Præsentation - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Præsentation - Trafikdage.dk

Et grønnere

transportsystem


Transportens miljøbelastning

Transportministeriet

Side 2


Et grønnere transportsystem

● Energieffektive transportformer og rene drivmidler

● Forbedret og effektiv infrastruktur

● Hensyn til natur, miljø og infrastruktur

● Danske styrkekompetencer indenfor transportteknologi

Transportministeriet

Side 3


Et grønnere transportsystem

Støjdæmpning ved nye baneanlæg og bestående baner

23. August 2011 Præsenteret af Lars Deigaard


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Fokusområde

Oplægget fokuserer på støj,

da det er en væsentlig

miljøpåvirkning fra jernbaner


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Primære kilde er kontakt mellem hjul og skinne

Ved normale hastigheder i

Danmark er kontakten mellem

hjul og skinne klart den mest

betydende kilde til støj.

Støjen transmitteres fra hjul

og skinner


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Grundlag og grænseværdier for støjdæmpning

Grundlag for støjdæmpning

Støjberegninger:

Baseret på tidligere målinger

Grænseværdier for boliger:

Miljøstyrelsens grænseværdier

Grænseværdier for støj

To grænseværdier for boliger:

Årsmiddelværdi L den = 64 dB

Maksimalværdi L Amax = 85 dB

L den tager hensyn til generne om aftenen

og natten:

1 tog om natten = ca. 10 tog om dagen

1 tog om aftenen = ca. 3 tog om dagen

L den kan sammenholdes med oplevede

gener:

Ved L den = 64 dB føler ca. 10 % af

befolkningen sig stærkt generet


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Resultater på udvalgte projekter

København –Ringsted

Ca. 3 km støjskærm

Ca. 500 boliger skal facadeisoleres

Femern Landanlæg

Ca. 18 km støjskærm

Ca. 1900 boliger skal facadeisoleres


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Støjdæmpning langs bestående baner

Støjpuljen

Puljen kørt i over 25 år

Behandler hovedbaner

Ca. 24.000 boliger er behandlet

Ca. 7.000 antal boliger sagt ja tak til

tilskud til facadeisolering

Ca. 50 km. støjskærm etableret

Forbrug ca. 485 mio. kr.

Afsluttes i 2012 med en

kontrolberegning og opsamling


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Støjreduktion ved kilden

For fremtiden mere fokus på at

nedbringe kildestøjen. En række

aktiviteter er igangsat

Skinneslibning

Intensiveret strategi med

udgangspunkt i politisk aftale om en

grøn transportpolitik

Opbygning af spor

Ny vejledning for opbygning af spor

Kortlægning af banenettet

Målinger af støj fra banenettet med

henblik på at identificere ”sorte

pletter” og bidrage til tilstandsbaseret

vedligehold.


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Udviklingstendenser

TSI for nyt materiel

Støjgrænser for nyt materiel.

Primært effekt i forhold til

godsvogne.

Retrofitting

Udskiftning af bremser på

eksisterende godsvogne. Vil

accelerere udviklingen i retning af

mindre støjende godsvogne.

Forskellige modeller diskuteres på

europæisk plan.

Spor

Øget international fokus på

sporkonstruktioner

Ingen af disse forhold er medregnet i

aktuelle støjberegninger.


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Konklusion

Banedanmark tager støjen alvorligt.

Afværgeforanstaltninger ved nyanlæg

Støjdæmpning langs eksisterende

baner.

Fremadrettet øget fokus på kilden.

Fremtidig reduktion af støj fra

rullende materiel, i særdeleshed

godstog.


Disposition [blot for mig selv]

Støj i forhold til nye baneanlæg og bestående baner

– Oplæg fokuserer på støj, da det er en væsentlig miljøpåvirkning fra banen

– Kilde til støj (figur der viser at støj primært dannes ved hjul/skinnekontakt og transporteres til modtager)

– Støjbeskyttelse nye baneanlæg (Kort gennemgang af det generelle forløb med beregninger, indsatskriterier,

afværgeforanstaltninger. Arbejdet er forankret i Miljøstyrelsens vejledninger)

– Resultater på udvalgte projekter (Kh-Rg og Femern Landanlæg opgørelse af antal støjbelastede boliger og

mængde støjskærme og facadeisolerede boliger)

– Støjbeskyttelse bestående anlæg mellem kilde og modtager (Opsummering af støjpuljens hovedresultater

(forbrug, boliger og skærme))

– Støjreduktion ved kilden

o Skinneslibning (Banedanmarks skinneslibningsstrategi)

o Opbygning af spor (Banedanmarks arbejde med ny vejledning for opbygning af spor)

o Kortlægning af banenettet ved målinger (Målinger fra IC3 tog for at identificere ”sorte pletter”)

– Udviklingstendenser (TSI for nyt materiel medfører mindre støjende godsvogne, retrofitting vil accelererer

udviklingen samt øget fokus på sporkonstruktioner)

– Konklusion: Vi tager støjen alvorligt med afværgeforanstaltninger ved nyanlæg, har også beskyttet langs

bestående anlæg, fokus på reduktion ved kilden, fremtidig reduktion af støjen fra rullende materiel i

særdeleshed godstog.


