Föreningar och sällskap, bolag, teatrar

stockholmskallan.se

Föreningar och sällskap, bolag, teatrar

Föreningars och Sällska ps styrelser. [2151-2166]'

Styrelser för Föreningar, sällskap och klubbar.

Kyrkliga, religiösa, moraliska syften. . [216~J ~runtimmers.~öreninge~ för mis-

[2151J Stockholms prestsällskap. Ordf.: s~onen I KI~~. Skattmast.: Schmidt, Anna.

St a d 11 A· .dt.: il .. E D' t fl u, f. Storjohann, Klara N. Kyrkog. 33;

r n e, ., v. 01 .. euman, . " s y- k t L d . t I '11 f k RO d 72

relseledamöter: Bergman, C. H.; J.Iolmberg, se ret.: un eqvis , .u. y, r n, .a mansg..

E. J.; Lönegren, E.; Mazer, T.; Ohman, K. [2162J Evangeliskafosterlandsstiftelsen.

Sekret.: Beskow, E.; kassaförvalt.: Kiellman- (Exped.: Mäster-Samuelsg. 42, öppen alla

Göranson. L sökned. 10-3). Ordf.: Widström, C. U.;

[21 52J Samfundet Pro fide et christia- v.. ordf: Rappe, A. E., frih.; öfrige ledamöter:

nismo. Ordf.: Håh}, J. F.; v. ordf.: Stran- Eriksson, J.: Gauffh;, G.; HaJ?marsten, Fr.;

::lell A.' sekret.: Ahfeldt, Clemens: skatt- Janzon, O.; Kolmodin, A.; Lindberg, C. J.,

mäst.: Beijer, P. G. E.; ledamöter: Land- Lindh.agep, Th.; L.undstr.öm, A. V.; Löfgreu,

qvist, C. A. E.; Beskow, W. B.; Rydeman, A.; Lafven, .J.; Löwenhielm, G. S.; Monte-

P. J.; Wretman, J.; Quensel, O. E. C.; La- hus, K. J.; Rosenberg, J. O.; Uggla, G. F.

zerstcdt N. G. W. O.; Wernstedt, C. L.; Westman, N. Th. D.

" Skriftl;tskott:

Sonden, P.

Ordf.: Strandell; A.; sekret.: Exped.-förest.: Wid~trö~, C. U.

Sekreterare: Montelius, K. J.

. Skolutskott: Ordf.: Bergman,A.E.; sekret.: Utskott för de olika afdelningarne af

Ahfeldt, Olemens. verksamheten:

[2153J Svenska bibelsällskapets komlte. . .Iniändsl," mi ssions"fd~iningen:

Ordf.: v. Essen, Fr., frih.; v. ordf.: Rappe, Wldstrom,. C. U., ordf.: Enksson, J.; Jan-

A. K, frih.; sekret.: Beskow, F. A.; skatt- zon, U.;. Lindberg, C. J.; L?-ndstrom, A. V.;

mäst. o. arkivarie: Qnennerstedt, G.; leda- Löwenhielm, G. S.; Montelius, re. J.; Westmöter:

Neijber, L. T.; Buren, A. O. G.; man, N. Th. D.

Bergman, A. E.; af Wirsen. C. D.; Lager- . ..t:tliinds](n. nrlsstousnfdelni ngen .

ström, G. O.; Håhl, J. F.; Wieselgren, P. S. Widström, C. U., ordf.; Gauffin, G.;. Ham-

[2155] S k k k

.. t I marsten, Fr.; Janzon, O.; Kolrnodi n , A.;

vens a yr ans missronss yre se, Mo t r s K J. R . A E f -ih . U l

Ordf.: Ek~an, J. A, e.rkebiskop; v. ~rdf.: G. ~~ O~' . ., appe, .. , Il'1 gg a,

Schlytern. F. H.; ledamöter: Kastman. C. W.; ..

'I'ottie H. W.' Wall C. J. A' Bergman.. . Sk rlf'tafde'lu lngen :

E .' D l :Er· 'b d ".. ' Löwenhielm, G. S., ordf.; Hammarsten, Fr.;

A. .. ane l, J., 0J1l u o. sekret .. Hog- Lindhagen, 'I'h.; Löfgren, A.; Löfven, J.; Roner,

C. V. G.; kassaforvalt.: Caroli, C. A. se b '0'

.. ,. n e1

J O' W . t dt C L

0 ' • ., elns e , . .

[2156J Svenska misstonssällskapet. }lissionsinstitntet å dohaune lund :

Ordf.: Kastman, ..C.; v...ordf.: Strandell,. A.; För utbildning af arbetare för den inre och

sekret. o. skattrnäst.: Lofgren, A.; ledamo~er: yttre missionen.

I~euwgre~, A.; Berglund .. F.: Lagerstrom, Föreståndare: Kolmodin. A., docent; lärare:

G. O.; Lmdrot?, L.; Tottre, C. D.; Hassel- Rang, E., pastor; Norman, L., magister.

berg, G. T.; Lonegren, E.

[

. [2163J Aktiebol. Evang. Fosterlands-

.2~57 J ..Sto.ckholms evan~~lisk-Iutherska stiftelsens förlagsexpedition (Mäster-Samlsalonsf'öreninq,

Ordf.: Swärd, G.; v. ordf.: l 42 ö P Ila sök d 9 ') O .df.:

Eriksson, J.; sekret: Tottie, G.; skatt- \W::J.~g:. '


[2171-2186] Föreningars och Sällskaps styrelser.

[2171] Kristliga föreningen af unga Fr. G.; och samtliga logeordförandena. 12

kvinnor. (Malmskilnadsg. 46,2 tr.) Heders- loger i Sverige, Norge och Danmark.

ordf.: Wadström, B., pastor; ordf.: Roos, Stockholmslogen. Ordf.: Knös, A.

Anna, fröken; v. ordf.: Netzel, Sigrid, Logen Orion (Stockholrn), Ordf.: Rossander.

fröken; sekret.: Storckenfeldt, Sigrid, fröken; J. F.

kassaförvalt.: Schröder, Maria, fröken; leda- [2178J Universella broderskapets svenska

möter:. Berna.~otte, Ebba, prinsessa; B.und- afdelning (Underafdel~ingar: Teosofiska

sen, Hilma, froken; Dahlström, Sofia, froken; samfundet och Internationella broderskaps-

Fries,. Bel},. fru; Fry.;x:ell. Math., fröken; ligan). President: Zander, G.;.. v. ordf.:

H~urlIll, TIll~? fru, f. Save; Ja;cobson, A.gll~s, Kellberg, F.; sekreterare; Nyström, .M. F.;

fröken; Nyström, M. L., fru: Pahlman, Sigrid, kassaförvaltare: Drougge, K.; bibliotek a-

fröken; Roos, Mathilda, fröken; 'I'amm, Anna, rie : Sonesson, Anna; ledamöter: Scholanfru,

f. af Wetterstedt. Suppleanter: von der Carin samt ordf. i de 17 logerna i

Schwerin, Anna, fröken; Faxe, Isabel, fru; Sto~kholm' Helsingborg. Göteborg, Kalmar,

Rinman, Elin, fru. Wenersbor:r Up sala Höganäs, Landskrona,

Husmoder: Bundsen, Hilma, fröken. Jönköping,b'Karlskr~na, Malmö, Hede.~ora,

.. " Borlänge Bollnäs, Falun, Säter, Trollhättan .

. [ 21 7 2 J .Forbundet mell~~ Sveriges krl.st- Hufvudq~arter och Exp. af tidskriften »Theoliga

föreningar af unge man. Ordf.: Prins sophia»: Majorsg. 9 B. Byråförest. Senes-

Oscar Bernadotte; v. ordf.: Schulthess, F.; A· f öken

k t F· K k f" lt F P son, nna, ro .

se re:: nes, .;. assa orva .: rom, .; Logen N:o 1, lsis (Stockholm), ordf.: Ceder-

IpedaLn~otdehr: AlmTqvIwst, Sv.; Ber g G ,H W ';Grahtadm , schiöld, H.; sekr.; Fåhrseus, O.; kassaförv.:

.; m .agen., .; agnsson, .; erns e , t Norsell, Alma, fröken.

C. L.; Winqvist, E. f d M" t

[2180J Positivistisk.a saomun et. as ..er-

[2173J Kristliga föreningen af unge män. Samuelsgatan 17. Föreståndare: Nyström,

(Birger Jarlsg. 35, A. t. 6800; rikstel.1595.) A., dr; förvaltningsråd: Billberg, C.; Vester-

Ordf.: Dahlin, J. E.; v. ordf.: Uggla, G.; lund, C.; Berggren, C.

Schulthess, F.: Welin, G.; sekret.: Fries, [2181J Sällskapet för nyttiga kunska-

K.; andre d:o Lindqvist, H.; bitr. d.o Berg- pers spridande. Ordf.:. Fors~e~l, H.:;v. ordf.:

ström, Edv.; kassaförvalt.: Kjellström, O.; Anderson, Alb.; skattmast.: Lilliesköld, E. F.;

ledamöter: Almqvist, Sv.; Ambrosius. G.; sekret.: Spilharnmar, J. R.

Berg, H.; Beskow, A. B.; From, P.; Tottie, [2183J Sällskapet för befrämjande af

Ch. D.: Löfven, J.; Melander, E.; Mon- upply~ning och sedlighet i Stockh~.lm. Ordf.:

Kte~i~K. Jt"dRo~nte~gw~'t~:;re~newtröm, Ahlqvist, C. J.; sekret.: Borgstro~, J. A.;

., erns e t, . ., le m, .. kassör: Pira, A. F.; ledamöter: Lindblom.

[2174J Kristliga föreningen af unge män Wilh.; Larsson, L. V.; Cederoth, John; Jansp~

Södermalm. (Hornsg. 108; a. t. 1751.) son, J. P.; Säfbom, C. F.; ~ydberg, O. -

Verkställande utskott: Ordf.: Wernstedt, .C. Sällskapet verkar i upplysnlUge~s .och .sed-

L.; v. ordf.: Jonsson, C. E.; sekret.: Win- lighetens intresse samt understödjer sjuka

qvist, Emil; ledamöter: Berg, G. O.; Fries, och nödstålda såväl inom som utom säll-

K.; Wester, A. W.; Lindblad, Lambert; skapet.

suppleant: ~runström, Karl. [2184J Stockholms Kristna sedlighets-

(Ny uppgift saknas.) förening. Exp. Badstug. 28 (söder). Öppen

[2175J Stockholms kristliga ynglingaföre- hvardagar 9-11 f. m.; allm. tel. 13148,

ning (Klara Norra Kyrkog. 13, 1 tr.; a. t. rikst. 6116. Ordf.: Hedberg, John, pastor.

11500; r. t. 5426). Hem för resande. Läse- Föreningens barnhem, Kårsta, Malmborga.

lokal öppen 10 f. m.-6 e. m. Styrelse: Rikstelefon i likhet med adressen.

Janssou, K. ~., ordf.; ~undin, W.. v: ordf.; [2185J Sällskapet Rätt och sanning i

~.stmar~, L. K, ,sekret., Larsson, Carl, kas- Stockholm. Ordf.: Carlsson, E. W.; v. ordf.:

SOl';Ericksson, ~. G.; 8ve~.~son, Carl; Svens- Harnmarlund, N. M.; sekret.: Juhlin, J. M.;

son, C. J.; Bohhn, C.; HOIJer, C. J. , kassör: Bratt, Alfr., ledamöter: Strömberg,

[2177J Teosofiska samfundets skandi- G.; Lagerson. .Aug.;..Krantz, G. A.; Westernaviska

sektion. (Centralbyrå, bibliotek o. berg, Ernst, VIce vard;. Molander, C. F.;

bokförlag: Engelbrektsg. 7, öppna sökned. Johanson, Alfr.; Wesshng, Edvard; Blom-

1-4). Generalsekreterare: Liljestrand, E.; v. gren, O. A. .

ordf.: Zander, E.; kassaförvalt.: Falk, Hulda.; [2186J Sällskapet Ebe~eser.~ Stockholm.

byråförest.: Hallström, C. W.; öfriga leda- Ordf.: Hedberg, John. VIce värd: Nordenmöter

af styrelsen: Ingeström, Fanny; Lund, ström, L. J., byggm .. Uplandsg. 43, 1 tro

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Föreningars och Sällskaps styrelser. '[2187 -2197]

[2187J Svenska federations-afdelningen. B. F.; Balck, V. G.; Bergman, C. G.; Bur-

Byrå: Blasieholmstorg 11, 3 tro Fred. kl. man, Axel; Hedborg, O. F., sjökapt.; Lund-

1-3. Ordf.: Tamm, H.; v. ordf.: Myhrman- berg, Carl; Mörner, Hampus; v.Segebaden,G.;

Lindgren, Anna, fru: sekreterare: Wester- Tjäder, Erik: Akerhielm, L., frih.

berg, O.; kassaförv.: Falk, A., fröken; leda- Ständig; ledamot betalar en gång för alla

möter: Tamrn, W.; Schulthess, F.; Olbers, 50 kr. Arsafgift 2 kr. Anmälan om in-

E.; Lindblom, W.; Jansson, K. A.; Petters- träde i sällskapet insändes under adress:

son/ L.; Almqvist, S./ fru; Hedin, A., fru; Svenska lifräddningssällskapet, Stockholm.

Billström, S., fru; Höjer, A., fru; Piltz: A., [2193J Allmänna försvarsföreninqen.

fru; . Westerberg~. F '/. fru; Fryx:ll, E., f~;~ken: Byrå: Kungsträdgårdsg. 12, 1 tr., öppen

L~.~Isson, J., ..froken, Lundberg, J., fröken; månd. o. torsd. 10-11 f. m. Sekret. träffas

HOJer, A., froken. månd. O. torsd. 3-4 e. m. Verkställande

[2188] Sällskapet för främjande af utskott: Åkerman, Rich., ordf.; Berg, Lars.

kyrklig själavård. Ordf.: Bergman, C. H.; v. ordf.; Molander, R" sekret.: Wancke, P.,

v. ordf.: Nilson, Sv.; sekret. o. kassaförval- kassaförvaltare; Alin, O.; Klintberg, H.;

tare : Alm, C.; öfriga ledamöter: Berglund, Rudbeck, Z., frih.; Lagercrantz, G.; Östberg,

Fr.; Håhl, J. F.; Rogberg, G.; Davidson, A.; G. F.; Hoffsten, E.; Sundström, B.

