S - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

S - Toshiba-OM.net

Indhold

Sikkerhedsforskrifter ............................................... 2

Luftcirkulation...................................................... 2

Varmeskade ........................................................ 2

Hovedstrømforsyning.......................................... 2

Advarsel ............................................................ 2

Du skal... ............................................................. 2

Du må ikke... ....................................................... 2

Installation og vigtige oplysninger........................... 3

FRASIGELSESKLAUSUL .................................. 3

Vigtige sikkerhedsoplysninger ............................... 4

Fjernelse af Fod .................................................. 6

FJERNBETJENING ................................................ 7

Isætning af batterier og fjernbetjeningens

effektive rækkevidde .......................................... 7

Tilslutning af eksternt udstyr ................................... 8

Tilslutning af en HDMI-® eller DVI enhed til HDMIindgang

................................................................... 9

Tilslutning af en HDMI enhed ............................. 9

Tilslutning til en DVI-enhed ................................. 9

Tilslutning af en computer .................................... 10

Tilslutning af en computer ................................. 10

Tilslutning af en USB-nøgle .................................. 10

Tilslutning af en USB-nøgle .............................. 10

Forbindelse for USB-hukommelse .................... 10

Power Save Mode (strømsparetilstand): ...............11

Miljøinformation ................................................11

Styring af tv’et ....................................................... 12

Tænd for enheden ............................................ 12

Brug af fjernbetjeningen.................................... 12

Brug af Indstillinger og tilslutninger på TV’et .... 12

Første installation ................................................ 13

Grundlæggende betjening .................................... 14

Stereo og tosprogede udsendelser .................. 14

Visning af undertekster ..................................... 14

Visning af hovedmenu ...................................... 14

Justering af lydstyrke og aktivering af lydløs

tilstand .............................................................. 14

Valg af programsteder ...................................... 14

Almindelig anvendelse.......................................... 15

Visning af kanalliste .......................................... 15

Visning af Infobanner ........................................ 15

Elektronisk programguide (EPG), Valg af

indgange ............................................................... 16

Elektronisk programguide ................................. 16

Indgangsvalg .................................................... 16

Kort beskrivelse af funktioner ............................... 17

Sprogindstillinger .............................................. 17

Menulås ............................................................ 17

Forældrelås (*) .................................................. 17

Børnesikring...................................................... 17

Picture Mode (Billedformat) .............................. 17

Kontrast ............................................................ 17

Lysstyrke ........................................................... 17

Skarphed .......................................................... 17

Farve................................................................. 17

Farveskift .......................................................... 17

Farvetemperatur ............................................... 17

Støjreduktion..................................................... 17

Billedzoom ........................................................ 17

Nulstilling .......................................................... 18

PC-billedindstillinger (*) .................................... 18

Lydstyrke .......................................................... 18

Equalizer ........................................................... 18

Balance ............................................................. 18

Hovedtelefon..................................................... 18

AVL ................................................................... 18

Dynamisk bas ................................................... 18

Digital Out ......................................................... 18

Betinget adgang................................................ 18

Forældre ........................................................... 19

Timere ............................................................... 19

Dato/Tid-indstillinger ......................................... 19

Kilder................................................................. 19

Andre indstillinger ............................................. 19

Menu Timeout ................................................... 19

Skanning kodet ................................................ 19

Baglys ............................................................... 19

Power Save Mode (strømsparetilstand): ......... 19

Blå Baggrund .................................................... 19

Softwareopgradering ........................................ 19

Hørehæmmede................................................. 20

Lydbeskrivelse .................................................. 20

Automatisk slukning af tv .................................. 20

Udsendelsestype .............................................. 20

Standby-søgning (*) ......................................... 20

Fuld tilstand (valgfri) ......................................... 20

Tekst-TV Sprog ................................................. 20

HDMI True Black............................................... 20

Manuel start ...................................................... 21

Auto Start .......................................................... 21

Afspilning af MP3-fi ler ....................................... 21

Visning af JPEG-fi ler ......................................... 21

Slideshowfunktion ............................................. 22

Afspilning af video............................................. 22

Indstillinger for mediebrowser ........................... 23

For at lukke Media Player ................................. 23

Ændring af billedformat ........................................ 24

Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande ......... 25

Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer

indgangssignal) .................................................... 26

Appendiks C: Understøttede fi lformater til USBtilstand

.................................................................. 27

Appendiks D: PIN Information ............................. 27

Specifi kationer og tilbehør .................................... 28

Licensoplysninger ................................................. 29

Sporgsmål og Svar ............................................... 30

Dansk

Dansk - 1 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 1 16.05.2011 20:01:40


Dansk

Sikkerhedsforskrifter

Dette udstyr er designet og fremstillet for at imødekomme internationale sikkerhedsstandarder, men som et hvilket som helst

elektrisk udstyr, bør der passes på for at opnå de bedste resultater. Læs derfor nedenstående punkter for din egen sikkerheds

skyld. De er universelle med henblik på at hjælpe dig med alle dine elektroniske brugsprodukter. Visse punkter vedrører

muligvis ikke de varer, du netop har anskaffet dig..

Luftcirkulation

Der skal være mindst 10 cm frit rum omkring fjernsynet for at

sikre tilstrækkelig ventilation. Dette vil modvirke overophedning

og mulig skade på fjernsynet. Støvede steder bør

undgås.

Varmeskade

Der kan opstå skade, hvis fjernsynet anbringes i direkte sollys

eller nær et varmeapparat. Undgå steder med ekstremt høje

temperaturer eller fugtighed, eller steder, hvor det er sandsynligt,

at temperaturen vil falde til under 5ºC.

Hovedstrømforsyning

Apparatet må kun anvendes med strøm fra en 220-240 V~50

Hz-stikkontakt. SØRG FOR, at fjernsynet ikke står ovenpå

strømledningen. SKÆR IKKE el-stikket fra dette apparat, det

indeholder et specielt radiointerferensfi lter, og fjernelse vil

forringe apparatets ydeevne. Det bør kun erstattes med en

korrekt normeret og godkendt type og sikringsdækslet skal

monteres igen. HVIS DU ER I TVIVL, SKAL DU KONTAKTE

EN KVALIFICERET ELEKTRIKER.

Advarsel

For at forhindre spredning af brand, skal stearinlys og

anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt.

Du skal...

De SKAL læse brugsanvisningen, inden De begynder at

bruge apparatet.

Du SKAL sikre, at alle elektriske forbindelser (herunder

netstikket, forlængerledninger og forbindelser mellem forskelligt

udstyr) er foretaget korrekt og i overensstemmelse

med producentens anvisninger. Afbryd hovedkontakten før

udførelse eller ændring af forbindelser.

RÅDFØR dig med din forhandler, hvis du er i tvivl med hensyn

til udstyrets installering, betjening og sikkerhed.

Vær FORSIGTIG med glasfl ader og døre på apparatet.

Du må ikke...

FJERN IKKE noget fastmonteret dæksel, da det kan udsætte

dig for farlig spænding.

SPÆR IKKE ventilationsåbninger på udstyret med f.eks.

aviser, duge, gardiner osv. Overophedning kan medføre skade

og afkorte udstyrets levetid.

UDSÆT IKKE elektrisk udstyr for dryp eller stænk og anbring

ikke væskefyldte ting som f.eks. vaser oven på udstyret.

ANBRING IKKE varme genstande eller åben ild, som f.eks.

stearinlys eller vågelys, på eller nær ved udstyret. Høje

temperaturer kan smelte plastik og forårsage brand.

BRUG IKKE en hjemmelavet “fod” og skru ALDRIG ben på

med træskruer. For at sikre fuldstændig sikkerhed, skal du

altid montere producentens godkendte fod eller ben med de

beslag, der følger med, og som passer med anvisningerne.

EFTERLAD IKKE udstyret tændt uden opsyn, medmindre

det er specifikt angivet, at det er beregnet til brug uden opsyn

eller har en standbyfunktion. Sluk ved at trække ledningen ud

af stikkontakten og sørg for, at andre i husstanden også ved,

hvordan det gøres. Det kan være nødvendigt med særlige

foranstaltninger for handicappede personer.

FORTSÆT IKKE med brug af udstyret, hvis du er i tvivl,

om det fungerer normalt, eller, hvis det på nogen måde er

beskadiget. Sluk for udstyret, træk stikket ud og kontakt din

forhandler.

ADVARSEL - for kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan

medføre tab af hørelse.

FØRST OG FREMMEST – Lad ALDRIG nogen, især børn,

skubbe eller ramme skærmen, skubbe noget ind gennem

huller og sprækker eller andre åbninger i dækslet.

Du må ALDRIG gætte eller tage chancer med elektrisk udstyr

af nogen art - man kan ikke være for forsigtig!

STIKKONTAKTEN BRUGES TIL AT SLUKKE FOR

APPARATET MED OG SKAL DERFOR VÆRE LET AT

KOMME TIL.

Bemærk: Interaktive videospil, som indebærer brug af et

pistol-lignendetype joystick til at skyde på skærmen fungerer

muligvis ikke til dette TV.

Dansk - 2 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 2 16.05.2011 20:01:42


Installation og vigtige oplysninger

Hvor det skal sættes op





* Knap og stativstil

afhænger af model.

Dansk


Anbring tv’et væk fra direkte sollys og stærkt lys. Blød,

indirekte belysning anbefales for behagelig visning. Brug

gardiner eller persienner til at skærme for direkte sollys

på skærmen.

Placer tv’et på en stabil, plan overfl ade, der kan understøtte

vægten af TV’et. For at bevare stabiliteten og forhindre, at

tv’et falder over, skal det fastgørest til en væg ved hjælp af

et robust beslag fastgjort til tv’et. Installer P-klemmen under

foden, som vist i ovenstående illustration.

LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af overordentlig høj

præcisionsteknologi. Alligevel kan det ske, at skærmen nogle

gange mangler visse billedelementer eller har lysende pletter.


Dette er ikke et tegn på funktionsfejl

TV’et må ikke anbringes på steder, hvor man kan komme til

at skubbe til det eller, hvor det kan rammes af ting, da tryk

kan brække eller skade skærmen. Du skal også være sikker

på, at småting ikke kan sættes ind i sprækker eller åbninger

i kabinettet.

Rengøring af skærm og kabinet....

Sluk for strømmen og rengør skærmen og kabinettet med en

blød, tør klud. Vi anbefaler, at der ikke bruges polermidler eller

opløsningsmidler på hverken skærm eller kabinet, da dette kan

forårsage skade

Bemærk

Tv’ets digitale modtagelsesfunktion er kun effektiv i de lande, der er anført i afsnittet “Land” i menuen til

førstegangsinstallation. Afhængigt af land / område, kan nogle af dette tv’s funktioner ikke være tilgængelige.

Modtagelse af fremtidige ekstra- eller ændrede tjenester kan ikke garanteres med dette tv.

Hvis stationære billeder genereret af 4:3-udsendelser, tekst-tjenester, kanalidentifikationslogoer,

computerskærme, videospil, skærmenuer osv. er bliver på tv-skærmen i længere tid, kunne de blive

iøjnefaldende. Det er altid tilrådeligt at reducere både lysstyrke og kontrast.

Meget lang, kan kontinuerlig brug af 4:3 billede på en 16:9-skærm medføre, at nogle fastholdelse af billedet

i 4:3 format. Dette er ikke en fejl på LCD TV og er ikke omfattet af producentens garanti. Regelmæssig brug

af andre størrelse transportformer vil undgå permanente tilbageholdelse.

FRASIGELSESKLAUSUL

Toshiba er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab og/eller skader på produktet forårsaget af:

i) Ildebrand;

ii) jordskælv;

iii) skader som følge af uheld;

iv) bevidst forkert brug af produktet;

v) brug af produktet under upassende forhold;

vi) tab og/eller skader påført produktet mens en tredjemand var i besiddelse af det;

vii) skader eller tab som følge af ildebrand, der er resultat af fejl fra ejerens side og/eller forsømmelse af at følge instrukserne

beskrevet i ejerens manual;.

viii) skader eller tab der er direkte resultat af forkert brug af produktet, når det bruges samtidig som associeret udstyr;

Desuden kan Toshiba under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader og/eller tab, herunder indbefattet, men

ikke begrænset til, tab af omsætning, afbrydelse af forretninger, tab af gemt data, uanset om det er sket,mens produktet kørte

normalt, eller det er et resultat af forkert brug.

Bemærk: Der skal benyttes en Toshiba vægholder eller fod.

