Forældrene har ordet - dags- og døgninstitutionerne - Sundhed.dk

sundhed.dk

Forældrene har ordet - dags- og døgninstitutionerne - Sundhed.dk

Forældrene har ordet

Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit

Region Syddanmark 2010-2011

LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

MARTS 2012


Forældrene har ordet

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og

døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af:

Danske Regioner

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Marts 2012


Forældrene har ordet

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011

Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner.

Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland

(tidligere Center for Kvalitetsudvikling).

Udover denne rapport er der til hver region udarbejdet en patientrapport samt en rapport med landsresultater.

Rapporten kan læses eller downloades gratis på www.sundhed.dk og kan rekvireres hos Danske Regioner på

publ@regioner.dk. Der findes mere information om undersøgelserne på: www.psykiatriundersogelser.dk

Henvendelse vedrørende undersøgelsen:

Gitte Dahl

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK)

Olof Palmes Allé 15

8200 Århus N

Telefon: 7841 4074

ISBN-nr. 978-87-92686-40-4

Pris: Kr. 80,- (ekskl. moms og forsendelse)

Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf

Tryk: Danske Regioner

© Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, marts 2012

Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.


Forord

I denne rapport præsenterer Danske Regioner resultaterne af den anden undersøgelse af, hvordan

patienterne og deres forældres oplever børne- og ungdomspsykiatrien. Undersøgelserne er foretaget for

såvel ambulatorier som dag- og døgnafsnit. Med anden undersøgelsesrunde er der mulighed for

systematisk at følge op på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra 2007/08 til 2010/11.

På landsplan viser den nye undersøgelse, at patienterne er mere tilfredse med deres kontakt til børne- og

ungdomspsykiatrien i denne undersøgelse, end de var i 2007/08. Der er sket en forbedring på seks

procentpoint for begge patientundersøgelser. For forældre, der er i kontakt med ambulatorier, er der en

forbedring på fem procentpoint, mens der for dag- og døgnafsnit kun kan spores en lille fremgang i

tilfredsheden. Det er glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen,

men der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende

undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og

plejeindsats. Undersøgelsen sætter fokus på både de positive og negative oplevelser. Det er vores mål, at

afdelinger og ledelser bruger resultaterne i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske

tilbud. Vi ønsker også, at de tager initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Endelig er

det regionernes mål, at viden fra undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget, når børne- og

ungdomspsykiatrien udvikles politisk – lokalt og centralt.

Regionerne mener, at forældrene til børn og unge med psykiatriske problemer udgør en væsentlig

ressource. De har viden om børnene og kan spille en aktiv rolle, der er vigtig for deres børns behandlingsforløb.

Et godt samspil med de pårørende kan være med til sikre en større grad af tryghed og samtidig

forkorte børn og unges indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de

nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og forældre, der via besvarelse af

spørgeskemaet har bidraget væsentligt til løbende at forbedre den kvalitet de kan opleve i børne- og

ungdomspsykiatrien.

Flemming Stenild

Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg


Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til forældreundersøgelsen...........................................................................................................................1

2. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark .............................................................................................3

3. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark...................................................................... 11

4. Resultater fra forældreundersøgelsen.......................................................................................................................... 17

5. Forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable.......................................................................................................... 73

6. Forældreundersøgelsens datagrundlag......................................................................................................................101

7. Forældrenes skriftlige kommentarer...........................................................................................................................107

8. Deltagende dag- og døgnafsnit .....................................................................................................................................129

9. Undersøgelsesmetode og organisering ......................................................................................................................131

Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel ...........................................................135

Bilag B. Sammenligning mellem 2007-08 og 2010-11 ..................................................................................................137

Bilag C. Spørgeskemaet i forældreundersøgelsen........................................................................................................139


1. Introduktion til forældreundersøgelsen

Denne rapport

Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser

i børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region

Syddanmark. For forældre har undersøgelsen omfattet alle forældre til

patienter på de børne- og ungdomspsykiatriske afsnit uanset patientens

alder. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts 2010 til 31. august 2011.

Udover de regionale rapporter er der en landsrapport med patient- og

forældreresultater for hele landet.

De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om forældres

oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man

afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave

sammenligninger inden for og på tværs af regioner.

Med anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk

opfølgning på udviklingen i forældretilfredsheden fra 2007-08 til 2010-11.

Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i

børne- og ungdomspsykiatrien.

Temaer i

undersøgelsen

Undersøgelsen afdækker, hvordan forældre opfatter:

• Den faglige indsats i undersøgelser og behandling

• Kommunikation mellem personale og patienter/forældre

• Information om sygdommen, behandlingen m.v.

• Patient- og forældreinddragelse

• Inddragelse af det private og professionelle netværk

• De fysiske rammer på afsnittene

• Koordination og samarbejde i det sociale og psykiatriske system som

helhed

Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at

både forældre, ledelse og personale finder grundlæggende for en god

forældreoplevelse.

Den Danske

Kvalitetsmodel

Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I

bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke

standarder i Den Danske Kvalitetsmodel.

Flere slags kvalitet

Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for forældrenes

oplevelser – den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og

ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen

kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre

kvalitetsmål.

Anvendelse af

resultaterne

Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan

findes områder, som kan kvalitetsudvikles.

Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at

Forældrene har ordet Side 1

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de

områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske.

Det er centralt, at det enkelte afsnit og dens ledelse selv arbejder videre med

undersøgelsesresultaterne og ser resultaterne i lyset af de målsætninger og

den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden

for børne- og ungdomspsykiatrien.

Rapportens opbygning

Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i hele

landet.

Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i Region

Syddanmark.

Kapitel 4 indeholder detaljerede resultater fra forældreundersøgelsen i

Region Syddanmark. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i

søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale

resultater på afsnitsniveau og med landsresultaterne.

Kapitel 5 indeholder forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable.

Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af

bortfaldsanalyser, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m.

Kapitel 7 indeholder de skriftlige kommentarer fra forældre i Region

Syddanmark opdelt på de enkelte afsnit.

Kapitel 8 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de

afsnit, der indgår i undersøgelserne.

Kapitel 9 beskriver undersøgelsesmetoden.

Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke

standarder i Den Danske Kvalitetsmodel.

Bilag B er en oversigt over enheder fra 2010-11 undersøgelsen der kan

sammenlignes med enheder fra 2007-08 undersøgelsen.

Bilag C spørgeskema.

Side 2

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


2. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Danmark

I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i

Danmark.

Undersøgelsens

datagrundlag

I perioden fra 1. marts 2010til den 31. august 2011 fik 1.583 forældre til børn

og unge i 32 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

udleveret et spørgeskema. 898 forældre besvarede skemaet. På landsplan er

undersøgelsens svarprocent dermed på 57.

Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således:

Tabel 2.1 Svarprocent

(I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal)

Afsnit (antal afsnit)

Udleverede

spørgeskemaer

Tilsendte

spørgeskemaer

Ønskede ikke

at modtage

Returnerede

spørgeskemaer

Svarprocent

Region Hovedstaden (12) 362 (79%) 94 (21%) 0 (0%) 294 64%

Region Midtjylland (9) 0 (0%) 495 (100%) 1 (0%) 209 42%

Region Nordjylland (2) 120 (83%) 22 (15%) 2 (1%) 104 72%

Region Sjælland (3) 120 (81%) 27 (18%) 2 (1%) 102 68%

Region Syddanmark (6) 247 (73%) 89 (26%) 2 (1%) 189 56%

Hele landet (32) 849 (54%) 727 (46%) 7 (0%) 898 57%

Repræsentativitet

På landsplan er svarpersonerne repræsentative for de forældre, der fik tilbudt

et spørgeskema. Barnets/den unges diagnose er dog ikke angivet på 25 % af

de besvarede spørgeskemaer.

Svarpersonerne børn har følgende baggrund:

Forældrene har ordet Side 3

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika

Hele landet - 898 besvarelser

Patientens køn

Patientens alder

Patientens diagnose

Ventetid

Længde af indlæggelsen

Kontakt efter udskrivelsen

Anvendt tvang

Besvaret af

Forældrenes antal kontakter

Procent

Dreng/mand 45

Pige/kvinde 52

Uoplyst 3

0-6 år 11

7-14 år 38

15 år og derover 49

Uoplyst 1

F20-29 9

F30-39 9

F40-49 7

F50-59 10

F60-69 3

F80-89 16

F90-99 17

Øvrige 4

Uoplyst 25

Under 15 dage 53

15 dage til 2 måneder 18

2 måneder til et halvt år 10

Mere end et halvt år 4

Uoplyst 15

Under 15 dage 8

15 dage til 2 måneder 19

2 måneder til et halvt år 33

Mere end et halvt år 35

Uoplyst 8

Ja 54

Nej 35

Ved ikke/husker ikke 8

Uoplyst 3

Ja 18

Nej 74

Ved ikke/husker ikke 3

Uoplyst 5

Mor alene har svaret 57

Far alene har svaret 11

Mor og far i fællesskab 29

Uoplyst 2

0-4 28

5-10 33

Over 10 16

Uoplyst 23

Diagnoserne beskrives i kapitel 5

Side 4

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Samlet vurdering

Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen

gennem tildeling af 1-5 stjerner.

• 5 stjerner enestående

• 4 stjerner godt

• 3 stjerner både godt og dårligt

• 2 stjerner dårligt

• 1 stjerne uacceptabelt

Figur 2.1 viser forældrenes samlede vurdering i 2010-11 og 2007-08.

Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? (2007-08 og 2010-11)

Hele landet 2010-11 (n=865)

Hele landet 2007-08 (n=634)

71%

70%

29%

30%

Region Hovedstaden 2010-11 (n=285)

Region Hovedstaden 2007-08 (n=226)

76%

75%

24%

25%

Region Midtjylland 2010-11 (n=196)

Region Midtjylland 2007-08 (n=174)

65%

70%

35%

30%

Region Nordjylland 2010-11 (n=101)

Region Nordjylland 2007-08 (n=73)

81%

90%

19%

10%

Region Sjælland 2010-11 (n=98)

Region Sjælland 2007-08 (n=38)

42%

57%

58%

43%

Region Syddanmark 2010-11 (n=185)

Region Syddanmark 2007-08 (n=123)

67%

65%

33%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt)

3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt)

Figuren viser, at der på landsplan ikke er nævneværdig forskel på forældrenes

samlede indtryk af indlæggelsen i 2010-11 og 2007-08.

På regionsniveau gør dette sig gældende for Region Hovedstaden og Region

Syddanmark. I Region Midtjylland og Region Sjælland er forældrenes samlede

indtryk derimod bedre i 2010-11 end i 2007-08, mens det modsatte gør sig

gældende i Region Nordjylland. I Region Nordjylland er forældrenes samlede

indtryk af indlæggelsen dog stadigvæk bedre end i de øvrige regioner.

På afsnitsniveau er der endnu større variation i forældrenes samlede indtryk

af indlæggelsen. I de tre afsnit, hvor der er relativt flest tilfredse forældre,

giver 99 % af forældrene 5 eller 4 stjerner.

I de tre afsnit, der har den laveste tilfredshed, giver 46 % af forældrene 5 eller

4 stjerner.

Forældrene har ordet Side 5

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Forskel mellem

forældregrupper

Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede

vurdering af indlæggelsen er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i

betragtning samtidigt i én samlet analyse.

• Patienternes køn

• Patienternes alder

• Indlæggelseslængde

• Forældrenes kontakt med personalet på afsnittet

Analysen viser at, patientens køn og alder har signifikant indflydelse på den

samlede vurdering af indlæggelsen, således at forældre til drenge er mere

tilfredse end piger og forældre til 0-7-årige er mere tilfredse end forældre til

børn over 7 år.

Indlæggelsesforløbet

I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører

kontakten med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes

tilfredshed.

Side 6

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Figur 2.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed

2. Uforstyrret samtale 2010-11 (n=855)

2. Uforstyrret samtale 2007-08 (n=632)

94%

94%

1. Barnets tryghed på afsnittet 2010-11 (n=888)

1. Barnets tryghed på afsnittet 2007-08 (n=649)

93%

93%

3. Forberedelse til vigtige samtaler 2010-11 (n=855)

92%

13. Tilfreds med fysiske rammer 2010-11 (n=873)

13. Tilfreds med fysiske rammer 2007-08 (n=643)

90%

91%

4. Personalets interesse i din erfaring 2010-11 (n=878)

4. Personalets interesse i din erfaring 2007-08 (n=647)

89%

90%

18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler 2010-11 (n=608)

88%

6. Planlægning af forløb 2010-11 (n=833)

85%

10. Støtte og opbakning fra personale 2010-11 (n=875)

10. Støtte og opbakning fra personale 2007-08 (n=634)

84%

85%

7. Info om vanskeligheder/problemer 2010-11 (n=879)

7. Info om vanskeligheder/problemer 2007-08 (n=643)

83%

84%

12. Tilfreds med netværksmøder 2010-11 (n=613)

12. Tilfreds med netværksmøder 2007-08 (n=500)

83%

86%

5. Medinddragelse i forløb 2010-11 (n=860)

5. Medinddragelse i forløb 2007-08 (n=634)

83%

83%

19. Bedring efter indlæggelse 2010-11 (n=820)

19. Bedring efter indlæggelse 2007-08 (n=621)

76%

74%

16. Inddragelse af institution/skole 2010-11 (n=560)

16. Inddragelse af institution/skole 2007-08 (n=413)

72%

75%

15. Inddragelse af familie 2010-11 (n=466)

15. Inddragelse af familie 2007-08 (n=337)

71%

73%

9. Info om medicin og evt. bivirkninger 2010-11 (n=535)

9. Info om medicin og evt. bivirkninger 2007-08 (n=378)

66%

70%

17. Hjælp til dagligdag 2010-11 (n=788)

17. Hjælp til dagligdag 2007-08 (n=595)

65%

68%

8. Tilstrækkelig skriftlig info 2010-11 (n=820)

62%

11. Info om barnets/den unges livsstil 2010-11 (n=745)

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andel tilfredse

Andel utilfredse

Forældrene har ordet Side 7

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Variation i

besvarelserne på

afsnitsniveau

Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for

tilfredshedsspørgsmålene.

Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit,

hvor andelen af tilfredse forældre er størst og de tre afsnit, hvor andelen af

tilfredse forældre er lavest.

Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de

afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest

tilfredshed.

Figur 2.3 Variation mellem afsnit

Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse pårørende og de tre afsnit

med relativt færrest tilfredse pårørende

9. Info om medicin og evt. bivirkninger

16. Inddragelse af institution/skole

8. Tilstrækkelig skriftlig info

11. Info om barnets/den unges livsstil

17. Hjælp til dagligdag

15. Inddragelse af familie

7. Info om vanskeligheder/problemer

5. Medinddragelse i forløb

6. Planlægning af forløb

10. Støtte og opbakning fra personale

12. Tilfreds med netværksmøder

4. Personalets interesse i din erfaring

13. Tilfreds med fysiske rammer

19. Bedring efter indlæggelse

18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler

3. Forberedelse til vigtige samtaler

2. Uforstyrret samtale

1. Barnets tryghed på afsnittet

65

64

61

54

52

47

42

40

37

36

36

35

34

34

24

23

19

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt

sammen, før variationen er beregnet.

Forskellen mellem andelen af tilfredse forældre på afsnit, hvor tilfredsheden er størst og på afsnit, hvor den er mindst, er udregnet

efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at

meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var

beregnet med udgangspunkt i det afsnit med relativt flest tilfredse forældre og det afsnit med relativt færrest tilfredse forældre, ville

variationen være sandsynligvis større.

Aftaler om tiden efter

udskrivelsen

Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den

unges udskrivning. Hertil svarer 79 % af forældrene bekræftende, mens 21 %

af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de

gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges

udskrivning. 87 % af forældrene svarer, at de i høj grad eller i nogen grad

gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 13 % kun i mindre grad eller

slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler.

Fejl

Side 8

Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under

barnets/den unges indlæggelse. 20 % af forældrene svarer bekræftende, 69 %

har ikke oplevet fejl, mens 11 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet.

Af de forældre som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 55 %, at

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 37 % svarer, at

personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 8 % af

forældrene svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen.

Forældrenes vurdering

af det sociale og

psykiatriske system

Figur 2.4 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der

vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde

ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C.

Figur 2.4: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system

22.Samarbejde mellem offentlige steder 2010-11 (n=810)

22.Samarbejde mellem offentlige steder 2007-08 (n=600)

57%

55%

23. Tilbud fra det sociale system 2010-11 (n=779)

23. Tilbud fra det sociale system 2007-08 (n=557)

44%

41%

24. Tilbud til familien 2010-11 (n=779)

24. Tilbud til familien 2007-08 (n=547)

41%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andel tilfredse

Andel utilfredse

Forældrene har ordet Side 9

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Side 10

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


3. Hovedresultater fra forældreundersøgelsen i Region Syddanmark

I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra forældreundersøgelsen i

Region Syddanmark.

Undersøgelsens

datagrundlag

I perioden fra 1. marts 2010til den 31. august 2011 fik 338 forældre til børn og

unge i seks børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region

Syddanmark udleveret et spørgeskema. 189 forældre besvarede skemaet. I

Region Syddanmark er undersøgelsens svarprocent er dermed på 56.

Svarprocenten fordeler sig således mellem afsnittene:

Tabel 3.1 Svarprocent

(I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal)

Afsnit

Udleverede

spørgeskemaer

Tilsendte

spørgeskemaer

Ønskede ikke

at modtage

Returnerede

spørgeskemaer

Svarprocent

U2 børnepsyk., Kolding 25 (50%) 25 (50%) 0 (0%) 23 46%

U1 ungdomspsyk., Kolding 31 (62%) 19 (38%) 0 (0%) 23 46%

Ungdomspsyk. Augustenborg 67 (85%) 12 (15%) 0 (0%) 43 54%

Ungdomspsyk. Esbjerg 63 (79%) 16 (20%) 1 (1%) 45 56%

Afsnit 2 skolebørn, Odense 28 (88%) 4 (13%) 0 (0%) 27 84%

Afsnit 3 unge, Odense 33 (70%) 13 (28%) 1 (2%) 28 60%

Region Syddanmark (6) 247 (73%) 89 (26%) 2 (1%) 189 56%

Repræsentativitet

Bortfaldsanalysen i kapitel 6 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de

forældre, der fik tilbudt et spørgeskema. Barnets/den unges diagnose er dog

ikke angivet på 23 % af de besvarede spørgeskemaer.

Svarpersonernes børn har følgende baggrund:

Forældrene har ordet Side 11

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika

Region Syddanmark - 189 besvarelser

Patientens køn

Patientens alder

Patientens diagnose

Ventetid

Længde af indlæggelsen

Kontakt efter udskrivelsen

Anvendt tvang

Besvaret af

Forældrenes antal kontakter

Procent

Dreng/mand 38

Pige/kvinde 60

Uoplyst 2

0-6 år 1

7-14 år 35

15 år og derover 63

Uoplyst 1

F20-29 16

F30-39 14

F40-49 10

F50-59 7

F60-69 3

F80-89 8

F90-99 14

Øvrige 6

Uoplyst 23

Under 15 dage 75

15 dage til 2 måneder 11

2 måneder til et halvt år 4

Mere end et halvt år 1

Uoplyst 10

Under 15 dage 6

15 dage til 2 måneder 34

2 måneder til et halvt år 21

Mere end et halvt år 32

Uoplyst 6

Ja 75

Nej 17

Ved ikke/husker ikke 6

Uoplyst 2

Ja 16

Nej 76

Ved ikke/husker ikke 2

Uoplyst 5

Mor alene har svaret 55

Far alene har svaret 14

Mor og far i fællesskab 30

Uoplyst 1

0-4 29

5-10 30

Over 10 17

Uoplyst 23

Diagnoserne beskrives i kapitel 5

Side 12

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Samlet vurdering

Forældrene bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen

gennem tildeling af 1-5 stjerner.

• 5 stjerner enestående

• 4 stjerner godt

• 3 stjerner både godt og dårligt

• 2 stjerner dårligt

• 1 stjerne uacceptabelt

Figur 3.1 viser forældrenes samlede vurdering i 2010-11 og 2007-08.

Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? (2007-08 og 2010-11)

Hele landet 2010-11 (n=865)

Hele landet 2007-08 (n=634)

71%

70%

29%

30%

Region Syddanmark 2010-11 (n=185)

Region Syddanmark 2007-08 (n=123)

67%

65%

33%

35%

Kolding BU 2010-11 (n=45)

Kolding BU 2007-08 (n=33)

56%

61%

44%

39%

Augustenborg BU 2010-11 (n=43)

Augustenborg BU 2007-08 (n=17)

70%

71%

30%

29%

Esbjerg BU 2010-11 (n=44)

Esbjerg BU 2007-08 (n=25)

66%

68%

34%

32%

Odense BU 2010-11 (n=53)

Odense BU 2007-08 (n=48)

65%

75%

35%

25%

U2 børnepsyk., Kolding 2010-11 (n=22)

U2 børnepsyk., Kolding 2007-08 (n=10)

68%

70%

32%

30%

U1 ungdomspsyk., Kolding 2010-11 (n=23)

U1 ungdomspsyk., Kolding 2007-08 (n=23)

43%

57%

57%

43%

Ungdomspsyk. Augustenborg 2010-11 (n=43)

Ungdomspsyk. Augustenborg 2007-08 (n=17)

70%

71%

30%

29%

Ungdomspsyk. Esbjerg 2010-11 (n=44)

Ungdomspsyk. Esbjerg 2007-08 (n=25)

66%

68%

34%

32%

Afsnit 2 skolebørn, Odense 2010-11 (n=27)

Afsnit 2 skolebørn, Odense 2007-08 (n=20)

65%

81%

35%

19%

Afsnit 3 unge, Odense 2010-11 (n=26)

Afsnit 3 unge, Odense 2007-08 (n=28)

69%

64%

31%

36%

5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt)

Forældrene har ordet Side 13

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Indlæggelsesforløbet

I figuren nedenfor vises resultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører

kontakten med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter forældrenes

tilfredshed.

