S - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

S - Toshiba-OM.net

Indhold

Sikkerhedsforskrifter ............................................... 2

Luftcirkulation...................................................... 2

Varmeskade ........................................................ 2

Hovedstrømforsyning.......................................... 2

Advarsel ............................................................ 2

Du skal... ............................................................. 2

Du må ikke... ....................................................... 2

Installation og vigtige oplysninger........................... 3

FRASIGELSESKLAUSUL .................................. 3

Vigtige sikkerhedsoplysninger ............................... 4

Fjernelse af Fod .................................................. 6

FJERNBETJENING ................................................ 7

Isætning af batterier og fjernbetjeningens

effektive rækkevidde .......................................... 7

Tilslutning af eksternt udstyr ................................... 8

Tilslutning af en HDMI ® eller DVI enhed til HDMIindgang

................................................................... 9

Tilslutning af en HDMI enhed ............................. 9

Tilslutning til en DVI-enhed ................................. 9

Tilslutning af en computer .................................... 10

Tilslutning af en computer ................................. 10

Tilslutning af en USB-nøgle .................................. 10

Tilslutning af en USB-nøgle .............................. 10

Forbindelse for USB-hukommelse .................... 10

Power Save Mode (strømsparetilstand) ................11

Miljøinformation ................................................11

Styring af tv’et ....................................................... 12

Tænd for enheden ............................................ 12

Brug af fjernbetjeningen.................................... 12

Brug af Indstillinger og tilslutninger på TV’et .... 12

Første installation ................................................ 13

Stereo og tosprogede udsendelser .................. 15

Visning af undertekster ..................................... 15

Visning af hovedmenu ...................................... 15

Justering af lydstyrke og aktivering af lydløs

tilstand .............................................................. 15

Valg af programsteder ...................................... 15

Standbymeddelelser ......................................... 15

Grundlæggende betjening .................................... 15

Almindelig anvendelse.......................................... 16

Visning af kanalliste .......................................... 16

Visning af Infobanner ........................................ 16

Elektronisk programguide ................................. 17

Indgangsvalg .................................................... 17

Elektronisk programguide (EPG), Valg af

indgange ............................................................... 17

Funktioner Kort ..................................................... 18

Sprogindstillinger .............................................. 18

Menulås ............................................................ 18

Forældrelås (*) .................................................. 18

Børnesikring...................................................... 18

Picture Mode (Billedformat) .............................. 18

Kontrast ............................................................ 18

Lysstyrke ........................................................... 18

Skarphed .......................................................... 18

Farve................................................................. 18

Strømsparetilstand............................................ 18

Baglys (ekstra) .................................................. 19

Støjreduktion..................................................... 19

Avancerede indstillinger .................................... 19

Nulstilling .......................................................... 19

PC-Placering (*) ................................................ 19

Lydstyrke .......................................................... 19

Equalizer ........................................................... 19

Balance ............................................................. 20

Hovedtelefon..................................................... 20

Lydtilstand ......................................................... 20

AVL ................................................................... 20

Dynamisk bas ................................................... 20

Digital Out ......................................................... 20

Betinget adgang................................................ 20

Forældre ........................................................... 20

Timere ............................................................... 20

Dato/Tid-indstillinger ......................................... 20

Kilder................................................................. 20

Andre indstillinger ............................................. 21

Menu Timeout ................................................... 21

Skanning kodet ................................................ 21

Blå Baggrund .................................................... 21

Softwareopgradering ........................................ 21

Hørehæmmede................................................. 21

Lydbeskrivelse .................................................. 21

Automatisk slukning af tv .................................. 21

Udsendelsestype .............................................. 22

Standby-søgning ............................................. 22

Manuel start ...................................................... 23

Auto Start .......................................................... 23

Afspilning af MP3-fi ler ....................................... 23

USB-mediebrowser .............................................. 23

Visning af JPEG-fi ler ......................................... 24

Slideshowfunktion ............................................. 24

Afspilning af video............................................. 24

Indstillinger for mediebrowser ........................... 25

For at lukke Media Player ................................. 25

Ændring af billedformat ........................................ 26

Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande ......... 27

Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer

indgangssignal) .................................................... 28

Appendiks C: Understøttede fi lformater til USBtilstand

.................................................................. 29

Appendiks D: PIN Information ............................. 29

Specifi kationer og tilbehør .................................... 30

Licensoplysninger ................................................. 31

Sporgsmål og Svar ............................................... 32

Dansk

Dansk - 1 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 1 25.09.2012 13:14:52


Dansk

Sikkerhedsforskrifter

Dette udstyr er designet og fremstillet for at imødekomme internationale sikkerhedsstandarder, men som et hvilket som helst

elektrisk udstyr, bør der passes på for at opnå de bedste resultater. Læs derfor nedenstående punkter for din egen sikkerheds

skyld. De er universelle med henblik på at hjælpe dig med alle dine elektroniske brugsprodukter. Visse punkter vedrører

muligvis ikke de varer, du netop har anskaffet dig..

Luftcirkulation

Der skal være mindst 10 cm frit rum omkring fjernsynet for at

sikre tilstrækkelig ventilation. Dette vil modvirke overophedning

og mulig skade på fjernsynet. Støvede steder bør

undgås.

Varmeskade

Der kan opstå skade, hvis fjernsynet anbringes i direkte sollys

eller nær et varmeapparat. Undgå steder med ekstremt høje

temperaturer eller fugtighed, eller steder, hvor det er sandsynligt,

at temperaturen vil falde til under 5ºC.

Hovedstrømforsyning

Apparatet må kun anvendes med strøm fra en 220-240 V~50

Hz-stikkontakt. SØRG FOR, at fjernsynet ikke står ovenpå

strømledningen. SKÆR IKKE el-stikket fra dette apparat, det

indeholder et specielt radiointerferensfi lter, og fjernelse vil

forringe apparatets ydeevne. Må kun erstattes af et produkt

af samme eller tilsvarende type. HVIS DU ER I TVIVL, SKAL

DU KONTAKTE EN KVALIFICERET ELEKTRIKER.

Advarsel

For at forhindre spredning af brand, skal stearinlys og

anden åben ild altid holdes væk fra dette produkt.

Du skal...

De SKAL læse brugsanvisningen, inden De begynder at

bruge apparatet.

Du SKAL sikre, at alle elektriske forbindelser (herunder

netstikket, forlængerledninger og forbindelser mellem forskelligt

udstyr) er foretaget korrekt og i overensstemmelse

med producentens anvisninger. Afbryd hovedkontakten før

udførelse eller ændring af forbindelser.

RÅDFØR dig med din forhandler, hvis du er i tvivl med hensyn

til udstyrets installering, betjening og sikkerhed.

Vær FORSIGTIG med glasfl ader og døre på apparatet.

Du må ikke...

FJERN IKKE noget fastmonteret dæksel, da det kan udsætte

dig for farlig spænding.

SPÆR IKKE ventilationsåbninger på udstyret med f.eks.

aviser, duge, gardiner osv. Overophedning kan medføre skade

og afkorte udstyrets levetid.

UDSÆT IKKE elektrisk udstyr for dryp eller stænk og anbring

ikke væskefyldte ting som f.eks. vaser oven på udstyret.

ANBRING IKKE varme genstande eller åben ild, som f.eks.

stearinlys eller vågelys, på eller nær ved udstyret. Høje

temperaturer kan smelte plastik og forårsage brand.

BRUG IKKE en hjemmelavet “fod” og skru ALDRIG ben på

med træskruer. For at sikre fuldstændig sikkerhed, skal du

altid montere producentens godkendte fod eller ben med de

beslag, der følger med, og som passer med anvisningerne.

EFTERLAD IKKE udstyret tændt uden opsyn, medmindre

det er specifikt angivet, at det er beregnet til brug uden opsyn

eller har en standbyfunktion. Sluk ved at trække ledningen ud

af stikkontakten og sørg for, at andre i husstanden også ved,

hvordan det gøres. Det kan være nødvendigt med særlige

foranstaltninger for handicappede personer.

FORTSÆT IKKE med brug af udstyret, hvis du er i tvivl,

om det fungerer normalt, eller, hvis det på nogen måde er

beskadiget. Sluk for udstyret, træk stikket ud og kontakt din

forhandler.

ADVARSEL - for kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan

medføre tab af hørelse.

FØRST OG FREMMEST – Lad ALDRIG nogen, især børn,

skubbe eller ramme skærmen, skubbe noget ind gennem

huller og sprækker eller andre åbninger i dækslet.

Du må ALDRIG gætte eller tage chancer med elektrisk udstyr

af nogen art - man kan ikke være for forsigtig!

STIKKONTAKTEN BRUGES TIL AT SLUKKE FOR

APPARATET MED OG SKAL DERFOR VÆRE LET AT

KOMME TIL.

Bemærk: Interaktive videospil, som indebærer brug af et

pistol-lignendetype joystick til at skyde på skærmen fungerer

muligvis ikke til dette TV.

Dansk - 2 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 2 25.09.2012 13:14:54


Installation og vigtige oplysninger

Hvor det skal sættes op

* Knap og stativstil

afhænger af model.

DanskAnbring tv’et væk fra direkte sollys og stærkt lys. Blød, til at skubbe til det eller, hvor det kan rammes af ting, da tryk

indirekte belysning anbefales for behagelig visning. Brug kan brække eller skade skærmen. Du skal også være sikker

gardiner eller persienner til at skærme for direkte sollys på, at småting ikke kan sættes ind i sprækker eller åbninger

på skærmen.

i kabinettet.

Placer tv’et på en stabil, plan overfl ade, der kan understøtte Undgå brug af kemikalier, (såsom luftfriskere,

vægten af TV’et. For at bevare stabiliteten og forhindre, at rengøringsmidler osv.), på eller i nærheden af tvfoden.

Studier viser at plastik kan blive beskadiget og

tv’et falder over, skal det fastgørest til en væg ved hjælp af

et robust beslag fastgjort til tv’et.

ødelagt ved over længere tid at blive udsat for kemiske midler

Installer P-klemmen under foden, som vist i ovenstående i kombination med mekanisk spænding (såsom tv’ets vægt).

illustration.

Følges instruktionerne ikke kan det resultere i alvorlige og /

LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af overordentlig høj eller permanente skader på tv’et eller tv-foden.

præcisionsteknologi. Alligevel kan det ske, at skærmen nogle Rengøring af skærm og kabinet....

gange mangler visse billedelementer eller har lysende pletter. Sluk for strømmen og rengør skærmen og kabinettet med en

Dette er ikke et tegn på funktionsfejl

blød, tør klud. Vi anbefaler, at der ikke bruges polermidler eller

TV’et må ikke anbringes på steder, hvor man kan komme opløsningsmidler på hverken skærm eller kabinet, da dette kan

forårsage skade

Bemærk

Tv’ets digitale modtagelsesfunktion er kun effektiv i de lande, der er anført i afsnittet “Land” i menuen til

førstegangsinstallation. Afhængigt af land / område, kan nogle af dette tv’s funktioner ikke være tilgængelige.

Modtagelse af fremtidige ekstra- eller ændrede tjenester kan ikke garanteres med dette tv.

Hvis stationære billeder genereret af 4:3-udsendelser, tekst-tjenester, kanalidentifikationslogoer,

computerskærme, videospil, skærmenuer osv. er bliver på tv-skærmen i længere tid, kunne de blive

iøjnefaldende. Det er altid tilrådeligt at reducere både lysstyrke og kontrast.

Meget lang, kan kontinuerlig brug af 4:3 billede på en 16:9-skærm medføre, at nogle fastholdelse af billedet

i 4:3 format. Dette er ikke en fejl på LCD TV og er ikke omfattet af producentens garanti. Regelmæssig brug

af andre størrelse transportformer vil undgå permanente tilbageholdelse.

FRASIGELSESKLAUSUL

Toshiba er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab og/eller skader på produktet forårsaget af:

i) Ildebrand;

ii) jordskælv;

iii) skader som følge af uheld;

iv) bevidst forkert brug af produktet;

v) brug af produktet under upassende forhold;

vi) tab og/eller skader påført produktet mens en tredjemand var i besiddelse af det;

vii) skader eller tab som følge af ildebrand, der er resultat af fejl fra ejerens side og/eller forsømmelse af at følge instrukserne

beskrevet i ejerens manual;.

viii) skader eller tab der er direkte resultat af forkert brug af produktet, når det bruges samtidig som associeret udstyr;

Desuden kan Toshiba under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader og/eller tab, herunder indbefattet, men

ikke begrænset til, tab af omsætning, afbrydelse af forretninger, tab af gemt data, uanset om det er sket,mens produktet kørte

normalt, eller det er et resultat af forkert brug.

Dansk - 3 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 3 25.09.2012 13:14:55


Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger

BRUG AF KNAPPER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURE END DEM,

DER ER ANFØRT HERI, KAN MEDFØRE FARLIG EKSPONERING FOR STRÅLING.