Dansk - 3 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 3 16.05.2011 20:01:42


Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger

NÅR DENNE ENHED ER FORBUNDET TIL VÆGSTIKKET, MÅ DU IKKE HAVE ØJNENE FOR TÆT PÅ

ÅBNINGERNE FOR AT SE INDERSIDEN AF ENHEDEN.

BRUG AF KNAPPER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURE END DEM,

DER ER ANFØRT HERI, KAN MEDFØRE FARLIG EKSPONERING FOR STRÅLING.

MÅ IKKE ÅBNES OG FORSØG IKKE SELV AT FORETAGE REPARATIONER. VED BEHOV FOR

SERVICERING SKAL SERVICETEKNIKERE KONTAKTES.

Advarsel til hovedtelefon

Høj musik kan skade din hørelse permanent.. Lydstyrken må ikke indstilles til et højt niveau, når du lytter via

hovedtelefoner, især i længere lytteperioder.

Information til DVB-T funktion

• Enhver funktion i forhold til digitalt tv (med DVB-logoet) er kun tilgængelig i det land eller område, hvor

sådanne signaler sendes. Forhør dig hos sælgeren, hvis det er muligt at modtage et DVB-T signal i den

zone, hvor du bor.

• Selv hvis fjernsynet er i overensstemmelse med DVB-T specifikationer, garantere forenelighed med fremtidige

digitale DVB-T udsendelser ikke.

• Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.

• DVB-T systemet i denne enhed er FTA (Free to air).

DVB er et registreret varemærke for DVB-projektet Dette logo indikerer, at produktet er i overensstemmelse

med European Digital Broadcasting.

Eventuelle negative virkninger på LCD-skærm

Hvis et fast (ikke-bevægeligt) mønster forbliver på LCD-skærmen i lange perioder, kan billedet blive opretholdt

permanent på LCD TV’ets panel og forårsage hårfi ne, men permanente ekkobilleder. Denne type skader er

ikke dækket af garantien. Lad aldrig tv’et være tændt i længere tid, mens det viser følgende formater eller

billeder:

• Faste billeder, som f.eks aktie-kurser, videospilmønstre, tv-stationers logoer og hjemmesider.

• Specielle formater, der ikke bruger hele skærmen. For eksempel visning af letterbox-medier (16:9) på en

normal (4:3) skærm (sorte bjælker i toppen og i bunden af skærmen), eller visning af normale medier (4:3)

med en widescreen (16:9) (sorte bjælker på venstre og højre side af skærmen).

VIGTIG INFORMATION

TV Installation

Hvis et fjernsyn ikke er placeret i en tilstrækkeligt stabil position, kan det være potentielt farligt, da det kan falde ned. Mange

skader, især for børn, kan undgås ved at tage simple forholdsregler, såsom:

• Brug af stativer, der er anbefalet af producenten af fjernsynet.

• Kun ved hjælp af møbler, der kan understøtte tv’et sikkert.

• Sørg for at tv’et er ikke rager ud over kanten af støttemøblet.

• Anbring ikke fjernsynet på høje møbler (f.eks skabe eller bogreoler) uden at forankre både møbler og tv til en passende

støtte.

• Anbring ikke tv’et på klude eller andre materialer, der er placeret mellem tv’et og støttemøbler.

• Fortæl børn om farerne ved at klatre på møbler for at nå tv’et eller dets knapper.

Placer tv’et på en stabil, plan overfl ade, der kan understøtte vægten af TV’et. For at bevare tv’ets stabilitet og forhindre det

falder over, skal tv’et fastgøres til en væg ved hjælp af et robust beslag til klemmen på TV’et.

Denne enhed er fremstillet i henhold til alle gældende sikkerhedsforskrifter. De følgende gode råd om sikkerhed skal sikre

brugere mod skødesløs brug og farerne ved en sådan anvendelse.

• Selv om denne enhed er blevet omhyggeligt fremstillet og nøje kontrolleret, inden den forlader fabrikken - som alle elektriske

apparater - er det muligt, at der kan opstå problemer. Hvis du bemærker røg, en overdreven ophobning af varme eller andre

uventede fænomener, bør du tage stikket ud af stikkontakten med det samme.

• Sørg for, at enheden er tilstrækkeligt ventileret! Anbring det aldrig ved siden af eller under gardiner!

Dansk - 4 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 4 16.05.2011 20:01:42


Vigtige sikkerhedsoplysninger (fortsat)

• Dette sæt må kun være forbundet til en 220-240V AC

50Hz stikkontakt. Forsøg ikke at tilslutte den til nogen anden

tilslutningstype.

• Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret

og være let tilgængelig.

• Forsøg ikke at åbne denne enhed. Det kan være farligt og

potentielt forårsage brand, hvis en person uden fornøden

erfaring forsøger at reparere enheden. Alle reparationer skal

udføres af kvalifi ceret servicepersonale.

• Holdes væk fra gnavere. Gnavere nyder at bide i elledninger.

De kan forårsage en kortslutning (brandfare!) og

modtage et fatalt elektrisk stød.

• Hold altid i stikket, når du kobler enhedent fra stikkontakten.

Træk ikke i fl ex-ledningen. Den kan blive overbelastet og

forårsage en kortslutning.

• Brug en blød, tør klud til at rengøre enheden.

• Konfi gurer enheden, så ingen falder over ledningen.

• Det anbefales at installere enheden på stødfri bænke for at

undgå enhver risiko for fald.

• Vær opmærksom på, at småbørn kan trække enheden ned

fra et bord eller et skab ved hjælp af ledningen. Børn kan

pådrage sig skader, når du gør dette.

• Brug ikke apparatet i nærheden af varmekilder. Huset og

ledningen kan blive beskadiget af varmens intensitet.

• Skærmen er lavet af glas og kan gå i stykker, hvis

den beskadiges.. Vær forsigtig når du samler de skarpe

glassplitter.

• Hvis du ønsker at montere enheden på væggen, skal du

kontakte butikken, hvor du har købt apparatet for rådgivning,

og overlade monteringsarbejdet til fagfolk. Forkert montering

kan forårsage skade og/eller kvæstelser.

• Når apparatet monteres på en væg, skal der være mindst

10 cm afstand mellem bagsiden af apparatet og væggen.

Frirum på mindre end 10 cm vil blokere ventilationshullerne

og medføre overophedning af apparatets indre dele, hvilket

resulterer i fejl eller skader på apparatet.

• Forebyg fald.

- Hvis disse foranstaltninger ikke er truffet, kan enheden falde

ned og forårsage skader og/eller kvæstelser.

- Kontakt den butik, hvor du har købt apparatet for at opnå

fuldstændige oplysninger om foranstaltningerne.

• Hvis der anvendes et TV-stativ,

- Skal det sikres, at apparatet står rigtigt på stativet og er

placeret på midten.

- Lad ikke døre stå åbne. Du kunne blive kvæstet som følge

af, at enheden falder ned eller går i stykker, eller dine fi ngre

bliver fanget eller sidder fast. Tag ekstra forholdsregler, hvis

du har børn.

• Undgå at placere enheden på overflader, der kan være udsat

for vibrationer eller stød.

• Beskyt enheden under tordenvejr ved at afmontere

netledningen og afbryde antennen.

Advarsel: Antennestikket må ikke berøres.

• Hvis du forlader dit hjem for i længere tid, skal du frakoble

netledningen af sikkerhedshensyn.

Dansk - 5 -

• Enheden bliver varm under drift. Anbring ikke tæpper eller

lignende på enheden for at forhindre overophedning.

Ventilationshullerne må ikke blokeres. Må ikke monteres i

nærheden af radiatorer. Må ikke placeres i direkte sol.

• Hvis det placeres på en hylde, skal der være mindst 10 cm

mellemrum plads rundt om hele enheden.

• Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der

må ikke placeres ting på apparatet, som indeholder væsker,

som f.eks. vaser.

• Væsker spildt i enheden kan forårsage alvorlige skader.

Sluk for enheden og afbryd strømforsyningen og konsulter

en kvalifi ceret reparatør inden du forsøger at bruge enheden

igen.

• Der dannes kondens, når du for eksempel hælder en kold

drink i et glas på en varm dag, og der formes vanddråber på

ydersiden af glasset. På samme måde kan fugt kondenseres

på denne enheds interne optiske pick-up linse, som er en af

de mest afgørende interne dele i enheden.

• Kondens forekommer i følgende situationer:

- Når du fl ytter enheden fra et koldt sted til et varmt sted.

- Når du bruger enheden i et rum, hvor varmeenheden lige

er blevet tændt.

- Når du bruger enheden i et område, hvor kold luft fra et

klimaanlæg direkte hits enheden.

- Når du bruger apparatet i et fugtigt sted.

• Brug aldrig enheden, når kondens kan forekomme.

• Brug af anlægget, når kondens eksisterer, kan det beskadige

sin egen indre dele og diske. Tilslut ledningen til enheden til

en stikkontakt, tænd apparatet, skal du fjerne disken, og lad

det for to eller tre timer. Efter to eller tre timer, vil enheden

varme op og fugt vil blive fordampet. Forlader TV tilsluttet en

stikkontakt, vil bidrage til at forhindre kondens i enheden.

PLACÉR IKKE varme ting eller fl ammekilder, som f.eks.

tændte stearinlys eller natlamper på eller tæt ved udstyret.

Høje temperaturer kan smelte plastik og forårsage brand.

Dansk

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 5 16.05.2011 20:01:43


Dansk

Fjernelse af Fod

(1) Læg forsigtigt foran fjernsynet med forsiden nedad på en fl ad, polstret overfl ade, såsom en dyne eller

tæppe. Forlader stå fremspringende over kanten af overfl aden.

Bemærk: Stor forsigtighed bør altid tages, når du fjerner soklen står til at undgå skader på LCDpanelet.

(2) Fjern de fi re skruer på foden. Dette vil gøre det muligt fjernelse af soklen står.

(3) Når du har fjernet de fi re skruer, der holder foden på plads, skal du fjerne foden fra TV’et ved at fl ytte det

væk fra tv’et.

* Til model 19DL833 * Til model 22DL833

Dansk - 6 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 6 16.05.2011 20:01:43


FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen - en hurtig oversigt




Dansk



























Isætning af batterier og fjernbetjeningens effektive rækkevidde

Fjern batterirummets dæksel og tjek, at batterierne anbringes i den rigtige

retning. Batterityper, der passer til denne fjernbetjening, er AAA, IEC R03

1.5V.

Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt, og bland ikke batterityper.

For at undgå syrelækage i batterirummet, skal brugte batterier straks fjernes.

Afl ever dem på et autoriseret indsamlingssted.

Advarsel: Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin,

ild og lignende.

Fjernbetjeningens rækkevidde mindskes ud over en afstand på 8 meter og

uden for en vinkel på 30 grader fra midten af TV’et. Hvis rækkevidden begynder

at mindskes, trænger batterierne sandsynligvis til udskiftning

Dansk - 7 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 7 16.05.2011 20:01:44


Dansk

Tilslutning af eksternt udstyr

Før du tilslutter eksternt udstyr, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

































Antennekablet :.......................................................

Forbind antennen til ANT-stikket bag på fjernsynet.

SCART-kabel .........................................................

Hvis du bruger en dekoder * eller en medie-optager, er det

vigtigt, at SCART-kablet er sluttet til tv'et.

Før du kører første gang installation,skal alle tilsluttede

enheder indstilles til standby.

Stikket DIGITAL AUDIO muliggør tilslutning af et egnet

surround sound-system.

HDMI ® (High-Defi nition Multimedia Interface) er til brug

sammen med en dvd-dekoder eller andet udstyr med digital

lyd og video output. Den er designet til den bedste ydeevne

med 1080i og 1080p high-defi nition video-signaler, men vil

også acceptere og vise VGA, 480i, 480p, 576i, 576p og 720p

signaler. PC-format signaler vil også blive vist.

BEMÆRK: Selvom dette fjernsyn kan forbindes til HDMI

udstyr, er det alligevel muligt, at noget udstyr ikke fungerer

korrekt.

En lang række eksternt udstyr kan tilsluttes bagsiden af

fjernsynet. Derfor SKAL brugsanvisningerne for alt det

respektive udstyr følges.

Hvis fjernsynet automatisk skifter over til at overvåge eksternt

udstyr, kan du vende tilbage til normalt fjernsyn ved at trykke

på den ønskede programknap. Opret forbindelse til eksternt

udstyr igen ved at trykke på knappen gentagne gange for at

skifte mellem kilderne.

Uanset kilden egenskaber, kan lyd fra stikket DIGITAL AUDIO

ikke kopieres.