Clas~n, S~m.: vo~ Essen, ~r. J.;. ~olm~tröm, [2194J Svenska qvinnornas nationalför-

E.A., Lodm, F.A., ~undbeI~; H., Nystr.~m, J. bund har till ändamål att främja samarbete

[2189] Fosterlan~ska forbundets ofver- mellan föreningar, i hvilkas styrelser qvinner

styrelse, Centralbyra.: Fredsg. 13. Ordf.: I ingå. Det utgör den svenska afdeln. af det

Ostergren, Aug., presIdent;. v. ord.~.: Berg- år 1888 stiftade Luteinationeita qv'innflföl'-

m~n, C. G., .fil. dr, folkskolemspektor; skatt- bundet. hvilket håller internat. kongresser

mast.: Sundin, Gust., grosshandla~:e; sekret.: hvart 5:te år. I förbundet ha följ. föreningar

Bo~ell, F., hofr.-. e. o. not.; ledamöter: ~lm- ingått: Fredrika-Bremer-förbundet. F. V O.,

strom, Rob.; Bellinder, Aug., lektor; Björk- Handarbetets vänner. Svenska qvinnoförlun~,

J. A.; Carlso.!?, Oscar; de Laval. C. G.; bundet för fosterlandets försvar. Nya Idun,

Essen, Th.; Georg ii, ~xel; Granlund, A:; V. Qvinnoklubben, Stockholms qvinliga gynma-

Hallwyl, W., grefve; Kjellgren. Josua; Kling- stikförening, Svenska allmänna qvinnof'örs~or,

C. G. A.; Kunze) H.; .Lagerber~, Otto, eningen till djurens skydd, Stockholms Iäse-

Lithander, P. Em., Ljunglöf, Kn.; Månsson, salong,Sveriges qvinliga fredsförening, Göte-

Ivar; Norde nsson, Arfved: Persson, Lars; borgs flickskoleförening, Centralkomiten för

Posse, Kn., grefve : Re.~nhold: Aug.; von ~tockholms arbetsstugor för barn. _ Ordf.:

Rosen, C. G., grefve; Schröderheim , J.; Swart- Hierta- Retzius Anna fru' v. ordf.: Bonling,

Axel; Sylvander, C. O.; Toreliu~, G.; man, Kerstin, 'jllstiti~rådin~a; sekreterare:

Unger, ..E. M,; Westerdahl, A. R.; WIman, Whitlock. Ellen, fröken; protokollsför.: Ce-

E. A.; Ostberg, G. F. derschiöld Maria fröken' skattmästare: Lun-

Verkställande utskottet: Ordf.: Carlson, O., din. Huld~, frök~n. '

v. ordf.: Nordensson, Arfved; sekret.: Bo- . oo. oo

nell, F.; ledamöter: Bergman, C. G.; Es- [2195] Sve~ska qvinnoförenlnqen for

sen, Th.; Granlund, A.; Notblad, J. A.; To- fosterlandet~ .forsvar. Urdf.: v?n Plomgrep,

relius G. Lotten, f. Liljencrantz; skattmast.: Tegner,

[21'91] Svenska nationalföreningen. Än- Clara,J- '~horell; sekret.: Wästfelt! Aug~sta;

damål: att .. k h t .. k f t l d ledamöter: Upmark, Eva, f. Kindstrand;

... vac ~ oc o s ar a os er an s,[ Rappe, Anna, f. Sandahl ; Ehrenstam, Carok~nslan

~ch att soka pa d.en nuvara~de .sam: r . Tho ell Hild g rd f Bergendal.

hallsordnmgens grund vinna en lösning I me, r, e a , .

moderat riktning af vigtiga politiska och [2196] Svenska freds- och skiljedomssociala

frågor. föreningens centralstyrelses förvaltnings-

Verkställande utskott: Berg, Lars, V. ordf.; utskott. Ordf.: Nilsson, N., med. dr, öre-

Hernlund, H., skattmäst. O. sekret.; Alexan- bro; v. ordf. o. exped.-förest.: Sandstedt,

derson, Carl; Almgren, Fredrik; Nordström, Knut; sekret.: Gullers, Emil; kassaförvalt.:

Teodor; Ramstedt, Viktor; Törngren, L. M.; Larsson, Emil; femte ledamot: Wretman,

Östberg, G. F. G. R.

f2192J Svenska Iifräddningssällskapet. [2197] Stockholms lokalafdelning af

Styrelse: Hedersordförande: H. K. H. Kron- Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

p r in sen; ordf.: Isberg, P. G. W.; v. ordf.; Funktionärer ej valda; styrelsen utgöres af:

Lagerberg, O.; l:e sekret.: Smith, Emil, 2:e Sandstedt, K.; Millqvist, W.; Östergrep, C.

sekr~t.: Djurberg, Vilh.; l:e s~~ttmäst.: Fre- R.; Månsson, P. A.; Björklund, Gust.; Akerstadms,

E., kapten; 2:e skattmast.: Burman, I berg, A. F.; Larsson, E. .

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.


[2198-2214J Föreningars och Sällskaps styrelser.

[2198J Sveriges Kvinnligafredsförening. Storkholms distriktloge. Kurator: Peterson,

Ordf.: Broomö, K, fru; sekret.: Lindhagen, Emil, agent, Högbergsg. 35, a. t. Maria 477;

A., fröken; Petterson, F., fru; Frtenckel, S., sekret.: Strömberg, Ernst W., Teknologg. 11.

fru; kassaförv.: Bergstrand, A., fröken; le- [2209J Sveriges blåbandsförening. Verkdatnöter

v. Bahr, J., fröken; Jakobson, A., ställande utskott: Ordf.: Hermelin. J., baron;

fröken. sekret. o. kassör: Byström, J.; ledamöter:

[2199J Fredrika-Bremer-förbundet Ollen, P.; Hammarström, C. J.; Eurenius,

(Drottningg.54) har till syfte att främja den J. H.; Larsson, A. 1;'.; Hultgren, J. G.: Sellsvenska

qvinnans intressen. Ordf.: Hilde- den, H.; Blom, C.~Widebeck. A~gusta: Malmbrand,

H.: v. ordf.: Montelius, A., fru, f. berg, J.; W~stlmg, K. A.; Lofgren, Claes;

Reuterskiöld; sekret.: Ulrich,S.,fröken;kassa- Roth, J.; KVist, J.

förva lt. : Wahrolin, C., fröken: ledamöter: [2210J Independent order of good temp-

Dahlgren, L., fröken: Engström, L., fröken; lars. Sveriges storloge. Verkställande rå-

Gylden, 'I'h., fru, f. von Knebel; Hjelmerus, det: Ordens teraplar (chef): Styrlander, W.,

G.!. fröken; Höj~r, A., fru, f. J~hnson; Printz- polisu~psyningsma~, Sollefteå;. r~dgif:~.r.e

sköld, O.: Rosen, P. G.; Whitlock, S., fru, (l:e vice chef): Eklund, Oskar, redaktör,

f. Porsgren. Stockholm; v. tornpl ar (2:e vice chef): Berg-

[ 2200J F drik B f" b d t man, Johan, lektor, Stockholm sekret.:

.. .~e r.1 a- remer.- or un e s Gylfe, Oskar, jernvägstjensteman, Ostersund.

draQ~reformfore~mg (D~o~tmngg ..?4,.~ tr.). skattmäst.: Aulin, Adolf, disponent. Eskils-

Ordf.. Schola~deI, C., fru: ledamöter: Ap- tuna; kaplan: Staaff. O.A., kyrkoherde,Offerderson.

H., froken; Berg, M. L., fru; Bohn, dal; marskalk: Gran ström, A. J., folkskole-

M., fru; li'roonkel, ..L., fr~; Gyllander, ~., lärare Skönvik: intendent för ungdomsaffru;

. G.ylde~, E., ff~ken: Lmde blad, J., frö- deln.:' Ahlen, J ~han, folkskolelär., Grängesken,

Linder, :., .m. .... berg; valintendent: Stärner, AVred, redaktör.

,[2203J Forenmgen .~or sommerskor, Köping. Ordens expedition: Ostersund. Orstiftad

af fru ~1...~yst!om 1880, omfattar denstidningens red. o. exped. samt förlagsqvmnor,

.so~ fors~rJa sig me.~ ~andarbet~, exped.: Jakobsbergsg. 39 1 .

och har till anda:nal att bef:'amJa deras val [2211J Stockholms distriktloge af goodtempoch

skaffa de~ hjelp l~!1dersjukdom. Ordf.: larorden. Exped.: Jakobsbergag. 39 1 . Ordf.:

Fr:r.xell, Mathlida, fröken: v. ordf.: In.!i'e- Dahlberg. G. E., verkmäst., Surbrunnsg. 27":

ström, Fanny, f. La~ren;. sekret.: ~yst~'om, sekret: Höglander. John. förman vid K. te-

M. ~:' teloegraf~{Ommlssane; skattmasta!.mna legrafv., i:):t Paulsg. 35 A, 3 tr. Ö. g.;

o. forestandarmna: Kylen, Anna, froken; kassör: Blixth, Frans, materialförvaltare,

ledam?ter: Tamm, A~~a,.f. af Wetterstedt; Vestmannagatan 18; intendent för verksam-

Nyström, Gerda, f. SJOqVISt;Wre~?1an, Eva, hete n bland de unga: Bergman, Gust.,bokh.,

f. Natt och Dag; Huldt, Ellen, frok~n; Ohl- Drottningg. 81 B; valintendent. Pettersson,

d~?, S., f.. Petterss~n; S.yensson! Eh~~beth, J. V., skräddare, Maria Qvarng. 12 A.

f~?ken: Thlele, .~ydla, fro.~en; .Plhlstr?m. L., [2213J National-Goodtemplarorden (Infr

oken, .Up'pstrom, L, froken: Lundm, V., ternationai order of Goodtemplars) : Soeriqes

med. dr, Glb_son,. O., med. dr... Nationallo,qe. Verkställande rådet: National-

[2204J Foremngen Hemmet ..ror arbe- templar (chef): Svanfeldt, C. J., fabrikör,

ters kor. q~ungshollllsg ..26 o. Asogatan 79.) Söderköping: rådgifvare (l:e V. chef): Blom-

Styrel~e: Wicander, A., f~u, ordf.; Meyerson, qvist, J. E., mål., Stockholm; v. National-

G.! froken, ~ekr.; Vale~tm, H., f.:u: Schuld- templar (2:e v. chef): Andresen, M., bokheis,

O., .froken; L.aunn, ..E., froken; supp- bind., Orebro;sekr.: Ståhlgren, E., red., Göle.~nter:

Hirsch, O., mgernor; Blomstedt, Ida, teborg; skattmäst.: Carlsson, B. G., landsfroken.

tingsman, Bäck, Ljungby; intendent f.

[2207J Svenska nykterhetssällskapet. ungdomstemplen: Klinge, M. F., verkmäst.,

Ordf.: Wieselgren, P. S.; v. ordf.: Rappe, Göteborg; förro'[Nationaltemplar : Lahger, C.

A. E., frih.; sekret.: Sandell, N. J., folkskolelär., Mölndal. Ordenstidningen

[2208J Nykterhets-Orden Verdandi (N. O. Natio~alkurirens red. o. exped. Ståhlgren,

V.) Sveriges Riksloge. Kurator: Forsell, E., Goteborg.

Albert, skomakare: valintendent. Svensson, [2214J Stoc~llOlms Nationella distriktloge.

John, förman (Göteborg); ungdomsinten- Expedition: TJärhofsg. 12, kl. 8-9 f. m.,

de nt: Hedenstrand. Carl, skomakare (Söder- !!;. t. 13327. Ordf.: 6hlin, Knut; v. ordf.:

bärke); sekreterare: Elmgren, Gustaf, red. Akerblom, E. H.; sekr.: Nyström, Karl,

Exped.Vestmannag.32, r. t. 2973; skatt- skattmäst.: Häggström. J. A.; Andersson, P.

mästare: Bohm, J., handlande. .W.; ordenschefens dep.: Pettersson, Anders.

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Föreningars och Sällskaps styrelser. [2216-2235}

[2216] Nykterhetsarmen. Chef: Nyström, Sundin, E. C., fröken; Myrberg, A. M.,

Carl Joh.: kassör: Andersson, 0., Handtver- fil. dr; Dalströrn, J., skollärare; Klcfbeck,

kareg. 32 1 , ing. N:o 3. E., pastor; Axelsson, C., major; Hökerberg,

Armen verkar för absolut nykterhet med Lars, bokförläggare; Dahlström, Hj., profesöppna

möten utan inblandning af religiösa sor; sekret. och skattmäst.: Isberg, Peder,

eller sociala spörsmål. Post- och telegraf- protokollssekreterare.

adr.: Nykterhetsarmen, Handtverkareg. 32, [2225] Nordiska djurskyddsföreningen

Stockholm; r. t. 5407. i Upsala och i Stockholm (Djurskyddsför-

[2217] Svenska reformgillet. (Förening eningen i Stockholm). Byrå: Djurskyddets

mot alkohol och tobak samt för naturenligt exp. Flemingg. 20 B; a. t. 4307). Ordf.:

lefnadssätt i allmänhet.) Läffler, L. Fr., Åkerström, H.; v. ordf.: Klingberg, C. A.;

ordf.; Dahlström, ~.; v. ordf.: Svärdström. skattmäst.. Carlsson, J. A; sekret.: Floren,

V., bibliotekarie; Akerberg, A. F., sekret.; A. G.; öfriga ledamöter: Wenster, C. J.;

Svärdströrn, M., skattmästare. Andehn, E.: Hildebrand, H.; Knös, R.; Mo-

[2218J Förbundet Sveriges Framtid lin. C. A.; Sö?erstedtJ.l~ .. pastor. FörStock-

(Stockholmsafdelningen) (Förbundet vill holmsafdelmngen särskildt: ordf., v. ordf.,

väcka håg för ett sundt' lefnadssätt och ett sk~ttm., se~ret. och de personer dessa finna

förädlande umgängeslif samt motarbeta det skal med sig adJ.un~era. o

otyglade njutningsbegäret.) ..[2~26J Sylviaförbundet, fagelskydds-

Inspektor: Almquist, S.. rektor. forenmg, adr, Fru Elna Tenow, Stockh. S.

Funktionärer: Ordf.: Bang,O.; sekr.: Benekert, [2227] Nordiska samfundet till bekäm-

N.; kassaförv.: Velander. S.; värd: Lind- pande af det vetenskapliga djurplågeriet.

blom, K.; v. sekr.: af Geijerstam. T. Ordf.: Tenow, Chr. L., statskommissarie och

[2220] DeSvenska djurskyddsföreningar- byråchef i kongl: statskontoret; v, ..o~df.

. t If" b d °.df.: B d C C· Blornqvist ; kassaforvaltare: Holm, H.; öfrigs,

~as cen ra or ~n. r:. on e, . :~on, styrelseledamöter: von Rosen. Georg, grefve;

öfverstekammarjnnkam, frih.: v. ordf.: Björn- R d hiöld A h ff "k U G A

ti R f d l' k t u ense 10 , ., o ro en; nman, . .;

s jerna, oger, . . genera major; se re .: R 'Il A' BJ'" 'kl d M fru' N st dt R

Hökerberg Lars bokförläggare, skattmäst.: os\\ a , ., or un, ., , or e , .

Gustafsson: K. G., ingeniör; Lewenhaupt, Sekreterare; Peyron, Carl.

Carl, grefve, å Aske; Nystedt, Sven P., stadsveterinär;

Ruuth, Anna, grefvinna, f. Ze- Sociala, politiska och kommunala

thelius , Signeul, Hulda, enkefru, f. Wester- sträfvanden.

ling; v. Platen, L., frih., f. d. registrator; [2231] Öfverstyrelsen för Sveriges

Wavrinsky, Edv., direktör.

rösträttsföreningar. Verkställande utskott:

[2221] Svenska allmänna djurskydds- Ordf.: Bergström, David, fil. dr (kl. 5-6).

föreningen. Ordf.: Bonde, C. C:son, frih.; a. t. 4807; Österberg, Gustaf, faktor; kassav.

ordf. och sekret.: von Platen, L., frih., förvalt.: Staaff, Karl, v. häradsh., a. t. 755.

Stureg. 32.; skattmäst.: Gustafsson, K. G.,

Sibylleg. 4: ledamöter: Björnstjerna, M., [2235] liberala valmansföreningen.

fröken.; Rosenius, P. J.; Adde, P. A.; Blom- Centralstyrelse:

quist, A.; Ericson, A. G.; Mörner. K. A. G., utgöres af de fyra ledamöter från hvarje

grefve; N ystedt, S. P., bitr. stadsveterinär. krets styrelse, hvilkas namn här nedan kur-

[2222] Djurvännernas nya förening. siverats, Ordförande: Eklund, Oska", Re-

Ordf.: von Rosen, G., grefve; v. ordf.: geringsg. 89; vice ordförande: '1'hy.~elill.~,

Ljungberg. C. E.; ledamöter: Varenius, J., .l!:rili; sekreterare: Nyst,'öm. Karl; kassör:

fru; Rudenschöld, A. M., fröken; Sundin, Olsson, Jolm (Ad. Fredr. Kyrkog. 15).

E. C., fröken; Abelin, C., generalska; Ftting- Verkställande ntskott:

hoff, L., enkefru; Rudbeck, E. W. C., Eklund, O.; Nyström, Karl; Olsson, John.

friherrinna; Myrberg, A. M.; Cederschiöld, Kretsstyrelser.

P. H. R.; Gylling, G., med. d:r; Dahlström, Första valkretsen (Nikolai-Katarina):

K. A. Hj.: sekret. och skattmäst.: Ljung- Nyst'l'öln, N. P. (ordf.); Varenius, C. L.

berg, A. K, Norra Smedjeg. 30 o. 32. (v. ordf.); Stenber,q, O.. (sekret.); Löfgren A.,

[2223] Svenska allmänna kvinnoföre- (kassör); Algren, J. F.; Almström, K. G.;

ningen till djurens skydd. Ordf.: Varenius, Anderson, August; Anderson, Claes; Anderson,

J., fru., v. ordf.: Engelhardt, M. A., fru; G. V.; Anjou., C. A; v. Baumgarten, A.;

ledamöter: Lagercrantz, H., amiral inna; Eriksson, L. P.; Glaumann, H. A. W.; H.all-

Ruuth, A., grefvinna; Sign cul, H., fru: Dahl- blom, A. G.; Larsson, A.; Larsson, J.; Lll~dström,

A., professorska; Lindhe, S., fru;, qvist, E.; Löfström, G.; Olson, H}; Schedvin,

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.


[2235-2259] Föreningars och Sällskaps styrelser.