MÅ IKKE ÅBNES OG FORSØG IKKE SELV AT FORETAGE REPARATIONER. VED BEHOV FOR

SERVICERING SKAL SERVICETEKNIKERE KONTAKTES.

Advarsel til hovedtelefon

Høj musik kan skade din hørelse permanent.. Lydstyrken må ikke indstilles til et højt niveau, når du lytter via

hovedtelefoner, især i længere lytteperioder.

Information til DVB-T funktion

• Enhver funktion i forhold til digitalt tv (med DVB-logoet) er kun tilgængelig i det land eller område, hvor

sådanne signaler sendes. Forhør dig hos sælgeren, hvis det er muligt at modtage et DVB-T signal i den

zone, hvor du bor.

• Selv hvis fjernsynet er i overensstemmelse med DVB-T specifikationer, garantere forenelighed med fremtidige

digitale DVB-T udsendelser ikke.

• Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.

• DVB-T systemet i denne enhed er FTA (Free to air).

DVB er et registreret varemærke for DVB-projektet Dette logo indikerer, at produktet er i overensstemmelse

med European Digital Broadcasting.

Eventuelle negative virkninger på LCD-skærm

Hvis et fast (ikke-bevægeligt) mønster forbliver på LCD-skærmen i lange perioder, kan billedet blive opretholdt

permanent på LCD TV’ets panel og forårsage hårfi ne, men permanente ekkobilleder. Denne type skader er

ikke dækket af garantien. Lad aldrig tv’et være tændt i længere tid, mens det viser følgende formater eller

billeder:

• Faste billeder, som f.eks aktie-kurser, videospilmønstre, tv-stationers logoer og hjemmesider.

• Specielle formater, der ikke bruger hele skærmen. For eksempel visning af letterbox-medier (16:9) på en

normal (4:3) skærm (sorte bjælker i toppen og i bunden af skærmen), eller visning af normale medier (4:3)

med en widescreen (16:9) (sorte bjælker på venstre og højre side af skærmen).

VIGTIG INFORMATION

TV Installation

Hvis et fjernsyn ikke er placeret i en tilstrækkeligt stabil position, kan det være potentielt farligt, da det kan falde ned. Mange

skader, især for børn, kan undgås ved at tage simple forholdsregler, såsom:

• Kun ved hjælp af møbler, der kan understøtte tv’et sikkert.

• Sørg for at tv’et er ikke rager ud over kanten af støttemøblet.

• Anbring ikke fjernsynet på høje møbler (f.eks skabe eller bogreoler) uden at forankre både møbler og tv til en passende

støtte.

• Anbring ikke tv’et på klude eller andre materialer, der er placeret mellem tv’et og støttemøbler.

• Fortæl børn om farerne ved at klatre på møbler for at nå tv’et eller dets knapper.

Placer tv’et på en stabil, plan overfl ade, der kan understøtte vægten af TV’et. For at bevare tv’ets stabilitet og forhindre det

falder over, skal tv’et fastgøres til en væg ved hjælp af et robust beslag til klemmen på TV’et.

Denne enhed er fremstillet i henhold til alle gældende sikkerhedsforskrifter. De følgende gode råd om sikkerhed skal sikre

brugere mod skødesløs brug og farerne ved en sådan anvendelse.

• Selv om denne enhed er blevet omhyggeligt fremstillet og nøje kontrolleret, inden den forlader fabrikken - som alle elektriske

apparater - er det muligt, at der kan opstå problemer. Hvis du bemærker røg, en overdreven ophobning af varme eller andre

uventede fænomener, bør du tage stikket ud af stikkontakten med det samme.

• Sørg for, at enheden er tilstrækkeligt ventileret! Anbring det aldrig ved siden af eller under gardiner!

• Dette sæt må kun være forbundet til en 220-240V AC 50Hz stikkontakt. Forsøg ikke at tilslutte den til nogen anden

tilslutningstype.

• Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret og være let tilgængelig.

• Forsøg ikke at åbne denne enhed. Det kan være farligt og potentielt forårsage brand, hvis en person uden fornøden erfaring

forsøger at reparere enheden. Alle reparationer skal udføres af kvalifi ceret servicepersonale.

Dansk - 4 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 4 25.09.2012 13:14:57


Vigtige sikkerhedsoplysninger (fortsat)

• Holdes væk fra gnavere. Gnavere nyder at bide i elledninger.

De kan forårsage en kortslutning (brandfare!) og

modtage et fatalt elektrisk stød.

• Hold altid i stikket, når du kobler enhedent fra stikkontakten.

Træk ikke i fl ex-ledningen. Den kan blive overbelastet og

forårsage en kortslutning.

• Brug en blød, tør klud til at rengøre enheden.

• Konfi gurer enheden, så ingen falder over ledningen.

• Det anbefales at installere enheden på stødfri bænke for at

undgå enhver risiko for fald.

• Vær opmærksom på, at småbørn kan trække enheden ned

fra et bord eller et skab ved hjælp af ledningen. Børn kan

pådrage sig skader, når du gør dette.

• Brug ikke apparatet i nærheden af varmekilder. Huset og

ledningen kan blive beskadiget af varmens intensitet.

• Skærmen er lavet af glas og kan gå i stykker, hvis

den beskadiges.. Vær forsigtig når du samler de skarpe

glassplitter.

• Hvis du ønsker at montere enheden på væggen, skal du

kontakte butikken, hvor du har købt apparatet for rådgivning,

og overlade monteringsarbejdet til fagfolk. Forkert montering

kan forårsage skade og/eller kvæstelser.

• Når apparatet monteres på en væg, skal der være mindst

10 cm afstand mellem bagsiden af apparatet og væggen.

Frirum på mindre end 10 cm vil blokere ventilationshullerne

og medføre overophedning af apparatets indre dele, hvilket

resulterer i fejl eller skader på apparatet.

• Forebyg fald.

- Hvis disse foranstaltninger ikke er truffet, kan enheden falde

ned og forårsage skader og/eller kvæstelser.

- Kontakt den butik, hvor du har købt apparatet for at opnå

fuldstændige oplysninger om foranstaltningerne.

• Hvis der anvendes et TV-stativ,

- Skal det sikres, at apparatet står rigtigt på stativet og er

placeret på midten.

- Lad ikke døre stå åbne. Du kunne blive kvæstet som følge

af, at enheden falder ned eller går i stykker, eller dine fi ngre

bliver fanget eller sidder fast. Tag ekstra forholdsregler, hvis

du har børn.

• Undgå at placere enheden på overflader, der kan være udsat

for vibrationer eller stød.

• Beskyt enheden under tordenvejr ved at afmontere

netledningen og afbryde antennen.

Advarsel: Antennestikket må ikke berøres.

• Hvis du forlader dit hjem for i længere tid, skal du frakoble

netledningen af sikkerhedshensyn.

• Enheden bliver varm under drift. Anbring ikke tæpper eller

lignende på enheden for at forhindre overophedning.

Ventilationshullerne må ikke blokeres. Må ikke monteres i

nærheden af radiatorer. Må ikke placeres i direkte sol.

• Hvis det placeres på en hylde, skal der være mindst 10 cm

mellemrum plads rundt om hele enheden.

• Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der

må ikke placeres ting på apparatet, som indeholder væsker,

som f.eks. vaser.

• Væsker spildt i enheden kan forårsage alvorlige skader.

Sluk for enheden og afbryd strømforsyningen og konsulter

en kvalifi ceret reparatør inden du forsøger at bruge enheden

igen.

• Der dannes kondens, når du for eksempel hælder en kold

drink i et glas på en varm dag, og der formes vanddråber på

ydersiden af glasset. På samme måde kan fugt kondenseres

på denne enheds interne optiske pick-up linse, som er en af

de mest afgørende interne dele i enheden.

• Kondens forekommer i følgende situationer:

- Når du fl ytter enheden fra et koldt sted til et varmt sted.

- Når du bruger enheden i et rum, hvor varmeenheden lige

er blevet tændt.

- Når du bruger enheden i et område, hvor kold luft fra et

klimaanlæg direkte hits enheden.

- Når du bruger apparatet i et fugtigt sted.

• Brug aldrig enheden, når kondens kan forekomme.

• Brug af anlægget, når kondens eksisterer, kan det beskadige

sin egen indre dele og diske. Tilslut ledningen til enheden til

en stikkontakt, tænd apparatet, skal du fjerne disken, og lad

det for to eller tre timer. Efter to eller tre timer, vil enheden

varme op og fugt vil blive fordampet. Forlader TV tilsluttet en

stikkontakt, vil bidrage til at forhindre kondens i enheden.

PLACÉR IKKE varme ting eller fl ammekilder, som f.eks.

tændte stearinlys eller natlamper på eller tæt ved udstyret.

Høje temperaturer kan smelte plastik og forårsage brand.

Dansk

Dansk - 5 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 5 25.09.2012 13:14:57


Dansk

Fjernelse af Fod

Ved brug af vægbeslag

Brug venligst et vægbeslag der passer til størrelsen og vægten af dit LCD-tv.

• Tv’et skal monteres af to personer.

• Installering af vægbeslag fra anden fabrikant.

(1) Frakobl og fjern alle kabler og / eller andre komponentstik fra bagsiden af tv’et.

(2) Læg forsigtigt fjernsynet med forsiden nedad på en fl ad, polstret overfl ade, såsom en dyne eller tæppe.

(3) Følg anvisningerne, der fulgte med vægbeslaget. Før du fortsætter, skal du sørge for, at de nødvendige beslag

er fastgjort til væggen og bagsiden af tv’et som beskrevet i vejledningen, der følger med vægbeslaget.

(4) Brug altid de medfølgende skruer eller nogle som er anbefalet af vægbeslagsproducenten.

Bemærk:

• Beslaget vist ovenfor er et eksempel. Beslag og skruer følger ikke med tv’et.

Fjernelse af fod

(1) Læg forsigtigt fjernsynet med forsiden nedad på en fl ad, polstret overfl ade og lad foden hænge ud over

kanten.

(2) Fjern skruerne.

(3) Når du har fjernet skruerne holdes foden på plads og den fjernes sammen med plastikmaterialet fra tv’et

ved at fl ytte det væk fra tv’et.

BEMÆRK: Du bør altid udvise stor forsigtighed når du fjerner foden for at undgå skader på LCD-panelet.

For 22DL702N modellen

Dansk - 6 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 6 25.09.2012 13:14:57


FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen - en hurtig oversigtDansk
Isætning af batterier og fjernbetjeningens effektive rækkevidde

Fjern batterirummets dæksel og tjek, at batterierne anbringes i den rigtige

retning. Batterityper, der passer til denne fjernbetjening, er AAA, IEC R03

1.5V.

Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt, og bland ikke batterityper.

For at undgå syrelækage i batterirummet, skal brugte batterier straks fjernes.

Afl ever dem på et autoriseret indsamlingssted.

Advarsel: Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin,

ild og lignende.

Fjernbetjeningens rækkevidde mindskes ud over en afstand på fem meter og

uden for en vinkel på 30 grader fra IR receiveren. Hvis rækkevidden begynder

at mindskes, trænger batterierne sandsynligvis til udskiftning

Dansk - 7 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 7 25.09.2012 13:15:08


Dansk

Tilslutning af eksternt udstyr

Før du tilslutter eksternt udstyr, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Antennekablet :.......................................................

Forbind antennen til ANT-stikket bag på fjernsynet.

SCART-kabel .........................................................

Hvis du bruger en dekoder * eller en medie-optager, er det

vigtigt, at SCART-kablet er sluttet til tv'et.

Før du kører første gang installation,skal alle tilsluttede

enheder indstilles til standby.

Stikket DIGITAL AUDIO muliggør tilslutning af et egnet

surround sound-system.

HDMI ® (High-Defi nition Multimedia Interface) er til brug

sammen med en dvd-dekoder eller andet udstyr med digital

lyd og video output. Den er designet til den bedste ydeevne

med 1080i og 1080p high-defi nition video-signaler, men vil

også acceptere og vise VGA, 480i, 480p, 576i, 576p og 720p

signaler. PC-format signaler vil også blive vist.

BEMÆRK: Selvom dette fjernsyn kan forbindes til HDMI

udstyr, er det alligevel muligt, at noget udstyr ikke fungerer

korrekt.

Dansk - 8 -

Du kan bruge YPbPr til VGA-kabel (medfølger ikke) til at

aktivere YPbPr-signal via VGA-indgangen.

ADVARSEL: Du kan ikke bruge VGA og YPbPr på samme

tid.

En lang række eksternt udstyr kan tilsluttes bagsiden af

fjernsynet. Derfor SKAL brugsanvisningerne for alt det

respektive udstyr følges.

Hvis fjernsynet automatisk skifter over til at overvåge eksternt

udstyr, kan du vende tilbage til normalt fjernsyn ved at trykke

på den ønskede programknap. Opret forbindelse til eksternt

udstyr igen ved at trykke SOURCE på knappen gentagne

gange for at skifte mellem kilderne.

Uanset kilden egenskaber, kan lyd fra stikket DIGITAL AUDIO

ikke kopieres.

