Præsentation - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Præsentation - Trafikdage.dk

Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET Trafikdage på Aalborg Universitet

22.-23. august 2011

Luftkvalitetsvurdering for ny

3. Limfjordsforbindelse

Steen Solvang Jensen 1 , Matthias Ketzel 1 , Thomas

Becker 1 , Ole Hertel 1 , Per Løfstrøm 1 , Helge Rørdam

Olesen 1 ,

Jakob Fryd 2 , Lene Nøhr Michelsen 2

1

Institute for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet,

ssj@dmu.dk

2

Vejdirektoratet


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Præsentation

› Baggrund for VVM for luftkvalitet af motorveje

› Luftforurening langs motorveje

› Alternativer for ny 3. Limfjordsforbindelse

› Metode

› OML-Highway til luftkvalitetsvurdering langs motorveje

› Luftkvalitetsvurdering på byveje i Aalborg (OSPM)

› Kvælstofafsætning til følsomme naturområder

› Resultater

› Konklusion


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Baggrund

› Lovkrav om VVM-vurdering af nye motorveje inkl.

luftforurening

› Hidtil fokus på emission og til tider luftkvalitet for berørte

byveje

› Støj vurderes detaljeret med støjbelastede boliger og

vurdering af afværgeforanstaltninger

› OML-Highway model udviklet for at højne

informationsniveuet omkring luftkvalitetsvurdering ved VVM

› OML-Highway model kun anvendt til VVM for udbygning af

motorvej ved Odense (maj 2011), 3. Limfjordsforbindelse

(maj 2011) og igangværende for rute 26 Aarhus-Viborg (sept.


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftforurening langs motorveje

Alle retninger

Koncentration (ppb)

80

70

60

50

40

30

20

Køge Bugt Motorvej i 2003

NOx Obs.

NOx OML

NO2 Obs

NO2 OML

10

0

0 50 100 150 200 250 300

Afstand (m)

(Jensen et al. 2004a,b)


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Alternativer for ny 3. Limfjordsforbindelse

Parallellinjen

Egholmlinjen

Limholmlinjen

Beregningsveje

Baggrundsveje

2009/2020 2020 2020


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Præsentation

› Baggrund for VVM for luftkvalitet af motorveje

› Luftforurening langs motorveje

› Alternativer for ny 3. Limfjordsforbindelse

› Metode

› OML-Highway til luftkvalitetsvurdering langs motorveje

› Luftkvalitetsvurdering på byveje i Aalborg (OSPM)

› Kvælstofafsætning til følsomme naturområder

› Resultater

› Konklusion


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

OML-Highway model

› er en brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for

veje i det åbne land


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Input og output for 3.

Limfjordsforbindelse

› Input

› GIS-vejnet med trafik for beregningsveje (trafikmodel) og

baggrundsveje (GIS vej- og trafikdatabase)

› Baggrundsgitternet (27 km x 40 km med opløsning på 1x1 km 2 )

› regional baggrundskoncentrationsdata fra Keldsnor

› meteorologisk data MM5

› boligadresser (BBR) langs motorveje i op til 1.000 m

› beregningspunkter langs motorvejen

› Output

› emission af NO x (NO+NO 2 ), NO 2 , PM udstødning, PM 2.5 , PM 10 ,

CO, SO 2 og VOC samt CO 2

› koncentration af NO 2 , PM 2.5 og PM 10 på boligadresser langs

motorvej i op til 1.000 m

› luftkvalitet ved boliger tæt på tunneludmundinger

› NO x koncentrationer for vurdering af kvælstofbelastning


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitetsvurdering i Aalborg

› Luftkvalitetsvurderin

g med OSPM

modellen

› 32 bygader (røde

prikker)

› Vejnet for trafikmodel

(blå veje)

Nørresundby

Aalborg


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Kvælstofbelastning af naturområder

› Kvælstofbelastning

stammer fra ammoniak

fra landbrug og

kvælstofoxider fra

forbrænding

› Omdannes i atmosfæren

og våd- og tørafsættes

til naturområder

› Giver mindre artsrig

natur hvis tålegrænse

for følsomme

naturområder


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Følsomme naturområder

› NATURA2000

› følsomme

naturområder

› Worst-case

› vurdering i forhold til

strandeng på Egholm

› kvælstofsbidrag fra

motorvej ud fra NO x

koncentration og

afsætningshastighed

for NO 2

› Sammenlignet med

baggrundsbelastning

for kvælstof baseret

på DAMOS (Danish

Ammonia Modelling

System) systemet


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Præsentation

› Baggrund for VVM for luftkvalitet af motorveje

› Luftforurening langs motorveje

› Alternativer for ny 3. Limfjordsforbindelse

› Metode

› OML-Highway til luftkvalitetsvurdering langs motorveje

› Luftkvalitetsvurdering på byveje i Aalborg (OSPM)