K. W.; Sjöstedt, S.; Svenson, A.; Söderholm, L. P.; Klint, F. G.; Norblad, J. A.; Widforss,

.J. A.; Wahlquist, E.; Wallbom. A. W. M.; Östrand, Herm.; Enell, H. G. O.

Andra valkretsen (Klara-Jakob-Johan- [2244] Adolf Fredriks kommunalförnes):

Eklund, O. (ordf.); Sandstedt, K. (v. ening (stiftad 1898). Blanck, Otto, ordf.;

-ordf.): Horqstriim.; .J. A., (sekret.); Enbergh, Hammarlund,Emil, v. ordf.; Lundbergh, G. H.,

E. (kassör); Ahlquist, ;A-lfr.;Andersson, A.; sekr.; Lagerquist, G. R., ]i:assaförvaltare;

Ande~~son, A. A.; Bendixson, A.; Blom, C. J.; Leche, V.; Nilsson, C. och Ohnell, Richard.

Byström, J.; Cederborg, O. H.; Cedergren, [224] M . k If~' O df

Th.; Graaf, J. E.; Lagerberg, D.; Lindegren, 5 arla. ommuna orenln.~, r .:

~T. F.; Lindell, P.; Lundin, A.; Malmsten, Red~.z. J. ~.; Ericsson. G.; Hellström, G. E.,

K.; Millqvist, V.; Ohlsson, Johan, Ollen, P.; ka.ssor; ~artensson, .L. A., sekr.; Lundber~~

Uddenberg.

E.; Wahlström, E. J.; Wallis, C.; P., Andersson, A. N., Folkeson, Gust .. Revi

Wassberg, A.; Westin, A. A. sorer: Anderson-Edenberg, A.; Almqvist, J.

Tredje valkretsen (Adolf Fredrik-Ö.

Kungsh.): Olsson, John (ordf.); AIMII, G. A. V t k I' lltterä ft k"

{v. ordf.); Nyström Karl, (sekret.), Ben- e ens ap iqa, I erara sy en, s on

d.ucson; Ivar (kassör); Adolfsson. G. E.; konst, musik, sång.

Björkdahl, J. A.; Blomqvist, J. E.; Odin, S. J.;

Eriksson, A.; Grevenius, A.; Ilagander. A. J225~] Historiska föreningen. (Adr,

O.; Holmqvist, G. H.; Theren, Aug.; J an- RI.ksarkrvet.) Ordf.: Od!.ll1er,C. T.; .sekret.:

zon, Alb.; Johansson, Alex.; Lindberg, J.; HIlde~rand, E.; skattmast.: Westrm, Th.;

Lindqvist, C. J.; Nilsson, Claes: Olander, ledamot~r: Annerstedt, C.; Björlin, G.,

N. G.; Olsson, N. M.; Palmblad, V.; Staf, Malmstrorn.• C. G.; M~ntan, E. W.; Styffe,

O. L.; Stockman, G.; Vallentin, H.; Wavrin- C. G.; Weibull, M.; Wrangel, H.

-sky,.E. ". . [2253] Svenska fornskriftsällskapet.

Fjerde valkretsen (Osterrnalrn med DJur- Ordf: Hildebrand H. O.' sekret. och skattgården):

Ge,~:.qii, A. (ordf.);. Thyselius, E. mäst:: Wieselgre~, H. 6.; ledamöter: Sö-

(v., .ordf.); jfurstenb~rg, O. (tje nstf sekret.); dervall, R. F.; Geete, R.

EdlIng, Th., (kassor); Anderbera, J. O.; . ...

Bengtsson, R.; Berg, Fr.; Bergström, D.; Bo- [2254] Svenska fornmll~nesforenlOgen.

vin, K G.; Eden, K. E.; Hammarlund. N. Ordf.: Vakant i v. ordf: SI~enbladh,. K.,

M.; Keyser, Sixten; Lindahl, M,; Lundin, P. sekret.: Montelius, ..O.; kassaförvalt.: Siden-

A.; Osenius, K. A.; Petterson, J. E.; Ra- bladh, K.; ledamoter: Bergström, O. W;;

'phael, A.; von Scheele, G. S. H.;Settervall, Ekhoff, E.; Lilljekvist, F:; Lindegren, AgI;

Chr., Wikland, E. Nordström, S. E T.; Salll1, B.

Femte valkretsen (Maria-V. Kungsh.). [2256] Svenska sällskapet för antropo-

Broström, K. O. (ordf.); Eriltsson. Edv. (v, logi och geografi. (Postadr.: Döbelusg.

-ordf.); Mårtensson, L. A. (sekret.); Larsson; 13I1l.) Ordf.: Palander, L.; v. ordf.: Dahl-

A. (kassör); Ahlström, Aug.; Blomberg, H.; gren E. W.; sekret.: Andersson, G.; redaktör:

Dahlström, O.; Folkesson, G.; Fredberg, O.: sekr~teraren; skattmäst.: Sidenbladh, K.; öf-

Gillström, R.; Göransson, Th.; Hagman, J. rio-e styrelseledamöter: De Geer, G., frih,

W., Hellgren, P. W.; Hellström, C. G.; Hög- Hildebrand H.; J ädsrin, E.; Lowisin, C.;

Iander, John; Johansson, Levin; Karlström, Montelius' O.' Nathorst, A. G.; Norden-

C. J.; Lennholm, F. G.; Lidman. C.: Lind- skiöld A.' E. frih.' Ret~ius, G.; Rosen, P.

bla.~, L.; Ljung, S.; Malmqvist, C. F.; Ny- G.; Sj'ögren, A.; Stolpe, Hj.

ström, S. F.; Pe~tersson, G.. [2257] Nationalekonomiska föreningen.

[2~37] SOClaldemokratls~a arbetare- Ordf.: Langenskiöld, K., frih.; v. ordf.:

par-tiet. Verkst. utskott: (Malaregatan 7, Hammarström, A.; sekret.: HeJlner, J.; le-

:2 tr.) Korresponderande sekret. o. kassör: damöter afredaktionskomiten: Akerman, R.;

Ziesnitz, K. M.; ledamöter: Branting, Hj.; Hamilton H. grefve: Hammarskjöld, Hj.:

Vickman, C. G. T:! Andreasson. J.oh.; Lind- Wal1enbe~g, M. '

berg, Ch.; Dahlström, Kata; Tholm, C. E. [2258J Stockholms naturvetenskapliga

[2239] Typografiska agitationsklubben. Förening. Ordf.: Wiborg~, J.; v. ordf.:

(Iduns tryckeri) Ordf.: Lindberg, E.; sekr.: Nordström, S.; sekret.: Landm,John; skattm.:

Berlin, K. A.; kassör: Nordström, C. Gust. Hofgren, Gottfried.

[2243] FöreningenÖfreNorrmalm. Ordf.: . [2259] Botaniska sällskapet .. Ordf.:

Wester mark, G. E.; v. ordf.: Westling, Carl; Wittrock, V. B.; v. ordf.: Lagerhenn, G.,

kassör: Widforss: Mauritz; sekret.: Bohman, sekret.: Andersson, G.; biträdande sekret.

J. A.; ledamöter: Sundin, Gustaf;·Johanson. o. skattmäst. Aulin, F. R.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


". .•...

Föreningars och Sällskaps styrelser. [2261-2290],

[22611Ento~ologiska föreningen iStock· E. G.; verkst. direkt.: Santesson, P. H.; Öf~

holm. Ordf.: Atuivillius, Chr.; sekre t.: Try- rige ledamöter: Forssell, H. L.; Törnebladh,

bom, Filip; ledamöter: Lampa, Sven, tid- H. K.; Sohlman, R.; sekret.: v. Ottor, C. F.,

skriftens redaktör; Meves, J., skattmäst.; frih.; kamrerare: Löfgren, B. G.; bokförare:

Rolmerz, G. J ohansson, S.; utrikeskorrespondent och

Brer' och försändelser böra sändas till ord- kassör: Åhlström. Sofie. Kom.iteer: Vetenföranden.

adr, Vetenskapsahdemien. skapsakademiens FysiskaNobelkomite: OlM.:

[2262J Svensk förening för internatio- Ha~selberg, K. J?; öfrige ledamöter: Angnell

sjörätt. Ordf.: Gunther, E. A.; v. ordf.: ström, K. J.; HIld~brandsson, H. H.; Tha-

Leman, Ph.; kassaförv.: Georgii. A.; leda· len, .T. R.; A!rhemus, S. A. .v~tenskapsakamöter:

Appelberg, A.; Broström, D.; Martin, denlIens. kemiska ~obelkollllte: ordf. Cle!e,

E.; Rödbom, G.; sekret.: Ericsson, A. E. M. P. T.; ofnge ledamoter: Kla.son. J. P.; wa.

. '" . _~.~c man, O.; Pettersson, S. O.; Söderbaum, H. G.

[2263] Geologiska forenmgen I S~ock· Sekreterare, för båda komitsema. Palmeer,

holm. Ordf.: Hamberg, A.; sekret.: S.~ed· K. V. Karolinska mediko-kirurgiska Instimark,

~:; skattmast.: Holm, ~; ledamöter: tutets Nobelkornitå: ordf.: Mörner. K. A.

Svenomus, F.; De Geer, G., fnh. H.; öfrige ledamöter: Henschen, S. E. (v.

[2265] Kemistsamfundet. Ordf.: Nor- ordf.) Almqvist, E. P. Svenska akademiens

blad, A.; v. ordf.: Carlson, U.; sekret.: Ek- Nobelkornits ordf.! af Wirsen. C. D.; öfrige

strand, Å., fil. dr; ledamöter: Petterson, U.; ledamöter: 'I'egner, E. H. W.; Snoilsky, C.

Peterson, K. E. J. G., grefve; Odhner, C. T.; Nyblom, C. R.

[2267] Numismatiska föreningen. Ordf.: Sekret.: Dahlgren, E. W.

~?-oilsky, Carl; sekret.: Levin, Ast~ey,; ka~sa- [2277J Lorenska stiftelsens styrelse.

förvalt.: Hycke.rt, Bror; ledamoter: Wed- Ordf.; Key, Axel; sekret.: Leffler, Johan,

berg, J. O.: Hjelm, C. Mittag-Leffler, G.; Montån. C. O.; Hamilton,

[2269J Svenska autografsällskapet (Adr.: H. E. G., grefve.

Ri~sarkivet). Ordf.: Bond~, C. C:son, frih.; ,2279J Föreningen för Stockholms läse-

~lInck~wstrom, R. ~:' frih.: Odhner, C. ~., safong. Ordf.: Andersson, C. Th., fru; sekr.

riksarkivarie , skattmast.: Rudbeck, J., frih. Fryxell, Eva, fröken; ledamöter: Ramström,

sekret.: Wrangel, F. U.,' grefve, Louise fru' Beijer p. Cederskiöld Maria

[2273J Stockholms läraresällskap. Ordf.: fröken: Li~dgren,' Hellen; TigerschiöId, H:

Schwartz, E. (äfven ordf. in0ll! sällskapet); [2281J Militärlitteraturföreningen. (Bir. I

Bergstedt, H.; Berggren,. J.; Lmdhagen, A.; ger Jarls torg 10.) Verkställande utskottet:

. Westbom, E.; sekret.: Eliteson, E. Rappe, A. E., frih.; von der Lancken, E. F.;

Stockholms lärareslillskaps ...bj'ggnadskomite: Geijer, S. G. kassaförvalt.. Fries, P. C.

~ernlund, C. H., ordf.; BJor~man, P. A.; [2283J Rättstavningssällskapets Stcck-'

l! alk, C.; .Pettersson, J. M.; Bhd?erg, A. H. holmskrets. Ordf'.: vakant; sekrct.: Brate,

.P"d.8gog1ska bihliote.~et. ..Regerml'fsg. 79. E.' kassaförvalt : Vessberg G. V.

TIllhor Stockholms läraresållskap. Oppnades ' ' .. ' .

1885. Innehåller f. n. omkring 16,5UO band. [22 ~4J Samf~ndet. for nordisk språk-

Afsedt för lärare och lärarinnor vid alla forskning. Ordf.: Linder, N.; v. ordf.

slags uppfostring-sskolor (folkskolor, allm. Schwartz, E.; sekret.: Brate, E.

läroverk, flickskolor, m. m.) samt andra för [2286] Nyfilologiska .sällskapet i Stockuppfostran

och undervisning intresserade holm. Ordf.: Munthe, A. W:son; sekret.:

personer. StY"etse: Schwartz, E., ordf.; Berg, Nordfelt, A.

Fr., v. ordf.; Lagerstedt, N. G. W .. förest. (Ny uppgift saknas.)

o. skattm.; Widegre~, Matilda, s~kr.; ~ind- [2289J Sveriges allmänna konstförening.

hagen, ~. -. B:blwte~ane.: LovenhI.elm, (Vestra 'rrädgårdsg. 10, 1 tr.) Ordf.: von

Laura; bitr. bibliotekarie Hjorth, Mana. Rosen, G.; v. ordf.: Norbin, C. F.; leda-

[2275J Stiftelsen Lars Hiertas minne. möter: Mö.ller, C.; Cederström. G" frih.;

Ordf.: Curman, Carl; v. ordf.: Arrhenius, S.; Wrangel, F. U., grefve , 'I'horell, R.; Larsen,

sekret.: Retzius, G.; skattmäst.: Lindstedt, Carl. Tfenstemän: intendent: Hafström, Gil-

A. V.; ledamöter: Lind af Hageby, Ebba, f. Iis, sekret.: Isberg', P.; kassaförvalt.: Nor.

Hierta, fru; Retzius, Anna, f. Hierta, fru; bin, Fritz. (Styrelse efter valet i februari,

Retzius, G.; Curman, C.; Lindstedt, A. V.; se Aprilsupplementet.)

Arrhenius, S:. Ansökningar böra inlemnas [2290J Föreningen för grafisk konst.

tifl sekret. före 1 mars och l nov. (Adress Nationalmuseum.) Ordf.: Börtzell,

[2276J Nobelstiftelsen. (Lokal: Norr- A.; v. ordf.: Sonden, M.; öfrige ledam.: Norlandsgatan

26). Styrelse. Ordf.: Boström, stedt, R.; Berggren J.; Kruse, J.; supplean-

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.

Adresskalendern 1901.

70


[2290-2313] Föreningars och Sällskaps styrelser.

ter: Folcker, E.; Palm, C. D.; kassaförval- och qvartettsång. Inskrifning vid öfnintare:

Malmberg, E. Kartaplan 3 A. garn e hvarje tisdag- kl. 9- 1 /2 11 e. m.

[~291] Konstnär~förbundet. Ordf.: Nord- r2303] Qvartettsångareförbund~t. (Stifstrom,

K.; v. ordf.: Jansson, E.;sekret.: tadt 1883 af Aug. Edgren.) (Sånglokal:

Bergh, R.; v. sekret.: Thegerström, R.; skatt- Hamngatan 18.) Hedersledamot: Henneberg.

mäst.: Kreuger, Nils; v. skattmäst.: Erics- Rich. Sånganförare: Ullstedt, John. Ordf.:

son, Chr. Herlin.Claes, sekret.: Hultberg. Gust.: kassör:

[2293] Konstnärsklubben. (Koustnärs- Sundin, Hugo: öfrige ledarn.: Telenius, Frith.;

huset, Smålandsg. 7.) Ordf.: Larson, Carl; ~ack~an.~ Lud~.; Dahlberg. Otto. - Anmälan

v. ordf.: Haglund, Rob.; sekret.: Johansson, till inträde ~or sangare och passiva sker

Aron; skattmäst.: Swanbeck, E., dr; klubb- genom ledamoter.

mäst.; Sörl~ng, O.; ledamöter: Åkerlund, J.; . [2305] Sällskapet för svenska qvartett-

Andren. Viet. sångens befrämjande. (Stiftadt 1884.) Ordf.:

[2294J Svenska konstnärernas förening. B~nJn,Axel; v. .ordf.: Myrberg. A. M.; skatt-

Ordf.: Malmström, A.' v. ordf.: Cederström mast.: Lundqvist, G. A:son; sekret.: May,

G., frih.; sekret.; KaIlstenius, G.; skattmäst.: John (träffas å Försäkr.-akt.-bol. Fylgia,

Peterson, L.; v. värd: Haglund, 'R.; leda. Jakobs torg 3); ledamöter:EllsenA.;Schram,

möter: Lindman, Axel; v. Rosen, G., grefve; Fred:.; Kull, Anton. ..

Saloman, G.; Möller, Carl; suppleanter: Prisdomare 1899: Hallström, Ivar; Ny-

Schultzberg, A; Tiren, J.; Wallen, G. T.; blom, C.' R., Kull, A. o

Wickman, G. [2306J Bellmanskören. Dirigent: Aker-

[2296J Mazerska qvartettsällskapet berg, Erik (a. t. 15361); ordf.: Sachse, E.