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 8 25.09.2012 13:15:09


Tilslutning af en HDMI ® eller DVI enhed til HDMI-indgang

Dansk

HDMI-indgangen på dit TV modtager digital lyd og ukomprimeret

digital video fra en HDMI-kilde eller ukomprimeret digital

video fra en DVI (Digital Visual Interface) kildeenheden.

Denne indgang er udformet til at acceptere HDCP (Highbandwidth

Digital-Content Protection) program materiale i

digital form fra EIA/CEA-861-D-compliant [1] forbrugerelektronik

(såsom en set-top boks eller DVD-afspiller med HDMI

eller DVI-udgang).

BEMÆRK:

• Noget af det tidlige HDMI-udstyr fungerer muligvis ikke

korrekt med det nyeste HDMI-tv.

• Understøttet lydformat: Lineær PCM, samplinghastighed

32/44.1/48kHz.

Tilslutning af en HDMI enhed

Tilslut et HDMI-kabel (type A-stik) til HDMI terminalen. For

korrekt drift, anbefales det at du bruger et HDMI-kabel med

HDMI logo ( ).

• Hvis din HDMI-tilslutning er kompatibel med 1080p og /

eller dit TV er i stand til at genopfriske frekvenser på mere

end 50 Hz, skal du bruge et kategori 2-kabel. Konventionel

HDMI / DVI-kabel fungerer muligvis ikke korrekt med

denne tilstand.

• HDMI-kabel overfører både video og lyd. Særskilte analoge

lyd-kabler er ikke nødvendige (se illustration).

• Hvis du vil se HDMI enhedens video, skal du trykke

SOURCE på knappen for at vælge HDMI1.

Tilslutning til en DVI-enhed

Tilslut et HDMI-til-DVI-adapterkabel (HDMI type A stik) til

HDMI-indgangsstikket og ly kabler til SIDE AV-stikket med

det medfølgende Side AV-tilslutningskabels røde og hvide

indgange (se illustration).

• Den anbefalede HDMI-til-DVI-adapterkabel længde

er 6,6 m (2 m).

• Et HDMI-til-DVI adapterkabel overfører kun video.

Separate analoge lydkabler er påkrævet.
BEMÆRK:

For at sikre, at HDMI eller DVI-enheden er nulstillet korrekt,

anbefales det at du følger disse procedurer:

• Når du tænder dine elektroniske komponenter, skal du tænde

for tv’et først, og derefter HDMI- eller DVI-enheden.

• Når du slukker dine elektroniske komponenter, skal du slukke

for HDMI- eller DVI-enheden først og derefter tv’et.


Dansk - 9 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 9 25.09.2012 13:15:10


Tilslutning af en computer

Tilslutning af en USB-nøgle

Dansk

Tilslutning af en computer

Med enten en RGB/PC eller en HDMI-forbindelse kan du se

din computers skærm på fjernsynet og høre lyden fra tv’ets

højttalere.

Når du tilslutter en PC til RGB / PC-indgang på TV, skal du bruge

en analog RGB (15-bens) computer-kabel og bruge SIDE

AV-stikket med et PC-lyd-kabel (medfølger ikke) til lydforbindelsen

med det medfølgende Side AV-tilslutningskabel’s

RØDE og HVIDE indgang (se illustration).
For at bruge en pc, skal du indstille skærmens

outputopløsning på pc’en, før du slutter den til TV’et.

For at vise den optimale billede, skal du bruge pcindstillingen

funktion.

BEMÆRK:

• Nogle PC-modeller kan ikke sluttes til dette fjernsyn.

En adapter er ikke nødvendig for computere med

en kompatibel mini D-Sub15-pin terminal.

• Afhængigt af DVD’ens titel og specifi kationerne for

den pc, hvorpå du afspiller DVD-Video, kan nogle

scener springes over, eller du er måske ikke i stand til

at sætte fi lmen på pause under multivinkelscener.


Tilslutning af en USB-nøgle

• Du kan tilslutte USB-enheder til dit TV via USBindgangen

på tv’et. Med denne funktion kan du

se/afspille JPG og MP3-fi ler som er gemt på en

USB-nøgle.

• Visse USB-enheder (MP3-afspillere) er muligvis

ikke kompatible med dette tv.

• Du kan lave backup af dine fi ler, før du foretager

nogen tilslutning til TV’et for at undgå muligt

datatab. Bemærk at producenten ikke kan holdes

ansvarlig for skadede fi ler og datatab.

• Undlad at tage USB-enheden ud under afspilning

af en fi l.

ADVARSEL: Hurtig til- og frakobling af USB-enheder

kan være risikofyldt. Enheden må især ikke til- og

frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden.

Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne

og især på selve USB-enheden.

Forbindelse for USB-hukommelse

• Du kan tilslutte din USB-enhed til USB-indgangen

på tv’et.

SET FRA SIDEN


USB-HUKOMMELSE

BEMÆRK: USB-stikket har begrænset funktionalitet, og Toshiba

kan ikke tage ansvar for skader på andet tilsluttet udstyr.

Dansk - 10 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 10 25.09.2012 13:15:12


Power Save Mode (strømsparetilstand)

Miljøinformation

Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet.

Ikke alene bidrager du til at skåne miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket

være tv’ets energisparefunktion. Reducer energiforbruget på følgende måde:

Se, hvordan du anvender strømsparetilstand på side 18. Hvis du indstiller Power Save Mode (strømsparetilstand)

til ON, skifter tv’et til strømsparetilstand og dets luminansniveau vil blive reduceret til det optimale niveau.

Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når tv’et er i strømsparetilstand.

Dansk

Når tv’et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget.

Afbryd strømtilførslen når tv’et ikke skal anvendes i længere tid.

Bemærk, at brug af tv’et i Power Save Mode årligt giver bedre strømeffektivitet end at afbryde tv’et fra

stikkontakten i stedet for at holde det i stand-by tilstand. Det anbefales kraftigt at aktivere strømsparetilstanden

for at nedbringe dit årlige strømforbrug. Det anbefales endvidere at afbryde tv’et fra stikkontakten for at spare

energi, når du ikke bruger det.

Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin.

Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi.

Skadelige stoffer og indhold som er farlige for helbredet er fjernet fra dette design.

Dette produkt er udviklet til at have en længere levetid og det kan genbruges, når det ikke længere virker.

Når tv’et ikke længere er funktionsdygtigt, skal det bortskaffes i overensstemmelse med den korrekte

genbrugsproces som er forklaret på side 31.

Reparationsinformation

Overlad service til kvalifi cerede fagfolk. Kun kvalifi cerede personer må reparere tv’et. Kontakt din lokale

forhandler, som du har købt tv’et af, for yderligere oplysninger.

Dansk - 11 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 11 25.09.2012 13:15:13


Dansk

Styring af tv’et

En lang række eksternt udstyr kan forbindes til stikkene bag på fjernsynet. Mens de vigtigste indstillinger af

fjernsynet foretages med fjernbetjeningen er der nogle funktioner, som styres via knappen på tv’ets venstre

side.


Tænd for enheden

Hvis standby-LED er slukket, skal det kontrolleres at netstikket

er tilsluttet strømkilde. Tryk på knappen på venstre side af

tv’et for at tænde det. Tryk på knappen på venstre side af TV’et

for at tænde det. Derefter lyser LED’en grønt. Hvis billedet

ikke vises, skal du trykke på knappen på fjernbetjeningen,

og det kan tage et øjeblik.

Sæt tv’et i standby ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.

Hvis du vil se tv, skal du trykke på knappen

igen. Billedet ses efter et par sekunder.

Bemærk: Den aktive Standby LED kan blive vist i et øjeblik,

når fjernsynet er slukkes.

Til energibesparelse:

Sluk fjernsynetnetstikket, eller frakobl det for at skære

energiforbruget til næsten nul for alle tv’er. Dette anbefales,

når tv’et ikke bruges i længere tid, f.eks når du er på ferie.

Reducering af skærmens lysstyrke vil reducere energiforbruget.

Energieffektivitet nedbringer energiforbruget og sparer

dermed penge ved at reducere el-regningerne.

BEMÆRK: Sæt fjernsynet til standby for at reducere

energiforbruget. Det vil dog stadig bruge en smule strøm.

Brug af fjernbetjeningen

Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at se menuerne.

Hovedmenuen vises med en gruppe af ikoner for hver menufunktion.

Tryk på Venstre eller Højre for at vælge et punkt.

I undermenutilstand vises menuen som en liste. Tryk på Op

eller Ned for at vælge et punkt.

Funktionerne vælges ved at køre op og ned blandt dem med

Op og Ned og trykke OK. Knapperne Venstre og Højre

bruges til at vælge. Følg anvisningerne på skærmen. Hver

menufunktion er detaljeret beskrevet i brugsanvisningen.

Brug af Indstillinger og tilslutninger på TV’et

Menuhjulet på siden af tv’et bruges til at:

For at regulere lydstyrke: Tryk på den midterste knap

indtil lydniveauet vises på skærmen. Skru op for lyden

ved at trykke knappen opad. Skru ned for lyden ved at

trykke knappen nedad.

For at skifte kanal: Tryk på den midterste knap indtil

kanalinformationsbilledet vises på skærmen. Du kan

bladre gennem de lagrede kanaler ved at trykke knappen

op- eller nedad

For at ændre kilden: Tryk på den midterste knap indtil

kildelisten vises på skærmen. Du kan bladre gennem

de tilgængelige kilder ved at trykke knappen op- eller

nedad.

Sådan slukkes tv’et: Tryk på midten af knappen og hold

den nede i et par sekunder, så tv’et vil gå på standby.

Tjek altid brugsanvisningen for enheden, der skal tilsluttes,

for yderligere oplysninger.

Dansk - 12 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 12 25.09.2012 13:15:13


Første installation

Inden du tænder for fjernsynet, skal du sætte dekoderen og medieoptageren på Standby, hvis de

er forbundet. Kontroller, at antennen er tilsluttet til fjernsynet. Installer fjernsynet med knapperne på

fjernbetjeningen som beskrevet på side 7.

Dansk

VIGTIGT: Sørg for, at antennen er tilsluttet og at der ikke

er indsat et Common Interface-modul, før der tændes

for tv’et til førstegangsinstallation.

1. Tilslut netstikket og tænd for tv’et ved at trykke

på knappen på siden af det. Hvis tv’et ikke

tændes, skal du trykke på hvilken som helst

knap på fjernbetjeningen, og derefter vises

sprogvalgsmenuen. Denne skærm vises første

gang der tændes for tv’et samt hver gang tv’et

nulstilles. Skærmen vises første gang der

tændes for fjernsynet samt hver gang, fjernsynet

nulstilles.

6.

Vælg knappen Ja ved at bruge venstre eller højreknappen

og tryk på knappen OK for at fortsætte.

F?lgende OSD vises på skærmen

7.

Hvis du vælger KABEL, vises følgende skærm:

2.

Ved tryk på ▲ eller ▼ knappen fremhæver du

det sprog, du ønsker, og tryk så på “OK”-knappen.

Følgende skærmmeddelelse vises:

8. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm.

For fremhævelse af linjer, du ser, brug Op- eller

Ned-knappen. Du kan åbne fremvensområdet

manuelt med taltasterne på fjernbetjeningen.

Indstil start- og stopfrekvens med talknapperne

på fjernbetjeningen. Efter denne handling, kan

du indstille Søgetrin as 8.000 kHz eller 1.000

kHz. Hvis du vælger 1000 KHZ, udfører tv’et

søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen

vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på “OK”

3. Ved at trykke på Venstre eller Højre kan du vælge knappen for at starte den automatiske søgning,

det land du vil indstille og trykke på Ned-knappen når du er færdig.

for at markere indstillingen Søgetype. Brug

9. Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen,

Venstre eller Højre til at indstille den ønskede

så vil det digitale fjernsyn søge efter

søgetype. De tilgængelige søgetyper er digital

udsendelser..

og analog, kun digital og kun analog.

4. Når det er indstillet skal du trykke på Ned for

at vælge tekst-tv-sprog. Brug Venstre eller

Højre-knappen til at vælge det ønskede teksttv-sprog.

5. Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at

fortsætte. Den følgende meddelelse vises på

skærmen:

Dansk - 13 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 13 25.09.2012 13:15:14


Førstegangsinstallation -

fortsat

Dansk

10. Billedet Automatisk Indstilling vises og tv’et vil

begynde at søge efter tilgængelige stationer.

Statusbjælken vil fl ytte sig langs linjen. Tv’et skal

have lov til at afslutte søgningen. Efterfølgende

vises den følgende skærmmeddelelse og tv’et vil

søge efter de valgte tv-signaler:

Bemærk: Du kan trykke på MENU-knappen for at

annullere.

• Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt,

vises Channel List (kanalliste) på skærmen. Hvis

du kan lide de sorterede kanaler, iht. LCN, skal du

vælge Ja og derefter trykke OK (hvis tilgængeligt)

.

• Tryk på OK for at lukke kanallisten og se TV.