› Kvælstofafsætning til følsomme naturområder

› Resultater

› Konklusion


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Trafikemission

› Trafikarbejde stiger fra 2009 til 2020, mest for Egholm

og Lindholm pga. længere vejlængde og omfordelinger

› Sundhedsskadelige emissioner reduceres kraftigt fra

2009 til 2020, mens CO 2 næsten konstant

(energieffektivitet opvejes af trafikstigning)

› Størst emission for Egholm, dernæst Lindholm, så

Parallel


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitet ved boliger

-Lindhomlinjen

› Beregningspunter op til

1.000 m fra motorvej

› Hver boligadresse knyttet

til tættest beliggende

beregningspunkt


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Antal belastede boliger med luftforurening

Ingen overskridelser af

grænseværdier for luftkvalitet


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitetsvurdering for 32 gader i Aalborg

› markant fald i NO 2

koncentration fra 2009

til 2020 i basis, og et

mindre fald i PM 2.5 og

PM 10

› en række gader har

forskellige

koncentrationer i 2020

afhængig af alternativ

› alle gader er i 2020

under

grænseværdierne

NO2 (µg/m3)

60

50

40

30

20

10

0

Nørresundby

Aalborg

NO2 basis 2009

NO2 basis 2020

NO2 Parallel 2020

NO2 Egholm 2020

NO2 Lindholm 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bygade number


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Kvælstofbelastning af følsomme naturområder

› strandeng på Egholm

som følsomt

naturområde

› baggrundsafsætning i

2009 på 15 kg N/ha/år

(minus 25% i 2020)

› 40% fra forbrænding i

DK (trafik, energi mv.)

› bidrag fra motorvej er 64

g N/ha/år eller 0,4% i

forhold til

grundbelastning (lidt


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Konklusion

› Luftkvalitetsvurdering er gennemført med OML-Highway modellen som del af VVM-redegørelse

for ny 3. Limfjordsforbindelse samt for bygader i Aalborg med OSPM modellen

› Koncentrationerne af NO 2 , PM 2.5 og PM 10 falder fra 2009 til 2020, mens de er stort ens i basis

2020 og i de forskellige alternativer i 2020. Da koncentrationerne falder fra 2009 til 2020

forskydes antallet af boliger berørt af luftforurening mod lavere forureningsklasser

› Parallelforbindelsen har væsentlig færre belastede boliger med luftforurening end Egholm- og

Lindholmforbindelserne. Grænseværdierne overskrides ikke i 2020.

› For en række bygader i Aalborg sker der ændringer i koncentrationen i 2020 i mellem de

forskellige alternativer. Alle bygader er i 2020 under grænseværdierne.

› Den ekstra kvælstofafsætning fra motorvejen til følsom natur er skønnet til kun at udgøre lidt

mere end 0,4% af baggrundsafsætningen i 2020.


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Taksigelse

› Udført for og finansieret af Vejdirektoratet

› Vejnets- og trafikdata og boligadresser stammer fra COWI,

som er hovedrådgiver for VVM-redegørelsen

Rapport

› Jensen, S.S., Ketzel, M., Becker, T., Hertel, O., Løfstrøm, P.,

Olesen & H.R. 2011: Luftkvalitetsvurdering for 3.

Limfjordsforbindelse. VVM redegørelse. Danmarks

Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 86 s. – Faglig

rapport fra DMU nr. 824. http://www.dmu.dk/Pub/FR824.pdf


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Tak for opmærksomheden


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Supplerende overheads

› Hovedpunkt 1

› underpunkt


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Veje, receptorpunkter og gitternet

› Veje

› Beregningsveje

› Baggrundsveje

› Receptorpunkter

› langs

beregningsvej

› midtpunkt på

selvvalgt gitternet

› eks. receptor fil

› import af punkt

GIS datasæt

› Gitternet

› automatisk

beregning af

emission

Gitternet

Receptorpunkt

Beregningsvej

Baggrundsveje


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Effekt for luftkvalitet af støjskærm

› Reduktion større for 6 m skærm i forhold til 3 m skærm

› Reduktion størst tæt på støjskærmen, hvorefter den aftager

med afstanden

› Procentvise effekt er lidt mindre for NO 2 i forhold til NO x pga.

kemi

› Effekt skyldes større initiale spredningshøjde af røgfanen

› Mindre reduktion for årsmiddelværdi pga. vind fra forskellige

vindretninger

21.04.2005, 17:00

28.00

26.00

24.00

NOx in µg/m3

22.00

20.00

18.00

16.00

14.00

12.00

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 25

distance in m

without barrier 3m barrier 6m barrier


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Tålegrænser


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Beregningspunkter langs motorveje

› Beregningspunkter op til 1.000 m fra motorveje. Boligadresse

knyttet til nærmeste beregningspunkt


Institut for Miljøvidenskab

AARHUS UNIVERSITET 22. August 2011

Luftkvalitetsvurdering af en ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitet ved beregningspunkter

More magazines by this user
Similar magazines