HJULBULTSNYCKEL - Biltema

biltema.fi

HJULBULTSNYCKEL - Biltema

10-2609 Productlabel small • 2010-11-22, 13.59.06

Art. 10-2609

Pyöränruuviavain • Hjulboltnøgle

Art. 10-2609

Hjulbultsnyckel

TIRE TORQ

Hjulbultsverktyg med momentomvandlare

”Support”-hylsa

TIRE TORQ

Hjulbultsnyckel • Hjulboltnøkkel

Bruksanvisning

1. Följ alltid biltillverkarens instruktioner beträffande

säkerhet vid byte av hjul (se bilens

instruktionsbok).

2. För att hindra bilen från att röra sig vid hjulbyte,

se till att handbromsen är ordentligt

åtdragen, samt blockera de båda hjulen på

motsatta sidan av bilen (jämfört med hjulet

som skall lossas) med hjälp av stoppklotsar,

både framför och bakom hjulen.

3. Se till att bilen är upphissad med domkraft

på ett säkert sätt (godkända lyftpunkter),

samt säkrad med pallbockar.

4. Välj korrekt hylsstorlek (motsvarande storleken

på hjulbultarna som ska lossas) och

montera den på hjulbultsverktyget.

5. Lossa vingmuttern på hjulbultsverktygets

”support”-hylsa.

6. Placera hjulbultsverktygets hylsa på hjulbulten

som skall lossas och ”support”-hylsan

på närmaste hjulbult till vänster och drag

fast vingmuttern.

7. Placera handtaget i fyrkantfästet på hjulbultsverktyget

och lossa den åtdragna hjulbulten

genom att vrida handtaget moturs

(endast handkraft).

8. När hjulet är bytt, skruva tillbaka hjulbultarna

och drag fast dem. Om du använder

hjulbultsverktyget vid åtdragningen så kommer

det att höras ett tydligt ”klick”-ljud när

hjulbultsverktygets inbyggda åtdragningsmoment

(9~12 kg/m / 65~86 lb/ft) uppnåtts.

Vi rekommenderar dock alltid att efterdra

hjulbultarna med momentnyckel för korrekt

åtdragningsmoment. Beträffande korrekt

åtdragningsmoment för just din bil och dess

typ av fälgar, se bilens instruktionsbok/verkstadshandbok.

Hylsa

Handtag

VARNING:

• Tänk på att detta hjulbultsverktyg

dramatiskt ökar din styrka med mer än

10 ggr. Använd därför endast handkraft

på hjulbultsverktygets handtag.

• Om du använder fotkraft, förlängningsskaft

eller lufttrycksverktyg kan detta

allvarligt skada hjulbultsverktyget.

• Se till att handbromsen är ordentligt

åtdragen innan arbetet påbörjas.

• Lyft upp bilen med domkraft innan lossning

eller åtdragning sker.

• Använd ej hjulbultsverktyget om bilen

har 2 storlekar på hjulbultarna eller om

hjulen har hjulbultar som är både högeroch

vänstergängade.

• Var noga med att hjulbultarna dras med

korrekt åtdragningsmoment. Felaktigt

åtdragningsmoment kan medföra skada

på hjulbultar och/eller fälg, vilket i sin

tur kan medföra att hjulet lossnar. För

stort åtdragningsmoment är farligare än

för litet åtdragningsmoment.

• Hjulbultarnas åtdragningsmoment kan

ändra sig på grund av årstidsberoende

temperaturskiftningar (upp till 30 %

skillnad på applicerat åtdragningsmoment.

• Om hjulbultarna inte kan lossas med enbart

handkraft på hjulbultsverktyget så

måste bilen lämnas till en däckverkstad.

1

© 2010 Biltema Nordic Services AB


10-2609 Productlabel small • 2010-11-22, 13.59.06

Art. 10-2609

Pyöränruuviavain • Hjulboltnøgle

Art. 10-2609

Hjulboltnøkkel

TIRE TORQ

Hjulboltverktøy med momentomformer

”Support”-pipe

TIRE TORQ

Hjulbultsnyckel • Hjulboltnøkkel

Bruksanvisning

1. Følg alltid bilprodusentens instruksjoner

for sikkerhet ved skifte av hjul (se bilens

instruksjonsbok).

2. For å hindre at bilen beveger seg ved hjulskifte,

pass på at håndbremsen er ordentlig

strammet, og blokker begge hjulene på

motsatt side av bilen (i forhold til hjulet som

skal løsnes) ved hjelp av stoppeklosser

både framfor og bak hjulene.

3. Sørg for at bilen er oppløftet med jekk på

en sikker måte (godkjente løftepunkter), og

sikret med støttebukker.

4. Velg korrekt pipestørrelse (tilsvarende størrelsen

på hjulboltene som skal løsnes), og

monter den på hjulboltverktøyet.

5. Løsne vingemutteren på hjulboltverktøyets

”support”-pipe.