Bemærk:

Sluk ikke for tv’et under førstegangsinstallationen.

Dansk - 14 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 14 25.09.2012 13:15:14


Grundlæggende betjening

Dansk

Stereo og tosprogede udsendelser

Når der sendes stereo- eller tosprogede udsendelser, ses

“Stereo” eller “Dual” et par sekunder på skærmen, hver gang

der skiftes programsted. Hvis udsendelsen ikke er i stereo,

ses “Mono”.

Stereo ... Tryk LANG. for at vælge Stereo eller Mono.

Tosprogede udsendelser er sjældne. Hvis det sker, ses “Dual”.

Vælg det ønskede programnummer, og hvis “Dual” ses, skal

du trykke på LANG. for at vælge Dual 1,Dual 2 eller Mono.

For DTV-udsendelser

Du kan få vist det aktuelle sprog og for at skifte til et

alternativt sprog (hvis det fi ndes), skal du trykke på

LANG.-knappen. Tilgængelige muligheder vil blive

opført.

Visning af undertekster

I digitale udsendelser, vil denne funktion vise

undertekster på skærmen i det valgte sprog, forudsat

at de er ved at blive udsendt.

• Tryk på SUBTITLE knappen for at aktivere

tilgængelige undertekster. Tryk på SUBTITLE

knappen igen for at slukke undertekster.

Visning af hovedmenu

•Tryk på MENU på fjernbetjeningen for at se

hovedmenuen.

Justering af lydstyrke og aktivering af lydløs

tilstand

Lydstyrke

Tryk på V+ eller V- knappen på fjernbetjeningen for

at justere lydstyrken. Drej menuhjulet på tv’et op eller

ned for at ændre lydstyrken.

Deaktivering af lyden

Tryk på knappen “ ” en gang for at slå lyden fra og

igen for at annullere.

Valg af programsteder

Vælg programsted med fjernbetjeningens talknapper.

For at skifte kanal med menuhjulet på tv’et trykkes

først på midten af hjulet og kanalinfobjælken vises.

Drej nu menuhjulet op eller ned for at bladre mellem

de lagrede kanaler.

Programsteder kan også vælges ved hjælp af P+

og P-.

Tryk på INFO for at se skærminformation, f.eks.

programsted, stereo/mono-signal og billedformat.

Standbymeddelelser

Hvis tv’et slukker mens der ikke er signal, vil følgende

meddelelse vises på skærmen næste gang der

tændes:

Hvis tv’et slukker automatisk, vil følgende meddelelse

vises på skærmen næste gang der tændes:

Dansk - 15 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 15 25.09.2012 13:15:14


Almindelig anvendelse

Dansk

Visning af kanalliste

Rækkefølgen af kanaler kan ændres til dine personlige

præferencer.

• Vælge Kanalliste i hovedmenuen, og tryk på OK-knappen.

Følgende skærmmeddelelse vises:

Visning af Infobanner

• Tryk på INFO knappen. Oplysningerne vises med

angivelse af kanalen, og det program, der vises i

øjeblikket.

• Vælg Edit Channel List (Rediger kanalliste) for at

administrere alle gemte kanaler. Brug Op eller Ned

og OK-knapperne til at vælge Rediger kanalliste.

• Når du skifter kanal ved hjælp af knapperne Dette

forbliver på skærmen i nogle sekunder. __

• Hvis den valgte kanal er låst, skal du for at kunne

se kanalen indtaste den korrekte, firecifrede kode.

I så tilfælde ses “Enter PIN” (“Indtast PIN-kode”) på

skærmen:

• Indtast det 4-cifrede PIN-nummer for at fortsætte.

Bemærk: Den fabriksindstillede pinkode er 0000.

Den er ikke tilgængelig for opsætning til fransk

landekode.

• Tryk på op eller ned knappen for at vælge en kanal.

•Du kan trykke på P+ eller P- for at gå en side op

eller ned.

• For at se en bestemt kanal, skal du markere den

ved hjælp af Op eller Ned-knappen. Tryk på OK.

• Tryk på den BLÅ knap for at se filtreringsindstillinger.

• Tryk på MENU for at afslutte.

Bemærk: De viste kanaler blandes på kanallisten.

Kanaltyperne kan skelnes fra hinanden ved hjælp af

ikonerne ved siden af dem: DTV (digital tv), HD (HD

TV) , ATV (analog TV) ,TV (TV), RD (radio), krypteret,

lås og favoritliste. De viste kanaler kan også sorteres

ved hjælp af det aktive kanallistefi lter.

Dansk - 16 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 16 25.09.2012 13:15:15


Elektronisk programguide (EPG), Valg af indgange

Dansk

Elektronisk programguide

• Vælg guiden på skærmen ved at trykke på knappen

EPG. Guide-skærmen fremhæver detaljer om

kanalen og det program, der vises i øjeblikket. Dette

kan tage et øjeblik, før den vises.

• Få information om et markeret program ved at trykke

INFO på knappen.

• For nærmere oplysninger om andre aktuelt

tilgængelige programmer, skal du trykke på

navigationsknapperne for at rulle op og ned

eller rulle til venstre / højre gennem listen. I takt

med at kanalerne vælges, vises oplysninger om

programmetm der i øjeblikket udsendes.

• For at indstille timeren for et valgt program, skal

du trykke på knappen OK for at vælge Timermenuen.

• Tryk på den GULE knap for at skifte til

tidslinjevisning.

• Tryk på den GRØNNE knap for at åbne

programoversigten.

• Tryk på den BLÅ knap for at se filtreringsindstillinger.

Bemærk: Der fi ndes alternative visninger af EPGskærmen.

Knapfunktioner vises nederst i menuens

skærm.

Indgangsvalg

Brug Indgangsvalg, hvis fjernsynet ikke automatisk

skifter over til en tilsluttet kilde.

• Tryk på SOURCE knappen på fjernbetjeningen for

direkte valg af kilder. Brug Op- eller Ned-knappen

til at markere en indgang og tryk på Højre for at

bekræfte valget.

Dansk - 17 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 17 25.09.2012 13:15:15


Funktioner Kort

Dansk

Sprogindstillinger

Brug denne menu til at konfi gurere de foretrukne

sprogindstillinger. Tryk på MENU-knappen og vælg

ikonet for indstillinger med venstre eller højre. Tryk

på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned

knappen for at vælge Indstillinger for sprog og tryk

derefter på OK-knappen for at fortsætte.

Menulås

I menulås kan du oprette låse til alle menuer, eller

installationsmenuen for at begrænse adgangen til

disse menuer.

Hvis menulåsen er deaktiveret, er der fri adgang til

menusystemet. Tryk på MENU-knappen og vælg

ikonet for indstillinger med venstre- eller højreknappen.

Tryk på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller

Ned knappen for at vælge forældreindstillinger og

tryk derefter på OK-knappen for at fortsætte. Indtast

PIN-kode.

Bemærk: Den fabriksindstillede pinkode er 0000.

Den er ikke tilgængelig for opsætning til fransk

landekode.

Forældrelås (*)

Når dette er aktiveret, vil enheden modtage

forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne

forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video

eller audio. Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet

for indstillinger med venstre- eller højreknappen.

Tryk på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller

Ned knappen for at vælge forældreindstillinger og

tryk derefter på OK-knappen for at fortsætte. Indtast

PIN-kode.

(*) Ikke til rådighed i UK

Børnesikring

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge forældreindstillinger og tryk derefter

på OK-knappen for at fortsætte. Indtast PIN-kode.

Børnesikring deaktiverer menuhjulet på tv’et. Alle

fjernbetjeningens knapper kan stadig bruges.

Picture Mode (Billedformat)

Dette fjernsyn rummer mulighed for personliggørelse

af billedstil. Biograf, Spil, Dynamisk og Naturlig er

forudindstillede muligheder og påvirker indstillinger i

tv’et. Tryk på MENU-knappen og vælg Billede med

venstre- eller højreknappen. Tryk på Op eller Ned for

at vælge Tilstand.

• I menuen Billedindstillinger skal du trykke på op eller

ned-knappen for at vælge funktion. Tryk på venstre

eller højre knap for at vælge den billedtilstand, du

foretrækker.

Kontrast

Indstiller skærmens værdier for lys og mørke. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Kontrast.

Lysstyrke

Indstiller skærmens lysstyrkeværdi. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Tilstand.

Skarphed

Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der

vises på skærmen. Tryk på MENU-knappen og vælg

Billede med venstre- eller højreknappen. Tryk på Op

eller Ned for at vælge skarphed.

Farve

Indstiller farveværdien og justerer farverne. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Farve.

Strømsparetilstand

Aktiverer eller deaktiverer strømsparetilstand. Brug Op

eller Ned knappen til at vælge strømsparetilstand. Tryk

på Venstre eller Højre for at aktivere eller deaktivere

strømsparetilstand. Se afsnittet Miljøinformation

i denne vejledning for yderligere oplysninger om

strømsparetilstand.

Bemærk: Baglysfunktionen vil være inaktiv, hvis

strømsparetilstand er aktiveret..

Dansk - 18 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 18 25.09.2012 13:15:15


Funktioner Kort - fortsat

Dansk

Baglys (ekstra)

Denne indstilling styrer baglysniveauet og kan

indstilles til tilstandene auto, maksimum, minimum

og medium.

Bemærk: Tv’ets baglys kan ikke aktiveres i tilstandene

VGA og Media Browser eller mens visningstilstanden

er indstillet til Game.

Støjreduktion

Nogle gange kan nogle ord eller billedelementer

blive forvrænget eller pixeleret. Brug af

støjreduktionsfunktionen reducerer denne effekt ved

at udjævne kanter. Tryk på MENU og vælg Billede

med knappen Venstre eller Højre. Tryk på Op eller

Ned for at vælge Støjreduktion.

Avancerede indstillinger

Der fi ndes yderligere funktioner i billedmenuen som

er grupperet under Avancerede Indstillinger. For

at gennemse eller ændre, trykkes Op eller Ned for

at vælge Avancerede Indstillinger. Tryk på OK for

at åbne den. Menuen for Avancerede Indstillinger

er følgende:

Farvetemperatur: Farvetemperatur øger billedets

“varme” eller “kulde” ved at øge den røde eller blå

tone.

Billedzoom: Indstiller billedstørrelsen til Auto, 16:9,

Undertekst, 14:9, 14:9 zoom, 4:3 eller Biograf. Tryk

på MENU og vælg Billede med knappen Venstre

eller Højre. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Billedzoom.

Fuld tilstand (ekstra): Hvis du tilslutter en enhed via

HDMI eller YPbPr-stik, og indstiller til 1080i/1080popløsning,

vises elementet Fuld tilstand .

HDMI True Black (ekstra): Denne funktion vil være

tilgængelig i menuen Billedindstillinger ved visning

fra en HDMI-kilde.

Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte

farver i billedet. Du skal sætte funktionen til ”On” for

at aktivere tilstanden HDMI True Black.

Bemærk: HDMI True Black On / Off-funktionen

fungerer kun, når HDMI-enhedens udgang er sat

til RGB.

Dansk - 19 -

Filmindstilling (ekstra): Film optages med et andet

antal billeder pr. sekund end normale tv-programmer.

Tryk “ ” or “ ” for at vælge Filmtilstand. Tryk på “

” or “ ” for at indstille denne funktion til Auto

(automatisk) eller Off (slukket). Slå denne funktion

til Auto, når du ser fi lm for at se scener med hurtige

bevægelser klart.

Farveskift: Indstil den ønskede farvetone. Tryk

på MENU-knappen og vælg Billede med knappen

Venstre eller Højre. Tryk på Op eller Ned for at vælge

Farveskift.

Nulstilling

Denne funktion gør det muligt at nulstille de aktuelle

billedindstillinger til standardværdierne. Tryk på

MENU-knappen og vælg Billede med venstre- eller

højreknappen. Tryk på op eller ned for at vælge Nulstil,

og tryk på OK-knappen.

Bemærk: Reset-funktionen nulstiller ikke indstillingerne

for funktion, farvetemperatur, støjreduktion, Billedzoom

og HDMI True Black.

PC-Placering (*)

(*)I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke

tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand

blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PCtilstand.

Du kan optimere dit TV’s pc billedindstillinger, når de

bruges som en PC-skærm. Vælg PC-Placering fra

hovedmenuen ved at trykke på Venstre eller Højre.

Lydstyrke

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte.

Vælg Lydstyrke ved hjælp af Op eller Ned-knappen

og brug derefter venstre eller højre knap for at indstille

lydstyrken.

Equalizer

Du kan tilpasse de nuværende lydindstillinger. Tryk

på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte.

Vælg Equalizer ved hjælp af Op eller Ned-knappen og

brug derefter venstre eller højre knap for at indstille

værdien. Vælg den mest hensigtsmæssige måde i

overensstemmelse med placeringen af tv’et og juster

equalizer på skærmen som ønsket. Tryk på ”OK” for

se undermenuen for equalizer.