Figur 3.2: Øvrige spørgsmål vedrørende forældrenes tilfredshed

13. Tilfreds med fysiske rammer 2010-11 (n=184)

13. Tilfreds med fysiske rammer 2007-08 (n=125)

96%

94%

2. Uforstyrret samtale 2010-11 (n=178)

2. Uforstyrret samtale 2007-08 (n=121)

94%

93%

1. Barnets tryghed på afsnittet 2010-11 (n=187)

1. Barnets tryghed på afsnittet 2007-08 (n=124)

92%

94%

18.A Hvis ja, tilfreds med aftaler 2010-11 (n=141)

91%

3. Forberedelse til vigtige samtaler 2010-11 (n=177)

90%

6. Planlægning af forløb 2010-11 (n=172)

87%

4. Personalets interesse i din erfaring 2010-11 (n=182)

4. Personalets interesse i din erfaring 2007-08 (n=125)

85%

87%

12. Tilfreds med netværksmøder 2010-11 (n=122)

12. Tilfreds med netværksmøder 2007-08 (n=101)

82%

80%

5. Medinddragelse i forløb 2010-11 (n=184)

5. Medinddragelse i forløb 2007-08 (n=121)

81%

78%

10. Støtte og opbakning fra personale 2010-11 (n=184)

10. Støtte og opbakning fra personale 2007-08 (n=123)

80%

84%

19. Bedring efter indlæggelse 2010-11 (n=175)

19. Bedring efter indlæggelse 2007-08 (n=123)

77%

70%

7. Info om vanskeligheder/problemer 2010-11 (n=181)

7. Info om vanskeligheder/problemer 2007-08 (n=125)

76%

81%

15. Inddragelse af familie 2010-11 (n=105)

15. Inddragelse af familie 2007-08 (n=70)

73%

77%

9. Info om medicin og evt. bivirkninger 2010-11 (n=131)

9. Info om medicin og evt. bivirkninger 2007-08 (n=77)

66%

62%

16. Inddragelse af institution/skole 2010-11 (n=118)

16. Inddragelse af institution/skole 2007-08 (n=71)

66%

72%

17. Hjælp til dagligdag 2010-11 (n=161)

17. Hjælp til dagligdag 2007-08 (n=111)

65%

63%

11. Info om barnets/den unges livsstil 2010-11 (n=157)

57%

8. Tilstrækkelig skriftlig info 2010-11 (n=168)

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andel tilfredse

Andel utilfredse

Side 14

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Aftaler om tiden efter

udskrivelsen

Forældrene bliver spurgt, om der er lavet aftaler om tiden efter barnets/den

unges udskrivning. Hertil svarer 84 % af forældrene bekræftende, mens 16 %

af forældrene svarer nej. Forældre, som har svaret nej, bliver spurgt, om de

gerne ville have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges

udskrivning. 96 % af forældrene svarer, at de i høj grad eller i nogen grad

gerne ville have haft, at der var lavet aftaler, mens 4 % kun i mindre grad har

ønsket, at der var lavet aftaler.

Fejl

Forældrene bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under

barnets/den unges indlæggelse. 25 % af forældrene svarer bekræftende, 68 %

har ikke oplevet fejl, mens 6 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af

de forældre som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 46 %, at

personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 44 % svarer, at

personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 10 % af

forældrene svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen.

Forældrenes vurdering

af det sociale og

psykiatriske system

Figur 3.3 viser forældrenes svar på de tre spørgsmål i spørgeskemaet, der

vedrører det sociale og psykiatriske system som helhed. Spørgsmålenes fulde

ordlyd kan læses af spørgeskemaet i bilag C.

Figur 3.3: Spørgsmål om det sociale og psykiatriske system

22.Samarbejde mellem offentlige steder 2010-11 (n=179)

22.Samarbejde mellem offentlige steder 2007-08 (n=117)

50%

61%

23. Tilbud fra det sociale system 2010-11 (n=178)

23. Tilbud fra det sociale system 2007-08 (n=110)

36%

52%

24. Tilbud til familien 2010-11 (n=166)

24. Tilbud til familien 2007-08 (n=109)

43%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andel tilfredse

Andel utilfredse

Forældrenes

kommentarer

Forældrene bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal

stjerner, hvad der havde størst betydning for dem under indlæggelsen og

kommentarer om sociale og psykiatriske system som helhed. Kommentarerne

fra Region Syddanmark kan læses i kapitel 7.

Forældrene har ordet Side 15

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Side 16

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


4. Resultater fra forældreundersøgelsen

I dette kapitel fremstilles resultaterne fra forældreundersøgelsen i Region

Syddanmark.

Først fremstilles forældrenes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i

søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik.

Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit med

mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til

resultaterne fra 2007-08 undersøgelsen.

I rapportens kapitel 9 er der beskrevet en række forhold vedrørende

organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte afsnit. De er vigtige

at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne.

Søjlediagrammer

- venstre side

Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde:

1. søjle viser landsresultatet for 2010-11

2. søjle viser Region Syddanmarks samlede resultat for 2010-11

Søjlerne herefter viser resultaterne fra de enkelte afdelinger og/eller afsnit

Tal i parentes viser, hvor mange forældre der besvarede spørgsmålet.

Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele

spørgeskemaet kan ses i bilag C.

Tabeller

- højre side

Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit med

mulighed for sammenligning med landsresultatet og regionale resultater.

I tredjesidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen.

I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør

man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan

drages sikre konklusioner.

Udvikling mellem

2007-08 og 2010-11

De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af forældre, der har

svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis 2010-11 og 2007-08. Ved at

sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller

negativ udvikling i tilfredsheden mellem 2007-08 og 2010-11.

Der er ikke 2007-08 tal for alle spørgsmål, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke

var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen.

Der er heller ikke 2007-08 tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke

har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne runde med dets

resultater fra 2007-08 eller, at afsnittet i 2007-08 havde for få svarpersoner til

at få opgjort egne resultater.

Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og

ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning.

Forældrene har ordet Side 17

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Antal svarpersoner

Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på,

at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de

afsnit, der har få svarpersoner.

Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering,

og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man

regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal

meget til at rykke procenterne.

Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er

lav, bør resultaterne tages med forbehold.

Ved ikke/ikke relevant

I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver forældrene

opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når

spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret

”Ved ikke/ikke relevant”, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er

forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til

spørgsmål.

Forældrenes

kommentarer

Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver

også spurgt om, hvad der havde størst betydning for dem selv og barnet/den

unge i indlæggelsesforløbet, og om de har kommentarer til det sociale og

psykiatriske system som helhed. Forældrekommentarerne fra Region

Syddanmark fremgår af kapitel 7.

Side 18

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Forældrene har ordet Side 19

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.1: Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (888)

58%

35%

6%

Region Syddanmark (187)

60%

32%

6%

Kolding BU (45)

58%

31%

9%

Augustenborg BU (42)

69%

24%

5%

Esbjerg BU (45)

56%

36%

9%

Odense BU (55)

58%

36%

5%

U2 børnepsyk., Kolding (23)

70%

30%

U1 ungdomspsyk., Kolding (22)

45%

32%

18%

5%

Ungdomspsyk. Augustenborg (42)

69%

24%

5%

Ungdomspsyk. Esbjerg (45)

56%

36%

9%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (27)

63%

33%

Afsnit 3 unge, Odense (28)

54%

39%

7%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 20

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet?

Region Syddanmark, Spørgsmål 1

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 58 35 6 1 888 93 93

Region Syddanmark 60 32 6 2 187 92 94

Område

Kolding BU 58 31 9 2 45 89 94

Augustenborg BU 69 24 2 5 42 93 89

Esbjerg BU 56 36 9 0 45 91 100

Odense BU 58 36 5 0 55 95 94

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 70 30 0 0 23 100 90

U1 ungdomspsyk., Kolding 45 32 18 5 22 77 96

Ungdomspsyk. Augustenborg 69 24 2 5 42 93 89

Ungdomspsyk. Esbjerg 56 36 9 0 45 91 100

Afsnit 2 skolebørn, Odense 63 33 4 0 27 96 100

Afsnit 3 unge, Odense 54 39 7 0 28 93 90

Forældrene har ordet Side 21

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.2: Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (855)

67%

27%

5%

Region Syddanmark (178)

69%

25%

Kolding BU (43)

58%

30%

9%

Augustenborg BU (40)

68%

23%

5%

5%

Esbjerg BU (41)

71%

29%

Odense BU (54)

78%

19%

U2 børnepsyk., Kolding (23)

78%

13%

9%

U1 ungdomspsyk., Kolding (20)

35%

50%

10%

5%

Ungdomspsyk. Augustenborg (40)

68%

23%

5%

5%

Ungdomspsyk. Esbjerg (41)

71%

29%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (26)

85%

12%

Afsnit 3 unge, Odense (28)

71%

25%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 22

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet?

Region Syddanmark, Spørgsmål 2

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 67 27 5 1 855 94 94

Region Syddanmark 69 25 4 2 178 94 93

Område

Kolding BU 58 30 9 2 43 88 84

Augustenborg BU 68 23 5 5 40 90 89

Esbjerg BU 71 29 0 0 41 100 92

Odense BU 78 19 2 2 54 96 100

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 78 13 9 0 23 91 100

U1 ungdomspsyk., Kolding 35 50 10 5 20 85 77

Ungdomspsyk. Augustenborg 68 23 5 5 40 90 89

Ungdomspsyk. Esbjerg 71 29 0 0 41 100 92

Afsnit 2 skolebørn, Odense 85 12 0 4 26 96 100

Afsnit 3 unge, Odense 71 25 4 0 28 96 100

Forældrene har ordet Side 23

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.3: Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (855)

63%

29%

6%

Region Syddanmark (177)

58%

33%

8%

Kolding BU (43)

42%

37%

14%

7%

Augustenborg BU (39)

54%

36%

10%

Esbjerg BU (40)

58%

35%

8%

Odense BU (55)

73%

25%

U2 børnepsyk., Kolding (22)

64%

27%

9%

U1 ungdomspsyk., Kolding (21)

19%

48%

19%

14%

Ungdomspsyk. Augustenborg (39)

54%

36%

10%

Ungdomspsyk. Esbjerg (40)

58%

35%

8%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (27)

78%

19%

Afsnit 3 unge, Odense (28)

68%

32%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 24

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler?

Region Syddanmark, Spørgsmål 3

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 63 29 6 2 855 92 -

Region Syddanmark 58 33 8 2 177 90 -

Område

Kolding BU 42 37 14 7 43 79 -

Augustenborg BU 54 36 10 0 39 90 -

Esbjerg BU 58 35 8 0 40 93 -

Odense BU 73 25 2 0 55 98 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 64 27 9 0 22 91 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 19 48 19 14 21 67 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 54 36 10 0 39 90 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 58 35 8 0 40 93 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 78 19 4 0 27 96 -

Afsnit 3 unge, Odense 68 32 0 0 28 100 -

Forældrene har ordet Side 25

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.4: Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og din viden om

barnet/den unge?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (878)

63%

26%

7%

Region Syddanmark (182)

62%

23%

10%

5%

Kolding BU (44)

61%

14%

14%

11%

Augustenborg BU (40)

50%

33%

13%

5%

Esbjerg BU (43)

53%

28%

14%

5%

Odense BU (55)

76%

20%

U2 børnepsyk., Kolding (23)

83%

9%

9%

U1 ungdomspsyk., Kolding (21)

38%

19%

19%

24%

Ungdomspsyk. Augustenborg (40)

50%

33%

13%

5%

Ungdomspsyk. Esbjerg (43)

53%

28%

14%

5%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (27)

81%

15%

Afsnit 3 unge, Odense (28)

71%

25%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 26

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og din viden om barnet/den unge?

Region Syddanmark, Spørgsmål 4

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 63 26 7 4 878 89 90

Region Syddanmark 62 23 10 5 182 85 87

Område

Kolding BU 61 14 14 11 44 75 85

Augustenborg BU 50 33 13 5 40 83 89

Esbjerg BU 53 28 14 5 43 81 88

Odense BU 76 20 4 0 55 96 88

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 83 9 9 0 23 91 90

U1 ungdomspsyk., Kolding 38 19 19 24 21 57 83

Ungdomspsyk. Augustenborg 50 33 13 5 40 83 89

Ungdomspsyk. Esbjerg 53 28 14 5 43 81 88

Afsnit 2 skolebørn, Odense 81 15 4 0 27 96 90

Afsnit 3 unge, Odense 71 25 4 0 28 96 86

Forældrene har ordet Side 27

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.5: Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne

ville det?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (860)

54%

28%

12%

5%

Region Syddanmark (184)

54%

27%

15%

Kolding BU (43)

49%

23%

23%

5%

Augustenborg BU (42)

50%

29%

14%

7%

Esbjerg BU (44)

48%

27%

18%

7%

Odense BU (55)

65%

29%

5%

U2 børnepsyk., Kolding (23)

52%

30%

13%

U1 ungdomspsyk., Kolding (20)

45%

15%

35%

5%

Ungdomspsyk. Augustenborg (42)

50%

29%

14%

7%

Ungdomspsyk. Esbjerg (44)

48%

27%

18%

7%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (27)

67%

26%

7%

Afsnit 3 unge, Odense (28)

64%

32%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 28

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det?

Region Syddanmark, Spørgsmål 5

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 54 28 12 5 860 83 83

Region Syddanmark 54 27 15 4 184 81 78

Område

Kolding BU 49 23 23 5 43 72 84

Augustenborg BU 50 29 14 7 42 79 72

Esbjerg BU 48 27 18 7 44 75 70

Odense BU 65 29 5 0 55 95 80

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 52 30 13 4 23 83 89

U1 ungdomspsyk., Kolding 45 15 35 5 20 60 82

Ungdomspsyk. Augustenborg 50 29 14 7 42 79 72

Ungdomspsyk. Esbjerg 48 27 18 7 44 75 70

Afsnit 2 skolebørn, Odense 67 26 7 0 27 93 85

Afsnit 3 unge, Odense 64 32 4 0 28 96 76

Forældrene har ordet Side 29

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.6: Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (833)

46%

39%

10%

Region Syddanmark (172)

40%

48%

8%

5%

Kolding BU (43)

37%

37%

19%

7%

Augustenborg BU (35)

37%

51%

6%

6%

Esbjerg BU (42)

33%

57%

5%

5%

Odense BU (52)

48%

46%

U2 børnepsyk., Kolding (23)

48%

35%

9%

9%

U1 ungdomspsyk., Kolding (20)

25%

40%

30%

5%

Ungdomspsyk. Augustenborg (35)

37%

51%

6%

6%

Ungdomspsyk. Esbjerg (42)

33%

57%

5%

5%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (26)

54%

46%

Afsnit 3 unge, Odense (26)

42%

46%

8%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 30

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt?

Region Syddanmark, Spørgsmål 6

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 46 39 10 4 833 85 -

Region Syddanmark 40 48 8 5 172 87 -

Område

Kolding BU 37 37 19 7 43 74 -

Augustenborg BU 37 51 6 6 35 89 -

Esbjerg BU 33 57 5 5 42 90 -

Odense BU 48 46 4 2 52 94 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 48 35 9 9 23 83 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 25 40 30 5 20 65 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 37 51 6 6 35 89 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 33 57 5 5 42 90 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 54 46 0 0 26 100 -

Afsnit 3 unge, Odense 42 46 8 4 26 88 -

Forældrene har ordet Side 31

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.7: Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer,

som du havde behov for?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (879)

46%

37%

11%

6%

Region Syddanmark (181)

38%

38%

18%

6%

Kolding BU (44)

34%

34%

18%

14%

Augustenborg BU (38)

24%

42%

26%

8%

Esbjerg BU (45)

29%

44%

22%

Odense BU (54)

57%

33%

9%

U2 børnepsyk., Kolding (22)

45%

36%

14%

5%

U1 ungdomspsyk., Kolding (22)

23%

32%

23%

23%

Ungdomspsyk. Augustenborg (38)

24%

42%

26%

8%

Ungdomspsyk. Esbjerg (45)

29%

44%

22%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (27)

63%

33%

Afsnit 3 unge, Odense (27)

52%

33%

15%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 32

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for?

Region Syddanmark, Spørgsmål 7

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 46 37 11 6 879 83 84

Region Syddanmark 38 38 18 6 181 76 81

Område

Kolding BU 34 34 18 14 44 68 79

Augustenborg BU 24 42 26 8 38 66 72

Esbjerg BU 29 44 22 4 45 73 72

Odense BU 57 33 9 0 54 91 90

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 45 36 14 5 22 82 90

U1 ungdomspsyk., Kolding 23 32 23 23 22 55 74

Ungdomspsyk. Augustenborg 24 42 26 8 38 66 72

Ungdomspsyk. Esbjerg 29 44 22 4 45 73 72

Afsnit 2 skolebørn, Odense 63 33 4 0 27 96 95

Afsnit 3 unge, Odense 52 33 15 0 27 85 86

Forældrene har ordet Side 33

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.8: Fik du tilstrækkelig skriftlig information om barnets/den unges sygdom?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (820)

30%

32%

20%

18%

Region Syddanmark (168)

24%

32%

21%

23%

Kolding BU (43)

12%

40%

16%

33%

Augustenborg BU (35)

14%

37%

23%

26%

Esbjerg BU (40)

25%

35%

20%

20%

Odense BU (50)

42%

18%

26%

14%

U2 børnepsyk., Kolding (22)

14%

55%

9%

23%

U1 ungdomspsyk., Kolding (21)

10%

24%

24%

43%

Ungdomspsyk. Augustenborg (35)

14%

37%

23%

26%

Ungdomspsyk. Esbjerg (40)

25%

35%

20%

20%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (25)

44%

20%

20%

16%

Afsnit 3 unge, Odense (25)

40%

16%

32%

12%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 34

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Fik du tilstrækkelig skriftlig information om barnets/den unges sygdom?

Region Syddanmark, Spørgsmål 8

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 30 32 20 18 820 62 -

Region Syddanmark 24 32 21 23 168 56 -

Område

Kolding BU 12 40 16 33 43 51 -

Augustenborg BU 14 37 23 26 35 51 -

Esbjerg BU 25 35 20 20 40 60 -

Odense BU 42 18 26 14 50 60 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 14 55 9 23 22 68 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 10 24 24 43 21 33 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 14 37 23 26 35 51 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 25 35 20 20 40 60 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 44 20 20 16 25 64 -

Afsnit 3 unge, Odense 40 16 32 12 25 56 -

Forældrene har ordet Side 35

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.9: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (535)

32%

34%

19%

15%

Region Syddanmark (131)

34%

33%

18%

16%

Kolding BU (32)

34%

31%

16%

19%

Augustenborg BU (25)

24%

40%

20%

16%

Esbjerg BU (37)

19%

35%

24%

22%

Odense BU (37)

54%

27%

11%

8%

U2 børnepsyk., Kolding (17)

41%

35%

24%

U1 ungdomspsyk., Kolding (15)

27%

27%

7%

40%

Ungdomspsyk. Augustenborg (25)

24%

40%

20%

16%

Ungdomspsyk. Esbjerg (37)

19%

35%

24%

22%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (17)

65%

29%

6%

Afsnit 3 unge, Odense (20)

45%

25%

20%

10%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 36

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger?

Region Syddanmark, Spørgsmål 9

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 32 34 19 15 535 66 70

Region Syddanmark 34 33 18 16 131 66 62

Område

Kolding BU 34 31 16 19 32 66 59

Augustenborg BU 24 40 20 16 25 64 50

Esbjerg BU 19 35 24 22 37 54 68

Odense BU 54 27 11 8 37 81 65

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 41 35 24 0 17 76 63

U1 ungdomspsyk., Kolding 27 27 7 40 15 53 58

Ungdomspsyk. Augustenborg 24 40 20 16 25 64 50

Ungdomspsyk. Esbjerg 19 35 24 22 37 54 68

Afsnit 2 skolebørn, Odense 65 29 0 6 17 94 100

Afsnit 3 unge, Odense 45 25 20 10 20 70 59

Forældrene har ordet Side 37

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.10: Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug

for?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (875)

52%

32%

10%

6%

Region Syddanmark (184)

51%

29%

12%

8%

Kolding BU (46)

41%

26%

11%

22%

Augustenborg BU (40)

45%

25%

23%

8%

Esbjerg BU (45)

49%

36%

11%

Odense BU (53)

66%

28%

6%

U2 børnepsyk., Kolding (23)

57%

26%

9%

9%

U1 ungdomspsyk., Kolding (23)

26%

26%

13%

35%

Ungdomspsyk. Augustenborg (40)

45%

25%

23%

8%

Ungdomspsyk. Esbjerg (45)

49%

36%

11%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (26)

65%

23%

12%

Afsnit 3 unge, Odense (27)

67%

33%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 38

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug for?

Region Syddanmark, Spørgsmål 10

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 52 32 10 6 875 84 85

Region Syddanmark 51 29 12 8 184 80 84

Område

Kolding BU 41 26 11 22 46 67 85

Augustenborg BU 45 25 23 8 40 70 88

Esbjerg BU 49 36 11 4 45 84 76

Odense BU 66 28 6 0 53 94 85

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 57 26 9 9 23 83 90

U1 ungdomspsyk., Kolding 26 26 13 35 23 52 83

Ungdomspsyk. Augustenborg 45 25 23 8 40 70 88

Ungdomspsyk. Esbjerg 49 36 11 4 45 84 76

Afsnit 2 skolebørn, Odense 65 23 12 0 26 88 85

Afsnit 3 unge, Odense 67 33 0 0 27 100 86

Forældrene har ordet Side 39

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.11: Har personalet informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan

påvirke sygdommen?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (745)

24%

31%

22%

24%

Region Syddanmark (157)

24%

34%

22%

20%

Kolding BU (38)

16%

39%

16%

29%

Augustenborg BU (33)

24%

24%

27%

24%

Esbjerg BU (42)

17%

38%

33%

12%

Odense BU (44)

36%

32%

14%

18%

U2 børnepsyk., Kolding (18)

6%

56%

11%

28%

U1 ungdomspsyk., Kolding (20)

25%

25%

20%

30%

Ungdomspsyk. Augustenborg (33)

24%

24%

27%

24%

Ungdomspsyk. Esbjerg (42)

17%

38%

33%

12%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (20)

30%

25%

15%

30%

Afsnit 3 unge, Odense (24)

42%

38%

13%

8%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 40

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Har personalet informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan påvirke sygdommen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 11

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 24 31 22 24 745 54 -

Region Syddanmark 24 34 22 20 157 57 -

Område

Kolding BU 16 39 16 29 38 55 -

Augustenborg BU 24 24 27 24 33 48 -

Esbjerg BU 17 38 33 12 42 55 -

Odense BU 36 32 14 18 44 68 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 6 56 11 28 18 61 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 25 25 20 30 20 50 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 24 24 27 24 33 48 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 17 38 33 12 42 55 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 30 25 15 30 20 55 -

Afsnit 3 unge, Odense 42 38 13 8 24 79 -

Forældrene har ordet Side 41

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.12: Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud

over personalet?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (613)

52%

31%

10%

8%

Region Syddanmark (122)

52%

30%

10%

8%

Kolding BU (31)

48%

29%

10%

13%

Augustenborg BU (24)

46%

21%

21%

13%

Esbjerg BU (29)

55%

34%

7%

Odense BU (38)

58%

32%

8%

U2 børnepsyk., Kolding (19)

47%

32%

11%

11%

U1 ungdomspsyk., Kolding (12)

50%

25%

8%

17%

Ungdomspsyk. Augustenborg (24)

46%

21%

21%

13%

Ungdomspsyk. Esbjerg (29)

55%

34%

7%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (23)

65%

30%

Afsnit 3 unge, Odense (15)

47%

33%

20%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 42

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over personalet?