Dansk - 8 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 8 16.05.2011 20:01:45


Tilslutning af en HDMI-® eller DVI enhed til HDMIindgang

Dansk

HDMI-indgangen på dit TV modtager digital lyd og ukomprimeret

digital video fra en HDMI-kilde eller ukomprimeret digital

video fra en DVI (Digital Visual Interface) kildeenheden.

Denne indgang er udformet til at acceptere HDCP (Highbandwidth

Digital-Content Protection) program materiale i

digital form fra EIA/CEA-861-D-compliant [1] forbrugerelektronik

(såsom en set-top boks eller DVD-afspiller med HDMI

eller DVI-udgang).

BEMÆRK:

• Noget af det tidlige HDMI-udstyr fungerer muligvis ikke

korrekt med det nyeste HDMI-tv.

• Understøttet lydformat: Lineær PCM, samplinghastighed

32/44.1/48kHz.

Tilslutning af en HDMI enhed

Tilslut et HDMI-kabel (type A-stik) til HDMI terminalen. For

korrekt drift, anbefales det at du bruger et HDMI-kabel med

HDMI logo ( ).

• Hvis din HDMI-tilslutning er kompatibel med 1080p og /

eller dit TV er i stand til at genopfriske frekvenser på mere

end 50 Hz, skal du bruge et kategori 2-kabel. Konventionel

HDMI / DVI-kabel fungerer muligvis ikke korrekt med

denne tilstand.

• HDMI-kabel overfører både video og lyd. Særskilte analoge

lyd-kabler er ikke nødvendige (se illustration).

• Hvis du vil se HDMI enhedens video, skal du trykke

på knappen for at vælge HDMI1 eller HDMI2.

Tilslutning til en DVI-enhed

Tilslut et HDMI-til-DVI-adapterkabel (HDMI type A stik) til

HDMI-indgangsstikket og ly kabler til SIDE AV-stikket med

det medfølgende Side AV-tilslutningskabels røde og hvide

indgange (se illustration).

• Den anbefalede HDMI-til-DVI-adapterkabel længde

er 6,6 m (2 m).

• Et HDMI-til-DVI adapterkabel overfører kun video.

Separate analoge lydkabler er påkrævet.
















BEMÆRK:

For at sikre, at HDMI eller DVI-enheden er nulstillet korrekt,

anbefales det at du følger disse procedurer:

• Når du tænder dine elektroniske komponenter, skal du tænde

for tv’et først, og derefter HDMI- eller DVI-enheden.

• Når du slukker dine elektroniske komponenter, skal du slukke

for HDMI- eller DVI-enheden først og derefter tv’et.


Dansk - 9 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 9 16.05.2011 20:01:46


Tilslutning af en computer

Tilslutning af en USB-nøgle

Dansk

Tilslutning af en computer

Med enten en RGB/PC eller en HDMI-forbindelse kan du se

din computers skærm på fjernsynet og høre lyden fra tv’ets

højttalere.

Når du tilslutter en PC til RGB / PC-indgang på TV, skal du bruge

en analog RGB (15-bens) computer-kabel og bruge SIDE

AV-stikket med et PC-lyd-kabel (medfølger ikke) til lydforbindelsen

med det medfølgende Side AV-tilslutningskabel’s

RØDE og HVIDE indgang (se illustration).












For at bruge en pc, skal du indstille skærmens

outputopløsning på pc’en, før du slutter den til TV’et.

For at vise den optimale billede, skal du bruge pcindstillingen

funktion.

BEMÆRK:

• Nogle PC-modeller kan ikke sluttes til dette fjernsyn.

En adapter er ikke nødvendig for computere med

en kompatibel mini D-Sub15-pin terminal.

• Afhængigt af DVD’ens titel og specifi kationerne for

den pc, hvorpå du afspiller DVD-Video, kan nogle

scener springes over, eller du er måske ikke i stand til

at sætte fi lmen på pause under multivinkelscener.


Tilslutning af en USB-nøgle

• Du kan tilslutte USB-enheder til dit TV via USBindgangen

på tv’et. Med denne funktion kan du

se/afspille JPG og MP3-fi ler som er gemt på en

USB-nøgle.

• Visse USB-enheder (MP3-afspillere) er muligvis

ikke kompatible med dette tv.

• Du kan lave backup af dine fi ler, før du foretager

nogen tilslutning til TV’et for at undgå muligt

datatab. Bemærk at producenten ikke kan holdes

ansvarlig for skadede fi ler og datatab.

• Undlad at tage USB-enheden ud under afspilning

af en fi l.

ADVARSEL: Hurtig til- og frakobling af USB-enheder

kan være risikofyldt. Enheden må især ikke til- og

frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden.

Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne

og især på selve USB-enheden.

Forbindelse for USB-hukommelse

• Du kan tilslutte din USB-enhed til USB-indgangen

på tv’et.

SET FRA SIDEN


USB-HUKOMMELSE

Dansk - 10 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 10 16.05.2011 20:01:48


Power Save Mode (strømsparetilstand):

Miljøinformation

• Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet.

• Ikke alene bidrager du til at skåne miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket

være tv’ets energisparefunktion. Reducer energiforbruget på følgende måde:

• Se, hvordan du anvender strømsparetilstand på side 19. Hvis du indstiller Power Save Mode (strømsparetilstand)

til ON, skifter tv’et til strømsparetilstand og dets luminansniveau vil blive reduceret til det optimale niveau.

Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når tv’et er i strømsparetilstand.

Dansk

• Når tv’et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget.

• Afbryd strømtilførslen når tv’et ikke skal anvendes i længere tid.

• Bemærk, at brug af tv’et i Power Save Mode årligt giver bedre strømeffektivitet end at afbryde tv’et fra

stikkontakten i stedet for at holde det i stand-by tilstand. Det anbefales kraftigt at aktivere strømsparetilstanden

for at nedbringe dit årlige strømforbrug. Det anbefales endvidere at afbryde tv’et fra stikkontakten for at spare

energi, når du ikke bruger det.

• Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin.

• • Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi.

• • Skadelige stoffer og indhold som er farlige for helbredet er fjernet fra dette design.

• Dette produkt er udviklet til at have en længere levetid og det kan genbruges, når det ikke længere virker.

• Når tv’et ikke længere er funktionsdygtigt, skal det bortskaffes i overensstemmelse med den korrekte

genbrugsproces som er forklaret på side 29.

Reparationsinformation

Overlad service til kvalifi cerede fagfolk. Kun kvalifi cerede personer må reparere tv’et. Kontakt din lokale

forhandler, som du har købt tv’et af, for yderligere oplysninger.

Bedre for miljøet ..

- Dette TV er blevet verificeret til at have høj energieffektivitet.

- TV’ets design har reduceret miljøpåvirkningen ved brug af

materialer og energi i dets livscyklus. Dette vil reducere CO2-udslip

fra dets produktion, anvendelse og behandling ved bortskaffelse.

- Dette TV er designet til at lette reparation og genanvendelse.

... bedre for dig.

TOSHIBA giver minimum 2 års garanti på dette LCD-tv og 7 år på udskiftning

af elektroniske komponenter. Ved garantireparationer bedes du kontakte den

forhandler, hvor du købte produktet.

Dansk - 11 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 11 16.05.2011 20:01:48


Dansk

Styring af tv’et

En lang række eksternt udstyr kan forbindes til stikkene bag på fjernsynet. Mens de vigtigste indstillinger

af fjernsynet foretages med fjernbetjeningen, er der nogle funktioner, som styres via knapperne på TV’ets

venstre side.










Tænd for enheden

Hvis Standby-LED er slukket, skal det kontrolleres, at netstikket

er tilsluttet strøm. Tryk på knappen på venstre side af TV’et

for at tænde det. Derefter lyser LED’en grønt. Hvis billedet

ikke vises, skal du trykke på knappen på fjernbetjeningen, og

det kan tage et øjeblik.

Sæt tv’et i standby ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

Hvis du vil se tv, skal du trykke på knappen igen. Billedet

ses efter et par sekunder.

Bemærk: Den aktive Standby LED kan blive vist i et øjeblik,

når fjernsynet er slukkes.

Til energibesparelse:

Sluk fjernsynetnetstikket, eller frakobl det for at skære

energiforbruget til næsten nul for alle tv’er. Dette anbefales,

når tv’et ikke bruges i længere tid, f.eks når du er på ferie.

Reducering af skærmens lysstyrke vil reducere energiforbruget.

Energieffektivitet nedbringer energiforbruget og sparer

dermed penge ved at reducere el-regningerne.

BEMÆRK: Sæt fjernsynet til standby for at reducere

energiforbruget. Det vil dog stadig bruge en smule strøm.

Brug af fjernbetjeningen

Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at se menuerne.

Hovedmenuen vises med en gruppe af ikoner for hver

menufunktion. Tryk på venstre eller højre knap for at vælge

et emne, og tryk på OK-knappen.

I undermenutilstand vises menuen som en liste. Tryk på

op- eller ned-knappen for at vælge et emne og tryk på OKknappen.

Funktionerne vælges ved at køre op og ned blandt dem

med op- og ned-knapperne og trykke OK. Venstre- og

højreknapperne bruges til at vælge. Følg anvisningerne

på skærmen. Hver menufunktion er detaljeret beskrevet i

brugsanvisningen.

Brug af Indstillinger og tilslutninger på TV’et

Kontrolknapperne på siden af TV’et bruges til at:

• Ændre lydstyrken. Tryk på eller . Hvis lydstyrken

ikke ændres, skal du trykke på knappen to

gange og tryk på eller knappen igen.

• For at skift program skal du trykke på knappen igen

og derefter trykke på eller .

• For at vælge en ekstern indgang, skal du trykke på

og holde den nede, indtil “Kildeliste” vises. Vælg en ekstern

indgang, ved at trykke fl ere gange på knappen, indtil

den ønskede indgangskilde er valgt.

BEMÆRK: USB-stikket har begrænset funktionalitet, og

Toshiba kan ikke tage ansvar for skader på andet tilsluttet

udstyr.

Tjek altid brugsanvisningen for enheden, der skal tilsluttes,

for yderligere oplysninger.

Dansk - 12 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 12 16.05.2011 20:01:48


Første installation

Inden du tænder for fjernsynet, skal du sætte dekoderen og medieoptageren på Standby, hvis de

er forbundet. Kontroller, at antennen er tilsluttet til fjernsynet. Installer fjernsynet med knapperne på

fjernbetjeningen som beskrevet på side 7..

Dansk

VIGTIGT: Sørg for, at antenne eller kabel er tilsluttet, og

at der ikke er indsat et Common Interface-modul , førder

tændes for fjernsynet til førstegangsinstallation.

1. Tilslut netstikket, og tænd for fjernsynetved at

bruge standby-knappen i siden. Hvis tv’et ikke

tændes, skal du trykke på en nummereret eller

knappen på fjernbetjeningen, og derefter vises

sprogvalgsmenuen. Skærmen vises første

gang der tændes for fjernsynet samt hver gang,

fjernsynet nulstilles.

6.

Vælg knappen Ja ved at bruge venstre eller højreknappen

og tryk på knappen OK for at fortsætte.

F?lgende OSD vises på skærmen

7.

Hvis du vælger KABEL, vises følgende skærm:

2.

Ved tryk på ▲ eller ▼ knappen fremhæver du

det sprog, du ønsker, og tryk så på “OK”-knappen.

Følgende skærmmeddelelse vises:

3.

4.

5.

Ved at trykke på Venstre eller Højre kan du vælge

det land du vil indstille og trykke på ▼-knappen

for at markere indstillingen Teletext Language

(tekst-tv-sprog) Brug Venstre eller Højre-knappen

til at vælge det tekst-tv-sprog.

Tryk på ▼- knappen når du har indstillet

funktionen tekst-tv-sprog. Scan Encrypted

(Scanning kodet) bliver herefter markeret. Du

kan indstille Scanning kodet til Ues (Ja), hvis du

vil skanne kodede stationer.

Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at

fortsætte. Den følgende meddelelse vises på

skærmen:

8.

9.

Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm.

For fremhævelse af linjer, du ser, brug Op- eller

Ned-knappen. Du kan åbne fremvensområdet

manuelt med taltasterne på fjernbetjeningen.

Indstil start- og stopfrekvens med talknapperne

på fjernbetjeningen. Efter denne handling, kan

du indstille Søgetrin as 8.000 kHz eller 1.000

kHz. Hvis du vælger 1000 KHZ, udfører tv’et

søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen

vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på “OK”

knappen for at starte den automatiske søgning,

når du er færdig.

Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen,

så vil det digitale fjernsyn søge efter

udsendelser..