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 19 25.09.2012 13:15:15


Funktioner Kort - fortsat

Dansk

Balance

Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem

venstre og højre højttaler.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte. Vælg Balance ved hjælp af Op eller

Ned-knappen og brug derefter venstre eller højre knap

for at indstille værdien.

Hovedtelefon

Denne indstilling bruges til at indstille lyden, når

hovedtelefoner er tilsluttet. Tryk på MENU-knappen og

vælg ikonet for lyd med venstre- eller højreknappen.

Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Vælg Hovedtelefoner ved hjælp af Op eller Nedknappen

og brug derefter venstre eller højre knap for

at indstille lydstyrken.

Lydtilstand

Denne indstilling bruges til at ændre lydtilstand.

Marker Lydtilstand ved at trykke Op eller Ned. Tryk

Venstre eller Højre for at indstille.

Du kan kun vælge mellem mono, stereo, dual-I eller

dual-II-indstilling, hvis den valgte kanal understøtter

denne indstilling.

AVL

Nogle gange kan der være store ændringer i

lydstyrken, når du skifter fra en DTV 5.1 kanal til en

DTV 2 kanal, en ATV kanal eller en ekstern indgang.

Brug af AVL-funktionen reducerer disse forskelle i

lydstyrke.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte. Vælg AVL ved hjælp af Op eller Nedknappen

og brug derefter venstre eller højre knap for

at indstille værdien.

Dynamisk bas

Dynamisk Bas (Dynamic Bass) bruges til at øge

baseffekten i tv’et.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte. Vælg Dynamisk bas ved hjælp af Op

eller Ned-knappen og brug derefter venstre eller højre

knap for at indstille værdien.

Digital Out

Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille

Digital Out som komprimeret eller PCM. Du bør

indstille denne funktion i overensstemmelse med

udsendelsens indhold.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for lyd med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen

for at fortsætte.

Vælg Digital Out ved hjælp af Op eller Ned-knappen

og derefter bruge venstre eller højre knap for at

indstille lydstyrken.

Betinget adgang

Denne indstilling styrer moduler for betinget

adgang, når de er tilgængelige. Vælg Indstillinger

i hovedmenuen ved hjælp af Venstre eller Højreknappen,

og tryk på OK-knappen. Bagefter brug Op

eller Ned-knappen for at indstille adgangsstyring. Tryk

på “OK” knappen for at fortsætte.

Forældre

Konfi gurerer forældreindstillinger.

Timere

Indstiller timere til valgte programmer. Tryk på

MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

forældreindstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte.

Dato/Tid-indstillinger

Du kan konfigurere dato-/tidindstillingerne ved

hjælp af menuskærmen. Tryk på MENU-knappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstre- eller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Brug Op eller Ned knappen for at vælge Dato/tid og

tryk derefter på OK-knappen for at fortsætte.

Kilder

Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Tryk

på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Kilder og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte.

Dansk - 20 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 20 25.09.2012 13:15:16


Funktioner Kort - fortsat

Dansk

Andre indstillinger

Viser tv’ets andre indstillingsmuligheder. Tryk på

MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indsitllinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte.

Menu Timeout

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Andre indstillinger og tryk derefter på

OK-knappen for at fortsætte. Vælg Menu timeout ved

hjælp af Op eller Ned knappen, og brug venstre eller

højre knap for at angive en bestemt skærm timeout

for menuskæeme.

Skanning kodet

Når denne indstilling er aktiveret, findes også

de kodede kanaler under søgeprocessen. Hvis

funktionen er indstillet til Nej, fi ndes kodede kanaler

ikke under automatisk og manuel søgning. ”Scan

Encrypted Channel” (”Skan kodet kanal”) er altid

aktiveret ved førstegangsinstallationen. Tryk på

MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte. Vælg Skanning kodet ved hjælp af

Op eller Ned-knappen og brug derefter venstre eller

højre knap for at indstille værdien.

Blå Baggrund

Hvis signalet er svagt eller mangler vil tv’et automatisk

skifte til blå skærm For at aktivere dette stilles Blå

Baggrund til Aktiveret. Tryk på MENU-knappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstre- eller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Brug Op eller Ned knappen for at vælge Andre

indstillinger og tryk derefter på OK-knappen for at

fortsætte. Vælg Blå baggrund ved hjælp af Op eller

Ned-knappen og brug derefter venstre eller højre knap

for at indstille værdien.

Softwareopgradering

Denne funktion hjælper med at holde tv’et opdateret.

Det virker automatisk og søger efter nye oplysninger,

når disse er tilgængelige. Tryk på MENU-knappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstre- eller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Brug Op eller Ned knappen for at vælge Andre

indstillinger og tryk derefter på OK-knappen for at

fortsætte. Vælg Opgradering af software ved hjælp

af Op eller Ned knappen, og brug knappen OK for at

starte opdateringen.

Hørehæmmede

Hvis stationen udsender specielle lydsignaler kan

denne funktion aktiveres for modtagelse af disse. Tryk

på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger med

venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK” knappen for

at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte. Vælg Hørehæmmet ved hjælp af Op

eller Ned-knappen og brug derefter venstre eller højre

knap for at indstille værdien.

Lydbeskrivelse

Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speakerspor

for blinde og svagtsynede seere ved visuelle

medier, herunder tv og fi lm. Fortælleren taler under

præsentationen; beskriver, hvad der sker på skærmen

i de naturlige pauser i lyden (og om nødvendigt nogle

gange under dialogen). Du kan kun bruge denne

funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra

speaker-spor. Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet

for indstillinger med venstre- eller højreknappen.

Tryk på “OK” knappen for at fortsætte. Brug Op eller

Ned knappen for at vælge Andre indstillinger og

tryk derefter på OK-knappen for at fortsætte. Vælg

Lydbeskrivelse med Op eller Ned-knappen. Tryk på

OK-knappen for at åbne undermenuen Lydbeskrivelse

til indstilling.

Automatisk slukning af tv

Du kan indstille timeout-værdien til den automatiske

slukningsfunktion. Når timeout-værdien er nået og

tv’et ikke anvendes i den valgte periode, slukkes det.

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Andre indstillinger og tryk derefter på OKknappen

for at fortsætte. Vælg Automatisk slukning

af tv med Op eller Ned-knappen.

Dansk - 21 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 21 25.09.2012 13:15:16


Funktioner Kort - fortsat

Dansk

Udsendelsestype

Tryk på MENU-knappen og vælg ikonet for indstillinger

med venstre- eller højreknappen. Tryk på “OK”

knappen for at fortsætte. Brug Op eller Ned knappen

for at vælge Andre indstillinger og tryk derefter på

OK-knappen for at fortsætte. Vælg Udsendelsestype

ved hjælp af Op eller Ned-knappen og brug derefter

venstre eller højre knap for at indstille værdien.

Når du indstiller den ønskede udsendelsestype med

venstre eller højre knap, viser tv’et den relaterede

udsendelsestype.

Standby-søgning

Hvis Standby-søgning er indstillet til Til, og tv’et er i

standby-tilstand, vil fjernsynet søge efter eventuelle

ændringer i de gemte kanaler. Tryk på MENUknappen

og vælg ikonet for indstillinger med venstreeller

højreknappen. Tryk på “OK” knappen for at

fortsætte. Brug Op eller Ned knappen for at vælge

Andre indstillinger og tryk derefter på OK-knappen

for at fortsætte. Vælg Standby-søgning ved hjælp af

Op eller Ned-knappen og brug derefter venstre eller

højre knap for at indstille værdien.

Dansk - 22 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 22 25.09.2012 13:15:16


USB-mediebrowser

Med dette TV kan du se foto, video eller musik-fi ler gemt på en USB-nøgle.

Dansk

Manuel start

• Åbn først Mediebrowser-vinduet ved enten at trykke

på knappen MENU på fjernbetjeningen og derefter

vælge Mediebrowser ved at trykke på venstre eller

højre.

• Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.

Mediebrowserens menuindhold (afhængigt af

indholdet på dit USB-drev) vises.

Auto Start

• Når du tilslutter en USB-hukommelse, vil følgende

menu blive vist.

• Kun begrænsede typer af U3 USB-enheden

understøttes. Derfor foreslås det ikke at bruge U3

USB til at afspille Media Player.

• Ikke-understøttede tegn vil blive erstattet med en

fi rkant (□)..

Afspilning af MP3-filer

For at spille mp3-fi ler fra en USB-hukommelse, kan

du bruge denne menu.

• Du kan afspille musik-, billede- og videofi ler fra en

USB-nøgle.

• For at vise alle fi ler i en liste, skal du vælge fanen

Indstillinger og ændre visningsstil til mappe. Gå

derefter tilbage til hovedsidens mediebrowserskærm,

hvor du vil se, at nu fanen Alle vil være tilgængelig.

Vælg fanen Alle, og tryk på OK-knappen

Bemærk:

Nogle USB-kompliante enheder understøttes muligvis

ikke.

Hvis USB-nøglen ikke genkendes efter du har slukket

og tændt for TV’et eller ved førstegangsinstallationen,

skal du tage USB-enheden ude og slukke og tænde for

boksen igen. Forbind derefter USB-nøglen igen.

• Brug ikke en USB-hub.

• Du skal indhente de fornødne tilladelser fra

indehaverne af ophavsrettigheder for at bruge

copyright-beskyttet indhold.

Toshiba kan ikke og giver ikke en sådan tilladelse.

• Afhængigt af fi lstørrelsen og mængden i din USBhukommelse,

kan det tage lidt tid til at indlæse

visningen. En besked vises på skærmen, når der

indlæses fi ler fra USB-hukommelsen.

• / : Naviger i menuen

• Afspil ( knap): Starter afspilning.

• Stop ( knap): Stopper afspilningen.

• Pause ( knap): Sætter den valgte afspilning på

pause.

• RØD knap: Sorterer fi ler efter titel, kunstner eller

album.

• Sløjfe/bland (GRØN knap): Tryk én gang for at

deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere

sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere

Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de

deaktiverede funktioner på ikonændringerne.

• 0...9 (Talknapper): Tv’et springer til filen, der starter

med det bogstav, du indtastede med de numeriske

knapper på fjernbetjeningen.

• Afspil denne (OK knap): Afspiller den valgte fi l.

• Foregående / næste (Venstre / Højreknapper):

Springer til den forrige eller næste fi l på listen.

• Gul knap: Skifter visningsstil

• BLÅ knap: Ændrer medietype.

Bemærk: Hvis Visningsstil er sat til Mappe i

Mediebrowserindstillinger, vises mappen Musik som

sorteret og der er ingen grund til at sortere filerne igen

ved at trykke på RØD-knappen.

Dansk - 23 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 23 25.09.2012 13:15:16


USB-mediebrowser - fortsat

Med dette TV kan du se foto, video eller musik-fi ler gemt på en USB-nøgle.

Dansk

Visning af JPEG-filer

For at spille fotofi ler fra en USB-hukommelse, kan

du bruge denne menu. Når du vælger Fotos fra

hovedmenuen, fi ltreres de tilgængelige billedfi ler og

vises på skærmen.

• RETUR (Exit): Tilbage til fi lliste.

• INFO knap: Viser skærmen Hjælp.

Afspilning af video

Når du vælger Videoer fra Mediebrowser, fi ltreres de

tilgængelige lydfiler og bliver vist på skærmen. Du kan

bruge Op eller Ned til at vælge en videofi l og trykke

på OK for at afspille en video.

Bemærk: Hvis du indstiller View Style (visningsstil)

fra menuen Media Browser Settings (indstillinger for

mediebrowser) til Folder (mappe) vil den primære

valgskærm også indeholde fanen ALL (alle).

Hvis du vælger en undertekstfi l og trykker på OK,

kan du vælge eller fravælge den pågældende

undertekstfi l. Følgende menu vises under afspilning

af en videofi l:

• Spring (talknapper): Spring til den valgte fi l med

talknapperne.

• OK: Viser det valgte billede i fuld skærm.

• / : Naviger i menuen

• Slideshow ( knap): Starter slideshow med alle

billeder.

• GRØN knap: Viser billeder som miniaturebilleder.

• RØD knap: Sorterer fi ler efter dato.

• GUL knap: Skifter visningsstil

• BLÅ knap: Ændrer medietype.

Slideshowfunktion

Du kan bruge denne funktion til at vise billeder på

dit TV.

• Pause ( knap): Sætter slideshowet på pause.

• Fortsæt ( knap): Fortsætter slideshowet.

• Sløjfe/bland (GRØN knap): Tryk én gang for at

deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere

sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere

Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de

deaktiverede funktioner på ikonændringerne.

• Foregående / næste (Venstre / Højreknapper):

Springer til den forrige eller næste fi l i slideshowet.

• Roter (Op / Nedknapper): Roterer billeder med op

/ nedknapperne.

Hvis du vælger en undertekstfi l og trykker på OK,

kan du vælge eller fravælge den pågældende

undertekstfi l.

Spring (numeriske knapper): Tv’et springer til fi len,

der starter med det bogstav, du indtastede med de

numeriske knapper på fjernbetjeningen.