Region Syddanmark, Spørgsmål 12

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 52 31 10 8 613 83 86

Region Syddanmark 52 30 10 8 122 82 80

Område

Kolding BU 48 29 10 13 31 77 84

Augustenborg BU 46 21 21 13 24 67 90

Esbjerg BU 55 34 3 7 29 90 73

Odense BU 58 32 8 3 38 89 80

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 47 32 11 11 19 79 100

U1 ungdomspsyk., Kolding 50 25 8 17 12 75 73

Ungdomspsyk. Augustenborg 46 21 21 13 24 67 90

Ungdomspsyk. Esbjerg 55 34 3 7 29 90 73

Afsnit 2 skolebørn, Odense 65 30 0 4 23 96 75

Afsnit 3 unge, Odense 47 33 20 0 15 80 83

Forældrene har ordet Side 43

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.13: Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (873)

59%

31%

7%

Region Syddanmark (184)

66%

29%

Kolding BU (45)

58%

33%

9%

Augustenborg BU (41)

66%

32%

Esbjerg BU (45)

71%

24%

Odense BU (53)

70%

28%

U2 børnepsyk., Kolding (23)

61%

35%

U1 ungdomspsyk., Kolding (22)

55%

32%

14%

Ungdomspsyk. Augustenborg (41)

66%

32%

Ungdomspsyk. Esbjerg (45)

71%

24%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (25)

84%

16%

Afsnit 3 unge, Odense (28)

57%

39%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 44

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet?

Region Syddanmark, Spørgsmål 13

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 59 31 7 3 873 90 91

Region Syddanmark 66 29 4 0 184 96 94

Område

Kolding BU 58 33 9 0 45 91 88

Augustenborg BU 66 32 2 0 41 98 89

Esbjerg BU 71 24 4 0 45 96 100

Odense BU 70 28 2 0 53 98 96

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 61 35 4 0 23 96 80

U1 ungdomspsyk., Kolding 55 32 14 0 22 86 91

Ungdomspsyk. Augustenborg 66 32 2 0 41 98 89

Ungdomspsyk. Esbjerg 71 24 4 0 45 96 100

Afsnit 2 skolebørn, Odense 84 16 0 0 25 100 100

Afsnit 3 unge, Odense 57 39 4 0 28 96 93

Forældrene har ordet Side 45

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.14: Oplevede du, at der skete fejl under indlæggelsen?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (790)

78%

22%

Region Syddanmark (174)

73%

27%

Kolding BU (44)

61%

39%

Augustenborg BU (37)

81%

19%

Esbjerg BU (43)

70%

30%

Odense BU (50)

80%

20%

U2 børnepsyk., Kolding (21)

67%

33%

U1 ungdomspsyk., Kolding (23)

57%

43%

Ungdomspsyk. Augustenborg (37)

81%

19%

Ungdomspsyk. Esbjerg (43)

70%

30%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (24)

92%

8%

Afsnit 3 unge, Odense (26)

69%

31%

Nej

Ja

Side 46

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Oplevede du, at der skete fejl under indlæggelsen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 14

Nej Ja Antal Nej 2010-11 Nej 2007-08

% % % %

Hele landet 78 22 790 78 -

Region Syddanmark 73 27 174 73 -

Område

Kolding BU 61 39 44 61 -

Augustenborg BU 81 19 37 81 -

Esbjerg BU 70 30 43 70 -

Odense BU 80 20 50 80 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 67 33 21 67 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 57 43 23 57 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 81 19 37 81 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 70 30 43 70 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 92 8 24 92 -

Afsnit 3 unge, Odense 69 31 26 69 -

Forældrene har ordet Side 47

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.14a: Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (140)

12%

48%

29%

11%

Region Syddanmark (35)

49%

37%

11%

Kolding BU (11)

9%

18%

64%

9%

Augustenborg BU (4)

75%

25%

Esbjerg BU (12)

67%

25%

8%

Odense BU (8)

88%

13%

U2 børnepsyk., Kolding (6)

17%

33%

50%

U1 ungdomspsyk., Kolding (5)

80%

20%

Ungdomspsyk. Augustenborg (4)

75%

25%

Ungdomspsyk. Esbjerg (12)

67%

25%

8%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (1)

100%

Afsnit 3 unge, Odense (7)

86%

14%

Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

Side 48

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)?

Region Syddanmark, Spørgsmål 14a

Virkelig

godt

Godt Dårligt Virkelig

dårligt

Antal

Samlet

godt

2010-11

Samlet

godt

2007-08

% % % % % %

Hele landet 12 48 29 11 140 60 -

Region Syddanmark 3 49 37 11 35 51 -

Område

Kolding BU 9 18 64 9 11 27 -

Augustenborg BU 0 0 75 25 4 0 -

Esbjerg BU 0 67 25 8 12 67 -

Odense BU 0 88 0 13 8 88 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 17 33 50 0 6 50 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 0 0 80 20 5 0 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 0 0 75 25 4 0 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 0 67 25 8 12 67 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 0 100 0 0 1 100 -

Afsnit 3 unge, Odense 0 86 0 14 7 86 -

Forældrene har ordet Side 49

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.15: Synes du, at den øvrige familie/pårørende blev inddraget i passende grad?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (466)

38%

33%

18%

10%

Region Syddanmark (105)

38%

35%

19%

8%

Kolding BU (21)

14%

43%

24%

19%

Augustenborg BU (28)

46%

43%

11%

Esbjerg BU (26)

35%

38%

19%

8%

Odense BU (30)

50%

20%

23%

7%

U2 børnepsyk., Kolding (10)

20%

40%

30%

10%

U1 ungdomspsyk., Kolding (11)

9%

45%

18%

27%

Ungdomspsyk. Augustenborg (28)

46%

43%

11%

Ungdomspsyk. Esbjerg (26)

35%

38%

19%

8%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (13)

46%

23%

23%

8%

Afsnit 3 unge, Odense (17)

53%

18%

24%

6%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 50

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Synes du, at den øvrige familie/pårørende blev inddraget i passende grad?

Region Syddanmark, Spørgsmål 15

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 38 33 18 10 466 71 73

Region Syddanmark 38 35 19 8 105 73 77

Område

Kolding BU 14 43 24 19 21 57 71

Augustenborg BU 46 43 11 0 28 89 90

Esbjerg BU 35 38 19 8 26 73 75

Odense BU 50 20 23 7 30 70 78

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 20 40 30 10 10 60 80

U1 ungdomspsyk., Kolding 9 45 18 27 11 55 69

Ungdomspsyk. Augustenborg 46 43 11 0 28 89 90

Ungdomspsyk. Esbjerg 35 38 19 8 26 73 75

Afsnit 2 skolebørn, Odense 46 23 23 8 13 69 90

Afsnit 3 unge, Odense 53 18 24 6 17 71 69

Forældrene har ordet Side 51

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.16: Synes du, at barnets/den unges daginstitution/skole/uddannelsessted blev

inddraget i passende grad?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (560)

37%

35%

16%

12%

Region Syddanmark (118)

35%

31%

21%

13%

Kolding BU (36)

28%

31%

28%

14%

Augustenborg BU (24)

38%

25%

21%

17%

Esbjerg BU (17)

24%

41%

18%

18%

Odense BU (41)

44%

32%

17%

7%

U2 børnepsyk., Kolding (21)

38%

29%

24%

10%

U1 ungdomspsyk., Kolding (15)

13%

33%

33%

20%

Ungdomspsyk. Augustenborg (24)

38%

25%

21%

17%

Ungdomspsyk. Esbjerg (17)

24%

41%

18%

18%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (24)

54%

25%

17%

Afsnit 3 unge, Odense (17)

29%

41%

18%

12%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 52

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Synes du, at barnets/den unges daginstitution/skole/uddannelsessted blev inddraget i passende grad?

Region Syddanmark, Spørgsmål 16

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 37 35 16 12 560 72 75

Region Syddanmark 35 31 21 13 118 66 72

Område

Kolding BU 28 31 28 14 36 58 87

Augustenborg BU 38 25 21 17 24 63 70

Esbjerg BU 24 41 18 18 17 65 50

Odense BU 44 32 17 7 41 76 75

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 38 29 24 10 21 67 86

U1 ungdomspsyk., Kolding 13 33 33 20 15 47 88

Ungdomspsyk. Augustenborg 38 25 21 17 24 63 70

Ungdomspsyk. Esbjerg 24 41 18 18 17 65 50

Afsnit 2 skolebørn, Odense 54 25 17 4 24 79 88

Afsnit 3 unge, Odense 29 41 18 12 17 71 63

Forældrene har ordet Side 53

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.17: Fik du hjælp til, hvordan du kan forholde dig til barnet/den unge i dagligdagen

efter indlæggelsen?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (788)

30%

35%

21%

14%

Region Syddanmark (161)

29%

37%

20%

15%

Kolding BU (37)

30%

27%

16%

27%

Augustenborg BU (39)

26%

38%

21%

15%

Esbjerg BU (34)

24%

35%

26%

15%

Odense BU (51)

33%

43%

18%

6%

U2 børnepsyk., Kolding (18)

22%

39%

28%

11%

U1 ungdomspsyk., Kolding (19)

37%

16%

5%

42%

Ungdomspsyk. Augustenborg (39)

26%

38%

21%

15%

Ungdomspsyk. Esbjerg (34)

24%

35%

26%

15%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (26)

35%

42%

19%

Afsnit 3 unge, Odense (25)

32%

44%

16%

8%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 54

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Fik du hjælp til, hvordan du kan forholde dig til barnet/den unge i dagligdagen efter indlæggelsen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 17

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 30 35 21 14 788 65 68

Region Syddanmark 29 37 20 15 161 65 63

Område

Kolding BU 30 27 16 27 37 57 56

Augustenborg BU 26 38 21 15 39 64 78

Esbjerg BU 24 35 26 15 34 59 64

Odense BU 33 43 18 6 51 76 61

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 22 39 28 11 18 61 67

U1 ungdomspsyk., Kolding 37 16 5 42 19 53 53

Ungdomspsyk. Augustenborg 26 38 21 15 39 64 78

Ungdomspsyk. Esbjerg 24 35 26 15 34 59 64

Afsnit 2 skolebørn, Odense 35 42 19 4 26 77 63

Afsnit 3 unge, Odense 32 44 16 8 25 76 59

Forældrene har ordet Side 55

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.18: Er der lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (812)

79%

21%

Region Syddanmark (176)

84%

16%

Kolding BU (41)

73%

27%

Augustenborg BU (41)

85%

15%

Esbjerg BU (41)

90%

10%

Odense BU (53)

85%

15%

U2 børnepsyk., Kolding (23)

65%

35%

U1 ungdomspsyk., Kolding (18)

83%

17%

Ungdomspsyk. Augustenborg (41)

85%

15%

Ungdomspsyk. Esbjerg (41)

90%

10%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (26)

77%

23%

Afsnit 3 unge, Odense (27)

93%

7%

Ja

Nej

Side 56

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er der lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning?

Region Syddanmark, Spørgsmål 18

Ja Nej Antal Ja 2010-11 Ja 2007-08

% % % %

Hele landet 79 21 812 79 -

Region Syddanmark 84 16 176 84 -

Område

Kolding BU 73 27 41 73 -

Augustenborg BU 85 15 41 85 -

Esbjerg BU 90 10 41 90 -

Odense BU 85 15 53 85 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 65 35 23 65 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 83 17 18 83 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 85 15 41 85 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 90 10 41 90 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 77 23 26 77 -

Afsnit 3 unge, Odense 93 7 27 93 -

Forældrene har ordet Side 57

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.18a: Hvis ja: Er du tilfreds med de aftaler, der er lavet om tiden efter barnets/den

unges udskrivning?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (608)

48%

41%

9%

Region Syddanmark (141)

51%

40%

7%

Kolding BU (30)

57%

27%

13%

Augustenborg BU (33)

58%

36%

6%

Esbjerg BU (35)

51%

43%

Odense BU (43)

42%

49%

7%

U2 børnepsyk., Kolding (15)

67%

13%

20%

U1 ungdomspsyk., Kolding (15)

47%

40%

7%

7%

Ungdomspsyk. Augustenborg (33)

58%

36%

6%

Ungdomspsyk. Esbjerg (35)

51%

43%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (18)

39%

50%

6%

6%

Afsnit 3 unge, Odense (25)

44%

48%

8%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 58

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Hvis ja: Er du tilfreds med de aftaler, der er lavet om tiden efter barnets/den unges udskrivning?

Region Syddanmark, Spørgsmål 18a

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 48 41 9 2 608 88 -

Region Syddanmark 51 40 7 2 141 91 -

Område

Kolding BU 57 27 13 3 30 83 -

Augustenborg BU 58 36 6 0 33 94 -

Esbjerg BU 51 43 3 3 35 94 -

Odense BU 42 49 7 2 43 91 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 67 13 20 0 15 80 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 47 40 7 7 15 87 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 58 36 6 0 33 94 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 51 43 3 3 35 94 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 39 50 6 6 18 89 -

Afsnit 3 unge, Odense 44 48 8 0 25 92 -

Forældrene har ordet Side 59

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.18b: Hvis nej: Ville du gerne have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter

barnets/den unges udskrivning?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (146)

6% 7%

23%

64%

Region Syddanmark (26)

35%

62%

Kolding BU (11)

36%

64%

Augustenborg BU (6)

17%

83%

Esbjerg BU (2)

100%

Odense BU (7)

71%

29%

U2 børnepsyk., Kolding (8)

38%

63%

U1 ungdomspsyk., Kolding (3)

33%

67%

Ungdomspsyk. Augustenborg (6)

17%

83%

Ungdomspsyk. Esbjerg (2)

100%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (6)

67%

33%

Afsnit 3 unge, Odense (1)

100%

Nej slet ikke Nej kun i mindre grad Ja i nogen grad Ja i høj grad

Side 60

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Hvis nej: Ville du gerne have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning?

Region Syddanmark, Spørgsmål 18b

Nej slet

ikke

Nej kun i

mindre

grad

Ja i

nogen

grad

Ja i høj

grad

Antal

Samlet

Nej 2010-

11

Samlet

Nej 2007-

08

% % % % % %

Hele landet 6 7 23 64 146 13 -

Region Syddanmark 0 4 35 62 26 4 -

Område

Kolding BU 0 0 36 64 11 0 -

Augustenborg BU 0 17 0 83 6 17 -

Esbjerg BU 0 0 0 100 2 0 -

Odense BU 0 0 71 29 7 0 -

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 0 0 38 63 8 0 -

U1 ungdomspsyk., Kolding 0 0 33 67 3 0 -

Ungdomspsyk. Augustenborg 0 17 0 83 6 17 -

Ungdomspsyk. Esbjerg 0 0 0 100 2 0 -

Afsnit 2 skolebørn, Odense 0 0 67 33 6 0 -

Afsnit 3 unge, Odense 0 0 100 0 1 0 -

Forældrene har ordet Side 61

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.19: Er det din oplevelse, at barnet/den unge har fået det bedre som følge af

indlæggelsen?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (820)

36%

40%

13%

11%

Region Syddanmark (175)

40%

37%

14%

10%

Kolding BU (44)

39%

25%

14%

23%

Augustenborg BU (38)

42%

37%

13%

8%

Esbjerg BU (42)

38%

43%

14%

5%

Odense BU (51)

41%

41%

14%

U2 børnepsyk., Kolding (22)

41%

27%

14%

18%

U1 ungdomspsyk., Kolding (22)

36%

23%

14%

27%

Ungdomspsyk. Augustenborg (38)

42%

37%

13%

8%

Ungdomspsyk. Esbjerg (42)

38%

43%

14%

5%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (26)

42%

38%

15%

Afsnit 3 unge, Odense (25)

40%

44%

12%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 62

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er det din oplevelse, at barnet/den unge har fået det bedre som følge af indlæggelsen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 19

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 36 40 13 11 820 76 74

Region Syddanmark 40 37 14 10 175 77 70

Område

Kolding BU 39 25 14 23 44 64 70

Augustenborg BU 42 37 13 8 38 79 72

Esbjerg BU 38 43 14 5 42 81 83

Odense BU 41 41 14 4 51 82 63

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 41 27 14 18 22 68 80

U1 ungdomspsyk., Kolding 36 23 14 27 22 59 65

Ungdomspsyk. Augustenborg 42 37 13 8 38 79 72

Ungdomspsyk. Esbjerg 38 43 14 5 42 81 83

Afsnit 2 skolebørn, Odense 42 38 15 4 26 81 70

Afsnit 3 unge, Odense 40 44 12 4 25 84 57

Forældrene har ordet Side 63

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.20: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (865)

25%

47%

22%

Region Syddanmark (185)

22%

45%

27%

Kolding BU (45)

22%

33%

27%

7%

11%

Augustenborg BU (43)

14%

56%

26%

Esbjerg BU (44)

18%

48%

32%

Odense BU (53)

30%

45%

25%

U2 børnepsyk., Kolding (22)

32%

36%

23%

5% 5%

U1 ungdomspsyk., Kolding (23)

13%

30%

30%

9%

17%

Ungdomspsyk. Augustenborg (43)

14%

56%

26%

Ungdomspsyk. Esbjerg (44)

18%

48%

32%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (27)

33%

48%

19%

Afsnit 3 unge, Odense (26)

27%

42%

31%

5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne

Side 64

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 20

5

stjerner

4

stjerner

3

stjerner

2

stjerner

1

stjerne

Antal

Samlet

5+4

stjerner

2010-11

Samlet

5+4

stjerner

2007-08

% % % % % % %

Hele landet 25 47 22 4 3 865 71 70

Region Syddanmark 22 45 27 3 3 185 67 65

Område

Kolding BU 22 33 27 7 11 45 56 61

Augustenborg BU 14 56 26 2 2 43 70 71

Esbjerg BU 18 48 32 2 0 44 66 68

Odense BU 30 45 25 0 0 53 75 65

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 32 36 23 5 5 22 68 70

U1 ungdomspsyk., Kolding 13 30 30 9 17 23 43 57

Ungdomspsyk. Augustenborg 14 56 26 2 2 43 70 71

Ungdomspsyk. Esbjerg 18 48 32 2 0 44 66 68

Afsnit 2 skolebørn, Odense 33 48 19 0 0 27 81 65

Afsnit 3 unge, Odense 27 42 31 0 0 26 69 64

Forældrene har ordet Side 65

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.22: Er det dit indtryk, at der er et passende samarbejde mellem de forskellige

offentlige steder, som barnet/den unge har kontakt med?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (810)

17%

40%

27%

16%

Region Syddanmark (179)

25%

37%

27%

12%

Kolding BU (44)

18%

23%

41%

18%

Augustenborg BU (42)

31%

36%

14%

19%

Esbjerg BU (42)

29%

48%

19%

5%

Odense BU (51)

22%

41%

31%

6%

U2 børnepsyk., Kolding (22)

14%

18%

45%

23%

U1 ungdomspsyk., Kolding (22)

23%

27%

36%

14%

Ungdomspsyk. Augustenborg (42)

31%

36%

14%

19%

Ungdomspsyk. Esbjerg (42)

29%

48%

19%

5%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (25)

16%

44%

36%

Afsnit 3 unge, Odense (26)

27%

38%

27%

8%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 66

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er det dit indtryk, at der er et passende samarbejde mellem de forskellige offentlige steder, som

barnet/den unge har kontakt med?

Region Syddanmark, Spørgsmål 22

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 17 40 27 16 810 57 55

Region Syddanmark 25 37 27 12 179 61 50

Område

Kolding BU 18 23 41 18 44 41 52

Augustenborg BU 31 36 14 19 42 67 75

Esbjerg BU 29 48 19 5 42 76 44

Odense BU 22 41 31 6 51 63 42

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 14 18 45 23 22 32 40

U1 ungdomspsyk., Kolding 23 27 36 14 22 50 57

Ungdomspsyk. Augustenborg 31 36 14 19 42 67 75

Ungdomspsyk. Esbjerg 29 48 19 5 42 76 44

Afsnit 2 skolebørn, Odense 16 44 36 4 25 60 35

Afsnit 3 unge, Odense 27 38 27 8 26 65 48

Forældrene har ordet Side 67

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.23: Er det dit indtryk, at der er tilstrækkelige tilbud til barnet/den unge i det

sociale system, skole-/uddannelsessystemet, psykiatrien m.fl.?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (779)

11%

34%

32%

23%

Region Syddanmark (178)

15%

37%

28%

20%

Kolding BU (42)

10%

21%

38%

31%

Augustenborg BU (42)

17%

50%

19%

14%

Esbjerg BU (44)

9%

48%

27%

16%

Odense BU (50)

24%

28%

28%

20%

U2 børnepsyk., Kolding (22)

5%

23%

36%

36%

U1 ungdomspsyk., Kolding (20)

15%

20%

40%

25%

Ungdomspsyk. Augustenborg (42)

17%

50%

19%

14%

Ungdomspsyk. Esbjerg (44)

9%

48%

27%

16%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (24)

25%

33%

21%

21%

Afsnit 3 unge, Odense (26)

23%

23%

35%

19%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 68

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er det dit indtryk, at der er tilstrækkelige tilbud til barnet/den unge i det sociale system, skole-

/uddannelsessystemet, psykiatrien m.fl.?

Region Syddanmark, Spørgsmål 23

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 11 34 32 23 779 44 41

Region Syddanmark 15 37 28 20 178 52 36

Område

Kolding BU 10 21 38 31 42 31 37

Augustenborg BU 17 50 19 14 42 67 44

Esbjerg BU 9 48 27 16 44 57 45

Odense BU 24 28 28 20 50 52 29

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 5 23 36 36 22 27 20

U1 ungdomspsyk., Kolding 15 20 40 25 20 35 45

Ungdomspsyk. Augustenborg 17 50 19 14 42 67 44

Ungdomspsyk. Esbjerg 9 48 27 16 44 57 45

Afsnit 2 skolebørn, Odense 25 33 21 21 24 58 24

Afsnit 3 unge, Odense 23 23 35 19 26 46 32

Forældrene har ordet Side 69

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Figur 4.24: Er det dit indtryk, at der er tilstrækkelige tilbud til familien i forbindelse med

barnets/den unges problemer?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hele landet (779)

10%

31%

34%

25%

Region Syddanmark (166)

12%

31%

34%

23%

Kolding BU (41)

12%

22%

24%

41%

Augustenborg BU (35)

14%

31%

40%

14%

Esbjerg BU (41)

7%

34%

44%

15%

Odense BU (49)

14%

35%

29%

22%

U2 børnepsyk., Kolding (20)

5%

30%

40%

25%

U1 ungdomspsyk., Kolding (21)

19%

14%

10%

57%

Ungdomspsyk. Augustenborg (35)

14%

31%

40%

14%

Ungdomspsyk. Esbjerg (41)

7%

34%

44%

15%

Afsnit 2 skolebørn, Odense (24)

17%

25%

38%

21%

Afsnit 3 unge, Odense (25)

12%

44%

20%

24%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 70

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er det dit indtryk, at der er tilstrækkelige tilbud til familien i forbindelse med barnets/den unges

problemer?