(Konstnärshuset, Smålandsg. 7), stiftadt af (a. t. ';asa 531); v. ordf.: Johan~on, q.; sekret.:

grosshandl. Johan Mazer genom testamente C.arl.den, q. A. (a. t. 3); kassor:.J on.son~P.;

till K. Musikaliska akademien trädde i bibliotekarie: Sundberg, L. Ordinarie sangverksamhet

d. 13 januari 1849. 'Direktion: ö!n. tisdagar. Lokal: Grand Restaur. Na-

Blom, C. E.; Book, F.; Davidson. M.; Holm- tional.

berg, Conr.: Walin, C. [2307J Tyska Sit Gertrud-församlingens

[2297J Musikaliska konstföreningen. (Ex- förening för kyrkosångens höjande. Ordf -.:

ped.: Klara V. Kyrkog. 9.) Ordf.: Svedbom, St.~rzel, G., dr; vice ordf.: Bscker, C:; leda-

V.; sekret.: Boheman, M.: skattrnäst.: Hirsch, mater: Lohoff, 8.:: Buxbaum, H.; Zimmer-

Otto; styrelseledamot: Bolunder. O. man, M., kassaforv.; Buxbaum, M., fru;

[2298J Musikföreningen. (Stiftad 1881.) Meves, :a., fru; Ster~el, O., fru; Becker, E.,

Ordf.: Svedbom, V.; dirigent: Neruda, F.: fru, Reinhold, ~., fru. . ..

sekret.: Söderbaum, C.: kassaförvalt. och I [2309J English SOCiety. Ordf.: Georgn,

. bibliotekarie, Hennig, H.; ledamöter: An- ~xel; v.. ordf.: Sey~er, M. A.: sekret. '0. ~ibderson,

H., fru; Klemming, G., fru; Bolin, lIotekar~.e: Long, ~d~., L. C. ~:; skattmast.:

M., fru; Kull, M., fröken; Bejbom, A.; Muel- Sundstrom, Aug.; ofnga ledamoter: Adamsler,

E. W. . Ray, E.; Du Rietz, Hugo; Grill, B.; Gustafr2299J

Filharmoniska sällskapet. (Stif S~)ll,B.; Höglund, ,Carl; ~ohloff, C. O.; Seltadt

1885.) Ordf.: Buren, A.; v. ordf.: Ljung- Iing, Maud, fru; Thunström, fru.

berg, Karl; dirigent: Akerberg, Erik; kassaförvalt.

: Wessblad, Dana, fröken: sekret.:

Winge, J.; intendent: Jonsson, Erik N.; Tillgodoseende af kapital, handel,

ledamot: d'Ailly, K, fru; suppleanter: Wal- industri, m. fl. intressen.

ler, P. A.; Santesson, Alma, fru. [2311J Riddarhusdirektionen. Ordf.

[2300J Teater- o. Musik-Klubben. Ordf.: von Essen, Fr., frih., excellens; ledamöter:

Ulmgren, Wilh., Kun.gstensg. 35; sekret.: von Rosen, G. P. A., grefve; Hamilton, M.

Zacco, Gustaf; .skattmast.: Beckman, Benno; W., grefve; Cederström, Cl. R., frih.; Mareks

teaterchef: Klingvall. Holger: musikchef von Wurtemberg, U. A. R.. L, frih.: von

Roman, Gustaf; dir.; klubbrnäst.: Berg, Erik. Krusenstjerna, J. E.: Printzsköld, O. H. R.;

[2301J Stockholms allmänna sänqföre- Tjenstmnän: riddarhussekreterare och omning.

(Stiftad den 5 mars 1862.) Heders- budsman : Stuart, J. M.; riddarhuskamereordf.:

Nyqvist, J. A.; ordf.: Korsgren. R. J. rare: Fleetwood, R. A. S., frih.; riddarhusv.

ordf.: Melin, F.; skaitmäst.: Appelgren, kanslist: von Hartmansdorff, A. E. Ch.; ama-

E. F.;sekret.: Möller,Kal'l. Sånglärare: Berens, nuenser : Croneborg, O. U.; Skogman, K.

Herm., direktör. Sånglokal: Skär!;'årdsgat. 6. [2313J Hammarskiöld-Risellschöldska

Undervisning meddelas i tonträffning, kÖT- stipendii-fonden. Ordf.: Malmgren, A.. E.;

Brand- och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.


Föreningars och Sällskaps styrelser. [2313-2329J

.Iedamöter: Söderbaum, C.; Berg, N. T.; Lind- [2323J Svenska bryggareföreningen.

bobm, L. R.; sekret. (l. redogör.: Holmertz, Styrelse. Ordf.: Klason, P., Stockholm; v.

C. E. 1\1. ordf.: Hartmann, E. L., Jönköping; leda-

[2315J De enskilda bankernas syndikat. möter: Simonsso~, N. M., S~ockh()lm; Sv~:

Ordf.: Herslow, Carl; v. ordf.: Wallenberg, lander, J. V., Göteborg: Frick, O., Malmo,

K; A.; ledamöter: Gihl, G.; Rettig, John; Piehl, Gusta.f, Stockholm; Ly~~holm, M.,

Ulander. W. Göteborg; Lindh, W.; Gefle; Wljkander, R.,

[231'6J Sveriges .allmänna exportföre- Stockholm; suppleanter:. ~a~dtblom, O.,

ning. Hedersordf.: H. K. H. Kronprinsen. Stockholm; Carlsson, F.,Lmkopmg;Pe~erson,.

Ordförande: Bonde. C.• C:son, frih.; v. ordfö- Carl, StockhoJm; E.kendal, q., MarIest!ld;

rande: 'V. Heidenstam, O. G.; Almström, R.; Hultner, P., Aby-~hppan; revisorer: Elliot,

. Blanck -Otto; Bohman, K.; Bredberg, C. G.; M.,. Stockholm; Hildestrand. N., Stockholm;

Daniel~:«ln, C., FahlB:tedt, G.; Georgii, A.; revIsorssul?pleanter:. Andersson, R., Stock-

-Gibson, W.; Göransson, A. H.; von Halwyl, ho.lm; Heiss, Fr., j.or, Stockholm. Ver~-

W., grefve; Holmberg, E.; Ljungberg, K J.; stallande uts.~ott: C?rdf.: Klason, P., Stock-

Nordeniel:t, T.: Schwartz , V.;. Strids berg, holm; I~damoter: SImonsson, N: M.., Stoek-

.Ernst: Tesch,. W.; Tham, W.; Akerman, V. holm; PJehl, Gustaf! Stockholm, BJu~holm,:

Styrelsens deleg-erade: Bonde, C. C:son, A., Stockholm; Wijkander, R., Stockholrn ;

frih.: von Heidenstam, O. oG.; Blanck, O.; sekret.: Ancker, Karl G., Stockholm.

:Nordenfelt. 'T.; Tesch, W.; Akerman, V. [2324J Svenska pappersbruksföreningel1l,

Verkställande direktör: 'I'esch, W. (Stiftad 1898.) Styrelse: Grevilli, G., dis-

,[2317J För.eningen emotlifsmedelstullar' l

p~nent, .Marie~tad; o.rdf,: Mu~ktelJ,. H.,

Fören:s ange'l.ägenheter baudhufvas af en b.~uksp.atlon, Grycksbo ; HultneI, P., d!r~kceatralstvrslse

med säte i Stockholm samt t?r, ~hppan; sekret.: Sebardt, W., v. audIt,or:

styrelserna för Fören:s filialer i landsorten. föreningens ~ adress: sekreterarens, Banerg.

Ordf.: Vakant; skattmäst.: Setterwall, J. 8; r. t. 336:.>. .

G.; ledamöter af centralstyrelsens verk- [2325 J Försäkringsföreningen. Ordf.:

ställande kornite : Beckman, Kö Bennich, Printzsköld, O. H. E.; v. ordf.: Palme,

N. A. G.: Hamilton, H., grefve; Montan, C. O.; Sven; sekret. Lefflar, Johan. (Nytt val i

Söderström, C. C.; Wallden, W.; sekrat.: januari.)

Montan, C. O. .. [2326J BryggeriTjenstemannaFöreningen.

)23.1 BJ Sågverks- och trävaruexport- Ordf.: Hildestrand, Nils, disp.: v. ordf.:

forenIngen. v. Hallwyl, W., grefve, ordf.; Neukirk B. I. P. kapten' sekret.: Dahl-

Wikström, P. M., v.ordf.; Olrog, Th.; Braa- berg, P., kassör;' skattmäst.: Sandberg,

then,. G. P.; Francke, Rob.; Kemp~; Fr~.ns; A. Th., kassör; öfriga styrelseledamöter:

Martl!!, Bernhard;. suppleanter: Wikströrn, Karström. K., bryggm.; Israelsson. Erik,

C.; Lindman, ArVId: ombudsman: Peters, kontorschef.

adr. Frans Kem~e, Sturegatan 24. .. ' [2327J Sveriges allmänna handelsföre-

. [2319J Sve.rlg es spa,!nmålsex~.ortfore- ning. Ordf.: Swartling, Axel, Norrköping;

m.ng. Ordf.: Oh,m.an: Enc: ledamöter: Du v, ordf.: Bengtson, Carl, Sthlm; kassadir.:

Rietz, G.. A.; Enhörning, Fr.; sekret.: Oh- Ramstedt, Viktor, Sthlm; ledamöter: Axelman,

E., j.r, son Henrik: Eklund Henr.: Johanson C.

[2320J Sveriges snickerie.~portförening. Emil; Wahlin, C. A.; Yden,' N. O. (alla i

Ordf.: Blanck, Otto; ledamöter: Hamberg, Stockholm) samt 12 ledamöter i landsorten.

Conr.; L!J'rsson, Oscar; sekreterare: Wenner- Sekreterare: Tjerneld, John; kamererare:

holm, Viet, '. . Sundberg, E. G. Förvaltningsutskott: Ordf.:

)23~IJ Svenska qvarnlndustrt-Idkare- Bengtson, Carl; v. ordf.: Ramstedt, Viktor;

foremngen. Ordf.: Bengtson, Carl, Stock- ledamöter: Axelson, Henr., Wahlin, C. A.;

holm; ..v. ordf.: Althainz, F. G., Stockholm; Ohman j.r. E.

ledamoter : Wen~.berg, Aug., ~tockho.lm; Förvaltningsutskottets byrå: Regeringsg.

Rubow, R., Malmo; ~andberg, RICh., Göte- 40. öppen kl. 10-3; I. t. 1378.

borg; sekret. o. kassaforvalt.: Sundberg, E. G. Sekreterarens adr, Ofr, Munkbron 5, a. t.

[2322J Svenska smörnotertnqen. Ordf. 1040, r. t. 416.

i noteringskomiten : Ostberg, G. F.; riks- Kamrerarens adr.: NorrtuJJsg. 37, r. t.

gäldsfullm. Ombudsman, utsedd af landt- 2427.

bruksstyrelsens chef: Lundblad, Nils, Kungs- [2329J Stockholms grosshandelssocietets

holmsg. 17. Svenska smörnoteringen sättes och skeppsrederiernas deputerade. Ordf.:

hvarje torsdag kl. 2 e. m. Telegrafadr.: Peyron, L.; ledamöter: Loven, John; Alm-

Smöl·lIote1'ing. gren, O.; Höglund, O. M.; Falkman, C.;

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.


[~329-2349J Föreningars och Sällskaps styrelser.

Wikströ.~ri, Carl; Bohman, K.; Starck, A.; A. (Gelle); suppleanter: Hjertrnan , K.W.

Sundstrom, H.; Funch, ~. T.; Bergstedt, C.; (Sthlm): Lund, C. 1. (Sthlm); Andersson,

Bengtson, C.; sekret.: Lmdeberg, G.; kame- Frans (Sthlm): Olsson, S. E. (Göteborg);

rerare: Peyron, Carl. Antonsson. A. (Malmö); Chambert, A. (Norr-

[2331J Stockholms köpmannaförening. köping); Kvanzelius, S. H. (Sundsvall).

(Byrån, Börshuset, öppen söknedagar kl. (Ny uppgift saknas.)

1~-4.) Ledamöter: Almgren, O., ordf.; Lo- [2341J Stockholms stads handtverksven,

J.; Nachmanson, H.; Falkman,C.; Bengt- förening. Ordf.: Lyth, G. W.; v. ordf.:

son, C.; Abramson, A.; kamererare: Lin- Almgren. J. R.: ledamöter: Cederlund, E.

d~berg, K: A.; ombudsman: Agrell, A.; bok- H.; Engdahl, S.; Friberg, J. L.; Höglnnd,

hållare: Lindbergh, Edw. Z. F., kassakontrollant; Lindmansson. J. A.

[2333J Stockholms börsförening. Leda- W.; Lindmark, A., kassaförv.; Nerpin, H.;

. möter: Heckscher. E.; Bohman, K.; Sund- Nyström, J. F.; Pettersson, Viktor; Skogström,

Aug.; suppleanter: Elliot Maznue: lund, E.; Smedberg, C. Th. F.: Svensson,

Öhman Jior, E. ' 'C. P.; suppleanter: Gustafsson, J.; J acob-

[2334J Stockholms köpmansklubb. son, E.; Johansson, C.; Ringholm, E.; sekret.:

Abramson, A.; Dahl, :':l.; Elliot, M.; Hansen, Hasselgren, L. C. .. .

H.; Laurentz, vy.; Hirsch, C. Hj.; Palm, Hj.; F?r utodelande af betyg: och belönings-

Sundström A· Osterlind E' Öhman j-r E medaljer pa grund af förevisade arbetsprof

.sekr, ,., ,., ., . ~anmälan hos ordf.) sammanträder styrelsen

. S l Handtverksföreningens lokal, Brunkebergs-

[23. 35J R~vlsors- amfundet,. Svenska. torg 15, sista helgfria fred. i hv ar månad.

Styrelse : Wall.gren, R: Wavnnsky, Edv.; (Ny uppgift saknas.)

Enberg, H.; Lindblad, A.; Stenbeck, J. W. . .. .

[2337J Svenska slöjdföreningen. Ordf.: ,[2343J Sveriqes urmakareforenmg ..Ordf.:

·V. Ehrenheim, P. J.; v. ordf.: Pihlgren, J. T. Linderoth, John G.; v. ordf.: C~derqvIst, O.;

Föredragande för 1. utskottet: Lamm, C. R. Schwe~er, C. G.: sekret.: Ericsson, ~ror;

Föredragande för 2. utskottet: J acobsson, kassaforvalt. : Lundbom, J.; ledamöter:

E., kassadirektör. ledamöter: Lindgren, G.; ~allg~'en, H.; Hamrnarlund, H.; Paterson,

.årnbrosius, A.; Beijer, P.; Lundberg, A. E.; C. A., Sandfeldt, C.

Adler, V. Ordf. i nämnden: Storckenfeldt, [2344J Urmakaresocieteten i Stockholm.

E.; sekret.: Folcker, E. G.;kassaförvalt.: Ordf.: Linderoth, John G.; v. ordf.: Höglund,

Holter, C. V. F.; sekret.: Lundbom, Joh.; skattmäst.: Grön-

[2338J Handarbetets vänner; ändamål: bä~k, J. W.; ledamöter: Röding, K.; Lindden

svenska hemslöjdens förädling i konst-\strom, L. A.; Sandfeldt, C.

närlig och fosterländsk riktning. (Brunke- [2347J Stockholms fastighetsegareförebergstorg

18; öppet 10-4.) Ledamöter: ning. (Kontor: Smålandsg.31 A. Kontors-

Wallenberg, A., fru; Odelberg, E., fru; Cur- tid: 11-4. Allm. tel. 11031.) Ordf.: Sallman,

C., fru; Clason, K., fru; Gisberg, S., berg, Elis; v. ordf.: Sjöqvist, Joh.; skattfröken;

Widmark, R, fröken; Rohtlieb, M., mäst.: Granholm, C. H.; sekret.: Wiberg, J. P.

fröken; Wising, S., fru; Claäson, F., fru. ledamöter: Nerström, Claes; Westerrnark, G.