Afspil denne (OK knap): Afspiller den valgte fi l.

/ : Naviger i menuen

LANG (afspil forhåndsvisning): Viser den valgte fi l

i et lille vindue.

RØD: Sorterer fi ler efter navn.

Afspil ( knap): Afspiller alle mediefi ler i mappen

og starter med den markerede fi l.

GUL knap: Skifter visningsstil

Sløjfe / bland (GRØN knap): Tryk én gang for at

deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere

sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere

Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de

deaktiverede funktioner på ikonændringerne.

BLÅ: Ændrer medietype.

Dansk - 24 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 24 25.09.2012 13:15:16


USB-mediebrowser - fortsat

Med dette TV kan du se foto, video eller musik-fi ler gemt på en USB-nøgle.

Dansk

Indstillinger for mediebrowser

Afspil knap): Starter videoafspilning.

Stop ( knap): Stopper videoafspilning.

Pause ( knap): Sætter videoafspilning på pause.

Tilbagespoling ( knap): Kører tilbage.

Fremad ( knap): Kører fremad.

Undertekst / Lyd (LANG-knap): Indstiller undertekst

/ lyd.

Gul: Åbner tidskorrigeringsmenu for undertekster

Retur / Tilbage): Tilbage til foregående menu..

Tryk OK for at bekræfte

Tryk på BLÅ knap for at nulstille

Tryk på SWAP knappen for at gå til foregående

menu.

Bemærk:

Du kan indstille undertekster med OK, før du starter

afspilningen eller med LANG-knappen under

afspilningen. De valge undertekster vises muligvis

ikke korrekt i visse tilfælde.

For at filmunderteksterne vises korrekt skal der

vælges et “Filmundertekstsprog”. Se i afsnittet

”Filmundertekster” under ”Sprogindstillinger” for at

vælge fi lmundertekstsprog.

• Tryk på RETURN for at gå til foregående menu.

Du kan indstille din Mediebrowsers indstillinger med

dialogboksen Indstillinger. Tryk på Op eller Nedfor

at fremhæve et ikon og indstil derefter med Venstre

eller Højre.

Visningsstil: Indstiller standard søgetilstand

Interval for slideshow: Indstiller intervaltid for

slideshow.

Vis undertekster: Indstiller etableringspræferencefor

undertekster.

Undertekstsprog: Indstiller undertekstsproget.

Undertekstposition: Indsitller underteksternes

position til op eller ned.

Undertekststørrelse: Angiver skriftstørrelse for

undertekster (højst 54pkt).

For at lukke Media Player

• Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Dansk - 25 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 25 25.09.2012 13:15:17


Dansk

Ændring af billedformat

Tryk på SCREEN gentagne gange for at åbne menuen for indstillinger, tryk på “ ” knappen for at vælge

Billedzoom og tryk på “ ” / “ ” knapperne for at vælge mellem auto(*), 16:9, undertekst, 14:9, 14:9 zoom,

4:3 eller biograf.

Bemærk: Hvis funktionerne til ændring af billedets højde-breddeforhold udnyttes i forbindelse med offentlig

forevisning eller i kommerciel sammenhæng, kan det krænke loven om ophavsret.

Bemærk: Du kan køre skærmen op og ned ved at trykke på “ ”/“ ” når Billedzoom er valgt som 14:9,

biograf eller undertekst.

(*) Når AUTO er valgt, justeres skærmens billedformat med oplysningerne fra den valgte kilde (hvis tilgængelig).

Formatet, der vises i AUTO-tilstand, er helt uafhængigt af WSS-oplysninger, der kan indgå i udsendelsens

signal eller signalet fra en ekstern enhed.

Bemærk: Auto-tilstand er kun tilgængelig i HDMI-, YPbPr- og DTV-kilder.
Bemærk: Billedzoom er ikke tilgængeligt for radiokanal og tekst-tv.

Dansk - 26 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 26 25.09.2012 13:15:18


Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande

Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Nogle skaleres automatisk for at

kunne vise det bedste billede.

Det kan være, at dit TV ikke understøtter forskellige opløsninger. Understøttede opløsninger ses nedenfor.

Hvis man skifter sin PC til et ikke-understøttet format, vil en advarselsbesked (OSD) komme frem på

skærmen

Dansk

(Index) Opløsning Frekvens

1 640x350 85 Hz

2 640x400 70 Hz

3 640x480

60Hz-66Hz-72Hz

-75Hz-85Hz

4 800x600

56Hz-60Hz-70Hz-72Hz

-75Hz-85Hz

5 832x624 75 Hz

6 1024x768

60Hz-66Hz-70Hz-72Hz

-75Hz

7 1152x864

60Hz-70Hz-75Hz

-85 Hz

8 1280x768 60 HzA

9 1280x768 60 HzB

10 1280x768 75Hz-85Hz

11 1280x960 60Hz-75Hz-85Hz

12 1280x1024 60Hz-75Hz-85Hz

13 1360x768 60 Hz

14 1400x1050 60 HzA

15 1400x1050 60 HzB

16 1400x1050 75Hz-85Hz

17 1400x900 65Hz-75Hz

18 1600x1200 60 Hz

19 1680x1050 60 Hz

20 1920x1080 60 HzA

21 1920x1080 60 HzB

22 1920x1200 60HzA

23 1920x1200 60Hz

Dansk - 27 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 27 25.09.2012 13:15:19


Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer indgangssignal)

Dansk

Kilde

EXT

(SCART)

Side AV

YPbPr

HDMI

Understøttede

signaler

PAL 50/60

NTSC 60

RGB 50

RGB 60

PAL 50/60

NTSC 60

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

1080p

1080p

480i

480p

576i

576p

720p

720p

1080i

1080i

1080p

1080p

1080p

1080p

1080p

60Hz

60Hz

50Hz

50Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

60Hz

60Hz

50Hz

50Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

24Hz

25Hz

30Hz

50Hz

60Hz

Bemærk: I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD-TV’et. Problemet kan være manglende

ovberensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antennebox etc.). Hvis man oplever sådanne

problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten

Dansk - 28 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 28 25.09.2012 13:15:19


Appendiks C: Understøttede filformater til USB-tilstand

Medie

Formater

Filformat

Video

Audio

.mpg, .mpeg MPEG1, 2 MPEG Layer 1/2/3

Kommentarer

(Maks. opløsning /Bitrate osv.)

Dansk

.dat MPEG1, 2

.vob

MPEG2

MPEG2

.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3 / AC3

max 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek

Film

.mp4 MPEG4, H.264 PCM/MP3

MPEG2, MPEG4

PCM/MP3

.avi

H.264 PCM

max 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek

Musik .mp3 -

Foto

Undertekster

MPEG 1 Layer 1 / 2

(MP3)

32kbps ~ 320kbps(Bithastighed)

32kHz ~ 48kHz(Sampling-hastighed)

.jpg .jpeg

Baseline JPEG Maks. BxH = 15360x8640 4147200byte

Progressiv JPEG Maks. BxH = 1024x768 6291456byte

.bmp - Maks. BxH = 9600x6400 3840000byte

.sub

.srt

- -

Appendiks D: PIN Information

Inden du tilslutter eksternt udstyr, skal du fjerne ledningen fra stikkontakten. Hvis der ikke er kontakt, tage

stikket ud af stikkontakten.

Signal oplysninger for Mini D-sub 15 pin stik

Pin No. Signal navn Pin No. Signal navn Pin No. Signal navn

1 R 6 jord 11 NC

2 G 7 jord 12 NC

3 B 8 jord 13 H-sync

4 NC* 9 NC 14 V-sync

5 NC 10 jord 15 NC

* NC = ikke tilsluttet

Dansk - 29 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 29 25.09.2012 13:15:19


Dansk

Specifikationer og tilbehør

Transmissionssystemer / kanaler

DVB-T, MPEG2,DVB-T, MPEG4 HD

DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4

Video-indgang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Stereo

Nicam

Eksterne tilslutninger

1-SCART 1 Input 21-stikben Scart RGB, A/V

2-SCART-S (via SCART 1) Indgang 21-stikben Scart S-Video:

3-YPbPr (via VGA) Indgang Mini D-Sub 15-Pin Analog

4-SIDE AV Indgang Side AV kabelindgang Video + Audio L + R

5-HDMI Input Type A

6-PC Input Mini D-Sub 15-Pin Analog RGB-signal

7-Digital Audio Output S/PDIF KOAKSIAL:

USB Port Medier browserbrugerfl ade Version: USB 2.0

USB klasse: Mass Storage

File System: FAT32

Hovedtelefonstik

3.5 mm stereo

Driftsbetingelser

Temperature 5°C - 35°C (41°F - 94°F)

Luftfugtighed 20 - 80% (ikke-kondenserende)

Medfølgende tilbehør Fjernbetjening

2 batterier (AAA, IEC R03 1.5V)

Fire skruer

Side AV-kabel

Overtræk til stander

P-klemme

22”

Energiklasse

A

Synlig billedstørrelse 55cm / 22”

Omtrentligt elforbrug (*)

21W

Årligt elforbrug (ca.) (**)

31 kWh

Årligt elforbrug standbytilstand (ca.)

< 0.50 W

Skærmopløsning (pixels) 1920 x 1080

Skærm 16:9

Lydudgang (ved 10% forvrængning) 2 x 2.5

Årligt elforbrug (ca.)

45W

Vægt Tv med fod 5 kg

Bruttovægt

7.5 kg

Tv uden fod

4.4 kg

(*) Testet i overensstemmelse med IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008 i standardindstillinger.

(**) Energiforbrug 31 kWh årligt, baseret på energiforbruget ved et tændt tv fi re timer dagligt i 365 dage. Det

faktiske energiforbrug vil afhænge af hvordan tv’et bruges.
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm)

22DL702N 529.6 341.2 151.9 54.5 375.8 75 75

Dansk - 30 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 30 25.09.2012 13:15:19


Licensoplysninger

HDMI, HDMI logoet samt “High Defi nition Multi Media Interface” er varemærker og registrerede varemærker

tilhørende “HDMI licensing, LLC”.

DVB er et registreret varemærke for DVB-projektet

• [1] EIA/CEA-861-D overholdelse vedrører fremsendelse af ukomprimeret digital video med høj båndbredde

og Digital Content Protection, som er ved at blive standardiseret til modtagelse af high-definition video-signaler.

Da dette er en teknologi, er det muligt, at nogle enheder ikke kan fungere ordentligt med tv.

MP3 licensbrev

MPEG Layer-3 audio kodningsteknologi licenseret fra Fraunhofer LLS og Thomson.

AVC- licensbrev

Dette produkt er licenseret UNDER AVC PATENT PORTFORIO LICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-

KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL (I) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC

STANDARD (“AVC-VIDEO”) OG / ELLER (II) AFKODE AVC-video KODET AF EN BRUGER I EN PERSONLIG

OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG / ELLER ER MODTAGET FRA EN VIDEO MED LICENS TIL AT

LEVERE AVC-VIDEO. Ingen licens can tildeles or be underforstået FOR Nøgen Anden use. YDERLIGERE

OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC Se http / / WWW.MPEGLA.COM

Dansk

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. ”Dolby” og dobbelt-D symbolet er varemærker fra Dolby

Laboratories.
I overensstemmelse med EEE forordningen.

Dansk - 31 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 31 25.09.2012 13:15:19


Dansk

Sporgsmål og Svar

S S

Hvorfor er der hverken billede eller lyd?

S

Tjek, at fjernsynet ikke er i standby.

Tjek stikket, og alle nettilslutningerne. S

Spørgsmål og Svar

S

Hvorfor ikke kontrollen af tv-arbejde?

Tjek, at BØRNESIKRING ikke er aktiveret.

S

S

Hvorfor er der et godt videobillede, men ingen

lyd?

Tjek, om der er lukket ned for lyden eller, om der er

valgt Lydløs.

S

S

Hvorfor kommer lyden kun fra én højtaler, når

der er valgt stereo?

Tjek, om balancen i LYD-menuen står på én side.

S

S

Hvad kan forårsage et dårligt billede?

S

Interferens eller et svagt signal. Prøv en anden

fjernsynsstation.

S

S

Hvorfor er der problemer med tekst-TV?

God tekst er betinget af et godt, stærkt

udsendelsessignal. Dette kræver normalt en tageller

loftsantenne. Hvis teksten er ulæselig eller

fordrejet, skal du tjekke antennen. Gå til tekst-TV's

indholdsfortegnelse og find Brugervejledning.

Hvorfor ses den afspillede video/dvd

S d ikke på

skærmen?

S

S S

S S

S

Kontroller, at VCR- og/eller DVD-afspilleren er

forbundet til fjernsynet som vist på side 6. Vælg

herefter korrekt indgang ved trykke på SOURCE.

Hvorfor er VCR/DVD-billedet i sort/hvid?

S

Kontroller, at den korrekte indgang er valgt.

S

Hvorfor er der et godt videobillede, men ingen

lyd?

Tjek SCART-kablets forbindelse.