Region Syddanmark, Spørgsmål 24

Ja i høj

grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej slet

ikke

Antal

Samlet Ja

2010-11

Samlet Ja

2007-08

% % % % % %

Hele landet 10 31 34 25 779 41 42

Region Syddanmark 12 31 34 23 166 43 35

Område

Kolding BU 12 22 24 41 41 34 38

Augustenborg BU 14 31 40 14 35 46 41

Esbjerg BU 7 34 44 15 41 41 26

Odense BU 14 35 29 22 49 49 34

Afsnit

U2 børnepsyk., Kolding 5 30 40 25 20 35 30

U1 ungdomspsyk., Kolding 19 14 10 57 21 33 42

Ungdomspsyk. Augustenborg 14 31 40 14 35 46 41

Ungdomspsyk. Esbjerg 7 34 44 15 41 41 26

Afsnit 2 skolebørn, Odense 17 25 38 21 24 42 31

Afsnit 3 unge, Odense 12 44 20 24 25 56 36

Forældrene har ordet Side 71

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Side 72

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


5. Forældrenes svar opdelt på baggrundsvariable

Forældrenes svar er i det følgende opdelt på svarpersonens baggrundskarakteristika

i form af patientens køn, patientens alder, patientens diagnose,

ventetid, længde af indlæggelse, anvendt tvang, kontakt efter udskrivelse,

forældres antal kontakter og hvem der har besvaret spørgeskemaet.

I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være

opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkeligt stort til, at der kan drages

sikre konklusioner. Hvis der er 4 svarpersoner eller derunder med en bestemt

baggrundskarakteristika, så bliver de ikke opdelt på tilfredshedsspørgsmålene.

Datamaterialet er ikke tilstrækkelig stort til, at det er relevant og i

overensstemmelse med anonymitetshensynet at foretage en opdeling af

grupperinger ud fra baggrundsforhold for hvert afsnit, hvorfor tallene kun

opgøres på landsniveau i landsrapporten og på regionsniveau i de regionale

rapporter.

Anvendelse af

tabellerne

Tabellerne viser, om der er tendenser til, at bestemte grupper af forældre

vurderer af deres børns indlæggelse og børne- og ungdomspsykiatrien som

helhed på en bestemt måde.

Frekvensfordelinger opdelt efter svarpersonernes baggrundskarakteristika

kan anvendes til at målrette indsatsen mod bestemte forældre- eller

patientgrupper. De kan for eksempel bruges, når et afsnit har udvalgt et

indsatsområde, som de vil arbejde systematisk på at forbedre. Via tabellerne,

kan man finde frem til, om indsatsen bør målrettes mod bestemte forældreeller

patientgrupper.

Sammenhængene bør vurderes i forhold til, hvad man i øvrigt ved om de

enkelte afsnits forældre- og patientgrupper og kontakten med dem. Desuden

bør man være opmærksom på antallet af svarpersoner i de enkelte kategorier.

Aktionsdiagnose

Inden spørgeskemaet blev udleveret til forældrene, afkrydsede personalet

patientens sygdomskategori (der svarer til aktionsdiagnosen). Der anvendes

følgende klassifikation og diagnostiske kriterier fra WHO ICD-10:

F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og

forbigående psykoser samt skizoaffektive sindslidelser.

F30-39 Affektive sindslidelser.

F40-49 Nervøse og stressrelaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede

legemlige symptomer.

F50-59 Adfærdsændringer forbundne med fysiologiske forstyrrelser og fysiske

faktorer.

F60-69 Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.

F80-89 Psykiske udviklingsforstyrrelser.

F90-99 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller

adolescens.

Forældrene har ordet Side 73

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Øvrige

Statistiske

sammenhænge

Blandt andet F0-19, F70-70, dobbeltdiagnoser m.v.

Der er lavet logistiske regressioner, som viser, om der er statistisk signifikante

sammenhænge mellem baggrundsvariablene og de enkelte spørgsmål. Disse

fremgår af landsrapporten.

Side 74

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er det din oplevelse, at barnet/den unge følte sig tryg på afsnittet?

Region Syddanmark, Spørgsmål 1

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 60 32 6 2 187

Patientens køn Dreng/mand 61 34 3 1 70

Pige/kvinde 59 31 8 2 113

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 65 32 3 0 65

15 år og derover 56 33 8 3 118

Patientens

diagnose

F20-29 47 43 10 0 30

F30-39 69 15 8 8 26

F40-49 76 18 6 0 17

F50-59 46 38 15 0 13

F60-69 60 40 0 0 5

F80-89 73 27 0 0 15

F90-99 69 31 0 0 26

Øvrige 58 42 0 0 12

Ventetid

Under 15 dage 60 32 6 2 140

15 dage til 2 måneder 60 40 0 0 20

2 måneder til et halvt år 57 43 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 69 20 9 2 64

15 dage til 2 måneder 48 43 5 5 40

2 måneder til et halvt år 57 38 5 0 60

Mere end et halvt år 67 33 0 0 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 60 32 5 2 139

Nej 58 33 9 0 33

Ved ikke/husker ikke 50 33 17 0 12

Anvendt tvang Ja 45 42 13 0 31

Nej 63 30 5 2 142

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 59 32 6 3 103

Far alene har svaret 59 37 4 0 27

Mor og far i fællesskab 62 31 7 0 55

Forældrenes

antal kontakter

0-4 65 22 7 6 54

5-10 52 39 9 0 56

Over 10 67 33 0 0 33

Forældrene har ordet Side 75

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet?

Region Syddanmark, Spørgsmål 2

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 69 25 4 2 178

Patientens køn Dreng/mand 79 19 0 1 67

Pige/kvinde 64 26 7 3 107

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 74 20 5 2 65

15 år og derover 66 28 3 3 109

Patientens

diagnose

F20-29 62 27 8 4 26

F30-39 71 24 5 0 21

F40-49 67 22 11 0 18

F50-59 57 36 0 7 14

F60-69 60 40 0 0 5

F80-89 79 14 0 7 14

F90-99 81 19 0 0 26

Øvrige 83 17 0 0 12

Ventetid

Under 15 dage 65 27 5 2 132

15 dage til 2 måneder 85 15 0 0 20

2 måneder til et halvt år 86 14 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 71 22 5 2 58

15 dage til 2 måneder 67 26 3 5 39

2 måneder til et halvt år 73 20 5 2 60

Mere end et halvt år 64 36 0 0 11

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 71 22 5 2 132

Nej 59 38 0 3 32

Ved ikke/husker ikke 64 27 9 0 11

Anvendt tvang Ja 69 24 3 3 29

Nej 70 24 4 2 136

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 74 23 2 1 99

Far alene har svaret 54 38 4 4 24

Mor og far i fællesskab 66 23 8 4 53

Forældrenes

antal kontakter

0-4 69 22 4 4 49

5-10 67 26 4 4 57

Over 10 73 27 0 0 33

Side 76

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler?

Region Syddanmark, Spørgsmål 3

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 58 33 8 2 177

Patientens køn Dreng/mand 61 31 7 0 67

Pige/kvinde 56 33 8 3 107

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 65 28 6 2 65

15 år og derover 54 35 9 2 108

Patientens

diagnose

F20-29 64 24 12 0 25

F30-39 50 41 9 0 22

F40-49 61 28 11 0 18

F50-59 38 46 15 0 13

F60-69 20 80 0 0 5

F80-89 73 20 7 0 15

F90-99 72 24 4 0 25

Øvrige 67 33 0 0 12

Ventetid

Under 15 dage 52 36 9 2 130

15 dage til 2 måneder 71 24 5 0 21

2 måneder til et halvt år 100 0 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 56 39 4 2 57

15 dage til 2 måneder 49 38 8 5 39

2 måneder til et halvt år 62 25 13 0 61

Mere end et halvt år 64 27 9 0 11

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 61 30 8 2 132

Nej 45 45 6 3 31

Ved ikke/husker ikke 58 25 17 0 12

Anvendt tvang Ja 60 23 13 3 30

Nej 60 32 7 1 134

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 63 27 9 1 98

Far alene har svaret 38 54 8 0 24

Mor og far i fællesskab 55 36 6 4 53

Forældrenes

antal kontakter

0-4 54 34 8 4 50

5-10 54 38 7 2 56

Over 10 72 19 9 0 32

Forældrene har ordet Side 77

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Oplevede du, at personalet var interesseret i dine erfaringer og din viden om barnet/den unge?

Region Syddanmark, Spørgsmål 4

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 62 23 10 5 182

Patientens køn Dreng/mand 63 30 4 3 70

Pige/kvinde 61 18 14 6 109

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 77 15 6 2 66

15 år og derover 52 28 13 7 112

Patientens

diagnose

F20-29 50 29 11 11 28

F30-39 50 23 18 9 22

F40-49 83 11 6 0 18

F50-59 29 36 36 0 14

F60-69 - - - - 4

F80-89 80 7 7 7 15

F90-99 92 4 4 0 26

Øvrige 58 42 0 0 12

Ventetid

Under 15 dage 57 27 10 7 135

15 dage til 2 måneder 81 14 5 0 21

2 måneder til et halvt år 100 0 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 57 33 5 5 60

15 dage til 2 måneder 50 30 8 13 40

2 måneder til et halvt år 77 12 10 2 60

Mere end et halvt år 50 17 33 0 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 64 21 10 4 136

Nej 59 19 16 6 32

Ved ikke/husker ikke 42 50 0 8 12

Anvendt tvang Ja 61 16 13 10 31

Nej 63 22 11 4 140

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 67 20 8 5 101

Far alene har svaret 50 29 21 0 24

Mor og far i fællesskab 58 24 11 7 55

Forældrenes

antal kontakter

0-4 46 33 10 12 52

5-10 64 20 14 2 56

Over 10 73 18 9 0 33

Side 78

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet i det omfang, som du selv gerne ville det?

Region Syddanmark, Spørgsmål 5

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 54 27 15 4 184

Patientens køn Dreng/mand 57 31 7 4 70

Pige/kvinde 52 25 19 5 110

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 60 26 11 3 65

15 år og derover 50 28 17 5 115

Patientens

diagnose

F20-29 55 31 10 3 29

F30-39 61 22 13 4 23

F40-49 65 18 18 0 17

F50-59 36 21 36 7 14

F60-69 40 0 40 20 5

F80-89 53 40 7 0 15

F90-99 62 27 12 0 26

Øvrige 75 25 0 0 12

Ventetid

Under 15 dage 52 26 17 6 139

15 dage til 2 måneder 65 20 15 0 20

2 måneder til et halvt år 57 43 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 60 21 10 10 62

15 dage til 2 måneder 45 38 18 0 40

2 måneder til et halvt år 52 28 17 3 60

Mere end et halvt år 58 25 17 0 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 56 27 13 4 136

Nej 45 27 21 6 33

Ved ikke/husker ikke 42 33 17 8 12

Anvendt tvang Ja 42 39 13 6 31

Nej 55 26 16 4 140

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 53 30 15 2 101

Far alene har svaret 54 27 19 0 26

Mor og far i fællesskab 55 24 13 9 55

Forældrenes

antal kontakter

0-4 54 13 22 11 54

5-10 55 32 11 2 56

Over 10 55 27 18 0 33

Forældrene har ordet Side 79

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Var undersøgelserne og behandlingen i hele forløbet godt planlagt?

Region Syddanmark, Spørgsmål 6

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 40 48 8 5 172

Patientens køn Dreng/mand 37 51 7 4 68

Pige/kvinde 41 46 9 5 101

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 50 38 6 6 64

15 år og derover 33 54 10 4 104

Patientens

diagnose

F20-29 35 42 19 4 26

F30-39 32 55 9 5 22

F40-49 50 38 6 6 16

F50-59 31 46 23 0 13

F60-69 40 40 20 0 5

F80-89 50 50 0 0 14

F90-99 63 38 0 0 24

Øvrige 45 55 0 0 11

Ventetid

Under 15 dage 38 49 9 4 126

15 dage til 2 måneder 40 50 10 0 20

2 måneder til et halvt år 71 14 0 14 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 45 45 6 4 53

15 dage til 2 måneder 28 58 11 3 36

2 måneder til et halvt år 43 43 8 7 61

Mere end et halvt år 33 50 17 0 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 42 48 9 2 127

Nej 31 44 6 19 32

Ved ikke/husker ikke 27 64 9 0 11

Anvendt tvang Ja 47 40 7 7 30

Nej 39 48 9 4 130

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 45 44 7 3 95

Far alene har svaret 30 57 9 4 23

Mor og far i fællesskab 33 50 10 8 52

Forældrenes

antal kontakter

0-4 33 52 9 7 46

5-10 42 44 9 5 55

Over 10 44 50 6 0 32

Side 80

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Fik du de informationer om barnets/den unges vanskeligheder og problemer, som du havde behov for?

Region Syddanmark, Spørgsmål 7

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 38 38 18 6 181

Patientens køn Dreng/mand 40 46 11 3 70

Pige/kvinde 36 34 22 8 107

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 51 37 9 3 65

15 år og derover 29 40 23 8 112

Patientens

diagnose

F20-29 34 41 24 0 29

F30-39 23 50 14 14 22

F40-49 35 35 29 0 17

F50-59 14 57 29 0 14

F60-69 40 20 40 0 5

F80-89 33 67 0 0 15

F90-99 68 16 12 4 25

Øvrige 75 17 0 8 12

Ventetid

Under 15 dage 32 39 22 7 135

15 dage til 2 måneder 55 45 0 0 20

2 måneder til et halvt år 57 43 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 34 37 22 7 59

15 dage til 2 måneder 30 43 18 10 40

2 måneder til et halvt år 43 38 17 2 60

Mere end et halvt år 42 50 8 0 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 39 40 17 4 135

Nej 39 27 18 15 33

Ved ikke/husker ikke 9 55 36 0 11

Anvendt tvang Ja 39 35 19 6 31

Nej 38 38 17 6 138

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 45 34 15 7 101

Far alene har svaret 17 46 33 4 24

Mor og far i fællesskab 35 43 17 6 54

Forældrenes

antal kontakter

0-4 32 34 21 13 53

5-10 38 38 18 5 55

Over 10 39 48 9 3 33

Forældrene har ordet Side 81

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Fik du tilstrækkelig skriftlig information om barnets/den unges sygdom?

Region Syddanmark, Spørgsmål 8

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 24 32 21 23 168

Patientens køn Dreng/mand 24 37 24 16 63

Pige/kvinde 25 29 19 26 102

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 28 37 17 18 60

15 år og derover 22 29 24 25 104

Patientens

diagnose

F20-29 16 28 40 16 25

F30-39 21 25 21 33 24

F40-49 20 33 13 33 15

F50-59 31 31 23 15 13

F60-69 - - - - 3

F80-89 27 40 20 13 15

F90-99 38 29 21 13 24

Øvrige 27 45 18 9 11

Ventetid

Under 15 dage 24 28 22 26 125

15 dage til 2 måneder 22 50 17 11 18

2 måneder til et halvt år 57 29 14 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 23 26 17 34 53

15 dage til 2 måneder 22 43 24 11 37

2 måneder til et halvt år 27 29 25 20 56

Mere end et halvt år 25 42 17 17 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 26 30 23 22 124

Nej 22 34 22 22 32

Ved ikke/husker ikke 11 44 0 44 9

Anvendt tvang Ja 13 33 30 23 30

Nej 29 33 17 22 126

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 23 39 18 20 93

Far alene har svaret 17 21 38 25 24

Mor og far i fællesskab 33 22 20 24 49

Forældrenes

antal kontakter

0-4 21 26 21 32 47

5-10 25 38 19 19 53

Over 10 35 32 29 3 31

Side 82

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger?

Region Syddanmark, Spørgsmål 9

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 34 33 18 16 131

Patientens køn Dreng/mand 34 40 23 4 53

Pige/kvinde 34 27 14 25 77

Patientens alder 0-6 år - - - - 1

7-14 år 48 38 12 2 42

15 år og derover 26 30 21 23 87

Patientens

diagnose

F20-29 25 42 13 21 24

F30-39 21 21 37 21 19

F40-49 50 10 20 20 10

F50-59 25 38 25 13 8

F60-69 - - - - 3

F80-89 33 56 0 11 9

F90-99 69 19 6 6 16

Øvrige 44 56 0 0 9

Ventetid

Under 15 dage 29 32 20 19 98

15 dage til 2 måneder 62 38 0 0 13

2 måneder til et halvt år 80 20 0 0 5

Mere end et halvt år - - - - 0

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 29 29 15 27 41

15 dage til 2 måneder 32 25 25 18 28

2 måneder til et halvt år 40 35 19 6 48

Mere end et halvt år 13 63 0 25 8

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 33 35 17 15 102

Nej 35 25 20 20 20

Ved ikke/husker ikke 25 25 25 25 8

Anvendt tvang Ja 35 26 9 30 23

Nej 35 35 18 13 101

Ved ikke/husker ikke - - - - 2

Besvaret af Mor alene har svaret 32 32 18 18 74

Far alene har svaret 32 37 21 11 19

Mor og far i fællesskab 39 33 14 14 36

Forældrenes

antal kontakter

0-4 26 32 15 26 34

5-10 38 33 20 10 40

Over 10 40 40 12 8 25

Forældrene har ordet Side 83

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Fik du den støtte og opbakning fra personalet på afsnittet, som du havde brug for?

Region Syddanmark, Spørgsmål 10

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 51 29 12 8 184

Patientens køn Dreng/mand 52 33 10 4 69

Pige/kvinde 50 25 14 11 111

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 63 25 8 5 64

15 år og derover 44 32 14 10 116

Patientens

diagnose

F20-29 43 33 10 13 30

F30-39 33 29 25 13 24

F40-49 61 22 11 6 18

F50-59 36 57 0 7 14

F60-69 60 0 0 40 5

F80-89 57 29 14 0 14

F90-99 72 24 4 0 25

Øvrige 67 25 8 0 12

Ventetid

Under 15 dage 51 25 13 11 138

15 dage til 2 måneder 60 40 0 0 20

2 måneder til et halvt år 57 43 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 56 21 13 10 61

15 dage til 2 måneder 41 38 10 10 39

2 måneder til et halvt år 56 28 10 7 61

Mere end et halvt år 50 33 17 0 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 54 28 11 7 138

Nej 42 30 12 15 33

Ved ikke/husker ikke 20 40 30 10 10

Anvendt tvang Ja 48 29 16 6 31

Nej 54 27 12 7 140

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 50 31 12 7 101

Far alene har svaret 50 27 15 8 26

Mor og far i fællesskab 55 25 9 11 55

Forældrenes

antal kontakter

0-4 46 19 15 19 52

5-10 49 33 12 5 57

Over 10 55 36 9 0 33

Side 84

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Har personalet informeret dig om, hvordan barnets/den unges livsstil kan påvirke sygdommen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 11

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 24 34 22 20 157

Patientens køn Dreng/mand 24 34 27 15 59

Pige/kvinde 23 34 19 24 96

Patientens alder 0-6 år - - - - 1

7-14 år 18 39 18 25 51

15 år og derover 27 30 25 17 103

Patientens

diagnose

F20-29 19 35 27 19 26

F30-39 38 19 29 14 21

F40-49 47 13 20 20 15

F50-59 25 58 17 0 12

F60-69 - - - - 3

F80-89 8 31 23 38 13

F90-99 26 53 5 16 19

Øvrige 30 50 10 10 10

Ventetid

Under 15 dage 25 30 24 21 115

15 dage til 2 måneder 11 56 17 17 18

2 måneder til et halvt år 33 17 17 33 6

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 31 14 31 24 51

15 dage til 2 måneder 20 43 20 17 35

2 måneder til et halvt år 20 39 20 22 51

Mere end et halvt år 0 73 9 18 11

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 22 36 26 16 121

Nej 27 31 12 31 26

Ved ikke/husker ikke 25 25 0 50 8

Anvendt tvang Ja 7 48 22 22 27

Nej 28 30 21 21 119

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 20 40 19 22 86

Far alene har svaret 22 35 35 9 23

Mor og far i fællesskab 30 24 24 22 46

Forældrenes

antal kontakter

0-4 24 16 29 31 45

5-10 21 38 25 17 48

Over 10 24 45 21 10 29

Forældrene har ordet Side 85

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Var du tilfreds med netværksmøder/konferencer, hvor der var flere tilstede ud over personalet?

Region Syddanmark, Spørgsmål 12

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 52 30 10 8 122

Patientens køn Dreng/mand 54 33 7 6 54

Pige/kvinde 52 26 12 11 66

Patientens alder 0-6 år - - - - 1

7-14 år 52 37 4 8 52

15 år og derover 53 24 15 9 68

Patientens

diagnose

F20-29 52 19 19 10 21

F30-39 36 50 0 14 14

F40-49 56 22 11 11 9

F50-59 71 29 0 0 7

F60-69 - - - - 3

F80-89 50 50 0 0 12

F90-99 68 16 11 5 19

Øvrige 60 30 10 0 10

Ventetid

Under 15 dage 52 28 11 10 83

15 dage til 2 måneder 61 33 0 6 18

2 måneder til et halvt år 67 33 0 0 6

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 56 16 20 8 25

15 dage til 2 måneder 54 29 11 7 28

2 måneder til et halvt år 50 32 8 10 50

Mere end et halvt år 60 40 0 0 10

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 55 31 10 4 91

Nej 40 32 12 16 25

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Anvendt tvang Ja 56 26 11 7 27

Nej 52 30 10 8 88

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 46 32 10 12 68

Far alene har svaret 53 26 16 5 19

Mor og far i fællesskab 65 26 6 3 34

Forældrenes

antal kontakter

0-4 34 34 14 17 29

5-10 57 27 11 5 44

Over 10 55 34 3 7 29

Side 86

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet?