Direktris: Branting, A., fröken. E.; ombudsman vid föreningens juridiska

[2339J Stockholms fabriksförenings full- byrå: Wiberg, Joh. P.

mäktige. Ordf.: Almström, R.; v. ordf.: [2348J Sveriges Allmänna fastighets-

Almgren, O.; ledamöter: Bernström, J.; Bolin- egareförbund. Kontor: Smålands gatan 31 A,

der, E.; Berglund, Wald.: Bäckström, J. Jior; kontorstid: 11--4. Ordf.: Sallberg, Elis;

Ericsson, L. M.; Frestadius, Otto; Fris, v. ordf.: Granholm, C. H.; sekr.: o. skattm.:

Gösta; Hallström, P. W.; Lamm, Carl R.; Wiberg, Joh. P.; ledamöter: Bergström, G.,

Lindskog, Fr.; Linderoth, J. G.; Ljunglöf, Orebro; Ramm, Axel, Göteborg; Törner, A. G.

K.; Wengström, C. O.; Winborg, Th. G., Vexiö; Antonsson, A., Malmö; Ullmark,

[2340J Centralstyrelsen för Sveriges Handt- A., Ups.~l~; Stråhle, N.; Norrköping; Kaijser,

verks- och industriföreningar. Stockholm. A., Enkopmg; Orten blad ,C. O. Th.,Stockholm;

Ordförande: Olsson, C. A, (Stockholm); v. suppleanter:. Andersson, A., Gefle; Ge~da,

ordf.: van Rijswijk, H.; kassör: Wagner, J u1.; Herman, Göteborg; M~nck af Rosenschold,

sekret.: Lindberg, A. P.; medlemmar: An- A., Landskrona; Asbrmk, J. A. L., Stockdersson,

N. (Göteborg); Andersson, C. O. R. holrn: From, P., Stockholm; Carlsson, A. V.,

(Halmstad); Ljungberg, Wilh. (Norrköping); Stockholm.

Månsson, A. P. (Lund);. Anderson, C. A. [2349J Stockholms byggnadsförening.

(Malmö); Rothman, E. (Orebro); Ahlström, (Stiftad år 1848.) Ordf.: Olsson, C. A.; v.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.


\

, I

Föreningars oc~ Sällskaps styrelser. [2349-2375] .

ordf.: Wickman, Gust.; skattmäst.: Grund- [2364] Stockholms Läkareförening.

\ ström, J.; sekret.: Haliman, P.; ledamöter: (Jakobsz. 19). Ordf.: W rom, J.; sekret.: Buhre,

Hoffman, W.; Peterson, Ludvig; Klemming, W. B.; kassaförvaltare: SundelI, C.; redaktör af

[2350] Sveriges Lädergrosshandlare- för~eckn.: .Strö~berg, A.; .led:tmöter: .H~pförening.

o-ar.. Keyser, Sixten; v. ordf': strom, ~~., N?Idenson, K, RI~sler, J., for-

Lublin, Ivan; skattmäst.: Davidsohn, Max; tr?end:~amnd. Lundbergh, C., Sederholm,

öfriga ledamöter: Carlsson, C. A.; Pott, Gust.; K, Wising, P. J.

suppleanter: Schollin, Ernst; Schnell, San- [2365] Helsovårdsföreningen iStockholm

frid; sekret.: Lublin, Elis. Ordf.: Linroth, K.; v. ordf. o. sekr.: Alm-

[2351] Svenska trädgårdsföreningen. quist, ..E.; kassaförvalt.: Dahl, F. G. A.;

(Rosendal å Djurgården.) Ordf.: Loven, J. ledamöter : Andersson; Ivar; Dahlgren, W.;

H.; v. ordf: Loven.Cc; ledamöter: Printzsköld, Froma;n. Otto; SOI1~en, K.; Svensson, J.;

O. H. R; Ström, J.: Key, A. E.; Wallmark, Wawnnsky, R A.; Odrnansson, E.

;r.; Alrutz. A. O.; Weinberg. C. A.; Eriks- [2367] Medicinska föreningen. (Centralson,

J.; Anderson, A. P.; Bergwall. FL; palatset, 4 tr.) Inspektor: Medin, Oskar;

Nyström, N. G.; Lundberg, V.: föreståndare ordf.: Holmgren, Israel F:son; v. ordf.:

för förerus trädgård och elevskola: Pihl, A. Forssner, Hj.; sekret.: Adde, Gustaf; värd:

lärare vid elevskolan: Pihl, A.; Dahlstedt, Börjesson, Emil; bibliotekarie: Landelius,

H.; Winslow, O. Em.; skattmäst.: Rönnow, Lars; Ernberg,

. [2353]. Fonden för befrämjande a~ svensk ~:~~\~g~SPlund, E. Gustaf; Waldenström,

sllkeso.dhng. Grundad af Kronpnnses~an Förvaltnin snämnden: skattmäst.: Marcus,

Josephina.) von .~osen:. C?n.rad, grefve; Smitt, Karl, J.; l!orinder, K. Ivar; Hybbinette,

F. A., professor; Auriv il lius, C., professor. Samuel; Prag, Anders; Forssell, Gösta; An-

[2356] Gartnersällskapet. (Stortorget dersson, Oscar; klubbmästare: Flodqvist,

22.) Ordf.: Anderson, Aug. P.; v. ordf.: Lars, Asplund, E. Gustaf; sånganförare:

Björn, Axel; sekret.: Lindström, N. H.; pro- Lunden, Torild P.

tokolls~?r.: Mo.berg, C. W., adr. Sto.ckh:s frö h.; [2369] Svenska tandläkaresällskapet.

skattmast.:. ~Ihl, A:; v. skattmast.: Svens- Ordf.: Forssman. Geo.; sekr.: Clason, Hugo;

son, H.; bibliotekarie: Stenholm. A. E.; v. skattm.: Hafström, M.; bibliotekarie: Fribibliotekarie:

Lindgren, A. V. berg, J. Edv.; konservatör. Hultbom, C. F.

Ledamöter af förvaltn.-nämnd.: Förberg, E.

och Skogsborg, R Se sid. [1000].

Fackintressen. [2371] Svenska veterinärläkareförenin-

[2361] Militärsällskapet i Stockholm. gen. Ordf.: Vennerholm, J.; v. ordf.: Flo-

Ordf.: Loven. Ch., öfverste; v. ordf.: Berg- ren, A. G.; sekret.: Dahlström, Hj.; räkenman,

G., öfverste; direktör: Frestadius. E., skapsförare: Nystedt, S. P.

kapten; sekr.: Breitholtz, .C. H. löjtn.: leda- [2373] Apotekaresocieteten •. (Valli~g.

moter: Ad~erc:eutz, C.?.fnh., major; .Rosen. 20. Fonder, se [2710].) Direktion: Ordbl~d,

C., frih., öfverstelöjtn., C~derstrom, R., förande: Sebardt, W.; sekreterare: Lehman,

frih., major; Stern~r, K.: Lln.dbreck, A., A.; kassaföreståndare: Murray, A.; öfrige

kapten; Hammarskjöld, P., löjtn.: Bendz, ledamöter: 'l'illander, H.; Schillberg, A. J.;

G., kapten; supp~eant~r: Groth, C.;.v. Ro~en, Enell, H. G.; Kerfstedt, 1.; suppleanter:

F., grefve; Weidenhielm, E.; Lindström, Reuterschiöld, K; Södermark,A.; ombudsman:

O. S.; Nerman, M., kapten. Sebardt, W., j.or; medicinaltase-revisorer:

[2362] Underofficerssällskapet i Stock- Murray, A.; Lehman, A.;revisorer: Kayser,A.;

holm. Ordf.: Södervall, F.: v. ordf.: Berg- Balkenhansen, R; Engelbrecht, K.; suppgren,

G.; kassör: Wiman, E.; sekr.: Lund- leant: Elmström, F. O.; bibliotekarie o. viceberg,

Joh.; intendent: Jansson, Joh.: kassa- värd: Stahre, L.

k~ntrol~ant: Lu~dgren, ~. A.; öfriga leda- [2375] Farmaceutiska föreningen. (Valmöter

I styrelsen: Ekström, C. E.; Boman, ling. 20.) Ordf.: Enell, H.; sekret.: Eke-

C. P. G.; Carlsson, G. V. krantz, Th. E.; kassaförvalt.: Engelbrecht,

[2363] Svenska läkaresällskapet. (Ja- K. H. C.; bibliotekarie: Westling, R; ledakobsg.

19.) Ord. sammankomst i juni, juli möter: Stahre, L.; Schillberg, A. J.; Schimoch

aug. livarannan tisdag; öfriga tiden af melpfennig, C. F. W.; Wahlqvist, W.; klubbåret

hvarje tisdag kl. 7 e. m. Ordf.: Forss-Imäst.: Baumgarten, O.; sånganförare: Källberg,

E.; sekret.: Lennmalm, F.; skattmäst.: ström, E. O.; diskussionsnämnd: förman:

Sederholm, E.: bibliotekarie: Rissler, John. Ekekrantz, Th. E.: ledamöter: Schillberg. A.

Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.

.'


z;:

[2375-2407J Förening-ars och Sällskaps styrelser .

.J.; Blomquist, A.; Westling, R. Lokalen är [239~J Svenska bankmannaförenlnqen,

tillgänglig 9 f. m.-l0 e. m.; bibliotek och Ordf.: Akerlund, O.; v. ordf.: Schultz, E.;

samlingar eftertillsägelse hos bibliotekarien. sekret.: Huldt, S.; ledamötej : Löfgren, B.;

(l februari vald styrelse: se ev. Aprilsupp- Ottergren, F.; Sandberg, E.; Akerström, B.,A.

lementet.) (Ny uppgift saknas.)

[2376J Sver.i.ges advokatsamfund .. Ord~.: [2395J Postexpeditörsföreningen. Ordf.:

Leman, Ph., Goteborg; ,':l' ordf. ~artm, K, Bergman, Aug. K:son; v. ordf.: Kjellberg, A.;

Sthlm; .~enaz, P., Malmo; Broome, A., Lund; sekret.: Lindqvist, St.; kassaförvalt.: Lund-

Sandström, G., Gefie; Staaff, Karl, Sthlm; holm, O.; ledamöter: Boivie, C. P.; Sahlbom,

suppleanter: Nycander,. p. A.; Cronholm, C. A.; 'l'illy, U.

A.; Berglund, E~ Philipson. W., sarntl. [2396J Tjenstemannasällskapet i Stock':

Sthlm; sekret.: TJe~neld, John; som mot- holm. (Hamngatan 38, 2 tr.; a. t.12814, r. t.

tager meddelanden till samfundet" 2625.) Ordf.: Kock, E., tullkontrollör; v.ordf.:

[2377J Publicistklubben. (Arsenalsg.6.) Modigh, Hj., e. jägmäst.: ledamöter: Berg-

Ordf.: Bergström, David; v. ordf.: Hallgren, man, A. K:son, postexpeditör, revisor; Gyl-

Adolf; skattmästare: Victorin, Hugo; sek- lensvärd, A., kammarskrifv.: Huss, J. A.,

reterare: Hagberg, K. A.; Palm, Conrad; hyreskontr.: hos Drätselnämnden; Malm,

öfriga styrelseledamöter: Hellberg, Frithiof; P., stadsbokhållare; Sandsten, W., stations-

Söderman, S.; Rinman, E. B. Nytt styrelse- skrifv.; Seth, N. J., bokhåll. vid statens jernval

eger rum i februari. vägar; Tengroth, B. M., e. o. hofr.vnot.,

[ 2379J S· f" f tt f"' . Lindblom, Hj., uppbördskommiss.; Jansson,

o-ar. S '1 kverClgeSg' °fr ~ are.dofr.enH'"d g·A, Filip, e. o. hofr.not.: Humble, Nils, G.

r .. noi s y, .,

b F . k t R

ro ve,

h

v.

I

or

A

..

k

e

tt

- K

., aman.

h

os pos

t

s

t

yr.;

k

assauire

d' ktö

or:

B

erg,

e~'g, rans; se ret.: ap ae '" .j s a - Olof kammarskrifvare,

mast.: Wrangel, F. U., grefve; ofnga leda- ,

möter: v. Heidenstam, V.; Nordensvan, G.; [2397J Stockholms högskolas student-

Lundin, Cl. förening. Ordf.: Hesselman, Henrik; v. ordf.:

[2381J Svenska teknologföreningen. Cl~ve, ~strid; sekr~t.:. LubliJ:.l, Jarl; skatt-

(Brunkebergstorg 18.) rörvaltnin.qsut.'kott: mast. Save, 9arl; blbho~.ekane: Lagergren,

Ordf.: Ahlsell , A.; v. ordf.: Rystedt, C. G.; Guy; klubbmäst.: Almström, Axel.

led~möter: Lemke, H.; W~hlberg, A: F.; [2399J Boktryckertsocieteten. Styrelse:

Smith, O.; kal!1ererare o. rakenskapsfora~e: Ramström, Carl; ordf.: Bernström. Carl Fr.;

Boberg, Gottfried: sekret.: Borgstedt,Martm. Lund, David.

[2382J Allmänna tekniska samfundet [2400J Svenska bokförläggareförenini

Stockholm. Adr.: Stockholm. Ordf.: Modin, gen. Ordf.: Seligrnann , J.; v. ordf.: Kruhs,

Frans; v. ordf.: Algren, 'I'önnes, sekreterare: K. F.; sekret.: Naumann, Th.; kassaförvalt.:

Ljungqulst, Hugo, ingeniör, Odeng. 31, 2 tr., Bonnier, L A.

tel., Brunkeb. 1135; .öfrige ledam.?ter: Hult, [2401J Nya bokförläggareföreningen.

C:.A.; Samuelsson, HJalmar; Ekström, Arthur; Ordf: Holm, G. B. A,; v. ordf.: Geber, H.;

Jaderstrom, John. ledamot: Hökerberg, Lars; sekret.: 'I'egner,

[2383J Sverges allmänna folkskol- J. B.; kassaförvalt.: Geber, H.

lärareförening. Ordf.: Hammarlund, Emil; [2405 J Svenska bokhandelsmedhjelparev.

ordf.: Söderberg, J. G,; sekret.; Jonsson, föreningen. (M;äster-Samuelsg. 17 ö. g. 2 tr.)

Alex.rkassaförv alt.: Dalström. J. J.; öfriga Ordf.: Lundahl, Carl; v. ordf.: Arweson,

centralstyrelseledarnöter : Berg, Fridtjuv.; Oscar; sekret.: Pira, Fredrik; skattmäst.:

Dalin, Alfr.; Johansson, Johannes, Franzeu, Maniette, N. Th.; ledamot: Ekberg, Gustaf;

J.; Lessel, Anna. bibliotekarie: Lindström, J, F,; v. bibliote-

[2385J Stockholms folkskolelärareför- karie: Astrand, O.

ening. Ordf.: Lidman, Carl; v. ordf.: Ros- [2406J Manufakturhandlareföreningen i

ling, Anna; sekret.: Branzell, And. och Stockholm. Ordf.: Ramstedt, Viktor; v. ordf.:

Danielsson, Amanda; kassaförvalt.: Vass- Sjöholm, P. G.; skattmäst.: Schroff, Oscar;

berg, Anton; ledamöter: Eden, Adolf, och sekret.: Brundin, Frans; ledamot: Lamm,

Linden, J. P. Herman.

[2387J Svenska döfstumläraresällskapet. [2407J Sveriges handelsresandeföre-

Ordf.: Kyhlberg. O., rektor, Stockholm; v. ning. (Stif'tad år 1884.) Styrelse: ordf.:

ordf.: Blomkvist, J. P., Örebro; sekret. Nor- Krook, Anders; v. ordf. o. kassakontrollant.

din, F., Venersborg , kassaförvalt.: Zotter- DOl'Rh, W.; sekr.: Broström, C.; kassaförv.:

man, E. A., Vadstena. ,Mårtenson, Edmund; Björklund, A.; öfrige

Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.


Pöreningars och Sällskaps ~tyrelser. J2'407-2427)

styrelseledamöter: Flory, L.; Gimberg, O.; Alma, fru; ledamöter: Löfgren, C.; Dahl-

K.~~:h, O.; .Lannge, . W.; Sannberg, Knut; mark, K.; Sundell, P. J.; Bastholm, J.,

SJo"ren, G., Sun?belg, E. .'... [2415] Föreningen Folkets hus

[2409] S~erlges. kontorlstf,?re!lmg, (utan personlig ansvarighet).

Stockholm. ('Iyska'bnnken 23) Rådgifvande Söderlund, A. T., snickare; ordförande;

medlemmar: Abramson, Axel; ~engtson, Friberg, K. A., arbetsförman vid kommu-

Carl; Bohman, Knut; I!0man, Emil R. .. nens gatuarbeten; Berglund, J. E., lager-

Ordf.: Axelson, Henrik: v. ordf.: Georgn, arbetare, kassör o. firmatecknare; Hammar-

Axel; sekret.: Sundbergh, O.; v. sekret.: berg, K. F., grofarbetare ; Bergman, G. E.,

Ullman, HJ:; skattmast.: . S~ndber~, Carl; plåtslagaremästare; Fredriksson, L. E., muv.

skattm.: Ullen, L A.; bibliot.: Lof, C. L.; rare- Holm Alf.. maskinarbetare. .

v. bibliot.: Lindqvis~: Fr.; l:e Iokalförest.: Ombudsma~: Tengdahl, K.