S S S Hvorfor virker ik fjernbetjeningen btj ikke? ikk? S

Tjek, om batterierne er opbrugt eller forkert sat i.

S S

S

Hvad er DVB-T?

Digital Video Broadcast via en antenne / antenne.

Hvordan bliver radiokanaler valgt?

Du kan vælge dem via Channel List.

Hvad kan der gøres, hvis PIN-koden er blevet

glemt?

Du kan nulstille tv og udføre første gang

installation. Sørg for, at ingen andre kan

bruge dette ved at fjerne instruktionsbog.

Hvorfor er der vandrette striber og / eller slørede

billeder på skærmen, når i PC mode?

Fase muligvis justeres. Vælg PC

Indstillinger og fremhæve fase og justere, indtil

billedet er klart.

Dansk - 32 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 32 25.09.2012 13:15:20


Spørgsmål og Svar

S

S

Hvorfor fungerer mediebrowseren ikke?

S

Sørg for, at USB-hukommelsen er tilsluttet korrekt.

Forkert adfærd kan forekomme med en USB-hubforbindelse.

S

Hvorfor vises digitale undertekster ikke på

skærmen, når de er valgt?

Der sendes i øjeblikket ikke undertekster fra

tv-stationen.

Dansk

S

S

S

S

Hvorfor er den digitale kanal låst?

S

Forældrekontrol aktiveres. Konfigurerer

forældreindstillinger.

Hvorfor er nogle krypterede digitale kanaler

utilgængelige?

Dit abonnement skal opgraderes. Kontakt din

tjenesteudbyder.

S

S

S

Hvorfor er lydsporet på engelsk, når et

andet lydsprog er valgt?

Programmet udsendes i øjeblikket kun med

et engelsk lydspor.

Hvorfor tager det aktive standby LED nogle gange

længere tid om at gå ud?

Når tv’et sættes i standby, vil tv'ets aktive

standby automatisk søge i alle tilgængelige

kanaler for downloads, forudsat at Automatisk

download er aktiveret. Tidsforbruget til dette kan

variere.


Dette udstyr følger kravene i Teknisk regulering om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og

elektronisk udstyr.

Dansk - 33 -

A01_MB62_[DK]_(01-TV)_(IB_QSG)_DVBT-C_(22145LED_1910UK)_BRONZE19_10079739_50224251.indd 33 25.09.2012 13:15:20


Dansk

Indhold

Funktioner............................................................. 34

Generelle funktioner ......................................... 34

Sikkerhedsoplysninger ......................................... 35

Bemærkninger om cd’er ....................................... 35

Håndtering af diske ........................................... 35

Rengøring ......................................................... 35

Bemærkninger om kondens ................................. 36

Licensmeddelelse ................................................. 36

Sådan afspilles en DVD........................................ 36

Knapper på DVD’ens kontrolpanel ....................... 36

Oversigt over fjernbetjeningen.............................. 37

Almindelig anvendelse.......................................... 38

Almindelig afspilning ............................................. 39

Normal afspilning .............................................. 39

Til din orientering .......................................... 39

Bemærkninger til afspilning .............................. 39

Opsætningsmenuens punkter .............................. 39

Videoopsætning ................................................ 39

Tv Type ......................................................... 39

Sprogopsætning ............................................... 39

OSD-sprog .................................................... 39

Audio ............................................................. 39

Disc Menu ..................................................... 39

Undertekst .................................................... 39

Opsætning af præferencer ............................... 40

Standard ....................................................... 40

Downmix ....................................................... 40

Surround: Surround lydudgang. .................... 40

Stereo: To-kanals stereo. .............................. 40

Børnesikring (sikringsniveau) ....................... 40

Adgangskode (Skift adgangskode) ............... 40

SPDIF-udgang .............................................. 40

Fejlfi nding ............................................................. 40

Billedkvaliteten er dårlig (DVD)......................... 40

Cd’en spiller ikke............................................... 40

Forkert OSD-sprog ........................................... 40

Sprog for lyd eller undertekster på DVD’en kan

ikke ændres. ..................................................... 40

Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.) fungerer

ikke ................................................................... 41

Intet billede ....................................................... 41

Ingen lyd ........................................................... 41

Defi nition af termer ............................................... 41

Cd-typer som er kompatible med denne enhed ... 42

Understøttede fi lformater ...................................... 43

Specifi kationer ...................................................... 43

Funktioner

Generelle funktioner

• DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG

• NTSC/PAL-afspilning (afhængigt diskindhold)

• LPCM-lyd via koaksialt og digitalt lyd-output

(Tilvalg)

• Multi-audio (op til 8) understøttelse (afhængigt af

diskindhold)

• Multi-undertekster (op til 32) understøttelse

(afhængigt af diskindhold)

• Multi-vinkel understøttelse (op til 9) (afhængigt af

diskindhold)

• 8 niveauer af forældrekontrol

• Hurtig fremadspoling og tilbagespoling på 5

forskellige hastigheder. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)

• Slowmotion-afspilning i 4 forskellige hastigheder.

(1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x fremad)

• Billede-for-billede afspilning.

• Søgetilstand

• Gentag

• Koaksial lydudgang (ekstra)

• Kopierede diske kan være inkompatible

Bemærk

• Dette produkt understøtter muligvis ikke visse

MP3-afspilninger på grund af forskellige

optagelsesformater eller disktyper.

• Læs venligst brugsanvisningen om MP3-

afspilning.

• CD-R/CD-RW-diske der er optaget med CD-DAmetoden

kan afspilles. Visse CD-R/CD-RW diske

kan være inkompatible grundet disk- og laserdesign.

• DVD-R/RW diske optaget med DVD-Video-metoden

kan afspilles. Nogle DVD-R/RW -diske kan være

inkompatible på grund af laser-pick-up og diskdesign.

• Visse diske kan være inkompatible med JPEG Viewerfunktionen

på grund af forskelligt optageformat eller

diskens tilstand.

• For at sikre korrekt drift, må der kun anvendes 12

cm skiver.

Dansk - 34 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 34 18.05.2012 11:39:15


Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger

dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage

skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt

i overensstemmelse med vejledningen.

CLASS 1

LASER PRODUCT

Bemærkninger om cd’er

Håndtering af diske

• Cd’en bør kun berøres på dens kanter for at holde

den ren. Overfl aden bør ikke berøres.

• Sæt ikke papir eller tape på cd’en.

• Hvis cd’en er tilsmudset med en substans - såsom

lim - skal dette fjernes, før cd’en anvendes.

Dansk

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Lynsymbolet i advarselstrekanten skal

advare brugeren om, at der er uisoleret

”farlig spænding” inden i apparatets

kasse, som kan være kraftig nok til at

udgøre en risiko for elektrisk stød.

Udråbstegnet inde i en

advarselstrekant skal oplyse brugeren

om, at der er vigtige betjenings- og

vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets

medfølgende vejledning.

• Udsæt ikke cd’en for direkte sollys eller varmekilder

såsom varmerør. Lad den heller ikke cd’en ligge i en

parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen hurtigt

kan stige og beskadige den.

• Efter afspilning skal cd’en opbevares i sin

kassette.

Rengøring

• Før afspilning skal cd’en renses med en renseklud.

Tør cd’en af fra midten og ud.

• Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, fortynder,

kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatisk

spray der beregnet til vinyl-lp’er.

Dansk - 35 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 35 18.05.2012 11:39:16


Dansk

Bemærkninger om kondens

Kondensering skader DVD-afspilleren. Læs følgende

informationer grundigt.

Fugtdannelse optræder for eksempel, når du hælder

en kold drink i et glas på en varm dag. Der dannes

vanddråber på ydersiden af glasset. På samme

måde kan fugt kondenseres på denne enheds interne

optiske pick-up linse, som er en af de mest afgørende

interne dele i enheden.

Kondens forekommer i følgende situationer:

- Når du fl ytter enheden fra et koldt sted til et varmt

sted.

• Når du bruger enheden i et rum, hvor du lige har

tændt for varmeren, eller et sted, hvor den kolde vind

fra klimaanlægget direkte hits enheden.

• Om sommeren, når du bruger enheden på et varmt

og fugtigt sted lige efter du fl ytter enheden fra et

værelse med aircondition.

• Når du bruger enheden på et fugtigt sted.

Brug aldrig enheden, når kondens kan

forekomme.

Hvis du bruger apparatet i en sådan situation, kan det

beskadige diske og indvendige dele. Tilslut enhedens

ledning til en stikkontakt, tænd for enheden, fjern

disken og lad den stå i to til tre timer. Efter to til tre

timer opvarmes enheden og fugten fordampes. Hold

enheden tilsluttet til stikkontakten, fpr at minimere

forekomsten af kondens.

Licensmeddelelse

“Dette produkt indeholder copyrightbeskyttelsesteknologi

som er beskyttet af Amerikanske

patenter samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

Brug af denne copyright-beskyttelsesteknologi skal

være godkendt af Rovi Corporation og er kun tilsigtet

hjemmeafspilning og andre begrænsede afspilninger,

medmindre anden autorisation er givet af Rovi

Corporation. Reverse Engineering og demontering

er forbudt.”

Sådan afspilles en DVD

Når der placeres en disk i diskbakken, skal den

etiketforsynede side vende opad.

Når TV’et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med

knappen SOURCE, på fjernbetjeningen. Tryk på

afspil, på fjernbetjeningen eller tryk direkte på afspil

på frontpanelet. Hvis der ikke er nogen disk i læseren,

skal du først isætte en dvd og trykke på afspil .

Knapper på DVD’ens

kontrolpanel

Diskindlæser

B. /

Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen

(hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap som

”button select” (vælger den fremhævede enhed), hvis

disken tillader det.

C. /

Stopper med at spille disken/skubber disken ud.

Bemærk:

Når du afspiller en fil, skal du trykke på / knappen

tre gange for at åbne.

Dansk - 36 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 36 18.05.2012 11:39:17


Oversigt over fjernbetjeningen


DanskDansk - 37 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 37 18.05.2012 11:39:18


Dansk

Almindelig anvendelse

Du kan navigere i DVD, fi lm-cd, musik og billed-cd’ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din

fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper.

Knapper på

fjernbetjeningen

DVD-

AFSPILNING

Film

AFSPILNING

Billedafspilning

Afspil (Play) Afspil (Play) Afspil (Play)

Pause Pause Pause

Stop Stop Stop

Afspilning

af musik

Afspil (Play)

Pause

Stop

/

Spol frem/tilbage Spol frem/tilbage Foregående/Næste Foregående/Næste

/ Markerer et menupunkt. /

X

Drejer det zoomede billede til venstre eller højre (hvis tilgængeligt)

/ Markerer et menupunkt. Drejer det zoomede billede til op eller ned (hvis tilgængeligt).

/

Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling

X

Hurtig fremspoling /

Hurtig tilbagespoling

VINKEL

Viser scenen fra

forskellige vinkler

X X X

(hvis tilgængeligt).

DISPLAY Viser oplysninger om disken / skærme DVD menuen opsætning under stop-tilstand.

INFO

Viser oplysninger om disken.

SPROG Lydsprog X X X

MENU

Viser hovedmenuen.

OK

Åbn/Vis/Afspil

GENTAG

Viser gentagelsesfunktioner.

RETUR Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig) .

STI Skifter til stimappen (hvis tilgængelig) . X

SØGEMODUS

Direkte valg af scener, tid eller fil (spor) nummer.

UNDERTEKST Undertekster Til-Fra. Tryk igen for at

skifte til næste tilstand.

X

X

TITLE Viser diskmenu (hvis tilgængelig). X X

ZOOM

Zoomer billede. Tryk igen for at skifte til næste tilstand.

X

Andre funktioner - Knapkombinationer

(Under afspilning)

+ Langsom fremadspoling

+ Indstiller hastighed for hurtig fremadspoling

+ Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling

+ Bekræfter stopkommando.

+ Tryk på gentagne gange for at spole fremad manuelt.

(*) Du kan skifte til titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter ciffertasten for

at skifte til en af ciffertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5.)

Dansk - 38 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 38 18.05.2012 11:39:19


Almindelig afspilning

Normal afspilning

1. Tryk på knappen.

2. Sæt en disk i diskbakken.

Diskbakken lukkes, og afspilningen begynder med

det samme, hvis der ikke er nogen menuer optaget

på disken.

Der vises måske en menu på Tv-skærmen efter

et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter

introduktionen af fi lmselskabet. Dette afhænger af

cd’ens indhold og kan variere.

Bemærk: Trin 3 og 4 er kun tilgængelige, når der er

optaget en menu på disken.

3. Tryk på navigationsknapperne eller talknappen/

rne for at vælge den ønskede titel.

4. Tryk på OK.

Afspilning af de valgte enheder begynder nu. Den

afspillede enhed kan have et bevægeligt billede, et

stillbillede eller en anden undermenu, afhængig af

disken.

Til din orientering:

Hvis der foretages en handling med en knap, der er

forbudt, vises “ ” symbolet

Bemærkninger til afspilning:

1. Der høres ingen lyd under hurtig frem- og

tilbagespoling.

2. Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom

gengivelse.

3. I visse tilfælde, ændres undertektstens sprog

ikke umiddelbart til den valgte.

4. Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv

efter gentagne tryk på knappen, betyder det at

sproget ikke er tilgængeligt på disken.

5. Når afspilleren genstartes eller disc´en ændres,

vil undertekst selektionen automatisk ændres

tilbage til de indledende indstillinger.

6. Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes

af disken, vil undertekstsproget automatisk

være diskens 1. prioritetssprog.

7. Normalt fi nder en cirkulation sted, hvis du skifter

til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster

ved at trykke knappen Subtitle fl ere gange,

indtil ”Undertekst fra” vises på skærmen.

8. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev

fjernet, er det sprog du hører det sprog, der

blev valgt ved den oprindelige indstilling. Hvis

dette sprog ikke er optaget på cd’en, vil kun de

tilgængelige sprog på cd’en kunne høres.

9. Nogle DVD’er har ingen rod og/eller titelmenuer.

Baglænsspring er ikke muligt.

10. For bekvemmelighed:

11. Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større

end den samlede længde af den aktuelle titel,

vil Tid-søgefeltet forsvinde og meldingen “Input

Invalid” “ INPUT UGYLDIGT” vises i det øverste

venstre hjørne af skærmen.

12. Slide Show deaktiveres når ZOOM-tilstand er

aktiveret.

Opsætningsmenuens punkter

Videoopsætning

Tv Type

Tv-type er kun tilgængelig som ’PAL’ Tv’et understøtter

også NTSC-signaler, dog bliver signalet omdannet til

PAL, når det kommer frem på skærmen.

Sprogopsætning

OSD-sprog

Du kan vælge standard OSD sproget på afspillernes

menuer.

Audio

Du kan vælge standard lydsproget, hvis det

understøttes af DVD-cd’en.

Disc Menu

Du kan vælge cd’ens menusprog blandt disse sprog.

Diskmenuen vil vises på det udvalgte sprog, hvis det

understøttes af DVD-cd’en.

Undertekst

Du kan vælge standardsproget på undertekster, hvis

det understøttes af DVD-cd’en.

Dansk

Dansk - 39 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 39 18.05.2012 11:39:20


Opsætning af præferencer

SPDIF-udgang

Dansk

Standard

Hvis du vælger RESET [NULSTIL] og så trykker

OK, bliver fabriksindstillingerne genaktiveret.

Børnespærring og forældreadgangskoden ændres

ikke.

Downmix

Dette kan vælges, når Tv’ets digitale lydsignal

bruges.

Surround: Surround lydudgang.

Stereo: To-kanals stereo.

Børnesikring (sikringsniveau)

Afspilning af nogle DVD’er kan være begrænset til

nogle aldersgrupper. Funktionen “Børnesikring” gør

det muligt at begrænse afspilningen til et niveau, der

kan indstilles af forældrene.

Dette sikringsniveau kan indstilles til et af de otte

niveauer. Indstillingens niveau “8 ADULT” [”8

VOKSNE” ] tillader, at alle titler på en DVD kan

afspilles uafhængigt af børnesikringen på DVD’en.

Du kan kun se DVD’er, som har samme eller et lavere

niveau end børnesikringens niveau.

Adgangskode (Skift adgangskode):

Med denne funktion kan du ændre den aktuelle

kod.

For at ændre kodeordet vil du blive spurgt om at

indtaste det gamle kodeord. Efter du har indtastet

den gamle adgangskode, kan du indtaste en

ny adgangskode med 4 cifre. Bekræft brug af

password.

Bemærk: Koden er som standard indstillet til ”0000”.

Du skal indtaste et XXXX digitalt kodeord, hver gang

du ønsker at ændre børnesikringsniveauet. Kontakt

venligst den tekniske service, hvis du har glemt

kodeordet.

Dansk - 40 -

Du kan indstille SPDIF-udgang som RAW eller PCM.

Hvis du vælger PCM fra SPDIF-udgang på DVD-menu

og afspille dvd med Dolby lyd, kan du få lyd med to

kanaler via højttalere og stikket DIGITAL AUDIO. Hvis

du vælger RAW fra SPDIF-udgang på DVD-menu og

afspille dvd med Dolby lyd, vil talerne blive slået, og du

kan få 5 +1 Dolby-lyd via DIGITAL AUDIO stik.

Fejlfinding

Billedkvaliteten er dårlig (DVD)

• Sørg for at DVD diskens overflade ikke er beskadiget.

(Ridser, fi ngeraftryk, osv.)

• Rengør DVD-disken og prøv igen.

Se instruktionere der er beskrevet i “Noter om Diske”

for at se, hvordan disken rengøres ordentligt.

• Sørg for at DVD-disken sidder i loaderen med

etiketsiden opad.

• En fugtig DVD eller kondensering kan have

indfl ydelse på udstyret. Vent 1 til 2 timer i Standby

for at tørre udstyret.

Cd’en spiller ikke

• Ingen disk i maskinen.

• Anbring en disk i loaderen.

• Disk er indsat forkert.

Sørg for at DVD-disken sidder i loaderen med

etiketsiden opad.

• Forkert disktype. Maskinen kan ikke afspille Cdrom’er

m.v.

• DVD’ens regionalkode skal svare til afspillerens

kode.

Forkert OSD-sprog

• Vælg sprog i opsætningsmenuen.

Sprog for lyd eller undertekster på

DVD’en kan ikke ændres.

• Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke

optages på DVD’en.

• Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp

af DVD’ens titelmenu. Nogle DVD’er giver ikke

brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger

uden at bruge skive-menuen.

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 40 18.05.2012 11:39:20


Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.)

fungerer ikke

• Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD’en.

• Vinkler kan kun ændres når vinkelsymbolet vises.

Intet billede

• Er der trykket på de rigtige knapper på

fjernbetjeningen? Prøv igen.

Ingen lyd

• Kontroller at lydstyrken er sat til et hørbart niveau.

• Kontroller at du ikke har slukket for lyden ved et

uheld.

Forvrænget lyd

Kontroller at den passende afl ytningsindstilling er

korrekt.

Fjernbetjeningen reagerer ikke

Vær sikker på at fjernbetjeningen er i den korrekte

tilstand.

Kontroller om batterierne sidder rigtigt.

Udskift batterierne.

Hvis intet fungerer

Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og

intet fungerer, bør du slukke afspilleren og tænde

den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din

forhandler eller en TV-tekniker. Forsøg aldrig selv at

reparere et defekt TV.

Definition af termer

Vinkel

På nogle DVD’er er der optaget scener som samtidigt

blev “skudt” fra et antal af forskellige vinkler (samme

scene blev ”skudt” fra forsiden, fra venstre side, fra

højre side etc.). Ved en sådan disk kan man bruge

VINKEL knappen for at se scenen fra forskellige

vinkler.

Kapitelnummer

Disse numre er optaget på DVD cd’en. En titel er

opdelt i mange afsnit, hvert afsnit er nummereret og

specielle dele af en videopræsentation kan fi ndes

hurtigt ved hjælp af disse numre.

DVD

Det henviser til en high-density optisk disk på hvilken

billeder med høj kvalitet og lyd blev optaget ved

hjælp af digitale signaler. Forening af en ny teknologi

til videokomprimering (MPEG II) og high-density

optagelsesteknologi. DVD gør det muligt at optage

æstetisk fuldbevægeligt video over lange tidsperioder

(f eks. kan en hel fi lm optages).

Strukturen på en DVD består af to 0,6 mm tynde

diske som klæber ved hinanden. Jo tyndere cd’en er

desto højere er tætheden på hvilken informationer

kan optages. En DVD disk har en større kapacitet end

en 1,2 mm tyk disk. Da de to tynde diske klæber på

hinanden vil det i den nærmere fremtid måske være

muligt at optage på begge sider og dermed forlænge

spilletiden.

Undertekster

Det er trykte linjer som vises på bunden af skærmen

og som oversætter eller gengiver dialoger. De er

optaget på DVD’en.

Tidstal

Viser afspilningstiden som er afl øbet fra starten af

cd’en eller en title. Den kan bruges for hurtigt at fi nde

en speciel scene. (Ikke alle disk tillader brugen af

denne tidsfunktion. Muligheden fastlægges af diskproducenten)

Titelnummer

Disse numre er optaget på DVD cd’en. Hvis en disk

indeholder to eller fl ere fi lm er disse fi lm nummereret

som titel 1, titel 2, etc.

Track-nummer

Disse numre er tildelt til tracks som blev optaget på

audio Cd’er. Det gør det muligt at fi nde specielle

tracks hurtigt.

LPCM

LPCM står for Linear Pulse Code Modulation og er

digitalt lyd.

MPEG

Forkortelse for Moving Picture Experts Group. Det er

en international standard til komprimering af billeder.

På nogle DVD’er blev digitalt lyd komprimeret og

optaget i dette format.

Dansk

Dansk - 41 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 41 18.05.2012 11:39:20


Cd-typer som er kompatible med denne enhed

DanskDansk - 42 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 42 18.05.2012 11:39:20


Understøttede filformater

Medie

Film

(Tilvalg)

Musik

Foto

Eksterne

undertekster

(Tilvalg)

Filformat

.mpg/ .dat/

.vob

.avi

Video

MPEG1

MPEG2

MPEG4

MS ISO

MPEG4

Format

Audio

MPEG Layer

1/2/3

MPEG2

PCM/MP3

PCM/MP3

Kommentarer

(Maks. opløsning /Bitrate osv.)

Understøtter SP and ASP

- - PCM Sample Rate: 8k ~ 48kHz

.mp3 -

.jpg

.srt

.smi

.sub

.ssa

.ass

Baseline JPEG

MPEG 1/2

Layer 1/2/3

(MP3)

Progressive JPEG

Sample Rate: 8k ~ 48kHz,

Bitrate: 64k~320kbps

WxH = 8902x8902 up to 77Mega-pixel

Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/

Grayscale

Up to 4 Mega-pixel

Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/

Grayscale

Understøtter Text File Format, but do not

support Picture File Format

Denne enhed kan kun vise højst 14

Undertekster.

Dansk

Specifikationer

Understøttede

disktyper

Video Type

Audio Type

Lydudgang

DVD: SS/SL 12cm (DVD-5)

CD-DA

SS/DL 12cm (DVD-9)

CD-R

DS/SL 12cm (DVD-10)

CD-RW

DS/DL 12cm (DVD-18)

MP3/JPEG

MPEG2 Video Standard dekodning (MPEG1 understøttet)

Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels

50 og 60 Hz rammefornyelsesrater (PAL & NTSC)

Digital bitstream overførelseshastighed op til 108Mbits/sek.

Linjeopløsning mere end 500 linier

Flerkanals MPEG afkodning.

LPCM

Analoge udgange:

24 Bit/ 48,44.1 kHz down-sampling DAC

Dansk - 43 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 43 18.05.2012 11:39:20


Understøttede filformater

Medie

Film

(Tilvalg)

Musik

Foto

Eksterne

undertekster

(Tilvalg)

Filformat

.mpg/ .dat/

.vob

.avi

Video

MPEG1

MPEG2

MPEG4

MS ISO

MPEG4

Format

Audio

MPEG Layer

1/2/3

MPEG2

PCM/MP3

PCM/MP3

Kommentarer

(Maks. opløsning /Bitrate osv.)

Understøtter SP and ASP

- - PCM Sample Rate: 8k ~ 48kHz

.mp3 -

.jpg

.srt

.smi

.sub

.ssa

.ass

Baseline JPEG

MPEG 1/2

Layer 1/2/3

(MP3)

Progressive JPEG

Sample Rate: 8k ~ 48kHz,

Bitrate: 64k~320kbps

WxH = 8902x8902 up to 77Mega-pixel

Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/

Grayscale

Up to 4 Mega-pixel

Understøtter format: 444/ 440/ 422/ 420/

Grayscale

Understøtter Text File Format, but do not

support Picture File Format

Denne enhed kan kun vise højst 14

Undertekster.

Dansk

Specifikationer

Understøttede

disktyper

Video Type

Audio Type

Lydudgang

DVD: SS/SL 12cm (DVD-5)

CD-DA

SS/DL 12cm (DVD-9)

CD-R

DS/SL 12cm (DVD-10)

CD-RW

DS/DL 12cm (DVD-18)

MP3/JPEG

MPEG2 Video Standard dekodning (MPEG1 understøttet)

Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels

50 og 60 Hz rammefornyelsesrater (PAL & NTSC)

Digital bitstream overførelseshastighed op til 108Mbits/sek.

Linjeopløsning mere end 500 linier

Flerkanals MPEG afkodning.

LPCM

Analoge udgange:

24 Bit/ 48,44.1 kHz down-sampling DAC

Dansk - 43 -

A01_MB62_[DK]_(02-DVD)_(IB_QSG)_(1910UK_WODIVX)_10079739_50224251.indd 43 18.05.2012 11:39:20

More magazines by this user
Similar magazines