Region Syddanmark, Spørgsmål 13

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 66 29 4 0 184

Patientens køn Dreng/mand 67 30 3 0 69

Pige/kvinde 66 29 5 0 111

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 72 27 2 0 64

15 år og derover 64 30 6 0 116

Patientens

diagnose

F20-29 43 53 3 0 30

F30-39 71 25 4 0 24

F40-49 72 28 0 0 18

F50-59 46 38 15 0 13

F60-69 60 20 20 0 5

F80-89 64 36 0 0 14

F90-99 88 12 0 0 26

Øvrige 73 27 0 0 11

Ventetid

Under 15 dage 65 29 6 0 137

15 dage til 2 måneder 76 24 0 0 21

2 måneder til et halvt år 71 29 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 65 25 10 0 63

15 dage til 2 måneder 63 37 0 0 38

2 måneder til et halvt år 72 26 2 0 61

Mere end et halvt år 50 42 8 0 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 66 31 3 0 137

Nej 66 25 9 0 32

Ved ikke/husker ikke 58 33 8 0 12

Anvendt tvang Ja 65 32 3 0 31

Nej 66 29 5 0 141

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 66 32 2 0 102

Far alene har svaret 59 33 7 0 27

Mor og far i fællesskab 70 23 8 0 53

Forældrenes

antal kontakter

0-4 63 31 6 0 52

5-10 68 29 4 0 56

Over 10 76 21 3 0 33

Forældrene har ordet Side 87

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Oplevede du, at der skete fejl under indlæggelsen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 14

Nej Ja Antal

% %

Regionen 73 27 174

Patientens køn Dreng/mand 78 22 67

Pige/kvinde 69 31 104

Patientens alder 0-6 år - - 1

7-14 år 79 21 61

15 år og derover 69 31 110

Patientens diagnose

F20-29 64 36 28

F30-39 74 26 23

F40-49 80 20 15

F50-59 62 38 13

F60-69 40 60 5

F80-89 79 21 14

F90-99 91 9 23

Øvrige 92 8 12

Ventetid

Under 15 dage 72 28 131

15 dage til 2 måneder 75 25 20

2 måneder til et halvt år 100 0 7

Mere end et halvt år - - 1

Længde af indlæggelsen

Under 15 dage 81 19 58

15 dage til 2 måneder 73 28 40

2 måneder til et halvt år 69 31 55

Mere end et halvt år 55 45 11

Kontakt efter udskrivelsen

Ja 72 28 132

Nej 79 21 28

Ved ikke/husker ikke 64 36 11

Anvendt tvang Ja 63 37 27

Nej 76 24 134

Ved ikke/husker ikke - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 72 28 98

Far alene har svaret 63 38 24

Mor og far i fællesskab 80 20 50

Forældrenes antal kontakter

0-4 77 23 48

5-10 73 27 55

Over 10 68 32 31

Side 88

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)?

Region Syddanmark, Spørgsmål 14a

Virkelig

godt

Godt Dårligt Virkelig

dårligt

Antal

% % % %

Regionen 3 49 37 11 35

Patientens køn Dreng/mand 0 43 50 7 14

Pige/kvinde 5 52 29 14 21

Patientens alder 0-6 år - - - - 0

7-14 år 13 50 38 0 8

15 år og derover 0 48 37 15 27

Patientens

diagnose

F20-29 0 63 38 0 8

F30-39 - - - - 3

F40-49 - - - - 1

F50-59 - - - - 4

F60-69 - - - - 3

F80-89 - - - - 3

F90-99 - - - - 2

Øvrige - - - - 0

Ventetid

Under 15 dage 4 50 35 12 26

15 dage til 2 måneder 0 60 40 0 5

2 måneder til et halvt år - - - - 0

Mere end et halvt år - - - - 0

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 0 25 38 38 8

15 dage til 2 måneder 0 43 57 0 7

2 måneder til et halvt år 7 57 36 0 14

Mere end et halvt år - - - - 4

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 3 55 31 10 29

Nej 0 20 60 20 5

Ved ikke/husker ikke - - - - 1

Anvendt tvang Ja 0 25 63 13 8

Nej 4 61 22 13 23

Ved ikke/husker ikke - - - - 2

Besvaret af Mor alene har svaret 0 55 30 15 20

Far alene har svaret 0 50 50 0 8

Mor og far i fællesskab 17 33 33 17 6

Forældrenes

antal kontakter

0-4 0 13 63 25 8

5-10 10 40 40 10 10

Over 10 0 89 11 0 9

Forældrene har ordet Side 89

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Synes du, at den øvrige familie/pårørende blev inddraget i passende grad?

Region Syddanmark, Spørgsmål 15

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 38 35 19 8 105

Patientens køn Dreng/mand 42 29 24 5 38

Pige/kvinde 37 38 17 8 63

Patientens alder 0-6 år - - - - 1

7-14 år 39 32 23 6 31

15 år og derover 39 36 17 8 72

Patientens

diagnose

F20-29 50 22 11 17 18

F30-39 13 40 33 13 15

F40-49 40 40 10 10 10

F50-59 22 22 44 11 9

F60-69 - - - - 2

F80-89 25 25 38 13 8

F90-99 50 43 7 0 14

Øvrige 50 50 0 0 8

Ventetid

Under 15 dage 41 33 18 9 80

15 dage til 2 måneder 22 22 44 11 9

2 måneder til et halvt år 80 20 0 0 5

Mere end et halvt år - - - - 0

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 55 29 11 5 38

15 dage til 2 måneder 35 35 20 10 20

2 måneder til et halvt år 27 33 27 12 33

Mere end et halvt år 25 50 25 0 8

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 37 35 19 9 79

Nej 33 39 28 0 18

Ved ikke/husker ikke 67 17 0 17 6

Anvendt tvang Ja 32 42 26 0 19

Nej 41 34 16 9 76

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 35 35 19 12 52

Far alene har svaret 32 47 21 0 19

Mor og far i fællesskab 45 30 18 6 33

Forældrenes

antal kontakter

0-4 41 41 10 7 29

5-10 29 39 19 13 31

Over 10 47 16 32 5 19

Side 90

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Synes du, at barnets/den unges daginstitution/skole/uddannelsessted blev inddraget i passende grad?

Region Syddanmark, Spørgsmål 16

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 35 31 21 13 118

Patientens køn Dreng/mand 39 37 20 4 54

Pige/kvinde 31 27 23 19 62

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 42 32 21 6 53

15 år og derover 29 32 22 17 63

Patientens

diagnose

F20-29 21 21 43 14 14

F30-39 40 27 7 27 15

F40-49 29 36 29 7 14

F50-59 22 33 33 11 9

F60-69 - - - - 3

F80-89 29 36 29 7 14

F90-99 50 25 13 13 16

Øvrige 38 38 13 13 8

Ventetid

Under 15 dage 35 24 27 13 82

15 dage til 2 måneder 37 47 11 5 19

2 måneder til et halvt år 40 60 0 0 5

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 38 35 12 15 26

15 dage til 2 måneder 25 36 29 11 28

2 måneder til et halvt år 38 29 23 10 52

Mere end et halvt år 17 33 17 33 6

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 35 34 22 9 86

Nej 33 21 21 25 24

Ved ikke/husker ikke 43 29 14 14 7

Anvendt tvang Ja 26 26 21 26 19

Nej 36 33 21 10 91

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 33 37 22 8 60

Far alene har svaret 20 27 20 33 15

Mor og far i fællesskab 40 26 21 12 42

Forældrenes

antal kontakter

0-4 25 39 21 14 28

5-10 35 35 19 12 43

Over 10 46 23 23 8 26

Forældrene har ordet Side 91

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Fik du hjælp til, hvordan du kan forholde dig til barnet/den unge i dagligdagen efter indlæggelsen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 17

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 29 37 20 15 161

Patientens køn Dreng/mand 23 45 23 8 64

Pige/kvinde 31 31 17 20 93

Patientens alder 0-6 år - - - - 1

7-14 år 31 40 22 7 58

15 år og derover 28 34 19 19 100

Patientens

diagnose

F20-29 26 26 22 26 23

F30-39 22 43 13 22 23

F40-49 43 21 29 7 14

F50-59 23 62 0 15 13

F60-69 - - - - 4

F80-89 33 40 27 0 15

F90-99 36 41 14 9 22

Øvrige 27 27 36 9 11

Ventetid

Under 15 dage 26 36 22 17 121

15 dage til 2 måneder 44 39 17 0 18

2 måneder til et halvt år 29 57 0 14 7

Mere end et halvt år - - - - 0

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 31 27 24 18 51

15 dage til 2 måneder 17 46 23 14 35

2 måneder til et halvt år 31 38 18 13 55

Mere end et halvt år 30 60 0 10 10

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 30 38 19 13 122

Nej 21 34 24 21 29

Ved ikke/husker ikke 25 38 25 13 8

Anvendt tvang Ja 20 48 12 20 25

Nej 31 34 21 14 124

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 27 35 20 19 86

Far alene har svaret 25 33 29 13 24

Mor og far i fællesskab 33 41 16 10 49

Forældrenes

antal kontakter

0-4 24 22 27 27 45

5-10 30 32 28 10 50

Over 10 33 53 10 3 30

Side 92

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er der lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges udskrivning?

Region Syddanmark, Spørgsmål 18

Ja Nej Antal

% %

Regionen 84 16 176

Patientens køn Dreng/mand 75 25 68

Pige/kvinde 90 10 105

Patientens alder 0-6 år - - 2

7-14 år 77 23 64

15 år og derover 88 12 108

Patientens diagnose

F20-29 82 18 28

F30-39 84 16 25

F40-49 94 6 17

F50-59 86 14 14

F60-69 - - 4

F80-89 80 20 15

F90-99 75 25 24

Øvrige 83 17 12

Ventetid

Under 15 dage 85 15 131

15 dage til 2 måneder 76 24 21

2 måneder til et halvt år 83 17 6

Mere end et halvt år - - 1

Længde af indlæggelsen

Under 15 dage 90 10 59

15 dage til 2 måneder 78 22 37

2 måneder til et halvt år 83 17 60

Mere end et halvt år 92 8 12

Kontakt efter udskrivelsen

Ja 91 9 134

Nej 55 45 29

Ved ikke/husker ikke 70 30 10

Anvendt tvang Ja 86 14 29

Nej 82 18 136

Ved ikke/husker ikke - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 85 15 98

Far alene har svaret 83 17 24

Mor og far i fællesskab 83 17 53

Forældrenes antal kontakter

0-4 82 18 51

5-10 78 22 54

Over 10 91 9 32

Forældrene har ordet Side 93

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Hvis ja: Er du tilfreds med de aftaler, der er lavet om tiden efter barnets/den unges udskrivning?

Region Syddanmark, Spørgsmål 18a

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 51 40 7 2 141

Patientens køn Dreng/mand 45 47 9 0 47

Pige/kvinde 54 36 7 3 92

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 56 36 7 2 45

15 år og derover 49 42 6 2 93

Patientens

diagnose

F20-29 52 43 4 0 23

F30-39 60 25 10 5 20

F40-49 60 40 0 0 15

F50-59 50 42 8 0 12

F60-69 - - - - 3

F80-89 45 36 9 9 11

F90-99 61 22 17 0 18

Øvrige 33 67 0 0 9

Ventetid

Under 15 dage 55 36 6 3 107

15 dage til 2 måneder 27 60 13 0 15

2 måneder til et halvt år 20 60 20 0 5

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 55 39 6 0 51

15 dage til 2 måneder 37 52 4 7 27

2 måneder til et halvt år 46 40 13 2 48

Mere end et halvt år 82 18 0 0 11

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 53 39 7 1 117

Nej 38 38 13 13 16

Ved ikke/husker ikke 43 57 0 0 7

Anvendt tvang Ja 54 29 13 4 24

Nej 52 39 7 2 107

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 47 41 10 3 79

Far alene har svaret 53 42 5 0 19

Mor og far i fællesskab 58 37 2 2 43

Forældrenes

antal kontakter

0-4 44 46 5 5 39

5-10 49 37 12 2 41

Over 10 44 44 11 0 27

Side 94

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Hvis nej: Ville du gerne have haft, at der var lavet aftaler om tiden efter barnets/den unges

udskrivning?

Region Syddanmark, Spørgsmål 18b

Nej slet ikke

Nej kun i

mindre grad

Ja i nogen

grad

Ja i høj grad

Antal

% % % %

Regionen 0 4 35 62 26

Patientens køn Dreng/mand 0 6 44 50 16

Pige/kvinde 0 0 20 80 10

Patientens alder 0-6 år - - - - 0

7-14 år 0 0 47 53 15

15 år og derover 0 10 20 70 10

Patientens

diagnose

F20-29 - - - - 4

F30-39 - - - - 4

F40-49 - - - - 1

F50-59 - - - - 1

F60-69 - - - - 1

F80-89 - - - - 3

F90-99 0 0 40 60 5

Øvrige - - - - 2

Ventetid

Under 15 dage 0 6 41 53 17

15 dage til 2 måneder 0 0 20 80 5

2 måneder til et halvt år - - - - 1

Mere end et halvt år - - - - 0

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage - - - - 4

15 dage til 2 måneder 0 0 25 75 8

2 måneder til et halvt år 0 0 30 70 10

Mere end et halvt år - - - - 1

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 0 0 30 70 10

Nej 0 0 42 58 12

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Anvendt tvang Ja - - - - 3

Nej 0 4 35 61 23

Ved ikke/husker ikke - - - - 0

Besvaret af Mor alene har svaret 0 0 50 50 12

Far alene har svaret - - - - 4

Mor og far i fællesskab 0 0 33 67 9

Forældrenes

antal kontakter

0-4 0 0 25 75 8

5-10 0 0 27 73 11

Over 10 - - - - 3

Forældrene har ordet Side 95

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Er det din oplevelse, at barnet/den unge har fået det bedre som følge af indlæggelsen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 19

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 40 37 14 10 175

Patientens køn Dreng/mand 37 38 15 10 68

Pige/kvinde 42 35 13 10 105

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 42 37 11 10 62

15 år og derover 39 36 15 10 109

Patientens

diagnose

F20-29 33 47 13 7 30

F30-39 57 26 9 9 23

F40-49 40 33 20 7 15

F50-59 21 36 21 21 14

F60-69 40 40 20 0 5

F80-89 40 47 7 7 15

F90-99 61 26 9 4 23

Øvrige 50 30 20 0 10

Ventetid

Under 15 dage 39 36 14 11 131

15 dage til 2 måneder 40 45 10 5 20

2 måneder til et halvt år 29 57 14 0 7

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 34 43 10 12 58

15 dage til 2 måneder 34 39 11 16 38

2 måneder til et halvt år 42 32 20 5 59

Mere end et halvt år 50 33 8 8 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 44 38 11 7 132

Nej 28 34 17 21 29

Ved ikke/husker ikke 18 36 27 18 11

Anvendt tvang Ja 50 23 20 7 30

Nej 38 40 12 10 134

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 38 39 14 9 95

Far alene har svaret 33 42 21 4 24

Mor og far i fællesskab 46 31 9 13 54

Forældrenes

antal kontakter

0-4 33 39 12 16 49

5-10 41 36 13 11 56

Over 10 47 43 7 3 30

Side 96

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen?

Region Syddanmark, Spørgsmål 20

5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne Antal

% % % % %

Regionen 22 45 27 3 3 185

Patientens køn Dreng/mand 24 46 27 1 1 71

Pige/kvinde 20 45 27 4 5 110

Patientens alder 0-6 år - - - - - 1

7-14 år 29 46 20 3 2 65

15 år og derover 18 44 32 3 4 117

Patientens

diagnose

F20-29 30 33 30 7 0 30

F30-39 8 60 24 4 4 25

F40-49 19 38 44 0 0 16

F50-59 7 36 57 0 0 14

F60-69 40 20 20 0 20 5

F80-89 27 60 13 0 0 15

F90-99 46 35 19 0 0 26

Øvrige 33 58 8 0 0 12

Ventetid

Under 15 dage 18 47 29 3 4 139

15 dage til 2 måneder 29 52 14 5 0 21

2 måneder til et halvt år 43 43 14 0 0 7

Mere end et halvt år - - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 22 51 17 3 6 63

15 dage til 2 måneder 10 48 38 3 3 40

2 måneder til et halvt år 27 40 28 3 2 60

Mere end et halvt år 25 42 33 0 0 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 22 46 28 1 2 138

Nej 22 34 28 6 9 32

Ved ikke/husker ikke 8 67 17 8 0 12

Anvendt tvang Ja 27 27 40 3 3 30

Nej 22 49 23 3 3 141

Ved ikke/husker ikke - - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 26 43 25 2 3 102

Far alene har svaret 11 44 37 4 4 27

Mor og far i fællesskab 19 50 24 4 4 54

Forældrenes

antal kontakter

0-4 16 45 27 2 9 55

5-10 23 48 21 5 2 56

Over 10 27 39 33 0 0 33

Forældrene har ordet Side 97

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Er det dit indtryk, at der er et passende samarbejde mellem de forskellige offentlige steder, som

barnet/den unge har kontakt med?

Region Syddanmark, Spørgsmål 22

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 25 37 27 12 179

Patientens køn Dreng/mand 12 45 38 5 65

Pige/kvinde 33 33 18 16 110

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 15 40 32 13 60

15 år og derover 30 36 24 9 116

Patientens

diagnose

F20-29 17 31 41 10 29

F30-39 42 38 8 12 26

F40-49 59 6 18 18 17

F50-59 31 23 31 15 13

F60-69 - - - - 4

F80-89 14 14 50 21 14

F90-99 12 48 32 8 25

Øvrige 8 75 8 8 12

Ventetid

Under 15 dage 28 40 20 13 134

15 dage til 2 måneder 10 25 55 10 20

2 måneder til et halvt år 0 33 67 0 6

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 31 45 15 10 62

15 dage til 2 måneder 19 43 24 14 37

2 måneder til et halvt år 19 29 38 14 58

Mere end et halvt år 27 18 55 0 11

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 25 37 28 10 134

Nej 13 44 28 16 32

Ved ikke/husker ikke 50 20 20 10 10

Anvendt tvang Ja 19 35 29 16 31

Nej 27 38 24 10 135

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 21 38 32 9 98

Far alene har svaret 22 44 26 7 27

Mor og far i fællesskab 31 31 19 19 52

Forældrenes

antal kontakter

0-4 23 38 21 17 52

5-10 21 39 29 11 56

Over 10 19 32 45 3 31

Side 98

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Er det dit indtryk, at der er tilstrækkelige tilbud til barnet/den unge i det sociale system, skole-

/uddannelsessystemet, psykiatrien m.fl.?

Region Syddanmark, Spørgsmål 23

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 15 37 28 20 178

Patientens køn Dreng/mand 11 33 36 20 66

Pige/kvinde 19 38 22 21 108

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 17 31 32 20 59

15 år og derover 14 41 27 18 115

Patientens

diagnose

F20-29 7 43 30 20 30

F30-39 15 46 19 19 26

F40-49 44 25 19 13 16

F50-59 23 15 15 46 13

F60-69 20 20 40 20 5

F80-89 8 46 23 23 13

F90-99 12 32 32 24 25

Øvrige 18 36 27 18 11

Ventetid

Under 15 dage 15 40 28 17 133

15 dage til 2 måneder 15 25 35 25 20

2 måneder til et halvt år 0 50 17 33 6

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 18 48 19 15 62

15 dage til 2 måneder 19 30 30 22 37

2 måneder til et halvt år 7 33 33 26 57

Mere end et halvt år 17 33 42 8 12

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 14 38 28 20 134

Nej 10 32 35 23 31

Ved ikke/husker ikke 30 40 20 10 10

Anvendt tvang Ja 7 34 24 34 29

Nej 18 38 26 19 135

Ved ikke/husker ikke - - - - 4

Besvaret af Mor alene har svaret 12 40 27 20 99

Far alene har svaret 19 35 38 8 26

Mor og far i fællesskab 18 29 25 27 51

Forældrenes

antal kontakter

0-4 19 44 19 17 52

5-10 13 26 34 26 53

Over 10 6 42 32 19 31

Forældrene har ordet Side 99

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Er det dit indtryk, at der er tilstrækkelige tilbud til familien i forbindelse med barnets/den unges

problemer?

Region Syddanmark, Spørgsmål 24

Ja i høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet ikke

Antal

% % % %

Regionen 12 31 34 23 166

Patientens køn Dreng/mand 6 26 45 23 62

Pige/kvinde 16 34 26 25 101

Patientens alder 0-6 år - - - - 2

7-14 år 12 28 39 21 57

15 år og derover 12 31 31 25 106

Patientens

diagnose

F20-29 7 32 25 36 28

F30-39 10 33 38 19 21

F40-49 33 27 20 20 15

F50-59 23 23 31 23 13

F60-69 - - - - 4

F80-89 14 29 43 14 14

F90-99 4 25 50 21 24

Øvrige 11 44 33 11 9

Ventetid

Under 15 dage 14 32 32 22 125

15 dage til 2 måneder 10 30 30 30 20

2 måneder til et halvt år 0 17 67 17 6

Mere end et halvt år - - - - 1

Længde af

indlæggelsen

Under 15 dage 17 33 25 25 52

15 dage til 2 måneder 8 38 31 23 39

2 måneder til et halvt år 11 23 40 26 57

Mere end et halvt år 10 50 40 0 10

Kontakt efter

udskrivelsen

Ja 8 34 36 22 125

Nej 10 24 34 31 29

Ved ikke/husker ikke 50 20 10 20 10

Anvendt tvang Ja 7 30 33 30 30

Nej 15 30 33 23 124

Ved ikke/husker ikke - - - - 3

Besvaret af Mor alene har svaret 4 37 35 23 91

Far alene har svaret 22 26 43 9 23

Mor og far i fællesskab 18 22 28 32 50

Forældrenes

antal kontakter

0-4 11 37 24 28 46

5-10 13 20 44 24 55

Over 10 10 24 45 21 29

Side 100

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


6. Forældreundersøgelsens datagrundlag

I dette kapitel beskrives forældreundersøgelsens datagrundlag.

Svarprocent

En høj svarprocent er ønskværdig i kvantitative undersøgelser, da frafaldet

kan være selektivt. Der kan opstilles følgende retningslinjer til vurdering af

svarprocenten:

Under 40 %

Ikke tilfredsstillende. Resultaterne skal tolkes med stor forsigtighed.

40-49 % Betænkelig lav. Resultaterne skal bruges med forsigtighed.

50-59 % Acceptabel.

60-69 % Tilfredsstillende.

Over 69 %

Meget tilfredsstillende.

Den nedenstående tabel viser, at undersøgelsens samlede svarprocent er på

56, hvilket er acceptabelt for denne type af undersøgelser.

Personalet opfordres til at udlevere spørgeskemaet personligt til forældrene,

da erfaringer viser, at det giver den højeste svarprocent. Der er dog mulighed

for, at skemaet kan eftersendes. I tabellens 2. og 3. kolonne vises fordelingen

af henholdsvis udleverede og udsendte spørgeskemaer.

Antallet af forældre, der ikke ønskede at modtage et spørgeskema, er vist i 4.

kolonne. Denne gruppe er medtaget ved udregning af svarprocenterne, som

om de havde fået udleveret et spørgeskema. Hermed får man ikke kunstigt

høje svarprocenter.