6. Plasser hjulboltverktøyets pipe på hjulbolten

som skal løsnes og ”support”-pipen

på nærmeste hjulbolt til venstre, og trekk

vingemutteren fast til.

7. Plasser håndtaket i firkantfestet på hjulboltverktøyet,

og løsne den strammede

hjulbolten ved å vri håndtaket mot klokka

(kun håndkraft).

8. Når hjulet er skiftet, skru hjulboltene i igjen,

og stram dem. Om du bruker hjulboltverktøyet

ved strammingen, hører du en

tydelig klikkelyd når hjulboltverktøyets innebygde

moment (9~12 kg/m / 65~86 lb/ft) er

oppnådd. Du bør likevel alltid etterstramme

hjulboltene med momentnøkkel for korrekt

moment. Du finner opplysninger om korrekt

moment for bilens felger i bilens instruksjonsbok/verkstedhåndbok.

Pipe

Håndtak

ADVARSEL:

• Husk på at dette hjulboltverktøyet dramatisk

øker din styrke med mer enn en

faktor på 10. Bruk derfor kun håndkraft

på hjulboltverktøyets håndtak.

• Om du bruker fotkraft, forlengerskaft eller

lufttrykkverktøy, kan dette forårsake

alvorlig skade på hjulboltverktøyet.

• Pass på at håndbremsen er ordentlig

strammet før arbeidet igangsettes.

• Løft opp bilen med jekk før du løsner

eller strammer hjulbolter.

• Bruk ikke hjulboltverktøyet dersom

bilen har 2 størrelser på hjulboltene, eller

dersom hjulene har hjulbolter som er

både høyre- og venstregjengede.

• Vær nøye med å stramme hjulboltene

med korrekt moment. Feil moment kan

medføre skade på hjulbolter og/eller

felg, noe som igjen kan medføre at hjulet

løsner. For høyt moment er farligere

enn for lavt moment.

• Hjulboltenes moment kan endre seg på

grunn av årstidenes temperaturskiftinger

(opptil 30 % forskjell fra påført

moment).

• Om hjulboltene ikke kan løsnes med kun

håndkraft på hjulboltverktøyet, må bilen

leveres inn til et dekkverksted.

© 2010 Biltema Nordic Services AB 2


10-2609 Productlabel small • 2010-11-22, 13.59.06

Art. 10-2609

Pyöränruuviavain • Hjulboltnøgle

Art. 10-2609

Pyöränruuviavain

TIRE TORQ

Momenttimuuntimella varustettu

pyöränruuvityökalu

Tukihylsy

TIRE TORQ

Hjulbultsnyckel • Hjulboltnøkkel

Käyttöohje

1. Noudata aina autonvalmistajan turvallisuusohjeita

vaihtaessasi pyöriä (ks.

auton käyttöohjekirja).

2. Estä auton liikkuminen pyörää vaihdettaessa

varmistamalla, että käsijarru on kytketty.

Estä vaihdettavasta pyörästä katsoen auton

toisella puolella olevien pyörien liikkuminen

asettamalla niiden eteen ja taakse pysäytyspalikat.

3. Varmista, että auto on nostettu tunkilla

turvallisesti hyväksytyistä nostokohdista ja

tuettu pukeilla.

4. Valitse oikean kokoinen hylsy, joka vastaa

irrotettavan pyöränruuvin kokoa. Kiinnitä se

pyöränruuvityökaluun.

5. Irrota siipimutteri pyöränruuvityökalun

tukihylsystä.

6. Aseta pyöränruuvityökalun hylsy irrotettavaan

pyöränruuviin ja tukihylsy lähimpään

pyöränruuviin vasemmalla puolella. Kiristä

siipimutteri.

7. Aseta kahva pyöränruuvityökalun nelikulmakiinnitykseen.

Irrota kiinni juuttunut pyöränruuvi

kääntämällä kahvaa vastapäivään

vain käsin.

8. Kun pyörä on vaihdettu, ruuvaa pyöränruuvit

takaisin paikalleen ja kiristä ne. Jos kiristät

pyöränruuvityökalun avulla, kuuluu selkeä

napsahdus, kun pyöränruuvityökalun vääntömomentti

9–12 kg/m on saavutettu. On

suositeltavaa jälkikiristää aina pyöränruuvit

momenttiavaimella oikeaan kiristysmomenttiin.

Käytä autollesi ja sen vanteille tarkoitettua

oikeaa kiristysmomenttia (ks. auton

käyttöohjekirja).

Hylsy

Kahva

VAROITUS:

• Muista, että tämä pyöränruuvityökalu

kasvattaa voimaasi huomattavasti eli yli

10-kertaiseksi. Kohdista siksi pyöränruuvityökalun

kahvaan vain käsivoimaa.

• Jos käytät jalkavoimaa, jatkovartta tai

ilmanpaineella toimivaa työkalua, pyöränruuvityökalu

voi vaurioitua vakavasti.