Haak, Hugo; 2:e lokalforest.: Backman, Ludv. Exp.: Målareg. 2, kl. '/21- ' /22, 6-9.

[2411J Stockholms b~rnmorskesä.~lskap. [2417J Typografiska föreningen. (Stads-

Ordf.: ~varzell.~: C., fröken , k~s~aforv~lt.: huset, Götg. 1. n. b.) Ordf.: Söderström,

Bergstrand. Mana, f. Akerberg, sekret .. E T -df.: Öh A W' ka Öl" Hög-

Bergman, C. L., f. Nilson; ledamöter: Lar- JI.lI, v. orur.: man, ... , ss...

on A f Str" bero" Reanströ 1\1 f quist, John; sekret.: Brolin, Lars; biblios

, .,' om ,." rom, •. , . t k . Holmb g J Emil

Johanson; Karsten. M., f. Zaar; Frykholm, e ane: er,. .:

P., fröken; Borg, M. A., f. Borg; Forsling, [2419J Sve~ska typografforbundet.(Svart.

Ch., f. Sandgren; Lindvall. L. A., f. Lund- mango 16; nkstel. 2406, allm. tel. 2617).

gren; Lagerblad, E., f. Selvin; Dahl, Lotten, [2421] Typografernas platsanskaffningsfröken;

revisorer: Wretlind, E., doktor; byrå. (Svartmang. 16; rikstel. 2406; allm.

Sebardt, W., apotekare; Lindström, G., telef. 2617). Anskaffar kostnadsfritt för bokdoktor;

suppleanter: fruarna Forsling, Ch. tryckerier behöfliga förmän och arbetare.

o: Grahn, Kr. - D~nationer eller gåtvor [2422] Centralstyrelsen för Sveriges Litotill

.sJ.uk- eller pensionskassan mottagas I qraflska Förbund. Ordf.: Sachse, E .. adr.

Medicinalstyrelsens aktuariekontor. Vegagatan 10, tel. Vasa 531; v. ordf.: Melin,

[2413J Stockholms arbetareförening. F.; kassör: Ringqvist, J. E.; sekret.: Kruger,

(Malmskilnadsg. 52.) Ordf.: Olsson, P.; V. Fr.; ledamot: Danielson, Edv. - Förbundet

ordf.: Lindblad, C.; sekret.: Rosenström. har afdelningar i Stockholm, Göteborg,

A.; kassör och vice värd: Morens, J. W; Malmö, Norrköping, Gefle, Jönköping,

V. kassör: Sporre, C. J.; bibliotekarier: Land- Sundsvall, Eskilstuna och Kalmar.

mar~? S. A.; Ståhl, .. S.; Källblom, G. !,--.; [2423J Litografiska föreningen i Stock-

~.assorens och V. vardens expedit.ionsbi d : holm. Ordf.: Johnson, C. (tel. Kungsh. 377);

sokned. kl. 12-2 e. m.; Allrn. tel. 6258. v. ordf.: Molin, F.; kassör: Kullenberg, J.;

Sjuk. och begrafning,s~jelpsfonden. Ordf.: Ols- sekret.: Johnson, A.; v. sekret. O. bibliot.:

son, P.; v. ordf.: Eriksson, Joh.; sekret.: Söderman W.

Kindberg, J.W.; Carlen,G.; kassör: Land- [2424]' F t r fi k f" e' g o-ar.

mark, S. A.; sjukvisitörer: Sporre, C. J.; , . o ~g ~ s a ,or mn. e.n. r .

..Il J E K .. . diti tid r sök Duner, G" sekret .. Roosval, Albin: ledamoa,

. . assorens expe mons I . so - t '. J b E' T 11 J p. T llb

K

ed o r kl 5 7 e . All tel 6~ 58 er. aco sson, ., ore, . ., u erg,

n ,~"a.. ." - . m.: m. . . ~ . Hasse W. - Organ: Fotografisk Tidskrift.

E orelasnlllgarna •.. .Inspektor: Almquist, S., Adress: Drottninggatan 31; r. t. 5820.

rektor. Ordf.: HOJer, M., lektor; sekret.: ..

Brandströrn, M. A.; kassör: Landmark, [2425] Svenska fotografernas forbund.

S. A.; ledamöter: Laurent, Edv., med. dr; Ordf.: V.akant; V. ordf.: .~oosval, A.; sekr.:

Forssell O. landtbr.· Sporre C. J.' Nyholm Harnnqvist, Herm.; kassaforvaltare: Roesler,

F. A. " , " , E.; ledamöter: Dahllöf, Alfr. J:son; Larsson,

Tio-öresafdelningen. För.beklädnad åt fattiga L.; Plorman, ?rnest.

barn. Ordf.: Rubenson, S. V.; sekret.: Lind- [2426J Angfartygsbefälhafvaresäl,lskablad,

C.; kassaförvaltare: Landmark, Aman- pet. (Stiftadt år 1857.) Ordf.: von Sydow,

da, fru; kontrollanter : Holmqvist, Carolina, F.; v. ordförande: Hedborg, O. F.; skattfru

: Kindberg, Maria, fru; Benckert, Si- mäst.: Samsioe, C. R.; ledamöter: Asplund,

grid, fru; Morens, Selma, fröken. H.; Bergström, C. R.; Holmström, G. H.;

[2414] Stockholms arbetarebiblioteks- Engelbrecht, ~.; Liibeck, E.: Werner, J. E.;

förbund (St. Badstug. 11, 1 tr.). OrM.: Svens- Blomberg, ~J- A.; sekret.: Lund, F.; Eke- -

son, A.; bibliotekarie (till hvilken alla skrif- bohm, D.; R!etz, E. Fr.

velser och meddelanden skola ställas): Nils- [2427] Angbåtsbefälhafvareföreningen.

son, Fredr., n. Vegag. 11; sekr.: Tengdahl, Sjuk-, begrafnings- och understödsfonder.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.


[2427-2469j Föreningars och Sällskaps styrelser,

Ordf.: Jansso~, F. G. V.; v...ordf.: Godberg.jvon Höpken, N. A.; Simonson, N: M.; Malm-

J. A.; skattmast.: Zetterstrom, C.; sekre t.: berg, F.

Leiman, J oh.~; ombudsman: Söderström, Fr.; [2455) Segelsällskapet Svearne. Ordf.:

ofnge ledamoter: Forsberg, G.; Jacobson, O.; C d b' .:A.}


Föreningars och Sällskaps styrelser. [2469-2491}

Schumburg, R.; Ziedner, E. Sekreteraren [2481] Svenska gymna~tikförbundet.

mottager anmälningar om in träde. Beskyddare: H. K. H. Kronprinsen; central-

[2473] Stockholms allmänna skridsko- styrelsens i Stockholm bosatte ledamöter äro:

klubb. Ordf.: Balck, V. G.; sekret.: Blanche, ordf.: Balck, V. G.; ..sekret.: Ande.rsson, G. R,

Thore; kontr. på banan: Zethneus, Fr.; le- Sthlm. 2; skattmast.: Feychtmg, O. R,

damöter: Hamilton, W., grefve; Prestadius, Drottmngg. 75 och Schersten, O. E., kapten ...

E.; von Rosen, Clarence, grefve: Sjöberg, Carl; Postadress: Stockholm 2.

Bildt, A. R.; af Kleen, E. - Banmästare: af [2483] Stockholms gymnastikförening.

Klinteberg, S., sjökapten. (Stockholms gymnastik- och fäktklubbs 10-

[2474J Sk'dl" kl bb R' f t kal, Smålandsg. 27.) Ordf.: Balck, V•

.. I opare u en Im ros. G.; v. ordf.: Schersten, O.; sekret.: Starck,

OI:df,: Sund~trom, Pehr; v. ord:.: Adlercreutz: E., Karlavägen 27; skattmäst.: Hedlund, M.;

C., sekret .. af San.deberg-, F., suppleant~r. intendent: Zethrreus, A.; ledamöter: Löf-

Anrep, G;; Feychtiug, E. W.; Nress, H. r. gren, G.; Magnusson, R.; Westerberg, N.

[2475] Föreningen för skidlöpningens Öfningar: måndagar, onsdagar och torsdagar

främjande i Sverige. Ordf.: Heijkenskjöld, 8-9 e. m., onsd. fäktning. Arsafgift: kr. 20

A. D.; v. ordf. o. skattmäst.: Frestadius, E.; i ett för allt för 7 månader. Till medlem- '

sekret.: Blomberg, P. D.; för landsorten: mar antagas icke blott utbildade gymnaster,

Festin, B.; intendent: Bååth, J.; ledamöter: utan äfven unge män utan annan färdighet

Balck, V. G.; Falkenberg, M. R F., frih.; än den, som vinnes i skolorna. Postadr.:

Feychting, E. W.; Francke, J. R.; Sund- Stockholm N.

ström, P.; Nordenson, C.; Nross, H. T.; adjung. [2485] Stockholms gymnastik- & fäkfledamöter

i StbJl,": Abrahamsson, A.; Anr:p, klubb. (Smålandsg.27.) Ordf. Balck, V. G.;

G.; Carlgren. E.; Genberg, A.; Holmqvist, v. ordf.: Johnson, E. G.; sekret. o. skattmäst.:

G. ~. F. 1.,: Key, E.; Nordenfelt, R; Möller, Drakenberg. Sten (Linneg. 28). Lektions-

P.; Schersten, O.;.Svenomus, Fredr.; Ta~~e, tider: 7-8, 8-9 f. m.; 3,30-4,30 e. m.

C.' E., grefve; 'I'iren, J.; Wancke, F.; wumark

J. [2486] Stockholms södra gymnastik-

'. . och fäktklubb. (Södermalms högre allm.

r24 76] Skidklubben ..Bore. (Stiftad 1/11 läroverks gymnastiksal.) Hedersordf. : An-

1892. Adress: Kommendorsg ..8.) Ordf.: West- derson, A., generaldirektör; ordf.: Simonsman,

E., v. ordf.: Appelqvist, G.; sekret.: son, N. M.; sekret.: Cederborg, Allan; skatt-

Pet~rsson, K.; v. sekret.: Tbufvesson, Tb.; mäst.: Andersson, E.; ledamöter: Wallin, C.;

kassor: Burman, N. Kj ellander, E. A. Upplysningar pr a. t. 37 89.

[2477] Stockholms allm. velociped- [2488] Qvinliga gymnastiksälJskapet.

klubb. (Bildad den 14 mars 1894). Ordf:' Ordf.: Silow, Carl; sekret.: Högström. Sally;

Silfversparre, Carl; v. ordf.: von Segebaden, skattmäst.: Klintberg, Lydia, fru, f. Kylen;

G.; sekret.: Ärfelt, A., Braheg. 7 B; skatt- ledamöter: Hedberg, Hilda, fröken; Svensmäst.:

Holmberg, C., kapten: Pettersson, Eli; son, Elsa, fröken.

materialförvalt.: J!rom, Per; ledamöter: v. [2489] Stockholms qvinliga gymnastik-

~raun, C~r.; Schwieler, Knut H. (Nya val förening. (Ofningslokal: Gymn. Centrall

februari.) institutet, Hamng. 19.) Ordf.: Falck, W. A.,

[2478] Svenska Velocipedförbundet, fröken; v. ordf.: Hedberg, Hilda, fröken;

Stockholm. Styrelse 1901: Ordf.: Drake, sekret.: Zethrreus, Amelie, fröken; kassör:

Gösta, Iöjtn., Valhallaväg. 31; v. ordf.: Frick, Wallroth, Jenny, fröken. Medlemm. antal

Karl, kapten, Malmö; sekret. o. kassör; Sten- varierar mellan 70-100.

be.~g, Sigge, ingenior. Gref-?,hureg. 24; leda- [2490J Idrotts-Klubben. (adr.: G.Almen,

moter: Storm, A.; Halling j.or, Sten; Andel" Polhemsg. 27II.) Ordf.: Rundberg, R; v. ordf.:

son, G. H ; Ehlert, Fr.; Helrners, L.; Svens- Rettig, Pehr C.; sekret.: Almen, G.; täflingsson,

J. sekr.: Bengtson, A.; skattm.: Rundberg, Gust.;

[2480] Skandinaviska gymnastiklärare- n;a~erialförv.: Carlström. W.; klubbm.: Ahlin,

sällskapet. Ordf.: Silow, C.; sekret. o. skatt- Emil. , '

mäst.: Sellen, N. 1


,.

[2492-2503J Föreningars och Sällskaps styrelser.

t [24921 Allmänna idrottsklubben. Post- [2502J Nordiska museet. Drottningg.

adress: Stockholm. Ordf.: Stenberg, Sigge; 71 A eller den s. k. södra paviljong-en; Drottv.

ordf.: Juhlin, Elis; sekret.: Hellström, A.; ningg. 79, l och 2 tro upp, och dermed samskattmäst.:

Sandberg, Edw. J.; täflingssekret.: manhängande 77, l o. 2 tr. upp; Drottningg.

Franzån, G.; materialförvalt.: Norgren. K.; 88, l tro upp, samt Lejonslätten. Skansen,

klu bbmäst.: Ericsson, David. Framnäs, Skånska stenkolsgrufvorna O.Breda-

[2493J Föreningen för befrämjande blick å Djurgården.

af skolungdomens vapenöfningar. Ordf.: Ordf.: Key, A.; styresman: Hazelius, A.;

Rappe, A., frih.; v. ordf.: von Friesen, C.; skattmäst.: Almquist, V.; l~damöter: Clason, L

sekret. o. kassaförvalt.: Balck, V. G.; in- G.; Cnrman,C.; Nord~n.strom., O.G.; amanuenstruktör

för folkskolorna: af Wetterstedt ser: Helleday. Emilia: Vistrand, P. G.;

V., frih., Rudbeck, Z., frih.; Lundberg, C.; Ljungb~rg, Agnes; Lev:in, Visen; Böttiger,

Bergman, C. G.; von der Lancken, E.; Sjö- J.; Strom, Selma; LevI.n, A~na; Han;tm~r.

stedt, S.; Heijkenskjöld, Ad.; Hedersleda- stedt, E.; Hagberg, LOUIse;Millrath, Sigrid:

möter: Bolinc!er, A.: Lindström, C. F. J.; Hagb~rg, Lotten; e. O. amanu~nser: Helleday,

Haasum, J. D.; von Vegesack, E., frih.; Gill- Herrnina, f. Helleday; Wallm,. Hdda: N.aujam,

G. F. . m~n, A~gusta; J?ergman, Amelie, f. af KI.mti

[2495J Sällskapet för befrämjande af Bäckström, Marianne; v. Weddel:kop, Ed~t, f •

.skolungdomens fria lekar. Ordf.: Bergman, Stenman; Planthaber, Elle?; KIstner. ~Ill:n;

C. G.; sekret.: Balck, V. G.; skattmäst.: ~IehdmlA.: SSanhdell1LIEnla; MColdler'bllda; BGolvdle,

Andersson, O.; ledamöter: Sager, J. E. M.; r.e. VIg; V. c wen~, .sa; e er. ~m,... er a,

Levin, Astley; adjung. ledamöter: Petters- bl1;r. e. o. amanuens, :Sratt, Hedvig: SJ~stedt,

son Edw R .' A karoro C. A m. Elin , f. Boman; BIller, Gudrun; Hård af

, .., n rna, '., manv w , S t d H I . B G' B

Cronhielm G. O.' af Sandeberg F. egers a , .. e mr; . roma~.' ma; roman;

" , Elsa; rustmästare: Holmstrom,F.O.; fogde pa

[2496J Idrottsföreningen "Kamraterna". Skansen: vakant; kastellan på Bredablick :

Ordf.: Wiren, E. G.; v. ordf.: ThiselI, N.; för- Lindqvist, G.

bundssckret, O. skattmäst.: Friman, A.; sekr. [2503] Nordiska föreningen iStockholm

f. Sthlm: Karlbook. O.; skattmäst. f. Sthlm: (stiftad år 1899) har till ändamål att, utan

Berg, G.; materialförvaltare: Santeson, F.; politiskt syfte, i samarbete med andra likklubbrnäst.:

Biörck, P.; Brisman, G.; supp- nande föreningar genom främjande af perleante

r: Severin, E.; Kyhlberger, G. sonlig beröring mellan Nordens folk samt

[2497a] Stockholms idrottsförening Ordf.: spridande, af ömsesidig k.än~ed0J.ll apgående

Ch . t' C df A d' S • k t deras sprak, kultur och ofnga forhallanden

n~ u~nson,. .; V. or ..: n ren, ..; s~ r~.. : verka för att dessa folk allt bättre lära

Dahlkvist, G., v. sekret.. K;.apeder,R:., ~assor. känna och förstå hvarandra.