Inddragelse af miljøhensyn ved

planlægning af vejprojekter

Et grønnere transportsystem


SIDE 2

VVM-vurderinger af større vejprojekter

V Vurdering af

V Virkninger på

M Miljøet


SIDE 3

Formålet med VVM

Ved implementering i danske lovgivning og brug i DK

• at forudsige og om muligt begrænse de miljømæssige

konsekvenser af større tekniske anlæg, før beslutning om

anlægsarbejdet træffes

• at inddrage offentligheden i beslutningen om, hvor anlægget skal

placeres, og hvordan det udformes

• at tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan

vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet og

sammenligne alternativer.


Miljøforhold

• Landskab

• Plante- og dyreliv

• Overfladevand og grundvand

• Kulturarv og arkæologi

• Friluftsliv

• Mennesker og samfund

• Luft og klima

• Støj

• Lys

• Råstoffer og affald

• Jordbundsforhold


Miljøpåvirkningen

afhænger især af

vejens beliggenhed

• Mange muligheder

undersøges for at finde

det mest miljøoptimale

projekt


SIDE 6

Stenløse

Ballerup

Grundvandsforhold


Grundvandets

sårbarhed

SIDE 7


SIDE 8

Lukket afvandingssystem og regnvandsbassiner


Landskab

SIDE 9


Landskabsanalyse

SIDE 10


Ved landskabsanalyse og visualiseringer

vurderes og søges indgreb i landskabet

minimeret


Naturinteresser

kortlægges

SIDE 12

Stenløse

Ballerup


254 EU-habitatområder og

113 fuglebeskyttelsesområder i DK

SIDE 13

• Områderne beskytter:

• 59 forskellige typer natur

• 35 beskyttede arter (dyr og

planter)

• 84 fuglearter


Feltundersøgelser

SIDE 14


SIDE 15

Faunapassager mindsker barriereeffekt

Passager for dyreliv

enten under eller

over vejanlægget


Trafikarbejdet

• Gode forhold for cyklister

• Optimering af vejprojektet forløb i forhold til minimering

af trafikarbejdet

• Tilgodese busrutes opretholdes på vejnettet

• Mulighed for samkørsel


Miljørigtig projektering

• Løbende at forbedre miljøindsatsen og derved sikre, at

de samlede miljøpåvirkninger fra Anlægsområdets

aktiviteter til stadighed minimeres og i bedste fald

forebygges

• At relevante miljøforhold i anlægsprojekter belyses

• At initiativer i forhold til at varetage miljørigtig

projektering tilrettelægges så disse bidrager til en

optimal projektgennemførelse


• Planlægning

• Detailprojektering

• Anlæg


Inddragelse af miljøhensyn ved

planlægning af vejprojekter

Et grønnere transportsystem


SIDE 2

VVM-vurderinger af større vejprojekter

V Vurdering af

V Virkninger på

M Miljøet


SIDE 3

Formålet med VVM

Ved implementering i danske lovgivning og brug i DK

• at forudsige og om muligt begrænse de miljømæssige

konsekvenser af større tekniske anlæg, før beslutning om

anlægsarbejdet træffes

• at inddrage offentligheden i beslutningen om, hvor anlægget skal

placeres, og hvordan det udformes

• at tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan

vurdere de miljømæssige konsekvenser af projektet og

sammenligne alternativer.


Miljøforhold

• Landskab

• Plante- og dyreliv

• Overfladevand og grundvand

• Kulturarv og arkæologi

• Friluftsliv

• Mennesker og samfund

• Luft og klima

• Støj

• Lys

• Råstoffer og affald

• Jordbundsforhold


Miljøpåvirkningen

afhænger især af

vejens beliggenhed

• Mange muligheder

undersøges for at finde

det mest miljøoptimale

projekt


SIDE 6

Stenløse

Ballerup

Grundvandsforhold


Grundvandets

sårbarhed

SIDE 7


SIDE 8

Lukket afvandingssystem og regnvandsbassiner


Landskab

SIDE 9


Landskabsanalyse

SIDE 10


Ved landskabsanalyse og visualiseringer

vurderes og søges indgreb i landskabet

minimeret


Naturinteresser

kortlægges

SIDE 12

Stenløse

Ballerup


254 EU-habitatområder og

113 fuglebeskyttelsesområder i DK

SIDE 13

• Områderne beskytter:

• 59 forskellige typer natur

• 35 beskyttede arter (dyr og

planter)

• 84 fuglearter


Feltundersøgelser

SIDE 14


SIDE 15

Faunapassager mindsker barriereeffekt

Passager for dyreliv

enten under eller

over vejanlægget


Trafikarbejdet

• Gode forhold for cyklister

• Optimering af vejprojektet forløb i forhold til minimering

af trafikarbejdet

• Tilgodese busrutes opretholdes på vejnettet

• Mulighed for samkørsel


Miljørigtig projektering

• Løbende at forbedre miljøindsatsen og derved sikre, at

de samlede miljøpåvirkninger fra Anlægsområdets

aktiviteter til stadighed minimeres og i bedste fald

forebygges

• At relevante miljøforhold i anlægsprojekter belyses

• At initiativer i forhold til at varetage miljørigtig

projektering tilrettelægges så disse bidrager til en

optimal projektgennemførelse


• Planlægning

• Detailprojektering

• Anlæg


Et grønnere transportsystem

Støjdæmpning ved nye baneanlæg og bestående baner

23. August 2011 Præsenteret af Lars Deigaard


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Fokusområde

Oplægget fokuserer på støj,

da det er en væsentlig

miljøpåvirkning fra jernbaner


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Primære kilde er kontakt mellem hjul og skinne

Ved normale hastigheder i

Danmark er kontakten mellem

hjul og skinne klart den mest

betydende kilde til støj.