• Tarkista ennen työn aloittamista, että

käsijarru on kiristetty kunnolla.

• Nosta auto ilmaan tunkilla ennen pyöränruuvien

irrottamista tai kiristämistä.

• Älä käytä pyöränruuvityökalua, jos autossa

käytetään kahdenkokoisia pyöränruuveja

tai jos osa niistä on oikea- ja

osa vasenkierteisiä.

• Varmista, että pyöränruuvit kiristetään

oikeaan kiristysmomenttiin. Virheellinen

kiristysmomentti voi vaurioittaa pyöränruuveja

ja/tai vannetta, jolloin pyörä

voi irrota. Liian suuri kiristysmomentti

on vaarallisempi kuin liian vähäinen

kiristysmomentti.

• Pyöränruuvien kiristysmomentti voi

muuttua vuodenaikojen ja lämpötilojen

mukaan. Ero voi olla jopa 30 % kiristysmomenttiin

nähden.

• Jos pyöränruuveja ei voi irrottaa pelkillä

käsivoimilla ja pyöränruuvityökalulla,

auto on vietävä rengasliikkeeseen.

3

© 2010 Biltema Nordic Services AB


10-2609 Productlabel small • 2010-11-22, 13.59.06

Art. 10-2609

Pyöränruuviavain • Hjulboltnøgle

Art. 10-2609

Hjulboltnøgle

TIRE TORQ

Hjulboltværktøj med momenttransducer

”Support”-top

TIRE TORQ

Hjulbultsnyckel • Hjulboltnøkkel

Brugsvejledning

1. Følg altid bilproducentens instruktioner

vedrørende sikkerhed ved hjulskift (se bilens

instruktionsbog).

2. For at forhindre bilen i at bevæge sig, når

du skifter hjul, skal du sørge for, at håndbremsen

er ordentligt trukket, samt at begge

hjul på den modsatte side af bilen (i forhold

til hjulet, som skal skiftes) er blokerede med

stopklodser både foran og bag ved hjulet.

3. Sørg for, at bilen er løftet med donkraften

på en sikker måde (godkendte løftepunkter)

og sikret med værkstedsbukke.

4. Vælg den korrekte størrelse top (svarende til

hjulboltene, som skal løsnes) og monter den

på hjulboltværktøjet.

5. Løsn vingemøtrikken på hjulboltværktøjets

”support” -top.

6. Placer hjulboltværktøjets top på hjulbolten,

som skal løsnes og ”support”-toppen på

den nærmeste hjulbolt til venstre, og spænd

vingemøtrikken fast.

7. Placer håndtaget i firkantholderen på

hjulboltværktøjet og løsn den tilspændte

hjulbolt ved at dreje håndtaget mod uret

(kun håndkraft).

8. Når hjulet er skiftet, skrues hjulboltene på

igen, og de spændes fast. Hvis du bruger

hjulboltværktøjet til tilspændingen, høres

der en tydelig ”klik”-lyd, når hjulboltværktøjets

indbyggede tilspændingsmoment

(9~12 kg/m / 65~86 lb/ft) er nået. Vi anbefaler

dog altid at efterspænde hjulboltene

med momentnøgle for at få det rigtige

tilspændingsmoment. Med hensyn til det

korrekte tilspændingsmoment for netop din

bil og dens fælgtype, skal du kigge i bilens

instruktionsbog/værkstedshåndbog.

Top

Håndtag

ADVARSEL:

• Husk, at dette hjulboltværktøj øger

din styrke mere end 10 gange. Brug

derfor kun håndkraft på hjulværktøjets

håndtag.

• Hvis du bruger fodkræfter, forlængerstang

eller lufttrykværktøj kan dette

skade hjulboltværktøjet alvorligt.

• Sørg for, at håndbremsen er trukket

ordentligt, inden arbejdet påbegyndes.

• Løft bilen med en donkraft, inden du

løsner eller skruer af.

• Brug ikke hjulboltværktøjet, hvis bilen

har 2 forskellige størrelser hjulbolte,

eller hvis hjulene har hjulbolte med både

højre- og venstregevind.

• Vær omhyggelig med at spænde hjulboltene

med det rigtige tilspændingsmoment.

Forkert tilspændingsmoment kan

medføre beskadigelse af hjulbolte og/

eller fælg, hvilket igen kan medføre,

at hjulet løsner sig. For stort tilspændingsmoment

er farligere end for lille

tilspændingsmoment.

• Hjulboltenes tilspændingsmoment kan

variere på grund af årstidsbestemte

temperaturskift (op til 30% forskel på

det brugte tilspændingsmoment).

• Hvis hjulboltene ikke kan løsnes

med håndkraft på hjulboltværktøjet

alene, skal bilen indleveres på et

dækværksted.

© 2010 Biltema Nordic Services AB 4

More magazines by this user
Similar magazines