Jonsson, Albert; klubbmast.; Christianson. St. l . Al de G d kti . ekr.: Alm-

A.; V. klubbrnäst.: Jansson, E. . 't Y1e S'se ..

. qVIS.., re

kt

or,

e~'A

n

"d

ersson, re a lOllH

anna, sS ., folk

o -

[2497 b] Stockholms ldrcttsklubb. Ordf.: skolelärarinna; Aulin, Tor, konsertmäst.;

Boden, K.; v. ordf.: Johansso~ll R; sekre:t.: Axelson, H., grossh.; Bendixson. T., prof.;

Hedber~, G.; v. sekr.~t.: WadsJ?, R; kassor: Berg, Hj., folkskolelärare; Beskow, N., pastor;

H?lmenn, I:J;.;v. kassör: Da~lqv.lst, C.; klubb- Blomberg, E., metallarbetare; Branting,

m~st.: Bohlin, HJ.; matenalforvalt.; Blom- Agnes, fröken; Ehrensvärd, A., jur. dokt.;

qVISt, G. Engström. Lilly, lärarinna; de Geer, G., pro-

[2498] Djurgårdens Idrottsförening. fessor; af Geijerstam, G., skriftställare;

Ordf.: Andersson, Gustaf R, postexpeditör. Högström. Sally, fröken, gymn.-dir.; Kjellsekret.:

Nordenvall. Karl, agent, Wolmar- berg, K., med. lic.; Lagercrantz. J., rege-

Yxkullsg. 10 C. mentsintendent; Lagergren, S., fil.lic.; Lamm,

H., grosshandlare; Larson, Carl, artist; Montelius,

Agda, professorska; Ribbing, G., hof-

Öfriga föreningar och sällskap.

[2501] Samfundet för Nordiska museets

främjande. (Drottningg.79.) Skyddsherre:

H. M:t Konung Oscar II. Ordf.: Key, A.; ledamöter:

Almquist, V.; Clason, I. G.; Hazelius,

A.; Curman, C.: Nordenström, O. G.; sekret.

o. skattmäst.: Hazelius, A.; bitr. sekre t.:

Ljungberg, Agnes; Levin, Visen; Ström,

Selma; Hagberg, Louise.

rättsråd ; Sandström, Anna, skolföreståndarinna

; Sundelius, Elin, fröken. .

Verhställande utskott : Ordf.: Ribbing,G.;

v. ordf.: Almqvist, S.: sekret.: Lagergren. S.;

kassaförv.: Andersson, H.; Iedamöter: Alden,

G.; Lamm, H.

Ständig ledamot betalar en gång för alla

15 kr. Ärsafgift l kr. Upplysningar lemnas

af sekret., fil. lic. S. Lagergren, Stureparken

3, tel. Österm. 2896.

Brand· och Lifförsäkrings-Aktieb,olaget SVEA. 13 Drottninggatan.


, 00" ' 00 gens

Föreningars o. Sällskaps styrelser. - Bolags styrelser o. tjenstemän. [2505-2534J

~I[2505J Hygieniska museet. (Karolinska C.; v. ordf.: Carlberg, C. J,; sekret.: Geete,

institutet.) Stiftad t af Stiftelsen Lars Hier- H.; kassaförvalt.: Geete, Sigrid.

-tas minne; år 1892 öfverlåtet till Karolinska [2519J Frimärksamlareföreningen i

:institutet. Föreståndare: Almquist, Ernst, Stockholm; utan personlig ansvarighet.

'prof. i hygien. Ordf.: Keyser, Sixten: v. ordf.: Jacobson,

[2507J "Sällskapet". Ordf.: Nordström, Emil; sekr~t.: Wilms, A.; v. sekret.: Lt:bl~n,

·C. F. 'l'h.; v. ordf.: Loven, P. C. L.; kassa- E.; k.assaforvalt.: "Johansson, Josef: blb~~odir.:

von Hartmansdorff, A. E. C.; sekret.: t~~al'!eoo. kolubbmast.: Rubenson. Abr.; for-

Bodin, O.; bibliotekarie: Gullberg, H.; öfrige salJn.-fo.restandare: Gyllenspetz, S,.? adr.

ledamöter: Engellau, L. B.; Loven, E. A.; Ka:·lavag.45 A; Skogberg, P.; Hafstrom, M.;

Francke,R.; Söderberg.K.A.; Strömfelt,C.H., re.vlsorer: Wulff, J; Wahlstedt, A.; suppl.:

grefve; Rosenblad, Carl, frih.; von Hofsten, Westberg, G. . . ..

W. A.; Kinnander, O.; Flygare, C.; Pihl- [25 20J ~ntern, Filatehstforbundet, stockgren,

J. T. - Verkst, dir.: Rosin, K. F. - holm. Stiftadt 1895. Ordf.: ~erglund, Carl,

'fm sällskapets lokal (Arsenalsgatan 3 A) Polhems?" 4; v. ordf ..: S~ndba~k, I.; sekr~t.

kan resande vinna tillträde, sedan på anmälan o.?ytes!orestandare: D.1~:rlmg:HI!mer; kassor:

.af någon Sällskapets ledamot Direktionen Kihlström, H.; v. kassor: Djurling, B.

genom en jourhufvande direktör dertilllem- [2521J Föreningen Bort med tobaken,

nat bifall. Ordf.: Höglander, C. P., Malmskilnadsg.32;

[2509J Stockholms schacksällskap. v. ordf.: Liljesköld, C. A.; sekret.: Rapp, J .A.;

(Biblioteksg. 12, 2 tr., alla dagar kl. 6 e. m.) ledamöter: Ericsson, E. A.; Berggren, .G.;

Hedersledamöter: Nordenskiöld, A. K, frih.: Pettersson, C. F.; Holmqvist, G. H.

Hafström, A. W., grossh.; Saloman, G., prof. [252~J Svenska likbränningsföreningen.

Stqreise : ordf.: Burgman, F., med. dr; v. Ordf.: Akerman, R.; sekret. o. kassaförordf.:

von Wolcker, E., v. häradsh.; skatt- valt.: Lindell, P.; ledamöter: Berg, N.; Heilmäst.:

Geijer, B. O., grossh.; sekret.: Sahl- bom. O.; Lindgren: G.; Lundgren, A. R.;

berg, Rob., bokhandl. Medin,A.; Nylin, Ernst; .Raphael, A.; Wallis,

[2511J Kvinnoklubben. (Drottningg.17".) ~:; .Wik.~un?, W.; Wiman,~. A. Inspektör

Ordf.: Anderson, H., fröken; v. ordf.: Gu- for Iikbränuiugsanstalten: LIndell, P.; suppmailius,

S., fröken; sekret.: Raphael, C., fru; leant: Wiman, E. A.. .. "

kassaförvaltare: Ullmark, K, fröken; biblio- [2527J Samfundet Ljusets br~der (sJuktekarie:

Sandström, H., fröken; öfriga leda. och. begrafmngskassa) sammantrader l. Re:

möter: Nyqvist, Ch., fröken; Burgman, Th., genngsg. 72 A, kl. 8 e. n;. 2:a ~. 4:e tisd, l

fru' Asp M. fru' Tibell A. fröken' Heden sept.-apnl. 1. ordf.: Lind eqvist, C. F.;

E.,' fru; 'Qvi~t. S., frök~n. ' , , 2. ordf ..: Boije, C,. J.: sekret.: Hellström, A. O.;

[2514J Stockholms Esperantoförening. skattmast.: Brolin, .~.; .ombudsman: Petters-

Ordf.: Etzel, K, fil. licentiat; sekr.: Ahl- son, Aug.; c.eremommast.: Adamsson. C. A.;

berg, P ., po

Ii

IS

k

ons

t

., pos

t

a

el

r.

Döb

o e

l

nsgv ov;

50 prelat:

[2528J

Ahlzen,

T k

Gust.

S't G t d f" ,.

kassör: Roswall Anders red. Stureparken 5. r s a: er .~u s orsam m-

skollorskotont. Ordförande: Sterzel,

[2515J Arendsför-eninqen. (Lokal: Do- G., dr; ledamöter: Hernmarck, C. G., f. d.

belnsg. 18, l tr.) Ordf.: Lundgren, Conrad; v. justitieråd; Meves, J., byråchef; Becker, E.,

ordf.: Cederborg, Allan; sekret.: Brock, M.; fru kassaförvaltare' Reinhold A fru' Sonnskattrnäst.:

Billing, S.; öfriga styrelseleda:m.: tag, A.. fru; Meves: H., fru.'" ,

LUJ.ldgren, Jet~a, fru; Svensson, E.; Tlde- [2529J Föreningen för skollofskolonier

stram, H.; Welin, C. A.; Karlson, V. inom Maria församling. Ordförande: Ek-

[2518J Melinska stenografföreningen. lund, K. A., kyrkoherde; sekreterare: Nilson,

(Lokal Klarabergsg.37). Ordf.: Ringertz, N. S.; skattm.: Claesson. G.

Bolag af allmänt intresse.

~25 31 J Stockholms utskänknings-aktie-' [2533J Stockholms nya spårvägs-aktie-

:bolag. Ström, K. R., ordf.; Rnbenson, S., bolag. OrM.: Leijonhufvud, B. A., frih.;

verkst, dir., Sundström, H., jourh. dir.: ledamöter: Fränckel, E.; Lindeberg, K. M.;

Börtzell, A.; Kinander, E. - Stadsfullrnäk- Wikblad. S. H.; Hjortzberg E., verkst. dir.

tiges ombud hos bolaget: Laqnist, Hj , Kamererare: Andersson, Olof.

Tjenstemän: Rehn, S. J., kontrollör; Melin ,

E., kamererare; Bandelin, K, kassörska; r..

sephson, J., kontors biträde.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

[2534J Stockholms södra spårvägsaktie-bolag.

Ordf.: Almgren. O.: ledamöter:

SVEA. 13 Drottninggatan.


Tjenstemän:

(2534-2561] Bolags styrelser och tjenstemän, Teatrar.

Lindvall. C. A.; Bäckström, J. A.; verkst. dir.: [2548J Mosebacke gångbro-aktiebolag.

Redtz, J. M.; Reuterskiöld, K. L. Ordf.: Slöör, F.; verk st. dir.: Redtz, J. M.;

[2539] Stockholms Bell-telefon-aktie- ledamot: Burman, A.

bolag. Nyström, Carl, ordf'.: Montelius,

W.; Cedergren, H. T., verkst. direktör; Egnell,

Emil; Hallen, Carl., öfveringeniör.

(2540] Stockholms allmänna telefonaktiebolag.

Abelin, G. R.; Montelius, W.;

Hasselberg, B.; Klemming, V.; Cedergren,

H. T., verkst. dir. o. öfveringeniör.

[2542] Stockholms badhusaktiebolag.

(Malmtorgsgatan 3;' Jakobsgatan 16; Sturegatau

4.) Styrelse: Fris, G.; Frestadins,

Otto; Sundström, H.; verkst. dir.: Curman, C.

Kamererare: Silfversparre, Carl.

[2556] Kong!. Teaterns Aktiebolag.

Printzsköld, Otto, ordf.; Buren, Axel, verkst.

dir.: Svedbom, Vilh.; Westrin, Th.: Thiel, A.

[2557] Aktiebolaget Sveriges allmänna

revisionsbyrå. (Vasagatan 14 u; r. t. 5731;

a. t. 964.) Styrelse: ordf.: Sandberg. G.

Fr.; v. ordf.: Nordensson. Arfved; Fougberg,

Fahle: Tenow, Chr. L.; Lindblom, A.; ombudsman:

Troilius, C. R.; verkst. dir.: Niss- .

vandt, Sven.

[2543] Aktiebolaget för Fruntimmers- [2558J Fastighetsaktiebolaget Drott.

sim- och b~dinrättningen vid Skeppshol- S~yretse: Ordf.: von der Lanc~.en, E.; verkst.

men. af .~lmtberg, F" ordf.; Leyonmarck, dl!.: Ortenblad. C. O. Th.; .yelJonh~fvud, K.,

J. L.; Knöppel, J. G. frih.: Rubenson, Semmy, Åkerström, B. A.

Kassaförvaltare: Inokaij, H. F. -00 Lindstedt, A. V., kamrer;

. --- Johansson, Karl, kassör; Holrnerin, H., kon-

[2545J A~t1ebolaget Stockholms arbe- torsbiträde Svensson C. J. byggmästare.

tarehem. (Sibyllegatan 50 A, B och 52 ' "

A & B; a. t. 631.) Hirsch, Oscar, ordf.: [2559J Nya Aktiebolaget Tivoli. Sty-

Carlson, Sven, fil. dr; Lagerstedt, N., fil. dr; relse: Ordf.: Cavalli-Holmgren, A. F.; verkst.

Almquist, S., fil. dr; Lagerstedt Agnes, dir.: Björck, F. W.; kassakontrollant: Sjöfröken.

' berg, Rud.; arrendator: Berg, Anshelm.

Teatrar.

[2561J Kong!. Teatern.

Chef: Buren, Axel.

Ekonomiinspektör: Petterson, Emil.

Kassör och sekreterare: Svanberg, Johannes.

Kanslibiträde: Lindqvist, C., fröken.

Musikbibliotekarie. Ericson, Åron,

Sångerskor: Strandberg, W., fru; Karlsohn,

A.. frk.; Jungstedt, M., fru; Lindberg, P.,

fru; Hellström, A., fru; Hallgren, S., frk.;

Hulting, ,A., frk.; Edström, O., frk.: Fernqvist,

A., frk.; Nordin, H., frk.; Ostberg.

C., fru; Lindegren, S., frk.; Afzelius, D., fru.

Vaktmästare: Molin, O. och Bergström, G. Kapellmiistare:

Biljettförsäljerskor: Johansson, E., fru; Jo- Nordqvist, C., förste hofkapellmästare.

hansson, E., fröken; Carling, A., fröken: Henneberg. R., hofkapellmästare.

Biljettstämplerska: Sundin. E. M.. fröken. Stenhammar, V.

Sceninstruktör och förste regissör: Elmblad, Konsertmiistare:

Johannes. Z tt . t L J A r T

Inspicient: Nygren, H. e erqvist, . .; u m, .

Teaterläkare: Aspelin, M. Kapellister:

Repetitörer: Lang, J.; Berens, H.; Lind- Första viol: Sundqvist, E. O.; Sandqvist,

holm, A. C. M.; Åberg, K.; Eriksson, J. W.; extra:

Sufflör: Djurling, C. G. Ericsson, N.; Kihlman, C.

Ordonnans: Wennerström, E. Andra violer: Thufvesson, Th.; Nyberg, C.

Scenportvakt: Liljeholm, J. F... M. G.: Zetterqvist, C. G.; Ringström, Fr.;

Sång-are: Lundqvist, C. F.; Odmann, A.; Fritzohn, A.; Bergendahl, O.; extra: En-

Henriksson, E. G.; Malmsjö. F.; Bröder- stedt, W.; Nyblom, C. G.; Tropp, J. F.

man, O.; Sellergren, A.; Lundmark, C.; Altviol: Sörensen, Fr.; Bergström, C. A.;

Söderman, C. A.; Nygren, H.; Grafström. Strömberg, lVI. A.; Ellberg, E. H.; extra:

J.; Bratbost M.: Lejdström. C.; Forssell, Arrhen, J.

J.; Ericson, E. Fr.; Strandberg, M.; Elm- Violoncell: Andersen, A.; Bach, C.; Strablad,

J.; Malm, H. :a;.; Nyblom, S.; Man- nensky, H. B. H.; Lindhe, C.; extra:

dahl, T.; Wallgren, A. . Petterson, B.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


l'

Teatrar. [2561) .

Kontrabas: Hegn~r, J. U. A.; Smith. N. L.: I Nyqvist och A: Pettersson; fröknarna E.

Sommer, A.; Meinel , F. O.; extra: Stanek, E. Johansson och S. Westlind; fruarna ·E.

Flöjt: Östman. C. Orion; Palmblad, G.; Hög- Larsson och B. Thunberg; fröknarna B.

berg, E.; extra: Brandt, V. Westlind; E. Ekedahl: A. Skog; A. Roth;

Oboe: Ehnstedt, Alb.: Pegel, G.; extra: Lund- E. Åberg och B. Gaston; fruarna S" "

berg, N. G. Linne; H. Lindström; M. Uby. E. Wall- .