Dansk - 13 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 13 16.05.2011 20:01:48


Dansk

Førstegangsinstallation -

fortsat

Grundlæggende betjening

10. Skærmen Auto-tuning (automatisk indstilling)

vises og tv’et vil begynde at søge efter tilgængelige

stationer. Statusbjælken vil flytte sig langs

linjen. Fjernsynet skal have lov til at afslutte

søgningen. Efterfølgende vises den følgende

skærmmeddelelse og tv’et vil søge efter digitale

og analoge tv-signaler:

Bemærk: Du kan trykke på MENU-knappen for at

annullere.

• Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt,

vises Channel List (kanalliste) på skærmen. Hvis

du kan lide de sorterede kanaler, iht. LCN, skal du

vælge Ja og derefter trykke OK (hvis tilgængeligt)

.

• Tryk på OK for at lukke kanallisten og se TV.

Bemærk:

Sluk ikke for tv’et under førstegangsinstallationen.

Stereo og tosprogede udsendelser

Når der sendes stereo- eller tosprogede udsendelser, ses

“Stereo” eller “Dual” et par sekunder på skærmen, hver gang

der skiftes programsted. Hvis udsendelsen ikke er i stereo,

ses “Mono”.

Stereo ... Tryk for at vælge Stereo eller Mono.

Tosprogede udsendelser er sjældne. Hvis det sker, ses “Dual”.

Vælg det ønskede programnummer, og hvis “Dual” ses, skal

du trykke på X for at vælge Dual 1,Dual 2 eller Mono.

For DTV-udsendelser

Du kan få vist det aktuelle sprog og for at skifte til

et alternativt sprog (hvis det fi ndes), skal du trykke

på AD-knappen. Tilgængelige muligheder vil blive

opført.

Visning af undertekster

I digitale udsendelser, vil denne funktion vise

undertekster på skærmen i det valgte sprog, forudsat

at de er ved at blive udsendt.

• Tryk på SUBTITLE knappen for at aktivere

tilgængelige undertekster. Tryk på SUBTITLE

knappen igen for at slukke undertekster.

Visning af hovedmenu

•Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at se

hovedmenuen.

Justering af lydstyrke og aktivering af lydløs

tilstand

Lydstyrke

Brug eller til at justere lydstyrken

Deaktivering af lyden

Tryk på knappen “ ” en gang for at slå lyden fra og

igen for at annullere.

Valg af programsteder

Vælg programsted med fjernbetjeningens talknapper.

Programsteder kan også vælges ved hjælp af og

.

Tryk på for at se skærminformation, f.eks.

programsted, stereo/mono-signal og billedformat.

Dansk - 14 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 14 16.05.2011 20:01:49


Almindelig anvendelse

Dansk

Visning af kanalliste

Rækkefølgen af kanaler kan ændres til dine personlige

præferencer.

• Vælge Kanalliste i hovedmenuen, og tryk på OK-knappen.

Følgende skærmmeddelelse vises:

Visning af Infobanner

• Tryk på knappen. Oplysningerne vises med

angivelse af kanalen, og det program, der vises i

øjeblikket.

• Vælg Edit Channel List (Rediger kanalliste) for at

administrere alle gemte kanaler. Brug Op eller Ned

og OK-knapperne til at vælge Rediger kanalliste.

• Når du skifter kanal ved hjælp af knapperne Dette

forbliver på skærmen i nogle sekunder. __

• Hvis den valgte kanal er låst, skal du for at kunne

se kanalen indtaste den korrekte, firecifrede kode.

I så tilfælde ses “Enter PIN” (“Indtast PIN-kode”) på

skærmen:

• Indtast det 4-cifrede PIN-nummer for at fortsætte.

• Tryk på op eller ned knappen for at vælge en kanal.

•Du kan trykke på eller for at gå en side op

eller ned..

• For at se en bestemt kanal, skal du markere den

ved hjælp af Op eller Ned-knappen. Tryk på OK.

• Tryk på den BLÅ knap for at se

fi ltreringsindstillinger.

• Tryk på MENU for at afslutte.

Dansk - 15 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 15 16.05.2011 20:01:49


Elektronisk programguide (EPG), Valg af indgange

Dansk

Elektronisk programguide

• Vælg guiden på skærmen ved at trykke på knappen

GUIDE. Guide-skærmen fremhæver detaljer om

kanalen og det program, der vises i øjeblikket. Dette

kan tage et øjeblik, før den vises..

• Få information om et markeret program ved at trykke

på knappen.

• For nærmere oplysninger om andre aktuelt

tilgængelige programmer, skal du trykke på

navigationsknapperne for at rulle op og ned

eller rulle til venstre / højre gennem listen. I takt

med at kanalerne vælges, vises oplysninger om

programmetm der i øjeblikket udsendes.

• For at indstille timeren for et valgt program, skal

du trykke på knappen OK for at vælge Timermenuen.

• Tryk på den GULE knap for at skifte til

tidslinjevisning.

• Tryk på den GRØNNE knap for at åbne

programoversigten.

• Tryk på den BLÅ knap for at se

fi ltreringsindstillinger.

Bemærk: Der fi ndes alternative visninger af EPGskærmen.

Knapfunktioner vises nederst i menuens

skærm.

Indgangsvalg

Brug Indgangsvalg, hvis fjernsynet ikke automatisk

skifter over til en tilsluttet kilde.

• Tryk på knappen på fjernbetjeningen for

direkte valg af kilder. Brug Op- eller Ned-knappen

til at markere en indgang og tryk på Højre for at

bekræfte valget.

Dansk - 16 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 16 16.05.2011 20:01:49


Kort beskrivelse af funktioner

Dansk

Sprogindstillinger

Brug denne menu til at konfi gurere de foretrukne

sprogindstillinger. Tryk på MENU-knappen og vælg

ikonet for indstillinger med venstre eller højre. Tryk

på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned

knappen for at vælge Indstillinger for sprog og tryk

derefter på OK-knappen for at fortsætte.

Menulås

I menulås kan du oprette låse til alle menuer, eller

installationsmenuen for at begrænse adgangen til

disse menuer.

Hvis menulåsen er deaktiveret, er der fri adgang til

menusystemet. Tryk på MENU-knappen og vælg

ikonet for indstillinger med venstre- eller højreknappen.

Tryk på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller

Ned knappen for at vælge forældreindstillinger og

tryk derefter på OK-knappen for at fortsætte. Indtast

PIN-kode.

Forældrelås (*)

Når dette er aktiveret, vil enheden modtage

forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne

forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video

eller audio. Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet

for indstillinger med venstre- eller højreknappen.

Tryk på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller

Ned knappen for at vælge forældreindstillinger og

tryk derefter på OK-knappen for at fortsætte. Indtast

PIN-kode.

(*) Ikke til rådighed i UK

Børnesikring

Børnesikring deaktiverer knapperne på TV undtagen

/ og / knapperne. Alle fjernbetjeningens

knapper kan stadig bruges. Tryk på MENU-knappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstreeller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at

fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

forældreindstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte. Indtast PIN-kode.

Picture Mode (Billedformat)

Dette fjernsyn rummer mulighed for personliggørelse

af billedstil. Biograf, Spil, Dynamisk og Naturlig er

forudindstillede muligheder og påvirker indstillinger i

tv’et. Tryk på MENU-knappen og vælg Billede med

venstre- eller højreknappen. Tryk på Op eller Ned for

at vælge Tilstand.

• I menuen Billedindstillinger skal du trykke på op eller

ned-knappen for at vælge funktion. Tryk på venstre

eller højre knap for at vælge den billedtilstand, du

foretrækker.

Kontrast

Indstiller skærmens værdier for lys og mørke. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Kontrast.

Lysstyrke

Indstiller skærmens lysstyrkeværdi. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Tilstand.

Skarphed

Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der

vises på skærmen. Tryk på MENU-knappen og vælg

Billede med venstre- eller højreknappen. Tryk på Op

eller Ned for at vælge skarphed.

Farve

Indstiller farveværdien og justerer farverne. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Farve.

Farveskift

Indstiller den ønskede farvetone. Tryk på MENUknappen

og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Farveskift.

Farvetemperatur

Farvetemperatur øger billedets “varme” eller “kulde”

ved at øge den røde eller blå tone. Tryk på MENUknappen

og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Farvetemperatur

Støjreduktion

Nogle gange kan nogle ord eller billedelementer blive

forvrænget eller pixeleret. Brug af Noise Reductionfunktionen

reducerer denne effekt ved at udjævne

kanter. Tryk på MENU-knappen og vælg Billede med

venstre- eller højreknappen. Tryk på Op eller Ned for

at vælge Støjreduktion

Billedzoom

indstiller billedstørrelsen til Auto, 16:9, undertekst,

14:9, 14:9 zoom, 4:3, panorama eller biograf. Tryk på

Dansk - 17 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 17 16.05.2011 20:01:50


Funktioner Kort - fortsat

Dansk

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Billedzoom.

Nulstilling

Denne funktion gør det muligt at nulstille de aktuelle

billedindstillinger til standardværdierne. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på op eller ned for at vælge Nulstil,

og tryk på OK-knappen.

Bemærk: Reset-funktionen nulstiller ikke indstillingerne

for funktion, farvetemperatur, støjreduktion, Billedzoom

og HDMI True Black.

PC-billedindstillinger (*)

(*)I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke

tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand

blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PCtilstand.

Du kan optimere dit TV’s pc billedindstillinger, når de bruges

som en PC-skærm. Vælg PC billede fra hovedmenuen ved

at trykke på Venstre eller Højre knappen.

Lydstyrke

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte.

Vælg Lydstyrke ved hjælp af Op eller Ned-knappen

og brug derefter venstre eller højre knap for at indstille

lydstyrken.

Equalizer

Du kan tilpasse de nuværende lydindstillinger. Tryk

på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte.

Vælg Equalizer ved hjælp af Op eller Ned-knappen og

brug derefter venstre eller højre knap for at indstille

værdien. Vælg den mest hensigtsmæssige måde i

overensstemmelse med placeringen af tv’et og juster

equalizer på skærmen som ønsket. Tryk på ”OK” for

se undermenuen for equalizer.

Balance

Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem

venstre og højre højttaler.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte. Vælg Balance ved hjælp af Op eller

Ned-knappen og brug derefter venstre eller højre knap

for at indstille værdien.

Dansk - 18 -

Hovedtelefon

Denne indstilling bruges til at indstille lyden, når

hovedtelefoner er tilsluttet. Tryk på MENU-knappen og

vælg ikonet for lyd med venstre- eller højreknappen.

Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Vælg Hovedtelefoner ved hjælp af Op eller Nedknappen

og brug derefter venstre eller højre knap for

at indstille lydstyrken.

AVL

Nogle gange kan der være store ændringer i

lydstyrken, når du skifter fra en DTV 5.1 kanal til en

DTV 2 kanal, en ATV kanal eller en ekstern indgang.

Brug af AVL-funktionen reducerer disse forskelle i

lydstyrke.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte. Vælg AVL ved hjælp af Op eller Nedknappen

og brug derefter venstre eller højre knap for

at indstille værdien.

Dynamisk bas

Dynamisk Bas (Dynamic Bass) bruges til at øge

baseffekten i tv’et.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte. Vælg Dynamisk bas ved hjælp af Op

eller Ned-knappen og brug derefter venstre eller højre

knap for at indstille værdien.

Digital Out

Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille

Digital Out som komprimeret eller PCM. Du bør

indstille denne funktion i overensstemmelse med

udsendelsens indhold.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte.

Vælg Digital Out ved hjælp af Op eller Ned-knappen

og derefter bruge venstre eller højre knap for at

indstille lydstyrken.

Betinget adgang

Denne indstilling styrer moduler for betinget

adgang, når de er tilgængelige. Vælg Indstillinger

i hovedmenuen ved hjælp af Venstre eller Højreknappen,

og tryk på OK-knappen. Bagefter brug Op

eller Ned-knappen for at indstille adgangsstyring. Tryk

på “OK” knappen for at fortsætte.

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 18 16.05.2011 20:01:50


Funktioner Kort - fortsat

Dansk

Forældre

Konfi gurerer forældreindstillinger.

Timere

Indstiller timere til valgte programmer. Tryk på

MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

forældreindstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte.

Dato/Tid-indstillinger

Du kan konfigurere dato-/tidindstillingerne ved

hjælp af menuskærmen. Tryk på MENU-knappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstre- eller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Brug Op eller Ned knappen for at vælge Dato/tid og

tryk derefter på OK-knappen for at fortsætte.

Kilder

Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Tryk

på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Kilder og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte.

