarbejder på ABA-anlæg på de beskrevne vilkår og til de anførte priser på de

oplyste anlægsadresser. Tilbudsgivers almindelige betingelser for årlige serviceeftersyn finder ikke

anvendelse i denne kontrakt.

§ 3 Kontraktens omfang

Årlige serviceeftersyn af anlæg til den i § 1 nævnte udbyder.

§ 4 Kontraktperiode

Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2013 til og med den 31. januar 2016 og er uopsigelig for

begge parter jf. dog § 17 vedr. misligholdelse.

Udbyder kan forlænge kontrakten i op til 24 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede

kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 6 måneder før aftaleudløb, i

modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

Opstart af serviceeftersyn af alle ABA-anlæg i kommunale bygninger i Assens Kommune kan ikke

forventes at kunne ske pr. 1. februar 2013, da ikke alle eksisterende aftaler om serviceeftersyn af

ABA-anlæggene kan opsiges med udgangen af december 2012. Opstart af serviceeftersyn af de

ABA-anlæg, som ikke kan ske pr. 1. februar 2013, vil kunne ske løbende i takt med at de

eksisterende aftaler om serviceeftersyn udløber. Alle serviceeftersyn skal gennemføres i samme

kalenderår i tidsperioden fra 1. juni til 30. august.

I henhold til det kontroldirektiv lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer ”Lov om

håndhævelse af udbudsreglerne m.v.” gælder det, at udbyder tidligst må underskrive kontrakten 10

kalenderdage efter underretning til alle tilbudsgivere om valg af den tilbudsgiver som der påtænkes

at indgå kontrakt med. Dvs. valg af tilbudsgiver er ikke afsluttet før kontrakt er underskrevet af

begge parter.

§ 5 Priser

Priser på årlige serviceeftersyn og ad hoc reparationsarbejder gælder de i kontrakthavers tilbud af

[dd.mm.åååå] angivne netto priser. Priserne kan reguleres i henhold til § 6.

Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af

kontrakten omfattede aftaler om årlige serviceeftersyn og ad hoc reparationsarbejder, skal uden

ophold komme Assens Kommune til gode.

§ 6 Prisregulering

Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske

dokumenterede prisreguleringer i henhold til Nettoprisindekset - http://www.danmarksstatistik.dk/.

”Byggeomkostningsindeks for Boliger, el arbejde, materiale og arbejdsomkostninger” med

udgangspunkt i 4. kvartal 2012. Første prisregulering kan ske med virkning fra den 1. februar 2014

og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i prisindekset med udgangspunktet i

indekset fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013.

Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger,

som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt Kontrakthaver i

forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser.

Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den

procentvise regulering, der ønskes foretaget.

Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal

dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal varsles Assens Kommune

senest 60 dage før ikrafttræden.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 15 af 19


§ 7 Fakturering

Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige

betalinger mv.

Alle fakturaer skal fremsendes i udkast til Assens Kommunes Risikoordinator.

Når udkastet er godkendt kan der fremsendes en faktura med bl.a. nedennævnte oplysninger.

Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger:

EAN-lokationsnummer på den kommunale anlægsejer, som skal modtage fakturaen

Skal være udspecificeret med oplysninger f.eks. dato for udførelse af årlig serviceeftersyn

eller ad hoc opgave

Udbyderens ordre-/rekvisitionsnummer

Rekvirent

Installationsadresse

Fakturabeløb

Kontrakthavers CVR-nummer.

Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOXML og fremsendes via

VANS (Value Added Network Service).

Udbyder er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis

ovenstående oplysninger mangler helt eller delvist.

Betaling sker i øvrigt i henhold til AB92, § 22.

§ 8 Betaling

Assens Kommunes betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 kalenderdage fra dato for

modtagelse af korrekt elektronisk faktura. Afsendelse af betalingen fra Assens Kommune

forfaldsdag betragtes som rettidig betaling.

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter

være sidste rettidige betalingsdag.

I det omfang, der via lovgivning eller lignende er fastsat andre betalingsfrister, anvendes disse.

§ 9 Offentlige påbud

Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav

og regler/påbud gældende for de tilbudte tjenesteydelse og tilhørende vare såvel på tidspunktet for

indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden.

Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den

udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i § 19 vedr. afgørelse af tvister til at løse

eventuelle tvivlsspørgsmål.

Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

§ 10 Miljø

Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til

en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv.

§ 11 Kontakt mellem parterne

Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten.

Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra kontrakthavers side lægges op

til en positiv dialog med Assens Kommune og de enkelte driftsansvarlige.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 16 af 19


På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver

og udbyder. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter første serviceeftersyn dog

senest 12 måneder fra kontraktens ikrafttræden som beskrevet i §4.

§ 12 Statistik

Kontrakthaver skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik over omsætningen pr.

kommunalt anlæg omfattet af aftalen. Dette skal ske én gang årligt uden beregning for Assens

Kommune.