Tabel 6.1 Svarprocent

(I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal)

Afsnit

Udleverede

spørgeskemaer

Tilsendte

spørgeskemaer

Ønskede ikke

at modtage

Returnerede

spørgeskemaer

Svarprocent

U2 børnepsyk., Kolding 25 (50%) 25 (50%) 0 (0%) 23 46%

U1 ungdomspsyk., Kolding 31 (62%) 19 (38%) 0 (0%) 23 46%

Ungdomspsyk. Augustenborg 67 (85%) 12 (15%) 0 (0%) 43 54%

Ungdomspsyk. Esbjerg 63 (79%) 16 (20%) 1 (1%) 45 56%

Afsnit 2 skolebørn, Odense 28 (88%) 4 (13%) 0 (0%) 27 84%

Afsnit 3 unge, Odense 33 (70%) 13 (28%) 1 (2%) 28 60%

Region Syddanmark (6) 247 (73%) 89 (26%) 2 (1%) 189 56%

Forældre, der ikke fik

et spørgeskema

Nogle forældre indgår ikke i undersøgelsens målgruppe. Hvis forældrene ikke

har fået et spørgeskema, er én af nedenstående årsager angivet på det

registreringsskema, som personalet har udfyldt for hver patient:

1. Patienten over 18 år oplyste, han/hun ikke ønskede, at forældrene skulle

deltale i undersøgelsen.

2. Forældrene ønskede ikke at deltage i undersøgelsen.

3. Forældrene falder ind under forældreundersøgelsens udelukkelseskriterier.

Forældrene har ordet Side 101

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Afhængigt af patientens alder er forældrene udelukket på baggrund af

nedenstående udelukkelseskriterier, hvis udelukkelseskriteriet kun gælder for

en bestemt aldersgruppe er det anført i parentes:

• Patienten blev kortvarigt udskrevet med genindlæggelse planlagt på

udskrivelsestidspunktet (alle patienter).

• Patienten blev overflyttet akut til somatisk hospital (alle patienter).

• Patienten var død/døende (alle patienter).

• Patienten var på udskrivnings-/overflytningstidspunktet i en akut

psykotisk tilstand og kunne derfor ikke forholde sig til skemaet (alle

patienter).

• Afsnittet har slet ikke haft personlig kontakt med forældrene (alle

patienter).

• Forældrene har ikke forældremyndighed (patienter i alderen 0-17år).

• Patienten var inden kontakten med afsnittet døgnanbragt (patienter i

alderen 0-17år).

• Forældre var indlagt på somatisk eller psykiatrisk sengeafsnit og havde

det for dårligt til at udfylde spørgeskemaet (patienter i alderen 0-17år).

• Forældrene lider af middelsvær til svær mental retardering, og har derfor

ikke de nødvendige forudsætninger for at kunne sætte sig ind i spørgsmålene

(patienter i alderen 0-17år).

• Forældre er død/døende (alle patienter)

Tabel 6.2 viser, hvordan de udelukkede forældre fordeler sig på kriterierne:

Tabel 6.2 Antal forældre udelukket fra undersøgelsen

Patienten falder

ind under et

udelukkelseskriterium

Patienten over

18 år ønskede

ikke, at

forældrene

skulle deltage i

undersøgelsen

Forældrene

ønskede ikke at

deltage i

undersøgelsen

Forældrene

falder ind under

et udelukkelseskriterium

U2 børnepsyk., Kolding 0 0 0 2 2

U1 ungdomspsyk., Kolding 4 3 0 9 16

Ungdomspsyk. Augustenborg 0 17 0 13 30

Ungdomspsyk. Esbjerg 15 23 1 16 55

Afsnit 2 skolebørn, Odense 2 0 0 0 2

Afsnit 3 unge, Odense 6 0 1 14 21

Region Syddanmark i alt 27 43 2 54 126

Procent af alle udelukkede 21% 34% 2% 43% 100%

I alt

Signalement af

svarpersonerne

På spørgeskemaet bliver forældrene bedt om at besvare nogle baggrundsspørgsmål

om sig selv. Personalet påfører patientens diagnose.

Baggrundsforhold såsom køn, patientens diagnose og ventetid kan have

indflydelse på forældrenes vurdering. Det kan bidrage med en forklaring på,

hvorfor forældretilfredsheden i de enkelte afsnit varierer, hvis forældre med

bestemte baggrundsforhold har tilbøjelighed til at være særligt tilfredse eller

utilfredse, og hvis nogle afsnit har særlig mange forældre med denne

baggrund.

Af tabel 6.3 fremgår oplysninger om forældresammensætningen fordelt på de

enkelte afsnit.

Side 102

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Tabel 6.3 Signalement af svarpersoner

Region Syddanmark

U2

børnepsyk.,

Kolding

U1

ungdomspsyk.,

Kolding

Ungdomspsyk.

Augustenborg

Ungdomspsyk.

Esbjerg

Afsnit 2

skolebørn,

Odense

Afsnit 3

unge,

Odense

Antal personer 23 23 43 45 27 28

% % % % % %

Køn

Dreng/mand 61 17 30 20 85 29

Pige/kvinde 39 83 63 78 15 71

Uoplyst 0 0 7 2 0 0

Alder

0-6 år 9 0 0 0 0 0

7-14 år 91 9 16 7 100 21

15 år og derover 0 91 81 93 0 75

Uoplyst 0 0 2 0 0 4

Aktionsdiagnose

F20-29 4 22 9 31 0 21

F30-39 9 17 21 18 4 7

F40-49 4 13 9 4 15 14

F50-59 4 13 7 4 0 18

F60-69 0 13 2 0 0 4

F80-89 17 0 5 0 33 0

F90-99 35 0 9 7 26 14

Øvrige 4 4 14 0 15 0

Uoplyst 22 17 23 36 7 21

Ventetid i

Under 15 dage 48 78 88 87 44 82

antal uger

15 dage til 2 måneder 35 9 0 0 33 7

2 måneder til et halvt år 9 0 2 0 11 4

Mere end et halvt år 4 0 0 0 0 0

Uoplyst 4 13 9 13 11 7

Antal uger

Under 15 dage 0 30 67 40 4 36

indlagt

15 dage til 2 måneder 4 17 16 29 33 21

2 måneder til et halvt år 83 26 9 18 59 29

Mere end et halvt år 13 9 0 9 0 11

Uoplyst 0 17 7 4 4 4

Kontakt

Ja 74 65 72 89 56 82

efter

udskrivning

Nej 26 22 12 7 37 14

Ved ikke/husker ikke 0 9 12 4 7 4

Uoplyst 0 4 5 0 0 0

Tvang

Ja 22 17 7 27 15 11

Nej 74 74 86 64 78 82

Ved ikke/husker ikke 4 0 2 2 4 0

Uoplyst 0 9 5 7 4 7

Hvem har Mor alene har svaret 61 48 42 67 52 61

besvaret

skemaet

Far alene har svaret 9 22 23 18 0 7

Mor og far i fællesskab 30 30 33 13 48 32

Uoplyst 0 0 2 2 0 0

Forældrekontakter

Ca. antal kontakter 83 70 88 67 100 57

Ved ikke/husker ikke 17 26 9 31 0 43

Uoplyst 0 4 2 2 0 0

Forældrene har ordet Side 103

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Repræsentativitet

I tabel 6.4 sammenlignes gruppen af forældre, der har besvaret og returneret

et spørgeskema, med gruppen af forældre, som er en del af undersøgelsens

målgruppe.

Kolonne 3 indeholder oplysninger for den del af forældregruppen, der indgår i

undersøgelsens målgruppe, det vil sige totalregistreringerne minus de

patienter, der er registreret under udelukkelseskriterierne bortset fra

”ønskede ikke at deltage”.

Kolonne 4 indeholder informationer om de forældre, der har besvaret og

returneret et spørgeskema.

Procenttallene er opdelt på forskellige undergrupper af forældre.

Svarpersonernes repræsentativitet i forhold til alle personer, der indgår i

undersøgelsens målgruppe, kan vurderes ved at sammenligne tallene i

kolonne 3 og 4.

Mindre afvigelser er uundgåelige og bør ikke give anledning til særlige

forbehold i forbindelse med tolkning af resultaterne. Jo større forskellen er på

procenttallene i kolonnerne, des større forbehold bør man tage i forbindelse

med en generalisering af rapportens resultater til gruppen af samtlige

forældre.

Hvis der for eksempel procentvist er mange flere kvinder end mænd, der har

besvaret spørgeskemaet, og hvis kvinders tilfredshed generelt afviger fra

mænds både blandt svarpersonerne og blandt forældre, der ikke har besvaret

skemaet, må resultaterne eksempelvis i højere grad ses som et udtryk for

kvinders holdninger end for mænds.

Større afvigelser bør dog ikke nødvendigvis give anledning til forbehold. Det er

ikke muligt at vide, i hvilken udstrækning eventuelt varierende svarmønstre

blandt personer, der har besvaret et spørgeskema, også vil gøre sig gældende

blandt dem, der ikke har besvaret et spørgeskema.

Det er muligt at justere for skævheder ved at veje data med hensyn til

eksempelvis køn, alder og diagnose. Så ville procentdelen af forældre i de

forskellige kategorier blive nøjagtig ens i gruppen af svarpersoner og i

målgruppen. Det er dog valgt ikke at veje data jævnfør kapitel 9.

Side 104

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Svarpersoner 2)

Tabel 6.4 Repræsentativitet af svarpersoner

Region Syddanmark

Forældre med kontakt med

afsnittet 1)

Antal personer 338 189

% %

Patientens køn

Dreng/mand 41 38

Pige/kvinde 59 60

Uoplyst 0 2

Patientens alder

0-6 år 2 1

7-14 år 30 35

15 år og derover 68 63

Uoplyst 0 1

Patientens diagnose

F20-29 21 16

F30-39 17 14

F40-49 11 10

F50-59 12 7

F60-69 3 3

F80-89 10 8

F90-99 18 14

Øvrige 6 6

Uoplyst 2 23

Ventetid

Under 15 dage - 75

15 dage til 2 måneder - 11

2 måneder til et halvt år - 4

Mere end et halvt år - 1

Uoplyst - 10

Længde af

indlæggelsen

Kontakt efter

udskrivelsen

Anvendt tvang

Besvaret af

Forældrenes antal

kontakter

Under 15 dage - 34

15 dage til 2 måneder - 21

2 måneder til et halvt år - 32

Mere end et halvt år - 6

Uoplyst - 6

Ja - 75

Nej - 17

Ved ikke/husker ikke - 6

Uoplyst - 2

Ja - 16

Nej - 76

Ved ikke/husker ikke - 2

Uoplyst - 5

Mor alene har svaret 36 55

Far alene har svaret 10 14

Mor og far i fællesskab 53 30

Uoplyst 1 1

0-4 - 29

5-10 - 30

Over 10 - 17

Uoplyst - 23

Forældrene har ordet Side 105

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Side 106

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


7. Forældrenes skriftlige kommentarer

Forældrene kan i spørgeskemaet besvare fire af undersøgelsens spørgsmål

med egne kommentarer:

• Hvorfor gav du det antal stjerner? (uddybende forklaring til spørgsmålet

”Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen?”)

• Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under

indlæggelsen?

• Kommentarer til spørgsmålene om det sociale og det psykiatriske system

som helhed

• Uddybende kommentarer til spørgsmålet ”Oplevede du, at der skete fejl

under indlæggelsen?”

Her fremstilles forældrenes begrundelser for deres stjerne-tildeling.

Kommentarer vedrørende fejl er samlet i punktform og ridses op i slutningen

af hvert afsnits kommentarer.

Før hver kommentar angives det antal stjerner, som forældrene har givet,

dernæst kan begrundelsen for det tildelte antal stjerner læses.

Antal kommentarer

Tabellen nedenfor viser, hvor mange kommentarer, forældrene har givet i

Region Syddanmark.

Antal kommentarer

Procentdel af forældre der

afgiver kommentar

Oplevede fejl 36 19%

Samlede indtryk af indlæggelsen 130 69%

Størst betydning under indlæggelsen 140 74%

Det sociale og psykiatriske system om helhed 57 30%

Forældrene har ordet Side 107

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


U2 børnepsyk., Kolding

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi jeg som forælder følte mig set/hørt i min frustration omkring mit barn, som ikke er sket igennem flere år i alle andre

instanser, og fordi mit barn fik den behandling/hjælp, han har brug for.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der blev lyttet til mig, og at det, jeg sagde, blev taget alvorligt og brugt. Og at personalet tog ansvaret og kunne rumme

mit barn og hans frustrationer.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Min dreng har nu fået en diagnose. Det har været en kamp at komme igennem systemet, og det er stadig en kamp at få

den hjælp, han har brug for.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi mener, at gennem alle de år vi har kæmpet for vores søn, er det kun Kolding Sygehus, som har lyttet og hjulpet os.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Endelig var der nogen, som hørte os og var villige til at hjælpe os.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi kunne godt have ønsket os at få mere at vide, hvad diagnosen er og redskaber til at hjælpe ham i dagligdagen.

1 stjerne (uacceptabelt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalet ville ikke samarbejde med forældre. Fik meget ringe information omkring barnets adfærd. Meget dårlig

tilrettelæggelse af indlæggelsesforløbet.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Trygheden og kontakten til personalet.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Information.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vores søn har fået det noget bedre. Personalet er veluddannet, imødekommende og empatisk. Den sidste stjerne

mangler, da vi ikke kunne få den hjælp, som vi/vores søn har brug for fremadrettet.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At man kunne mærke, at han var tryg der og at han blev mødt og forstået og derigennem fik det bedre. Vi fik afklaring

gennem en/to diagnoser. TRYGHED, TRYGHED og TRYGHED.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi står nu med et barn, der har fået en diagnose. Vi har ikke et skoletilbud, der passer til ham og ej heller hjælp i hjemmet

(afslag fra handicaprådgiver).

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Tålmodige, professionelle og omsorgsfulde voksne, som tog hånd om både barnet og vi forældre og som fik de indlagte

børn til at fungere sammen.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At de voksne blev ved med at holde af vores datter og se de goder sider ved hende og gav hende positive input.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Kommunen er alt for langsom og uprofessionel i sin støtte. Det kræver virkelig meget energi at få skabt kontakt.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Barnet har et fysisk handicap, ikke psykisk.

Side 108

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi oplevede for første gang professionelle mennesker tage ansvar for at hjælpe os og få diagnosticeret min søn korrekt!

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Trygheden i at vide, at der var styr på/tænkt på alt. Vores super gode samarbejde omkring skemaer og diverse, som har

påvirket positivt i stort omfang.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Generelt har vi ikke haft opbakning/hjælp fra det kommunale.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi vores barns indlæggelse har været en god oplevelse for os alle. Personalet har været imødekommende, fleksible og

empatiske.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Vores kontaktsygeplejerske og vores kontaktpsykolog.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Det har været meget svært at få inddraget PPR.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Omsorgsfuldt personale/kontaktpersoner, som viste interesse i og lyst til vores barn. Var meget kompetente i deres

beskrivelse efter endt forløb. Følte, at man pga. stort pres på ventelister skulle "ud" snarest muligt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Information om dagligdags hændelser/observationer, god kontakt med personale.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Alt skæres væk. Det handler om penge, ikke barnet og familien. Om sygehusets tilbud om undervisning i ADHD: Tiden er

alt for knap. Det hele bliver jappet igennem.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Det var godt, men vi havde forventet, at vi alle var blevet lidt klogere på at hjælpe vores barn bedre end tilfældet er.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hun havde det godt og var tryg under indlæggelsen, og det har hun været!

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Godt at han er udredt. Dårligt: Har indstillet ham alt for sent til den pædagogiske afdeling. De snakkede for sent og for

dårligt med ham om diagnosen.

Ubesvaret

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Følelsen af at være i vejen som medindlagt forældre, formodentligt på grund af dårlige fysiske rammer, samt for lidt

personale på afdelingen (stresset personale).

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

En helt igennem saglig oplevelse. Blev taget alvorligt, og der blev set decideret på mit barn og ikke blot andres syn.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At mit barn forbedrede sig 100 procent den rigtige vej.

2 stjerner (dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Pga. manglende samarbejde to afdelinger i mellem. Alt initiativ til undersøgelser samt pædagogiske tiltag kom fra os

forældre. Problemstillingen gav afdelingen op over for. Udskrevet med dårligere tilstand end før indlæggelsen.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vores barn ikke var ked af at være der.

Forældrene har ordet Side 109

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Blev hørt, dog ingen hjælp.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vi fik den hjælp, vi behøvede, og blev lyttet til, men alligevel blev vi udskrevet, uden at han havde fået bedre.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

De har kigget på, hvad vi sagde.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At de hører på os.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Langt forløb, hvor man som forældre er ret hjælpeløse, og personalet tør ikke tage fat i os.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Når der var sammenhæng/kontinuitet i plejen. At personalet er kompetente til netop B&U-psykiatri.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Selve indlæggelsen får fem stjerner, men det trækker en stjerne ned, at afstanden til Kolding er stor fra vores by.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Tryghed. Vi har følt os i gode hænder.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Trygge hænder.

Fejl oplevet på afsnittet:

Hvilke fejl oplevede du?

• Havde ikke givet besked til skolen om udskrivningsdato og tilkendegivet, at det ikke var en aftale, trods det at det

står i journalen, at det var en aftale.

• Ingen information om medicinnedtrapning. Ingen information om kørsel. Ingen information om penge.

• Transport var ikke bestilt og ventede forgæves. Kom dog hurtigt efter telefonopkald.

• At to afdelinger ikke kan finde ud af at samarbejde. Ingen kommunikation på tværs.

• Lang tid med bivirkninger. Manglende angivelse på medicin. En enkelt gang forkert navn, men korrekt CPR-nummer.

Side 110

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


U1 ungdomspsyk., Kolding

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Mere kontakt med personale.

1 stjerne (uacceptabelt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Generelt for lidt tid til patienter. For mange fejl. Ikke styr på medicin og aftaler. Det samlede personaleteam var ikke

informeret om patienten. Ingen udskrivningssamtale med lægen!

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At min datter følte sig tryg og fik den omsorg og hjælp, hun havde brug for. God personale-/pårørendekontakt.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi fik som familie/pårørende ikke meget information om, hvordan man tackler det at være primære personer til et psykisk

sygt barn.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Synes, de var for lang tid om at skride til handling, og der var for få konsekvenser af for eksempel hans fravær. Det har

været lidt rodet.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der langt om længe er taget hul på problematikken omkring ham. At blive hørt!

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Jeg har kæmpet i mange år for at komme hertil, og det, der er gjort, har JEG SELV taget initiativet til, eksempelvis at ringe

direkte til U1 selv.

2 stjerner (dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Kolding Sygehus virker mere som opholdssted end som behandlingssted. Ingen psykisk lidelse kan kureres ved, at

patienten laver armbånd.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At det havde været muligt med en diagnose, efter udskrivelsen er den foretaget andet sted i løbet af en uge!

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Igen, det er ikke nok, at barnet sættes i gang med at lave armbånd og perlekæder.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Tryghed og omsorg.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi fik ikke information vedrørende vores datters indlæggelse og behandlingen. Vi følte os meget tilsidesat. Det er

nemmere at sende E-mail til os, men det fik vi aldrig.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At mit barn var tryg.

1 stjerne (uacceptabelt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Hun var lige så dårlig ved udskrivelse som ved indlæggelse. Selvom hun var boligløs, blev hun udskrevet alligevel.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Kontaktpersonalet var meget søde, men udover det fik vi ikke hjælp, hvilket var meget frustrerende.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At afdelingen ikke ønskede at lytte til vores erfaringer med barnet.

Forældrene har ordet Side 111

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi min familie siger at jeg 100% er den gamle NN, og de og jeg takker alle dem, der arbejder på Kolding sygehus. Tusind

tak.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At blive rask, og det er hun. Tusind tak.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Altså vi er helt tilfreds med alt I laver. Vi takker jer 1000 gange.

1 stjerne (uacceptabelt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi forældre blev slet ikke kontaktet. Vi måtte selv opsøge for at få en snak. Vi så, at bæltefiksering fandt sted i et lokale

uden vindue. Fejlmedicinering.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At den unge blev udskrevet igen.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Brugte til dels kun medicin mod sygdom. I stedet kunne man have foventet samtaler/støtte/coach, men det findes

åbenbart ikke mod sygdommen i det offentlige system.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Sygehus skal have langt mere indflydelse overfor det kommunale system fremfor kun at anbefale.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi personalet har formået at få vores datter på målvægten. Men kun fire stjerner, da de har givet for tidligt slip

(udskrivelse).

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vi som forældre ikke længere var alene om ansvaret.

2 stjerner (dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fik ingen information. Synes, at personalet behandlede barnet dårligt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Manglende kontakt med personalet.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Der er ingen kontakt mellem forældre og sygehuset. Er slet ikke blevet informeret.

1 stjerne (uacceptabelt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Helt urimelig udskiftning/hjemsendelse. Meget dårlig kommunikation.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Meget god start. Helt urimelig afslutning.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi har virkelig følt, at afsnittet har arbejdet for at få patienten rask.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der var faste kontaktpersoner.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Kunne godt ønske psykologsamtaler.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Der blev taget hensyn til både NN og familiens behov. Der var jævnligt vurderinger, og personalet var altid tilgængeligt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Kontakten til personalet og medinddragelse.

Side 112

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Det har givet ro på min søn. Han virker klar til at komme hjem.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der er god kontakt med afdelingen. De spørgsmål jeg har haft er blevet besvaret. Personalet har en god tilgang til min

søn, som ikke er særlig meddelsom omkring sin sygdom.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At mit barn fik det godt igen.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Selve afdelingen har et super imødekommende og kompetent personale, men jeg synes, at samarbejdet mellem afdeling

og behandler kunne ønskes bedre.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Det er rigtigt godt med et fast tilknyttet team af kontakter i afdelingen. Ved anden indlæggelse var det samme

kontaktpersoner som første gang.

Fejl oplevet på afsnittet:

Hvilke fejl oplevede du?

• Forkert medicindosering. Taxabestilling.

• Misfortolkning af patienten, der var meget alene.

• Udskrivelse til ingenting/uden behandling.

• Forkert medicinering.

• Manglende information.

• Helt tosset udskiftning/hjemsendelse.

Forældrene har ordet Side 113

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Ungdomspsyk. Augustenborg

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Havde mindre problemer med ham.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Vi kunne snakke sammen igen uden at skændes.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Håber, at indlæggelsen giver endnu et skub fremad. Ville gerne have haft en bedre afklaring på fremtiden.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Den gode støtte og hjælp, der gives.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Generelt føler vi os overladt til os selv i forhold til kommune og socialpsykiatri. Der er ingen hjælp at få.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Kontakt med personale.

5 stjerner (enestående)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Tryghed, nærvær.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fantastiske kompetente ansatte på afdelingen. Gode fysiske forhold. Hurtig indlæggelse. Psykologs arbejdspres

medfører, at der kunne være brugt mere forældreundervisning i forløbet.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Den varme og trygge atmosfære, som alle ansatte var sammen om at skabe. Den gode dialog mellem barn, dagligt

personale/psykologer/læge og forældre.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Mere tid til vejledning af forældrenes hverdag med barnet ville have været dejligt under indlæggelsesforløbet.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalet formåede at holde et godt konstruktivt afslutningsmøde på min datters vegne!

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At min datter modtager den faglige støtte, som hun har brug for!