Klarinett: Hessler, G. E.; Vigström, E.; gren: fröknarna A. E. Moberg; S. Ch. No-

Palmblad, C. J.; extra: Arnoldson. R ren; B. E. E. Lidström.

Fagott: Uppström, H.; Sahlström,E.; Brun- Repetitör: Lindegren, J.

zell, O. . .. ' Ordningsman: Nyquist, J. A.

Valdhorn: Carlqv ist, P. E.; Ostman, F. O.; Ordonnans: Bäckström, G. E.

Almgren, C.; Söderstedt, G. P. W.; extra:

Carlström. G. W. Bn lettel ovsko lnu:

Trumpet: Höglund, K. A.; Rydberg. F. Lärare: Fröken G. Rosen.

G.; Blomqvist, O.; extra: Kindström. E. A. Elever: Jenny Lind; Gurli Feldt: Lisa 01-

Basun: Nordström, C. G.; Landberg. H. L. son; Anna Tropp; Signe Hegardt: Lilly

H.; Lundgren, A. W.; de Grade, H. Wasmouth: Desdemona Geijer; Lisa Carls-

Harpa: Lang',J.; extra: Lang, A., fru. I son; Elsa Almgren; Doris Altman; Elsa'

Puka: Ericson. Aron. Källmodin; Anna Gräler; Lisa Holm; Edith

Slaginstrument: Carlsson, O.; Anderson, E.," Dahlberg; Emmy Persson; Vera Hegardt;

extra: Kock, B: . OscarTropp;'CarlJohannesori; Carl Benzen.v '

Ordningsman: Ericson, A. Påkläderska: Forsberg, M., fru.

Ordonnanser: Qvarnström, K. M.; Bäckström,

G.

Baletten:

Balettmästare: Glasemann, M.

Premierdansöser: Fröknarna C. Flarnand:

G. Rosen; J. Brandt och V. Strandin,

.Sekonddansöser : Fröknarna E. Kuhn; M.

Thornfeldt; A. Lindgren; fru A. Thelandel';

fröken M. Karlsson.

Figurantskor: frk. A. Hegardt; fru L. Höglund;

fröknarna L. Hultman; S. J ohansson;

H. Brehmer; A. Norberg; F. Olsson;

E. Berg; fru G. Schwartz; fröknarna M.

Bowall; A. Anderström; P. Lindstedt; R.

Wasmouth; J. Stålhammar; M. Andersson;

Elvira Olsson.

Repetitör: Nyberg, G.

Ordningsman: Norberg, A.

Ordonnans: Vakant.

Tekniska nfdelnf ngene

Maskiningeniör: Hagerman, J. L.

Attributafdelningen.

Attributmålare. Söderberg, P. G.

Förrådsbetjent; Gullberg, A. W .

Kosty",afdeln·ingen.

Kostymordonnatör och kostyrnförvaltare:.

Rydgren, G.; Hoffman, A., fröken.

Förvaltare

fröken.

af materialförrådet: Sundin,

.

M.,

Förrådsbiträde : Sjöberg, A., fröken.

Perukmakare: Malm, C. A. ..

Föreståndare för verkstäderna: Oholm, C. W.;

Ström, J., fru.

Förrådsbetjenter: Carlsson, C. E.; Hedbom,

G. H.

Dekoration .•- ocli scenmaskinafdelningen.

Kören: Förvaltare : Hagerman, J. L.

Kormästare: Strandberg, M. Dekorationsmålare: Jansson, Th.

Korsångare: Cederlöf, O.; Lindegren, J.; Scenverkmästare: Eriksson, J. P.

Nyqvist, J.; Sundström, A.; Carelius, J. Föreståndare för snickareverkstaden: Lars-

E.; Landelius, A. E.; Bormann, E.; Eriks- son, C. A.

son\ C. E.; Wahlqvist, A:; Bergst~'öm, Belysnin.qsaftlelningen.

E. E.; Olsson, P. A.; Porslin, K.; WIder- Elektriker: Nilsson C G.

feldt, S.: Skog, G.; Sjöman, .V.; Wärn- Montör: Särngren, b..

lund, ~. S.; Wester, C.. W.; M?ller, J. E. Belysningsbiträde: Nordqvist, R.

G.; Möllman, E.; Ahlqvlst, Elis, Gaston,

J.; Tidlund, G. V.; Miiller, J.; Norell, S. UPP1'är"",:.nin.q.•, oclt ientilo tionsaf d.cinimqen;

E.; Fernqvist, J. F. Kontrollör: Rosborg,Anders.

Korsångerskor: frökenT; Fredrikson, fru- Bi.trä~e: Ni~sson: C. P. . .

arna A. Rydberg; och M. Heitman; frök- ~askl~lster. W~nn, F. W., WIklund. Carl:

narna A. Colliander; H. Grönberg och EI(~a:e. QvarfOld.t, A. F., Larsson, J. S.,

L. Sjöblom; fru M. Strömberg; fru J, Eriksson, C. J., Carlsson, B, A.

Blomberg; fru Th. Jseger: fröken H. Hör- Hop arationsrerksto d och hissar.

lin; fruarna A. M. Giese; H. Ericson; E. Reparatör: Nilsson, C. P.

Brand- och ,Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggata~. I


[2561-2567] Teatrar. [j

Bera kninqs- och eldslächl'ingsafdelningen. \Påkläderskor : Fruarna Ch. Engborg: W.

Brandmästare: Carlsson; C. A. ' Eriksson; E. Johansson och H. Utter.

Portvakt: Andersson, A. J. Reqvisitörer: Källström, A.; Stern, C. G.

Städerskor: Lundblad, Anna; Norberg, Emma; Biljettförsäljerskor : Bäckberg, A., fröken;

Johansson, Math.; Olsson, Maria; Eriks- Casper, H., fröken; Lundberg, C., fru.

son, Aug:a; Törnlöf, Maria; Andersson, E. Ordonnans: Bengtson, O. R.

Portvakt: Gidlund. H.

Städerska : Engborg, Ch.

[2563] Dramatiska teatern.

Inspektor och censor: Bonde, Carl C:son, frih. [2564] 'Svenska teatern.

Kronans ombud: Taube, Carl Evert, grefve. Direktör: Ranft, Albert.

Intendent: Persorme, Nils. Sekreterare: Nilson, L. Em.

Kamererare: Fal?k, J .. ~ug.. . FÖrste regissör: Hedberg, Karl; Bosin, Axel.

Sekreterare och Iitteratör: Grandinson. Emil. Rezissör: Malmaren Oscar

Förste Regissör: Christiernsson, Henrik. e b .' •

Andre Regissör: Roos, Axel. Artistpereonal :

Läkare: Kull, Anton. Skådespelare: Axelson, Konstantin; Boström,

Aktörer: Arehn, N.: Breckström, O.; Berg- Harald; Bovallius, Carl; Dahlberg, Olof;

ström. G.; Byström, A.; Ekelund, O.; En- Fröberg, Einar; Hillberg, Emil; Hillberg,

vall. F.; Frank, C.: Hagman, J.; Hamrin, Gösta; Hoving, John; Johansson, Oscar;

O.; Hansson, A.: Hedlund, F.; Kellberg, Malmgren, Sigge; Petsehler, Erik; Ranft,

K.; Palme, A.; Persorme, N.; Skånberg, Gustaf; Riego, John; Sternwall, Oskar;

G.; Törnqvist, G.; Wagner, E.; Örten~ Strindin, Edvard; Svennberg, Tore; Södergren,

A. g-ren, Axel; de Wahl, Anders; Wahlbom,

, Aktriser: Fruarna Byström, C.; Dorsch, L.; John.

Fahlman, L.; Hagman, M.; Hansson; V.; Skådespelerskor: fruarna Axelsson, Amelie;.

Julin, M.; Lindberg, A,; fröknarna dam- Boströrn, Linda; Hjortberg. Elisabeth; Håsen,

A. G.; Bergström, H.;

å

Bosse, H.; kansson. Julia: Sandell, Lina; Sternwall,

Bäckström, G.; Dörum, Th.; Janson, A.; Anna; fröknarna Friberg. Elsa; Håkans-

Jansson, B.; Klefberg, H.; Ljunggren, M.; son, Lisa; Lundequist, Gerda;Rising, Esther;

Sjöberg, C.; och Ahlander, Th. Söderman, Helene; TorseIl, Margit; Torsell,

Premier-elever: Fröknarna Cornstedt, A.; Astrid; Östergren, Ida.

Eneman, L. och herr Wigren, S. Maskinmästare: Linderoth, Anders.

Sufflör: Michal, J. Emil. Sufflös: Richnau, Hertha.

Reqvisitörer: Edström, Nils; Blomquist, A..

Orkesterpersonal :

Kapellmästare: Hallden. Björn.

Första violiner: Massebus. R,;

Sekund violin: Hellström, B.

Altviol : Sahlberg, R.

Violoncell: Trobäck, F.

Kontrabas: Skånberg, C. G.

Flöjtist: Rösell, J.

Klarinettist: Lindman. A.

Trumpetare: Lundin, C. G.

Trumslagare: Westerberg, T.

Skräddare: Karlsson, Petter.

Garderobiere : Svanbom, Mia.

Hansen. E. Påkläderska: Lundquist, Mathilda.

Perukmakare: Lund, Carl.

Gasmästare : Blomquist, Gustaf.

Maskinist: Eklund, J. F.

Ordonnans: Holmer, Frans.

Biljettförsäljerskor : Kronberg. Josephine,

fru; Bergström, Hanna.

Kontrollant: Åström, Augusta, fru.

Portvakt: Johansson, O.

Öjrig personal:

Orkeeter«,

Maskinmästare : Stenholm, A.

Kapellmästare: Oden, Gust.

Brand- o. gasmästare : Carlsson, O. Medlemmar: Ahl berg, Schutzer, Jansson,

Dekorationsmålare: Grabow, C.

Blomquist, Carell, Ericsen, Gräber, 'I'robäck,

Björkquist, Uppström, Johansson,

Garderobsförvaltare. Rydgren, G.

Garderobierer : Hoffman, A., fröken; Holf. Isakson, Liljeholm, Terry, Lundgren, Trobäck,

E, Laursen.

man, H., fröken.

Tapetserare: Erikson, E.

Perukmakare: Carlson, O. E.

Hårfrisös: Källqvist, Nina, fru.

[2567] Vasateatern.

Påklädare: Blomberg, A.; Hultman, G. A.; Direktör: Ranft, Albert.

Nilsson, J. L.

Sekreterare: Boden, Aug.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


\ "

Teatrar. Tidningar och Tidskrifter. [2567-2568]

Förste regissör: Rundberg. Axel. Brandt.vånna, Meissner, Emma; Adamsen,

Andre regissör: Wahlberg. Robert. Olga, Pettersson. Elin; Nylander, Judith;

'Kapellmästare: Meissner, Hjalrn.: Tr~pp, fröknarna Berentz, Inga; Griinberg, Rosa.

Gust. Kihlberg, Inez; Kihlberg, Iris; Nygren,

Skådespelare: Adami, Nils; Ander, David; Evelyne; Strandin, Eva; Forsberg, Anna;

Asplund, Arvid; . Bergman, John; Björk- Strandberg, Karla: Lindell, Elin; Hjorth,

lund, Alexis; Bergström, Oscar; Frölig, Gunhild; Lindeberg. Elsa; Trapp. Ottilia;

Erik; Henning, Clres: Lund, G. A.; Lilje- Kuhn, Henrietta; Grönberg, Gerda.

feldt, Carl; Nilsson, Axel; Ringvall, Axel; Sufflös: Fru Svedlund.

Svensson, Aug.: Salsenstein, Gust.: Sjö- Biljettförsäljerska: Högberg, J ulia; extra;

gren, Carl; Schucker: Birger: Sjöberg, Boivie, A.

Hjalm.; Strömberg, Emil; Osterberg, Mag- Maskinmästare: Broberg. C. J.

nus. Garderobiere : Lindqvist, E.

Skådespelerskor: fruarna Bergman.!J.; Ring- Kostymskräddare: Dahlberg. G.

vall, Bertha: Kihlberg, Th.: vvahlbom, Reqvisitör: Kahlin, A.

Emma; Lundberg, L; Clemontson, Agnes; Ordonnans: Wallen, Ludvig.

[2568] Tidningar och Tidskrifter.

r. Dagliga tidningar. Dagen. utkommer hvarje helgfri morgon.

Aftonbladet. Utkommer i tre dagliga upp- Redaktion, tryckeri, expedition och hufvudlagor

och en halfveckoupplaga. . kont?r: Klar~ Ves~!a Kyrkogata 7:

. ., . Redaktionen halles oppen kl. 12 midd.i--j

Redaktion, trycken, expedition och hufvud- på natten.

kontor: Kl~!a Vestra l\yrkogata 7. Hufvudredaktör och utgifvare: Sohlman,

Hufvadredaktör o.ch u.tgIfvare: Sohlman, Harald; mottagningstider: 10-11 f. m. och . \

Harald; mottagningstid: kl. 10-11 f. m. 2-3 e. m.

samt 2-3 e. m. Biträdande redaktör' Bergström David;

Redakt~onss~kreterare: Alden, Gust. A., mot- 1-2 e. m. . ,

tagningstid kl. 11-1. Redaktionssekreterare: 'l'örnequist, J ohn,

Ordinarie medarbetare: Arfwidsson, Alvar, Ordinarie medarbetare: Blanche, Th.; 80-

Bergström, David; Blanche, Thore; Ceder- lander, Martin; Bratt, Valter; Falck, A.

schiöid, M.; Hagberg, C. A.; Jacobsson, E.; Nycander, F.; Stadling, J.; Svensen •.

G.; Lindgren, Adolf; Millqvist, V., Moll, Emil.

F.; Nordensvan, Georg; Psilander, A.; Korrekturläsare: 'I'horelius, H.

Smith, E. A.; Spångberg, W.; Stadling, Kassadirektör Sohlman, Arv.; kl. lO-U

J.; Svensen. Emil; Wallin, A.; Wallis, f. m. och 2-3 e. m...

Ernst. Tecknare: Aberg, Emil; Ost, Tycho.

Kassadirektör: Sohlrnan, Arv.: mottagnings- Hufvu~konto~et: Kassör: Lalin,o Sam; Kontid

kl. 10-11 f. m. och 2-3 e. m. trollor: Widegren, E.; Bokhållare: Ek-

Tecknare: Åberg, Emil; Öst, Tycho. ström, H.; Ekstam, E.; Blo~qvist, Jennie;

Korrekturläsare: Psilander, A.; Rooth, J. M. Svensson, E.; Scherberg, Hildur: Folcker,; .

Hufvudkontoret: Kassör: Lalin, Sam; KOll- ,Anna. '..

trollör: Widegren, E.; Bokhållare: Ek- hlralkonto~·.~n: Stora Nygatan 6: SJos~edt,.

ström, H.; Ekstam, E.; Blomqvist, Jennie.; Hulda; Sjöstedt, S. Nybrogatan 26: Lind-

Svensson E.' Scherberg Hildur: Poleker bom, Anna, Folcker, Malvina.

Anna. " , , , Faktor för tryckeriet: Fredlund, P. G.

Filialkontoren: Stora Nygatan 6: Sjöstedt, Pr~nu~erationspris:.i Stockho.lm kr. 6 fÖl'"

Hulda; Sjöstedt, S. Nybrogatan 26: Lind- ar; l landsorte!1 kr. 4: 50 for hufvu~u~pbom

Anna Feleker Malvina. lagan; kr. 4:- f(Jrlandsortsupplagan for ar.

Fakto~ for tryckeriet: 'Fredlund, P. G. Annonspris : Hufvuduppl. 80 och .?O öre. pr-

Prenumerationspris för helt år: Hufvuduppl, cm.; landsortsuppl. 60 ?ch 40 ore : bada.

i Stockholm 14:-, i landsorten 12:-; upplagorna 100 och 80 oro.

Landsortsuppl, 6: -; Halfveckouppl. 1: 30. Dagens Nyheter. Utkommer hrar morgon.

Annonspris : Hufvuduppl. 100 och 75 öre. pr Redaktionsbyrå; hufvudkontor och tryckeri!

cm. Landsortsupplagan 75 och 50 öre. Regeringsgatan 28 A.

Halfveckoupplagan kr. 4:-. Alla tre upp- Annons- och prenumerationskontor: Regelagorna

kr. 5:- och kr. 4:80. ringsgatan 28 B samt Gust, Ad. Torg 10,.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

More magazines by this user
Similar magazines