Andre indstillinger

Viser tv’ets andre indstillingsmuligheder. Tryk på

MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indsitllinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte.

Menu Timeout

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Andre indstillinger og tryk derefter på

OK-knappen for at fortsætte. Vælg Menu timeout ved

hjælp af Op eller Ned knappen, og brug venstre eller

højre knap for at angive en bestemt skærm timeout

for menuskæeme.

Skanning kodet

Når denne indstilling er aktiveret, findes også

de kodede kanaler under søgeprocessen. Hvis

funktionen er indstillet til Nej, fi ndes kodede kanaler

ikke under automatisk og manuel søgning. ”Scan

Encrypted Channel” (”Skan kodet kanal”) er altid

aktiveret ved førstegangsinstallationen. Tryk på

Dansk - 19 -

MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte. Vælg Skanning kodet ved hjælp af

Op eller Ned-knappen og brug derefter venstre eller

højre knap for at indstille værdien.

Baglys

Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Tryk på

MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indstillinger og tryk derefter på OK-knappen for

at fortsætte. Vælg Baglys ved hjælp af Op eller Nedknappen

og brug derefter venstre eller højre knap for

at indstille værdien.

Bemærk: Bagslysjustering er ikke tilgængelig, når

strømsparetilstand er er tændt. Se venligst side 11 i

denne manual for forklaring.

Power Save Mode (strømsparetilstand):

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Andre indstillinger og tryk derefter på

OK-knappen for at fortsætte. Vælg Strømsparetilstand

ved hjælp af Op eller Ned-knappen og brug derefter

venstre eller højre knap for at indstille værdien. Se

afsnittet “Miljøinformation” i denne vejledning for

yderligere oplysninger om strømsparetilstand.

Blå Baggrund

Hvis signalet er svagt eller mangler vil tv’et automatisk

skifte til blå skærm For at aktivere dette stilles Blå

Baggrund til Aktiveret. Tryk på MENU-knappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstre- eller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Brug Op eller Ned knappen for at vælge Andre

indstillinger og tryk derefter på OK-knappen for at

fortsætte. Vælg Blå baggrund ved hjælp af Op eller

Ned-knappen og brug derefter venstre eller højre knap

for at indstille værdien.

Softwareopgradering

Denne funktion hjælper med at holde tv’et opdateret.

Det virker automatisk og søger efter nye oplysninger,

når disse er tilgængelige. Bemærk at denne indstilling

er inaktiv og skal modificeres. Tryk på MENU-knappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstre- eller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 19 16.05.2011 20:01:50


Funktioner Kort - fortsat

Dansk

Brug Op eller Ned knappen for at vælge Andre

indstillinger og tryk derefter på OK-knappen for at

fortsætte. Vælg Opgradering af software ved hjælp

af Op eller Ned knappen, og brug knappen OK for at

starte opdateringen.

Hørehæmmede

Hvis stationen udsender specielle lydsignaler kan

denne funktion aktiveres for modtagelse af disse. Tryk

på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte. Vælg Hørehæmmet ved hjælp af Op

eller Ned-knappen og brug derefter venstre eller højre

knap for at indstille værdien.

Lydbeskrivelse

Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speakerspor

for blinde og svagtsynede seere ved visuelle

medier, herunder tv og fi lm. Fortælleren taler under

præsentationen; beskriver, hvad der sker på skærmen

i de naturlige pauser i lyden (og om nødvendigt nogle

gange under dialogen). Du kan kun bruge denne

funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra

speaker-spor. Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet

for indstillinger med venstre- eller højreknappen.

Tryk på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller

Ned knappen for at vælge Andre indstillinger og

tryk derefter på OK-knappen for at fortsætte. Vælg

Lydbeskrivelse med Op eller Ned-knappen. Tryk på

OK-knappen for at åbne undermenuen Lydbeskrivelse

til indstilling.

Automatisk slukning af tv

Du kan indstille timeout-værdien til den automatiske

slukningsfunktion. Når timeout-værdien er nået og

tv’et ikke anvendes i den valgte periode, slukkes det.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Andre indstillinger og tryk derefter på OKknappen

for at fortsætte. Vælg Automatisk slukning

af tv med Op eller Ned-knappen.

Udsendelsestype

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Andre indstillinger og tryk derefter på

OK-knappen for at fortsætte. Vælg Udsendelsestype

ved hjælp af Op eller Ned-knappen og brug derefter

venstre eller højre knap for at indstille værdien.

Når du indstiller den ønskede udsendelsestype med

venstre eller højre knap, viser tv’et den relaterede

udsendelsestype.

Standby-søgning (*)

(*) Denne funktion ses kun, når landefunktionen er

indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland.

Hvis Standby-søgning er indstillet til Til, og tv’et er i

standby-tilstand, vil fjernsynet søge efter eventuelle

ændringer i de gemte kanaler. Tryk på MENUknappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstreeller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at

fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte. Vælg Standby-søgning ved hjælp af

Op eller Ned-knappen og brug derefter venstre eller

højre knap for at indstille værdien.

Fuld tilstand (valgfri)

Hvis du tilslutter en enhed via HDMI eller YPbPrstik,

og indstiller til 1080i/1080p opløsning, vises

elementet Fuld tilstand .

Tekst-TV Sprog

Brug denne indstilling til at angive et foretrukket teksttv

sprog. Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for

indstillinger med venstre- eller højreknappen. Tryk

på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned

knappen for at vælge Indstillinger for sprog og tryk

derefter på OK-knappen for at fortsætte. Vælg tekst-tv

ved hjælp af Op eller Ned-knappen og brug derefter

venstre eller højre knap for at indstille værdien.

HDMI True Black

Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Picture

Settings (billedindstillinger) ved visning fra en HDMIkilde.

Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte

farver i billedet. Du skal sætte funktionen til ”On”

for at aktivere tilstanden HDMI True Black. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Vælg HDMI True Black ved hjælp af Op eller Nedknappen

og brug derefter venstre eller højre knap for

at indstille værdien.

Bemærk: HDMI True Black On / Off-funktionen

fungerer kun, når HDMI-enhedens udgang er sat

til RGB.

Dansk - 20 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 20 16.05.2011 20:01:50


USB-mediebrowser

Med dette TV kan du se foto, video eller musik-fi ler gemt på en USB-nøgle.

Dansk

Manuel start

• Åbn først Mediebrowser-vinduet ved enten at trykke

på knappen MENU på fjernbetjeningen og derefter

vælge Mediebrowser ved at trykke på venstre eller

højre.

• Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Mediebrowserens menuindhold (afhængigt af

indholdet på dit USB-drev) vises.

Auto Start

• Når du tilslutter en USB-hukommelse, vil følgende

menu blive vist.

• Kun begrænsede typer af U3 USB-enheden

understøttes. Derfor foreslås det ikke at bruge U3

USB til at afspille Media Player.

• Ikke-understøttede tegn vil blive erstattet med en

fi rkant (□)..

Afspilning af MP3-filer

For at spille mp3-fi ler fra en USB-hukommelse, kan

du bruge denne menu.

Når du vælger Musik fra hovedmenuen, fi ltreres de

tilgængelige lydfi ler og bliver vist på skærmen.

Hvis du vælger Visningsstil som mappe fra

mediebrowsermenuen Indstillinger, kan du vise fi ler i

overensstemmelse med mappestien. Kun de valgte

fi ltyper vil være synlige.

• Du kan afspille musik-, billede- og videofi ler fra en

USB-nøgle.

• For at vise alle fi ler i en liste, skal du vælge fanen

Indstillinger og ændre visningsstil til mappe. Gå

derefter tilbage til hovedsidens mediebrowserskærm,

hvor du vil se, at nu fanen Alle vil være tilgængelig.

Vælg fanen Alle, og tryk på OK-knappen

Bemærk:

Nogle USB-kompliante enheder understøttes muligvis

ikke.

Hvis USB-nøglen ikke genkendes efter du har slukket

og tændt for TV’et eller ved førstegangsinstallationen,

skal du tage USB-enheden ude og slukke og tænde for

boksen igen. Forbind derefter USB-nøglen igen.

• Brug ikke en USB-hub.

• Du skal indhente de fornødne tilladelser fra

indehaverne af ophavsrettigheder for at bruge

copyright-beskyttet indhold.

Toshiba kan ikke og giver ikke en sådan tilladelse.

• Afhængigt af fi lstørrelsen og mængden i din USBhukommelse,

kan det tage lidt tid til at indlæse

visningen. En besked vises på skærmen, når der

indlæses fi ler fra USB-hukommelsen.

• Brug Op eller Ned knappen til at fremhæve en fi l.

• 0...9 (Taltaster): Tv’et springer til fi len, der starter

med det bogstav, du indtastede med de numeriske

knapper på fjernbetjeningen.

• Brug knappen for at stoppe afspilningen.

• Tryk knappen for at afspille alle mediefiler i

mappen og starte med den markerede fi l.

• Tryk knappen for at sættte fi lafspilningen på

pause.

•• Brug den GRØNNE knap til at afspille den valgte fi l

gentagne gange eller i shuffl e-tilstand.

• Tryk på RØD knap for at sortere fi lerne efter titel,

kunstner eller album.

• Tryk på OK for at afspille den valgte fi l.

• Tryk på GUL knap for at ændre visningsstil.

• Tryk på BLÅ knap for at skifte medietype.

Visning af JPEG-filer

For at spille fotofi ler fra en USB-hukommelse, kan

du bruge denne menu. Når du vælger Fotos fra

Dansk - 21 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 21 16.05.2011 20:01:50


USB-mediebrowser - fortsat

Med dette TV kan du se foto, video eller musik-fi ler gemt på en USB-nøgle.

Dansk

hovedmenuen, fi ltreres de tilgængelige lydfi ler og

bliver vist på skærmen.

Hvis du vælger Visningsstil som mappe fra

mediebrowsermenuen Indstillinger, kan du vise fi ler i

overensstemmelse med mappestien. Kun de valgte

fi ltyper vil være synlige.

Afspilning af video

Når du vælger Videoer fra Mediebrowser, fi ltreres de

tilgængelige lydfiler og bliver vist på skærmen. Du kan

bruge Op eller Ned til at vælge en videofi l og trykke

på OK for at afspille en video.

Bemærk: Hvis du indstiller View Style (visningsstil)

fra menuen Media Browser Settings (indstillinger for

mediebrowser) til Folder (mappe) vil den primære

valgskærm også indeholde fanen ALL (alle).

•• Brug de numeriske knapper til at springe til

forrige eller næste fi l. Tryk på “OK” knappen for at

fortsætte.

• Tryk på OK-knappen for at vise det valgte billede i

fuld skærm..

Tryk knappen for at begynde diasvisningen.

Tryk på RØD knap for at sortere fi lerne efter dato.

Tryk på den GRØNNE knap for se thumbnails.

Tryk på den GULE knap for at ændre visningsstil.

Tryk på den BLÅ knap for at skifte medietype.

Slideshowfunktion

Du kan bruge denne funktion til at vise billeder på

dit TV.

Valg af undertekst: Hvis du vælger en undertekstfil

og trykker på OK, kan du vælge eller fravælge den

pågældende undertekstfil. Du kan slå undertekster

til og fra ved hjælp af knappen SUBTITLE

• Brug Op eller Ned knappen for at fremhæve en fi l.

• Tryk på OK-knappen for at starte afspilning af video

og afspille den valgte fi l. Tryk på knappen for at

afspille alle.

Følgende menu vises under afspilning af en videofi l

• Tryk knappen for at fortsætte med diasshowet.

• Tryk på knappen for at sættte fi lafspilningen på

pause.

• Tryk på den BLÅ knap for at aktivere loop/shuffl e.

• Tryk på venstre eller højre knap for at springe til

forrige eller næste fi l i slideshowet.

• Brug Op eller Ned knappen for at dreje billedet.

(derefter bliver det sat på pause).

• Tryk på knappen for at aktivere funktionsbjælken.

• Tryk på RETURN-knappen for at gå tilbage.

• Tryk på

• Tryk på

• Tryk på

• Tryk på

knappen for at standse afspilningen.

knappen for at standse videoafspilningen

knappen for at gå tilbage.

knappen for at gå fremad.

• Brug AD-knappen til at indstille undertekst / lyd.

• Brug den GRØNNE knap til at springe til et

tidspunkt.

• Brug den GULE knap for at åbne undertekstens

tidskorrektionsmenu.

Dansk - 22 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 22 16.05.2011 20:01:50


USB-mediebrowser - fortsat

Med dette TV kan du se foto, video eller musik-fi ler gemt på en USB-nøgle.

.