Støjen transmitteres fra hjul

og skinner


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Grundlag og grænseværdier for støjdæmpning

Grundlag for støjdæmpning

Støjberegninger:

Baseret på tidligere målinger

Grænseværdier for boliger:

Miljøstyrelsens grænseværdier

Grænseværdier for støj

To grænseværdier for boliger:

Årsmiddelværdi L den = 64 dB

Maksimalværdi L Amax = 85 dB

L den tager hensyn til generne om aftenen

og natten:

1 tog om natten = ca. 10 tog om dagen

1 tog om aftenen = ca. 3 tog om dagen

L den kan sammenholdes med oplevede

gener:

Ved L den = 64 dB føler ca. 10 % af

befolkningen sig stærkt generet


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Resultater på udvalgte projekter

København –Ringsted

Ca. 3 km støjskærm

Ca. 500 boliger skal facadeisoleres

Femern Landanlæg

Ca. 18 km støjskærm

Ca. 1900 boliger skal facadeisoleres


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Støjdæmpning langs bestående baner

Støjpuljen

Puljen kørt i over 25 år

Behandler hovedbaner

Ca. 24.000 boliger er behandlet

Ca. 7.000 antal boliger sagt ja tak til

tilskud til facadeisolering

Ca. 50 km. støjskærm etableret

Forbrug ca. 485 mio. kr.

Afsluttes i 2012 med en

kontrolberegning og opsamling


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Støjreduktion ved kilden

For fremtiden mere fokus på at

nedbringe kildestøjen. En række

aktiviteter er igangsat

Skinneslibning

Intensiveret strategi med

udgangspunkt i politisk aftale om en

grøn transportpolitik

Opbygning af spor

Ny vejledning for opbygning af spor

Kortlægning af banenettet

Målinger af støj fra banenettet med

henblik på at identificere ”sorte

pletter” og bidrage til tilstandsbaseret

vedligehold.


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Udviklingstendenser

TSI for nyt materiel

Støjgrænser for nyt materiel.

Primært effekt i forhold til

godsvogne.

Retrofitting

Udskiftning af bremser på

eksisterende godsvogne. Vil

accelerere udviklingen i retning af

mindre støjende godsvogne.

Forskellige modeller diskuteres på

europæisk plan.

Spor

Øget international fokus på

sporkonstruktioner

Ingen af disse forhold er medregnet i

aktuelle støjberegninger.


Støj i forhold til nye og eksisterende baner

Konklusion

Banedanmark tager støjen alvorligt.

Afværgeforanstaltninger ved nyanlæg

Støjdæmpning langs eksisterende

baner.

Fremadrettet øget fokus på kilden.

Fremtidig reduktion af støj fra

rullende materiel, i særdeleshed

godstog.


Disposition [blot for mig selv]

Støj i forhold til nye baneanlæg og bestående baner

– Oplæg fokuserer på støj, da det er en væsentlig miljøpåvirkning fra banen

– Kilde til støj (figur der viser at støj primært dannes ved hjul/skinnekontakt og transporteres til modtager)

– Støjbeskyttelse nye baneanlæg (Kort gennemgang af det generelle forløb med beregninger, indsatskriterier,

afværgeforanstaltninger. Arbejdet er forankret i Miljøstyrelsens vejledninger)

– Resultater på udvalgte projekter (Kh-Rg og Femern Landanlæg opgørelse af antal støjbelastede boliger og

mængde støjskærme og facadeisolerede boliger)

– Støjbeskyttelse bestående anlæg mellem kilde og modtager (Opsummering af støjpuljens hovedresultater

(forbrug, boliger og skærme))

– Støjreduktion ved kilden

o Skinneslibning (Banedanmarks skinneslibningsstrategi)

o Opbygning af spor (Banedanmarks arbejde med ny vejledning for opbygning af spor)

o Kortlægning af banenettet ved målinger (Målinger fra IC3 tog for at identificere ”sorte pletter”)

– Udviklingstendenser (TSI for nyt materiel medfører mindre støjende godsvogne, retrofitting vil accelererer

udviklingen samt øget fokus på sporkonstruktioner)

– Konklusion: Vi tager støjen alvorligt med afværgeforanstaltninger ved nyanlæg, har også beskyttet langs

bestående anlæg, fokus på reduktion ved kilden, fremtidig reduktion af støjen fra rullende materiel i

særdeleshed godstog.

More magazines by this user
Similar magazines