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Det har været trygt, hyggeligt og rart.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

NN: Personalet var gode at snakke med.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Gode, trygge rammer (fysisk) for barnet. Meget utilfredsstillende planlægning, koordinering af behandlingsforløb og

ansvarsfordeling. Ingen opfølgning.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Opmærksom og omsorgsfuld sygehjælper. Gode rammer.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Savner tilbud til forældre om psykologhjælp/sparring.

Side 114

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


1 stjerne (uacceptabelt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Pigen har ikke fået den hjælp, hun har behov for på nogen måde.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

23. Kommune havde nogle gode tilbud, men nu må vi så se, om det bliver til noget.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi er så tilfredse, og vi føler, at I har været med hele vejen.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hun følte sig tryg.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi jeg synes, at det er godt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hun fik noget hjælp.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi de har taget sig godt af vores barn og altid været imødekommende. Patienten har ikke fået så meget ud af det, men

det kommer først senere, da vi skal forsætte med ambulant behandling.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At de var meget lyttende og omsorgsfulde og tog os alvorligt, når vi ringede.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi synes ikke vi er blevet støttet i det sociale system/kommunens sagsbehandling. Det tager alt for lang tid, inden der sker

noget, og man løber hele tiden panden mod en mur.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Da jeg ikke mener, at der var tid nok til et samlet billede af mit barn.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Roen og sikkerheden.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Flinke - omsorgsfulde, kompetente. Vi følte os meget trygge ved det hele.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Foranstaltninger i NN kommune er en total katastrofe - fuldstændig inkompetente.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Svarede gennemgående til vores forventning til et professionelt sted.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Tid og professionel hjælp.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi jeg synes, det er for dårligt, at man bare siger, at man ikke kan hjælpe, når nu den unge har bedt om hjælp.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At han blev afvist på den måde. Han troede, at det var et sted, han kunne henvende sig til, når han havde brug for det. Nu

vil han ikke henvende sig mere, for han føler sig enormt svigtet.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Der blev taget hånd om patienten omgående og jeg blev inviteret til møde samme dag.

Forældrene har ordet Side 115

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Var ikke på afdelingen længe af gangen.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At slippe af med panikangsten, besvimelser og mareridt.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Der var nogle enkelte pædagoger, der virkede uinteresserede i, hvordan jeg havde det, hvor resten var perfekt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At jeg fik den hjælp og midler, jeg havde brug for.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Kort og godt så har jeg fået den hjælp, jeg har brug for.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi der skulle have været gjort mere.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Jeg synes ikke, der var meget kontakt.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Ok forløb, men mangler en opfølgning.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi, forældre og barn, fik den hjælp, vi bad om. Nærværende personale.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vores barn følte sig tryg ved at være i afdelingen, og at hun oplevede at få hjælp og opmærksomhed.

2 stjerner (dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

NN har slet ikke ændret adfærd.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der fremadrettet kan arbejdes mere koordineret i forbindelse med indsats.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Som forældre til en ung over 18, føler vi os ikke inddraget i ønsket omfang. Personalet virkede dog kompetent.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Det var vigtigt for os, at den unge var under konstant overvågning.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi hører først om mange af tilbuddene i dette spørgeskema.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At det var et trygt sted både for den unge og pårørende. Der var høj grad af faglighed og professionel omsorg.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalets ro, faglighed og empati samt mulighed for ro, da der kun var få patienter indlagt.

Side 116

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi blev hørt for lidt, især om at kontakte skole, og fik for lidt hjælp til mit barn efter uventet dødsfald i familien.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vi delvis nåede vores mål med medicin.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Bor for langt fra alt.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

At personalet tog det alvorligt med problemerne og tog godt imod patienten.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At han kom til ro igen, og at vi ikke følte os presset for at holde øje med ham.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Fred og ro samt god nattesøvn.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Hun har følt sig lyttet til, forstået og troet på. Opsynet har været i top, og der har været konsekvenser for

uhensigtsmæssige handlinger med det samme.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi har som forældre i høj grad savnet konkret råd og støtte i det hele taget - især i opstartsfasen.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Dejligt klima - gode kollegaer. Dårlig information om sygdom. Mener ikke, medicinen har haft nogen effekt psykisk.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hun blev hjulpet til at tackle hendes angst og til at ændre døgnrytmen og ændre kosten.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi har fået støtte hele vejen, det er dog først her i huset, vi har følt os svigtet.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Der blev taget godt hånd om problemet, og vi blev informeret.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Roen og adskillelsen.

Fejl oplevet på afsnittet:

Hvilke fejl oplevede du?

• Blev meget lidt informeret om sygdommen.

• Mit barn blev udskrevet til sin anden forælder, selvom aftalen var, at mit barn ved udskrivelse skulle tilbage til

opholdsstedet!

• Information, der ikke blev videregivet og meget andet.

• At mit barn ved indlæggelsen bare fik at vide, at han ikke kunne hjælpes.

• Forkert dosis medicin.

• Vi blev ikke orienteret om en nedtrapning af medicinen, før det var sket.

Forældrene har ordet Side 117

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Ungdomspsyk. Esbjerg

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Der kom ro på.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vi fik vendt den dårlige udvikling.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Det tager for lang tid at få hjælp!

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Kun fire stjerner, fordi vi selv måtte ringe over for at få noget at vide om bivirkninger, og hvordan vi skal forholde os.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At det var unge mennesker, som han kunne tale med, og som forstod ham.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fantastisk behandling af barnet og af os. Dog manglede vi for tit information og måtte bede om dem eller fik dem

tilfældigt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At barnet følte sig tryg, og vi følte, barnet var i gode og kyndige hænder.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

God struktur på hverdagen. Der bliver taget hånd om den unge plus vi forældre.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

En rigtig god kontaktperson.

4 stjerner (godt)

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Kunne ønske mere viden om, hvordan vi kan hjælpe vores datter, eventuelt undervisning.

2 stjerner (dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Ingen kommunikation. Man føler sig i vejen, ingen koordinering af medicin og hjælp efter udskrivning.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Ingen kommunikation. Blev udskrevet uden varsel pga. pladsmangel. Efterfølgende indlagt igen og nu udskrevet uden

støtte og plan fra kommunen, da de ikke kunne nå at handle med så kort varsel.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Jeg føler, det gik godt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At være tryg.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Der er dog for lang ventetid på de tilbud, der er til familien.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Godt, fordi hun blev fysisk rask. Ville gerne, at der var flere samtaler og information til familien.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Mangler mere støtte i hjemmet. Mere psykologhjælp.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Nogle ting var de gode til, andre ting ikke.

Side 118

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Svært at være dagspatient. Dårlige forhold og mangel på plads, da hun skulle indlægges.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hun har fået det bedre igen.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Hun har fået det bedre.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hun fik sovet, og at der kom ro på alle hendes tanker.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Godt personale. Gode fysiske rammer.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Åbenhed blandt personalet og god stemning.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi som pårørende er nødt til selv at søge hjælp hos f.eks. psykolog.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi der hele tiden var personale til at tage sig af patienterne, og de havde rummelighed og nærvær til dem.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At det var relevante faggrupper, der er ansat til at hjælpe.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Et enestående personale

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Personalet, information, fysiske forhold.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Godt for vores søn, men vi blev kun inddraget ved udskrivning - ikke under indlæggelsen.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vi som forældre var blevet indkaldt til samtale under indlæggelsen og ikke først ved udskrivelsen.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi føler os som forældre sat på et sidespor. B&U kører sololøb med den unge uden forældreinddragelse.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi manglede information direkte fra afdelingen. Vi måtte flere gange ringe for at få korrekt information. Psykolog og

kontaktpersonalet var meget positivt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At få en diagnose, at møde folk med forståelse.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi skal selv finde tilbud, der hjælper vores familie. Ventetiden efter udskrivning på tilbud er alt for lang.

Ubesvaret

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Ingen støtte til forældre og ingen støtte til barnet hjemme.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi jeg havde det godt nogle gange, men havde det også vildt dårligt mange gange.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der også er andre herinde, der forstår, hvordan man har det, så er det nemmere at tale om.

Forældrene har ordet Side 119

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalet var kendt og gode til at håndtere patienten.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Kontakten til personalet, barnets tryghed.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Indlæggelsen har givet ro.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der fra afdelingens side blev taget hensyn til barnets behov i forhold til hans medindlæggelse.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Min søn har igennem forløbet haft forskellige læger og kontaktpersoner. Der har været stor forskel på deres måde at

arbejde på og inddrage os på.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Den sidste læge har søgt om viden og erfaringer hos mig som mor, og den sidste kontaktperson har inddraget mig i

forløbet.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Jeg blev ikke inddraget nok som forældre.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Hun var tryg og fik ro.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vores barn har flere gange oplevet at blive 'brændt af', og vi har oplevet dårligt samarbejde.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi min datter har ADHD, og det er de ikke helt klædt på til her, men de har så hjulpet med andre ting.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Personlig kontakt. At de har tid til at lytte og hjælpe. At de prøver at hjælpe den unge på den rigtige vej (tage noget af

ansvaret væk fra en mor). Stort TAK.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

For lidt hjælp til hjemmet, når den unge er/kommer hjem (man skal blive klædt på til, hvordan man kan tackle den unge

noget bedre).

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi vi er blevet behandlet godt.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At den unge følte sig tryg og er kommet i bedring.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Han kom væk hjemmefra og fik lidt luft.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At få en plan over hvordan han kommer videre.

5 stjerner (enestående)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Personalet. At det var et ungeafsnit. At det var kendte omgivelser.

Side 120

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi som forældre oplevede til tider, at personalet ikke fulgte lægens anvisning i forhold til støtte, opsyn osv.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Venligt og imødekommende personale. Personalet bør nok i større omfang arbejde sammen, så anbefalede pædagogisk

støtte.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

For få tilbud til bostøtte, behandling og socialisering på grund af kommunernes spareplaner.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Trygge rammer med hjælp, støtte og omsorg. Dog også stillestående med en stor del TV.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Det var, at der blev lyttet til os. Det vil sige, at man var villig til at at tage personlige hensyn, det var rigtig godt. At der var

en fast kontaktperson.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At NN havde det godt med at være indlagt hos jer.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Hun havde nogle gode kontaktpersoner, hun kunne snakke med. Et værelse i stedet for modtagerstuen.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At han fik det bedre.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Individuelle aftaler.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

De blev givet ud fra usikkerhed om fremtiden angående uddannelse, men vi var meget glade og trygge ved

kontaktpersoner på afdelingen.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

God, individuel behandling af vores datter.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Meget kompetente medarbejdere.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At man som forældre blev inddraget og informeret.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Stor fordel at der tilbydes fælles krisehjælp.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

For barnet: at blive behandlet respektfuldt. For mig/mor: Information og dialog, og at personalet koordinerer internt, så

der er sammenhæng i informationen.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Det er væsentligt, at der bliver taget hånd om HELE mennesket/den syge.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Det tog for lang tid ved lægevagten, ca. 3 timer.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Tryghed.

Forældrene har ordet Side 121

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Har fået den hjælp, der blev bedt om. Har fået forståelse af det, hun bøvler med.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At personalet havde god tid og ro. Tryghed.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi synes, det var et godt indtryk hele vejen igennem.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hun fik det bedre.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

At der var så meget fokus på barnet, og at kontaktpersonerne lagde deres vægt, så de i den sværeste tid kunne være der

mest muligt og have overskud til at ringe og høre til os.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Han har fået en god behandling og pleje.

Fejl oplevet på afsnittet:

Hvilke fejl oplevede du?

• NN fik ikke sin medicin.

• Første dag var hun overladt til sig selv, da jeg kom derud om eftermiddagen. Stor fejl at straffe dem med, at de ikke

må komme hjem på besøg, hvis de ikke har nået måltidet.

• Forkert medicin med hjem på weekend, og for lidt.

• Forkert medicinering.

• De sagde bare, at de jo kun var mennesker.

• De havde svært ved at se, hvor styret hun var af sin spiseforstyrrelse.

• At de ikke kunne styre mig.

• Medicin - overmedicinering.

• Regelbundethed. Lidt hårdt mod hårdt, ikke så smidigt.

• Forandring i plan for mad.

• Hun blev indlagt for sent!

Side 122

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Afsnit 2 skolebørn, Odense

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Jeg føler, afsnittet har gjort alt, hvad der var muligt og har vurderet, at der skulle andet til og handlede på det.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Kontakten næsten dagligt med afsnittet (telefon) giver tryghed for forældre og derved også til barnet. Det er vigtigt og

at have mødt behandlerne, så man ved hvem, der har med barnet at gøre i dagligdagen.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Min dreng modarbejdede i starten "behandlingen", men der blev arbejdet meget med ham, og vi blev klogere på mange

situationer.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Dygtigt personale, rummelige, kærlige.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi vi kom med et barn, der var meget dårligt, og efter nogle måneder har vi fået et barn tilbage, der fungerer bedre og

har haft godt af afsnittets struktur.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Vi vidste, at vores barn var i gode, venlige og professionelle hænder. Han vidste, hvad han skulle hver dag.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Der er blevet gjort et godt stykke arbejde for at hjælpe NN, og personalet har været søde og hjælpsomme.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Det har haft stor betydning, at de har set NN dagligt og derved fået et tydeligere billede af NN's vanskeligheder.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

NN har haft det godt og har fået det betydeligt bedre.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At NN kunne fungere igen.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vores søn har haft en god oplevelse af sin indlæggelse, men vi som forældre har manglet vejledning/undervisning.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vores søn blev godt modtaget, og at der var styr på tingene - aftaler blev overholdt.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi som forældre har ingen hjælp fået. Ingen undervisning, samtaler eller andet.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi vi blev mødt med forståelse og omsorg.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vi blev mødt med respekt og blev taget alvorligt.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Mit barn har været i et rigtigt godt, nærværende miljø.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

De voksne omkring mit barn var oprigtige og professionelle.

Forældrene har ordet Side 123

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi vores barn har fået det bedre, men ikke enestående, fordi vi til tider har følt os anklagede.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vores barn kunne få det bedre, og at han var tryg ved personalet.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi har manglet hjælp i hjemmet, ikke mindst til søskende.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Min søn var der kun i få dage. Nu prøver vi at lade ham gå i sin egen klasse.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Reglerne er for stramme. Der burde kunne føres individuelle hensyn. Dejligt med udredning og forhåbentlig hjælp

fremover.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Udredningen. At få en bedre forståelse for mit barns reaktion.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi er først lige kommet i kontakt med systemet, så det er svært at svare på på sigt. Blev henvist til PPR i 3. klasse.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Pga. manglende informationer og for lidt tid ved udskrivelseskonferencen.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Spørgsmålene er svære at svare på, da vi er 'nye' i systemet.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi det hjalp vores søn.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der blev taget hånd om os, og vi fik en diagnose.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Havde forventet mere af opholdet, f.eks. hvordan vi forældre skal håndtere vores søn.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi vi følte, at vi godt kunne lære mere håndtering af vores søns problemer, men vi ved ikke hvor meget af dette ansvar,

der ligger hos psykiatrien, og hvor meget der ligger hos kommunen.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Samme kontaktpersoner. En klar plan fremad, tydelige beskrivelser af daglige oplevelser. God, virkelig god løbende

kontakt. Respekt og rummelighed. At vi er blevet involveret hele vejen.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi oplever, at kommunen skal holdes i ørerne. Kontaktproblemerne er derfor primært fra kommunen til børnepsykologen

og os.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Forløbet var lidt langtrukkent. De var for længe om at komme i gang med at arbejde med min søn. De brugte for lang tid

på at lære ham at kende. Det kunne godt være kortet ned.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Det gode samarbejde med afdelingen.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Der er alt for få tværfaglige møder. De skubber bare barnet fra den ene "kasse" til den anden. Altså bare hvem der nu skal

betale.

Side 124

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Forældrene har fået mere ud af forløbet end barnet.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Forældresamtalerne.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Penge styrer desværre showet!

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalet har haft meget styr på det, de arbejdede med.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vi følte, personalet havde meget styr på sygdommen.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalet formåede at nå ud til barnet og på den måde finde en længe søgt diagnose. Både barn og forældre blev taget

seriøst.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At der trods udfordringer blev holdt fast i at komme frem til en diagnose. De ugentlige personale/forældre-samtaler

havde STOR værdi!

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Mødet med læge NN1, der talte mere om egen skavank end om noget konstruktivt, vi kunne bruge i forhold til vores barn.

Lægen var nedladende og arrogant.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At det vi så ved vores barn også er set/konstateret her. Den forståelse og støtte vi har mødt ved NN2 og NN3.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi vores søn har fået styrke til at rumme sin OCD. Vi, som forældre, har fået den støtte, som vi havde brug for.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vores søn kunne rumme sin OCD, så det ikke var OCD, der styrede ham/os men omvendt.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalet var professionelle og erfarne.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Hjælp til at forstå hinanden.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalet har altid udvist omsorg for os og haft tid til stort og småt. De har været meget behjælpelige og arbejdet med

hjertet.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Socialrådgiver NN.

Fejl oplevet på afsnittet:

Hvilke fejl oplevede du?

• Glemt at informere om lukkedage.

• Manglende information om lukket afdeling.

Forældrene har ordet Side 125

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Afsnit 3 unge, Odense

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Hun har fået det meget bedre og er lidt angst for fremtiden.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At jeg måtte liste ind til hende, når der har været møder, selvom at det var uden for besøgstiden, da vi bor lidt langt væk.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Psykologen tager for længe om at komme på banen efter udskrivning (kommune).

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hjemkommunen havde været hurtigere og mere samarbejdsvillig.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Kommunen sparer og brillerede ved at blive væk fra indbudt netværksmøde (Midtfyn Kommune).

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At NN blev lidt friskere, og at vi selv fik lidt frihed.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Samarbejde med hjemkommune er ikke særlig positiv.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi de psykiatriske læger og personalet glemte at tjekke somatiske tegn, så som hævelser og blå mærker, og at handle

på dem! Handlede for sent.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Det er hårdt, når ens barn er dårligere, og udskriver sig selv, end da mit barn kom ind (pga. selvmordsforsøg). Mit barn

skulle ikke have fået lov til at udskrive sig selv. Det var en fejl, og det handlede mere om helligdage end om hende og os.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Når der er så få pladser til de unge - er de noget dårlige, når de bliver indlagt og udskrevet. Der er højt behov for mere

ambulatoriebehandling, end der er mulighed for. At alt stoppes i ferierne, men det gør sygdommen ikke!

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi der ikke var noget/nogle oplevelser, man kunne sætte spørgsmålstegn ved.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Han fik den ro, der var nødvendig, og han blev taget alvorligt.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Hver patient har brug for individuelle krav/behandlinger.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Besøg og telefonisk kontakt med personalet.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

God struktur, men manglede lidt den røde tråd mellem personalet.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Sammenholdet mellem de unge.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At det var det eneste, der var at gøre, og at hun fik mere hjælp og fik medicin.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Bor på en ø, og der er det småt med det hele.

Side 126

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Jeg var godt tilfreds men kunne godt have tænkt mig lidt bedre information omkring hvad jeg selv kan gøre i hverdagen.

Nogle gange virkede det som om, personalet ikke havde tid til at få talt sammen.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At få afdækket hvad hun fejler, så hun kan få den rette hjælp.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Imødekommende, kompetente, hjælpsomme, gode til at følge op på tingene.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Forståelse, professionel hjælp, rådgivning.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi er ikke nået så langt i forløbet, at PPR har været ret meget inde i billedet. Derfor svært at udtale sig om.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Rigtig god behandling. Manglende fleksibilitet angående møder med forældre (tidpunkter m.m.).

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Barnets egen og vores gode kontakt med personalet.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Der mangler bl.a. mere fokus på skilsmisse og "bonusforældre", og at de bliver inddraget mere.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Personalet har gjort en kæmpe indsats, men udbyttet har ikke tilnærmelsesvist indfriet min forventning til indlæggelsen.

Også ifølge det som blev fortalt inden.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At vide personalet var/er fagfolk, men med et godt menneskesyn. Fik den nødvendige støtte i svære situationer.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Det er kompliceret. Tilbuddene er jo mange, men ikke noget er kommet i gang på nuværende tidspunkt.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi personalet har behandlet os alle enestående. De har gjort et stort og flot stykke arbejde.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Den tætte og fortrolige kontakt til personalet.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Her peges på kommunes sagsbehandler, som bestemt ikke har vist et acceptabelt samarbejde!!

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Hele vores familieliv er blevet markant bedre. Vi har meget færre konflikter, og barnet deltager mere i fællesting.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At hun var i sikkerhed, hvis hun skulle få selvdestruktive tanker/ideer, samt at både hun og vi fik redskaber til at takle

disse.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Fordi alle lyttede til den unge og forstod. Der blev sat behandling i gang straks.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At personalet var meget professionelle.

Forældrene har ordet Side 127

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Der mangler tilbud om terapi. Der blev ikke samlet op på de aftaler, jeg forsøgte at lave med personalet i forhold til dette.

Jeg føler, jeg blev snakket efter munden, og at der ikke var ressourcer til at hjælpe min datter ud over det akutte stadie.

Hun skulle bare have noget medicin, og så måtte hun og hele familien af sig selv lære at leve med sygdommen. Der var

ingen info om, hvor man kunne henvende sig for at få denne hjælp. Til gengæld var den akutte hjælp god.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

En enkelt kontaktperson, som gad at gøre en forskel. Hun var meget omsorgsfuld i forhold til min datter, og tog sorgen

over vores situation alvorligt. Hun var ikke bange for at gøre det lille ekstra, som var med til at skabe bare lidt tryghed i en

kaotisk situation.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Der har været fokus på medicinsk behandling. Syntes der mangler tilbud om terapi i forhold til den nye livssituation.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Kunne være bedre, men ok.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

At den unge føler sig hørt og tryg.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

God opfølgning.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

God behandling.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Hvile og medicinbehandling + samtaleterapi.

4 stjerner (godt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi har haft et godt forløb, men det var i en ferieperiode.

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Mest vores egne refleksioner. At få fokus på problemet. For barnet at blive hørt.

Kommentarer til spørgsmål om det sociale og det psykiatriske system som helhed:

Vi kender ikke nok til systemet til at forholde os til dette.

5 stjerner (enestående)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Vi er meget tilfredse med afsnittet og alt personale (læge, kontaktperson). Tusind tak til alle på afsnit 3!

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Sund og rask.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Der var ro for os alle.

4 stjerner (godt)

Hvad havde størst betydning for dig og barnet/den unge under indlæggelsen?

Kontakt og aftaler mellem den unge, os forældre og personalet.

Fejl oplevet på afsnittet:

Hvilke fejl oplevede du?

• For dårlig somatisk opfølgning.

• Forkert medicin. Låst dør til værelse. Forkert recept til apotek.

• Glemte at give medicin.

• Fejl med medicindosering - brist fra læge til personale?

• Manglende (glemt) at videregive information.

• Der blev ikke givet p-pille, som var med hjemmefra.