Dansk

Bemærk:

Du kan indstille undertekster med OK, før du

starter afspilningen eller med AD-knappen under

afspilningen. De valge undertekster vises muligvis

ikke korrekt i visse tilfælde.

For at filmunderteksterne vises korrekt skal der

vælges et “Filmundertekstsprog”. Du skal vise

menuen Sprogindstillinger for at fastsætte en fi lms

Undertekstsprog. Se afsnittet “Sprogindstillinger” på

side 17 for at vise menuen Sprogindstillinger.

• Tryk på RETURN for at gå til foregående menu.

Indstillinger for mediebrowser

Du kan indstille din Mediebrowsers indstillinger med

dialogboksen Indstillinger. Tryk på Op eller Nedfor

at fremhæve et ikon og indstil derefter med Venstre

eller Højre.

Visningsstil: Indstiller standard søgetilstand

Interval for slideshow: Indstiller intervaltid for

slideshow.

Vis undertekster: Indstiller etableringspræferencefor

undertekster.

Undertekstsprog: Indstiller undertekstsproget.

Undertekstposition: Indsitller underteksternes

position til op eller ned.

Undertekststørrelse: Angiver skriftstørrelse for

undertekster (højst 54pkt).

For at lukke Media Player

• Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Dansk - 23 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 23 16.05.2011 20:01:51


Dansk

Ændring af billedformat

Afhængig af typen af signaler, der sendes, kan programmerne ses i forskellige formater. Vælg Billedzoom

(Picture Zoom)ved at trykke på QUICK-knappen. Tryk knappen OK gentagne gange for at vælge mellem

Auto, 16:9, Undertekst, Panorama ,14:9, Zoom, 4:3 eller Biograft. Når der vælges Auto, bestemmes formatet

af billedet, der udsendes.

Bemærk: Hvis funktionerne til ændring af billedets højde-breddeforhold udnyttes i forbindelse med offentlig

forevisning eller i kommerciel sammenhæng, kan det krænke loven om ophavsret.




































Dansk - 24 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 24 16.05.2011 20:01:51


Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande

Skærmen har en maksimal opløsning på 1360 x 768, frekvens. Den følgende tabel er en illustration af nogle

af de typiske opløsningsformater til video.Det kan være, at dit TV ikke understøtter forskellige opløsninger.

Understøttede opløsninger ses nedenfor.

Hvis man skifter sin PC til et ikke-understøttet format, vil en advarselsbesked (OSD) komme frem på

skærmen

Dansk

(Index) Opløsning Frekvens

1 640x400 70 Hz

2 640x480 60 Hz

3 640x480 75 Hz

4 800x600 60 Hz

5 800x600 75 Hz

6 1024x768 60 Hz

7 1024x768 70 Hz

8 1024x768 75 Hz

9 1152x864 75 Hz

10 1280x768 60 Hz

11 1280x1024 60 Hz

12 1360x768 60 Hz

Dansk - 25 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 25 16.05.2011 20:01:51


Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer indgangssignal)

Dansk

Kilde

EXT

(SCART)

SIDE AV

YPbPr

HDMI1

HDMI2

Understøttede

signaler

PAL 50/60

NTSC 60

RGB 50

RGB 60

PAL 50/60

NTSC 60

Tilgængelig

O

O

O

O

O

O

480i 60Hz O

480p 60Hz O

576i 50Hz O

576p 50Hz O

720p 50Hz O

720p 60Hz O

1080i 50Hz O

1080i 60Hz O

1080p 50Hz O

1080p 60Hz O

480i 60Hz O

480p 60Hz O

576i 50Hz O

576p 50Hz O

720p 50Hz O

720p 60Hz O

1080i 50Hz O

1080i 60Hz O

1080p 50Hz O

1080p 60Hz O

1080p 24Hz O

(X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig)

Bemærk: I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD-TV’et. Problemet kan være manglende

ovberensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antennebox etc.). Hvis man oplever sådanne

problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten

Dansk - 26 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 26 16.05.2011 20:01:51


Appendiks C: Understøttede filformater til USB-tilstand

Medie Filformat

Format

Kommentarer

Video Audio (Maks. opløsning /Bitrate osv.)

MPEG1 MPEG Layer 1/2/3 20Mbit/sec

MPEG2 MPEG2

.mpg/ .dat/ MPEG2-TS

.vob/ mkv

EAC3/ AC3

H.264-TS

Film

MPEG4 PCM/MP3

20Mbit/sec

MS ISO

.avi MPEG4

PCM/MP3

Understøtter SP og ASP

MJPEG PCM 30fps@VGA

Musik .mp3 -

MPEG 1/2

Sample Rate: 8k ~ 48kHz,

Layer 1/ 2/

Bitrate: 128kbps~320kbps

3 (MP3)

Foto

.jpg

Baseline

JPEG

Progressive

JPEG

WxH = 15360x8640

WxH = 1024x768

Dansk

Appendiks D: PIN Information

Inden du tilslutter eksternt udstyr, skal du fjerne ledningen fra stikkontakten. Hvis der ikke er kontakt, tage

stikket ud af stikkontakten.

Signal oplysninger for Mini D-sub 15 pin stik

Pin No. Signal navn Pin No. Signal navn Pin No. Signal navn

1 R 6 jord 11 NC

2 G 7 jord 12 NC

3 B 8 jord 13 H-sync

4 NC* 9 NC 14 V-sync

5 NC 10 jord 15 NC

* NC = ikke tilsluttet

Dansk - 27 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 27 16.05.2011 20:01:51


Dansk

Specifikationer og tilbehør

Transmissionssystemer / kanaler

DVB-T, MPEG2,DVB-T, MPEG4 HD

DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4

Video-indgang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Stereo

Nicam

Eksterne tilslutninger

1-SCART 1 Input 21-stikben Scart RGB, A/V

2-YPbPr (via VGA) Input

Mini D-Sub 15-Pin Analog

3-FAV Input (Side) FAV Cable Jack Video + Audio L + R

4-HDMI 1/2 Input Type A

5-PC Input Mini D-Sub 15-Pin Analog RGB-signal

6-Digital Audio Output S/PDIF KOAKSIAL:

USB Port Medier browserbrugerfl ade Version: USB 2.0

USB klasse: Mass Storage

File System: FAT32

Hovedtelefonstik

3.5 mm stereo

Driftsbetingelser

Medfølgende tilbehør

Temperature 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Luftfugtighed 20 - 80% (ikke-kondenserende)

Fjernbetjening

2 batterier (AAA, IEC R03 1.5V)

AV-tilslutningskabel

P-Clip

Fire skruer

19DL833

22DL833

Synlig billedstørrelse 47cm / 19” 55cm / 22”

Skærm 16:9 16:9

Lydudgang (ved 10% forvrængning) 2 x 2,5 2 x 2,5

Årlige elforbrug (ca.) 24.2 kWh 40.4 kWh

Årlige elforbrug (ca.) 40W 45W

Årlige elforbrug (ca.) 0.3 W 0.3 W

Power Save Mode On Strømforbrug (ca.) 16.6 W 27.7 W

Vægt TV med stativ 4.5 kg 5.0 kg

Bruttovægt 6.5 kg 7.5 kg

Tv uden stativ 3.9 kg 4.4 kg


A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

19DL833 462.1 302.0 168.2 54.0 339.1

22DL833 529.7 341.0 168.2 54.5 378.4

Dansk - 28 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 28 16.05.2011 20:01:51


Licensoplysninger

Dette produkt er har fået tildelt Det Europæiske Økonomiske

miljømærke, der er udstedt af Europa-Kommissionen. Du kan

få mere information i følgende link:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Dansk

For mere information om Eco-flower-godkendelse af vores

modelsortiment henvises der til den avancerede ejerhåndbog

på hjemmesiden (www.toshiba-om.net).

HDMI, HDMI logoet samt “High Defi nition Multi Media Interface” er varemærker og registrerede varemærker

tilhørende “HDMI licensing, LLC”.

DVB er et registreret varemærke for DVB-projektet

• [1] EIA/CEA-861-D overholdelse vedrører fremsendelse af ukomprimeret digital video med høj båndbredde

og Digital Content Protection, som er ved at blive standardiseret til modtagelse af high-definition video-signaler.

Da dette er en teknologi, er det muligt, at nogle enheder ikke kan fungere ordentligt med tv.

DivX, DivX Certifi ed og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX Inc og anvendes under licens.

MP3 licensbrev

MPEG Layer-3 audio kodningsteknologi licenseret fra Fraunhofer LLS og Thomson.

AVC- licensbrev

Dette produkt er licenseret UNDER AVC PATENT PORTFORIO LICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-

KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL (I) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC

STANDARD (“AVC-VIDEO”) OG / ELLER (II) AFKODE AVC-video KODET AF EN BRUGER I EN PERSONLIG

OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG / ELLER ER MODTAGET FRA EN VIDEO MED LICENS TIL AT

LEVERE AVC-VIDEO. Ingen licens can tildeles or be underforstået FOR Nøgen Anden use. YDERLIGERE

OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC Se http / / WWW.MPEGLA.COM

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. ”Dolby” og dobbelt-D symbolet er varemærker fra Dolby

Laboratories.




























I overensstemmelse med EEE forordningen.

Dansk - 29 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 29 16.05.2011 20:01:51


Dansk

Sporgsmål og Svar

S

S

Hvorfor er der hverken billede eller lyd?

S

Tjek, at fjernsynet ikke er i standby.

Tjek stikket, og alle nettilslutningerne.

Spørgsmål og Svar

S

Hvorfor ikke kontrollen af tv-arbejde?

Tjek, at BØRNESIKRING ikke er aktiveret.

S

S

Hvorfor er der et godt videobillede, men ingen

lyd?

Tjek, om der er lukket ned for lyden eller, om der er

valgt Lydløs.

S

S

Hvorfor kommer lyden kun fra én højtaler, når

der er valgt stereo?

Tjek, om balancen i LYD-menuen står på én side.

S

S

Hvad kan forårsage et dårligt billede?

S

Interferens eller et svagt signal. Prøv en anden

fjernsynsstation.

S

Hvorfor er der problemer med tekst-TV?

God tekst er betinget af et godt, stærkt

udsendelsessignal. Dette kræver normalt en tageller

loftsantenne. Hvis teksten er ulæselig eller

fordrejet, skal du tjekke antennen. Gå til tekst-TV's

indholdsfortegnelse og find Brugervejledning.

S

S

Hvorfor ses den afspillede video/dvd ikke på

skærmen?

Kontroller, at VCR- og/eller DVD-afspilleren er

forbundet til fjernsynet som vist på side 6. Vælg S

herefter korrekt indgang ved trykke på .

Hvorfor er VCR/DVD-billedet i sort/hvid?

S S Kontroller,

S at den korrekte indgang er valgt. S

S S

S

S

S

Hvorfor er der et godt videobillede, men ingen

lyd?

Tjek SCART-kablets forbindelse.

S

Hvorfor virker fjernbetjeningen ikke?

S

Tjek, om batterierne er opbrugt eller forkert sat i.

S

S

Hvad er DVB-T?

Digital Video Broadcast via en antenne / antenne.

Hvordan bliver radiokanaler valgt?

Du kan vælge

dem via Channel List.

Hvad kan der gøres, hvis PIN-koden er blevet

glemt?

Du kan nulstille tv og udføre første gang

installation. Sørg for, at ingen andre kan

bruge dette ved at fjerne instruktionsbog.

Hvorfor er der vandrette striber og / eller slørede

billeder på skærmen, når i PC mode?

Fase muligvis justeres. Vælg PC

Indstillinger og fremhæve fase og justere, indtil

billedet er klart.

Dansk - 30 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 30 16.05.2011 20:01:52


Spørgsmål og Svar

S

S

Hvorfor fungerer mediebrowseren ikke?

S

Sørg for, at USB-hukommelsen er tilsluttet korrekt.

Forkert adfærd kan forekomme med en USB-hubforbindelse.

S

Hvorfor vises digitale undertekster ikke på

skærmen, når de er valgt?

Der sendes i øjeblikket ikke undertekster fra

tv-stationen.

Dansk

S

S

S

S

Hvorfor er den digitale kanal låst?

S

Forældrekontrol aktiveres. Konfigurerer

forældreindstillinger.

Hvorfor er nogle krypterede digitale kanaler

utilgængelige?

Dit abonnement skal opgraderes. Kontakt din

tjenesteudbyder.

S

S

S

Hvorfor er lydsporet på engelsk, når et

andet lydsprog er valgt?

Programmet udsendes i øjeblikket kun med

et engelsk lydspor.