Samlet oversigt sendes automatisk. Oversigt skal indeholde oplysninger om større forventede

udskiftninger og reparation på de ABA-anlæg, som er omfattet af kontrakten.

Senest 1. november hvert år og uden beregning for kommunen.

Statistik med samlet oversigt skal fremsendes elektronisk i Microsoft Office Excel.

§ 13 Underleverandører

Såfremt kontrakthaver anvender underentreprenør til opfyldelsen af kontrakten, skal

underentreprenøren være godkendt i henhold til gældende DBI retningslinie 001 ”Automatiske

brandsikringsanlæg – godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og

vedligeholdelse af brandsikringsanlæg”. Underentreprenør kan alene udføre serviceeftersyn af

ABA-anlæg, som fremgår med certifikatnummer af underentreprenør porteføljeliste på DBI’s

hjemmeside: http://www.dbi-net.dk/godkendte_installatoerer.asp.

§ 14 Erstatning og forsikring

Kontrakthaver er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og

tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar, som måtte opstå i forbindelse med de af

kontrakten omfattede produkter og sideprodukter.

Kontrakthaver er forpligtet til at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring og opretholde den

forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig

forsikringssum på 10 mio. danske kr. ved tings- og/eller personskade.

Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige 100.000 danske kr. pr. skade.

Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen.

Kontrakthaver skal senest 10 kalenderdage efter indgåelsen af nærværende kontrakt, forelægge

dokumentation for tegnet produktansvarsforsikring i henhold til ovenstående.

Assens Kommune er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange

dokumentation for, at forsikringen er i kraft.

§ 15 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure

I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som

forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er

til stede.

Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig

meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i

sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive:
Årsagen til force majeure situationen

Forventet varighed af force majeure situationen

Indsats fra kontrakthavers side for at kunne genoptage levering af serviceeftersyn.

Er force majeure isoleret til kontrakthavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen

for, kan udbyder kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede.

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 17 af 19


§ 16 Misligholdelse

Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en

hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv.

Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Assens

Kommune dette samt underrette Assens Kommune om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe

misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden.

Dersom Kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes

dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig

misligholdelse:

Overtrædelse af offentlige påbud (jf. § 9)

Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og

forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt

Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf.

§ 20)

Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og

fordringer (jf. § 21).

Gentagende manglende overholdelse af bestemmelserne om fakturering.

Manglende funktionsafprøvning af detektorer, alarmtryk, alarmgivere m.v. via fysisk test af

hver enkel komponent

Anvendelse af anden funktionsafprøvning af detektorer, alarmtryk, alarmgivere m.v. end

fysisk test.

Såfremt Kontrakthaver gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, forbeholder Udbyder sig ret til at

kræve en bod på 2 % af den samlede kontraktsum for serviceeftersyn.

Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet

efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde.

§ 17 Misligholdelsesbeføjelser

Assens Kommune kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til

ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover.

Væsentlig misligholdelse berettiger Assens Kommune til at ophæve kontrakten uden varsel.

I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder

reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at

reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb,

forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden.

§ 18 Opsigelse af kontrakt

Såfremt en administrativ myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud,

Konkurrencestyrelsen eller Europa-Kommissionen, eller en dansk eller europæisk retsinstans

træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med

tildelingen af kontrakten med den konsekvens, at beslutningen om tildeling af kontrakten

annulleres, er Assens Kommune berettiget til med 2 måneders varsel at opsige kontrakten for

fremtiden. Assens Kommunes ret til at opsige kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen

ankes.

§ 19 Lovvalg og afgørelse af tvister

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.

Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens

indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed.

Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 18 af 19


mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til

konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part

kræve tvisten indbragt for voldgift til pådømmelse efter dansk lov efter ”Regler for behandling af

sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Værnetinget er Det danske Voldgiftsinstitut i København.

Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet.

Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet klage eller modtaget underretning om

begæring af voldgift, har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i

overensstemmelse med førnævnte regler.

§ 20 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten

Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne

på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.

Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring

om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens

almindelige regler om aktindsigt.

Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af

kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse.

Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten

orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages.

Kontrakten vil blive gjort tilgængelig for udbyders medarbejdere i udbyders indkøbssystem.

§ 21 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang

eller kun delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med

udbyder.

Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som

kontrakthaver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag.

Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

§ 22 Kontraktændringer

Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem

udbyder og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt,

skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter.

Prisændringer i henhold til § 6 betragtes ikke som en kontraktændring.

§ 23 Betingelser

Nærværende kontrakt er betinget af, at udbyder kan godkende forsikringsbetingelserne for den af

kontrakthaver tegnede erhvervs- og produktansvarsforsikring.

§ 24 Underskrift

Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Dato:

____________________

Udbyder:

______________________________

Underskrift

Dato:

_____________________

Kontrakthaver:

________________________________

Underskrift

Udbud af serviceeftersyn af kommunale ABA-anlæg i Assens Kommune 19 af 19

More magazines by this user
Similar magazines