Side 128

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


8. Deltagende dag- og døgnafsnit

Lokal organisering

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har været i kontakt med koordinatorerne i

alle regioner for at aftale hvilke afsnit, der skulle deltage i undersøgelsen.

Afsnit i undersøgelsen

Stort set alle børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark

deltager i undersøgelsen.

Nedenstående skema viser, hvilke afsnit, der har deltaget i anden runde af den

landsdækkende psykiatriundersøgelse i børne- og ungdomspsykiatrien.

Region Hovedstaden

B101 større børn, Bispebjerg* B102 spiseforstyr., Bispebjerg B103 unge (åbent), Bispebjerg

B104 unge (lukket), Bispebjerg 2421 børnepsyk., Hillerød* 2422 ungdomspsyk., Hillerød

Mini Q, Glostrup* Afsnit 58 børnepsyk., Glostrup* Afsnit 59 børnepsyk., Glostrup*

Afsnit 60 børnepsyk., Glostrup* Afsnit 61 ungdomspsyk., Glostrup Afsnit 62 ungdomspsyk., Glostrup

Region Midtjylland

U1 børneafsnit, Herning* U2 børneafsnit, Herning* Børneafsnit, Viborg*

Småbørnsafsnit A, Risskov* Småbørnsafsnit B, Risskov* Skolebørnsafsnit C, Risskov*

U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov

Region Nordjylland

Afsnit 1A1D, Aalborg

Afsnit 1A3D, Aalborg*

Region Sjælland

Psykiatrien Roskilde Afdeling U1 Psykiatrien Holbæk Afdeling U2 Psykiatrien Næstved Afdeling U3

Region Syddanmark

U2 børnepsyk., Kolding* U1 ungdomspsyk., Kolding Ungdomspsyk. Augustenborg

Ungdomspsyk. Esbjerg Afsnit 2 skolebørn, Odense* Afsnit 3 unge, Odense

Afsnit med * har kun deltaget i forældreundersøgelsen.

Minimum 10

besvarelser

For at sikre anonymiteten for både patienter, forældre og personale, skal et

afsnit have mindst 10 besvarelser, før afsnittets resultater kan rapporteres

selvstændigt.

Patientundersøgelsen Følgende afsnit opnåede ikke 10 patientbesvarelser og kunne ikke

sammenlægges meningsfuldt med andre afsnit:

• 2422 Ungdomspsyk., Hillerød

Dette afsnit udgår af rapporteringen på afsnitsniveau.

De patientbesvarelser, der udgår, tæller stadig med i besvarelserne på de

højere organisatoriske niveauer. Dette er forklaringen på, at de sammenlagte

afsnitsbesvarelser ikke nødvendigvis summerer op til det samlede antal

besvarelser på landsplan og regions- og afdelingsniveau.

Forældreundersøgelsen

Følgende afsnit opnåede ikke 10 forældrebesvarelser og kunne ikke

sammenlægges meningsfuldt med andre afsnit:

• 2422 Ungdomspsyk., Hillerød

Følgende afsnit blev lukket midt i undersøgelsesperioden:

• U2 børneafsnit, Herning

Disse afsnit udgår af rapporteringen på afsnitsniveau.

De forældrebesvarelser, der udgår, tæller stadig med i besvarelserne på de

Forældrene har ordet Side 129

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


højere organisatoriske niveauer. Dette er forklaringen på, at de sammenlagte

afsnitsbesvarelser ikke nødvendigvis summerer op til det samlede antal

besvarelser på landsplan og regions- og afdelingsniveau.

Sammenligning af

afsnit

Da der benyttes samme spørgeskema i hele landet, er det muligt for

regionerne at sammenligne egne resultater med andres. Det kan eksempelvis

være relevant at sammenligne resultaterne i forbindelse med planlægning af

forbedringer og kvalitetsudvikling.

Sammenligning giver mulighed for at sætte fokus på afsnit med særlig høj

tilfredshed og undersøge, om disse afsnits praksis, kultur, organisering af

arbejdet, kontakt med patienter og forældre kan overføres til andre afsnit

med samme målgrupper, som ikke har opnået tilsvarende høj tilfredshed.

Ved sammenligninger både lokalt og på landsplan bør man være opmærksom

på, om forskelle i tilfredsheden skyldes personalets indsats eller andre

forhold.

Forskelle i tilfredsheden kan påvirkes af sygdommenes karakter, patientgruppernes

sammensætning, patienternes sygdomserkendelse og -accept, fysiske

rammer og muligheder, personale- og patientnormering og lignende. Også

forhold uden for det psykiatriske system kan være medvirkende til forskelle i

tilfredsheden, eksempelvis skole-, familie- og misbrugsindsatsen.

Når det drejer sig om opfølgning og kvalitetsudvikling, vil sammenligning

inden for samme region ofte være mere relevant end sammenligning på tværs

af landet. Lokalt har man kendskab til, hvem man meningsfyldt kan

sammenligne sig med.

Sammenligning over tid

For de fleste afsnit er det muligt at sammenligne resultaterne fra denne

undersøgelsesrunde med resultaterne fra første runde i 2007-08. Men afsnit

oprettes, nedlægges og sammenlægges, og derfor er der nogle afsnit, hvor

der kun er data for 2010-11. På nogle afsnit har der desuden været så store

ændringer i perioden fra 2007-08 til 2010-11, at det ikke giver mening at

sammenligne data. Dette fremgår af bilag B.

Side 130

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


9. Undersøgelsesmetode og organisering

I dette kapitel gives en kortfattet metodisk orientering. Læsere, der er

interesseret i en mere detaljeret beskrivelse af undersøgelsesmetoderne,

henvises til www.psykiatriundersogelser.dk, hvor ”Koncept for landsdækkende

patient- og forældreundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatrien” kan

findes.

Undersøgelsesperiode Denne runde af undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts 2010 til 31.

august 2011. Første undersøgelsesrunde blev gennemført fra 1. august 2007

til 30. september 2008.

Udlevering af

spørgeskema

Undersøgelsen gennemføres som en totalundersøgelse, hvor personalet på

dag- og døgnafsnittene personligt udleverer spørgeskemaer og svarkuverter

til patienterne og deres forældre. I de situationer, hvor patienten eller

forældrene ikke har fået udleveret et spørgeskema personligt, er

spørgeskemaet eftersendt.

Målgruppe – patienter

Patientundersøgelsens målgruppe er patienter, der er fyldt 15 år på det

tidspunkt, hvor de står foran udskrivning eller overflytning.

Patienter, der falder ind under undersøgelsens tre udelukkelsesårsager,

indgår ikke i undersøgelsens målgruppe:

1. Patienten ønskede ikke at deltage i undersøgelsen.

2. Patienten lider af middelsvær til svær mental retardering og har derfor

ikke har de nødvendige forudsætninger for at kunne sætte sig ind i

spørgsmålene på spørgeskemaet.

3. Patienten falder ind under patientundersøgelsens udelukkelseskriterier.

I patientundersøgelsen er udelukkelseskriterierne er følgende:

• Patienten blev kortvarigt udskrevet med genindlæggelse planlagt på

udskrivelsestidspunktet.

• Patienten blev overflyttet akut til somatisk hospital.

• Patienten var død/døende.

• Patienten ønskede ikke at deltage i undersøgelsen.

• Patienten var på udskrivnings-/overflytningstidspunktet i en akut

psykotisk tilstand og kunne derfor ikke forholde sig til skemaet

Målgruppe – forældre

Forældreundersøgelsens målgruppe er forældre til patienter på børne- og

ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit. Alle forældrebesvarelse tæller for

én i undersøgelsen, uanset om besvarelsen er blevet lavet af begge forældre i

fællesskab eller af den ene forælder.

Forældre falder udenfor undersøgelsens målgruppe af nedenstående årsager:

1. Patienten over 18 år oplyste, han/hun ikke ønskede, at forældrene skulle

deltale i undersøgelsen.

2. Forældrene ønskede ikke at deltage i undersøgelsen.

3. Forældrene falder ind under forældreundersøgelsens udelukkelseskriterier.

Afhængigt af patientens alder er forældrene udelukket på baggrund af

Forældrene har ordet Side 131

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


nedenstående udelukkelseskriterier, hvis udelukkelseskriteriet kun gælder for

en bestemt aldersgruppe er det anført i parentes:

• Patienten blev kortvarigt udskrevet med genindlæggelse planlagt på

udskrivelsestidspunktet (alle patienter).

• Patienten blev overflyttet akut til somatisk hospital (alle patienter).

• Patienten var død/døende (alle patienter).

• Patienten var på udskrivnings-/overflytningstidspunktet i en akut

psykotisk tilstand og kunne derfor ikke forholde sig til skemaet (alle

patienter).

• Afsnittet har slet ikke haft personlig kontakt med forældrene (alle

patienter).

• Forældrene har ikke forældremyndighed (patienter i alderen 0-17år).

• Patienten var inden kontakten med afsnittet døgnanbragt (patienter i

alderen 0-17år).

• Forældre var indlagt på somatisk eller psykiatrisk sengeafsnit og havde

det for dårligt til at udfylde spørgeskemaet (patienter i alderen 0-17år).

• Forældrene lider af middelsvær til svær mental retardering, og har derfor

ikke de nødvendige forudsætninger for at kunne sætte sig ind i spørgsmålene

(patienter i alderen 0-17år).

• Forældre er død/døende (alle patienter)

Forældre til middelsvært til svært mentalt retarderede patienter kan deltage,

selvom patienten ikke er i stand til at give mundtligt samtykke. Det kan lade sig

gøre, hvis der i forvejen er et samarbejde mellem forældrene og behandlerne.

Udleveringsprocedure

– patienten er under

18 år

Udlevering af spørgeskema til forældre til patienter under 18 år sker efter

følgende retningslinjer:

Forældre bor sammen:

• Hvis forældrene bor sammen og har fælles forældremyndighed, skal de

have ét fælles spørgeskema.

• Hvis forældrene bor sammen, og kun den ene har forældremyndighed,

skal denne forælder have et spørgeskema.

Forældre bor hver for sig:

• Hvis forældrene bor hver for sig og har fælles forældremyndighed, skal de

hver have et spørgeskema.

• Hvis forældrene bor hver for sig, og kun den ene har forældremyndighed,

skal denne have et spørgeskema.

Udleveringsprocedure

– patienter over 18 år

For patienter over 18 år udleveres spørgeskemaet til biologiske forældre eller

adoptivforældre, som patienten ønsker inddraget. Ønsker patienten, at begge

forældre skal deltage i undersøgelsen, sker udlevering af spørgeskema efter

følgende kriterier:

• Hvis forældrene bor sammen, skal de have ét fælles spørgeskema.

• Hvis forældrene bor hver for sig, skal de have hver sit spørgeskema.

Personalets

registreringer

Personalet udfylder et registreringsskema for samtlige patienter, som i

undersøgelsesperioden udskrives eller overflyttes.

Oplysningerne bliver blandt andet brugt til at beregne svarprocenter, foretage

bortfaldsanalyse samt få kendskab til fordelingen af patienter, der

Side 132

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


ekskluderes eller udelukker sig selv fra at deltage i undersøgelsen.

Afprøvede skemaer

Spørgeskemaerne, der benyttes i denne og første undersøgelsesrunde, er

pilottestet (valideret) i flere omgange. I alt 28 patienter og 42 forældre har

testet spørgeskemaerne.

Inden de første undersøgelser blev gennemført i Århus Amt deltog 6 patienter

og 16 forældre i en pilottest. Forud for de første landsundersøgelser i børneog

ungdomspsykiatrien i 2007-2008 blev yderligere 16 patienter og 23

forældre, fordelt på de fem regioner, pilotinterviewet. Forud for denne runde

af undersøgelserne blev 6 patienter og 3 forældre pilotinterviewet.

Spørgsmålenes validitet er også blevet vurderet på baggrund af kvalitativt og

kvantitativt datamateriale fra de hidtidige børne- og ungdomspsykiatriske

undersøgelser.

Totalundersøgelse

Undersøgelserne gennemføres som totalundersøgelser. Det er derfor ikke

påkrævet at overveje, om svarfordelinger og sammenhænge er statistisk

signifikante eller ej.

Gruppen af patienter og forældre, der har modtaget et spørgeskema, kan dog

også betragtes som repræsentanter for en bredere gruppe af personer, der

kunne få behov for hjælp fra psykiatrien. Hvis patienter og forældre, der har

modtaget et spørgeskema, opfattes som en stikprøve fra en sådan population,

kan overvejelser om statistisk signifikans være relevante.

Der vil være sammenhænge og svarfordelinger, der ikke er/ville være

statistisk signifikante, hvis der havde været foretaget en almindelig

signifikanstest. Da der er tale om en totalundersøgelse, betyder det ikke, at

disse sammenhænge nødvendigvis er uinteressante.

Sammenligninger på

tværs af regioner

Forskellige baggrundsforhold, eksempelvis køn og alder, kan bevirke, at

svarpersonernes oplevelser varierer fra region til region.

Det er muligt at justere for sådanne forskelle i baggrundsforhold ved

standardisering af data. Herved kan undersøgelsesresultaterne rapporteres,

som de ville have været, hvis alle regioners svarpersoner havde ens

sammensætning med hensyn til baggrund (eksempelvis samme forhold

mellem andelen af drenge/mænd og piger/kvinder i alle regioner). Dette ville i

nogle sammenhænge gøre regionerne mere sammenlignelige.

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har valgt ikke at standardisere data fra

landsundersøgelserne i psykiatrien. Et væsentligt formål med undersøgelserne

er at vise de variationer, der faktisk er i svarpersonernes oplevelser.

Rapporterne er et redskab til kvalitetsarbejde, og i den forbindelse er kritik

væsentlig, uanset om den kan forklares ved svarpersonernes baggrundsdata

eller ved forhold, der er unikke i den enkelte region.

Hvis formålet havde været at forklare variationen i patienternes eller

forældrenes tilfredshed kunne standardisering af data eventuelt have været

en mulighed. Standardisering i denne type undersøgelser har dog ofte kun en

Forældrene har ordet Side 133

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


helt marginal effekt på resultaterne.

Godkendelse fra

Datatilsynet

De landsdækkende patient- og forældreundersøgelser er anmeldt til

Datatilsynet.

Organisering

Pr. 24. marts 2011 overtog Temagruppen for Kvalitet og Service ansvaret for

at være styregruppe for psykiatriundersøgelserne. Det er tidligere

psykiatridirektørkredsen, der har udgjort styregruppen. Temagruppen for

Kvalitet og Service består af repræsentanter fra regionerne og en

repræsentant fra Ministeriet for Sundhed og forebyggelse.

Psykiatridirektørkredsen træffer fortsat beslutninger vedrørende

undersøgelsernes budget.

Undersøgelsernes følgegruppe er omdannet til en kompetenceenhed

bestående af en faglig repræsentant fra de deltagende regioner, Danske

Regioner og sekretariatet.

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling varetager fortsat projektledelsen.

Sekretariatsfunktionen varetages af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling samt

Enheden for Brugerundersøgelser.

Lokale koordinatorer

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Folkesundhed og

Kvalitetsudvikling

(CFK)

Regionerne har udpeget koordinatorer, der tager sig af planlægning af

undersøgelserne lokalt, og som samarbejder med Folkesundhed og

Kvalitetsudvikling. Koordinatorerne er:

Specialkonsulent Dorte Münter

Kvalitetskoordinator og uddannelsesansvarlig Pennie Teglborg

Kvalitetskonsulent Louise Lunde Dinesen

Leder af HR og kvalitet Søren Riemann

Konsulent Anette Terkildsen

Kvalitetschef John Verver

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for

Kvalitetsudvikling) er projektleder for undersøgelserne og har ansvar for

planlægning og koordinering, udvikling af koncepter og spørgeskemaer,

databearbejdning og rapportering. Følgende medarbejdere i Folkesundhed og

Kvalitetsudvikling har været involveret i undersøgelserne:

• Afdelingschef Torsten Munch-Hansen

• Konsulent Niels Bruhn Christensen

• Konsulent Jon Hadsund

• Konsulent Kirsten Lorentzen

• Konsulent Gitte Dahl

Side 134

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel

Standarder fra DDKM med relevans

for brugerundersøgelser, 1. version

1.2.9 Omsorg for patienter, pårørende og

personale efter en utilsigtet hændelse

2.1.2 Patientens inddragelse i beslutninger

vedrørende behandlingen

2.1.3 Pårørendes inddragelse i

patientbehandlingen

Spørgsmål i børne- og ungdomspsykiatriundersøgelserne

Oplevede du, at der skete fejl under

forløbet?

Var du tilfreds med den indflydelse, du selv

havde på din behandling?

Blev du medinddraget i indlæggelsesforløbet

i det omfang, som du selv gerne ville

det?

Hvem spørges

Patienter og

forældre

Patienter

Forældre

2.2.1 Vigtige samtaler med patienten Kunne du tale uforstyrret med personalet

(behandlerne) fra afsnittet (ambulatoriet)?

Patienter og

forældre

2.2.2 Skriftlig information i behandlingsforløbet

Var behandlerne godt forberedt til vigtige

samtaler?

Patienter: Fik du tilstrækkelig skriftlig

information om din sygdom og behandling

fra dette ambulatorium/afsnit?

Patienter og

forældre

Forældre: Fik du tilstrækkelig skriftlig

information om barnets/den unges

sygdom?

2.3.2 Sundhedsfaglig kontaktperson Var du tilfreds med kontakten med din(e)

kontaktpersoner(er)?

Patienter

2.5.2 Indkaldelse af patienter til

undersøgelse og behandling

2.6.2 Modtagelse af elektivt henviste

patienter

2.7.5 Smertevurdering og -behandling

Var du tilfreds med den modtagelse, du fik

på afsnittet den dag, du blev indlagt?

Patienter

2.8.1 Planlægning af udredningsforløb Var undersøgelserne og behandlingen i hele

forløbet godt planlagt?

Forældre

2.16.3 Intervention over for patienter med

sundhedsmæssig risiko

Patienter: Har personalet informeret dig

om, hvordan din livsstil kan påvirke din

sygdom?

Patienter og

forældre

2.17.1 Aftaler om samarbejde med

primærsektoren

2.17.2 Information til alment praktiserende

læge ved udskrivelse af patient

2.17.3 Information til kommune ved

udskrivelse af patient fra institution

2.17.4 Information ved overflytning mellem

enheder og institutioner

Forældre: Har personalet informeret dig om,

hvordan barnets/den unges livsstil kan

påvirke sygdommen?

Er det dit indtryk, at der er et passende

samarbejde mellem de forskellige offentlige

steder, som barnet/den unge har kontakt

med?

Er der lavet aftaler om tiden efter

barnets/den unges udskrivning?

Forældre

Forældre

Forældrene har ordet Side 135

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Side 136

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Bilag B. Sammenligning mellem 2007-08 og 2010-11

DELTAGENDE AFSNIT 2010-11 DELTAGENDE AFSNIT 2007-08

Region Hovedstaden

B101 større børn, Bispebjerg

B 101 Afsnit for skolebørn, Bispebjerg

B102 spiseforstyr., Bispebjerg

F2 Børne- & ungdomspsyk., Bispebjerg*

B103 unge (åbent), Bispebjerg

B 103 Åbent ungdomspsyk., Bispebjerg*

B104 unge (lukket), Bispebjerg

B 104 Lukket ungdomspsyk., Bispebjerg*

2421 børnepsyk., Hillerød Børnepsykiatrisk dagafsnit 2024, Hillerød

2422 ungdomspsyk., Hillerød Ungdomspsyk. dag/døgn 2422, Hillerød**

Mini Q, Glostrup

Mini Q, Glostrup

Afsnit 58 børnepsyk., Glostrup

Børnepsykiatrisk afsnit 58, Glostrup

Afsnit 59 børnepsyk., Glostrup

Børnepsykiatrisk afsnit 59, Glostrup

Afsnit 60 børnepsyk., Glostrup

Børnepsykiatrisk afsnit 60, Glostrup

Afsnit 61 ungdomspsyk., Glostrup

Ungdomspsykiatrisk afsnit 61, Glostrup*

Afsnit 62 ungdomspsyk., Glostrup

Lukket ungdomspsyk. afsnit 62, Glostrup*

Region Midtjylland

U1 børneafsnit, Herning

U2 børneafsnit, Herning

Børneafsnit, Viborg

Småbørnsafsnit A, Risskov

Småbørnsafsnit B, Risskov

Skolebørnsafsnit C, Risskov

U3 ungeafsnit, Herning

Ungeafsnit U, Risskov

Spiseforstyrrelser, Risskov

Børneafsnit, Herning

Børneafsnit, Herning

Børneafsnit, Viborg

Småbørnsafsnit A, Risskov

Småbørnsafsnit B, Risskov

Skolebørnsafsnit C, Risskov

Ungeafsnit, Herning*

Ungeafsnit, Risskov*

Center for spiseforstyrrelser, Risskov*

Region Nordjylland

Afsnit 1A1D, Aalborg

Afsnit 1A3D, Aalborg

Afsnit A1d, Aalborg*

Afsnit A3d, Aalborg

Region Sjælland

Psykiatrien Roskilde Afdeling U1

Psykiatrien Holbæk Afdeling U2

Psykiatrien Næstved Afdeling U3

Ungdomspsyk. afsnit, Roskilde*

Ungdomspsyk. døgnafsnit, Holbæk*

Ungdomspsyk. døgnafsnit, Næstved*

Region Syddanmark

U2 børnepsyk., Kolding

U1 ungdomspsyk., Kolding

Ungdomspsyk. Augustenborg

Ungdomspsyk. Esbjerg

Afsnit 2 skolebørn, Odense

Afsnit 3 unge, Odense

Børnepsyk. – U2, Kolding

Ungdomspsyk. – U1, Kolding*

Ungdomspsyk. afsnit, Augustenborg*

Ungdomspsyk. døgnafsnit, Esbjerg*

Afsnit 2- skolebørnsafsnit, Odense

Afsnit 3 - ungeafsnit, Odense*

* Afsnit der indgår i sammenligningsgrundlaget i patientundersøgelsen

** Sammenligning mulig, men pga. for få svar i 2010-11 undersøgelsen, udgår afsnittet på afsnitsniveau.

Sammenligning med

samme afsnit

Enkelte afsnit fra 2010-11 undersøgelsen får sammenlignet sine resultater

med det samme afsnit fra 2007-08 undersøgelsen. Hvert afsnit tælles dog

kun med én gang i afdelingssammenligningerne. Ovenstående liste tager

udgangspunkt i forældreundersøgelsen.

Forældrene har ordet Side 137

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Side 138

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Bilag C. Spørgeskemaet i forældreundersøgelsen

Forældrene har ordet Side 139

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Side 140

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


Forældrene har ordet Side 141

Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Syddanmark 2010-2011


Side 142

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Marts 2012


LANDSDÆKKENDE

PSYKIATRIUNDERSØGELSER

More magazines by this user
Similar magazines