Hvorfor tager det aktive standby LED nogle gange

længere tid om at gå ud?

Når tv’et sættes i standby, vil tv'ets aktive

standby automatisk søge i alle tilgængelige

kanaler for downloads, forudsat at Automatisk

download er aktiveret. Tidsforbruget til dette kan

variere.






Dansk - 31 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVB-TC_(1911UK)_10073146_50190377.indd 31 16.05.2011 20:01:52


Dansk

Indhold

Funktioner............................................................. 32

Generelle funktioner ......................................... 32

Sikkerhedsoplysninger ......................................... 33

Bemærkninger om cd’er ....................................... 33

Håndtering af diske ........................................... 33

Rengøring ......................................................... 33

Bemærkninger om kondens ................................. 33

Licensmeddelelse ................................................. 34

Sådan afspilles en DVD........................................ 34

Knapper på DVD’ens kontrolpanel ....................... 35

Oversigt over fjernbetjeningen.............................. 35

Almindelig anvendelse.......................................... 36

Almindelig afspilning ............................................. 37

Normal afspilning .............................................. 37

Til din orientering: ......................................... 37

Bemærkninger til afspilning: ............................. 37

Opsætningsmenuens punkter .............................. 37

Videoopsætning ................................................ 37

Tv Type ......................................................... 37

DivX(R) VOD................................................. 37

Sprogopsætning ............................................... 37

OSD-sprog .................................................... 37

Audio ............................................................. 37

Disc Menu ..................................................... 37

Undertekst .................................................... 37

Opsætning af præferencer ............................... 38

Standard ....................................................... 38

Downmix ....................................................... 38

Surround: Surround lydudgang. .................... 38

Stereo: To-kanals stereo. .............................. 38

Børnesikring (sikringsniveau) ....................... 38

Adgangskode (Skift adgangskode): .............. 38

SPDIF-udgang .............................................. 38

Fejlfi nding ............................................................. 38

Billedkvaliteten er dårlig (DVD)......................... 38

Cd’en spiller ikke............................................... 38

Forkert OSD-sprog ........................................... 38

Sprog for lyd eller undertekster på DVD’en kan

ikke ændres. ..................................................... 38

Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.) fungerer

ikke ................................................................... 39

Intet billede ....................................................... 39

Ingen lyd ........................................................... 39

Defi nition af termer ............................................... 39

Cd-typer som er kompatible med denne enhed ... 40

Understøttede fi lformater ...................................... 41

Specifi kationer ...................................................... 41

Funktioner

Generelle funktioner

• DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG

/ DivX® afspilning.

• NTSC/PAL-afspilning (afhængigt diskindhold)

• LPCM-lyd via koaksialt og digitalt lyd-output

(Tilvalg)

• Multi-audio (op til 8) understøttelse (afhængigt af

diskindhold)

• Multi-undertekster (op til 32) understøttelse

(afhængigt af diskindhold)

• Multi-vinkel understøttelse (op til 9) (afhængigt af

diskindhold)

• 8 niveauer af forældrekontrol

• Hurtig fremadspoling og tilbagespoling på 5

forskellige hastigheder. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)

• Slowmotion-afspilning i 4 forskellige hastigheder.

(1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x fremad)

• Billede-for-billede afspilning.

• Søgetilstand

• Gentag

• Koaksial lydudgang (ekstra)

• Kopierede diske kan være inkompatible

Bemærk

• Dette produkt understøtter muligvis ikke visse

MP3-afspilninger på grund af forskellige

optagelsesformater eller disktyper.

• Læs venligst brugsanvisningen om MP3-

afspilning.

• CD-R/CD-RW-diske der er optaget med CD-DAmetoden

kan afspilles. Visse CD-R/CD-RW diske

kan være inkompatible grundet disk- og laserdesign.

• DVD-R/RW diske optaget med DVD-Video-metoden

kan afspilles. Nogle DVD-R/RW -diske kan være

inkompatible på grund af laser-pick-up og diskdesign.

• Visse diske kan være inkompatible med JPEG Viewerfunktionen

på grund af forskelligt optageformat eller

diskens tilstand.

Dansk - 32 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 1 16.05.2011 20:02:35


Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger

dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage

skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt

i overensstemmelse med vejledningen.

Rengøring

• Før afspilning skal cd’en renses med en renseklud.

Tør cd’en af fra midten og ud.

Dansk

CLASS 1

LASER PRODUCT

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Lynsymbolet i advarselstrekanten skal

advare brugeren om, at der er uisoleret

”farlig spænding” inden i apparatets

kasse, som kan være kraftig nok til at

udgøre en risiko for elektrisk stød.

Udråbstegnet inde i en

advarselstrekant skal oplyse brugeren

om, at der er vigtige betjenings- og

vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets

medfølgende vejledning.

Bemærkninger om cd’er

Håndtering af diske

• Cd’en bør kun berøres på dens kanter for at holde

den ren. Overfl aden bør ikke berøres.

• Sæt ikke papir eller tape på cd’en.

• Hvis cd’en er tilsmudset med en substans - såsom

lim - skal dette fjernes, før cd’en anvendes.

• Udsæt ikke cd’en for direkte sollys eller varmekilder

såsom varmerør. Lad den heller ikke cd’en ligge i en

parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen hurtigt

kan stige og beskadige den.

• Efter afspilning skal cd’en opbevares i sin

kassette.

• Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, fortynder,

kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatisk

spray der beregnet til vinyl-lp’er.

Bemærkninger om kondens

Kondensering skader DVD-afspilleren. Læs følgende

informationer grundigt.

Fugtdannelse optræder for eksempel, når du hælder

en kold drink i et glas på en varm dag. Der dannes

vanddråber på ydersiden af glasset. På samme

måde kan fugt kondenseres på denne enheds interne

optiske pick-up linse, som er en af de mest afgørende

interne dele i enheden.

Kondens forekommer i følgende situationer:

- Når du fl ytter enheden fra et koldt sted til et varmt

sted.

• Når du bruger enheden i et rum, hvor du lige har

tændt for varmeren, eller et sted, hvor den kolde vind

fra klimaanlægget direkte hits enheden.

• Om sommeren, når du bruger enheden på et varmt

og fugtigt sted lige efter du fl ytter enheden fra et

værelse med aircondition.

• Når du bruger enheden på et fugtigt sted.

Brug aldrig enheden, når kondens kan

forekomme.

Hvis du bruger apparatet i en sådan situation, kan det

beskadige diske og indvendige dele. Tilslut enhedens

ledning til en stikkontakt, tænd for enheden, fjern

disken og lad den stå i to til tre timer. Efter to til tre

timer opvarmes enheden og fugten fordampes. Hold

enheden tilsluttet til stikkontakten, fpr at minimere

forekomsten af kondens.

Dansk - 33 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 2 16.05.2011 20:02:37


Dansk

Licensmeddelelse

•“Dette produkt indeholder copyrightbeskyttelsesteknologi

som er beskyttet af

Amerikanske patenter samt andre intellektuelle

ejendomsrettigheder. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi

skal være godkendt af Rovi

Corporation og er kun tilsigtet hjemmeafspilning og

andre begrænsede afspilninger, medmindre anden

autorisation er givet af Rovi Corporation. Reverse

Engineering og demontering er forbudt.”

Sådan afspilles en DVD

Når der placeres en disk i diskbakken, skal den

etiketforsynede side vende opad.

Når TV’et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med

knappen , SOURCE, på fjernbetjeningen. Tryk på

afspil, på fjernbetjeningen eller tryk direkte på afspil

på frontpanelet. Hvis der ikke er nogen disk i læseren,

skal du først isætte en dvd og trykke på afspil .

Dansk - 34 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 3 16.05.2011 20:02:37


Knapper på DVD’ens kontrolpanel

Diskindlæser

B. /

Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap

som ”button select” (vælger den fremhævede enhed), hvis disken tillader det.

C. /

Stopper med at spille disken/skubber disken ud.

Bemærk:

Når du afspiller en fi l, skal du trykke på / knappen tre gange for at åbne.

Dansk

Oversigt over fjernbetjeningen






































Dansk - 35 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 4 16.05.2011 20:02:37


Dansk

Almindelig anvendelse

Du kan navigere i DVD, fi lm-cd, musik og billed-cd’ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din

fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper.

Knapper på

fjernbetjeningen




/

/

/

/

ANGLE (VINKEL)

INDSTILLING

MENU

OK

Dvd

Afspilning

Film

Afspilning

Billedafspilning

Afspilning af

musik

Afspil (Play) Afspil (Play) Afspil (Play) Afspil (Play)

Pause Pause Pause Pause

Stop Stop Stop Stop

Spol frem/tilbage Spol frem/tilbage

Foregående/N Foregående/N

æste

æste

Markerer et menupunkt. Drejer det zoomede billede til

venstre eller højre (hvis tilgængeligt).

X

Markerer et menupunkt. Drejer det zoomede billede til op eller ned (hvis

tilgængeligt).

Hurtig

Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling

X

fremspoling /

Hurtig

tilbagespoling

Viser scenen fra

forskellige vinkler

X X X

(hvis tilgængeligt).

Viser oplysninger om disken / skærme DVD menuen opsætning under stop-tilstand.

Viser oplysninger om disken.

Lydsprog X X X

Viser hovedmenuen.

Åbn/Vis/Afspil

GENTAG

Viser gentagelsesfunktioner.

RETUR (RETURN) Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig) .

STI Skifter til stimappen (hvis tilgængelig) . X

JUMP (*)

Direkte valg af scener, tid eller fil (spor) nummer.

UNDERTEKST Undertekster Til-Fra (**) Tryk igen for at

skifte til næste tilstand.

X

X

TITLE (TITEL) Viser diskmenu (hvis tilgængelig). X X

ZOOM

Zoomer billede. Tryk igen for at skifte til næste tilstand.

X

Andre funktioner - Knapkombinationer

(Under afspilning)

+

Langsom fremadspoling

[ + ] + Indstiller hastighed for langsom fremadspoling

[ + ] Indstiller langsomt baglæns.

+

Indstiller hastighed for hurtig fremadspoling

+

Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling

+

Bekræfter stopkommando.

+

Tryk på gentagne gange for at spole fremad manuelt.

(*) Du kan skifte til titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter ciffertasten

for at skifte til en af ciffertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5.)

Dansk - 36 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 5 16.05.2011 20:02:39


Almindelig afspilning

Normal afspilning

1. Tryk på knappen.

2. Sæt en disk i diskbakken.

Diskbakken lukkes, og afspilningen begynder med

det samme, hvis der ikke er nogen menuer optaget

på disken.

Der vises måske en menu på Tv-skærmen efter

et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter

introduktionen af fi lmselskabet. Dette afhænger af

cd’ens indhold og kan variere.

Bemærk: Trin 3 og 4 er kun tilgængelige, når der er

optaget en menu på disken.

3. Tryk på navigationsknapperne eller talknappen/

rne for at vælge den ønskede titel.

4. Tryk på OK.

Afspilning af de valgte enheder begynder nu. Den

afspillede enhed kan have et bevægeligt billede, et

stillbillede eller en anden undermenu, afhængig af

disken.

Til din orientering:

Hvis der foretages en handling med en knap, der er

forbudt, vises“ ” symbolet

Bemærkninger til afspilning:

1. Der høres ingen lyd under hurtig frem- og

tilbagespoling.

2. Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom

gengivelse.

3. I visse tilfælde, ændres undertektstens sprog

ikke umiddelbart til den valgte.

4. Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv

efter gentagne tryk på knappen, betyder det at

sproget ikke er tilgængeligt på disken.

5. Når afspilleren genstartes eller disc´en ændres,

vil undertekst selektionen automatisk ændres

tilbage til de indledende indstillinger.

6. Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes

af disken, vil undertekstsproget automatisk

være diskens 1. prioritetssprog.

7. Normalt fi nder en cirkulation sted, hvis du skifter

til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster

ved at trykke knappen Subtitle fl ere gange,

indtil ”Undertekst fra” vises på skærmen.

8. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev

fjernet, er det sprog du hører det sprog, der

blev valgt ved den oprindelige indstilling. Hvis

dette sprog ikke er optaget på cd’en, vil kun de

tilgængelige sprog på cd’en kunne høres.

9. Nogle DVD’er har ingen rod og/eller titelmenuer.

Baglænsspring er ikke muligt.

10. For bekvemmelighed:

11. Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større

end den samlede længde af den aktuelle titel,

vil Tid-søgefeltet forsvinde og meldingen “Input

Invalid” “ INPUT UGYLDIGT” vises i det øverste

venstre hjørne af skærmen.

