Valget mellem cykel, bil og kollektiv trafik i Odense - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Valget mellem cykel, bil og kollektiv trafik i Odense - Trafikdage.dk

Valget mellem cykel, bi log kollektiv transport i Odense

Leise Neel Pihl, COWI & Tanya Hempler-Mikkelsen, Odense Kommune

Odense Kommune arbejder med en vision om at skabe en sammenhængende midtby med bylivet i fokus.

Kommunen har udarbejdet en plan ("Trafik- og mobilitetsplanen") for fredeliggørelse af midtbyen, der tilskynder

til gang, cykling og kollektiv trafik og ser det i et bæredygtigt perspektiv.

For at hjælpe kommunen mad at konsekvensvurdere denne plan, har COWI udviklet en analysemodel. Med

modellen kan der foretages strategiske vurderinger af forskellige scenarier både for biltrafikken, og - som

noget nyt - kan også de rejsendes fordeling på transportmidlerne i kommunen vurderes samt

konsekvenserne for cyklisterne og de kollektive rejsende.

Modellen understøtter en høj kvalitet af beregningerne, idet alle beregninger og processer er automatiseret,

så mængden af manuelt arbejde og muligheden for fejl er minimeret.

Indlægget vil indeholde en gennemgang af de processer og tanker, der lå til grund for udviklingen af analysemodellen.

Her ud over vil kommunen fortælle om, hvad de har brugt modellen til og hvordan det har bidraget

til en bæredygtig konsekvensvurdering af deres projekter.

Kommunen havde allerede trafikmodeller for biler og kollektiv transport, her ud over havde de for nylig fået

udviklet en cykelmodel og en model for transportmiddelvalg. Men der var ikke etableret et samspil mellem

alle disse modeller, og de lå i forskellige software, så en vurdering af transportmiddelvalget og trafikmønstre

krævede en stor mængde af manuelt databearbejdning.

COWI fik til opgave at skabe en ny model, som samlede de eksisterende modeller og var brugervenlig, så

kommunen nemt kunne foretage beregninger med modellen og bruge den som et aktivt værktøj i vurderingen

af, hvorvidt forskellige trafikale ændringer vil trække byens trafikale udvikling i den ønskede retning.

Projektet indeholdt følgende aktiviteter:


Kommunens trafikmodeller for biler, cykler og kollektiv transport blev opdateret mht. vejnetsoplysninger,

beskrivelsen af det kollektive transportnet, hvorefter modellerne blev justeret, således at de stemte overens

med den trafikale situation i Odense.

Modellen for transportmiddelvalg blev etableret i det fælles software og blev justeret, så det kunne beskrive

transportmiddelvalgsfordelingen i Odense.

Modellen blev opbygget, således at modelleringen af bilister, cyklister og kollektive rejsende foretages i

samme model.

Der blev udarbejdet et prognosemodul, som automatisk beregner trafikniveauet og fordelingen på transportmidler

i fremtidige år.

Der blev også opbygget en brugergrænseflade i Access, så medarbejderne nemt kan holde styr på beregningerne

og de anvendte forudsætninger.

COWI har desuden opstillet to forskellige prognosescenarier, der indeholder ændringer i rejsemønstre og i

vejnet, cykelnet og det kollektive net. Det ene prognosescenarie indeholder de udviklingsplaner i kommunen,

som var besluttet politisk ved projektets opstart og det andet prognosescenarie indeholder store dele af "Trafik-

og mobilitetsplanen". Når en bruger opbygger et scenarie, opbygges det kun én gang. I beregningerne er

det så muligt automatisk at vurdere scenariet ud fra forskellige forventninger til fremtiden.

Det nye værktøj kan bruges til at vurdere fordele og ulemper ved en omlægning af den kollektive trafik,

busbaner på længere strækninger eller andre tiltag for den kollektive trafik:Vil ændringerne forbedre rejsetiderne for de rejsende med den kollektive trafik?

Kan det forventes, at bilister vil lade bilen stå og tage bussen?


Vil cyklisterne begynde at tage bussen?

Kan nye højhastighedscykelstier i Odense få flere til at tage cyklen frem for bilen?

Kan grønne bølger for cyklisterne på centrale strækninger i Odense fremme brugen af cyklen?

Har de nye cyklister tidligere brugt bilen eller den kollektive trafik?

Hvilket transportmiddel vil brugerne af det nye sygehus benytte?

Hvordan ændres det, hvis der bygges en letbane?

Spørgsmål, det nye værktøj kan hjælpe kommune med at svare på.

More magazines by this user
Similar magazines