12. Slide Show deaktiveres når ZOOM-tilstand er

aktiveret.

Opsætningsmenuens punkter

Videoopsætning

Tv Type

Tv-type er kun tilgængelig som ’PAL’ Tv’et understøtter

også NTSC-signaler, dog bliver signalet omdannet til

PAL, når det kommer frem på skærmen.

DivX(R) VOD

DivX® VOD gør streaming af video bekvemt, når det

kommet til kvalitet og ydelse.

Sprogopsætning

OSD-sprog

Du kan vælge standard OSD sproget på afspillernes

menuer.

Audio

Du kan vælge standard lydsproget, hvis det

understøttes af DVD-cd’en.

Disc Menu

Du kan vælge cd’ens menusprog blandt disse sprog.

Diskmenuen vil vises på det udvalgte sprog, hvis det

understøttes af DVD-cd’en.

Undertekst

Du kan vælge standardsproget på undertekster, hvis

det understøttes af DVD-cd’en.

Dansk

Dansk - 37 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 6 16.05.2011 20:02:39


Opsætning af præferencer

SPDIF-udgang

Dansk

Standard

Hvis du vælger RESET [NULSTIL] og så trykker

OK, bliver fabriksindstillingerne genaktiveret.

Børnespærring og forældreadgangskoden ændres

ikke.

Downmix

Dette kan vælges, når Tv’ets digitale lydsignal

bruges.

Surround: Surround lydudgang.

Stereo: To-kanals stereo.

Børnesikring (sikringsniveau)

Afspilning af nogle DVD’er kan være begrænset til

nogle aldersgrupper. Funktionen “Børnesikring” gør

det muligt at begrænse afspilningen til et niveau, der

kan indstilles af forældrene.

Dette sikringsniveau kan indstilles til et af de otte

niveauer. Indstillingens niveau “8 ADULT” [”8

VOKSNE” ] tillader, at alle titler på en DVD kan

afspilles uafhængigt af børnesikringen på DVD’en.

Du kan kun se DVD’er, som har samme eller et lavere

niveau end børnesikringens niveau.

Adgangskode (Skift adgangskode):

Med denne funktion kan du ændre den aktuelle

kod.

For at ændre kodeordet vil du blive spurgt om at

indtaste det gamle kodeord. Efter du har indtastet

den gamle adgangskode, kan du indtaste en ny

adgangskode med 4 cifre.

Bemærk: Koden er som standard indstillet til ”0000”.

Du skal indtaste et XXXX digitalt kodeord, hver gang

du ønsker at ændre børnesikringsniveauet. Kontakt

venligst den tekniske service, hvis du har glemt

kodeordet.

Du kan indstille SPDIF-udgang som RAW eller PCM.

Hvis du vælger PCM fra SPDIF-udgang på DVD-menu

og afspille dvd med Dolby lyd, kan du få lyd med to

kanaler via højttalere og stikket DIGITAL AUDIO. Hvis

du vælger RAW fra SPDIF-udgang på DVD-menu og

afspille dvd med Dolby lyd, vil talerne blive slået, og du

kan få 5 +1 Dolby-lyd via DIGITAL AUDIO stik.

Fejlfinding

Billedkvaliteten er dårlig (DVD)

• Sørg for at DVD diskens overflade ikke er beskadiget.

(Ridser, fi ngeraftryk, osv.)

• Rengør DVD-disken og prøv igen.

Se instruktionere der er beskrevet i “Noter om Diske”

for at se, hvordan disken rengøres ordentligt.

• Sørg for at DVD-disken sidder i loaderen med

etiketsiden opad.

• En fugtig DVD eller kondensering kan have

indfl ydelse på udstyret. Vent 1 til 2 timer i Standby

for at tørre udstyret.

Cd’en spiller ikke

• Ingen disk i maskinen.

• Anbring en disk i loaderen.

• Disk er indsat forkert.

Sørg for at DVD-disken sidder i loaderen med

etiketsiden opad.

• Forkert disktype. Maskinen kan ikke afspille Cdrom’er

m.v.

• DVD’ens regionalkode skal svare til afspillerens

kode.

Forkert OSD-sprog

• Vælg sprog i opsætningsmenuen.

Sprog for lyd eller undertekster på

DVD’en kan ikke ændres.

• Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke

optages på DVD’en.

• Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp

af DVD’ens titelmenu. Nogle DVD’er giver ikke

brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger

uden at bruge skive-menuen.

Dansk - 38 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 7 16.05.2011 20:02:39


Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.)

fungerer ikke

• Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD’en.

• Vinkler kan kun ændres når vinkelsymbolet vises.

Intet billede

• Er der trykket på de rigtige knapper på

fjernbetjeningen? Prøv igen.

Ingen lyd

• Kontroller at lydstyrken er sat til et hørbart niveau.

• Kontroller at du ikke har slukket for lyden ved et

uheld.

Forvrænget lyd

Kontroller at den passende afl ytningsindstilling er

korrekt.

Fjernbetjeningen reagerer ikke

Vær sikker på at fjernbetjeningen er i den korrekte

tilstand.

Kontroller om batterierne sidder rigtigt.

Udskift batterierne.

Hvis intet fungerer

Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og

intet fungerer, bør du slukke afspilleren og tænde

den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din

forhandler eller en TV-tekniker. Forsøg aldrig selv at

reparere et defekt TV.

Definition af termer

Vinkel

På nogle DVD’er er der optaget scener som samtidigt

blev “skudt” fra et antal af forskellige vinkler (samme

scene blev ”skudt” fra forsiden, fra venstre side, fra

højre side etc.). Ved en sådan disk kan man bruge

VINKEL knappen for at se scenen fra forskellige

vinkler.

Kapitelnummer

Disse numre er optaget på DVD cd’en. En titel er

opdelt i mange afsnit, hvert afsnit er nummereret og

specielle dele af en videopræsentation kan fi ndes

hurtigt ved hjælp af disse numre.

DVD

Det henviser til en high-density optisk disk på hvilken

billeder med høj kvalitet og lyd blev optaget ved

hjælp af digitale signaler. Forening af en ny teknologi

til videokomprimering (MPEG II) og high-density

optagelsesteknologi. DVD gør det muligt at optage

æstetisk fuldbevægeligt video over lange tidsperioder

(f eks. kan en hel fi lm optages).

Strukturen på en DVD består af to 0,6 mm tynde

diske som klæber ved hinanden. Jo tyndere cd’en er

Dansk - 39 -

desto højere er tætheden på hvilken informationer

kan optages. En DVD disk har en større kapacitet end

en 1,2 mm tyk disk. Da de to tynde diske klæber på

hinanden vil det i den nærmere fremtid måske være

muligt at optage på begge sider og dermed forlænge

spilletiden.

Undertekster

Det er trykte linjer som vises på bunden af skærmen

og som oversætter eller gengiver dialoger. De er

optaget på DVD’en.

Tidstal

Viser afspilningstiden som er afl øbet fra starten af

cd’en eller en title. Den kan bruges for hurtigt at fi nde

en speciel scene. (Ikke alle disk tillader brugen af

denne tidsfunktion. Muligheden fastlægges af diskproducenten)

Titelnummer

Disse numre er optaget på DVD cd’en. Hvis en disk

indeholder to eller fl ere fi lm er disse fi lm nummereret

som titel 1, titel 2, etc.

Track-nummer

Disse numre er tildelt til tracks som blev optaget på

audio Cd’er. Det gør det muligt at fi nde specielle

tracks hurtigt.

LPCM

LPCM står for Linear Pulse Code Modulation og er

digitalt lyd.

MPEG

Forkortelse for Moving Picture Experts Group. Det er

en international standard til komprimering af billeder.

På nogle DVD’er blev digitalt lyd komprimeret og

optaget i dette format.

DivX ®

DivX® er en teknologi baseret på MPEG-4 til

komprimering af digital video og er udviklet af DivX

Networks Inc.

Dansk

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 8 16.05.2011 20:02:39


Cd-typer som er kompatible med denne enhed

Dansk





















































Dansk - 40 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 9 16.05.2011 20:02:39


Understøttede filformater

Medie

Film

(Tilvalg)

Musik

Foto

Eksterne

undertekster

(Tilvalg)

Filformat

.mpg/ .dat/

.vob

.avi

DivX

Format

Kommentarer

Video Audio (Maks. opløsning /Bitrate osv.)

MPEG1

MPEG2

MPEG4

MS ISO

MPEG4

MS ISO

MPEG4

MPEG Layer

1/2/3

MPEG2

PCM/MP3

PCM/MP3

Understøtter SP and ASP

PCM/MP3 DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6.0

- - PCM Sample Rate: 8k ~ 48kHz

.mp3 -

.jpg

.srt

.smi

.sub

.ssa

.ass

Baseline JPEG

MPEG 1/2

Layer 1/2/3

(MP3)

Progressive JPEG

Sample Rate: 8k ~ 48kHz,

Bitrate: 64k~320kbps

WxH = 8902x8902 up to 77Mega-pixel

Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/

Grayscale

Up to 4 Mega-pixel

Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/

Grayscale

Understøtter Text File Format, but do not

support Picture File Format

Denne enhed kan kun vise højst 14

Undertekster.

Dansk

Bemærk: Der gives ikke garanti for, at all DivX®-formater understøttes.

Specifikationer

Understøttede

disktyper

Video Type

Audio Type

Lydudgang

DVD: SS/SL 12cm (DVD-5)

SS/DL 12cm (DVD-9)

CD-DA

DS/SL 12cm (DVD-10)

CD-R

DS/DL 12cm (DVD-18)

miniDVD: SS/SL 8cm (1.4GB)

CD-RW

SS/DL 8cm (2.66GB)

MP3/JPEG

DS/SL 8cm (2.8GB)

DS/DL 8cm (5.2GB)

MPEG2 Video Standard dekodning (MPEG1 understøttet)

Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels

50 og 60 Hz rammefornyelsesrater (PAL & NTSC)

Digital bitstream overførelseshastighed op til 108Mbits/sek.

Linjeopløsning mere end 500 linier

Flerkanals MPEG afkodning.

LPCM

Analoge udgange:

24 Bit/ 48,44.1 kHz down-sampling DAC

Dansk - 41 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 10 16.05.2011 20:02:39


Understøttede filformater

Medie

Film

(Tilvalg)

Musik

Foto

Eksterne

undertekster

(Tilvalg)

Filformat

.mpg/ .dat/

.vob

.avi

DivX

Format

Kommentarer

Video Audio (Maks. opløsning /Bitrate osv.)

MPEG1

MPEG2

MPEG4

MS ISO

MPEG4

MS ISO

MPEG4

MPEG Layer

1/2/3

MPEG2

PCM/MP3

PCM/MP3

Understøtter SP and ASP

PCM/MP3 DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6.0

- - PCM Sample Rate: 8k ~ 48kHz

.mp3 -

.jpg

.srt

.smi

.sub

.ssa

.ass

Baseline JPEG

MPEG 1/2

Layer 1/2/3

(MP3)

Progressive JPEG

Sample Rate: 8k ~ 48kHz,

Bitrate: 64k~320kbps

WxH = 8902x8902 up to 77Mega-pixel

Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/

Grayscale

Up to 4 Mega-pixel

Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/

Grayscale

Understøtter Text File Format, but do not

support Picture File Format

Denne enhed kan kun vise højst 14

Undertekster.

Dansk

Bemærk: Der gives ikke garanti for, at all DivX®-formater understøttes.

Specifikationer

Understøttede

disktyper

Video Type

Audio Type

Lydudgang

DVD: SS/SL 12cm (DVD-5)

SS/DL 12cm (DVD-9)

CD-DA

DS/SL 12cm (DVD-10)

CD-R

DS/DL 12cm (DVD-18)

miniDVD: SS/SL 8cm (1.4GB)

CD-RW

SS/DL 8cm (2.66GB)

MP3/JPEG

DS/SL 8cm (2.8GB)

DS/DL 8cm (5.2GB)

MPEG2 Video Standard dekodning (MPEG1 understøttet)

Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels

50 og 60 Hz rammefornyelsesrater (PAL & NTSC)

Digital bitstream overførelseshastighed op til 108Mbits/sek.

Linjeopløsning mere end 500 linier

Flerkanals MPEG afkodning.

LPCM

Analoge udgange:

24 Bit/ 48,44.1 kHz down-sampling DAC

Dansk - 41 -

A01_19&22DL833N_DVD_MB60_[DK]_(02-DVD)_(WDIVX)_(IB_QSG)_(1911UK)_10073146_50190377.indd 10 16.05.2011 20:02:39

More magazines by this user
Similar magazines